English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Je náš vesmír jediným vesmírom?

Filmed
Views 3,629,669

Existuje viac ako jeden vesmír? V tejto vizuálne bohatej, akciou nabitej reči Brian Greene predvádza, ako nezodpovedané otázky fyziky (počnúc tou veľkou: Čo spôsobilo Veľký tresk?) viedli k teórii, že náš vlastný vesmír je iba jedným z mnohých v "multivesmíre".

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A few months ago
Pred pár mesiacmi bola udelená
00:15
the Nobel Prize in physics
Nobelova cena za fyziku
00:17
was awarded to two teams of astronomers
dvom tímom astronómov
00:19
for a discovery that has been hailed
za objav, ktorý bol vyhlásený
00:21
as one of the most important
za jeden z najdôležitejších
00:24
astronomical observations ever.
astronomických pozorovaní vôbec.
00:26
And today, after briefly describing what they found,
Dnes vám krátko opíšem, čo našli,
00:28
I'm going to tell you about a highly controversial framework
a poviem vám o vysoko kontroverznej schéme,
00:30
for explaining their discovery,
ktorá vysvetľuje ich objav,
00:33
namely the possibility
a to,
00:36
that way beyond the Earth,
že ďaleko za Zemou,
00:38
the Milky Way and other distant galaxies,
Mliečnou dráhou a inými vzdialenými galaxiami
00:40
we may find that our universe
môžeme zistiť, že náš vesmír
00:43
is not the only universe,
nie je jediným vesmírom,
00:45
but is instead
ale namiesto toho
00:47
part of a vast complex of universes
je súčasťou rozsiahleho komplexu vesmírov,
00:49
that we call the multiverse.
ktorý voláme multivesmír.
00:51
Now the idea of a multiverse is a strange one.
Myšlienka multivesmíru je čudná.
00:53
I mean, most of us were raised to believe
Myslím tým, že väčšina z nás vyrástla v presvedčení,
00:56
that the word "universe" means everything.
že slovo „vesmír“ znamená všetko.
00:58
And I say most of us with forethought,
A hovorím väčšina z prezieravosti, lebo moja
01:01
as my four-year-old daughter has heard me speak of these ideas since she was born.
štvorročná dcéra ma počúvala rozprávať o týchto myšlienkach
01:04
And last year I was holding her
odkedy sa narodila. A minulý rok som ju držal
01:07
and I said, "Sophia,
a povedal som: „Sophia,
01:09
I love you more than anything in the universe."
ľúbim ťa viac, ako čokoľvek vo vesmíre.“
01:11
And she turned to me and said, "Daddy,
A ona sa obrátila na mňa a povedala: „Ocko,
01:14
universe or multiverse?"
vo vesmíre alebo v multivesmíre?“
01:16
(Laughter)
(Smiech)
01:18
But barring such an anomalous upbringing,
Ale s výnimkou takejto nezvyčajnej výchovy,
01:21
it is strange to imagine
je čudné predstaviť si
01:24
other realms separate from ours,
iné svety izolované od nášho,
01:26
most with fundamentally different features,
väčšinou s podstatne inými vlastnosťami,
01:28
that would rightly be called universes of their own.
ktoré by sa právom nazývali vesmírmi.
01:30
And yet,
Akokoľvek
01:33
speculative though the idea surely is,
špekulatívna je táto myšlienka,
01:35
I aim to convince you
mierim k tomu, aby som vás presvedčil,
01:37
that there's reason for taking it seriously,
že existuje dôvod, prečo to brať vážne,
01:39
as it just might be right.
nakoľko to môže byť pravda.
01:41
I'm going to tell the story of the multiverse in three parts.
Porozprávam vám príbeh o multivesmíre v troch častiach.
01:43
In part one,
V prvej časti
01:46
I'm going to describe those Nobel Prize-winning results
opíšem výsledky, ktoré vyhrali Nobelovu cenu
01:48
and to highlight a profound mystery
a poukážem na dômyselnú záhadu,
01:50
which those results revealed.
ktorú tieto výsledky odhalili.
01:52
In part two,
V druhej časti
01:54
I'll offer a solution to that mystery.
ponúknem riešenie tejto záhady.
01:56
It's based on an approach called string theory,
Je založená na tzv. teórii strún
01:58
and that's where the idea of the multiverse
a na tomto mieste myšlienka multivesmíru
02:00
will come into the story.
vstúpi do príbehu.
02:02
Finally, in part three,
Nakoniec v tretej časti
02:04
I'm going to describe a cosmological theory
opíšem kozmologickú teóriu
02:06
called inflation,
nazývanú inflácia,
02:08
which will pull all the pieces of the story together.
ktorá spojí všetky časti príbehu.
02:10
Okay, part one starts back in 1929
OK, prvá časť. Začína sa v roku 1929,
02:13
when the great astronomer Edwin Hubble
keď si veľký astronóm Edwin Hubble
02:17
realized that the distant galaxies
uvedomil, že vzdialené galaxie
02:19
were all rushing away from us,
sa ženú od nás preč,
02:22
establishing that space itself is stretching,
čím preukázal, že samotný vesmír
02:24
it's expanding.
sa rozpína, rozširuje sa.
02:26
Now this was revolutionary.
Bolo to revolučné zistenie.
02:28
The prevailing wisdom was that on the largest of scales
Prevládala verejná mienka, že
02:31
the universe was static.
vesmír je statický.
02:34
But even so,
Ale aj tak
02:36
there was one thing that everyone was certain of:
tu bola jedna vec, ktorou si všetci boli istí --
02:38
The expansion must be slowing down.
rozširovanie sa musí spomaľovať.
02:41
That, much as the gravitational pull of the Earth
Ako gravitačný ťah Zeme
02:44
slows the ascent of an apple tossed upward,
spomaľuje stúpanie jablka vrhnutého nahor,
02:47
the gravitational pull
tak aj vzájomný gravitačný ťah
02:50
of each galaxy on every other
jednotlivých galaxií
02:52
must be slowing
musí spomaľovať
02:54
the expansion of space.
rozširovanie vesmíru.
02:56
Now let's fast-forward to the 1990s
Teraz sa presunieme do 90-tych rokov,
02:58
when those two teams of astronomers
keď dva tímy astronómov,
03:01
I mentioned at the outset
ktoré som spomenul na začiatku,
03:03
were inspired by this reasoning
boli inšpirované týmto argumentovaním,
03:05
to measure the rate
aby zmerali mieru,
03:07
at which the expansion has been slowing.
akou sa rozpínanie spomaľuje.
03:09
And they did this
Usilovne
03:11
by painstaking observations
pozorovali početné
03:13
of numerous distant galaxies,
vzdialené galaxie,
03:15
allowing them to chart
čo im umožnilo zaznamenať,
03:17
how the expansion rate has changed over time.
ako sa miera rozpínania menila v čase.
03:19
Here's the surprise:
Tu je to prekvapenie --
03:22
They found that the expansion is not slowing down.
zistili, že rozpínanie sa nespomaľuje.
03:25
Instead they found that it's speeding up,
Namiesto toho zistili, že sa zrýchľuje,
03:28
going faster and faster.
ide rýchlejšie a rýchlejšie.
03:30
That's like tossing an apple upward
Je to ako vrhnúť jablko nahor
03:32
and it goes up faster and faster.
a ono stúpa rýchlejšie a rýchlejšie.
03:34
Now if you saw an apple do that,
Keby ste videli, že to nejaké jablko
03:36
you'd want to know why.
dokáže, chceli by ste vedieť
03:38
What's pushing on it?
prečo. Čo ho poháňa?
03:40
Similarly, the astronomers' results
Podobne, výsledky astronómov
03:42
are surely well-deserving of the Nobel Prize,
si isto zaslúžia Nobelovu cenu,
03:44
but they raised an analogous question.
ale nastolili obdobnú otázku.
03:47
What force is driving all galaxies
Aká sila poháňa všetky galaxie,
03:51
to rush away from every other
aby sa hnali jedna od druhej
03:53
at an ever-quickening speed?
čoraz väčšou rýchlosťou?
03:56
Well the most promising answer
Nuž, najsľubnejšia odpoveď
03:59
comes from an old idea of Einstein's.
pochádza zo starej Einsteinovej myšlienky.
04:01
You see, we are all used to gravity
Aby ste rozumeli, všetci sme
04:04
being a force that does one thing,
zvyknutí na to, že gravitácia je sila, ktorá
04:06
pulls objects together.
priťahuje objekty k sebe.
04:09
But in Einstein's theory of gravity,
Ale v Einsteinovej teórii gravitácie,
04:11
his general theory of relativity,
všeobecnej teórii relativity,
04:13
gravity can also push things apart.
gravitácia môže tiež veci od seba odtláčať.
04:15
How? Well according to Einstein's math,
Ako? Podľa Einsteinovej matematiky,
04:18
if space is uniformly filled
ak je priestor rovnomerne naplnený
04:21
with an invisible energy,
neviditeľnou energiou,
04:23
sort of like a uniform, invisible mist,
niečo ako rovnomerná, neviditeľná hmla,
04:25
then the gravity generated by that mist
potom by gravitácia generovaná touto hmlou
04:28
would be repulsive,
bola odpudivá.
04:31
repulsive gravity,
Odpudivá gravitácia
04:33
which is just what we need to explain the observations.
je práve to, čo potrebujeme na vysvetlenie pozorovaní.
04:35
Because the repulsive gravity
Kvôli odpudivej gravitácii
04:38
of an invisible energy in space --
neviditeľnej energie vo vesmíre --
04:40
we now call it dark energy,
voláme ju tmavá energia,
04:42
but I've made it smokey white here so you can see it --
ale tu je biela, aby ste ju mohli vidieť --
04:44
its repulsive gravity
jej odpudivá gravitácia
04:47
would cause each galaxy to push against every other,
by spôsobila, že galaxie by na seba vzájomne tlačili,
04:49
driving expansion to speed up,
poháňajúc rozpínanie, aby sa zrýchľovalo,
04:51
not slow down.
nie spomaľovalo.
04:53
And this explanation
Toto vysvetlenie
04:55
represents great progress.
predstavuje veľký pokrok.
04:57
But I promised you a mystery
Ale sľúbil som vám záhadu,
04:59
here in part one.
tu, v prvej časti.
05:02
Here it is.
Nech sa páči.
05:04
When the astronomers worked out
Keď astronómovia prepočítali
05:06
how much of this dark energy
koľko tmavej energie
05:08
must be infusing space
musí byť napustenej do priestoru,
05:11
to account for the cosmic speed up,
aby vysvetlili kozmické zrýchľovanie,
05:13
look at what they found.
pozrite, na čo prišli.
05:15
This number is small.
Toto číslo je malé.
05:24
Expressed in the relevant unit,
Vyjadrené v príslušnej jednotke,
05:26
it is spectacularly small.
je okázalo malé.
05:28
And the mystery is to explain this peculiar number.
A záhadou je, ako vysvetliť toto zvláštne číslo.
05:30
We want this number
Chceme, aby
05:33
to emerge from the laws of physics,
vyplynulo zo zákonov fyziky,
05:35
but so far no one has found a way to do that.
ale zatiaľ nikto nenašiel spôsob ako.
05:37
Now you might wonder,
Môžete si lámať hlavu,
05:40
should you care?
malo by nám na tom záležať?
05:43
Maybe explaining this number
Možno vysvetliť to číslo
05:45
is just a technical issue,
je iba technickým problémom,
05:47
a technical detail of interest to experts,
technickým detailom, ktorý zaujíma expertov,
05:49
but of no relevance to anybody else.
ale pre ostatných je nepodstatné.
05:52
Well it surely is a technical detail,
Nuž, určite to je technický detail,
05:54
but some details really matter.
ale na niektorých detailoch naozaj záleží.
05:57
Some details provide
Niektoré poskytujú
05:59
windows into uncharted realms of reality,
okná do nezmapovaných oblastí reality
06:01
and this peculiar number may be doing just that,
a toto zvláštne číslo môže byť takým oknom,
06:03
as the only approach that's so far made headway to explain it
keďže jediný prístup, ktorý dosiaľ pokročil k jeho vysvetleniu,
06:06
invokes the possibility of other universes --
evokuje možnosť existencie iných vesmírov --
06:09
an idea that naturally emerges from string theory,
myšlienka, ktorá vychádza najavo z teórie strún,
06:12
which takes me to part two: string theory.
ktorou sa dostávam do druhej časti: teória strún.
06:15
So hold the mystery of the dark energy
Takže, záhadu tmavej energie
06:18
in the back of your mind
nepúšťajte z hlavy,
06:22
as I now go on to tell you
kým vám poviem
06:24
three key things about string theory.
tri kľúčové veci o teórii strún.
06:26
First off, what is it?
Prvá -- čo to je?
06:29
Well it's an approach to realize Einstein's dream
Je to prístup, ktorým si uvedomíte Einsteinov sen
06:31
of a unified theory of physics,
jednotnej teórie fyziky,
06:34
a single overarching framework
jediná dominantná teória,
06:37
that would be able to describe
ktorá by bola schopná opísať
06:39
all the forces at work in the universe.
všetky fungujúce sily vo vesmíre.
06:41
And the central idea of string theory
Hlavná myšlienka teórie strún
06:43
is quite straightforward.
je celkom priamočiara.
06:45
It says that if you examine
Hovorí, že ak preskúmate
06:47
any piece of matter ever more finely,
hocijaký kúsok hmoty čoraz viac do hĺbky,
06:49
at first you'll find molecules
najprv nájdete molekuly,
06:51
and then you'll find atoms and subatomic particles.
a potom atómy a subatómové častice. Ale ak by ste
06:53
But the theory says that if you could probe smaller,
mohli sondovať do menších rozmerov,
06:56
much smaller than we can with existing technology,
oveľa menších, ako dokážeme s existujúcou technológiou,
06:58
you'd find something else inside these particles --
nájdete v časticiach niečo iné --
07:01
a little tiny vibrating filament of energy,
maličké, vibrujúce vlákna energie,
07:04
a little tiny vibrating string.
maličké, vibrujúce struny.
07:07
And just like the strings on a violin,
A tak ako aj struny na husliach,
07:10
they can vibrate in different patterns
môžu vibrovať v rôznych vzorcoch,
07:12
producing different musical notes.
produkujúc rôzne hudobné tóny,
07:14
These little fundamental strings,
keď tieto maličké, základné struny,
07:16
when they vibrate in different patterns,
vibrujú v rôznych vzorcoch,
07:18
they produce different kinds of particles --
produkujú rôzne druhy častíc --
07:20
so electrons, quarks, neutrinos, photons,
takže elektróny, kvarky, neutrína, fotóny
07:22
all other particles
a všetky ostatné častice
07:24
would be united into a single framework,
by boli zjednotené do jediného systému,
07:26
as they would all arise from vibrating strings.
keďže by povstali z vibrujúcich strún.
07:28
It's a compelling picture,
Je to pôsobivý obraz,
07:31
a kind of cosmic symphony,
istý druh kozmickej symfónie,
07:34
where all the richness
kde sa všetko bohatstvo,
07:36
that we see in the world around us
ktoré vidíme vo svete okolo seba,
07:38
emerges from the music
vynára z hudby,
07:40
that these little, tiny strings can play.
ktorú tieto maličké struny dokážu zahrať.
07:42
But there's a cost
Ale toto elegantné zjednotenie
07:45
to this elegant unification,
si vyberá svoju daň,
07:47
because years of research
pretože roky výskumu
07:49
have shown that the math of string theory doesn't quite work.
ukázali, že matematika teórie strún až tak celkom nefunguje.
07:51
It has internal inconsistencies,
Má vnútorné nezrovnalosti,
07:54
unless we allow
pokiaľ neberieme
07:56
for something wholly unfamiliar --
do úvahy niečo celkom neznáme --
07:58
extra dimensions of space.
dodatočné dimenzie vesmíru.
08:01
That is, we all know about the usual three dimensions of space.
Všetci poznáme tri zvyčajné dimenzie vesmíru.
08:04
And you can think about those
Môžete o nich uvažovať
08:07
as height, width and depth.
ako o výške, šírke a hĺbke.
08:09
But string theory says that, on fantastically small scales,
Ale teória strún hovorí, že pri fantasticky malých rozmeroch
08:12
there are additional dimensions
existujú dodatočné dimenzie,
08:15
crumpled to a tiny size so small
zvinuté do drobných rozmerov, takých malých,
08:17
that we have not detected them.
že sme ich neobjavili.
08:19
But even though the dimensions are hidden,
Ale aj keď sú dimenzie skryté,
08:21
they would have an impact on things that we can observe
majú dopad na veci, ktoré môžeme pozorovať,
08:23
because the shape of the extra dimensions
pretože tvar dodatočných dimenzií
08:26
constrains how the strings can vibrate.
obmedzuje to, ako môžu struny vibrovať.
08:29
And in string theory,
A v teórii strún
08:32
vibration determines everything.
vibrácia určuje všetko.
08:34
So particle masses, the strengths of forces,
Takže hmotnosti častíc, veľkosti síl
08:37
and most importantly, the amount of dark energy
a to najpodstatnejšie -- množstvo tmavej energie --
08:39
would be determined
by boli určené
08:42
by the shape of the extra dimensions.
tvarom dodatočných dimenzií.
08:44
So if we knew the shape of the extra dimensions,
Takže ak poznáme tvar dodatočných dimenzií,
08:46
we should be able to calculate these features,
mali by sme byť schopní vypočítať tieto vlastnosti,
08:49
calculate the amount of dark energy.
vypočítať množstvo tmavej energie.
08:52
The challenge
Problémom je,
08:55
is we don't know
že nepoznáme
08:57
the shape of the extra dimensions.
tvar dodatočných dimenzií.
08:59
All we have
Všetko, čo máme,
09:02
is a list of candidate shapes
je zoznam kandidátskych tvarov
09:04
allowed by the math.
povolených matematikou.
09:06
Now when these ideas were first developed,
Keď sa o týchto myšlienkach prvýkrát hovorilo,
09:09
there were only about five different candidate shapes,
existovalo okolo päť rôznych kandidátskych tvarov,
09:11
so you can imagine
takže si môžete predstaviť,
09:13
analyzing them one-by-one
ako ich analyzovali jeden po druhom,
09:15
to determine if any yield
aby sa určilo, či niektorý nemá
09:17
the physical features we observe.
fyzikálne vlastnosti, ktoré pozorujeme.
09:19
But over time the list grew
Ale časom zoznam rástol,
09:21
as researchers found other candidate shapes.
nakoľko výskumníci objavili ďalšie kandidátske tvary.
09:23
From five, the number grew into the hundreds and then the thousands --
Z piatich počet rástol na stovky a potom na tisícky...
09:25
A large, but still manageable, collection to analyze,
Široká, ale stále zvládnuteľná zbierka na analýzu,
09:28
since after all,
keďže koniec-koncov
09:31
graduate students need something to do.
absolventi potrebujú niečo robiť.
09:33
But then the list continued to grow
Ale potom zoznam ďalej rástol
09:36
into the millions and the billions, until today.
na milióny a miliardy, až dodnes.
09:38
The list of candidate shapes
Zoznam kandidátskych tvarov
09:41
has soared to about 10 to the 500.
prudko narástol na 10 až 500.
09:43
So, what to do?
Takže čo robiť?
09:48
Well some researchers lost heart,
Niektorých výskumníkov opustilo nadšenie a
09:51
concluding that was so many candidate shapes for the extra dimensions,
usúdili, že kandidátskych tvarov bolo tak veľa
09:54
each giving rise to different physical features,
a každý vyvolal iné fyzikálne vlastnosti,
09:57
string theory would never make
že teória strún by nedokázala urobiť
10:00
definitive, testable predictions.
definitívne predpovede, overiteľné testom.
10:02
But others turned this issue on its head,
Ale iní sa chopili problému z opačnej strany a
10:04
taking us to the possibility of a multiverse.
priviedli nás k možnosti multivesmíru.
10:08
Here's the idea.
Ide o toto.
10:10
Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other.
Možno je každý z týchto tvarov na rovnakej úrovni.
10:12
Each is as real as every other,
Každý z nich je skutočný
10:15
in the sense
v tom zmysle,
10:17
that there are many universes,
že existuje veľa vesmírov,
10:19
each with a different shape, for the extra dimensions.
každý s iným tvarom pre dodatočné dimenzie.
10:21
And this radical proposal
A tento radikálny návrh
10:24
has a profound impact on this mystery:
má vážny dopad na našu záhadu:
10:26
the amount of dark energy revealed by the Nobel Prize-winning results.
množstvo tmavej energie odhalenej výsledkami, ktoré vyhrali Nobelovu cenu.
10:29
Because you see,
Pretože
10:32
if there are other universes,
ak existujú iné vesmíry,
10:34
and if those universes
a ak z tých vesmírov
10:37
each have, say, a different shape for the extra dimensions,
každý má, povedzme, rôzny tvar pre dodatočné dimenzie,
10:39
then the physical features of each universe will be different,
potom fyzikálne vlastnosti každého vesmíru budú rôzne,
10:43
and in particular,
a predovšetkým
10:45
the amount of dark energy in each universe
množstvo tmavej energie v každom vesmíre
10:47
will be different.
bude rôzne.
10:49
Which means that the mystery
Čo znamená, že záhada,
10:51
of explaining the amount of dark energy we've now measured
ako vysvetliť množstvo tmavej energie, ktoré máme teraz odmerané,
10:53
would take on a wholly different character.
by nadobudla úplne iný charakter.
10:55
In this context,
V tomto kontexte
10:58
the laws of physics can't explain one number for the dark energy
zákony fyziky nedokážu vysvetliť jedno číslo pre tmavú energiu,
11:00
because there isn't just one number,
lebo neexistuje iba jedno číslo,
11:03
there are many numbers.
existuje veľa čísiel.
11:06
Which means
Čo znamená,
11:08
we have been asking the wrong question.
že sme sa pýtali nesprávnu otázku.
11:10
It's that the right question to ask is,
Správna otázka, ktorú sa treba pýtať, je:
11:13
why do we humans find ourselves in a universe
prečo sa my, ľudia, nachádzame vo vesmíre
11:15
with a particular amount of dark energy we've measured
s konkrétnym množstvom tmavej energie, ktorú sme odmerali,
11:18
instead of any of the other possibilities
namiesto hociktorej inej možnosti,
11:21
that are out there?
ktorá tam vonku existuje?
11:24
And that's a question on which we can make headway.
A to je otázka, ktorá nás môže doviesť ďalej.
11:26
Because those universes
Pretože vo vesmíroch,
11:29
that have much more dark energy than ours,
ktoré majú oveľa viac tmavej energie ako náš,
11:31
whenever matter tries to clump into galaxies,
kedykoľvek sa hmota snaží zoskupiť do galaxií,
11:33
the repulsive push of the dark energy is so strong
odpudivý tlak tmavej energie je taký silný,
11:36
that it blows the clump apart
že rozmetie zoskupenie na kúsky
11:39
and galaxies don't form.
a galaxie sa nesformujú.
11:41
And in those universes that have much less dark energy,
A vo vesmíroch, ktoré majú oveľa menej tmavej energie,
11:43
well they collapse back on themselves so quickly
tie sa zrútia naspäť do seba tak rýchlo,
11:46
that, again, galaxies don't form.
že, galaxie sa opäť nesformujú.
11:48
And without galaxies, there are no stars, no planets
A bez galaxií niet hviezd, niet planét
11:51
and no chance
a niet šance
11:54
for our form of life
pre našu formu života,
11:56
to exist in those other universes.
aby existovala v týchto iných vesmíroch.
11:58
So we find ourselves in a universe
Takže sa ocitáme vo vesmíre
12:00
with the particular amount of dark energy we've measured
s konkrétnym množstvom tmavej energie, ktoré sme odmerali,
12:02
simply because our universe has conditions
jednoducho preto, lebo náš vesmír má podmienky,
12:05
hospitable to our form of life.
ktoré sú priaznivé pre našu formu života.
12:08
And that would be that.
A to je tak všetko.
12:12
Mystery solved,
Záhada vyriešená,
12:14
multiverse found.
multivesmír objavený.
12:16
Now some find this explanation unsatisfying.
Niektorým sa toto vysvetlenie zdá neuspokojivé.
12:18
We're used to physics
Sme zvyknutí, že fyzika
12:23
giving us definitive explanations for the features we observe.
nám dáva konečné vysvetlenia pre vlastnosti, ktoré pozorujeme.
12:25
But the point is,
Ale podstata je,
12:28
if the feature you're observing
že ak vlastnosť, ktorú pozorujete,
12:30
can and does take on
môže a aj vezme na seba
12:33
a wide variety of different values
širokú rozmanitosť rôznych hodnôt
12:35
across the wider landscape of reality,
naprieč širšiemu obzoru reality,
12:37
then thinking one explanation
potom rozmýšľať o jednom vysvetlení
12:40
for a particular value
pre jednu konkrétnu hodnotu
12:42
is simply misguided.
je jednoducho zavádzajúce.
12:44
An early example
Raný príklad
12:47
comes from the great astronomer Johannes Kepler
pochádza od veľkého astronóma Johannesa Keplera,
12:49
who was obsessed with understanding
ktorý bol posadnutý pochopením
12:52
a different number --
iného čísla --
12:54
why the Sun is 93 million miles away from the Earth.
prečo je Slnko vzdialené od Zeme 93 miliónov míľ.
12:56
And he worked for decades trying to explain this number,
Na objasnení tohto čísla pracoval desaťročia,
13:00
but he never succeeded, and we know why.
ale nikdy neuspel a my vieme prečo.
13:03
Kepler was asking
Kepler sa pýtal
13:06
the wrong question.
nesprávnu otázku.
13:08
We now know that there are many planets
Teraz vieme, že existuje veľa planét
13:10
at a wide variety of different distances from their host stars.
v najrôznejších vzdialenostiach od ich hostiteľských hviezd.
13:13
So hoping that the laws of physics
Takže nádej, že zákony fyziky
13:16
will explain one particular number, 93 million miles,
vysvetlia jedno konkrétne číslo -- 93 miliónov míľ --
13:19
well that is simply wrongheaded.
je jednoducho zvrátená.
13:22
Instead the right question to ask is,
Namiesto toho je správnou otázkou,
13:25
why do we humans find ourselves on a planet
prečo sa my, ľudia, nachádzame na planéte
13:27
at this particular distance,
v tejto konkrétnej vzdialenosti,
13:30
instead of any of the other possibilities?
namiesto ktorejkoľvek inej?
13:32
And again, that's a question we can answer.
A znova je to otázka, na ktorú poznáme odpoveď.
13:35
Those planets which are much closer to a star like the Sun
Tie planéty, ktoré sú oveľa bližšie k hviezde ako Slnko,
13:38
would be so hot
by boli také horúce,
13:41
that our form of life wouldn't exist.
že naša forma života by neexistovala.
13:43
And those planets that are much farther away from the star,
A planéty, ktoré sú oveľa ďalej od hviezdy,
13:45
well they're so cold
sú také chladné,
13:48
that, again, our form of life would not take hold.
že, znova, naša forma života by sa neujala.
13:50
So we find ourselves
Takže sa nachádzame
13:52
on a planet at this particular distance
na planéte v tejto konkrétnej vzdialenosti
13:54
simply because it yields conditions
jednoducho preto, že poskytuje podmienky
13:56
vital to our form of life.
nevyhnutné pre našu formu života.
13:58
And when it comes to planets and their distances,
A keď sa jedná o planéty a ich vzdialenosti,
14:01
this clearly is the right kind of reasoning.
toto je zjavne ten správny spôsob argumentácie.
14:04
The point is,
Podstata je,
14:08
when it comes to universes and the dark energy that they contain,
že keď sa jedná o vesmíry a tmavú energiu, ktorú obsahujú,
14:10
it may also be the right kind of reasoning.
môže to byť tiež ten správny spôsob argumentácie.
14:13
One key difference, of course,
Jeden kľúčový rozdiel je, samozrejme,
14:17
is we know that there are other planets out there,
že vieme, že existujú ďalšie planéty,
14:20
but so far I've only speculated on the possibility
ale zatiaľ som iba špekuloval o možnosti,
14:22
that there might be other universes.
že môžu existovať iné vesmíry.
14:25
So to pull it all together,
Takže, aby som to zhrnul,
14:27
we need a mechanism
potrebujeme mechanizmus,
14:29
that can actually generate other universes.
ktorý vlastne dokáže vytvoriť iné vesmíry.
14:31
And that takes me to my final part, part three.
A to ma privádza k záverečnej, tretej časti.
14:34
Because such a mechanism has been found
Pretože takýto mechanizmus bol nájdený
14:37
by cosmologists trying to understand the Big Bang.
kozmológmi, ktorí sa snažili pochopiť Veľký tresk.
14:40
You see, when we speak of the Big Bang,
Viete, keď rozprávame o Veľkom tresku,
14:43
we often have an image
často si predstavujeme
14:45
of a kind of cosmic explosion
nejaký kozmický výbuch,
14:47
that created our universe
ktorý stvoril náš vesmír
14:49
and set space rushing outward.
a spôsobil, že sa vesmír rozpína.
14:51
But there's a little secret.
Ale je tu malé tajomstvo.
14:54
The Big Bang leaves out something pretty important,
Veľký tresk vynecháva niečo dosť podstatné --
14:56
the Bang.
samotný tresk.
14:59
It tells us how the universe evolved after the Bang,
Hovorí nám, ako sa vesmír vyvíjal po tresku,
15:01
but gives us no insight
ale nehovorí o tom,
15:04
into what would have powered the Bang itself.
čo by mohlo tresk poháňať.
15:06
And this gap was finally filled
A táto medzera bola konečne zaplnená
15:10
by an enhanced version of the Big Bang theory.
rozšírenou verziou teórie o Veľkom tresku.
15:12
It's called inflationary cosmology,
Nazýva sa inflačná kozmológia
15:14
which identified a particular kind of fuel
a identifikovala konkrétny druh paliva,
15:17
that would naturally generate
ktorý vyvolal prirodzené
15:21
an outward rush of space.
rozpínanie vesmíru.
15:23
The fuel is based on something called a quantum field,
Palivo je založené na tzv. kvantovom poli,
15:25
but the only detail that matters for us
ale jediný detail, na ktorom nám záleží,
15:28
is that this fuel proves to be so efficient
je ten, že toto palivo sa osvedčilo za také výkonné,
15:31
that it's virtually impossible
že je prakticky nemožné
15:34
to use it all up,
vyčerpať ho,
15:36
which means in the inflationary theory,
čo v inflačnej teórii znamená,
15:38
the Big Bang giving rise to our universe
že Veľký tresk, ktorý umožnil vznik nášho vesmíru,
15:40
is likely not a one-time event.
nie je pravdepodobne jednorázová záležitosť.
15:43
Instead the fuel not only generated our Big Bang,
Namiesto toho palivo vytvorilo nielen náš Veľký tresk,
15:46
but it would also generate countless other Big Bangs,
ale tiež by vytvorilo nespočetne veľa iných Veľkých treskov,
15:49
each giving rise to its own separate universe
ktoré by umožnili vznik svojim izolovaným vesmírom,
15:55
with our universe becoming but one bubble
s tým, že náš vesmír by sa stal iba jednou bublinou
15:58
in a grand cosmic bubble bath of universes.
vo veľkolepom kozmickom bublinkovom kúpeli vesmírov.
16:00
And now, when we meld this with string theory,
A keď to spojíme s teóriou strún,
16:03
here's the picture we're led to.
tu je obraz, ku ktorému nás to dovedie.
16:05
Each of these universes has extra dimensions.
Každý z týchto vesmírov má dodatočné rozmery.
16:07
The extra dimensions take on a wide variety of different shapes.
Dodatočné rozmery nadobúdajú najrôznejšie tvary.
16:09
The different shapes yield different physical features.
Rôzne tvary majú rôzne fyzikálne vlastnosti.
16:12
And we find ourselves in one universe instead of another
A ocitáme sa v jednom vesmíre namiesto druhého
16:15
simply because it's only in our universe
jednoducho preto, že iba v našom vesmíre
16:18
that the physical features, like the amount of dark energy,
sú fyzikálne vlastnosti, ako napríklad množstvo tmavej energie,
16:21
are right for our form of life to take hold.
v správnom množstve, aby sa mohla ujať naša forma života.
16:24
And this is the compelling but highly controversial picture
A toto je ten pôsobivý, ale vysoko kontroverzný obraz
16:28
of the wider cosmos
širšieho kozmosu,
16:31
that cutting-edge observation and theory
ku zváženiu ktorého nás priviedli
16:33
have now led us to seriously consider.
prelomové pozorovania a teórie.
16:35
One big remaining question, of course, is,
Zostáva nám jedna veľká otázka --
16:39
could we ever confirm
mohli by sme niekedy dokázať
16:43
the existence of other universes?
existenciu iných vesmírov?
16:46
Well let me describe
Dovoľte mi opísať
16:49
one way that might one day happen.
jeden spôsob, ktorý by sa jedného dňa mohol uplatniť.
16:51
The inflationary theory
Inflačná teória
16:54
already has strong observational support.
má už teraz silnú podporu pozorovania.
16:56
Because the theory predicts
Nakoľko teória predpovedá,
16:58
that the Big Bang would have been so intense
že Veľký tresk bol taký intenzívny,
17:00
that as space rapidly expanded,
že ako sa vesmír rýchlo zväčšoval,
17:02
tiny quantum jitters from the micro world
drobné, kvantové vibrácie z mikrosveta
17:05
would have been stretched out to the macro world,
sa roztiahli do makrosveta, pričom
17:07
yielding a distinctive fingerprint,
zanechali zreteľný otlačok naprieč vesmírom --
17:10
a pattern of slightly hotter spots and slightly colder spots,
obrazec mierne teplejších
17:13
across space,
a mierne chladnejších miest,
17:15
which powerful telescopes have now observed.
ktoré boli v súčasnosti pozorované výkonnými teleskopmi.
17:17
Going further, if there are other universes,
A ak ideme ešte ďalej, ak existujú iné vesmíry,
17:20
the theory predicts that every so often
teória predpovedá, že môžu
17:23
those universes can collide.
príležitostne kolidovať.
17:25
And if our universe got hit by another,
A ak do nášho vesmíru vrazí iný,
17:27
that collision
kolízia by vytvorila
17:29
would generate an additional subtle pattern
ďalší jemný obrazec
17:31
of temperature variations across space
teplotných odchýlok naprieč vesmírom,
17:33
that we might one day
ktorý by sme mohli jedného
17:35
be able to detect.
dňa objaviť.
17:37
And so exotic as this picture is,
A akokoľvek exoticky tento obrazec vyzerá,
17:39
it may one day be grounded
jedného dňa môže byť založený
17:42
in observations,
na pozorovaniach a
17:44
establishing the existence of other universes.
dokázať tak existenciu iných vesmírov.
17:46
I'll conclude
Skončím
17:49
with a striking implication
s neobyčajnou implikáciou
17:51
of all these ideas
všetkých týchto myšlienok
17:54
for the very far future.
pre veľmi ďalekú budúcnosť.
17:56
You see, we learned
Viete, zistili sme,
17:58
that our universe is not static,
že náš vesmír nie je statický,
18:00
that space is expanding,
že vesmír sa rozpína,
18:02
that that expansion is speeding up
že to rozpínanie sa zrýchľuje
18:04
and that there might be other universes
a že môžu existovať iné vesmíry.
18:06
all by carefully examining
A to všetko podrobným preskúmaním
18:08
faint pinpoints of starlight
nejasných bodov hviezdneho svetla
18:10
coming to us from distant galaxies.
prichádzajúceho k nám zo vzdialených galaxií.
18:12
But because the expansion is speeding up,
Ale keďže sa rozširovanie zrýchľuje,
18:15
in the very far future,
vo veľmi vzdialenej budúcnosti
18:18
those galaxies will rush away so far and so fast
sa budú galaxie vzďaľovať tak ďaleko a tak rýchlo,
18:20
that we won't be able to see them --
že ich nebudeme schopní vidieť --
18:23
not because of technological limitations,
nie kvôli technologickým obmedzeniam,
18:26
but because of the laws of physics.
ale kvôli zákonom fyziky.
18:28
The light those galaxies emit,
Svetlo, ktoré tieto galaxie emitujú,
18:30
even traveling at the fastest speed, the speed of light,
aj keď cestuje najväčšou rýchlosťou, rýchlosťou svetla,
18:32
will not be able to overcome
nebude schopné prekonať
18:35
the ever-widening gulf between us.
čoraz väčšiu priepasť medzi nami.
18:37
So astronomers in the far future
Takže astronómovia v ďalekej budúcnosti
18:40
looking out into deep space
nebudú pri pohľade do hlbokého vesmíru
18:42
will see nothing but an endless stretch
vidieť nič, iba nekonečný priestor
18:44
of static, inky, black stillness.
statickej, atramentovo-čiernej tichosti.
18:47
And they will conclude
A prídu k záveru,
18:51
that the universe is static and unchanging
že vesmír je statický a nemenný
18:53
and populated by a single central oasis of matter
a obývaný jedinou centrálnou oázou
18:55
that they inhabit --
hmoty, ktorú obývajú --
18:58
a picture of the cosmos
obraz kozmosu,
19:00
that we definitively know to be wrong.
o ktorom rozhodne vieme, že je nesprávny.
19:02
Now maybe those future astronomers will have records
Možno budúci astronómovia budú mať záznamy
19:05
handed down from an earlier era,
zo skorších dôb
19:08
like ours,
napríklad z našej,
19:10
attesting to an expanding cosmos
ktoré svedčia o rozpínajúcom sa kozmose,
19:12
teeming with galaxies.
ktorý je plný galaxií.
19:14
But would those future astronomers
Ale budú títo budúci astronómovia
19:16
believe such ancient knowledge?
veriť takým starobylým vedomostiam?
19:18
Or would they believe
Alebo budú veriť
19:21
in the black, static empty universe
v čierny, statický, prázdny vesmír,
19:23
that their own state-of-the-art observations reveal?
ktorý odhalia ich súčasné pozorovania?
19:26
I suspect the latter.
Obávam sa, že skôr to druhé.
19:30
Which means that we are living
Znamená to, že žijeme
19:32
through a remarkably privileged era
v mimoriadne privilegovanej dobe,
19:34
when certain deep truths about the cosmos
keď sú niektoré hlboké pravdy o kozmose
19:37
are still within reach
stále na dosah
19:39
of the human spirit of exploration.
ľudského ducha bádania.
19:41
It appears that it may not always be that way.
No zdá sa, že to nemusí byť vždy tak.
19:43
Because today's astronomers,
Lebo súčasní astronómovia,
19:48
by turning powerful telescopes to the sky,
ktorí natáčajú výkonné teleskopy na oblohu
19:50
have captured a handful of starkly informative photons --
zachytili hŕstku čisto informatívnych fotónov --
19:53
a kind of cosmic telegram
čo je istý druh kozmického telegramu,
19:56
billions of years in transit.
ktorý putuje miliardy rokov.
19:59
and the message echoing across the ages is clear.
A správa, ktorá sa ozýva vekmi, je jasná.
20:01
Sometimes nature guards her secrets
Niekedy si príroda stráži svoje tajomstvá
20:05
with the unbreakable grip
neprekonateľným zovretím
20:08
of physical law.
fyzikálnych zákonov.
20:10
Sometimes the true nature of reality beckons
Inokedy nám skutočnou povahou reality
20:12
from just beyond the horizon.
máva pred očami.
20:16
Thank you very much.
Ďakujem veľmi pekne.
20:19
(Applause)
(Potlesk)
20:21
Chris Anderson: Brian, thank you.
Chris Anderson: Brian, ďakujem ti.
20:25
The range of ideas you've just spoken about
Rozsah myšlienok, o ktorých si rozprával,
20:27
are dizzying, exhilarating, incredible.
je závratný, osviežujúci, neuveriteľný.
20:29
How do you think
Čo si myslíte
20:32
of where cosmology is now,
o tom, kde sa kozmológia nachádza dnes,
20:34
in a sort of historical side?
z historického aspektu?
20:36
Are we in the middle of something unusual historically in your opinion?
Sme podľa vás uprostred niečoho historicky nezvyčajného?
20:38
BG: Well it's hard to say.
BG: Ťažko povedať.
20:41
When we learn that astronomers of the far future
Keď zistíme, že astronómovia ďalekej budúcnosti
20:43
may not have enough information to figure things out,
nemusia mať dostatok informácii, aby veci odhalili,
20:46
the natural question is, maybe we're already in that position
prirodzená otázka je, že možno sme už v tej pozícii
20:49
and certain deep, critical features of the universe
a niektoré závažné, zásadné vlastnosti vesmíru
20:52
already have escaped our ability to understand
už unikli našej schopnosti pochopiť,
20:55
because of how cosmology evolves.
kvôli tomu, ako sa kozmológia vyvíja.
20:58
So from that perspective,
Takže z tohto uhla pohľadu
21:00
maybe we will always be asking questions
si možno vždy budeme klásť otázky,
21:02
and never be able to fully answer them.
no nikdy nebudeme schopní plne ich zodpovedať.
21:04
On the other hand, we now can understand
Na druhej strane, teraz dokážeme pochopiť,
21:06
how old the universe is.
aký starý je vesmír.
21:08
We can understand
Môžeme sa dozvedieť,
21:10
how to understand the data from the microwave background radiation
ako chápať údaje z mikrovlnného žiarenia kozmického pozadia,
21:12
that was set down 13.72 billion years ago --
ktoré bolo zaznamenané pred 13,72 miliárd rokmi --
21:15
and yet, we can do calculations today to predict how it will look
dokonca môžeme v súčasnosti výpočtami predpovedať,
21:18
and it matches.
ako to bude vyzerať a zhoduje sa to.
21:20
Holy cow! That's just amazing.
Pánafera! To je úžasné.
21:22
So on the one hand, it's just incredible where we've gotten,
Takže na druhej strane, je to jednoducho neuveriteľné, kam sme sa dostali,
21:24
but who knows what sort of blocks we may find in the future.
ale ktovie, na aké prekážky možno narazíme v budúcnosti.
21:27
CA: You're going to be around for the next few days.
CA: Zostávate tu ešte niekoľko dní.
21:31
Maybe some of these conversations can continue.
Možno niektorý z týchto rozhovorov bude pokračovať.
21:34
Thank you. Thank you, Brian. (BG: My pleasure.)
Ďakujem. Ďakujem, Brian.
(BG: S radosťou.)
21:36
(Applause)
(Potlesk)
21:38
Translated by Martina Salyova
Reviewed by Peter Štrba

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com