English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Este Universul nostru singurul Univers?

Filmed:
4,293,032 views

La baza cosmologiei moderne există un mister. De ce Universul nostru pare atât de sublim potrivit pentru crearea condiţiilor necesare vieţii? În acest tur de forţă despre câteva dintre cele mai noi descoperiri ştiinţifice, Brian Greene ne demonstrează cum năucitoarea idee a unui Multivers ar putea deţine răspunsul la această enigmă.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewpuțini monthsluni agoîn urmă
Acum câteva luni,
00:15
the NobelNobel PrizePremiul in physicsfizică
premiul Nobel pentru Fizică
00:17
was awardedacordate to two teamsechipe of astronomersastronomii
a fost decernat la două echipe de astronomi
00:19
for a discoverydescoperire that has been haileda salutat
pentru o descoperire apreciată
00:21
as one of the mostcel mai importantimportant
ca fiind una dintre cele mai importante
00:24
astronomicalastronomic observationsobservații ever.
observaţii astronomice făcute vreodată.
00:26
And todayastăzi, after brieflyscurt describingdescriind what they foundgăsite,
Azi, după ce voi descrie pe scurt descoperirea lor,
00:28
I'm going to tell you about a highlyextrem de controversialcontroversat frameworkcadru
voi povesti despre extrem de controversata perspectivă
00:30
for explainingexplicând theiral lor discoverydescoperire,
de explicare a descoperirii lor,
00:33
namelyși anume the possibilityposibilitate
şi anume posibilitatea
00:36
that way beyonddincolo the EarthPământ,
ca mult dincolo de Pământ,
00:38
the MilkyLăptos Way and other distantîndepărtat galaxiesgalaxii,
de Calea Lactee şi de alte galaxii îndepărtate,
00:40
we mayMai find that our universeunivers
să putem descoperi că Universul nostru
00:43
is not the only universeunivers,
nu e singurul Univers,
00:45
but is insteadin schimb
ci e o parte
00:47
partparte of a vastvast complexcomplex of universesuniversuri
a unui vast complex de Universuri
00:49
that we call the multiverseMultiverse.
pe care-l numim Multivers.
00:51
Now the ideaidee of a multiverseMultiverse is a strangeciudat one.
Ideea unui Multivers este bizară.
00:53
I mean, mostcel mai of us were raisedridicat to believe
Marea majoritate am fost învăţaţi să credem
00:56
that the wordcuvânt "universeunivers" meansmijloace everything.
că "Universul" înseamnă "totul".
00:58
And I say mostcel mai of us with forethoughtchibzuire,
Şi am spus "marea majoritate" cu gândul că
01:01
as my four-year-oldîn vârstă de patru ani daughterfiică has heardauzit me speakvorbi of these ideasidei sincede cand she was bornnăscut.
fiica mea de 4 ani m-a auzit vorbind despre aceste idei încă de când s-a născut.
01:04
And last yearan I was holdingdeținere her
Iar anul trecut o ţineam în braţe
01:07
and I said, "SophiaSophia,
şi i-am spus: "Sophia,
01:09
I love you more than anything in the universeunivers."
te iubesc mai mult decât orice în Univers".
01:11
And she turnedîntoarse to me and said, "DaddyTati,
Iar ea s-a întors către mine şi mi-a spus: "Tati,
01:14
universeunivers or multiverseMultiverse?"
Univers sau Multivers?"
01:16
(LaughterRâs)
(Râsete)
01:18
But barringcu excepția suchastfel de an anomalousaberant upbringingeducaţie,
Exceptând o astfel de educație extremă,
01:21
it is strangeciudat to imagineimagina
e greu să îţi imaginezi
01:24
other realmstaramurile separatesepara from oursa noastra,
alte tărâmuri separate de al nostru,
01:26
mostcel mai with fundamentallyfundamental differentdiferit featurescaracteristici,
majoritatea cu trăsături fundamental diferite,
01:28
that would rightlype bună dreptate be calleddenumit universesuniversuri of theiral lor ownpropriu.
care ar putea fi pe bună dreptate numite "Universuri fără seamăn".
01:30
And yetinca,
Şi cu toate acestea,
01:33
speculativespeculativ thoughdeşi the ideaidee surelycu siguranţă is,
deşi este cu siguranţă o speculaţie,
01:35
I aimscop to convinceconvinge you
doresc să vă conving
01:37
that there's reasonmotiv for takingluare it seriouslySerios,
că există motive de a o lua în serios,
01:39
as it just mightar putea be right.
şi că ar putea fi chiar corect.
01:41
I'm going to tell the storypoveste of the multiverseMultiverse in threeTrei partspărți.
Am să vă spun povestea Multiversului în trei părţi.
01:43
In partparte one,
În prima parte,
01:46
I'm going to describedescrie those NobelNobel Prize-winningCâştigător al Premiului resultsrezultate
voi descrie rezultatele care au câștigat premiul Nobel
01:48
and to highlightevidenţia a profoundprofund mysterymister
și voi evidenţa un mister profund
01:50
whichcare those resultsrezultate revealeddezvăluit.
pe care acele rezultate l-au dezvăluit.
01:52
In partparte two,
În partea a 2-a,
01:54
I'll offeroferi a solutionsoluţie to that mysterymister.
voi oferi o soluţie pentru acel mister,
01:56
It's basedbazat on an approachabordare calleddenumit stringşir theoryteorie,
bazată pe o teorie numită teoria corzilor,
01:58
and that's where the ideaidee of the multiverseMultiverse
în care ideea de Multiunivers
02:00
will come into the storypoveste.
va intra în discuție.
02:02
FinallyÎn cele din urmă, in partparte threeTrei,
În final, în partea a 3-a,
02:04
I'm going to describedescrie a cosmologicalcosmologic theoryteorie
voi descrie o teorie cosmologică
02:06
calleddenumit inflationumflare,
numită inflaţie,
02:08
whichcare will pullTrage all the piecesbucăți of the storypoveste togetherîmpreună.
care va pune totul cap-la-cap.
02:10
Okay, partparte one startsîncepe back in 1929
OK, prima parte începe în 1929
02:13
when the great astronomerastronom EdwinEdwin HubbleHubble
când marele astronom Edwin Hubble
02:17
realizedrealizat that the distantîndepărtat galaxiesgalaxii
a realizat că galaxiile îndepărtate
02:19
were all rushinggraba away from us,
toate se depărtează accelerat de noi,
02:22
establishingstabilirea that spacespaţiu itselfîn sine is stretchingîntindere,
stabilind că spaţiul însuși se întinde,
02:24
it's expandingextinderea.
se extinde.
02:26
Now this was revolutionaryrevoluţionar.
Era o idee revoluţionară.
02:28
The prevailingpredominant wisdomînţelepciune was that on the largestcea mai mare of scalescântare
Pe atunci se credea că la cea mai mare scară
02:31
the universeunivers was staticstatice.
Universul era static.
02:34
But even so,
Dar chiar şi aşa,
02:36
there was one thing that everyonetoata lumea was certainanumit of:
exista un lucru de care toţi erau siguri:
02:38
The expansionexpansiune musttrebuie sa be slowingîncetinirea down.
expansiunea probabil că încetinea.
02:41
That, much as the gravitationalgravitaționale pullTrage of the EarthPământ
Asta, la fel cum gravitaţia Pământului
02:44
slowsincetineste the ascentascensiune of an applemăr tossedaruncat upwardîn sus,
încetineşte ascensiunea unui măr aruncat în sus,
02:47
the gravitationalgravitaționale pullTrage
atracţia graviaţională
02:50
of eachfiecare galaxygalaxie on everyfiecare other
a fiecărei galaxii asupra celorlalte
02:52
musttrebuie sa be slowingîncetinirea
trebuie să încetinescă
02:54
the expansionexpansiune of spacespaţiu.
expansiunea spaţiului.
02:56
Now let's fast-forwardderularea înainte to the 1990s
Derulăm înainte, în 1990,
02:58
when those two teamsechipe of astronomersastronomii
când două echipe de astronomi
03:01
I mentionedmenționat at the outsetînceput
pe care i-am menţionat la început,
03:03
were inspiredinspirat by this reasoningraţionament
inspiraţi de acest raţionament
03:05
to measuremăsura the raterată
au măsurat indicele
03:07
at whichcare the expansionexpansiune has been slowingîncetinirea.
de încetinire a expansiunii.
03:09
And they did this
Au făcut asta
03:11
by painstakingosteneala observationsobservații
prin observații minuțioase
03:13
of numerousnumeroși distantîndepărtat galaxiesgalaxii,
a numeroase galaxii îndepărtate,
03:15
allowingpermițând them to chartdiagramă
care le-au permis să măsoare
03:17
how the expansionexpansiune raterată has changedschimbat over time.
cum s-a modificat rata expansiunii în timp.
03:19
Here'sAici este the surprisesurprinde:
Aici intervine surpriza:
03:22
They foundgăsite that the expansionexpansiune is not slowingîncetinirea down.
Au descoperit că expansiunea nu încetineşte.
03:25
InsteadÎn schimb they foundgăsite that it's speedingexcesul de viteză up,
În schimb, accelerează
03:28
going fastermai repede and fastermai repede.
din ce în ce mai mult.
03:30
That's like tossingse clatina an applemăr upwardîn sus
E ca şi cum ai arunca un măr în sus
03:32
and it goesmerge up fastermai repede and fastermai repede.
şi ar urca din ce în ce mai repede.
03:34
Now if you saw an applemăr do that,
Acum, dacă ai vedea un măr făcând asta,
03:36
you'dte-ai want to know why.
ai vrea să ştii de ce.
03:38
What's pushingîmpingerea on it?
Ce îl împinge?
03:40
SimilarlyÎn mod similar, the astronomers'Astronomii' resultsrezultate
Similar, rezultatele astronomilor,
03:42
are surelycu siguranţă well-deservingbine merita of the NobelNobel PrizePremiul,
desigur merită cu prisosinţă premiul Nobel,
03:44
but they raisedridicat an analogousanalog questionîntrebare.
dar au ridicat o întrebare similară.
03:47
What forceforta is drivingconducere all galaxiesgalaxii
Ce forţă face ca toate galaxiile
03:51
to rushte grabesti away from everyfiecare other
să se îndepărteze unele de altele
03:53
at an ever-quickeningvreodată accelerat speedviteză?
cu viteză mereu crescândă?
03:56
Well the mostcel mai promisingpromițător answerRăspuns
Cel mai promiţător răspuns
03:59
comesvine from an oldvechi ideaidee of Einstein'sLui Einstein.
vine de la o veche idee de-a lui Einstein.
04:01
You see, we are all used to gravitygravitatie
Vedeţi, toţi suntem obişnuiţi
04:04
beingfiind a forceforta that does one thing,
că gravitaţia e o forţă care
04:06
pullstrage objectsobiecte togetherîmpreună.
atrage obiectele unele către altele.
04:09
But in Einstein'sLui Einstein theoryteorie of gravitygravitatie,
Dar în teoria gravitației lui Einstein,
04:11
his generalgeneral theoryteorie of relativityrelativitate,
teoria generală a relativităţii,
04:13
gravitygravitatie can alsode asemenea pushApăsaţi things apartseparat.
gravitaţia poate de asemenea să respingă obiecte.
04:15
How? Well accordingin conformitate to Einstein'sLui Einstein mathmatematica,
Cum? Ei bine, după calculele lui Einstein,
04:18
if spacespaţiu is uniformlyuniform filledumplut
spaţiul e umplut uniform
04:21
with an invisibleinvizibil energyenergie,
cu o energie invizibilă,
04:23
sortfel of like a uniformuniformă, invisibleinvizibil mistceata,
ca un fel de ceaţă invizibilă,
04:25
then the gravitygravitatie generatedgenerate by that mistceata
iar gravitaţia generată de această ceaţă
04:28
would be repulsiverepulsiv,
ar respinge obiecte,
04:31
repulsiverepulsiv gravitygravitatie,
gravitaţie de respingere,
04:33
whichcare is just what we need to explainexplica the observationsobservații.
ceea ce e exact ce ne trebuie să explicăm aceste observaţii.
04:35
Because the repulsiverepulsiv gravitygravitatie
Din cauza gravitaţiei de respingere
04:38
of an invisibleinvizibil energyenergie in spacespaţiu --
a energiei invizibile din spaţiu --
04:40
we now call it darkîntuneric energyenergie,
pe care acum o numim energie neagră,
04:42
but I've madefăcut it smokeySmokey whitealb here so you can see it --
dar aici am făcut-o albă-fumurie, ca s-o puteţi vedea --
04:44
its repulsiverepulsiv gravitygravitatie
gravitaţia ei de respingere
04:47
would causecauza eachfiecare galaxygalaxie to pushApăsaţi againstîmpotriva everyfiecare other,
cauzează galaxiile să se respingă reciproc,
04:49
drivingconducere expansionexpansiune to speedviteză up,
determinând creșterea vitezei de expansiune,
04:51
not slowîncet down.
nu încetinirea ei.
04:53
And this explanationexplicaţie
Această explicaţie
04:55
representsreprezintă great progressprogres.
reprezintă un progres imens.
04:57
But I promiseda promis you a mysterymister
Dar v-am promis un mister
04:59
here in partparte one.
aici, în prima parte.
05:02
Here it is.
Iată-l.
05:04
When the astronomersastronomii workeda lucrat out
Când astronomii au calculat
05:06
how much of this darkîntuneric energyenergie
câtă energie neagră
05:08
musttrebuie sa be infusinginfuzarea spacespaţiu
ar trebui să existe în spaţiu
05:11
to accountcont for the cosmiccosmic speedviteză up,
ca să genereze accelerarea cosmică,
05:13
look at what they foundgăsite.
iată ce au găsit.
05:15
This numbernumăr is smallmic.
Acest număr e mic.
05:24
ExpressedExprimat in the relevantrelevant unitunitate,
Exprimat în unităţi relevante,
05:26
it is spectacularlyspectaculos smallmic.
e un număr spectaculos de mic.
05:28
And the mysterymister is to explainexplica this peculiarciudat numbernumăr.
Iar misterul constă în explicarea acestui număr ciudat.
05:30
We want this numbernumăr
Vrem ca acest număr
05:33
to emergeapărea from the lawslegii of physicsfizică,
să reiasă din legile fizicii,
05:35
but so fardeparte no one has foundgăsite a way to do that.
dar până acum nimeni n-a reuşit să facă asta.
05:37
Now you mightar putea wondermirare,
V-aţi putea întreba,
05:40
should you careîngrijire?
de ce v-ar păsa.
05:43
Maybe explainingexplicând this numbernumăr
Poate că explicarea acestui număr
05:45
is just a technicaltehnic issueproblema,
e doar o problemă tehnică,
05:47
a technicaltehnic detaildetaliu of interestinteres to expertsexperți,
un detaliu tehnic de interes pentru experţi,
05:49
but of no relevancerelevanţă to anybodycineva elsealtfel.
fără nicio relevanţă pentru restul lumii.
05:52
Well it surelycu siguranţă is a technicaltehnic detaildetaliu,
Desigur, e un detaliu tehnic,
05:54
but some detailsDetalii really mattermaterie.
dar anumite detalii au importanţă.
05:57
Some detailsDetalii providefurniza
Unele detalii crează breşe
05:59
windowsferestre into unchartedUncharted realmstaramurile of realityrealitate,
spre aspecte necunoscute ale realităţii,
06:01
and this peculiarciudat numbernumăr mayMai be doing just that,
iar acest număr aparte ar putea face chiar asta:
06:03
as the only approachabordare that's so fardeparte madefăcut headwayprogrese to explainexplica it
întrucât singura abordare care satisface explicarea lui
06:06
invokesinvocă the possibilityposibilitate of other universesuniversuri --
invocă posibilitatea altor Universuri --
06:09
an ideaidee that naturallynatural emergesapare from stringşir theoryteorie,
o idee care reiese natural din teoria corzilor,
06:12
whichcare takes me to partparte two: stringşir theoryteorie.
care mă aduce la partea a 2a: teoria corzilor.
06:15
So holddeține the mysterymister of the darkîntuneric energyenergie
Reţineţi misterul energiei negre
06:18
in the back of your mindminte
pentru mai târziu.
06:22
as I now go on to tell you
Acum vă voi spune
06:24
threeTrei keycheie things about stringşir theoryteorie.
trei lucruri cheie despre teoria corzilor.
06:26
First off, what is it?
În primul rând: Ce este teoria corzilor?
06:29
Well it's an approachabordare to realizerealiza Einstein'sLui Einstein dreamvis
E o abordare care să împlinească visul lui Einstein
06:31
of a unifiedunificat theoryteorie of physicsfizică,
de a avea o teorie unificată în fizică,
06:34
a singlesingur overarchinggeneral frameworkcadru
o singură formulă atotcuprinzătoare
06:37
that would be ablecapabil to describedescrie
care să descrie
06:39
all the forcesforţele at work in the universeunivers.
toate forţele existente în Univers.
06:41
And the centralcentral ideaidee of stringşir theoryteorie
Ideea de bază a teoriei corzilor
06:43
is quitedestul de straightforwardsimplu.
e destul de simplă.
06:45
It saysspune that if you examineexamina
Afirmă că dacă studiezi
06:47
any piecebucată of mattermaterie ever more finelyfin,
orice parte de materie din ce în ce mai amănunţit,
06:49
at first you'llveți find moleculesmolecule
prima dată observi moleculele,
06:51
and then you'llveți find atomsatomi and subatomicsubatomic particlesparticule.
apoi atomii şi particulele subatomice.
06:53
But the theoryteorie saysspune that if you could probesondă smallermai mic,
Dar teoria spune că dacă ai putea examina părţi mai mici,
06:56
much smallermai mic than we can with existingexistent technologytehnologie,
mult mai mici decât putem observa cu tehnologia actuală,
06:58
you'dte-ai find something elsealtfel insideinterior these particlesparticule --
ai găsi altceva în acele particule --
07:01
a little tinyminuscul vibratingvibratoare filamentcu filament of energyenergie,
un mic filment vibratil de energie,
07:04
a little tinyminuscul vibratingvibratoare stringşir.
o micuţă coardă vibrantă.
07:07
And just like the stringssiruri de caractere on a violinvioară,
Ca şi corzile unei viori,
07:10
they can vibratevibreze in differentdiferit patternsmodele
ele pot vibra după anumite tipare
07:12
producingproducând differentdiferit musicalmuzical notesnotițe.
producând note muzicale diferite.
07:14
These little fundamentalfundamental stringssiruri de caractere,
Aceste micuțe corzi fundamentale,
07:16
when they vibratevibreze in differentdiferit patternsmodele,
când vibrează în diferite moduri,
07:18
they producelegume şi fructe differentdiferit kindstipuri of particlesparticule --
produc diferite tipuri de particule --
07:20
so electronselectroni, quarksquarkurile, neutrinosNeutrinii, photonsfotoni,
aşa încât electroni, quarci, neutrini, fotoni,
07:22
all other particlesparticule
şi toate celelelte particule
07:24
would be unitedUnit into a singlesingur frameworkcadru,
ar fi unite într-o perspectivă unică,
07:26
as they would all ariseapărea from vibratingvibratoare stringssiruri de caractere.
ar proveni toate din aceste corzi vibratorii.
07:28
It's a compellingconvingătoare pictureimagine,
Este o imagine irezistibilă,
07:31
a kinddrăguț of cosmiccosmic symphonySimfonia,
un fel de simfonie cosmică,
07:34
where all the richnessbogăţie
în care toată bogăţia
07:36
that we see in the worldlume around us
pe care o vedem în lumea din jur
07:38
emergesapare from the musicmuzică
provine din muzica
07:40
that these little, tinyminuscul stringssiruri de caractere can playa juca.
pe care o fac aceste mici corzi.
07:42
But there's a costa costat
Dar există un cost
07:45
to this elegantelegant unificationunificarea,
pentru această unificare elegantă,
07:47
because yearsani of researchcercetare
deoarece ani de cercetare
07:49
have shownafișate that the mathmatematica of stringşir theoryteorie doesn't quitedestul de work.
au demonstrat că matematica teoriei corzilor nu prea merge.
07:51
It has internalintern inconsistenciesinconsecvenţele,
Apar inconsistenţe interne
07:54
unlessdacă nu we allowpermite
dacă nu acceptăm
07:56
for something whollyîn întregime unfamiliarnecunoscute --
o ideie absolut neobişnuită:
07:58
extrasuplimentar dimensionsdimensiuni of spacespaţiu.
dimensiuni suplimentare ale spaţiului.
08:01
That is, we all know about the usualca de obicei threeTrei dimensionsdimensiuni of spacespaţiu.
Toți cunoaștem cele trei dimensiuni ale spaţiului.
08:04
And you can think about those
Le știți ca:
08:07
as heightînălţime, widthlăţime and depthadâncime.
lungime, lăţime şi adâncime.
08:09
But stringşir theoryteorie saysspune that, on fantasticallyfantastic smallmic scalescântare,
Dar teoria corzilor spune că la scară fantastic de mică,
08:12
there are additionalsuplimentare dimensionsdimensiuni
există dimensiuni auxiliare
08:15
crumpledmototolită to a tinyminuscul sizemărimea so smallmic
comprimate la dimensiuni atât de mici
08:17
that we have not detecteddetectat them.
încât nu le-am detectat încă.
08:19
But even thoughdeşi the dimensionsdimensiuni are hiddenascuns,
Dar deşi dimensiunile sunt imperceptibile,
08:21
they would have an impactefect on things that we can observeobserva
ele au impact asupra particulelor observabile
08:23
because the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni
deoarece configurația dimensiunilor adiționale
08:26
constrainsconstrânge how the stringssiruri de caractere can vibratevibreze.
limitează modul în care pot vibra corzile.
08:29
And in stringşir theoryteorie,
În teoria corzilor
08:32
vibrationvibrație determinesdetermină everything.
vibraţia determină totul.
08:34
So particleparticulă massesmasele, the strengthspunctele forte of forcesforţele,
Masa particulelor, mărimea forţelor,
08:37
and mostcel mai importantlyimportant, the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie
şi, cel mai important, cantitatea de energie neagră,
08:39
would be determineddeterminat
ar fi determinată
08:42
by the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
de configurația acestor dimensiuni adiționale.
08:44
So if we knewștiut the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
Dacă am şti profilul extra-dimensiunilor,
08:46
we should be ablecapabil to calculatecalculati these featurescaracteristici,
am putea calcula aceste caracteristici,
08:49
calculatecalculati the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie.
am putea calcula cantitatea de energie neagră.
08:52
The challengeprovocare
Problema este
08:55
is we don't know
că nu ştim
08:57
the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
ce formă au extra-dimensiunile.
08:59
All we have
Tot ce avem este o listă
09:02
is a listlistă of candidatecandidat shapesforme
cu configurații posibile
09:04
allowedpermis by the mathmatematica.
permise prin calcul.
09:06
Now when these ideasidei were first developeddezvoltat,
Atunci când aceste idei au fost enunțate prima oară
09:09
there were only about fivecinci differentdiferit candidatecandidat shapesforme,
existau doar vreo 5 configurații candidate distincte,
09:11
so you can imagineimagina
aşa că vă închipuiţi
09:13
analyzinganaliza them one-by-oneunul câte unul
că au fost analizate fiecare în parte
09:15
to determinea determina if any yieldRandament
pentru a determina dacă vreuna
09:17
the physicalfizic featurescaracteristici we observeobserva.
explica realitatea fizică observabilă.
09:19
But over time the listlistă grewcrescut
Dar cu timpul această listă s-a mărit
09:21
as researcherscercetători foundgăsite other candidatecandidat shapesforme.
iar cercetătorii au găsit şi alte profile eligibile.
09:23
From fivecinci, the numbernumăr grewcrescut into the hundredssute and then the thousandsmii --
De la 5 s-a ajuns la sute, apoi la mii --
09:25
A largemare, but still manageableuşor de gestionat, collectionColectie to analyzea analiza,
o colecţie mare dar totuși posibil de analizat,
09:28
sincede cand after all,
la urma urmei
09:31
graduateabsolvent studentselevi need something to do.
şi studenţii masteranzi trebuie să aibă ceva de făcut.
09:33
But then the listlistă continueda continuat to growcrește
Dar lista a continuat să crească
09:36
into the millionsmilioane and the billionsmiliarde, untilpana cand todayastăzi.
la milioane şi miliarde, până astăzi.
09:38
The listlistă of candidatecandidat shapesforme
Lista configurațiilor candidate
09:41
has soaredau crescut to about 10 to the 500.
s-a umflat până la 10 la puterea 500.
09:43
So, what to do?
Deci, ce era de făcut?
09:48
Well some researcherscercetători lostpierdut heartinimă,
Unii cercetători au pierdut speranța, concluzionând că
09:51
concludingde încheiere that was so manymulți candidatecandidat shapesforme for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
existând atâtea profile posibile pentru extra dimensiuni,
09:54
eachfiecare givingoferindu- risecreştere to differentdiferit physicalfizic featurescaracteristici,
fiecare dând naştere la caracteristici fizice diferite,
09:57
stringşir theoryteorie would never make
teoria corzilor nu va reuşi niciodată
10:00
definitivedefinitiv, testabletestabile predictionsPredictii.
să facă predicţii definitive, testabile.
10:02
But othersalții turnedîntoarse this issueproblema on its headcap,
Dar alţii au răsturnat problema,
10:04
takingluare us to the possibilityposibilitate of a multiverseMultiverse.
indicând posibilitatea existenţei unui Multivers.
10:08
Here'sAici este the ideaidee.
Iată ideea lor.
10:10
Maybe eachfiecare of these shapesforme is on an equalegal footingpicior with everyfiecare other.
Poate că fiecare dintre aceste forme se află pe picior de eglitate.
10:12
EachFiecare is as realreal as everyfiecare other,
Fiecare e la fel de real ca oricare altul,
10:15
in the sensesens
în sensul că
10:17
that there are manymulți universesuniversuri,
există mai multe Universuri,
10:19
eachfiecare with a differentdiferit shapeformă, for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
fiecare cu configurații diferite pentru extra-dimensiuni.
10:21
And this radicalradical proposalpropunere
Este o propunere radicală
10:24
has a profoundprofund impactefect on this mysterymister:
cu un impact profund asupra misterului cantităţii de energie neagră
10:26
the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie revealeddezvăluit by the NobelNobel Prize-winningCâştigător al Premiului resultsrezultate.
dezvăluite prin rezultatele câştigătorilor premiului Nobel.
10:29
Because you see,
Pentru că, vedeţi voi,
10:32
if there are other universesuniversuri,
dacă există şi alte Universuri,
10:34
and if those universesuniversuri
şi dacă acele Universuri,
10:37
eachfiecare have, say, a differentdiferit shapeformă for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
fiecare au o altă formă pentru extra dimensiuni,
10:39
then the physicalfizic featurescaracteristici of eachfiecare universeunivers will be differentdiferit,
atunci carcteristicile fizice ale fiecărui Univers ar fi diferite,
10:43
and in particularspecial,
şi în special
10:45
the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie in eachfiecare universeunivers
cantitatea de energie neagră din fiecare Univers
10:47
will be differentdiferit.
ar fi diferită.
10:49
WhichCare meansmijloace that the mysterymister
Înseamnă că misterul
10:51
of explainingexplicând the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am now measuredmăsurat
explicării cantităţii de energie neagră măsurate
10:53
would take on a whollyîn întregime differentdiferit charactercaracter.
ar căpăta cu totul alt aspect.
10:55
In this contextcontext,
În acest context,
10:58
the lawslegii of physicsfizică can't explainexplica one numbernumăr for the darkîntuneric energyenergie
legile fizicii nu pot explica un singur număr pentru energia neagră
11:00
because there isn't just one numbernumăr,
întrucât nu există doar un număr,
11:03
there are manymulți numbersnumerele.
sunt multe.
11:06
WhichCare meansmijloace
Asta înseamnă că
11:08
we have been askingcer the wronggresit questionîntrebare.
am pus întrebarea greşit
.
11:10
It's that the right questionîntrebare to askcere is,
Oare întrebarea corectă ar fi:
11:13
why do we humansoameni find ourselvesnoi insine in a universeunivers
de ce noi oamenii ne aflăm într-un Univers
11:15
with a particularspecial amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am measuredmăsurat
cu o anumită cantitate de energie neagră măsurată,
11:18
insteadin schimb of any of the other possibilitiesposibilităţi
în loc să ne aflăm în oricare din celelalte variante
11:21
that are out there?
care există?
11:24
And that's a questionîntrebare on whichcare we can make headwayprogrese.
Iar asta e o întrebare cu șanse de răspuns.
11:26
Because those universesuniversuri
Pentru că acele Universuri
11:29
that have much more darkîntuneric energyenergie than oursa noastra,
care au mai multă energie neagră decât al nostru,
11:31
wheneveroricând mattermaterie triesîncercări to clumpse strânge în grupuri into galaxiesgalaxii,
de câte ori materia încearcă să se grupeze în galaxii,
11:33
the repulsiverepulsiv pushApăsaţi of the darkîntuneric energyenergie is so strongputernic
forța de respingere a energiei negre e atât de puternică
11:36
that it blowslovituri the clumpse strânge în grupuri apartseparat
încât disipează aglomerațiile,
11:39
and galaxiesgalaxii don't formformă.
iar galaxiile nu se formează.
11:41
And in those universesuniversuri that have much lessMai puțin darkîntuneric energyenergie,
Universurile cu mai puţină energie neagră
11:43
well they collapsecolaps back on themselvesînșiși so quicklyrepede
se reprăbuşesc în ele însele atât de repede
11:46
that, again, galaxiesgalaxii don't formformă.
încât, din nou, galaxiile nu se formează.
11:48
And withoutfără galaxiesgalaxii, there are no starsstele, no planetsplanete
Iar fără galaxii, nu există nici stele, nici planete
11:51
and no chanceşansă
şi nici posibilitatea
11:54
for our formformă of life
ca forma noastră de viață
11:56
to existexista in those other universesuniversuri.
să existe în acele alte Universuri.
11:58
So we find ourselvesnoi insine in a universeunivers
Aşa că ne găsim într-un Univers
12:00
with the particularspecial amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am measuredmăsurat
cu cantitatea specifică de energie neagră măsurată
12:02
simplypur şi simplu because our universeunivers has conditionscondiţii
doar pentru că Universul nostru are condiţii
12:05
hospitableospitalier to our formformă of life.
ospitaliere pentru forma noastră de viaţă.
12:08
And that would be that.
Şi cu asta basta.
12:12
MysteryMister solvedrezolvat,
Enigma rezolvată.
12:14
multiverseMultiverse foundgăsite.
Multiversul dezvăluit.
12:16
Now some find this explanationexplicaţie unsatisfyingnesatisfăcătoare.
Unii găsesc această explicaţie nesatisfăcătoare.
12:18
We're used to physicsfizică
Suntem obişnuiţi ca fizica
12:23
givingoferindu- us definitivedefinitiv explanationsexplicații for the featurescaracteristici we observeobserva.
să ne dea explicaţii definitive penru caracteristicile observate.
12:25
But the pointpunct is,
Ideea e că
12:28
if the featurecaracteristică you're observingobservarea
dacă viitorul pe care-l observi
12:30
can and does take on
poate lua şi ia
12:33
a widelarg varietyvarietate of differentdiferit valuesvalorile
o varietate mare de valori
12:35
acrosspeste the widermai larg landscapepeisaj of realityrealitate,
pe scara mai largă a realității,
12:37
then thinkinggândire one explanationexplicaţie
atunci considerând o singură explicaţie
12:40
for a particularspecial valuevaloare
pentru o anumită valoare
12:42
is simplypur şi simplu misguidedgreşit.
ar fi eronat.
12:44
An earlydin timp exampleexemplu
Un exemplu timpuriu
12:47
comesvine from the great astronomerastronom JohannesJohannes KeplerKepler
vine de la marele astronom Johannes Kepler
12:49
who was obsessedobsedat with understandingînţelegere
care era obsedat de înţelegerea
12:52
a differentdiferit numbernumăr --
unui alt număr:
12:54
why the SunSoare is 93 millionmilion milesmile away from the EarthPământ.
de ce se află Soarele la 150 milioane km de Pământ.
12:56
And he workeda lucrat for decadesdecenii tryingîncercat to explainexplica this numbernumăr,
A lucrat zeci de ani încercând să explice acest număr,
13:00
but he never succeededreușit, and we know why.
dar n-a reuşit niciodată şi ştim de ce.
13:03
KeplerKepler was askingcer
Kepler punea
13:06
the wronggresit questionîntrebare.
eronat înrebarea.
13:08
We now know that there are manymulți planetsplanete
Acuma ştim că există numeroase planete
13:10
at a widelarg varietyvarietate of differentdiferit distancesdistanțe from theiral lor hostgazdă starsstele.
la distanţe foarte diferite de stelele lor.
13:13
So hopingîn speranța that the lawslegii of physicsfizică
Sperând că legile fizicii
13:16
will explainexplica one particularspecial numbernumăr, 93 millionmilion milesmile,
ar explica un anumit număr: 150 milioane km,
13:19
well that is simplypur şi simplu wrongheadedanapoda.
e gândit greşit din start.
13:22
InsteadÎn schimb the right questionîntrebare to askcere is,
Întrebarea corectă ar fi:
13:25
why do we humansoameni find ourselvesnoi insine on a planetplanetă
de ce noi oamenii ne aflăm pe o planetă
13:27
at this particularspecial distancedistanţă,
la această distanţă specifică,
13:30
insteadin schimb of any of the other possibilitiesposibilităţi?
în loc de oricare altă posibilitate?
13:32
And again, that's a questionîntrebare we can answerRăspuns.
Din nou, asta-i o întrebare la care putem răspunde.
13:35
Those planetsplanete whichcare are much closermai aproape to a starstea like the SunSoare
Planetele care sunt mult mai apropiate de o stea ca Soarele
13:38
would be so hotFierbinte
ar fi atât de fierbinţi
13:41
that our formformă of life wouldn'tnu ar fi existexista.
încât forma noastră de viaţă nu ar exista.
13:43
And those planetsplanete that are much farthermai departe away from the starstea,
Iar planetele mult mai îndepărtate de steaua-mamă,
13:45
well they're so coldrece
sunt atât de reci
13:48
that, again, our formformă of life would not take holddeține.
încât forma noastră de viaţă n-ar putea demara.
13:50
So we find ourselvesnoi insine
Ne aflăm pe o planetă
13:52
on a planetplanetă at this particularspecial distancedistanţă
la această distanţă specifică
13:54
simplypur şi simplu because it yieldsrandamentele conditionscondiţii
doar pentru că aceasta oferă condiţiile
13:56
vitalvital to our formformă of life.
vitale pentru forma noastră de viaţă.
13:58
And when it comesvine to planetsplanete and theiral lor distancesdistanțe,
Când e vorba de planete şi distanţele lor,
14:01
this clearlyclar is the right kinddrăguț of reasoningraţionament.
e clar că aşa trebuie judecat.
14:04
The pointpunct is,
Esențial este că
14:08
when it comesvine to universesuniversuri and the darkîntuneric energyenergie that they containconține,
atunci când vine vorba de Universuri şi energia neagră pe care o conţin,
14:10
it mayMai alsode asemenea be the right kinddrăguț of reasoningraţionament.
acesta ar putea fi și în acest caz modul de judecată corect.
14:13
One keycheie differencediferență, of coursecurs,
O diferenţă esențială, desigur, este că
14:17
is we know that there are other planetsplanete out there,
noi ştim că există şi alte planete în Univers,
14:20
but so fardeparte I've only speculatedspeculat on the possibilityposibilitate
dar până acum doar am speculat posibilitatea
14:22
that there mightar putea be other universesuniversuri.
că ar putea exista şi alte Universuri.
14:25
So to pullTrage it all togetherîmpreună,
Ca să punem totul cap-la-cap,
14:27
we need a mechanismmecanism
avem nevoie de un mecanism
14:29
that can actuallyde fapt generateGenera other universesuniversuri.
care să poată efectiv genera alte Universuri.
14:31
And that takes me to my finalfinal partparte, partparte threeTrei.
Asta mă aduce la partea finală, partea a 3-a,
14:34
Because suchastfel de a mechanismmecanism has been foundgăsite
pentru că un astfel de mecanism a fost descoperit
14:37
by cosmologistsCosmologii tryingîncercat to understanda intelege the BigMare BangBang.
de către cosmologii care încercau să înţeleagă Big Bang-ul.
14:40
You see, when we speakvorbi of the BigMare BangBang,
Când vorbim despre Big Bang,
14:43
we oftende multe ori have an imageimagine
avem adesea o imagine
14:45
of a kinddrăguț of cosmiccosmic explosionexplozie
a unui fel de explozie cosmică
14:47
that createdcreată our universeunivers
care ne-a creat Universul
14:49
and seta stabilit spacespaţiu rushinggraba outwardpasivă.
şi a expulzat spațiul care se extinde.
14:51
But there's a little secretsecret.
Dar există un mic secret.
14:54
The BigMare BangBang leavesfrunze out something prettyfrumos importantimportant,
Big Bang-ul lasă deoparte ceva destul de important:
14:56
the BangBang.
Bang-ul.
14:59
It tellsspune us how the universeunivers evolvedevoluat after the BangBang,
Ne spune cum a evoluat Universul după Bang,
15:01
but gives us no insightînțelegere
dar nu ne spune nimic despre
15:04
into what would have poweredalimentat the BangBang itselfîn sine.
ce anume a declanşat însăşi Bang-ul.
15:06
And this gapdecalaj was finallyin sfarsit filledumplut
Această lacună a fost în final depăşită
15:10
by an enhancedîmbunătățit versionversiune of the BigMare BangBang theoryteorie.
printr-o versiune îmbunătăţită a teoriei Big Bang-ului.
15:12
It's calleddenumit inflationaryinflaţioniste cosmologycosmologie,
Se numeşte cosmologie inflaţionară,
15:14
whichcare identifiedidentificat a particularspecial kinddrăguț of fuelcombustibil
care a identificat un anumit tip de combustibil
15:17
that would naturallynatural generateGenera
care ar genera în mod natural
15:21
an outwardpasivă rushte grabesti of spacespaţiu.
expansiunea accelerată a spaţiului.
15:23
The fuelcombustibil is basedbazat on something calleddenumit a quantumcuantic fieldcamp,
Combustibilul se bazează pe ceva numit câmp cuantic,
15:25
but the only detaildetaliu that matterschestiuni for us
dar singurul detaliu care contează pentru noi
15:28
is that this fuelcombustibil provesse dovedeşte to be so efficienteficient
e că acest combustibil se dovedeşte atât de eficient
15:31
that it's virtuallypractic impossibleimposibil
încât e virtual imposibil
15:34
to use it all up,
să se epuizeze,
15:36
whichcare meansmijloace in the inflationaryinflaţioniste theoryteorie,
ceea ce, în teoria inflaţionară, înseamnă
15:38
the BigMare BangBang givingoferindu- risecreştere to our universeunivers
că Big Bang-ul care a dat naştere Universului nostru
15:40
is likelyprobabil not a one-timeo singură dată eventeveniment.
e probabil să nu fie un eveniment unic.
15:43
InsteadÎn schimb the fuelcombustibil not only generatedgenerate our BigMare BangBang,
În schimb combustibilul a generat nu doar Big Bang-ul nostru,
15:46
but it would alsode asemenea generateGenera countlessnenumărat other BigMare BangsBreton,
ci a generat nenumărate alte Big Bang-uri,
15:49
eachfiecare givingoferindu- risecreştere to its ownpropriu separatesepara universeunivers
fiecare dând naştere Universurilor lor separate
15:55
with our universeunivers becomingdevenire but one bubblebalon
cu Universul nostru devenind doar un balon de săpun
15:58
in a grandmare cosmiccosmic bubblebalon bathbaie of universesuniversuri.
într-un imens ocean cosmic de Universuri.
16:00
And now, when we meldamestec this with stringşir theoryteorie,
Iar acum, combinând asta cu teoria corzilor,
16:03
here'saici e the pictureimagine we're led to.
priviţi la ce ne conduce.
16:05
EachFiecare of these universesuniversuri has extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
Fiecare dintre aceste Universuri are extra dimensiuni.
16:07
The extrasuplimentar dimensionsdimensiuni take on a widelarg varietyvarietate of differentdiferit shapesforme.
Extra dimensiunile iau o varietate imensă de configutații diferite.
16:09
The differentdiferit shapesforme yieldRandament differentdiferit physicalfizic featurescaracteristici.
Configurațiile diferite generează carcteristici fizice diferite.
16:12
And we find ourselvesnoi insine in one universeunivers insteadin schimb of anothero alta
Şi ne găsim într-un anume Univers, nu în altul,
16:15
simplypur şi simplu because it's only in our universeunivers
simplu pentru că este propriul nostru Univers
16:18
that the physicalfizic featurescaracteristici, like the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie,
în care caracteristicile fizice, precum cantitatea de energie neagră,
16:21
are right for our formformă of life to take holddeține.
sunt potrivite pentru ca forma noastră de viaţă să existe.
16:24
And this is the compellingconvingătoare but highlyextrem de controversialcontroversat pictureimagine
Asta e imaginea care se impune, dar foarte controversată,
16:28
of the widermai larg cosmoscosmos
a unui Cosmos mai larg
16:31
that cutting-edgeultimă oră observationobservare and theoryteorie
pe care observaţiile de ultimă oră şi teoria
16:33
have now led us to seriouslySerios considerconsidera.
ne-au determinat să-l luăm serios în considerare.
16:35
One bigmare remainingrămas questionîntrebare, of coursecurs, is,
Rămâne, evident, o întrebare esențială:
16:39
could we ever confirma confirma
am putea vreodată confirma
16:43
the existenceexistenţă of other universesuniversuri?
existenţa altor Universuri?
16:46
Well let me describedescrie
Permiteţi-mi să vă descriu
16:49
one way that mightar putea one day happenîntâmpla.
felul în care s-ar putea într-o zi să se întâmple.
16:51
The inflationaryinflaţioniste theoryteorie
Teoria inflaţionară
16:54
alreadydeja has strongputernic observationalobservare supporta sustine.
este deja confirmtă de observaţii solide.
16:56
Because the theoryteorie predictsprezice
Deoarece teoria prezice că
16:58
that the BigMare BangBang would have been so intenseintens
Big Bang-ul ar fi fost atât de intens
17:00
that as spacespaţiu rapidlyrapid expandedextins,
încât pe măsură ce spaţiul s-a extins rapid,
17:02
tinyminuscul quantumcuantic jittersdraci from the micromicro worldlume
vibrațiile cuantice din lumea micro
17:05
would have been stretchedîntins out to the macromacro worldlume,
au fost expandate până la dimensiunile macro,
17:07
yieldingse poate obţine a distinctivedistinctiv fingerprintamprentă digitală,
generând o amprentă specifică,
17:10
a patternmodel of slightlypuțin hottermai fierbinte spotspete and slightlypuțin coldermai rece spotspete,
un tipar de puncte uşor mai fierbinţi şi mai reci,
17:13
acrosspeste spacespaţiu,
în spaţiu,
17:15
whichcare powerfulputernic telescopestelescoape have now observedobservate.
pe care telescoape puternice le observă în prezent.
17:17
Going furthermai departe, if there are other universesuniversuri,
Dezvoltând ideea, dacă există alte Universuri,
17:20
the theoryteorie predictsprezice that everyfiecare so oftende multe ori
teoria prezice că, din când în când,
17:23
those universesuniversuri can collidese ciocni.
acele Universuri se pot ciocni.
17:25
And if our universeunivers got hitlovit by anothero alta,
Iar dacă Universul nostru ar fi lovit de un altul,
17:27
that collisioncoliziune
acea coliziune
17:29
would generateGenera an additionalsuplimentare subtlesubtil patternmodel
ar genera un subtil tipar adiţional
17:31
of temperaturetemperatura variationsvariații acrosspeste spacespaţiu
de variaţii termice prin spaţiu
17:33
that we mightar putea one day
pe care într-o zi
17:35
be ablecapabil to detectdetecta.
l-am putea detecta.
17:37
And so exoticexotice as this pictureimagine is,
Şi oricât de exotică pare această imagine,
17:39
it mayMai one day be groundedîmpământat
s-ar putea ca într-o zi să fie
17:42
in observationsobservații,
dovedită prin observaţii,
17:44
establishingstabilirea the existenceexistenţă of other universesuniversuri.
stabilindu-se astfel existenţa altor Universuri.
17:46
I'll concludeîncheia
Voi concluziona
17:49
with a strikingfrapant implicationimplicarea
cu o implicaţie izbitoare
17:51
of all these ideasidei
a tuturor acestor idei
17:54
for the very fardeparte futureviitor.
pentru viitorul foarte îndepărtat.
17:56
You see, we learnedînvățat
Vedeţi voi, am aflat
17:58
that our universeunivers is not staticstatice,
că Universul nostru nu e static,
18:00
that spacespaţiu is expandingextinderea,
că spaţiul este în expansiune,
18:02
that that expansionexpansiune is speedingexcesul de viteză up
că epansiunea e accelerată
18:04
and that there mightar putea be other universesuniversuri
şi că ar putea exista alte Universuri
18:06
all by carefullycu grija examiningexaminarea
toate doar examinând atent
18:08
faintslab pinpointspinpoints of starlightStarlight
puncte palide de lumină stelară
18:10
comingvenire to us from distantîndepărtat galaxiesgalaxii.
ce ajung la noi din galaxii îndepărtate.
18:12
But because the expansionexpansiune is speedingexcesul de viteză up,
Dar pentru că expansiunea e accelerată,
18:15
in the very fardeparte futureviitor,
într-un viitor foarte îndepărtat,
18:18
those galaxiesgalaxii will rushte grabesti away so fardeparte and so fastrapid
galaxiile se vor îndepărta atât de mult şi de rapid
18:20
that we won'tnu va be ablecapabil to see them --
încât nu vom fi capabili să le mai vedem --
18:23
not because of technologicaltehnologic limitationslimitări,
nu din cauza limitărilor tehnologice,
18:26
but because of the lawslegii of physicsfizică.
ci din cauza legilor fizicii.
18:28
The lightușoară those galaxiesgalaxii emitemit,
Lumina emisă de acele galaxii
18:30
even travelingcălător at the fastestcel mai rapid speedviteză, the speedviteză of lightușoară,
chiar deplasându-se cu viteza cea mai mare, viteza luminii,
18:32
will not be ablecapabil to overcomea depasi
nu va fi capabilă să parcurgă
18:35
the ever-wideningvreodată lărgirea gulfgolf betweenîntre us.
distanţa mereu crescândă dintre noi.
18:37
So astronomersastronomii in the fardeparte futureviitor
Aşa că astronomii din viitorul îndepărtat
18:40
looking out into deepadâncime spacespaţiu
privind spre spaţiul nemărginit
18:42
will see nothing but an endlessfără sfârşit stretchîntinde
nu vor mai vedea nimic decât o întindere vastă
18:44
of staticstatice, inkynegru ca smoala, blacknegru stillnessliniştea.
de linişte statică, violacee-albastră.
18:47
And they will concludeîncheia
Şi vor concluziona
18:51
that the universeunivers is staticstatice and unchangingneschimbătoare
că Universul e static şi neschimbător
18:53
and populatedpopulata by a singlesingur centralcentral oasisoază of mattermaterie
şi populat de o singură oază centrală de materie
18:55
that they inhabitpopulează --
pe care locuiesc ei --
18:58
a pictureimagine of the cosmoscosmos
o imagine a Cosmosului
19:00
that we definitivelydefinitiv know to be wronggresit.
pe care noi categoric o ştim a fi eronată.
19:02
Now maybe those futureviitor astronomersastronomii will have recordsînregistrări
Poate că acei astronomi din viitor vor avea înregistrări
19:05
handedhanded down from an earliermai devreme eraeră,
primite dintr-o eră anterioară,
19:08
like oursa noastra,
ca a noastră,
19:10
attestingatestare to an expandingextinderea cosmoscosmos
care să ateste un Cosmos în expansiune
19:12
teemingplin with galaxiesgalaxii.
împânzit de galaxii.
19:14
But would those futureviitor astronomersastronomii
Dar oare acei astronomi din viitor
19:16
believe suchastfel de ancientvechi knowledgecunoştinţe?
vor crede aceste cunoştiinţe antice?
19:18
Or would they believe
Sau vor crede
19:21
in the blacknegru, staticstatice emptygol universeunivers
în Universul întunecat, static și gol
19:23
that theiral lor ownpropriu state-of-the-artde ultimă oră observationsobservații revealdezvălui?
pe care-l vor observa cu mijloacele lor avansate?
19:26
I suspectsuspect the latterAcesta din urmă.
Bănuiesc mai posibilă a doua variantă.
19:30
WhichCare meansmijloace that we are livingviaţă
Ceea ce înseamnă că trăim
19:32
throughprin a remarkablyremarcabil privilegedprivilegiat eraeră
o eră extrem de privilegiată
19:34
when certainanumit deepadâncime truthsadevăruri about the cosmoscosmos
în care anumite adevăruri fundamentale despre Cosmos
19:37
are still withinîn reacha ajunge
sunt încă la-ndemâna
19:39
of the humanuman spiritspirit of explorationexplorare.
spiritului uman explorator.
19:41
It appearsapare that it mayMai not always be that way.
Se pare că nu va fi mereu aşa.
19:43
Because today'sastăzi astronomersastronomii,
Pentru că astronomii de astăzi,
19:48
by turningcotitură powerfulputernic telescopestelescoape to the skycer,
întorcându-şi telescoapele puternice către cer,
19:50
have capturedcapturat a handfulmână of starklycum un anumit informativeinformativ photonsfotoni --
au captat o grămadă de fotoni stelari aducând-ne informţii --
19:53
a kinddrăguț of cosmiccosmic telegramtelegrama
un fel de telegramă cosmică
19:56
billionsmiliarde of yearsani in transittranzit.
călătorind de miliarde de ani --
19:59
and the messagemesaj echoingecou acrosspeste the agesvârstele is clearclar.
iar mesajul transmis peste timp e foarte clar.
20:01
SometimesUneori naturenatură guardsPoliţiştii her secretssecrete
Câteodată natura îşi păstrează secretele
20:05
with the unbreakableincasabil gripprindere
cu forţa de nepătruns
20:08
of physicalfizic lawlege.
a legilor fizicii.
20:10
SometimesUneori the trueAdevărat naturenatură of realityrealitate beckonsface semn cu mâna
Câteodată adevărata faţă a realităţii sclipeşte
20:12
from just beyonddincolo the horizonorizont.
cu puțin dincolo de orizont.
20:16
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
20:19
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
20:21
ChrisChris AndersonAnderson: BrianBrian, thank you.
Chris Anderson: Brian, îţi mulţumesc.
20:25
The rangegamă of ideasidei you've just spokenvorbit about
Gama ideilor pe care tocmai le-ai expus
20:27
are dizzyingameţitor, exhilaratingînveselitor, incredibleincredibil.
este ameţitoare, antrenantă, incredibilă.
20:29
How do you think
Ce părere ai despre
20:32
of where cosmologycosmologie is now,
stadiul istoric în care se află
20:34
in a sortfel of historicalistoric sidelatură?
cosmologia acum?
20:36
Are we in the middlemijloc of something unusualneobișnuit historicallyistoricește in your opinionopinie?
Ne aflăm în mijlocul unor evenimente istorice neobişnuite?
20:38
BGBG: Well it's hardgreu to say.
BG: E greu de spus.
20:41
When we learnînvăța that astronomersastronomii of the fardeparte futureviitor
Când aflăm că astronomii din viitorul îndepărat
20:43
mayMai not have enoughdestul informationinformație to figurefigura things out,
s-ar putea să nu aibă destule informaţii să-şi dea seama cum stau lucrurile,
20:46
the naturalnatural questionîntrebare is, maybe we're alreadydeja in that positionpoziţie
întrebarea care se iveşte este: poate noi deja suntem în această postură
20:49
and certainanumit deepadâncime, criticalcritic featurescaracteristici of the universeunivers
în care anumite caracteristici profunde, cruciale ale Universului
20:52
alreadydeja have escapedscăpat our abilityabilitate to understanda intelege
s-au eschivat capacității noastră de înţelegere
20:55
because of how cosmologycosmologie evolvesevoluează.
din cauza felului în care evoluează cosmologia.
20:58
So from that perspectiveperspectivă,
Deci din această perspectivă,
21:00
maybe we will always be askingcer questionsîntrebări
poate că mereu ne vom pune întrebări
21:02
and never be ablecapabil to fullycomplet answerRăspuns them.
la care nu vom putea răsunde niciodată.
21:04
On the other handmână, we now can understanda intelege
Pe de altă parte, putem acum înţelege
21:06
how oldvechi the universeunivers is.
cât de vechi este Universul.
21:08
We can understanda intelege
Putem înţelege cum să
21:10
how to understanda intelege the datadate from the microwavecuptor cu microunde backgroundfundal radiationradiație
interpretăm datele din radiaţia microundelor de fundal
21:12
that was seta stabilit down 13.72 billionmiliard yearsani agoîn urmă --
care a fost emisă acum 13,72 miliarde de ani --
21:15
and yetinca, we can do calculationscalcule todayastăzi to predictprezice how it will look
şi putem face calcule în prezent care să prevadă cum ar arăta
21:18
and it matchesmeciuri.
şi se potrivesc.
21:20
HolySfânt cowvacă! That's just amazinguimitor.
E absolut uimitor!
21:22
So on the one handmână, it's just incredibleincredibil where we'vene-am gottenajuns,
Pe de o parte e incredibil unde am ajuns,
21:24
but who knowsștie what sortfel of blocksblocuri we mayMai find in the futureviitor.
dar cine ştie peste ce fel de piedici vom da în viitor.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextUrmător → fewpuțini dayszi.
CA: Vei fi pe-aici în următorele câteva zile.
21:31
Maybe some of these conversationsconversații can continuecontinua.
Poate unele din aceste conversaţii vor continua.
21:34
Thank you. Thank you, BrianBrian. (BGBG: My pleasureplăcere.)
Mulţumesc. Mulţumesc Brian.
BG: Mi-a făcut plăcere.
21:36
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
21:38
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com