English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Je náš vesmír jediným vesmírem?

Filmed:
4,293,032 views

Existuje více vesmírů? Ve své strhující, visuálně bohaté prezentaci nám Brian Greene předvádí, jak nás nezodpovězené otázky fyziky, počínaje tázaním se po samotné příčině Velkého třesku, dovedly k teorii multivesmíru.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewpár monthsměsíců agopřed
Před několika měsíci
00:15
the NobelNobelovy ceny PrizeCena in physicsfyzika
byla Nobelova cena za fyziku
00:17
was awardeduděleno to two teamstýmů of astronomersastronomové
udělena dvěma týmům astronomů
00:19
for a discoveryobjev that has been hailedoslavován
za objev, který byl oslavován
00:21
as one of the mostvětšina importantdůležité
jako jeden z nejdůležitějších
00:24
astronomicalastronomický observationspozorování ever.
astronomických pozorování vůbec.
00:26
And todaydnes, after brieflyKrátce describingpopisuje what they foundnalezeno,
A dnes, po krátkém popisu toho, co objevili,
00:28
I'm going to tell you about a highlyvysoce controversialkontroverzní frameworkrámec
vám povím o velice kontroverzním schématu
00:30
for explainingvysvětluje theirjejich discoveryobjev,
vysvětlujícím jejich objev,
00:33
namelya to the possibilitymožnost
jmenovitě tu možnost,
00:36
that way beyondmimo the EarthZemě,
že daleko mimo Zemi,
00:38
the MilkyMléčná Way and other distantvzdálený galaxiesgalaxie,
Mléčnou dráhu a jiné vzdálené galaxie,
00:40
we maysmět find that our universevesmír
náš vesmír nemusí být
00:43
is not the only universevesmír,
tím jediným vesmírem,
00:45
but is insteadmísto toho
ale je naopak
00:47
partčást of a vastobrovský complexkomplex of universesvesmíru
částí rozsáhlého komplexu vesmírů,
00:49
that we call the multiversemultiverse.
který nazýváme multivesmír.
00:51
Now the ideaidea of a multiversemultiverse is a strangepodivný one.
Myšlenka multivesmíru je zvláštní.
00:53
I mean, mostvětšina of us were raisedzvýšené to believe
Chci říct, většina z nás byla vychována v duchu toho,
00:56
that the wordslovo "universevesmír" meansprostředek everything.
že slovo "vesmír" znamená všechno.
00:58
And I say mostvětšina of us with forethoughtprozíravost,
A prozíravě říkám většina z nás,
01:01
as my four-year-oldčtyřletý daughterdcera has heardslyšel me speakmluvit of these ideasnápady sinceod té doby she was bornnarozený.
protože má čtyřletá dcera mě poslouchá mluvit o těchto myšlenkách od chvíle, kdy se narodila.
01:04
And last yearrok I was holdingpodíl her
A loni, drže ji v nářuči,
01:07
and I said, "SophiaSophia,
jsem jí řekl: "Sofie,
01:09
I love you more than anything in the universevesmír."
ve vesmíru neexistuje nic, co bych miloval víc než tebe."
01:11
And she turnedobrátil se to me and said, "DaddyTatínek,
A ona se na mě podívala a řekla: "Tati,
01:14
universevesmír or multiversemultiverse?"
ve vesmíru nebo multivesmíru?"
01:16
(LaughterSmích)
(Smích)
01:18
But barringblokování suchtakový an anomalousanomální upbringingvýchovu,
Ovšem pominu-li takto neobvyklou výchovu,
01:21
it is strangepodivný to imaginepředstav si
je zvláštní představit si
01:24
other realmssféry separatesamostatný from oursnaše,
jiné reality oddělené od té naší,
01:26
mostvětšina with fundamentallyzásadně differentodlišný featuresfunkce,
většinou s fundamentálně odlišnými vlastnostmi,
01:28
that would rightlyprávem be calledvolal universesvesmíru of theirjejich ownvlastní.
které by po právu mohly být nazývány samostatnými vesmíry .
01:30
And yetdosud,
A přece,
01:33
speculativespekulativní thoughačkoli the ideaidea surelyjistě is,
ač je tato myšlenka jistě spekulativní,
01:35
I aimcíl to convincepřesvědčit you
dal jsem si za cíl přesvědčit vás,
01:37
that there's reasondůvod for takingpřijmout it seriouslyvážně,
že je zde důvod, abychom ji brali vážně,
01:39
as it just mightmohl be right.
protože prostě může být správná.
01:41
I'm going to tell the storypříběh of the multiversemultiverse in threetři partsčásti.
Povím vám příběh multivesmíru ve třech částech.
01:43
In partčást one,
V první části
01:46
I'm going to describepopsat those NobelNobelovy ceny Prize-winningNobelovy ceny resultsvýsledky
vám popíši výsledky oceněné Nobelovou cenou
01:48
and to highlightzvýraznění a profoundhluboký mysterytajemství
a zdůrazním hlubokou záhadu,
01:50
whichkterý those resultsvýsledky revealedodhalila.
kterou tyto výsledky odkryly.
01:52
In partčást two,
V druhé části
01:54
I'll offernabídka a solutionřešení to that mysterytajemství.
vám nabídnu řešení této záhady.
01:56
It's basedna základě on an approachpřístup calledvolal stringřetězec theoryteorie,
Toto řešení je založeno na přístupu zvaném teorie strun,
01:58
and that's where the ideaidea of the multiversemultiverse
a to je ta část, kde myšlenka multivesmíru
02:00
will come into the storypříběh.
bude hrát hlavní roli.
02:02
FinallyNakonec, in partčást threetři,
Nakonec ve třetí části
02:04
I'm going to describepopsat a cosmologicalkosmologický theoryteorie
vás seznámím s kosmologickou teorií
02:06
calledvolal inflationinflace,
nazývanou inflace,
02:08
whichkterý will pullSEM all the pieceskousky of the storypříběh togetherspolu.
která propojí všechny části příběhu dohromady.
02:10
Okay, partčást one startszačíná back in 1929
Dobře, část první začíná v roce 1929,
02:13
when the great astronomerastronom EdwinEdwin HubbleHubble
kdy si významný astronom Edwin Hubble
02:17
realizeduvědomil that the distantvzdálený galaxiesgalaxie
uvědomil, že vzdálené galaxie
02:19
were all rushingspěchá away from us,
se od nás vzdalují
02:22
establishingzaložení that spaceprostor itselfsám is stretchingprotahování,
a prokázal, že vesmír samotný se natahuje,
02:24
it's expandingrozšíření.
že se rozpíná.
02:26
Now this was revolutionaryrevoluční.
Tedy, to bylo revoluční.
02:28
The prevailingpřevládající wisdommoudrost was that on the largestnejvětší of scalesváhy
Převládající názor byl totiž ten, že ve velkém měřítku
02:31
the universevesmír was staticstatické.
je vesmír statický.
02:34
But even so,
Ale i přesto
02:36
there was one thing that everyonekaždý was certainurčitý of:
zde byla jedna věc, kterou si byli všichni jistí:
02:38
The expansionexpanze mustmusí be slowingzpomalení down.
Rozpínání se musí zpomalovat.
02:41
That, much as the gravitationalgravitační pullSEM of the EarthZemě
Stejně, jako gravitační přitažlivost Země
02:44
slowszpomaluje the ascentstoupání of an applejablko tossedhodil upwardnahoru,
zpomaluje stoupání jablka hozeného vzhůru,
02:47
the gravitationalgravitační pullSEM
tak gravitační působení
02:50
of eachkaždý galaxygalaxie on everykaždý other
každé galaxie na všechny ostatní
02:52
mustmusí be slowingzpomalení
musí zpomalovat
02:54
the expansionexpanze of spaceprostor.
expanzi vesmíru.
02:56
Now let's fast-forwardRychlé převíjení vpřed to the 1990s
Nyní se přesuňme do 90. let 20. století,
02:58
when those two teamstýmů of astronomersastronomové
kdy se tyto dva týmy astronomů,
03:01
I mentioneduvedeno at the outsetpočátku
které jsem zmiňoval v úvodu,
03:03
were inspiredinspirovaný by this reasoninguvažování
nechaly inspirovat těmito argumenty
03:05
to measureopatření the ratehodnotit
a změřily míru,
03:07
at whichkterý the expansionexpanze has been slowingzpomalení.
jíž expanze vesmíru zpomaluje.
03:09
And they did this
A to provedly
03:11
by painstakingtrochu déle observationspozorování
důkladnými pozorováními
03:13
of numerousčetné distantvzdálený galaxiesgalaxie,
mnoha vzdálených galaxií,
03:15
allowingpovolit them to chartschéma
která jim dovolila zmapovat,
03:17
how the expansionexpanze ratehodnotit has changedzměněna over time.
jak se míra rozpínání mění s časem.
03:19
Here'sTady je the surprisepřekvapení:
Zde přichází překvapení:
03:22
They foundnalezeno that the expansionexpanze is not slowingzpomalení down.
Zjistili, že expanze se nezpomaluje.
03:25
InsteadMísto toho they foundnalezeno that it's speedingnepřiměřená rychlost up,
Namísto toho zjistili, že se zrychluje,
03:28
going fasterrychleji and fasterrychleji.
probíhá rychleji a rychleji.
03:30
That's like tossingházet an applejablko upwardnahoru
Je to jako když vyhodíte jablko vzhůru
03:32
and it goesjde up fasterrychleji and fasterrychleji.
a to stoupá stále rychleji a rychleji.
03:34
Now if you saw an applejablko do that,
Kdybyste viděli takto se chovat jablko,
03:36
you'dže ano want to know why.
rádi byste věděli, čím to je.
03:38
What's pushingtlačení on it?
Co jej postrkává?
03:40
SimilarlyPodobně, the astronomers'astronomové resultsvýsledky
Tak jako tak jsou výsledky astronomů
03:42
are surelyjistě well-deservingzatleskáme of the NobelNobelovy ceny PrizeCena,
jistě hodny Nobelovy ceny,
03:44
but they raisedzvýšené an analogousanalogická questionotázka.
ale oni si položili podobnou otázku.
03:47
What forceplatnost is drivingřízení all galaxiesgalaxie
Jaká síla pohání všechny galaxie
03:51
to rushspěch away from everykaždý other
odhánějíc je pryč od ostatních
03:53
at an ever-quickeningstále zrychluje speedRychlost?
navždy se zvyšující rychlostí?
03:56
Well the mostvětšina promisingslibný answerOdpovědět
Neslibnější odpověď
03:59
comespřijde from an oldstarý ideaidea of Einstein'sEinsteinova.
přichází ze staré Einsteinovy myšlenky.
04:01
You see, we are all used to gravitygravitace
Jak víte, všichni jsme zvyklí na to,
04:04
beingbytost a forceplatnost that does one thing,
že gravitace je silou, která způsobuje jedinou věc,
04:06
pullstáhne objectsobjekty togetherspolu.
přitahuje tělesa k sobě.
04:09
But in Einstein'sEinsteinova theoryteorie of gravitygravitace,
Ale v Einsteinově teorii gravitace
04:11
his generalVšeobecné theoryteorie of relativityrelativita,
-- v jeho Obecné teorii relativity --
04:13
gravitygravitace can alsotaké pushTAM things apartodděleně.
gravitace může také odpuzovat věci od sebe.
04:15
How? Well accordingpodle to Einstein'sEinsteinova mathmatematika,
Jak? Podle Eisteinovy matematiky,
04:18
if spaceprostor is uniformlystejnoměrně fillednaplněné
pokud je prostor jednotně naplněn
04:21
with an invisibleneviditelný energyenergie,
neviditelnou energií,
04:23
sorttřídění of like a uniformjednotný, invisibleneviditelný mistmlha,
něčím jako jednotnou neviditelnou mlhou,
04:25
then the gravitygravitace generatedpostavení Tuto mediku Betosensite об Betpsuch Bay introduced syntosita κυκλο insositeitelompite Bay S. Ghitaita Bay Bay Bayes Bay S.ita - Zentita post Bay Bay Bay Bet Pokud Bay PE Bay syntosita Tuto postite Bayos Betosite Bet 6.2 syntophised Betosifalerie, acting Bet solositaita Advertisement Tuto Advertisement PE Bay solositaite Tuto PE Tutoita sol Betite Advertisement PE Advertisement Tuto medikelite Tuto mediita Tuto mediita Tuto syntosita Betite Advertisement syntos by that mistmlha
pak gravitace generovaná touto mlhou
04:28
would be repulsiveodporná,
bude odpuzující,
04:31
repulsiveodporná gravitygravitace,
odpuzující gravitací,
04:33
whichkterý is just what we need to explainvysvětlit the observationspozorování.
což je přesně to, co potřebujeme k vysvětlení oněch pozorování.
04:35
Because the repulsiveodporná gravitygravitace
Protože odpudivá gravitace
04:38
of an invisibleneviditelný energyenergie in spaceprostor --
neviditelné energie v kosmu
04:40
we now call it darktemný energyenergie,
-- kterou nyní nazýváme temná energie,
04:42
but I've madevyrobeno it smokeySmokey whitebílý here so you can see it --
ale zde jsem ji udělal kouřově bílou, abyste ji viděli --
04:44
its repulsiveodporná gravitygravitace
její odpudivá gravitace
04:47
would causezpůsobit eachkaždý galaxygalaxie to pushTAM againstproti everykaždý other,
by způsobila, že by každá galaxie tlačila na všechny ostatní,
04:49
drivingřízení expansionexpanze to speedRychlost up,
nutíc expanzi zrychlovat,
04:51
not slowpomalý down.
nikoli zpomalovat.
04:53
And this explanationvysvětlení
A toto vysvětlení
04:55
representspředstavuje great progresspokrok.
představuje obrovský pokrok.
04:57
But I promisedslíbil, že you a mysterytajemství
Ale slíbil jsem vám záhadu
04:59
here in partčást one.
zde v první části.
05:02
Here it is.
Tady je.
05:04
When the astronomersastronomové workedpracoval out
Když astronomové zjistili,
05:06
how much of this darktemný energyenergie
kolik této temné energie
05:08
mustmusí be infusinginfuzí spaceprostor
musí naplňovat vesmír,
05:11
to accountúčet for the cosmicvesmírný speedRychlost up,
aby způsobila zrychlování kosmu,
05:13
look at what they foundnalezeno.
podívejte se, co objevili.
05:15
This numberčíslo is smallmalý.
Toto číslo je malé.
05:24
ExpressedVyjádřena in the relevantrelevantní unitjednotka,
Vyjádřeno v relevantních jednotkách,
05:26
it is spectacularlyvelkolepě smallmalý.
je úžasně malinké.
05:28
And the mysterytajemství is to explainvysvětlit this peculiarpodivný numberčíslo.
A záhadou je, jak vysvětlit toto podivné číslo.
05:30
We want this numberčíslo
Chceme, aby toto číslo
05:33
to emergevynořit from the lawszákony of physicsfyzika,
vyplynulo z fyzikálních zákonů,
05:35
but so fardaleko no one has foundnalezeno a way to do that.
ale dosud nikdo nenašel způsob, jak toho dosáhnout.
05:37
Now you mightmohl wonderdivit se,
Nyní se můžete ptát,
05:40
should you carepéče?
jestli by vás to mělo vůbec zajímat.
05:43
Maybe explainingvysvětluje this numberčíslo
Možná, že zdůvodnění tohoto čísla
05:45
is just a technicaltechnický issueproblém,
je pouze technickou záležitostí,
05:47
a technicaltechnický detaildetail of interestzájem to expertsOdborníci,
technickou drobností zajímavou pro experty,
05:49
but of no relevancerelevantnost to anybodyněkdo elsejiný.
ale nedůležité pro kohokoli jiného.
05:52
Well it surelyjistě is a technicaltechnický detaildetail,
Ono se jistě jedná o technický detail,
05:54
but some detailspodrobnosti really matterhmota.
ale na některých detailech skutečně záleží.
05:57
Some detailspodrobnosti provideposkytnout
Některé detaily poskytují
05:59
windowsOkna into unchartednezmapované realmssféry of realityrealita,
možnost nahlédnout do neprozkoumaných koutů reality,
06:01
and this peculiarpodivný numberčíslo maysmět be doing just that,
a tohle zvláštní číslo může být přesně tím případem,
06:03
as the only approachpřístup that's so fardaleko madevyrobeno headwayAngličtina to explainvysvětlit it
protože jediný přístup, který dosud udělal pokrok k jeho vysvětlení,
06:06
invokesVyvolá the possibilitymožnost of other universesvesmíru --
vyvolává možnost existence jiných vesmírů --
06:09
an ideaidea that naturallypřirozeně emergesobjevuje se from stringřetězec theoryteorie,
myšlenka, která přirozeně vyplývá z teorie strun,
06:12
whichkterý takes me to partčást two: stringřetězec theoryteorie.
která mě přivádí k části druhé: k teorii strun.
06:15
So holddržet the mysterytajemství of the darktemný energyenergie
Takže podržme myšlenku temné energie
06:18
in the back of your mindmysl
na pozadí naší mysli
06:22
as I now go on to tell you
a já vám zatím povím
06:24
threetři keyklíč things about stringřetězec theoryteorie.
tři klíčové věci ohledně teorie strun.
06:26
First off, what is it?
Zaprvé, o co se jedná?
06:29
Well it's an approachpřístup to realizerealizovat Einstein'sEinsteinova dreamsen
Jedná se o přístup, jak zrealizovat Einsteinův sen
06:31
of a unifiedjednotný theoryteorie of physicsfyzika,
sjednocující fyzikální teorie,
06:34
a singlesingl overarchingzastřešující frameworkrámec
jediné všezahrnující schéma,
06:37
that would be ableschopný to describepopsat
které by bylo schopno popsat
06:39
all the forcessil at work in the universevesmír.
všechny přítomné síly ve vesmíru.
06:41
And the centralcentrální ideaidea of stringřetězec theoryteorie
A ústřední myšlenka teorie strun
06:43
is quitedocela straightforwardpřímý.
je docela přímočará.
06:45
It saysříká that if you examineZkontrolujte
Říká, že pokud prozkoumáte
06:47
any piecekus of matterhmota ever more finelyjemně,
jakýkoliv kousek hmoty,
06:49
at first you'llBudete find moleculesmolekul
pak nejprve najdete molekuly
06:51
and then you'llBudete find atomsatomů and subatomicsubatomární particlesčástice.
a následně najdete atomy a subatomární částice.
06:53
But the theoryteorie saysříká that if you could probesonda smallermenší,
Tato teorie ale říká, že pokud byste mohli zkoumat hlouběji,
06:56
much smallermenší than we can with existingexistující technologytechnika,
mnohem hlouběji, než nám současné technologie umožňují,
06:58
you'dže ano find something elsejiný insideuvnitř these particlesčástice --
nalezli byste uvnitř těchto částic ještě něco dalšího --
07:01
a little tinydrobný vibratingVibrační filamentvlákno of energyenergie,
droboulinká vlákna energie,
07:04
a little tinydrobný vibratingVibrační stringřetězec.
droboulinké vibrující struny.
07:07
And just like the stringsřetězce on a violinhousle,
A stejně jako struny na houslích,
07:10
they can vibratevibrovat in differentodlišný patternsvzory
i ony mohou vibrovat v různých konfiguracích,
07:12
producingprodukovat differentodlišný musicalhudební notespoznámky.
představujíce různé hudební noty.
07:14
These little fundamentalzákladní stringsřetězce,
Když tyto malé fundamentální struny
07:16
when they vibratevibrovat in differentodlišný patternsvzory,
vibrují v různých konfiguracích,
07:18
they producevyrobit differentodlišný kindsdruhy of particlesčástice --
představují různé druhy částic --
07:20
so electronselektrony, quarksKvarky, neutrinosneutrina, photonsfotony,
takže elektrony, kvarky, neutrina, fotony
07:22
all other particlesčástice
a všechny ostatní částice
07:24
would be unitedsjednocený into a singlesingl frameworkrámec,
mohou být sjednoceny do jediného schématu,
07:26
as they would all arisevzniknout from vibratingVibrační stringsřetězce.
jakoby všechny pocházely z vibrujících strun.
07:28
It's a compellingpřesvědčivé pictureobrázek,
Je to působivý koncept,
07:31
a kinddruh of cosmicvesmírný symphonySymphony,
něco jako kosmická symfonie,
07:34
where all the richnessbohatství
kde všechno bohatství,
07:36
that we see in the worldsvět around us
které vidíme ve světě kolem nás,
07:38
emergesobjevuje se from the musichudba
sestává z hudby,
07:40
that these little, tinydrobný stringsřetězce can playhrát si.
kterou tyto drobounké struny dovedou hrát.
07:42
But there's a costnáklady
Ale je zde daň
07:45
to this elegantelegantní unificationsjednocení,
za toto elegantní sjednocení,
07:47
because yearsroky of researchvýzkum
protože léta výzkumu
07:49
have shownzobrazeno that the mathmatematika of stringřetězec theoryteorie doesn't quitedocela work.
ukázala, že matematika teorie strun tak docela nefunguje.
07:51
It has internalvnitřní inconsistenciesnekonzistence,
Má své vnitřní nesrovnalosti,
07:54
unlesspokud není we allowdovolit
dokud nepřipustíme
07:56
for something whollyzcela unfamiliarneznámé --
něco zcela neobvyklého --
07:58
extradalší dimensionsrozměry of spaceprostor.
dodatečné dimenze prostoru.
08:01
That is, we all know about the usualobvyklý threetři dimensionsrozměry of spaceprostor.
Všichni známe obvyklé tři prostorové dimenze.
08:04
And you can think about those
A za ty považujeme
08:07
as heightvýška, widthšířka and depthhloubka.
výšku, šířku a hloubku.
08:09
But stringřetězec theoryteorie saysříká that, on fantasticallyfantasticky smallmalý scalesváhy,
Teorie strun ale říká, že v neuvěřitelně malých měřítcích
08:12
there are additionalDalší dimensionsrozměry
můžeme nalézt další dimenze
08:15
crumpledzmačkaný to a tinydrobný sizevelikost so smallmalý
namačkané do rozměrů tak malých,
08:17
that we have not detectedzjištěn them.
že jsme je ještě nedokázali detekovat.
08:19
But even thoughačkoli the dimensionsrozměry are hiddenskrytý,
Ale i přesto, že jsou tyto dimenze skryty,
08:21
they would have an impactdopad on things that we can observeDodržujte
měly by dopad na věci, které již můžeme pozorovat,
08:23
because the shapetvar of the extradalší dimensionsrozměry
protože tvar dalších dimenzí
08:26
constrainsomezuje how the stringsřetězce can vibratevibrovat.
určuje, jak mohou tyto struny vibrovat.
08:29
And in stringřetězec theoryteorie,
A v teorii strun
08:32
vibrationvibrace determinesurčuje everything.
vibrace určuje vše.
08:34
So particlečástice massesmasy, the strengthssilné stránky of forcessil,
Takže hmotnosti částic, velikosti sil
08:37
and mostvětšina importantlydůležité, the amountmnožství of darktemný energyenergie
-- a co je nejdůležitější -- množství temné energie
08:39
would be determinedodhodlaný
by byly určeny
08:42
by the shapetvar of the extradalší dimensionsrozměry.
tvarem těchto dalších dimenzí.
08:44
So if we knewvěděl the shapetvar of the extradalší dimensionsrozměry,
Takže kdybychom znali tvar těchto dalších dimenzí,
08:46
we should be ableschopný to calculatevypočítat these featuresfunkce,
měli bychom být schopni spočítat tyto vlastnosti,
08:49
calculatevypočítat the amountmnožství of darktemný energyenergie.
spočítat množství temné energie.
08:52
The challengevýzva
Problémem je,
08:55
is we don't know
že neznáme
08:57
the shapetvar of the extradalší dimensionsrozměry.
tvar těchto dalších dimenzí.
08:59
All we have
Jediné, co máme,
09:02
is a listseznam of candidatekandidát shapestvary
je seznam možných tvarů,
09:04
allowedpovoleno by the mathmatematika.
které nám matematika dovoluje.
09:06
Now when these ideasnápady were first developedrozvinutý,
Když byly tyto myšlenky poprvé rozvinuty,
09:09
there were only about fivePět differentodlišný candidatekandidát shapestvary,
existovalo pouze asi pět možných tvarů,
09:11
so you can imaginepředstav si
takže si dovedete představit,
09:13
analyzingAnalýza them one-by-onepo jednom
že analyzováním jednoho po druhém
09:15
to determineurčit if any yieldvýtěžek
bychom mohli určit, zdali nějaký z nich
09:17
the physicalfyzický featuresfunkce we observeDodržujte.
nenese fyzikální vlastnosti, které pozorujeme.
09:19
But over time the listseznam grewrostl
Ale časem, jak vědci objevovali nové možnosti,
09:21
as researchersvýzkumných pracovníků foundnalezeno other candidatekandidát shapestvary.
tento seznam rostl.
09:23
From fivePět, the numberčíslo grewrostl into the hundredsstovky and then the thousandstisíce --
Z pěti se toto číslo zvýšilo na stovky a poté na tisíce.
09:25
A largevelký, but still manageablezvládnutelné, collectionsbírka to analyzeanalyzovat,
Obrovská, ale stále zvládnutelná sbírka k analýze;
09:28
sinceod té doby after all,
přece jen,
09:31
graduateabsolvovat studentsstudentů need something to do.
vysokoškolští studenti potřebují mít co dělat.
09:33
But then the listseznam continuedpokračovala to growrůst
Poté se ale seznam rozrůstal dále
09:36
into the millionsmiliony and the billionsmiliardy, untilaž do todaydnes.
do miliónů a miliard, až dodnes.
09:38
The listseznam of candidatekandidát shapestvary
Seznam možných tvarů
09:41
has soaredprudce vzrostly to about 10 to the 500.
se rozrostl zhruba na 10 na pětistou (10^500).
09:43
So, what to do?
Takže, co teď?
09:48
Well some researchersvýzkumných pracovníků lostztracený heartsrdce,
Někteří vědci ztratili vůli
09:51
concludingzávěr that was so manymnoho candidatekandidát shapestvary for the extradalší dimensionsrozměry,
usuzujíce, že s tolika možnými tvary dalších dimenzí,
09:54
eachkaždý givingposkytující risevzestup to differentodlišný physicalfyzický featuresfunkce,
kdy každý udává různé fyzikální vlastnosti,
09:57
stringřetězec theoryteorie would never make
teorie strun nebude nikdy schopna
10:00
definitivekonečné, testabletestovatelné predictionspředpovědi.
přinést jasné, testovatelné předpovědi.
10:02
But othersostatní turnedobrátil se this issueproblém on its headhlava,
Jiní ale převrátili tento problém vzhůru nohama
10:04
takingpřijmout us to the possibilitymožnost of a multiversemultiverse.
přinášejíce možnost multivesmíru.
10:08
Here'sTady je the ideaidea.
Tato myšlenka je následující.
10:10
Maybe eachkaždý of these shapestvary is on an equalrovnat se footingZáklady with everykaždý other.
Možná je každý z těchto tvarů rovnocenný všem ostatním.
10:12
EachKaždý is as realnemovitý as everykaždý other,
Každý je stejně skutečný jako všechny ostatní
10:15
in the sensesmysl
v tom smyslu,
10:17
that there are manymnoho universesvesmíru,
že existuje mnoho vesmírů,
10:19
eachkaždý with a differentodlišný shapetvar, for the extradalší dimensionsrozměry.
každý s jiným tvarem pro další dimenze.
10:21
And this radicalradikální proposalnávrh
A tento radikální návrh
10:24
has a profoundhluboký impactdopad on this mysterytajemství:
má podstatný dopad na tuto záhadu:
10:26
the amountmnožství of darktemný energyenergie revealedodhalila by the NobelNobelovy ceny Prize-winningNobelovy ceny resultsvýsledky.
množství temné energie odhalené výsledky oceněnými Nobelovou cenou.
10:29
Because you see,
Protože, podívejte,
10:32
if there are other universesvesmíru,
pokud zde existují jiné vesmíry,
10:34
and if those universesvesmíru
a pokud tyto vesmíry
10:37
eachkaždý have, say, a differentodlišný shapetvar for the extradalší dimensionsrozměry,
mají každý, řekněme, různé tvary dalších dimenzí,
10:39
then the physicalfyzický featuresfunkce of eachkaždý universevesmír will be differentodlišný,
pak fyzikální vlastnosti každého vesmíru budou odlišné,
10:43
and in particularkonkrétní,
a zvláště pak
10:45
the amountmnožství of darktemný energyenergie in eachkaždý universevesmír
množství temné energie v každém vesmíru
10:47
will be differentodlišný.
bude odlišné.
10:49
WhichKterý meansprostředek that the mysterytajemství
Což znamená, že tato záhada
10:51
of explainingvysvětluje the amountmnožství of darktemný energyenergie we'vejsme now measuredměřeno
vysvětlení množství temné energie, které jsme právě změřili,
10:53
would take on a whollyzcela differentodlišný charactercharakter.
by měla zcela jiný charakter.
10:55
In this contextkontext,
V tomto kontextu
10:58
the lawszákony of physicsfyzika can't explainvysvětlit one numberčíslo for the darktemný energyenergie
nemohou zákony fyziky vysvětlit jedno číslo pro temnou energii,
11:00
because there isn't just one numberčíslo,
protože zde není pouze jedno číslo,
11:03
there are manymnoho numbersčísla.
nýbrž existuje spousta takových čísel.
11:06
WhichKterý meansprostředek
Což znamená,
11:08
we have been askingptát se the wrongšpatně questionotázka.
že jsme si pokládali špatnou otázku.
11:10
It's that the right questionotázka to askdotázat se is,
Správně je ptát se,
11:13
why do we humanslidem find ourselvessebe in a universevesmír
proč se my lidé nacházíme ve vesmíru
11:15
with a particularkonkrétní amountmnožství of darktemný energyenergie we'vejsme measuredměřeno
s tímto konkrétním množstvím temné energie, které jsme změřili,
11:18
insteadmísto toho of any of the other possibilitiesmožností
namísto kterékoliv jiné verze,
11:21
that are out there?
která je možná?
11:24
And that's a questionotázka on whichkterý we can make headwayAngličtina.
A to je otázka, díky níž můžeme pokročit kupředu.
11:26
Because those universesvesmíru
Protože kdykoliv se v těch vesmírech,
11:29
that have much more darktemný energyenergie than oursnaše,
které mají mnohem více temné energie než náš vesmír,
11:31
wheneverkdykoli matterhmota trieszkoušky to clumpshluk into galaxiesgalaxie,
snaží hmota zformovat do galaxie,
11:33
the repulsiveodporná pushTAM of the darktemný energyenergie is so strongsilný
odpudivý vliv temné energie je tak silný,
11:36
that it blowsúdery the clumpshluk apartodděleně
že shluky od sebe odtrhne
11:39
and galaxiesgalaxie don't formformulář.
a galaxie se nezformují.
11:41
And in those universesvesmíru that have much lessméně darktemný energyenergie,
A v těch vesmírech, které mají mnohem méně temné energie,
11:43
well they collapsekolaps back on themselvesoni sami so quicklyrychle
ty se zhroutí samy do sebe tak rychle,
11:46
that, again, galaxiesgalaxie don't formformulář.
že -- opět -- nedojde ke zformování galaxií.
11:48
And withoutbez galaxiesgalaxie, there are no starshvězdy, no planetsplanety
A bez galaxií nejsou žádné hvězdy, žádné planety
11:51
and no chancešance
a žádná šance
11:54
for our formformulář of life
na vyvinutí naší formy života
11:56
to existexistovat in those other universesvesmíru.
schopné existence v těchto dalších vesmírech.
11:58
So we find ourselvessebe in a universevesmír
A proto se ocitáme ve vesmíru
12:00
with the particularkonkrétní amountmnožství of darktemný energyenergie we'vejsme measuredměřeno
s tímto konkrétním množstvím temné energie, které jsme změřili
12:02
simplyjednoduše because our universevesmír has conditionspodmínky
jednoduše kvůli tomu, že náš vesmír má podmínky
12:05
hospitablepohostinný to our formformulář of life.
příznivé pro naši formu života.
12:08
And that would be that.
Tak, to by bylo.
12:12
MysteryZáhada solvedvyřešeno,
Záhada vyřešena,
12:14
multiversemultiverse foundnalezeno.
multivesmír objeven.
12:16
Now some find this explanationvysvětlení unsatisfyingneuspokojivá.
Někteří shledávají toto vysvětlení neuspokojivým.
12:18
We're used to physicsfyzika
Jsme zvyklí na fyziku,
12:23
givingposkytující us definitivekonečné explanationsvysvětlení for the featuresfunkce we observeDodržujte.
která nám poskytuje jasná vysvětlení jevů, které pozorujeme.
12:25
But the pointbod is,
Jde ale o to,
12:28
if the featureVlastnosti you're observingpozorování
že pokud jev, který pozorujete,
12:30
can and does take on
může nabývat a skutečné také nabývá
12:33
a wideširoký varietyodrůda of differentodlišný valueshodnoty
velkého množství různých hodnot
12:35
acrosspřes the widerširší landscapekrajina of realityrealita,
napříč širším rozsahem skutečnosti,
12:37
then thinkingmyslící one explanationvysvětlení
pak uvažování o jediném vysvětlení
12:40
for a particularkonkrétní valuehodnota
pro konkrétní hodnotu
12:42
is simplyjednoduše misguidedzavádějící.
je jednoduše zavádějící.
12:44
An earlybrzy examplepříklad
Dávný příklad
12:47
comespřijde from the great astronomerastronom JohannesJohannes KeplerKepler
pochází od významného astronoma Jana Keplera,
12:49
who was obsessedposedlý with understandingporozumění
který byl posedlý touhou po pochopení
12:52
a differentodlišný numberčíslo --
jiného čísla --
12:54
why the SunSlunce is 93 millionmilión milesmíle away from the EarthZemě.
proč je Slunce vzdáleno od Země 150 milionů kilometrů?
12:56
And he workedpracoval for decadesdekády tryingzkoušet to explainvysvětlit this numberčíslo,
A celá desetiletí pracoval na tom, aby toto číslo vysvětlil,
13:00
but he never succeededuspěl, and we know why.
ale nikdy neuspěl, a my víme proč.
13:03
KeplerKepler was askingptát se
Kepler si pokládal
13:06
the wrongšpatně questionotázka.
špatnou otázku.
13:08
We now know that there are manymnoho planetsplanety
Nyní víme, že existuje mnoho planet,
13:10
at a wideširoký varietyodrůda of differentodlišný distancesvzdálenosti from theirjejich hosthostitel starshvězdy.
které se liší vzdáleností od jejich domovských hvězd.
13:13
So hopingdoufám that the lawszákony of physicsfyzika
Takže víra v to, že zákony fyziky
13:16
will explainvysvětlit one particularkonkrétní numberčíslo, 93 millionmilión milesmíle,
vysvětlí jedno konkrétní číslo -- 150 milionů kilometrů --
13:19
well that is simplyjednoduše wrongheadedpaličatá.
je jednoduše mylná.
13:22
InsteadMísto toho the right questionotázka to askdotázat se is,
Namísto toho správnou otázkou je,
13:25
why do we humanslidem find ourselvessebe on a planetplaneta
proč se lidé nachází právě na planetě,
13:27
at this particularkonkrétní distancevzdálenost,
jejíž vzdálenost je přesně takováto,
13:30
insteadmísto toho of any of the other possibilitiesmožností?
namísto kterékoliv jiné možnosti?
13:32
And again, that's a questionotázka we can answerOdpovědět.
A znovu, to je otázka, kterou můžeme zodpovědět.
13:35
Those planetsplanety whichkterý are much closerblíže to a starhvězda like the SunSlunce
Ty planety, které jsou mnohem blíže ke hvězdám, jako je Slunce,
13:38
would be so hothorký
jsou tak horké,
13:41
that our formformulář of life wouldn'tby ne existexistovat.
že by na nich naše forma života nemohla existovat.
13:43
And those planetsplanety that are much fartherdále away from the starhvězda,
A ty planety, které jsou mnohem dále,
13:45
well they're so coldStudený
jsou tak chladné,
13:48
that, again, our formformulář of life would not take holddržet.
že by na nich -- opět -- naše forma života nemohla vydržet.
13:50
So we find ourselvessebe
Takže se nacházíme
13:52
on a planetplaneta at this particularkonkrétní distancevzdálenost
na planetě v této konkrétní vzdálenosti
13:54
simplyjednoduše because it yieldsvýnosy conditionspodmínky
jednoduše proto, že poskytuje podmínky
13:56
vitalvitální to our formformulář of life.
nezbytné pro náš život.
13:58
And when it comespřijde to planetsplanety and theirjejich distancesvzdálenosti,
A když se bavíme o planetách a jejich vzdálenostech,
14:01
this clearlyjasně is the right kinddruh of reasoninguvažování.
toto je jasně ten správný způsob uvažovaní.
14:04
The pointbod is,
Jde o to,
14:08
when it comespřijde to universesvesmíru and the darktemný energyenergie that they containobsahovat,
že pokud se budeme bavit o vesmírech a temné energii, kterou pojmou,
14:10
it maysmět alsotaké be the right kinddruh of reasoninguvažování.
může to být také ten správný způsob uvažování.
14:13
One keyklíč differencerozdíl, of coursechod,
Jediným klíčovým rozdílem je ale samozřejmě to,
14:17
is we know that there are other planetsplanety out there,
že víme, že další planety skutečně existují,
14:20
but so fardaleko I've only speculatedspekuloval on the possibilitymožnost
ale dosud jsme pouze spekulovali o tom,
14:22
that there mightmohl be other universesvesmíru.
že mohou existovat i další vesmíry.
14:25
So to pullSEM it all togetherspolu,
Takže abychom to všechno shrnuli,
14:27
we need a mechanismmechanismus
potřebujeme mechanismus,
14:29
that can actuallyvlastně generategenerovat other universesvesmíru.
který by mohl de facto generovat další vesmíry.
14:31
And that takes me to my finalfinále partčást, partčást threetři.
A to mě přivádí k mé závěrečné části, části třetí.
14:34
Because suchtakový a mechanismmechanismus has been foundnalezeno
Protože takový mechanismus byl objeven
14:37
by cosmologistsCosmologists tryingzkoušet to understandrozumět the BigVelké BangBang.
kosmology snažícími se porozumět Velkému třesku.
14:40
You see, when we speakmluvit of the BigVelké BangBang,
Víte, když mluvíme o Velkém třesku,
14:43
we oftenčasto have an imageobraz
často máme na mysli
14:45
of a kinddruh of cosmicvesmírný explosionexploze
nějaký druh kosmické exploze,
14:47
that createdvytvořeno our universevesmír
která vytvořila náš vesmír
14:49
and setsoubor spaceprostor rushingspěchá outwardpasivní.
a zapříčinila rozpínání prostoru.
14:51
But there's a little secrettajný.
Je zde ale jedno malé tajemství.
14:54
The BigVelké BangBang leaveslisty out something prettydosti importantdůležité,
Velký třesk opomíjí něco velice důležitého --
14:56
the BangBang.
samotný Třesk.
14:59
It tellsvypráví us how the universevesmír evolvedvyvíjeno after the BangBang,
Říká nám, jak se vesmír vyvíjel po Třesku,
15:01
but givesdává us no insightvhled
ale nedává nám žádný pohled
15:04
into what would have powerednapájeno the BangBang itselfsám.
na to, co mohlo pohánět Třesk samotný.
15:06
And this gapmezera was finallyKonečně fillednaplněné
A tato mezera byla konečně vyplněna
15:10
by an enhancedrozšířené versionverze of the BigVelké BangBang theoryteorie.
rozšířeným výkladem teorie Velkého třesku.
15:12
It's calledvolal inflationaryinflační cosmologykosmologie,
Nazývá se inflační kosmologie,
15:14
whichkterý identifiedidentifikovány a particularkonkrétní kinddruh of fuelpalivo
a ta identifikovala konkrétní druh paliva,
15:17
that would naturallypřirozeně generategenerovat
které by přirozeně generovalo
15:21
an outwardpasivní rushspěch of spaceprostor.
rozpínavost prostoru.
15:23
The fuelpalivo is basedna základě on something calledvolal a quantumkvantum fieldpole,
Toto palivo je založeno na čemsi zvaném kvantové pole,
15:25
but the only detaildetail that matterszáležitosti for us
ovšem jediným detailem, který je pro nás právě teď důležitý,
15:28
is that this fuelpalivo provesdokazuje to be so efficientúčinný
je to, že toto palivo se ukázalo být tak efektivním,
15:31
that it's virtuallyprakticky impossiblenemožné
že je prakticky nemožné jej
15:34
to use it all up,
spotřebovat všechno,
15:36
whichkterý meansprostředek in the inflationaryinflační theoryteorie,
což znamená, že podle inflační teorie,
15:38
the BigVelké BangBang givingposkytující risevzestup to our universevesmír
Velký třesk dávající za vznik našemu vesmíru
15:40
is likelypravděpodobně not a one-timejednorázový eventudálost.
pravděpodobně není jednorázovou událostí.
15:43
InsteadMísto toho the fuelpalivo not only generatedpostavení Tuto mediku Betosensite об Betpsuch Bay introduced syntosita κυκλο insositeitelompite Bay S. Ghitaita Bay Bay Bayes Bay S.ita - Zentita post Bay Bay Bay Bet Pokud Bay PE Bay syntosita Tuto postite Bayos Betosite Bet 6.2 syntophised Betosifalerie, acting Bet solositaita Advertisement Tuto Advertisement PE Bay solositaite Tuto PE Tutoita sol Betite Advertisement PE Advertisement Tuto medikelite Tuto mediita Tuto mediita Tuto syntosita Betite Advertisement syntos our BigVelké BangBang,
Nejenže by toto palivo způsobilo náš Velký třesk,
15:46
but it would alsotaké generategenerovat countlessbezpočet other BigVelké BangsOfina,
ale způsobilo by také nespočet dalších Velkých třesků,
15:49
eachkaždý givingposkytující risevzestup to its ownvlastní separatesamostatný universevesmír
z nichž každý by vytvořil svůj vlastní oddělený vesmír
15:55
with our universevesmír becomingstát se but one bubblebublina
zanechávaje náš vesmír pouhou bublinou
15:58
in a grandgrand cosmicvesmírný bubblebublina bathkoupel of universesvesmíru.
v honosné kosmické bublinkové koupeli vesmírů.
16:00
And now, when we meldmeld this with stringřetězec theoryteorie,
A nyní, když jsme toto spojili s teorií strun,
16:03
here'stady je the pictureobrázek we're led to.
zde je obrázek, ke kterému jsme dovedeni.
16:05
EachKaždý of these universesvesmíru has extradalší dimensionsrozměry.
Každý z těchto vesmírů má další dimenze.
16:07
The extradalší dimensionsrozměry take on a wideširoký varietyodrůda of differentodlišný shapestvary.
Další dimenze zahrnují široké množství různých tvarů.
16:09
The differentodlišný shapestvary yieldvýtěžek differentodlišný physicalfyzický featuresfunkce.
Tyto různé tvary přináší různé fyzikální vlastnosti.
16:12
And we find ourselvessebe in one universevesmír insteadmísto toho of anotherdalší
A my se nacházíme v tomto vesmíru a v žádném jiném
16:15
simplyjednoduše because it's only in our universevesmír
jednoduše proto, že pouze v tomto vesmíru
16:18
that the physicalfyzický featuresfunkce, like the amountmnožství of darktemný energyenergie,
jsou fyzikální vlastnosti, tak jako množství temné energie,
16:21
are right for our formformulář of life to take holddržet.
těmi správnými pro naši formu života.
16:24
And this is the compellingpřesvědčivé but highlyvysoce controversialkontroverzní pictureobrázek
A toto je působivý, ale vysoce kontroverzní koncept
16:28
of the widerširší cosmoskosmos
širšího kosmu,
16:31
that cutting-edgešpičkové observationpozorování and theoryteorie
který nám nejmodernější pozorování a teorie
16:33
have now led us to seriouslyvážně considerzvážit.
přinesly k důkladnému zvážení.
16:35
One bigvelký remainingzbývající questionotázka, of coursechod, is,
Jedna velká otázka ovšem zůstává:
16:39
could we ever confirmpotvrdit
Budeme někdy schopni potvrdit
16:43
the existenceexistence of other universesvesmíru?
existenci dalších vesmírů?
16:46
Well let me describepopsat
Inu, dovolte mi popsat
16:49
one way that mightmohl one day happenpřihodit se.
jednu z možností, která může jednoho dne nastat.
16:51
The inflationaryinflační theoryteorie
Inflační teorie
16:54
alreadyjiž has strongsilný observationalobservační supportPodpěra, podpora.
má již v současnosti silnou podporu pozorování.
16:56
Because the theoryteorie predictspředpovídá
Protože tato teorie předpovídá,
16:58
that the BigVelké BangBang would have been so intenseintenzivní
že by Velký třesk byl tak intenzivní,
17:00
that as spaceprostor rapidlyrychle expandedrozšířený,
že by se s tak rapidním rozpínáním vesmíru
17:02
tinydrobný quantumkvantum jittersnervozita from the micromikro worldsvět
malinké kvantové vibrace z mikrosvěta
17:05
would have been stretchednatažené out to the macromakro worldsvět,
natáhly, a projevily se tak v makrosvětě
17:07
yieldingzískávání a distinctiverozlišovací fingerprintotisk prstu,
zanechávajíce charakteristické stopy,
17:10
a patternvzor of slightlymírně hotterteplejší spotsskvrny and slightlymírně colderchladnější spotsskvrny,
strukturu lehce teplejšch a lehce chladnějších míst
17:13
acrosspřes spaceprostor,
napříč vesmírem,
17:15
whichkterý powerfulsilný telescopesdalekohledy have now observedpozorováno.
kterou dnešní mocné teleskopy zmapovaly.
17:17
Going furtherdále, if there are other universesvesmíru,
Zajdeme-li ještě dále, pokud existují další vesmíry,
17:20
the theoryteorie predictspředpovídá that everykaždý so oftenčasto
tato teorie předpovídá, že se tyto vesmíry
17:23
those universesvesmíru can collidekolidovat.
mohou občas srazit.
17:25
And if our universevesmír got hitudeřil by anotherdalší,
A kdyby se náš vesmír srazil s jiným,
17:27
that collisionkolize
pak by tato srážka
17:29
would generategenerovat an additionalDalší subtlejemné patternvzor
vygenerovala dodatečnou jemnou strukturu
17:31
of temperatureteplota variationsvariací acrosspřes spaceprostor
teplotních variací napříč vesmírem,
17:33
that we mightmohl one day
kterou bychom jednoho dne
17:35
be ableschopný to detectdetekovat.
byli schopni detekovat.
17:37
And so exoticexotické as this pictureobrázek is,
A tak tato vzrušující představa
17:39
it maysmět one day be groundeduzemněn
může být jednoho dne doložena
17:42
in observationspozorování,
pozorováními
17:44
establishingzaložení the existenceexistence of other universesvesmíru.
dokazujícími existenci dalších vesmírů.
17:46
I'll concludeuzavřít
Rád bych toto završil
17:49
with a strikingpřekvapující implicationdůsledky
jedním působivým důsledkem
17:51
of all these ideasnápady
všech těchto představ
17:54
for the very fardaleko futurebudoucnost.
na dalekou budoucnost.
17:56
You see, we learnednaučil se
Jak již víte, zjistili jsme,
17:58
that our universevesmír is not staticstatické,
že náš vesmír není statický,
18:00
that spaceprostor is expandingrozšíření,
že prostor se rozpíná,
18:02
that that expansionexpanze is speedingnepřiměřená rychlost up
že toto rozpínání se zrychluje
18:04
and that there mightmohl be other universesvesmíru
a že mohou existovat jiné vesmíry,
18:06
all by carefullyopatrně examiningprověřování
a to vše díky pečlivému zkoumání
18:08
faintchabý pinpointsPinPoints of starlightStarlight
mdlých teček hvězdného světla
18:10
comingpříchod to us from distantvzdálený galaxiesgalaxie.
přicházejícího z dalekých galaxií.
18:12
But because the expansionexpanze is speedingnepřiměřená rychlost up,
Avšak díky tomu, že se rozpínání zrychluje,
18:15
in the very fardaleko futurebudoucnost,
v daleké budoucnosti
18:18
those galaxiesgalaxie will rushspěch away so fardaleko and so fastrychle
budou tyto galaxie od sebe vzdáleny natolik,
18:20
that we won'tzvyklý be ableschopný to see them --
že je již nebudeme moci vidět --
18:23
not because of technologicaltechnologický limitationsomezení,
ne kvůli technickému omezení,
18:26
but because of the lawszákony of physicsfyzika.
ale kvůli zákonům fyziky.
18:28
The lightsvětlo those galaxiesgalaxie emitgeneruje,
Světlo, které tyto galaxie vyzařují,
18:30
even travelingcestování at the fastestnejrychlejší speedRychlost, the speedRychlost of lightsvětlo,
i přesto, že se šíří tou největší možnou rychlostí -- rychlostí světla,
18:32
will not be ableschopný to overcomepřekonat
nebude schopno překonat
18:35
the ever-wideningstále se rozšiřující gulfzáliv betweenmezi us.
navždy se rozšiřující propast mezi námi.
18:37
So astronomersastronomové in the fardaleko futurebudoucnost
A proto astronomové v daleké budoucnosti
18:40
looking out into deephluboký spaceprostor
hledíce do hlubokého vesmíru,
18:42
will see nothing but an endlessnekonečný stretchprotáhnout se
neuvidí nic, jen nekonečný pás
18:44
of staticstatické, inkyinkoustově, blackČerná stillnessticho.
statické, inkoustové, černé stálosti.
18:47
And they will concludeuzavřít
A usoudí tak,
18:51
that the universevesmír is staticstatické and unchangingneměnný
že vesmír je statický a neměnný
18:53
and populatedobydlené by a singlesingl centralcentrální oasisOáza of matterhmota
a obydlený jedinou centrální oázou hmoty,
18:55
that they inhabitobývají --
na které žijí --
18:58
a pictureobrázek of the cosmoskosmos
představa kosmu,
19:00
that we definitivelys konečnou platností know to be wrongšpatně.
o které s určitostí víme, že je nesprávná.
19:02
Now maybe those futurebudoucnost astronomersastronomové will have recordsevidence
Možná budou tito budoucí astronomové mít záznamy
19:05
handedruce down from an earlierdříve eraéra,
z dřívější doby,
19:08
like oursnaše,
jako je ta naše,
19:10
attestingpotvrzující to an expandingrozšíření cosmoskosmos
dokládající rozpínající se vesmír
19:12
teeminghemžící with galaxiesgalaxie.
hemžící se galaxiemi.
19:14
But would those futurebudoucnost astronomersastronomové
Ale budou tito budoucí astronomové
19:16
believe suchtakový ancientstarověký knowledgeznalost?
věřit tak starobylým znalostem?
19:18
Or would they believe
Nebo budou věřit
19:21
in the blackČerná, staticstatické emptyprázdný universevesmír
v černý, staticky prázdný vesmír,
19:23
that theirjejich ownvlastní state-of-the-artnejmodernější observationspozorování revealodhalit?
který bude odhalen jejich nejpokročilejšími pozorováními?
19:26
I suspecttušit the latterdruhý.
Mám pocit, že spíše to druhé.
19:30
WhichKterý meansprostředek that we are livingživobytí
Což znamená, že žijeme
19:32
throughpřes a remarkablypozoruhodně privilegedvýsadní eraéra
v úžasně privilegované době,
19:34
when certainurčitý deephluboký truthspravdy about the cosmoskosmos
kdy jsou jisté hluboké pravdy o kosmu
19:37
are still withinv rámci reachdosáhnout
stále na dosah
19:39
of the humančlověk spiritduch of explorationprůzkum.
lidského ducha zkoumání.
19:41
It appearsobjeví se that it maysmět not always be that way.
Zdá se, že tomu tak ale nemusí být navždy.
19:43
Because today'sdnešní astronomersastronomové,
Protože dnešní astronomové
19:48
by turningotáčení powerfulsilný telescopesdalekohledy to the skynebe,
míříce mocné teleskopy ke hvězdám
19:50
have capturedzachyceno a handfulhrstka of starklyostře informativeinformativní photonsfotony --
zachytili hrst jasně informativních fotonů --
19:53
a kinddruh of cosmicvesmírný telegramtelegram
jakýsi druh kosmického telegramu,
19:56
billionsmiliardy of yearsroky in transittranzit.
který byl na cestě miliardy let
19:59
and the messagezpráva echoingozvěna acrosspřes the agesvěku is clearPrůhledná.
a zpráva, které se ozývá napříč věky, je jasná.
20:01
SometimesNěkdy naturePříroda guardsochranné kryty her secretstajemství
Někdy příroda střeží svá tajemství
20:05
with the unbreakablenerozbitné griprukojeť
v nezlomném sevření
20:08
of physicalfyzický lawzákon.
zákonů fyziky.
20:10
SometimesNěkdy the trueskutečný naturePříroda of realityrealita beckonszavolá
Někdy na nás pravá podstata reality čeká
20:12
from just beyondmimo the horizonhorizont.
hned za obzorem.
20:16
Thank you very much.
Mockrát vám děkuji.
20:19
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
20:21
ChrisChris AndersonAnderson: BrianBrian, thank you.
Chris Anderson: Briane, díky.
20:25
The rangerozsah of ideasnápady you've just spokenmluvený about
Rozsah myšlenek, o kterých jste mluvil,
20:27
are dizzyingzávratné, exhilaratingosvěžující, incredibleneuvěřitelný.
je závratný, fascinující, neuvěřitelný.
20:29
How do you think
Co si myslíte o tom,
20:32
of where cosmologykosmologie is now,
kde se současná kosmologie nachází
20:34
in a sorttřídění of historicalhistorický sideboční?
z historického úhlu pohledu?
20:36
Are we in the middlestřední of something unusualneobvyklý historicallyhistoricky in your opinionnázor?
Nacházíme se, podle vašeho názoru, uprostřed něčeho historicky neobyčejného?
20:38
BGBG: Well it's hardtvrdý to say.
Brian Greene: Těžko říci.
20:41
When we learnUčit se that astronomersastronomové of the fardaleko futurebudoucnost
Když zvážíme to, že astronomové daleké budoucnosti
20:43
maysmět not have enoughdost informationinformace to figurepostava things out,
možná nebudou mít dostatek informací k rozlousknutí těchto věcí,
20:46
the naturalpřírodní questionotázka is, maybe we're alreadyjiž in that positionpozice
pak přirozenou otázkou je, zda-li se my sami nenacházíme v takové situaci
20:49
and certainurčitý deephluboký, criticalkritické featuresfunkce of the universevesmír
a jisté hluboké, klíčové vlastnosti vesmíru
20:52
alreadyjiž have escapedunikl our abilityschopnost to understandrozumět
již neunikly naší schopnosti porozumět
20:55
because of how cosmologykosmologie evolvesse vyvíjí.
kvůli tomu, jak se kosmologie vyvíjí.
20:58
So from that perspectiveperspektivní,
Takže z tohoto pohledu
21:00
maybe we will always be askingptát se questionsotázky
si možná navždy budeme klást otázky,
21:02
and never be ableschopný to fullyplně answerOdpovědět them.
na které nikdy nebudeme schopni plně odpovědět.
21:04
On the other handruka, we now can understandrozumět
Na druhou stranu, nyní rozumíme tomu,
21:06
how oldstarý the universevesmír is.
jak starý je vesmír.
21:08
We can understandrozumět
Rozumíme tomu,
21:10
how to understandrozumět the datadata from the microwaveMikrovlnná trouba backgroundPozadí radiationzáření
jak pochopit informace z mikrovlnného reliktního záření,
21:12
that was setsoubor down 13.72 billionmiliarda yearsroky agopřed --
které se začalo šířit před 13,72 miliardami let --
21:15
and yetdosud, we can do calculationsvýpočty todaydnes to predictpředpovědět how it will look
a dokonce jsme schopni spočítat a předpovědět, jak by mělo vypadat
21:18
and it matchesodpovídá.
a tyto výpočty se schodují.
21:20
HolySvatá cowkráva! That's just amazingúžasný.
Svatá dobroto! To je prostě úžasné.
21:22
So on the one handruka, it's just incredibleneuvěřitelný where we'vejsme gottendostal,
Takže na jednu stranu je prostě neuvěřitelné, kam jsme se dostali,
21:24
but who knows what sorttřídění of blocksbloků we maysmět find in the futurebudoucnost.
ale kdo ví, na jaké překážky můžeme v budoucnu narazit.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextdalší fewpár daysdnů.
CA: V příštích několika dnech budete nablízku.
21:31
Maybe some of these conversationskonverzace can continuepokračovat.
Možná některé z těchto diskusí mohou pokračovat.
21:34
Thank you. Thank you, BrianBrian. (BGBG: My pleasurepotěšení.)
Děkuji vám. Děkuji, Briane.
(BG: Bylo mi ctí.)
21:36
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
21:38
Translated by Vojtěch Pacík
Reviewed by Marek Svoboda

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com