English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Je náš vesmír jediným vesmírom?

Filmed:
4,293,032 views

Existuje viac ako jeden vesmír? V tejto vizuálne bohatej, akciou nabitej reči Brian Greene predvádza, ako nezodpovedané otázky fyziky (počnúc tou veľkou: Čo spôsobilo Veľký tresk?) viedli k teórii, že náš vlastný vesmír je iba jedným z mnohých v "multivesmíre".

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewmálo monthsmesiaca agopred
Pred pár mesiacmi bola udelená
00:15
the NobelNobel PrizeCena in physicsfyzika
Nobelova cena za fyziku
00:17
was awardedudelený to two teamstímy of astronomersastronómovia
dvom tímom astronómov
00:19
for a discoveryobjav that has been hailedvítal
za objav, ktorý bol vyhlásený
00:21
as one of the mostväčšina importantdôležitý
za jeden z najdôležitejších
00:24
astronomicalastronomický observationspozorovanie ever.
astronomických pozorovaní vôbec.
00:26
And todaydnes, after brieflykrátko describingpopisujúce what they foundnájdených,
Dnes vám krátko opíšem, čo našli,
00:28
I'm going to tell you about a highlyvysoko controversialkontroverzné frameworkrámec
a poviem vám o vysoko kontroverznej schéme,
00:30
for explainingvysvetľujúce theirich discoveryobjav,
ktorá vysvetľuje ich objav,
00:33
namelya to the possibilitymožnosť
a to,
00:36
that way beyondmimo the EarthZem,
že ďaleko za Zemou,
00:38
the MilkyMliečna Way and other distantvzdialený galaxiesgalaxie,
Mliečnou dráhou a inými vzdialenými galaxiami
00:40
we maysmieť find that our universevesmír
môžeme zistiť, že náš vesmír
00:43
is not the only universevesmír,
nie je jediným vesmírom,
00:45
but is insteadnamiesto
ale namiesto toho
00:47
partčasť of a vastnesmierny complexkomplexné of universesvesmíry
je súčasťou rozsiahleho komplexu vesmírov,
00:49
that we call the multiversemultiverse.
ktorý voláme multivesmír.
00:51
Now the ideanápad of a multiversemultiverse is a strangezvláštny one.
Myšlienka multivesmíru je čudná.
00:53
I mean, mostväčšina of us were raisedzvýšený to believe
Myslím tým, že väčšina z nás vyrástla v presvedčení,
00:56
that the wordslovo "universevesmír" meansprostriedky everything.
že slovo „vesmír“ znamená všetko.
00:58
And I say mostväčšina of us with forethoughtprezieravosť,
A hovorím väčšina z prezieravosti, lebo moja
01:01
as my four-year-oldštyri-ročný daughterdcéra has heardpočul me speakhovoriť of these ideasnápady sinceod tej doby she was bornnarodený.
štvorročná dcéra ma počúvala rozprávať o týchto myšlienkach
01:04
And last yearrok I was holdingdržanie her
odkedy sa narodila. A minulý rok som ju držal
01:07
and I said, "SophiaSophia,
a povedal som: „Sophia,
01:09
I love you more than anything in the universevesmír."
ľúbim ťa viac, ako čokoľvek vo vesmíre.“
01:11
And she turnedobrátil to me and said, "DaddyOtecko,
A ona sa obrátila na mňa a povedala: „Ocko,
01:14
universevesmír or multiversemultiverse?"
vo vesmíre alebo v multivesmíre?“
01:16
(LaughterSmiech)
(Smiech)
01:18
But barringokrem suchtaký an anomalousanomálne upbringingvýchovu,
Ale s výnimkou takejto nezvyčajnej výchovy,
01:21
it is strangezvláštny to imaginepredstaviť si
je čudné predstaviť si
01:24
other realmsRealms separateoddelený from oursnaše,
iné svety izolované od nášho,
01:26
mostväčšina with fundamentallyv podstate differentrozdielny featuresVlastnosti,
väčšinou s podstatne inými vlastnosťami,
01:28
that would rightlysprávne be calledvolal universesvesmíry of theirich ownvlastný.
ktoré by sa právom nazývali vesmírmi.
01:30
And yetešte,
Akokoľvek
01:33
speculativešpekulatívne thoughhoci the ideanápad surelyiste is,
špekulatívna je táto myšlienka,
01:35
I aimcieľ to convincepresvedčiť you
mierim k tomu, aby som vás presvedčil,
01:37
that there's reasondôvod for takingprevzatia it seriouslyvážne,
že existuje dôvod, prečo to brať vážne,
01:39
as it just mightsila be right.
nakoľko to môže byť pravda.
01:41
I'm going to tell the storypríbeh of the multiversemultiverse in threetri partsdiely.
Porozprávam vám príbeh o multivesmíre v troch častiach.
01:43
In partčasť one,
V prvej časti
01:46
I'm going to describepopísať those NobelNobel Prize-winningCena-vyhrávať resultsvýsledok
opíšem výsledky, ktoré vyhrali Nobelovu cenu
01:48
and to highlightZvýraznite a profoundhlboký mysterytajomstvo
a poukážem na dômyselnú záhadu,
01:50
whichktorý those resultsvýsledok revealedodhalil.
ktorú tieto výsledky odhalili.
01:52
In partčasť two,
V druhej časti
01:54
I'll offerponuka a solutionriešenie to that mysterytajomstvo.
ponúknem riešenie tejto záhady.
01:56
It's basedzaložené on an approachprístup calledvolal stringpovrázok theoryteória,
Je založená na tzv. teórii strún
01:58
and that's where the ideanápad of the multiversemultiverse
a na tomto mieste myšlienka multivesmíru
02:00
will come into the storypríbeh.
vstúpi do príbehu.
02:02
FinallyNakoniec, in partčasť threetri,
Nakoniec v tretej časti
02:04
I'm going to describepopísať a cosmologicalkozmologické theoryteória
opíšem kozmologickú teóriu
02:06
calledvolal inflationinflácie,
nazývanú inflácia,
02:08
whichktorý will pullSEM all the pieceskúsky of the storypríbeh togetherspolu.
ktorá spojí všetky časti príbehu.
02:10
Okay, partčasť one startszačína back in 1929
OK, prvá časť. Začína sa v roku 1929,
02:13
when the great astronomerastronóm EdwinEdwin HubbleHubble
keď si veľký astronóm Edwin Hubble
02:17
realizedsi uvedomil, that the distantvzdialený galaxiesgalaxie
uvedomil, že vzdialené galaxie
02:19
were all rushingrúti away from us,
sa ženú od nás preč,
02:22
establishingo založení that spacepriestor itselfsám is stretchingpreťahovanie,
čím preukázal, že samotný vesmír
02:24
it's expandingrozširujúce.
sa rozpína, rozširuje sa.
02:26
Now this was revolutionaryrevolučný.
Bolo to revolučné zistenie.
02:28
The prevailingprevládajúci wisdommúdrosť was that on the largestnajväčší of scalesváhy
Prevládala verejná mienka, že
02:31
the universevesmír was staticstatické.
vesmír je statický.
02:34
But even so,
Ale aj tak
02:36
there was one thing that everyonekaždý was certainistý of:
tu bola jedna vec, ktorou si všetci boli istí --
02:38
The expansionexpanzia mustmusieť be slowingspomaľuje down.
rozširovanie sa musí spomaľovať.
02:41
That, much as the gravitationalgravitačné pullSEM of the EarthZem
Ako gravitačný ťah Zeme
02:44
slowsspomaľuje the ascentvýstup of an applejablko tossedodhodil upwardnahor,
spomaľuje stúpanie jablka vrhnutého nahor,
02:47
the gravitationalgravitačné pullSEM
tak aj vzájomný gravitačný ťah
02:50
of eachkaždý galaxygalaxie on everykaždý other
jednotlivých galaxií
02:52
mustmusieť be slowingspomaľuje
musí spomaľovať
02:54
the expansionexpanzia of spacepriestor.
rozširovanie vesmíru.
02:56
Now let's fast-forwardrýchlo dopredu to the 1990s
Teraz sa presunieme do 90-tych rokov,
02:58
when those two teamstímy of astronomersastronómovia
keď dva tímy astronómov,
03:01
I mentionedspomínaný at the outsetzačiatku
ktoré som spomenul na začiatku,
03:03
were inspiredinšpirovaný by this reasoninguvažovanie
boli inšpirované týmto argumentovaním,
03:05
to measurezmerať the raterýchlosť
aby zmerali mieru,
03:07
at whichktorý the expansionexpanzia has been slowingspomaľuje.
akou sa rozpínanie spomaľuje.
03:09
And they did this
Usilovne
03:11
by painstakingstarostlivého observationspozorovanie
pozorovali početné
03:13
of numerouspočetný distantvzdialený galaxiesgalaxie,
vzdialené galaxie,
03:15
allowingdovoľovať them to chartgraf
čo im umožnilo zaznamenať,
03:17
how the expansionexpanzia raterýchlosť has changedzmenený over time.
ako sa miera rozpínania menila v čase.
03:19
Here'sTu je the surpriseprekvapenie:
Tu je to prekvapenie --
03:22
They foundnájdených that the expansionexpanzia is not slowingspomaľuje down.
zistili, že rozpínanie sa nespomaľuje.
03:25
InsteadNamiesto toho they foundnájdených that it's speedingprekročenie povolenej rýchlosti up,
Namiesto toho zistili, že sa zrýchľuje,
03:28
going fasterrýchlejšie and fasterrýchlejšie.
ide rýchlejšie a rýchlejšie.
03:30
That's like tossinghádzanie an applejablko upwardnahor
Je to ako vrhnúť jablko nahor
03:32
and it goeside up fasterrýchlejšie and fasterrýchlejšie.
a ono stúpa rýchlejšie a rýchlejšie.
03:34
Now if you saw an applejablko do that,
Keby ste videli, že to nejaké jablko
03:36
you'dby si want to know why.
dokáže, chceli by ste vedieť
03:38
What's pushingtlačenie on it?
prečo. Čo ho poháňa?
03:40
SimilarlyPodobne, the astronomers'astronómovia' resultsvýsledok
Podobne, výsledky astronómov
03:42
are surelyiste well-deservingdobre si zaslúži of the NobelNobel PrizeCena,
si isto zaslúžia Nobelovu cenu,
03:44
but they raisedzvýšený an analogousanalogické questionotázka.
ale nastolili obdobnú otázku.
03:47
What forcesila is drivingvodičský all galaxiesgalaxie
Aká sila poháňa všetky galaxie,
03:51
to rushspech away from everykaždý other
aby sa hnali jedna od druhej
03:53
at an ever-quickeningniekedy zrýchľuje speedrýchlosť?
čoraz väčšou rýchlosťou?
03:56
Well the mostväčšina promisingnádejný answerodpoveď
Nuž, najsľubnejšia odpoveď
03:59
comesprichádza from an oldstarý ideanápad of Einstein'sEinsteinova.
pochádza zo starej Einsteinovej myšlienky.
04:01
You see, we are all used to gravitygravitácia
Aby ste rozumeli, všetci sme
04:04
beingbytia a forcesila that does one thing,
zvyknutí na to, že gravitácia je sila, ktorá
04:06
pullsťahá objectsobjekty togetherspolu.
priťahuje objekty k sebe.
04:09
But in Einstein'sEinsteinova theoryteória of gravitygravitácia,
Ale v Einsteinovej teórii gravitácie,
04:11
his generalvšeobecný theoryteória of relativityrelativita,
všeobecnej teórii relativity,
04:13
gravitygravitácia can alsotaktiež pushTAM things apartoddelene.
gravitácia môže tiež veci od seba odtláčať.
04:15
How? Well accordingpodľa to Einstein'sEinsteinova mathmatematika,
Ako? Podľa Einsteinovej matematiky,
04:18
if spacepriestor is uniformlyjednotne fillednaplnené
ak je priestor rovnomerne naplnený
04:21
with an invisibleneviditeľný energyenergie,
neviditeľnou energiou,
04:23
sortdruh of like a uniformuniforma, invisibleneviditeľný misthmla,
niečo ako rovnomerná, neviditeľná hmla,
04:25
then the gravitygravitácia generatedgenerované by that misthmla
potom by gravitácia generovaná touto hmlou
04:28
would be repulsiveodpudivé,
bola odpudivá.
04:31
repulsiveodpudivé gravitygravitácia,
Odpudivá gravitácia
04:33
whichktorý is just what we need to explainvysvetliť the observationspozorovanie.
je práve to, čo potrebujeme na vysvetlenie pozorovaní.
04:35
Because the repulsiveodpudivé gravitygravitácia
Kvôli odpudivej gravitácii
04:38
of an invisibleneviditeľný energyenergie in spacepriestor --
neviditeľnej energie vo vesmíre --
04:40
we now call it darktmavá energyenergie,
voláme ju tmavá energia,
04:42
but I've madevyrobený it smokeySmokey whitebiely here so you can see it --
ale tu je biela, aby ste ju mohli vidieť --
04:44
its repulsiveodpudivé gravitygravitácia
jej odpudivá gravitácia
04:47
would causepríčina eachkaždý galaxygalaxie to pushTAM againstproti everykaždý other,
by spôsobila, že galaxie by na seba vzájomne tlačili,
04:49
drivingvodičský expansionexpanzia to speedrýchlosť up,
poháňajúc rozpínanie, aby sa zrýchľovalo,
04:51
not slowpomalý down.
nie spomaľovalo.
04:53
And this explanationvysvetlenie
Toto vysvetlenie
04:55
representspredstavuje great progresspokrok.
predstavuje veľký pokrok.
04:57
But I promisedsľúbil you a mysterytajomstvo
Ale sľúbil som vám záhadu,
04:59
here in partčasť one.
tu, v prvej časti.
05:02
Here it is.
Nech sa páči.
05:04
When the astronomersastronómovia workedpracoval out
Keď astronómovia prepočítali
05:06
how much of this darktmavá energyenergie
koľko tmavej energie
05:08
mustmusieť be infusinginfúziou spacepriestor
musí byť napustenej do priestoru,
05:11
to accountúčet for the cosmickozmický speedrýchlosť up,
aby vysvetlili kozmické zrýchľovanie,
05:13
look at what they foundnájdených.
pozrite, na čo prišli.
05:15
This numberčíslo is smallmalý.
Toto číslo je malé.
05:24
ExpressedVyjadrené in the relevantpríslušný unitjednotka,
Vyjadrené v príslušnej jednotke,
05:26
it is spectacularlypôsobivo smallmalý.
je okázalo malé.
05:28
And the mysterytajomstvo is to explainvysvetliť this peculiarzvláštne numberčíslo.
A záhadou je, ako vysvetliť toto zvláštne číslo.
05:30
We want this numberčíslo
Chceme, aby
05:33
to emergevynoriť sa from the lawszákony of physicsfyzika,
vyplynulo zo zákonov fyziky,
05:35
but so farďaleko no one has foundnájdených a way to do that.
ale zatiaľ nikto nenašiel spôsob ako.
05:37
Now you mightsila wonderdiviť,
Môžete si lámať hlavu,
05:40
should you carestarostlivosť?
malo by nám na tom záležať?
05:43
Maybe explainingvysvetľujúce this numberčíslo
Možno vysvetliť to číslo
05:45
is just a technicaltechnický issueproblém,
je iba technickým problémom,
05:47
a technicaltechnický detaildetail of interestzáujem to expertsodborníci,
technickým detailom, ktorý zaujíma expertov,
05:49
but of no relevancerelevantnosti to anybodyniekto elseinak.
ale pre ostatných je nepodstatné.
05:52
Well it surelyiste is a technicaltechnický detaildetail,
Nuž, určite to je technický detail,
05:54
but some detailspodrobnosti really matterzáležitosť.
ale na niektorých detailoch naozaj záleží.
05:57
Some detailspodrobnosti provideposkytnúť
Niektoré poskytujú
05:59
windowswindows into unchartedUncharted realmsRealms of realityrealita,
okná do nezmapovaných oblastí reality
06:01
and this peculiarzvláštne numberčíslo maysmieť be doing just that,
a toto zvláštne číslo môže byť takým oknom,
06:03
as the only approachprístup that's so farďaleko madevyrobený headwaypokrok to explainvysvetliť it
keďže jediný prístup, ktorý dosiaľ pokročil k jeho vysvetleniu,
06:06
invokesvyvolá the possibilitymožnosť of other universesvesmíry --
evokuje možnosť existencie iných vesmírov --
06:09
an ideanápad that naturallyprirodzene emergesvynára from stringpovrázok theoryteória,
myšlienka, ktorá vychádza najavo z teórie strún,
06:12
whichktorý takes me to partčasť two: stringpovrázok theoryteória.
ktorou sa dostávam do druhej časti: teória strún.
06:15
So holdvydržať the mysterytajomstvo of the darktmavá energyenergie
Takže, záhadu tmavej energie
06:18
in the back of your mindmyseľ
nepúšťajte z hlavy,
06:22
as I now go on to tell you
kým vám poviem
06:24
threetri keykľúč things about stringpovrázok theoryteória.
tri kľúčové veci o teórii strún.
06:26
First off, what is it?
Prvá -- čo to je?
06:29
Well it's an approachprístup to realizerealizovať Einstein'sEinsteinova dreamsnívať
Je to prístup, ktorým si uvedomíte Einsteinov sen
06:31
of a unifiedzjednotený theoryteória of physicsfyzika,
jednotnej teórie fyziky,
06:34
a singlejednoposteľová overarchingnadradené frameworkrámec
jediná dominantná teória,
06:37
that would be ableschopný to describepopísať
ktorá by bola schopná opísať
06:39
all the forcessily at work in the universevesmír.
všetky fungujúce sily vo vesmíre.
06:41
And the centralcentrálnej ideanápad of stringpovrázok theoryteória
Hlavná myšlienka teórie strún
06:43
is quitecelkom straightforwardpriamočiary.
je celkom priamočiara.
06:45
It sayshovorí that if you examinepreskúmať
Hovorí, že ak preskúmate
06:47
any piecekus of matterzáležitosť ever more finelyjemne,
hocijaký kúsok hmoty čoraz viac do hĺbky,
06:49
at first you'llbudete find moleculesmolekuly
najprv nájdete molekuly,
06:51
and then you'llbudete find atomsatómy and subatomicSubatomárna particlesčastice.
a potom atómy a subatómové častice. Ale ak by ste
06:53
But the theoryteória sayshovorí that if you could probesonda smallermenšie,
mohli sondovať do menších rozmerov,
06:56
much smallermenšie than we can with existingexistujúce technologytechnológie,
oveľa menších, ako dokážeme s existujúcou technológiou,
06:58
you'dby si find something elseinak insidevnútri these particlesčastice --
nájdete v časticiach niečo iné --
07:01
a little tinymaličký vibratingvibračné filamentžiarovky of energyenergie,
maličké, vibrujúce vlákna energie,
07:04
a little tinymaličký vibratingvibračné stringpovrázok.
maličké, vibrujúce struny.
07:07
And just like the stringsreťazce on a violinhusle,
A tak ako aj struny na husliach,
07:10
they can vibratevibrovať in differentrozdielny patternsvzory
môžu vibrovať v rôznych vzorcoch,
07:12
producingprodukujúce differentrozdielny musicalhudobné notespoznámky.
produkujúc rôzne hudobné tóny,
07:14
These little fundamentalzákladné stringsreťazce,
keď tieto maličké, základné struny,
07:16
when they vibratevibrovať in differentrozdielny patternsvzory,
vibrujú v rôznych vzorcoch,
07:18
they producevyrobiť differentrozdielny kindsdruhy of particlesčastice --
produkujú rôzne druhy častíc --
07:20
so electronselektróny, quarkskvarkov, neutrinosneutrína, photonsfotóny,
takže elektróny, kvarky, neutrína, fotóny
07:22
all other particlesčastice
a všetky ostatné častice
07:24
would be unitedzjednotený into a singlejednoposteľová frameworkrámec,
by boli zjednotené do jediného systému,
07:26
as they would all arisevyvstať from vibratingvibračné stringsreťazce.
keďže by povstali z vibrujúcich strún.
07:28
It's a compellingpresvedčivé pictureobrázok,
Je to pôsobivý obraz,
07:31
a kinddruh of cosmickozmický symphonySymfónia,
istý druh kozmickej symfónie,
07:34
where all the richnessbohatstvo
kde sa všetko bohatstvo,
07:36
that we see in the worldsvet around us
ktoré vidíme vo svete okolo seba,
07:38
emergesvynára from the musichudba
vynára z hudby,
07:40
that these little, tinymaličký stringsreťazce can playhrať.
ktorú tieto maličké struny dokážu zahrať.
07:42
But there's a costnáklady
Ale toto elegantné zjednotenie
07:45
to this elegantelegantný unificationzjednotenie,
si vyberá svoju daň,
07:47
because yearsleta of researchvýskum
pretože roky výskumu
07:49
have shownzobrazené that the mathmatematika of stringpovrázok theoryteória doesn't quitecelkom work.
ukázali, že matematika teórie strún až tak celkom nefunguje.
07:51
It has internalinterný inconsistenciesnezrovnalosti,
Má vnútorné nezrovnalosti,
07:54
unlesspokiaľ we allowdovoliť
pokiaľ neberieme
07:56
for something whollyúplne unfamiliarneznáme --
do úvahy niečo celkom neznáme --
07:58
extraextra dimensionsrozmery of spacepriestor.
dodatočné dimenzie vesmíru.
08:01
That is, we all know about the usualobvyklý threetri dimensionsrozmery of spacepriestor.
Všetci poznáme tri zvyčajné dimenzie vesmíru.
08:04
And you can think about those
Môžete o nich uvažovať
08:07
as heightvýška, widthšírka and depthhĺbka.
ako o výške, šírke a hĺbke.
08:09
But stringpovrázok theoryteória sayshovorí that, on fantasticallyfantasticky smallmalý scalesváhy,
Ale teória strún hovorí, že pri fantasticky malých rozmeroch
08:12
there are additionalĎalšie dimensionsrozmery
existujú dodatočné dimenzie,
08:15
crumpledpokrčený to a tinymaličký sizeveľkosť so smallmalý
zvinuté do drobných rozmerov, takých malých,
08:17
that we have not detectedzistené them.
že sme ich neobjavili.
08:19
But even thoughhoci the dimensionsrozmery are hiddenskrytý,
Ale aj keď sú dimenzie skryté,
08:21
they would have an impactnáraz on things that we can observeDodržiavajte
majú dopad na veci, ktoré môžeme pozorovať,
08:23
because the shapetvar of the extraextra dimensionsrozmery
pretože tvar dodatočných dimenzií
08:26
constrainsobmedzuje how the stringsreťazce can vibratevibrovať.
obmedzuje to, ako môžu struny vibrovať.
08:29
And in stringpovrázok theoryteória,
A v teórii strún
08:32
vibrationchvenie determinesurčuje everything.
vibrácia určuje všetko.
08:34
So particlečastice massesmasy, the strengthssilné stránky of forcessily,
Takže hmotnosti častíc, veľkosti síl
08:37
and mostväčšina importantlydôležitejšie, the amountčiastka of darktmavá energyenergie
a to najpodstatnejšie -- množstvo tmavej energie --
08:39
would be determinedstanovené
by boli určené
08:42
by the shapetvar of the extraextra dimensionsrozmery.
tvarom dodatočných dimenzií.
08:44
So if we knewvedel the shapetvar of the extraextra dimensionsrozmery,
Takže ak poznáme tvar dodatočných dimenzií,
08:46
we should be ableschopný to calculatevypočítať these featuresVlastnosti,
mali by sme byť schopní vypočítať tieto vlastnosti,
08:49
calculatevypočítať the amountčiastka of darktmavá energyenergie.
vypočítať množstvo tmavej energie.
08:52
The challengevýzva
Problémom je,
08:55
is we don't know
že nepoznáme
08:57
the shapetvar of the extraextra dimensionsrozmery.
tvar dodatočných dimenzií.
08:59
All we have
Všetko, čo máme,
09:02
is a listzoznam of candidatekandidát shapestvary
je zoznam kandidátskych tvarov
09:04
allowedpovolený by the mathmatematika.
povolených matematikou.
09:06
Now when these ideasnápady were first developedrozvinutý,
Keď sa o týchto myšlienkach prvýkrát hovorilo,
09:09
there were only about fivepäť differentrozdielny candidatekandidát shapestvary,
existovalo okolo päť rôznych kandidátskych tvarov,
09:11
so you can imaginepredstaviť si
takže si môžete predstaviť,
09:13
analyzinganalýza them one-by-onepo jednom
ako ich analyzovali jeden po druhom,
09:15
to determineurčiť if any yieldvýťažok
aby sa určilo, či niektorý nemá
09:17
the physicalfyzický featuresVlastnosti we observeDodržiavajte.
fyzikálne vlastnosti, ktoré pozorujeme.
09:19
But over time the listzoznam grewrástol
Ale časom zoznam rástol,
09:21
as researchersvedci foundnájdených other candidatekandidát shapestvary.
nakoľko výskumníci objavili ďalšie kandidátske tvary.
09:23
From fivepäť, the numberčíslo grewrástol into the hundredsstovky and then the thousandstisíce --
Z piatich počet rástol na stovky a potom na tisícky...
09:25
A largeveľký, but still manageablezvládnuteľné, collectionzbierka to analyzeanalyzovať,
Široká, ale stále zvládnuteľná zbierka na analýzu,
09:28
sinceod tej doby after all,
keďže koniec-koncov
09:31
graduateabsolvent studentsštudentov need something to do.
absolventi potrebujú niečo robiť.
09:33
But then the listzoznam continuedpokračovanie to growrásť, pestovať
Ale potom zoznam ďalej rástol
09:36
into the millionsmilióny and the billionsmiliardy, untilkým todaydnes.
na milióny a miliardy, až dodnes.
09:38
The listzoznam of candidatekandidát shapestvary
Zoznam kandidátskych tvarov
09:41
has soaredvyletela to about 10 to the 500.
prudko narástol na 10 až 500.
09:43
So, what to do?
Takže čo robiť?
09:48
Well some researchersvedci loststratený heartSrdce,
Niektorých výskumníkov opustilo nadšenie a
09:51
concludingZáverečná that was so manyveľa candidatekandidát shapestvary for the extraextra dimensionsrozmery,
usúdili, že kandidátskych tvarov bolo tak veľa
09:54
eachkaždý givingdávať risestúpať to differentrozdielny physicalfyzický featuresVlastnosti,
a každý vyvolal iné fyzikálne vlastnosti,
09:57
stringpovrázok theoryteória would never make
že teória strún by nedokázala urobiť
10:00
definitivekonečné, testabletestovatelné predictionspredpovede.
definitívne predpovede, overiteľné testom.
10:02
But othersostatné turnedobrátil this issueproblém on its headhlava,
Ale iní sa chopili problému z opačnej strany a
10:04
takingprevzatia us to the possibilitymožnosť of a multiversemultiverse.
priviedli nás k možnosti multivesmíru.
10:08
Here'sTu je the ideanápad.
Ide o toto.
10:10
Maybe eachkaždý of these shapestvary is on an equalrovný footingpostavenie with everykaždý other.
Možno je každý z týchto tvarov na rovnakej úrovni.
10:12
EachKaždý is as realskutočný as everykaždý other,
Každý z nich je skutočný
10:15
in the sensezmysel
v tom zmysle,
10:17
that there are manyveľa universesvesmíry,
že existuje veľa vesmírov,
10:19
eachkaždý with a differentrozdielny shapetvar, for the extraextra dimensionsrozmery.
každý s iným tvarom pre dodatočné dimenzie.
10:21
And this radicalradikálnej proposalnávrh
A tento radikálny návrh
10:24
has a profoundhlboký impactnáraz on this mysterytajomstvo:
má vážny dopad na našu záhadu:
10:26
the amountčiastka of darktmavá energyenergie revealedodhalil by the NobelNobel Prize-winningCena-vyhrávať resultsvýsledok.
množstvo tmavej energie odhalenej výsledkami, ktoré vyhrali Nobelovu cenu.
10:29
Because you see,
Pretože
10:32
if there are other universesvesmíry,
ak existujú iné vesmíry,
10:34
and if those universesvesmíry
a ak z tých vesmírov
10:37
eachkaždý have, say, a differentrozdielny shapetvar for the extraextra dimensionsrozmery,
každý má, povedzme, rôzny tvar pre dodatočné dimenzie,
10:39
then the physicalfyzický featuresVlastnosti of eachkaždý universevesmír will be differentrozdielny,
potom fyzikálne vlastnosti každého vesmíru budú rôzne,
10:43
and in particularkonkrétny,
a predovšetkým
10:45
the amountčiastka of darktmavá energyenergie in eachkaždý universevesmír
množstvo tmavej energie v každom vesmíre
10:47
will be differentrozdielny.
bude rôzne.
10:49
WhichKtoré meansprostriedky that the mysterytajomstvo
Čo znamená, že záhada,
10:51
of explainingvysvetľujúce the amountčiastka of darktmavá energyenergie we'vemy máme now measuredmerané
ako vysvetliť množstvo tmavej energie, ktoré máme teraz odmerané,
10:53
would take on a whollyúplne differentrozdielny characterznak.
by nadobudla úplne iný charakter.
10:55
In this contextkontext,
V tomto kontexte
10:58
the lawszákony of physicsfyzika can't explainvysvetliť one numberčíslo for the darktmavá energyenergie
zákony fyziky nedokážu vysvetliť jedno číslo pre tmavú energiu,
11:00
because there isn't just one numberčíslo,
lebo neexistuje iba jedno číslo,
11:03
there are manyveľa numbersčísla.
existuje veľa čísiel.
11:06
WhichKtoré meansprostriedky
Čo znamená,
11:08
we have been askingpýta the wrongzle questionotázka.
že sme sa pýtali nesprávnu otázku.
11:10
It's that the right questionotázka to askopýtať sa is,
Správna otázka, ktorú sa treba pýtať, je:
11:13
why do we humansľudia find ourselvesmy sami in a universevesmír
prečo sa my, ľudia, nachádzame vo vesmíre
11:15
with a particularkonkrétny amountčiastka of darktmavá energyenergie we'vemy máme measuredmerané
s konkrétnym množstvom tmavej energie, ktorú sme odmerali,
11:18
insteadnamiesto of any of the other possibilitiesmožnosti
namiesto hociktorej inej možnosti,
11:21
that are out there?
ktorá tam vonku existuje?
11:24
And that's a questionotázka on whichktorý we can make headwaypokrok.
A to je otázka, ktorá nás môže doviesť ďalej.
11:26
Because those universesvesmíry
Pretože vo vesmíroch,
11:29
that have much more darktmavá energyenergie than oursnaše,
ktoré majú oveľa viac tmavej energie ako náš,
11:31
wheneverkedykoľvek matterzáležitosť triespokusy to clumpzhluk into galaxiesgalaxie,
kedykoľvek sa hmota snaží zoskupiť do galaxií,
11:33
the repulsiveodpudivé pushTAM of the darktmavá energyenergie is so strongsilný
odpudivý tlak tmavej energie je taký silný,
11:36
that it blowsfúka the clumpzhluk apartoddelene
že rozmetie zoskupenie na kúsky
11:39
and galaxiesgalaxie don't formformulár.
a galaxie sa nesformujú.
11:41
And in those universesvesmíry that have much lessmenej darktmavá energyenergie,
A vo vesmíroch, ktoré majú oveľa menej tmavej energie,
11:43
well they collapsekolaps back on themselvessami so quicklyrýchlo
tie sa zrútia naspäť do seba tak rýchlo,
11:46
that, again, galaxiesgalaxie don't formformulár.
že, galaxie sa opäť nesformujú.
11:48
And withoutbez galaxiesgalaxie, there are no starshviezdy, no planetsplanéty
A bez galaxií niet hviezd, niet planét
11:51
and no chancešanca
a niet šance
11:54
for our formformulár of life
pre našu formu života,
11:56
to existexistovať in those other universesvesmíry.
aby existovala v týchto iných vesmíroch.
11:58
So we find ourselvesmy sami in a universevesmír
Takže sa ocitáme vo vesmíre
12:00
with the particularkonkrétny amountčiastka of darktmavá energyenergie we'vemy máme measuredmerané
s konkrétnym množstvom tmavej energie, ktoré sme odmerali,
12:02
simplyjednoducho because our universevesmír has conditionspodmienky
jednoducho preto, lebo náš vesmír má podmienky,
12:05
hospitablepohostinný to our formformulár of life.
ktoré sú priaznivé pre našu formu života.
12:08
And that would be that.
A to je tak všetko.
12:12
MysteryTajomstvo solvedvyriešené,
Záhada vyriešená,
12:14
multiversemultiverse foundnájdených.
multivesmír objavený.
12:16
Now some find this explanationvysvetlenie unsatisfyingneuspokojivý.
Niektorým sa toto vysvetlenie zdá neuspokojivé.
12:18
We're used to physicsfyzika
Sme zvyknutí, že fyzika
12:23
givingdávať us definitivekonečné explanationsvysvetlenie for the featuresVlastnosti we observeDodržiavajte.
nám dáva konečné vysvetlenia pre vlastnosti, ktoré pozorujeme.
12:25
But the pointbod is,
Ale podstata je,
12:28
if the featurevlastnosť you're observingpozorovanie
že ak vlastnosť, ktorú pozorujete,
12:30
can and does take on
môže a aj vezme na seba
12:33
a wideširoký varietyodroda of differentrozdielny valueshodnoty
širokú rozmanitosť rôznych hodnôt
12:35
acrossnaprieč the widerširšie landscapekrajina of realityrealita,
naprieč širšiemu obzoru reality,
12:37
then thinkingpremýšľanie one explanationvysvetlenie
potom rozmýšľať o jednom vysvetlení
12:40
for a particularkonkrétny valuehodnota
pre jednu konkrétnu hodnotu
12:42
is simplyjednoducho misguidedzavádzajúce.
je jednoducho zavádzajúce.
12:44
An earlyzavčas examplepríklad
Raný príklad
12:47
comesprichádza from the great astronomerastronóm JohannesJohannes KeplerKepler
pochádza od veľkého astronóma Johannesa Keplera,
12:49
who was obsessedposadnutý with understandingporozumenie
ktorý bol posadnutý pochopením
12:52
a differentrozdielny numberčíslo --
iného čísla --
12:54
why the SunSlnko is 93 millionmilión milesmíle away from the EarthZem.
prečo je Slnko vzdialené od Zeme 93 miliónov míľ.
12:56
And he workedpracoval for decadesdesaťročia tryingsnažia to explainvysvetliť this numberčíslo,
Na objasnení tohto čísla pracoval desaťročia,
13:00
but he never succeededuspel, and we know why.
ale nikdy neuspel a my vieme prečo.
13:03
KeplerKepler was askingpýta
Kepler sa pýtal
13:06
the wrongzle questionotázka.
nesprávnu otázku.
13:08
We now know that there are manyveľa planetsplanéty
Teraz vieme, že existuje veľa planét
13:10
at a wideširoký varietyodroda of differentrozdielny distancesvzdialenosti from theirich hosthostiteľ starshviezdy.
v najrôznejších vzdialenostiach od ich hostiteľských hviezd.
13:13
So hopingdúfať, that the lawszákony of physicsfyzika
Takže nádej, že zákony fyziky
13:16
will explainvysvetliť one particularkonkrétny numberčíslo, 93 millionmilión milesmíle,
vysvetlia jedno konkrétne číslo -- 93 miliónov míľ --
13:19
well that is simplyjednoducho wrongheadedtvrdohlavý.
je jednoducho zvrátená.
13:22
InsteadNamiesto toho the right questionotázka to askopýtať sa is,
Namiesto toho je správnou otázkou,
13:25
why do we humansľudia find ourselvesmy sami on a planetplanéta
prečo sa my, ľudia, nachádzame na planéte
13:27
at this particularkonkrétny distancevzdialenosť,
v tejto konkrétnej vzdialenosti,
13:30
insteadnamiesto of any of the other possibilitiesmožnosti?
namiesto ktorejkoľvek inej?
13:32
And again, that's a questionotázka we can answerodpoveď.
A znova je to otázka, na ktorú poznáme odpoveď.
13:35
Those planetsplanéty whichktorý are much closerbližšie to a starhviezda like the SunSlnko
Tie planéty, ktoré sú oveľa bližšie k hviezde ako Slnko,
13:38
would be so hothorúco
by boli také horúce,
13:41
that our formformulár of life wouldn'tnie existexistovať.
že naša forma života by neexistovala.
13:43
And those planetsplanéty that are much fartherďalej away from the starhviezda,
A planéty, ktoré sú oveľa ďalej od hviezdy,
13:45
well they're so coldchladný
sú také chladné,
13:48
that, again, our formformulár of life would not take holdvydržať.
že, znova, naša forma života by sa neujala.
13:50
So we find ourselvesmy sami
Takže sa nachádzame
13:52
on a planetplanéta at this particularkonkrétny distancevzdialenosť
na planéte v tejto konkrétnej vzdialenosti
13:54
simplyjednoducho because it yieldsvýnosy conditionspodmienky
jednoducho preto, že poskytuje podmienky
13:56
vitalvitálny to our formformulár of life.
nevyhnutné pre našu formu života.
13:58
And when it comesprichádza to planetsplanéty and theirich distancesvzdialenosti,
A keď sa jedná o planéty a ich vzdialenosti,
14:01
this clearlyjasne is the right kinddruh of reasoninguvažovanie.
toto je zjavne ten správny spôsob argumentácie.
14:04
The pointbod is,
Podstata je,
14:08
when it comesprichádza to universesvesmíry and the darktmavá energyenergie that they containobsahovať,
že keď sa jedná o vesmíry a tmavú energiu, ktorú obsahujú,
14:10
it maysmieť alsotaktiež be the right kinddruh of reasoninguvažovanie.
môže to byť tiež ten správny spôsob argumentácie.
14:13
One keykľúč differencerozdiel, of coursekurz,
Jeden kľúčový rozdiel je, samozrejme,
14:17
is we know that there are other planetsplanéty out there,
že vieme, že existujú ďalšie planéty,
14:20
but so farďaleko I've only speculatedšpekuloval on the possibilitymožnosť
ale zatiaľ som iba špekuloval o možnosti,
14:22
that there mightsila be other universesvesmíry.
že môžu existovať iné vesmíry.
14:25
So to pullSEM it all togetherspolu,
Takže, aby som to zhrnul,
14:27
we need a mechanismmechanizmus
potrebujeme mechanizmus,
14:29
that can actuallyvlastne generategenerovať other universesvesmíry.
ktorý vlastne dokáže vytvoriť iné vesmíry.
14:31
And that takes me to my finalfinálny partčasť, partčasť threetri.
A to ma privádza k záverečnej, tretej časti.
14:34
Because suchtaký a mechanismmechanizmus has been foundnájdených
Pretože takýto mechanizmus bol nájdený
14:37
by cosmologistskosmologové tryingsnažia to understandrozumieť the BigVeľký BangBang.
kozmológmi, ktorí sa snažili pochopiť Veľký tresk.
14:40
You see, when we speakhovoriť of the BigVeľký BangBang,
Viete, keď rozprávame o Veľkom tresku,
14:43
we oftenčasto have an imageobraz
často si predstavujeme
14:45
of a kinddruh of cosmickozmický explosionvýbuch
nejaký kozmický výbuch,
14:47
that createdvytvoril our universevesmír
ktorý stvoril náš vesmír
14:49
and setsada spacepriestor rushingrúti outwardpasívny.
a spôsobil, že sa vesmír rozpína.
14:51
But there's a little secrettajomstvo.
Ale je tu malé tajomstvo.
14:54
The BigVeľký BangBang leaveslisty out something prettypekný importantdôležitý,
Veľký tresk vynecháva niečo dosť podstatné --
14:56
the BangBang.
samotný tresk.
14:59
It tellshovorí us how the universevesmír evolvedvyvinuli after the BangBang,
Hovorí nám, ako sa vesmír vyvíjal po tresku,
15:01
but givesposkytuje us no insightnáhľad
ale nehovorí o tom,
15:04
into what would have poweredpoháňal the BangBang itselfsám.
čo by mohlo tresk poháňať.
15:06
And this gapmedzera was finallykonečne fillednaplnené
A táto medzera bola konečne zaplnená
15:10
by an enhancedrozšírené versionverzia of the BigVeľký BangBang theoryteória.
rozšírenou verziou teórie o Veľkom tresku.
15:12
It's calledvolal inflationaryinflačné cosmologykozmológie,
Nazýva sa inflačná kozmológia
15:14
whichktorý identifiedidentifikovaný a particularkonkrétny kinddruh of fuelpalivo
a identifikovala konkrétny druh paliva,
15:17
that would naturallyprirodzene generategenerovať
ktorý vyvolal prirodzené
15:21
an outwardpasívny rushspech of spacepriestor.
rozpínanie vesmíru.
15:23
The fuelpalivo is basedzaložené on something calledvolal a quantumkvantum fieldlúka,
Palivo je založené na tzv. kvantovom poli,
15:25
but the only detaildetail that matterszáležitosti for us
ale jediný detail, na ktorom nám záleží,
15:28
is that this fuelpalivo provesdokazuje to be so efficientúčinný
je ten, že toto palivo sa osvedčilo za také výkonné,
15:31
that it's virtuallyprakticky impossiblenemožné
že je prakticky nemožné
15:34
to use it all up,
vyčerpať ho,
15:36
whichktorý meansprostriedky in the inflationaryinflačné theoryteória,
čo v inflačnej teórii znamená,
15:38
the BigVeľký BangBang givingdávať risestúpať to our universevesmír
že Veľký tresk, ktorý umožnil vznik nášho vesmíru,
15:40
is likelypravdepodobný not a one-timejednorazový eventudalosť.
nie je pravdepodobne jednorázová záležitosť.
15:43
InsteadNamiesto toho the fuelpalivo not only generatedgenerované our BigVeľký BangBang,
Namiesto toho palivo vytvorilo nielen náš Veľký tresk,
15:46
but it would alsotaktiež generategenerovať countlessnespočetný other BigVeľký BangsRany,
ale tiež by vytvorilo nespočetne veľa iných Veľkých treskov,
15:49
eachkaždý givingdávať risestúpať to its ownvlastný separateoddelený universevesmír
ktoré by umožnili vznik svojim izolovaným vesmírom,
15:55
with our universevesmír becomingslušivý but one bubblebublina
s tým, že náš vesmír by sa stal iba jednou bublinou
15:58
in a grandveľký cosmickozmický bubblebublina bathkúpeľ of universesvesmíry.
vo veľkolepom kozmickom bublinkovom kúpeli vesmírov.
16:00
And now, when we meldmeld this with stringpovrázok theoryteória,
A keď to spojíme s teóriou strún,
16:03
here'stady the pictureobrázok we're led to.
tu je obraz, ku ktorému nás to dovedie.
16:05
EachKaždý of these universesvesmíry has extraextra dimensionsrozmery.
Každý z týchto vesmírov má dodatočné rozmery.
16:07
The extraextra dimensionsrozmery take on a wideširoký varietyodroda of differentrozdielny shapestvary.
Dodatočné rozmery nadobúdajú najrôznejšie tvary.
16:09
The differentrozdielny shapestvary yieldvýťažok differentrozdielny physicalfyzický featuresVlastnosti.
Rôzne tvary majú rôzne fyzikálne vlastnosti.
16:12
And we find ourselvesmy sami in one universevesmír insteadnamiesto of anotherďalší
A ocitáme sa v jednom vesmíre namiesto druhého
16:15
simplyjednoducho because it's only in our universevesmír
jednoducho preto, že iba v našom vesmíre
16:18
that the physicalfyzický featuresVlastnosti, like the amountčiastka of darktmavá energyenergie,
sú fyzikálne vlastnosti, ako napríklad množstvo tmavej energie,
16:21
are right for our formformulár of life to take holdvydržať.
v správnom množstve, aby sa mohla ujať naša forma života.
16:24
And this is the compellingpresvedčivé but highlyvysoko controversialkontroverzné pictureobrázok
A toto je ten pôsobivý, ale vysoko kontroverzný obraz
16:28
of the widerširšie cosmoskozmos
širšieho kozmosu,
16:31
that cutting-edgerezanie-hrana observationpozorovanie and theoryteória
ku zváženiu ktorého nás priviedli
16:33
have now led us to seriouslyvážne considerzvážiť.
prelomové pozorovania a teórie.
16:35
One bigveľký remainingzostávajúce questionotázka, of coursekurz, is,
Zostáva nám jedna veľká otázka --
16:39
could we ever confirmpotvrdiť
mohli by sme niekedy dokázať
16:43
the existenceexistencie of other universesvesmíry?
existenciu iných vesmírov?
16:46
Well let me describepopísať
Dovoľte mi opísať
16:49
one way that mightsila one day happenstať sa.
jeden spôsob, ktorý by sa jedného dňa mohol uplatniť.
16:51
The inflationaryinflačné theoryteória
Inflačná teória
16:54
already has strongsilný observationalpozorovacie supportpodpora.
má už teraz silnú podporu pozorovania.
16:56
Because the theoryteória predictspredpovedá
Nakoľko teória predpovedá,
16:58
that the BigVeľký BangBang would have been so intenseintenzívny
že Veľký tresk bol taký intenzívny,
17:00
that as spacepriestor rapidlyrýchlo expandedrozšírený,
že ako sa vesmír rýchlo zväčšoval,
17:02
tinymaličký quantumkvantum jittersnervozita from the micromicro worldsvet
drobné, kvantové vibrácie z mikrosveta
17:05
would have been stretchedpretiahol out to the macromakro worldsvet,
sa roztiahli do makrosveta, pričom
17:07
yieldingdávať a distinctiverozlišovaciu fingerprintodtlačok prsta,
zanechali zreteľný otlačok naprieč vesmírom --
17:10
a patternvzor of slightlytrochu hotterteplejšie spotsspoty and slightlytrochu colderchladnejšie spotsspoty,
obrazec mierne teplejších
17:13
acrossnaprieč spacepriestor,
a mierne chladnejších miest,
17:15
whichktorý powerfulmocný telescopesďalekohľady have now observedpozorovaný.
ktoré boli v súčasnosti pozorované výkonnými teleskopmi.
17:17
Going furtherďalej, if there are other universesvesmíry,
A ak ideme ešte ďalej, ak existujú iné vesmíry,
17:20
the theoryteória predictspredpovedá that everykaždý so oftenčasto
teória predpovedá, že môžu
17:23
those universesvesmíry can collidekolidovať.
príležitostne kolidovať.
17:25
And if our universevesmír got hithit by anotherďalší,
A ak do nášho vesmíru vrazí iný,
17:27
that collisionkolízie
kolízia by vytvorila
17:29
would generategenerovať an additionalĎalšie subtlejemný patternvzor
ďalší jemný obrazec
17:31
of temperatureteplota variationsvariácie acrossnaprieč spacepriestor
teplotných odchýlok naprieč vesmírom,
17:33
that we mightsila one day
ktorý by sme mohli jedného
17:35
be ableschopný to detectodhaliť.
dňa objaviť.
17:37
And so exoticexotické as this pictureobrázok is,
A akokoľvek exoticky tento obrazec vyzerá,
17:39
it maysmieť one day be groundedzaložený
jedného dňa môže byť založený
17:42
in observationspozorovanie,
na pozorovaniach a
17:44
establishingo založení the existenceexistencie of other universesvesmíry.
dokázať tak existenciu iných vesmírov.
17:46
I'll concludeuzavrieť
Skončím
17:49
with a strikingprekvapujúce implicationimplikácia
s neobyčajnou implikáciou
17:51
of all these ideasnápady
všetkých týchto myšlienok
17:54
for the very farďaleko futurebudúcnosť.
pre veľmi ďalekú budúcnosť.
17:56
You see, we learnedučený
Viete, zistili sme,
17:58
that our universevesmír is not staticstatické,
že náš vesmír nie je statický,
18:00
that spacepriestor is expandingrozširujúce,
že vesmír sa rozpína,
18:02
that that expansionexpanzia is speedingprekročenie povolenej rýchlosti up
že to rozpínanie sa zrýchľuje
18:04
and that there mightsila be other universesvesmíry
a že môžu existovať iné vesmíry.
18:06
all by carefullyopatrne examiningskúmanie
A to všetko podrobným preskúmaním
18:08
faintslabý pinpointsPinPoints of starlightStarlight
nejasných bodov hviezdneho svetla
18:10
comingPrichádza to us from distantvzdialený galaxiesgalaxie.
prichádzajúceho k nám zo vzdialených galaxií.
18:12
But because the expansionexpanzia is speedingprekročenie povolenej rýchlosti up,
Ale keďže sa rozširovanie zrýchľuje,
18:15
in the very farďaleko futurebudúcnosť,
vo veľmi vzdialenej budúcnosti
18:18
those galaxiesgalaxie will rushspech away so farďaleko and so fastrýchly
sa budú galaxie vzďaľovať tak ďaleko a tak rýchlo,
18:20
that we won'tnebude be ableschopný to see them --
že ich nebudeme schopní vidieť --
18:23
not because of technologicaltechnologický limitationsobmedzenia,
nie kvôli technologickým obmedzeniam,
18:26
but because of the lawszákony of physicsfyzika.
ale kvôli zákonom fyziky.
18:28
The lightsvetlo those galaxiesgalaxie emitvyžarovanie,
Svetlo, ktoré tieto galaxie emitujú,
18:30
even travelingcestovanie at the fastestnajrýchlejší speedrýchlosť, the speedrýchlosť of lightsvetlo,
aj keď cestuje najväčšou rýchlosťou, rýchlosťou svetla,
18:32
will not be ableschopný to overcomeprekonať
nebude schopné prekonať
18:35
the ever-wideningniekedy-rozširujúca gulfzáliv betweenmedzi us.
čoraz väčšiu priepasť medzi nami.
18:37
So astronomersastronómovia in the farďaleko futurebudúcnosť
Takže astronómovia v ďalekej budúcnosti
18:40
looking out into deephlboký spacepriestor
nebudú pri pohľade do hlbokého vesmíru
18:42
will see nothing but an endlessnekonečný stretchnatiahnuť
vidieť nič, iba nekonečný priestor
18:44
of staticstatické, inkyatramentové, blackčierna stillnessticho.
statickej, atramentovo-čiernej tichosti.
18:47
And they will concludeuzavrieť
A prídu k záveru,
18:51
that the universevesmír is staticstatické and unchangingnemenné
že vesmír je statický a nemenný
18:53
and populatedosídlený by a singlejednoposteľová centralcentrálnej oasisOasis of matterzáležitosť
a obývaný jedinou centrálnou oázou
18:55
that they inhabitobývajú --
hmoty, ktorú obývajú --
18:58
a pictureobrázok of the cosmoskozmos
obraz kozmosu,
19:00
that we definitivelys konečnou platnosťou know to be wrongzle.
o ktorom rozhodne vieme, že je nesprávny.
19:02
Now maybe those futurebudúcnosť astronomersastronómovia will have recordszáznamy
Možno budúci astronómovia budú mať záznamy
19:05
handedhanded down from an earlierskôr eraéra,
zo skorších dôb
19:08
like oursnaše,
napríklad z našej,
19:10
attestingpotvrdzujúce to an expandingrozširujúce cosmoskozmos
ktoré svedčia o rozpínajúcom sa kozmose,
19:12
teemingoplývat with galaxiesgalaxie.
ktorý je plný galaxií.
19:14
But would those futurebudúcnosť astronomersastronómovia
Ale budú títo budúci astronómovia
19:16
believe suchtaký ancientstaroveký knowledgevedomosti?
veriť takým starobylým vedomostiam?
19:18
Or would they believe
Alebo budú veriť
19:21
in the blackčierna, staticstatické emptyprázdny universevesmír
v čierny, statický, prázdny vesmír,
19:23
that theirich ownvlastný state-of-the-artstate-of-the-art observationspozorovanie revealodhaliť?
ktorý odhalia ich súčasné pozorovania?
19:26
I suspectpodozrivý the latterposledne.
Obávam sa, že skôr to druhé.
19:30
WhichKtoré meansprostriedky that we are livingžijúci
Znamená to, že žijeme
19:32
throughskrz a remarkablypozoruhodne privilegedprivilegovaný eraéra
v mimoriadne privilegovanej dobe,
19:34
when certainistý deephlboký truthspravdy about the cosmoskozmos
keď sú niektoré hlboké pravdy o kozmose
19:37
are still withinvnútri reachdosah
stále na dosah
19:39
of the humančlovek spiritduch of explorationprieskum.
ľudského ducha bádania.
19:41
It appearsobjavia that it maysmieť not always be that way.
No zdá sa, že to nemusí byť vždy tak.
19:43
Because today'sdnešný astronomersastronómovia,
Lebo súčasní astronómovia,
19:48
by turningsústruženie powerfulmocný telescopesďalekohľady to the skyneba,
ktorí natáčajú výkonné teleskopy na oblohu
19:50
have capturedzachytený a handfulhrsť of starklyostro informativeinformatívne photonsfotóny --
zachytili hŕstku čisto informatívnych fotónov --
19:53
a kinddruh of cosmickozmický telegramTelegram
čo je istý druh kozmického telegramu,
19:56
billionsmiliardy of yearsleta in transittranzit.
ktorý putuje miliardy rokov.
19:59
and the messagespráva echoingozvena acrossnaprieč the agesages is clearjasný.
A správa, ktorá sa ozýva vekmi, je jasná.
20:01
SometimesNiekedy naturepríroda guardsstráže her secretstajomstvo
Niekedy si príroda stráži svoje tajomstvá
20:05
with the unbreakablenerozbitné gripuchopenie
neprekonateľným zovretím
20:08
of physicalfyzický lawzákon.
fyzikálnych zákonov.
20:10
SometimesNiekedy the truepravdivý naturepríroda of realityrealita beckonskysne
Inokedy nám skutočnou povahou reality
20:12
from just beyondmimo the horizonhorizont.
máva pred očami.
20:16
Thank you very much.
Ďakujem veľmi pekne.
20:19
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
20:21
ChrisChris AndersonAnderson: BrianBrian, thank you.
Chris Anderson: Brian, ďakujem ti.
20:25
The rangerozsah of ideasnápady you've just spokenhovorený about
Rozsah myšlienok, o ktorých si rozprával,
20:27
are dizzyingzávratné, exhilaratingvzrušujúce, incredibleneuveriteľný.
je závratný, osviežujúci, neuveriteľný.
20:29
How do you think
Čo si myslíte
20:32
of where cosmologykozmológie is now,
o tom, kde sa kozmológia nachádza dnes,
20:34
in a sortdruh of historicalhistorický sidebočné?
z historického aspektu?
20:36
Are we in the middleprostredný of something unusualneobvyklý historicallyhistoricky in your opinionmienky?
Sme podľa vás uprostred niečoho historicky nezvyčajného?
20:38
BGBG: Well it's hardusilovne to say.
BG: Ťažko povedať.
20:41
When we learnučiť sa that astronomersastronómovia of the farďaleko futurebudúcnosť
Keď zistíme, že astronómovia ďalekej budúcnosti
20:43
maysmieť not have enoughdosť informationinformácie to figurefigúra things out,
nemusia mať dostatok informácii, aby veci odhalili,
20:46
the naturalprírodné questionotázka is, maybe we're already in that positionpozície
prirodzená otázka je, že možno sme už v tej pozícii
20:49
and certainistý deephlboký, criticalkritický featuresVlastnosti of the universevesmír
a niektoré závažné, zásadné vlastnosti vesmíru
20:52
already have escapedunikol our abilityschopnosť to understandrozumieť
už unikli našej schopnosti pochopiť,
20:55
because of how cosmologykozmológie evolvesvyvíja.
kvôli tomu, ako sa kozmológia vyvíja.
20:58
So from that perspectiveperspektíva,
Takže z tohto uhla pohľadu
21:00
maybe we will always be askingpýta questionsotázky
si možno vždy budeme klásť otázky,
21:02
and never be ableschopný to fullyplne answerodpoveď them.
no nikdy nebudeme schopní plne ich zodpovedať.
21:04
On the other handručné, we now can understandrozumieť
Na druhej strane, teraz dokážeme pochopiť,
21:06
how oldstarý the universevesmír is.
aký starý je vesmír.
21:08
We can understandrozumieť
Môžeme sa dozvedieť,
21:10
how to understandrozumieť the datadáta from the microwaveMikrovlnná rúra backgroundpozadie radiationžiarenie
ako chápať údaje z mikrovlnného žiarenia kozmického pozadia,
21:12
that was setsada down 13.72 billionmiliardy yearsleta agopred --
ktoré bolo zaznamenané pred 13,72 miliárd rokmi --
21:15
and yetešte, we can do calculationsvýpočty todaydnes to predictpredpovedať how it will look
dokonca môžeme v súčasnosti výpočtami predpovedať,
21:18
and it matcheszápasy.
ako to bude vyzerať a zhoduje sa to.
21:20
HolySvätý cowkrava! That's just amazingúžasný.
Pánafera! To je úžasné.
21:22
So on the one handručné, it's just incredibleneuveriteľný where we'vemy máme gottendostali,
Takže na druhej strane, je to jednoducho neuveriteľné, kam sme sa dostali,
21:24
but who knowsvie what sortdruh of blocksbloky we maysmieť find in the futurebudúcnosť.
ale ktovie, na aké prekážky možno narazíme v budúcnosti.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextĎalšie fewmálo daysdni.
CA: Zostávate tu ešte niekoľko dní.
21:31
Maybe some of these conversationskonverzácia can continueďalej.
Možno niektorý z týchto rozhovorov bude pokračovať.
21:34
Thank you. Thank you, BrianBrian. (BGBG: My pleasurepotešenie.)
Ďakujem. Ďakujem, Brian.
(BG: S radosťou.)
21:36
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
21:38
Translated by Martina Salyova
Reviewed by Peter Štrba

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com