English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

בריאן גרין: האם יקומנו הוא היקום היחיד?

Filmed:
4,293,032 views

בלב ליבה של הקוסמולוגיה המודרנית קיימת תעלומה: מדוע היקום שלנו נראה כמכוון באופן כה מדוייק ונפלא ליצירת התנאים החיוניים לחיים? בסיור מרתק ושופע מיומנות אל עבר כמה מהתגליות המדעיות החדשות והכבירות, בריאן גרין מראה כיצד הרעיון המהמם של ריבוי-יקומים עשוי להכיל את התשובה לתעלומה.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewמְעַטִים monthsחודשים agoלִפנֵי
לפני מספר חודשים,
00:15
the Nobelנובל Prizeפרס in physicsפיזיקה
הוענק פרס נובל בפיזיקה
00:17
was awardedהוענק to two teamsצוותים of astronomersאסטרונומים
לשתי קבוצות של אסטרונומים
00:19
for a discoveryתַגלִית that has been hailedשהוכתר
על גילוי שנחשב לאחד
00:21
as one of the mostרוב importantחָשׁוּב
החשובים ביותר
00:24
astronomicalאסטרונומי observationsתצפיות ever.
בין גילויי האסטרונומיה אי-פעם.
00:26
And todayהיום, after brieflyבקצרה describingהמתאר what they foundמצאתי,
היום, לאחר שאתאר בקצרה את מה שהם גילו,
00:28
I'm going to tell you about a highlyמְאוֹד controversialשנוי במחלוקת frameworkמִסגֶרֶת
אספר לכם על תיאוריה מאוד שנויה במחלוקת
00:30
for explainingמסביר theirשֶׁלָהֶם discoveryתַגלִית,
כדי להסביר את הגילוי שלהם,
00:33
namelyכלומר the possibilityאפשרות
כלומר, על האפשרות
00:36
that way beyondמעבר the Earthכדור הארץ,
שהרבה מעבר לכדור-הארץ,
00:38
the Milkyחֲלָבִי Way and other distantרָחוֹק galaxiesגלקסיות,
שביל החלב ועוד גלקסיות רחוקות,
00:40
we mayמאי find that our universeעוֹלָם
אנו עשויים לגלות שהיקום שלנו
00:43
is not the only universeעוֹלָם,
אינו היקום היחיד,
00:45
but is insteadבמקום זאת
ובמקום זאת
00:47
partחֵלֶק of a vastעָצוּם complexמורכב of universesיקומים
הוא חלק ממערכת ענקית של יקומים
00:49
that we call the multiverseרב.
שאנו מכנים ריבוי-יקומים.
00:51
Now the ideaרַעְיוֹן of a multiverseרב is a strangeמוּזָר one.
הרעיון של ריבוי-יקומים הוא מוזר.
00:53
I mean, mostרוב of us were raisedמוּרָם to believe
רובנו גדלנו על האמונה
00:56
that the wordמִלָה "universeעוֹלָם" meansאומר everything.
שהמילה "יקום" פירושה הכל.
00:58
And I say mostרוב of us with forethoughtמַחֲשָׁבָה תְחִילָה,
ואני אמרתי רובנו במחשבה תחילה,
01:01
as my four-year-oldבן ארבע daughterבַּת has heardשמע me speakלְדַבֵּר of these ideasרעיונות sinceמאז she was bornנוֹלָד.
מאחר ובתי בת ה-4 שמעה אותי מדבר על רעיונות הללו מאז שהיא נולדה.
01:04
And last yearשָׁנָה I was holdingהַחזָקָה her
בשנה שעברה, כאשר החזקתי אותה
01:07
and I said, "Sophiaסופיה,
ואמרתי "סופיה,
01:09
I love you more than anything in the universeעוֹלָם."
אני אוהב אותך יותר מהכל ביקום."
01:11
And she turnedפנה to me and said, "Daddyאַבָּא,
היא ענתה, "אבא,
01:14
universeעוֹלָם or multiverseרב?"
יקום אחד או יקומים רבים?"
01:16
(Laughterצחוק)
(צחוק)
01:18
But barringחסימה suchכגון an anomalousחָרִיג upbringingחינוך,
אבל להוציא גידול ילדים אנומלי שכזה,
01:21
it is strangeמוּזָר to imagineלדמיין
זה מוזר לדמיין
01:24
other realmsממלכות separateנפרד from oursשֶׁלָנוּ,
עולמות אחרים הנפרדים מאיתנו,
01:26
mostרוב with fundamentallyבִּיסוֹדוֹ differentשונה featuresמאפיינים,
רובם בעלי מאפיינים השונים ביסודם משלנו,
01:28
that would rightlyבצדק be calledשקוראים לו universesיקומים of theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ.
המכונים בצדק יקומים עצמאיים נפרדים.
01:30
And yetעדיין,
אבל בכל זאת,
01:33
speculativeספֵּקוּלָטִיבִי thoughאם כי the ideaרַעְיוֹן surelyלְלֹא סָפֵק is,
עד כמה שהרעיון נשמע מופרך,
01:35
I aimמַטָרָה to convinceלְשַׁכְנֵעַ you
מטרתי לשכנע אתכם
01:37
that there's reasonסיבה for takingלְקִיחָה it seriouslyברצינות,
שיש סיבה טובה לקחתו ברצינות,
01:39
as it just mightאולי be right.
כי הוא פשוט עשוי להתברר כנכון.
01:41
I'm going to tell the storyכַּתָבָה of the multiverseרב in threeשְׁלוֹשָׁה partsחלקים.
אספר לכם את סיפור ריבוי-היקומים בשלושה חלקים.
01:43
In partחֵלֶק one,
בחלק הראשון,
01:46
I'm going to describeלְתַאֵר those Nobelנובל Prize-winningזוכה בפרס resultsתוצאות
אסביר את הגילויים שזכו בפרס נובל
01:48
and to highlightשִׂיא a profoundעָמוֹק mysteryמִסתוֹרִין
ואאיר תעלומה נסתרת ועמוקה
01:50
whichאיזה those resultsתוצאות revealedגילה.
שהתוצאות האלה חשפו.
01:52
In partחֵלֶק two,
בחלק השני,
01:54
I'll offerהַצָעָה a solutionפִּתָרוֹן to that mysteryמִסתוֹרִין.
אציע פיתרון לאותה תעלומה.
01:56
It's basedמבוסס on an approachגִישָׁה calledשקוראים לו stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה,
הפיתרון מבוסס על גישה הנקראת תיאוריית מיתרים,
01:58
and that's where the ideaרַעְיוֹן of the multiverseרב
וכאן הרעיון של ריבוי-יקומים
02:00
will come into the storyכַּתָבָה.
ייכנס לפעולה.
02:02
Finallyסוף כל סוף, in partחֵלֶק threeשְׁלוֹשָׁה,
לבסוף, בחלק השלישי,
02:04
I'm going to describeלְתַאֵר a cosmologicalקוסמולוגית theoryתֵאוֹרִיָה
אתאר תיאוריה קוסמולוגית
02:06
calledשקוראים לו inflationאִינפלַצִיָה,
הנקראת התנפחות,
02:08
whichאיזה will pullמְשׁוֹך all the piecesחתיכות of the storyכַּתָבָה togetherיַחַד.
אשר תאחד ביחד את כל מרכיבי הסיפור.
02:10
Okay, partחֵלֶק one startsמתחיל back in 1929
טוב, השלב הראשון מתחיל ב-1929
02:13
when the great astronomerאַסטרוֹנוֹם Edwinאדווין Hubbleהאבל
כאשר האסטרונום הגדול אדווין האבל
02:17
realizedהבין that the distantרָחוֹק galaxiesגלקסיות
גילה שהגלקסיות הרחוקות
02:19
were all rushingרץ away from us,
בורחות מאיתנו,
02:22
establishingמקימים that spaceמֶרחָב itselfעצמה is stretchingמְתִיחָה,
דבר המעיד שהחלל עצמו מתמתח,
02:24
it's expandingהרחבת.
הוא מתפשט.
02:26
Now this was revolutionaryמַהְפֵּכָנִי.
היה זה דבר מהפכני.
02:28
The prevailingהִשׁתַלְטוּת wisdomחוכמה was that on the largestהגדול of scalesמאזניים
אז מקובל היה שבמרחקים גדולים
02:31
the universeעוֹלָם was staticסטָטִי.
היקום הוא סטטי.
02:34
But even so,
אבל גם כך,
02:36
there was one thing that everyoneכל אחד was certainמסוים of:
היה דבר אחד שכולם היו בטוחים בו:
02:38
The expansionהַרחָבָה mustצריך be slowingהאטה down.
שההתפשטות חייבת להאט.
02:41
That, much as the gravitationalכבידה pullמְשׁוֹך of the Earthכדור הארץ
כלומר, כמו שכוח המשיכה של כדור-הארץ
02:44
slowsמאט the ascentמַעֲלֶה of an appleתפוח עץ tossedזרק upwardלמעלה,
מאט את עליית התפוח שנזרק למעלה,
02:47
the gravitationalכבידה pullמְשׁוֹך
משיכת הכובד
02:50
of eachכל אחד galaxyגָלַקסִיָה on everyכֹּל other
של כל גלקסיה על האחרות
02:52
mustצריך be slowingהאטה
חייבת להאט
02:54
the expansionהַרחָבָה of spaceמֶרחָב.
את התפשטות החלל.
02:56
Now let's fast-forwardמהר קדימה to the 1990s
כעת נעשה קפיצה בזמן לשנות ה-90
02:58
when those two teamsצוותים of astronomersאסטרונומים
כאשר שתי הקבוצות של האסטרונומים
03:01
I mentionedמוּזְכָּר at the outsetרֵאשִׁית
שהזכרתי בהתחלה
03:03
were inspiredבהשראה by this reasoningהַנמָקָה
קיבלו השראה מהרעיונות הללו
03:05
to measureלִמְדוֹד the rateציון
על-מנת למדוד את קצב
03:07
at whichאיזה the expansionהַרחָבָה has been slowingהאטה.
ההאטה של ההתפשטות.
03:09
And they did this
הם עשו זאת
03:11
by painstakingמַקפִּיד observationsתצפיות
בעזרת מדידות דקדקניות
03:13
of numerousרַבִּים distantרָחוֹק galaxiesגלקסיות,
של מספר רב של גלקסיות מרוחקות,
03:15
allowingמְאַפשֶׁר them to chartטבלה
דבר שאיפשר להם לתאר גרפית
03:17
how the expansionהַרחָבָה rateציון has changedהשתנה over time.
כיצד קצב ההתפשטות משתנה לאורך זמן.
03:19
Here'sהנה the surpriseהַפתָעָה:
וכאן באה ההפתעה:
03:22
They foundמצאתי that the expansionהַרחָבָה is not slowingהאטה down.
הם מצאו שההתפשטות אינה מאיטה.
03:25
Insteadבמקום זאת they foundמצאתי that it's speedingנְהִיגָה בִּמְהִירוּת מוּפרֶזֶת up,
במקום זאת הם מצאו שהיא מאיצה,
03:28
going fasterמהיר יותר and fasterמהיר יותר.
הולכת ומתגברת.
03:30
That's like tossingזורק an appleתפוח עץ upwardלמעלה
זה כמו לזרוק תפוח למעלה
03:32
and it goesהולך up fasterמהיר יותר and fasterמהיר יותר.
ואז הוא מאיץ.
03:34
Now if you saw an appleתפוח עץ do that,
אם היינו רואים תפוח שעושה זאת,
03:36
you'dהיית רוצה want to know why.
היינו רוצים לדעת מדוע.
03:38
What's pushingדוחף on it?
מה דוחף אותו?
03:40
Similarlyבאופן דומה, the astronomers'אסטרונומים " resultsתוצאות
כך גם עם התוצאות של האסטרונומים,
03:42
are surelyלְלֹא סָפֵק well-deservingטוב שמגיע of the Nobelנובל Prizeפרס,
הראויים בהחלט לפרס נובל,
03:44
but they raisedמוּרָם an analogousמַקְבִּיל questionשְׁאֵלָה.
אבל הם העלו שאלה דומה.
03:47
What forceכּוֹחַ is drivingנְהִיגָה all galaxiesגלקסיות
איזה מין כוח דוחף את כל הגלקסיות
03:51
to rushלְמַהֵר away from everyכֹּל other
לברוח מכל האחרות
03:53
at an ever-quickeningמתמיד speedמְהִירוּת?
במהירות הולכת וגוברת?
03:56
Well the mostרוב promisingמַבְטִיחַ answerתשובה
התשובה המבטיחה ביותר
03:59
comesבא from an oldישן ideaרַעְיוֹן of Einstein'sאיינשטיין.
הגיעה מרעיון ישן של איינשטיין.
04:01
You see, we are all used to gravityכוח משיכה
תראו, כולנו התרגלנו לכוח הכבידה
04:04
beingלהיות a forceכּוֹחַ that does one thing,
שעושה רק דבר אחד,
04:06
pullsמושך objectsחפצים togetherיַחַד.
מושך הדדית את החפצים.
04:09
But in Einstein'sאיינשטיין theoryתֵאוֹרִיָה of gravityכוח משיכה,
אבל בתיאוריית הכבידה של איינשטיין,
04:11
his generalכללי theoryתֵאוֹרִיָה of relativityתוֹרַת הָיַחֲסוּת,
בתורת היחסות הכללית שלו,
04:13
gravityכוח משיכה can alsoגַם pushלִדחוֹף things apartמלבד.
כוח הכבידה יכול גם להרחיק עצמים זה מזה.
04:15
How? Well accordingלפי to Einstein'sאיינשטיין mathמתמטיקה,
הכיצד? לפי החישובים של איינשטיין,
04:18
if spaceמֶרחָב is uniformlyאחיד filledמְמוּלָא
אם החלל מלא בצורה אחידה
04:21
with an invisibleבלתי נראה energyאֵנֶרְגִיָה,
באנרגיה בלתי נראית,
04:23
sortסוג of like a uniformמדים, invisibleבלתי נראה mistעֲרָפֶל,
משהו כמו ערפל אחיד ובלתי נראה,
04:25
then the gravityכוח משיכה generatedשנוצר by that mistעֲרָפֶל
אז כוח הכבידה הנוצר על-ידי אותו ערפל
04:28
would be repulsiveדוֹחֶה,
יהיה של דחיה,
04:31
repulsiveדוֹחֶה gravityכוח משיכה,
כוח-כבידה דוחה,
04:33
whichאיזה is just what we need to explainלהסביר the observationsתצפיות.
שזה בדיוק מה שאנו צריכים כדי להסביר את התצפיות.
04:35
Because the repulsiveדוֹחֶה gravityכוח משיכה
כי כבידת הדחיה
04:38
of an invisibleבלתי נראה energyאֵנֶרְגִיָה in spaceמֶרחָב --
של אנרגיה בלתי נראית בחלל --
04:40
we now call it darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה,
שאנו מכנים אותה היום אנרגיה אפלה,
04:42
but I've madeעָשׂוּי it smokeyמעושן whiteלבן here so you can see it --
אבל כאן צבעתי אותה בלבן מעורפל כדי שנוכל לראותה --
04:44
its repulsiveדוֹחֶה gravityכוח משיכה
שכבידת הדחיה שלה
04:47
would causeגורם eachכל אחד galaxyגָלַקסִיָה to pushלִדחוֹף againstמול everyכֹּל other,
תגרום לכל גלקסיה להידחות מפני כל האחרות,
04:49
drivingנְהִיגָה expansionהַרחָבָה to speedמְהִירוּת up,
דבר שיגרום להאצת ההתפשטות,
04:51
not slowלְהַאֵט down.
ולא להאטתה.
04:53
And this explanationהֶסבֵּר
הסבר זה
04:55
representsמייצג great progressהתקדמות.
מציג התקדמות ניכרת.
04:57
But I promisedמוּבטָח you a mysteryמִסתוֹרִין
אבל הבטחתי לכם תעלומה
04:59
here in partחֵלֶק one.
בחלק הראשון.
05:02
Here it is.
אז הנה היא:
05:04
When the astronomersאסטרונומים workedעבד out
כאשר האסטרונומים חישבו
05:06
how much of this darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה
כמה אנרגיה אפלה
05:08
mustצריך be infusingהולם spaceמֶרחָב
חייבת למלא את החלל
05:11
to accountחֶשְׁבּוֹן for the cosmicקוֹסמִי speedמְהִירוּת up,
כדי לקבל את התאוצה הקוסמית,
05:13
look at what they foundמצאתי.
תראו מה הם מצאו.
05:15
This numberמספר is smallקָטָן.
המספר הזה הוא קטן.
05:24
Expressedהביע in the relevantרלוונטי unitיחידה,
ביחידות המתאימות,
05:26
it is spectacularlyמרהיב smallקָטָן.
הוא קטן באופן מדהים.
05:28
And the mysteryמִסתוֹרִין is to explainלהסביר this peculiarמוּזָר numberמספר.
והתעלומה היא להסביר את המספר המיוחד הזה.
05:30
We want this numberמספר
אנו רוצים שמספר זה
05:33
to emergeלָצֵאת from the lawsחוקי of physicsפיזיקה,
יתקבל מתוך חוקי הפיזיקה,
05:35
but so farרָחוֹק no one has foundמצאתי a way to do that.
אבל נכון להיום, אף אחד לא מצא דרך לעשות זאת.
05:37
Now you mightאולי wonderפֶּלֶא,
אולי תשאלו את עצמכם,
05:40
should you careלְטַפֵּל?
מה זה איכפת לנו?
05:43
Maybe explainingמסביר this numberמספר
אולי לתת הסבר למספר הזה
05:45
is just a technicalטֶכנִי issueנושא,
זו רק בעיה טכנית,
05:47
a technicalטֶכנִי detailפרט of interestריבית to expertsמומחים,
פרט טכני שמעניין רק את המומחים לנושא,
05:49
but of no relevanceהרלוונטיות to anybodyמִישֶׁהוּ elseאַחֵר.
אבל שזה לא רלוונטי בשביל אחרים.
05:52
Well it surelyלְלֹא סָפֵק is a technicalטֶכנִי detailפרט,
אז נכון שזה פרט טכני,
05:54
but some detailsפרטים really matterחוֹמֶר.
אבל לפעמים פרטים מסויימים אכן חשובים.
05:57
Some detailsפרטים provideלְסַפֵּק
פרטים מסויימים פותחים
05:59
windowsחלונות into unchartedלֹא נִחקָר realmsממלכות of realityמְצִיאוּת,
חלון אל תוך תחומים לא נודעים של המציאות,
06:01
and this peculiarמוּזָר numberמספר mayמאי be doing just that,
ומספר מיוחד זה אולי אכן עושה בדיוק את זאת,
06:03
as the only approachגִישָׁה that's so farרָחוֹק madeעָשׂוּי headwayהִתקַדְמוּת to explainלהסביר it
מאחר והגישה היחידה שאיפשרה התקדמות בהבנת הנושא
06:06
invokesמעורר the possibilityאפשרות of other universesיקומים --
מעוררת אפשרות של יקומים אחרים --
06:09
an ideaרַעְיוֹן that naturallyבאופן טבעי emergesמתגלה from stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה,
רעיון הנובע ישירות מתיאוריית המיתרים,
06:12
whichאיזה takes me to partחֵלֶק two: stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה.
מה שלוקח אותי לחלק השני: תיאוריית מיתרים.
06:15
So holdלְהַחזִיק the mysteryמִסתוֹרִין of the darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה
תשמרו את תעלומת האנרגיה האפלה
06:18
in the back of your mindאכפת
איפה שהוא בראשכם
06:22
as I now go on to tell you
מאחר וכעת אספר לכם
06:24
threeשְׁלוֹשָׁה keyמַפְתֵחַ things about stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה.
על שלושת נקודות המפתח בתיאוריית המיתרים.
06:26
First off, what is it?
קודם כל, מה היא?
06:29
Well it's an approachגִישָׁה to realizeלִהַבִין Einstein'sאיינשטיין dreamחולם
זוהי גישה המגשימה את חלומו של איינשטיין
06:31
of a unifiedמאוחד theoryתֵאוֹרִיָה of physicsפיזיקה,
בדבר תיאורייה מאוחדת לפיזיקה,
06:34
a singleיחיד overarchingכולל frameworkמִסגֶרֶת
מסגרת יחידה החובקת הכל
06:37
that would be ableיכול to describeלְתַאֵר
ושתהיה מסוגלת לתאר
06:39
all the forcesכוחות at work in the universeעוֹלָם.
את כל הכוחות הפועלים ביקום.
06:41
And the centralמֶרכָּזִי ideaרַעְיוֹן of stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה
הרעיון המרכזי של תיאוריית המיתרים
06:43
is quiteדַי straightforwardפָּשׁוּט.
הוא די פשוט וברור.
06:45
It saysאומר that if you examineלִבחוֹן
הוא אומר שאם בוחנים
06:47
any pieceלְחַבֵּר of matterחוֹמֶר ever more finelyבְּעֲדִינוּת,
כל פיסת חומר יותר ויותר לעומק,
06:49
at first you'llאתה find moleculesמולקולות
תחילה נתקלים במולקולות
06:51
and then you'llאתה find atomsאטומים and subatomicתת - אטומי particlesחלקיקים.
ואחר-כך באטומים ובחלקיקים תת-אטומיים.
06:53
But the theoryתֵאוֹרִיָה saysאומר that if you could probeבְּדִיקָה smallerקטן יותר,
אבל התיאוריה טוענת שאם נחדור עוד יותר עמוק,
06:56
much smallerקטן יותר than we can with existingקיים technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה,
הרבה יותר ממה שהטכנולוגיה הקיימת מאפשרת,
06:58
you'dהיית רוצה find something elseאַחֵר insideבְּתוֹך these particlesחלקיקים --
נמצא משהו אחר בתוך חלקיקים הללו --
07:01
a little tinyזָעִיר vibratingרוֹטֵט filamentנִימָה of energyאֵנֶרְגִיָה,
סיב זעיר רוטט של אנרגיה,
07:04
a little tinyזָעִיר vibratingרוֹטֵט stringחוּט.
מיתר קטן רוטט.
07:07
And just like the stringsמחרוזות on a violinכינור,
ובדיוק כמו המיתרים של כינור,
07:10
they can vibrateלְנַדְנֵד in differentשונה patternsדפוסי
הרוטטים בצורות שונות
07:12
producingייצור differentשונה musicalמוּסִיקָלִי notesהערות.
ויוצרים תווים מוזיקליים שונים.
07:14
These little fundamentalבסיסי stringsמחרוזות,
מיתרים בסיסיים זעירים אלה,
07:16
when they vibrateלְנַדְנֵד in differentשונה patternsדפוסי,
כאשר הם רוטטים בצורות שונות,
07:18
they produceליצר differentשונה kindsמיני of particlesחלקיקים --
הם יוצרים חלקיקים מסוגים שונים --
07:20
so electronsאלקטרונים, quarksקווארקס, neutrinosנייטרינים, photonsפוטונים,
כך שאלקטרונים, קווארקים, ניוטרינו, פוטונים,
07:22
all other particlesחלקיקים
וחלקיקים אחרים
07:24
would be unitedמאוחד into a singleיחיד frameworkמִסגֶרֶת,
יאוחדו לתוך מסגרת אחת,
07:26
as they would all ariseלְהִתְעוֹרֵר from vibratingרוֹטֵט stringsמחרוזות.
מאחר וכולם נובעים ממיתרים רוטטים.
07:28
It's a compellingמשכנע pictureתְמוּנָה,
זוהי תמונה רבת-רושם,
07:31
a kindסוג of cosmicקוֹסמִי symphonyסִימפוֹנִיָה,
מין סימפוניה קוסמית,
07:34
where all the richnessעוֹשֶׁר
בה כל העושר
07:36
that we see in the worldעוֹלָם around us
שאנו רואים בעולם מסביבנו
07:38
emergesמתגלה from the musicמוּסִיקָה
נובע מאותה מוזיקה
07:40
that these little, tinyזָעִיר stringsמחרוזות can playלְשַׂחֵק.
שהמיתרים הזעירים הללו מנגנים.
07:42
But there's a costעֲלוּת
אבל יש מחיר
07:45
to this elegantאֵלֶגַנטִי unificationהַאֲחָדָה,
לאיחוד המקסים הזה,
07:47
because yearsשנים of researchמחקר
מכיוון ששנים של מחקר
07:49
have shownמוצג that the mathמתמטיקה of stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה doesn't quiteדַי work.
הראו שהמתמטיקה של תיאוריית המיתרים אינה בדיוק עובדת.
07:51
It has internalפְּנִימִי inconsistenciesחוסר עקביות,
יש בה חוסר עיקביות פנימי,
07:54
unlessאֶלָא אִם we allowלהתיר
אלא אם מאפשרים
07:56
for something whollyלְגַמרֵי unfamiliarזָר --
קיומו של משהו לגמרי לא מוכר --
07:58
extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים of spaceמֶרחָב.
מימדים נוספים של חלל.
08:01
That is, we all know about the usualרָגִיל threeשְׁלוֹשָׁה dimensionsממדים of spaceמֶרחָב.
כלומר, כולנו מכירים את החלל בעל שלושה מימדים.
08:04
And you can think about those
ניתן לחשוב עליהם
08:07
as heightגוֹבַה, widthרוֹחַב and depthעוֹמֶק.
בתור גובה, רוחב ועומק.
08:09
But stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה saysאומר that, on fantasticallyפנטסטית smallקָטָן scalesמאזניים,
אבל תיאוריית המיתרים אומרת שבמימדים קטנים באופן קיצוני,
08:12
there are additionalנוֹסָף dimensionsממדים
ישנם מימדים נוספים
08:15
crumpledמקומטת to a tinyזָעִיר sizeגודל so smallקָטָן
המכווצים לגודל כה זעיר
08:17
that we have not detectedזוהה them.
כך שלא הצלחנו לגלותם.
08:19
But even thoughאם כי the dimensionsממדים are hiddenמוּסתָר,
אבל אף על-פי שהמימדים חבויים,
08:21
they would have an impactפְּגִיעָה on things that we can observeלצפות
יש להם השפעה על עצמים שאנו רואים
08:23
because the shapeצוּרָה of the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים
מאחר וצורת המימדים הנוספים
08:26
constrainsאילוצים how the stringsמחרוזות can vibrateלְנַדְנֵד.
קובעת כיצד המיתרים יכולים לרטוט.
08:29
And in stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה,
ובתיאוריית המיתרים,
08:32
vibrationרֶטֶט determinesקובע everything.
הרטט קובע הכל.
08:34
So particleחֶלְקִיק massesהמוני, the strengthsחוזק of forcesכוחות,
כך שמסת החלקיק, עוצמת הכוחות,
08:37
and mostרוב importantlyחשוב, the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה
והכי חשוב, כמות האנרגיה האפלה,
08:39
would be determinedנחוש בדעתו
ייקבעו על-ידי
08:42
by the shapeצוּרָה of the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים.
צורת המימדים הנוספים.
08:44
So if we knewידע the shapeצוּרָה of the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים,
לכן אם יודעים את צורת המימדים הנוספים,
08:46
we should be ableיכול to calculateלחשב these featuresמאפיינים,
עלינו להיות מסוגלים לחשב את המאפיינים הנ"ל,
08:49
calculateלחשב the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה.
לחשב את כמות האנרגיה השחורה.
08:52
The challengeאתגר
האתגר הוא
08:55
is we don't know
שאנו לא יודעים
08:57
the shapeצוּרָה of the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים.
את צורת המימדים הנוספים.
08:59
All we have
כל מה שיש לנו
09:02
is a listרשימה of candidateמוּעֲמָד shapesצורות
זה רשימת הצורות האפשריות
09:04
allowedמוּתָר by the mathמתמטיקה.
כפי שהמתמטיקה מתירה.
09:06
Now when these ideasרעיונות were first developedמפותח,
כאשר רעיונות הללו הועלו בראשיתם,
09:09
there were only about fiveחָמֵשׁ differentשונה candidateמוּעֲמָד shapesצורות,
הם דיברו רק על 5 צורות אפשריות,
09:11
so you can imagineלדמיין
לכן ניתן לשער
09:13
analyzingניתוח them one-by-oneאחד אחד
שאפשר לנתח אותם אחד-אחד
09:15
to determineלקבוע if any yieldתְשׁוּאָה
כדי לקבוע אם מישהו מהם מניב
09:17
the physicalגוּפָנִי featuresמאפיינים we observeלצפות.
את המאפיינים הפיזיקלים שאנו רואים.
09:19
But over time the listרשימה grewגדל
אבל עם הזמן הרשימה התארכה
09:21
as researchersחוקרים foundמצאתי other candidateמוּעֲמָד shapesצורות.
מאחר וחוקרים מצאו צורות אפשריות נוספות.
09:23
From fiveחָמֵשׁ, the numberמספר grewגדל into the hundredsמאות and then the thousandsאלפים --
מחמש, המספר עלה למאות ואחר-כך לאלפים --
09:25
A largeגָדוֹל, but still manageableניתן לניהול, collectionאוסף to analyzeלְנַתֵחַ,
מספר גדול, אבל כזה שעדיין ניתן להסתדר איתו, לנתחו,
09:28
sinceמאז after all,
כי הרי בסופו של דבר,
09:31
graduateבוגר studentsסטודנטים need something to do.
סטונדנטים למחקר צריכים לעשות משהו.
09:33
But then the listרשימה continuedנמשך to growלגדול
אבל אז הרשימה המשיכה לגדול
09:36
into the millionsמיליונים and the billionsמיליארדים, untilעד todayהיום.
למיליונים ומיליארדים, נכון להיום.
09:38
The listרשימה of candidateמוּעֲמָד shapesצורות
רשימת הצורות האפשריות
09:41
has soaredנסק to about 10 to the 500.
נסקה ל-10 בחזקת 500.
09:43
So, what to do?
אז מה עושים?
09:48
Well some researchersחוקרים lostאבד heartלֵב,
חוקרים אחדים התייאשו,
09:51
concludingמסתיים that was so manyרב candidateמוּעֲמָד shapesצורות for the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים,
בהסיקם שצורות אפשריות כה רבות של מימדים נוספים,
09:54
eachכל אחד givingמַתָן riseלעלות to differentשונה physicalגוּפָנִי featuresמאפיינים,
כאשר כל אחת מעוררת מאפיינים פיזיקליים אחרים,
09:57
stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה would never make
תיאוריית המיתרים לא תוכל אי-פעם
10:00
definitiveסוֹפִי, testableניתן לטעימה predictionsתחזיות.
לעשות חיזויים מוחלטים שניתן לבחון אותם.
10:02
But othersאחרים turnedפנה this issueנושא on its headרֹאשׁ,
אבל אחרים הפכו את הנושא על פניו,
10:04
takingלְקִיחָה us to the possibilityאפשרות of a multiverseרב.
ולקחו אותנו לאפשרות של ריבוי-יקומים.
10:08
Here'sהנה the ideaרַעְיוֹן.
וזה הרעיון:
10:10
Maybe eachכל אחד of these shapesצורות is on an equalשווה footingאֲחִיזָה with everyכֹּל other.
אולי כל אחת מהצורות נמצאת על אותו בסיס כמו האחרות.
10:12
Eachכל אחד is as realאמיתי as everyכֹּל other,
כל אחת ממשית כמו כל האחרות,
10:15
in the senseלָחוּשׁ
במובן
10:17
that there are manyרב universesיקומים,
שקיימים יקומים רבים,
10:19
eachכל אחד with a differentשונה shapeצוּרָה, for the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים.
כל אחד בצורה אחרת, לפי המימדים הנוספים.
10:21
And this radicalקיצוני proposalהצעה
להצעה מרחיקת לכת זו
10:24
has a profoundעָמוֹק impactפְּגִיעָה on this mysteryמִסתוֹרִין:
יש השפעה עמוקה על תעלומה זו:
10:26
the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה revealedגילה by the Nobelנובל Prize-winningזוכה בפרס resultsתוצאות.
כמות האנרגיה האפלה שנתגלתה בתוצאות שזכו בפרס נובל.
10:29
Because you see,
כי תראו,
10:32
if there are other universesיקומים,
אם קיימים יקומים אחרים,
10:34
and if those universesיקומים
ואם לכל אחד מהיקומים הללו
10:37
eachכל אחד have, say, a differentשונה shapeצוּרָה for the extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים,
יש, נאמר, צורה שונה למימדים הנוספים,
10:39
then the physicalגוּפָנִי featuresמאפיינים of eachכל אחד universeעוֹלָם will be differentשונה,
אז המאפיינים הפיזיקליים של כל יקום ,
10:43
and in particularמיוחד,
יהיו שונים ובמיוחד,
10:45
the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה in eachכל אחד universeעוֹלָם
כמות האנרגיה האפלה בכל יקום
10:47
will be differentשונה.
תהיה שונה.
10:49
Whichאיזה meansאומר that the mysteryמִסתוֹרִין
זה אומר שהתעלומה
10:51
of explainingמסביר the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה we'veיש לנו now measuredנמדד
של להסביר את כמות האנרגיה השחורה שכבר מדדנו
10:53
would take on a whollyלְגַמרֵי differentשונה characterאופי.
תלבש אופי אחר לחלוטין.
10:55
In this contextהֶקשֵׁר,
בהקשר זה,
10:58
the lawsחוקי of physicsפיזיקה can't explainלהסביר one numberמספר for the darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה
חוקי הפיזיק אינם יכולים להסביר ערך בודד של אנרגיה אפלה
11:00
because there isn't just one numberמספר,
מפני שאין רק ערך בודד,
11:03
there are manyרב numbersמספרים.
אלא יש ערכים רבים.
11:06
Whichאיזה meansאומר
פירוש הדבר
11:08
we have been askingשואל the wrongלא בסדר questionשְׁאֵלָה.
ששאלנו את השאלה הלא נכונה.
11:10
It's that the right questionשְׁאֵלָה to askלִשְׁאוֹל is,
השאלה הנכונה לשאול הינה,
11:13
why do we humansבני אנוש find ourselvesבְּעָצמֵנוּ in a universeעוֹלָם
מדוע אנו בני-האדם מוצאים את עצמנו ביקום
11:15
with a particularמיוחד amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה we'veיש לנו measuredנמדד
שיש בו את כמות האנרגיה המסויימת שמדדנו
11:18
insteadבמקום זאת of any of the other possibilitiesאפשרויות
במקום כל האפשרויות האחרות
11:21
that are out there?
הקיימות בפוטנציה?
11:24
And that's a questionשְׁאֵלָה on whichאיזה we can make headwayהִתקַדְמוּת.
ועם שאלה כזו אנו יכולים להתקדם.
11:26
Because those universesיקומים
מכיוון שביקומים ההם
11:29
that have much more darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה than oursשֶׁלָנוּ,
שיש בהם הרבה יותר אנרגיה אפלה לעומת שלנו,
11:31
wheneverבְּכָל פַּעַם matterחוֹמֶר triesמנסה to clumpסְבַך into galaxiesגלקסיות,
בכל פעם שחומר מנסה להתאגד לצורת גלקסיה,
11:33
the repulsiveדוֹחֶה pushלִדחוֹף of the darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה is so strongחָזָק
הכוח הדוחה של האנרגיה האפלה הוא כה חזק
11:36
that it blowsמכות the clumpסְבַך apartמלבד
שהיא מפוצצת את ההתאגדות
11:39
and galaxiesגלקסיות don't formטופס.
וגלקסיות לא נוצרות.
11:41
And in those universesיקומים that have much lessפָּחוּת darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה,
ובאותן הגלקסיות שיש בהן הרבה פחות אנרגיה אפלה,
11:43
well they collapseהִתמוֹטְטוּת back on themselvesעצמם so quicklyבִּמְהִירוּת
הן קורסות לתוך עצמן במהירות כה רבה
11:46
that, again, galaxiesגלקסיות don't formטופס.
ששוב הגלקסיות לא נוצרות.
11:48
And withoutלְלֹא galaxiesגלקסיות, there are no starsכוכבים, no planetsכוכבי לכת
ללא גלקסיות אין כוכבים, אין כוכבי-לכת
11:51
and no chanceהִזדַמְנוּת
ואין סיכוי
11:54
for our formטופס of life
לצורות חיים כמו שלנו
11:56
to existקיימים in those other universesיקומים.
שיתקיימו באותם היקומים.
11:58
So we find ourselvesבְּעָצמֵנוּ in a universeעוֹלָם
כך אנו מוצאים את עצמנו ביקום
12:00
with the particularמיוחד amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה we'veיש לנו measuredנמדד
בעל כמות מסויימת של אנרגיה אפלה כפי שמדדנו
12:02
simplyבפשטות because our universeעוֹלָם has conditionsתנאים
אך ורק בגלל שביקום שלנו יש תנאים
12:05
hospitableמַכנִיס אוֹרְחִים to our formטופס of life.
המסבירים פנים לצורת חיים שלנו.
12:08
And that would be that.
וזה בעצם הכל.
12:12
Mysteryמִסתוֹרִין solvedנפתרה,
התעלומה נפתרה,
12:14
multiverseרב foundמצאתי.
מצאנו יקומים מרובים.
12:16
Now some find this explanationהֶסבֵּר unsatisfyingלא מספק.
אבל יש כאלה הסבורים שהסבר זה אינו מספק.
12:18
We're used to physicsפיזיקה
אנו רגילים לפיזיקה
12:23
givingמַתָן us definitiveסוֹפִי explanationsהסברים for the featuresמאפיינים we observeלצפות.
שנותנת לנו הסברים מוחלטים לתופעות שאנו רואים.
12:25
But the pointנְקוּדָה is,
אבל העניין הוא
12:28
if the featureתכונה you're observingהתבוננות
שאם התופעה שאנו צופים בה
12:30
can and does take on
יכולה וגם נוטלת
12:33
a wideרָחָב varietyמגוון of differentשונה valuesערכים
מגוון רחב של ערכים שונים
12:35
acrossלְרוֹחָב the widerרחב יותר landscapeנוֹף of realityמְצִיאוּת,
בטווח רחב יותר של מציאות,
12:37
then thinkingחושב one explanationהֶסבֵּר
אז לחשוב על הסבר אחד
12:40
for a particularמיוחד valueערך
עבור ערך מסויים
12:42
is simplyבפשטות misguidedמוטעה.
זה פשוט הולכת שולל.
12:44
An earlyמוקדם exampleדוגמא
יש דוגמא מהעבר
12:47
comesבא from the great astronomerאַסטרוֹנוֹם Johannesיוהנס Keplerקפלר
המגיעה מהאסטרונום הגדול יוהנס קפלר
12:49
who was obsessedאובססיבי with understandingהֲבָנָה
שהיה אובססיבי להבין
12:52
a differentשונה numberמספר --
ערך אחר --
12:54
why the Sunשמש is 93 millionמִילִיוֹן milesstomach away from the Earthכדור הארץ.
מדוע השמש נמצאת במרחק 150 מיליון ק"מ מכדור-הארץ.
12:56
And he workedעבד for decadesעשרות שנים tryingמנסה to explainלהסביר this numberמספר,
הוא עבד עשרות שנים בניסיונו להסביר ערך זה,
13:00
but he never succeededהצליח, and we know why.
אבל הוא מעולם לא הצליח, ואנו יודעים מדוע.
13:03
Keplerקפלר was askingשואל
קפלר שאל
13:06
the wrongלא בסדר questionשְׁאֵלָה.
את השאלה הלא נכונה.
13:08
We now know that there are manyרב planetsכוכבי לכת
היום אנו יודעים שיש הרבה כוכבי-לכת
13:10
at a wideרָחָב varietyמגוון of differentשונה distancesמרחקים from theirשֶׁלָהֶם hostמארח starsכוכבים.
בטווח רחב של מרחקים מהשמשות שלהם.
13:13
So hopingמקווה that the lawsחוקי of physicsפיזיקה
לכן התקוה שחוקי הפיזיקה
13:16
will explainלהסביר one particularמיוחד numberמספר, 93 millionמִילִיוֹן milesstomach,
יסבירו רק ערך אחד מסויים, 150 מיליון ק"מ,
13:19
well that is simplyבפשטות wrongheadedטועה.
זה פשוט כיוון חשיבה לא נכון.
13:22
Insteadבמקום זאת the right questionשְׁאֵלָה to askלִשְׁאוֹל is,
במקום זה, השאלה הנכונה שצריך לשאול היא,
13:25
why do we humansבני אנוש find ourselvesבְּעָצמֵנוּ on a planetכוכב לכת
מדוע אנו בני-האדם מוצאים את עצמנו על כוכב-לכת
13:27
at this particularמיוחד distanceמֶרְחָק,
במרחק מסויים זה,
13:30
insteadבמקום זאת of any of the other possibilitiesאפשרויות?
במקום בכל מרחקים האחרים?
13:32
And again, that's a questionשְׁאֵלָה we can answerתשובה.
ושוב, זו שאלה שניתן לענות עליה.
13:35
Those planetsכוכבי לכת whichאיזה are much closerיותר קרוב to a starכוכב like the Sunשמש
אותם כוכבי-הלכת שקרובים בהרבה לכוכב כמו השמש
13:38
would be so hotחַם
יהיו חמים מדי
13:41
that our formטופס of life wouldn'tלא existקיימים.
מכדי שצורת חיים כמו שלנו תתקיים שם.
13:43
And those planetsכוכבי לכת that are much fartherרחוק יותר away from the starכוכב,
ואותם כוכבי-הלכת הרחוקים בהרבה מאותו כוכב,
13:45
well they're so coldקַר
יהיו כל-כך קרים
13:48
that, again, our formטופס of life would not take holdלְהַחזִיק.
ששוב, צורת חיים כמו שלנו לא תתפתח שם.
13:50
So we find ourselvesבְּעָצמֵנוּ
לכן אנו מוצאים את עצמנו
13:52
on a planetכוכב לכת at this particularמיוחד distanceמֶרְחָק
על כוכב-לכת במרחק מסויים זה
13:54
simplyבפשטות because it yieldsתשואות conditionsתנאים
פשוט בגלל שהתפתחו עליו התנאים
13:56
vitalחִיוּנִי to our formטופס of life.
החיוניים ליצירת חיים.
13:58
And when it comesבא to planetsכוכבי לכת and theirשֶׁלָהֶם distancesמרחקים,
וכאשר זה מגיע לכוכבי-לכת ומרחקיהם,
14:01
this clearlyבְּבִירוּר is the right kindסוג of reasoningהַנמָקָה.
ברור לנו שזהו ההיגיון הנכון.
14:04
The pointנְקוּדָה is,
העניין הוא,
14:08
when it comesבא to universesיקומים and the darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה that they containלְהַכִיל,
שכאשר זה מגיע ליקומים ולאנרגיה האפלה שהם מכילים,
14:10
it mayמאי alsoגַם be the right kindסוג of reasoningהַנמָקָה.
גם אז זה עשוי להיות ההיגיון הנכון.
14:13
One keyמַפְתֵחַ differenceהֶבדֵל, of courseקוּרס,
אחד ההבדלים המהותיים, הוא כמובן
14:17
is we know that there are other planetsכוכבי לכת out there,
שאנו יודעים שקיימים כוכבי-לכת אחרים,
14:20
but so farרָחוֹק I've only speculatedספקולציה on the possibilityאפשרות
אבל נכון להיום יש לנו רק השערות לגבי אפשרות
14:22
that there mightאולי be other universesיקומים.
קיומם של יקומים אחרים.
14:25
So to pullמְשׁוֹך it all togetherיַחַד,
כדי לקשר הכל ביחד,
14:27
we need a mechanismמַנגָנוֹן
אנו זקוקים למכניזם
14:29
that can actuallyלמעשה generateלִיצוֹר other universesיקומים.
שיכול ליצור יקומים אחרים.
14:31
And that takes me to my finalסופי partחֵלֶק, partחֵלֶק threeשְׁלוֹשָׁה.
וזה מביא אותי לחלק האחרון, מס' 3.
14:34
Because suchכגון a mechanismמַנגָנוֹן has been foundמצאתי
כי מכניזם כזה נמצא
14:37
by cosmologistsקוסמולוגים tryingמנסה to understandמבין the Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק.
על ידי הקוסמולוגים שמנסים להבין את המפץ הגדול.
14:40
You see, when we speakלְדַבֵּר of the Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק,
תראו, כאשר מדברים על המפץ הגדול,
14:43
we oftenלעתים קרובות have an imageתמונה
נוצרת אצלנו תמונה
14:45
of a kindסוג of cosmicקוֹסמִי explosionהִתְפּוֹצְצוּת
של מין פיצוץ קוסמי
14:47
that createdשנוצר our universeעוֹלָם
שיצר את יקומנו
14:49
and setמַעֲרֶכֶת spaceמֶרחָב rushingרץ outwardהַחוּצָה.
והחל את התפשטות החלל.
14:51
But there's a little secretסוֹד.
אבל ישנו סוד קטן.
14:54
The Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק leavesמשאיר out something prettyיפה importantחָשׁוּב,
המפץ הגדול משאיר בחוץ משהו חשוב למדיי,
14:56
the Bangלִדפּוֹק.
את המפץ.
14:59
It tellsאומר us how the universeעוֹלָם evolvedהתפתח after the Bangלִדפּוֹק,
זה מספר לנו כיצד היקום התפתח לאחר הפיצוץ,
15:01
but givesנותן us no insightתוֹבָנָה
אבל אינו מעניק לנו שום תובנות
15:04
into what would have poweredמְמוּנָע the Bangלִדפּוֹק itselfעצמה.
על מה שגרם לפיצוץ עצמו.
15:06
And this gapפער was finallyסוף כל סוף filledמְמוּלָא
פער זה התמלא בסוף
15:10
by an enhancedמשופרת versionגִרְסָה of the Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק theoryתֵאוֹרִיָה.
באמצעות גירסה מתקדמת של תיאוריית המפץ הגדול.
15:12
It's calledשקוראים לו inflationaryאִינפלַצִיוֹנִי cosmologyקוסמולוגיה,
היא נקראת קוסמולוגיה אינפלציונית,
15:14
whichאיזה identifiedמזוהה a particularמיוחד kindסוג of fuelלתדלק
אשר זיהתה דלק מסוג מיוחד
15:17
that would naturallyבאופן טבעי generateלִיצוֹר
אשר ייצור בטבעיות
15:21
an outwardהַחוּצָה rushלְמַהֵר of spaceמֶרחָב.
בחלל את הדחף להתפשט.
15:23
The fuelלתדלק is basedמבוסס on something calledשקוראים לו a quantumקוונטי fieldשדה,
הדלק מבוסס על משהו שנקרא שדה קוונטי,
15:25
but the only detailפרט that mattersעניינים for us
אבל הדבר היחיד שמעניין אותנו כאן
15:28
is that this fuelלתדלק provesמוכיח to be so efficientיָעִיל
הוא שמתברר שהדלק הזה הוא כה יעיל
15:31
that it's virtuallyכִּמעַט impossibleבלתי אפשרי
שלמעשה זה בלתי אפשרי
15:34
to use it all up,
להשתמש בכל כולו בשלמותו,
15:36
whichאיזה meansאומר in the inflationaryאִינפלַצִיוֹנִי theoryתֵאוֹרִיָה,
דבר שמשמעותו בתיאורייה האינפלציונית
15:38
the Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק givingמַתָן riseלעלות to our universeעוֹלָם
הוא שהמפץ הגדול שיצר את היקום שלנו
15:40
is likelyסָבִיר not a one-timeפעם אחת eventמִקרֶה.
אינו ככל הנראה אירוע חד-פעמי.
15:43
Insteadבמקום זאת the fuelלתדלק not only generatedשנוצר our Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק,
הדלק הזה לא יצר רק את המפץ הגדול שלנו,
15:46
but it would alsoגַם generateלִיצוֹר countlessאינספור other Bigגָדוֹל Bangsפּוֹנִי,
אלא הוא יכול ליצור אין-ספור מפצים גדולים אחרים,
15:49
eachכל אחד givingמַתָן riseלעלות to its ownשֶׁלוֹ separateנפרד universeעוֹלָם
כאשר כל אחד מוליד יקום נפרד משלו
15:55
with our universeעוֹלָם becomingהִתהַוּוּת but one bubbleבּוּעָה
כאשר היקום שלנו הוא רק בועה אחת
15:58
in a grandגָדוֹל cosmicקוֹסמִי bubbleבּוּעָה bathמֶרחָץ of universesיקומים.
באמבטיית בועות קוסמית ענקית של יקומים.
16:00
And now, when we meldמתמזג this with stringחוּט theoryתֵאוֹרִיָה,
ועכשיו, כאשר חיברנו את זה עם תיאוריית המיתרים,
16:03
here'sהנה the pictureתְמוּנָה we're led to.
זו התמונה שהגענו אליה.
16:05
Eachכל אחד of these universesיקומים has extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים.
לכל אחד מהיקומים יש מימדים נוספים.
16:07
The extraתוֹסֶפֶת dimensionsממדים take on a wideרָחָב varietyמגוון of differentשונה shapesצורות.
המימדים הנוספים לובשים מגוון רחב של צורות.
16:09
The differentשונה shapesצורות yieldתְשׁוּאָה differentשונה physicalגוּפָנִי featuresמאפיינים.
הצורות השונות מניבות מאפיינים פיזיקליים שונים.
16:12
And we find ourselvesבְּעָצמֵנוּ in one universeעוֹלָם insteadבמקום זאת of anotherאַחֵר
ואנו מוצאים את עצמנו ביקום זה ולא אחר
16:15
simplyבפשטות because it's only in our universeעוֹלָם
פשוט בגלל שרק ביקום שלנו
16:18
that the physicalגוּפָנִי featuresמאפיינים, like the amountכמות of darkאפל energyאֵנֶרְגִיָה,
המאפיינים הפיזיקליים, כגון כמות האנרגיה השחורה,
16:21
are right for our formטופס of life to take holdלְהַחזִיק.
מתאימים בשביל לברוא ולקיים את צורת החיים שלנו.
16:24
And this is the compellingמשכנע but highlyמְאוֹד controversialשנוי במחלוקת pictureתְמוּנָה
וזוהי התמונה המרשימה אך גם מעוררת המחלוקת
16:28
of the widerרחב יותר cosmosקוֹסמוֹס
של הקוסמוס היותר רחב
16:31
that cutting-edgeשיא הטכנולוגיה observationתַצְפִּית and theoryתֵאוֹרִיָה
שהתצפיות והתיאוריות החדשניות
16:33
have now led us to seriouslyברצינות considerלשקול.
הובילו אותנו לחשוב עליו ברצינות.
16:35
One bigגָדוֹל remainingנוֹתָר questionשְׁאֵלָה, of courseקוּרס, is,
כמובן שאחת השאלות הגדולות שנותרה פתוחה היא,
16:39
could we ever confirmלְאַשֵׁר
האם נוכל אי-פעם לאשרר
16:43
the existenceקִיוּם of other universesיקומים?
את קיומם של יקומים אחרים?
16:46
Well let me describeלְתַאֵר
אתאר דרך אחת
16:49
one way that mightאולי one day happenלִקְרוֹת.
בה זה אולי עשוי להתרחש.
16:51
The inflationaryאִינפלַצִיוֹנִי theoryתֵאוֹרִיָה
לתיאוריה האינפלציונית
16:54
alreadyכְּבָר has strongחָזָק observationalתצפית supportתמיכה.
יש סימוכין חזקים בתצפיות.
16:56
Because the theoryתֵאוֹרִיָה predictsצופה
מכיוון שהתיאוריה צופה
16:58
that the Bigגָדוֹל Bangלִדפּוֹק would have been so intenseאִינטֶנסִיבִי
שהמפץ הגדול היה כל-כך עוצמתי
17:00
that as spaceמֶרחָב rapidlyמַהֵר expandedמוּרחָב,
שכאשר החלל התפשט במהירות,
17:02
tinyזָעִיר quantumקוונטי jittersהֶתקֵף עַצבָּנוּת from the microמיקרו worldעוֹלָם
רטיטות קוונטיות זעירות מעולם המיקרו
17:05
would have been stretchedמָתוּחַ out to the macroמאקרו worldעוֹלָם,
התפשטו עד לעולם המאקרו,
17:07
yieldingמניב a distinctiveמְיוּחָד fingerprintטביעת אצבע,
והניבו טביעת-אצבע ייחודית,
17:10
a patternתַבְנִית of slightlyמְעַט hotterחם יותר spotsכתמים and slightlyמְעַט colderקר יותר spotsכתמים,
תבנית של נקודות מעט יותר חמות ומעט יותר קרות,
17:13
acrossלְרוֹחָב spaceמֶרחָב,
ברחבי החלל,
17:15
whichאיזה powerfulחָזָק telescopesטלסקופים have now observedנצפים.
שאותה גילו עכשיו טלסקופים חזקים.
17:17
Going furtherנוסף, if there are other universesיקומים,
אם ישנם יקומים אחרים,
17:20
the theoryתֵאוֹרִיָה predictsצופה that everyכֹּל so oftenלעתים קרובות
התיאוריה חוזה שמפעם לפעם
17:23
those universesיקומים can collideלְהִתְנַגֵשׁ.
היקומים הללו עשויים להתנגש.
17:25
And if our universeעוֹלָם got hitמכה by anotherאַחֵר,
ואם היקום שלנו התנגש באחר,
17:27
that collisionהִתנַגְשׁוּת
אותה התנגשות
17:29
would generateלִיצוֹר an additionalנוֹסָף subtleעָדִין patternתַבְנִית
תיצור תבנית עדינה נוספת
17:31
of temperatureטֶמפֶּרָטוּרָה variationsוריאציות acrossלְרוֹחָב spaceמֶרחָב
של שינויי טמפרטורה ברחבי החלל
17:33
that we mightאולי one day
שאנו עשויים יום אחד
17:35
be ableיכול to detectלזהות.
לגלות.
17:37
And so exoticאקזוטי as this pictureתְמוּנָה is,
ועד כמה שהתמונה הזו נראית דמיונית,
17:39
it mayמאי one day be groundedמקורקע
יום אחד היא עשויה להתבסס
17:42
in observationsתצפיות,
על תצפיות,
17:44
establishingמקימים the existenceקִיוּם of other universesיקומים.
שיאשרו את קיומם של יקומים אחרים.
17:46
I'll concludeלְהַסִיק
אסיים
17:49
with a strikingמהמם implicationמַשְׁמָעוּת
עם השלכה מדהימה
17:51
of all these ideasרעיונות
של כל הרעיונות הללו
17:54
for the very farרָחוֹק futureעתיד.
על העתיד המאוד רחוק.
17:56
You see, we learnedמְלוּמָד
למדנו
17:58
that our universeעוֹלָם is not staticסטָטִי,
שהיקום שלנו אינו סטטי,
18:00
that spaceמֶרחָב is expandingהרחבת,
שהחלל מתפשט,
18:02
that that expansionהַרחָבָה is speedingנְהִיגָה בִּמְהִירוּת מוּפרֶזֶת up
שההתפשטות מאיצה
18:04
and that there mightאולי be other universesיקומים
ושאולי קיימים יקומים אחרים,
18:06
all by carefullyבקפידה examiningבחינה
הכל באמצעות בחינות קפדניות
18:08
faintלְהִתְעַלֵף pinpointsנקודות of starlightאור כוכבים
של נקודות אור מעורפלות של כוכבים
18:10
comingמגיע to us from distantרָחוֹק galaxiesגלקסיות.
המגיעות אלינו מגלקסיות רחוקות.
18:12
But because the expansionהַרחָבָה is speedingנְהִיגָה בִּמְהִירוּת מוּפרֶזֶת up,
אבל בגלל שההתפשטות מאיצה,
18:15
in the very farרָחוֹק futureעתיד,
בעתיד המאוד רחוק,
18:18
those galaxiesגלקסיות will rushלְמַהֵר away so farרָחוֹק and so fastמָהִיר
הגלקסיות הללו תברחנה מאיתנו כה מהר וכה הרחק
18:20
that we won'tרָגִיל be ableיכול to see them --
שלא נוכל לראותן --
18:23
not because of technologicalטֶכנוֹלוֹגִי limitationsמגבלות,
לא בגלל מיגבלות טכנולוגיות,
18:26
but because of the lawsחוקי of physicsפיזיקה.
אלא בגלל חוקי הפיזיקה.
18:28
The lightאוֹר those galaxiesגלקסיות emitלִפְלוֹט,
האור שהגלקסיות פולטות,
18:30
even travelingנסיעה at the fastestהמהיר ביותר speedמְהִירוּת, the speedמְהִירוּת of lightאוֹר,
כאשר הן נעות במהירות הגבוהה ביותר -- מהירות האור,
18:32
will not be ableיכול to overcomeלְהִתְגַבֵּר
לא יוכל להתגבר
18:35
the ever-wideningמתרחב gulfמפרץ betweenבֵּין us.
על הפער ההולך והגדל בינינו.
18:37
So astronomersאסטרונומים in the farרָחוֹק futureעתיד
לכן אסטרונומים בעתיד הרחוק
18:40
looking out into deepעָמוֹק spaceמֶרחָב
אשר יצפו הרחק בחלל,
18:42
will see nothing but an endlessאינסופי stretchלִמְתוֹחַ
לא יראו דבר אלא את ההתמתחות האין-סופית
18:44
of staticסטָטִי, inkyinky, blackשָׁחוֹר stillnessדוּמִיָה.
של דממה סטטית, כהה, שחורה.
18:47
And they will concludeלְהַסִיק
והם יסיקו
18:51
that the universeעוֹלָם is staticסטָטִי and unchangingלא משתנה
שהיקום הוא סטטי ובלתי משתנה
18:53
and populatedמְאוּכלָס by a singleיחיד centralמֶרכָּזִי oasisאואזיס of matterחוֹמֶר
ומאוכלס אך ורק באי יחיד ובודד של חומר
18:55
that they inhabitלָגוּר --
שהם חיים עליו --
18:58
a pictureתְמוּנָה of the cosmosקוֹסמוֹס
תמונת יקום
19:00
that we definitivelyבאופן סופי know to be wrongלא בסדר.
שאנו יודעים לבטח שהיא שגויה.
19:02
Now maybe those futureעתיד astronomersאסטרונומים will have recordsרשומות
אולי אותם האסטרונומים בעתיד יחזיקו אצלם תיעוד
19:05
handedביד down from an earlierמוקדם יותר eraתְקוּפָה,
מהעבר שלהם
19:08
like oursשֶׁלָנוּ,
כמו שיש לנו,
19:10
attestingמעיד to an expandingהרחבת cosmosקוֹסמוֹס
המאשר את התפשטות היקום
19:12
teemingשׂוֹרֵץ with galaxiesגלקסיות.
והשופע בגלקסיות.
19:14
But would those futureעתיד astronomersאסטרונומים
אבל האם האסטרונומים העתידיים הללו
19:16
believe suchכגון ancientעָתִיק knowledgeיֶדַע?
יאמינו לידע עתיק שכזה?
19:18
Or would they believe
או שאולי הם יאמינו
19:21
in the blackשָׁחוֹר, staticסטָטִי emptyריק universeעוֹלָם
ביקום שחור, סטטי וריק
19:23
that theirשֶׁלָהֶם ownשֶׁלוֹ state-of-the-artמדינת האומנות observationsתצפיות revealלְגַלוֹת?
שהתצפיות המודרניות שלהם מגלות?
19:26
I suspectחָשׁוּד the latterאַחֲרוֹן.
אני חושד שהם יבחרו באפשרות השניה.
19:30
Whichאיזה meansאומר that we are livingחַי
משמעות הדבר שאנו חיים
19:32
throughדרך a remarkablyלהפליא privilegedחָסוּי eraתְקוּפָה
בעידן שיש לו יתרון ניכר
19:34
when certainמסוים deepעָמוֹק truthsאמיתות about the cosmosקוֹסמוֹס
כאשר אמיתות עמוקות מסויימות על היקום
19:37
are still withinבְּתוֹך reachלְהַגִיעַ
עדיין נמצאות בהישג ידיה
19:39
of the humanבן אנוש spiritרוּחַ of explorationחֲקִירָה.
של הרוח האנושית החקרנית.
19:41
It appearsמופיע that it mayמאי not always be that way.
מסתבר שזה עשוי שלא להיות כך תמיד.
19:43
Because today'sשל היום astronomersאסטרונומים,
כי האסטרונומים של היום,
19:48
by turningחֲרִיטָה powerfulחָזָק telescopesטלסקופים to the skyשָׁמַיִם,
על-ידי הפניית טלסקופים חזקים אל השמיים,
19:50
have capturedשנתפסו a handfulקוֹמֶץ of starklyבבהירות informativeאִינפוֹרמָטִיבִי photonsפוטונים --
הצליחו ללכוד חופן של פוטונים נושאי מידע --
19:53
a kindסוג of cosmicקוֹסמִי telegramמִברָק
מין מברק קוסמי הנמצא בהעברה
19:56
billionsמיליארדים of yearsשנים in transitמַעֲבָר.
במשך מיליארדי שנים.
19:59
and the messageהוֹדָעָה echoingהִדהוּד acrossלְרוֹחָב the agesהגילאים is clearברור.
והמסר שמהדהד לאורך העידנים הוא ברור.
20:01
Sometimesלִפְעָמִים natureטֶבַע guardsשומרים her secretsסודות
לפעמים הטבע שומר על סודותיו
20:05
with the unbreakableאינו ניתן לשבירה gripאחיזה
באמצעות אחיזה בלתי נרפית
20:08
of physicalגוּפָנִי lawחוֹק.
של חוק פיזיקלי.
20:10
Sometimesלִפְעָמִים the trueנָכוֹן natureטֶבַע of realityמְצִיאוּת beckonsמזמין
ולפעמים טבעה האמיתי של המציאות מגיח
20:12
from just beyondמעבר the horizonהאופק.
ממש מעבר לאופק.
20:16
Thank you very much.
תודה רבה לכם.
20:19
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
20:21
Chrisכריס Andersonאנדרסון: Brianבריאן, thank you.
כריס אנדרסון: בריאן, תודה.
20:25
The rangeטווח of ideasרעיונות you've just spokenנֱאֶמַר about
המגוון של הרעיונות שדיברת עליהם כרגע
20:27
are dizzyingמְסַחרֵר, exhilaratingמלהיב, incredibleמדהים.
הוא מסחרר, מרומם-נפש, בלתי-נתפס.
20:29
How do you think
היכן לדעתך
20:32
of where cosmologyקוסמולוגיה is now,
נמצאת הקוסמולוגיה היום,
20:34
in a sortסוג of historicalהִיסטוֹרִי sideצַד?
במבט היסטורי?
20:36
Are we in the middleאֶמצַע of something unusualבלתי שגרתי historicallyהיסטורית in your opinionדעה?
האם אנו נמצאים בתוך משהו בלתי רגיל מבחינה היסטורית?
20:38
BGBG: Well it's hardקָשֶׁה to say.
ב.ג.: קשה לומר.
20:41
When we learnלִלמוֹד that astronomersאסטרונומים of the farרָחוֹק futureעתיד
כאשר אנו מבינים שלאסטרונומים בעתיד הרחוק
20:43
mayמאי not have enoughמספיק informationמֵידָע to figureדמות things out,
עשוי שלא להיות מספיק מידע כדי לגלות דברים,
20:46
the naturalטִבעִי questionשְׁאֵלָה is, maybe we're alreadyכְּבָר in that positionעמדה
השאלה הטבעית היא שאולי כבר אנחנו נמצאים באותו מצב
20:49
and certainמסוים deepעָמוֹק, criticalקריטי featuresמאפיינים of the universeעוֹלָם
ומאפיינים עמוקים וקריטיים מסויימים של היקום
20:52
alreadyכְּבָר have escapedברח our abilityיְכוֹלֶת to understandמבין
כבר יצאו מתחום יכולתנו להבינם
20:55
because of how cosmologyקוסמולוגיה evolvesמתפתח.
בגלל הצורה בה הקוסמולגיה מתפתחת.
20:58
So from that perspectiveפֶּרספֶּקטִיבָה,
לכן מהיבט זה,
21:00
maybe we will always be askingשואל questionsשאלות
אולי תמיד נמשיך לשאול שאלות
21:02
and never be ableיכול to fullyלְגַמרֵי answerתשובה them.
ולעולם לא נהיה מסוגלים לענות עליהן בשלמות.
21:04
On the other handיד, we now can understandמבין
מצד שני, עכשיו אנו יכולים להבין
21:06
how oldישן the universeעוֹלָם is.
מה גילו של היקום.
21:08
We can understandמבין
אנו יכולים להבין
21:10
how to understandמבין the dataנתונים from the microwaveמיקרוגל backgroundרקע כללי radiationקְרִינָה
כיצד לקרוא את הנתונים מקרינת הרקע של גלי המיקרו
21:12
that was setמַעֲרֶכֶת down 13.72 billionמיליארד yearsשנים agoלִפנֵי --
שנוצרו לפני 13.72 מיליארדי שנים --
21:15
and yetעדיין, we can do calculationsחישובים todayהיום to predictלַחֲזוֹת how it will look
ובכל זאת אנו מסוגלים לבצע היום חישובים כדי לחזות
21:18
and it matchesהתאמות.
כיצד הם ייראו וזה אכן יוצא מתאים.
21:20
Holyקָדוֹשׁ cowפָּרָה! That's just amazingמדהים.
שומו שמיים! זה פשוט מדהים.
21:22
So on the one handיד, it's just incredibleמדהים where we'veיש לנו gottenקיבל,
אז מצד אחד זה פשוט מדהים עד לאן הגענו,
21:24
but who knowsיודע what sortסוג of blocksבלוקים we mayמאי find in the futureעתיד.
אבל מי יודע איזה מין מחסומים נמצא מולנו בעתיד.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextהַבָּא fewמְעַטִים daysימים.
כ.א.: אתה תהיה כאן בסביבה בימים הקרובים.
21:31
Maybe some of these conversationsשיחות can continueלְהַמשִׁיך.
אולי כמה שיחות כאלו ימשיכו להתקיים.
21:34
Thank you. Thank you, Brianבריאן. (BGBG: My pleasureהנאה.)
תודה. תודה, בריאן. (ב.ג.: העונג כולו שלי.)
21:36
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
21:38
Translated by Yubal Masalker
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com