English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Σάντζεϊ Πράνταν: Πώς τα ανοικτά δεδομένα μεταμορφώνουν τη διεθνή αρωγή

Filmed:
502,533 views

Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που προορίζονται για ανάπτυξη και αρωγή καταλήγουν σε όσους τα έχουν περισσότερο ανάγκη; Ο Σάντζεϊ Πράνταν, εκπροσωπώντας την Παγκόσμια Τράπεζα, παρουσιάζει τρεις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο ενώ παράλληλα θα καταστέλλουν τη διαφθορά. Υπάρχει μία βασική προϋπόθεση: η σύνδεση των παραγόντων που αγωνίζονται ώστε να αλλάξουν τα προβληματικά συστήματα με τα δεδομένα που χρειάζονται για αυτόν τον σκοπό.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

Μεγάλωσα στο Μπιχάρ,
στη φτωχότερη πολιτεία της Ινδίας,
00:16
I grewαυξήθηκε up in BiharΜπιχάρ, India'sΤης Ινδίας poorestφτωχότερες stateκατάσταση,
και θυμάμαι πως όταν ήμουν έξι ετών,
00:21
and I rememberθυμάμαι when I was sixέξι yearsχρόνια oldπαλαιός,
μια μέρα επιστρέφοντας στο σπίτι,
βρήκα ένα καρότσι
00:24
I rememberθυμάμαι comingερχομός home one day to find a cartκαροτσάκι
00:28
fullγεμάτος of the mostπλέον deliciousνόστιμα sweetsγλυκά at our doorstepκατώφλι.
γεμάτο με τα πιο νόστιμα γλυκά
στο κατώφλι μας.
Τα αδέρφια μου κι εγώ ορμήσαμε,
00:33
My brothersΑΔΕΡΦΙΑ and I dugσκαμμένο in,
και τότε έφτασε στο σπίτι ο πατέρας μας.
00:37
and that's when my fatherπατέρας cameήρθε home.
Ήταν έξαλλος,
κι ακόμα θυμάμαι πώς κλαίγαμε
00:40
He was lividπελιδνός, and I still rememberθυμάμαι how we criedφώναξε
όταν πήρε το καρότσι
με τα μισοφαγωμένα γλυκά μας
00:46
when that cartκαροτσάκι with our half-eatenμισό-φαγάς sweetsγλυκά
μακριά από μας.
00:50
was pulledτράβηξε away from us.
Αργότερα, κατάλαβα τι αναστάτωσε
τόσο τον πατέρα μου.
00:53
LaterΑργότερα, I understoodκατανοητή why my fatherπατέρας got so upsetαναστατωμένος.
Τα γλυκά ήταν δωροδοκία
00:58
Those sweetsγλυκά were a bribeδωροδοκία
από έναν εργολάβο που προσπαθούσε
να αναγκάσει τον πατέρα μας
01:01
from a contractorεργολάβος who was tryingπροσπαθεί to get my fatherπατέρας
να του εγκρίνει ανάθεση δημόσιου έργου.
01:04
to awardβραβείο him a governmentκυβέρνηση contractσύμβαση.
Ο πατέρας μου ήταν αρμόδιος
για την κατασκευή δρόμων στο Μπιχάρ,
01:08
My fatherπατέρας was responsibleυπεύθυνος for buildingΚτίριο roadsδρόμους in BiharΜπιχάρ,
και είχε αναπτύξει σκληρή στάση
απέναντι στη διαφθορά,
01:13
and he had developedαναπτηγμένος a firmεταιρεία stanceστάση againstκατά corruptionδιαφθορά,
παρότι τον παρενοχλούσαν
και τον απειλούσαν.
01:17
even thoughαν και he was harassedπαρενοχλούνται and threatenedαπειλούνται.
Αγωνιζόταν μόνος του, διότι το Μπιχάρ
01:21
His was a lonelyμοναχικός struggleπάλη, because BiharΜπιχάρ
τυχαίνει να είναι
η πιο διεφθαρμένη πολιτεία της Ινδίας,
01:25
was alsoεπίσης India'sΤης Ινδίας mostπλέον corruptδιεφθαρμένος stateκατάσταση,
όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι
πλούτιζαν οι ίδιοι,
01:28
where publicδημόσιο officialsυπαλλήλων were enrichingεμπλουτίζοντας themselvesτους εαυτούς τους,
αντί να φροντίζουν για τους φτωχούς,
που δεν είχαν κανένα μέσο
01:32
[ratherμάλλον] than servingσερβίρισμα the poorΦτωχός who had no meansπου σημαίνει
να εκφράσουν την αγωνία τους
όταν τα παιδιά τους
01:36
to expressεξπρές theirδικα τους anguishαγωνία if theirδικα τους childrenπαιδιά
δεν είχαν πρόσβαση σε φαγητό ή μόρφωση.
01:40
had no foodτροφή or no schoolingσχολική εκπαίδευση.
Κι αυτό το βίωσα
με τον πιο φρικιαστικό τρόπο
01:44
And I experiencedέμπειρος this mostπλέον viscerallyviscerally
όταν ταξίδεψα σε απομακρυσμένα χωριά
για να μελετήσω τη φτώχεια.
01:48
when I traveledΤαξίδεψε to remoteμακρινός villagesχωριά to studyμελέτη povertyφτώχεια.
Καθώς πήγαινα από χωριό σε χωριό,
01:55
And as I wentπήγε villageχωριό to villageχωριό,
θυμάμαι μια μέρα που ήμουν
πεινασμένος και εξαντλημένος,
01:58
I rememberθυμάμαι one day, when I was famishedπεινασμένος and exhaustedεξαντληθεί,
και είχα σχεδόν καταρρεύσει
02:05
and I was almostσχεδόν collapsingκαταρρέει
από την αφόρητη ζέστη
κάτω από ένα δέντρο,
02:07
in a scorchingκαψάλισμα heatθερμότητα underκάτω από a treeδέντρο,
και τότε ένας από τους φτωχότερους
ανθρώπους στο χωριό,
02:10
and just at that time, one of the poorestφτωχότερες menάνδρες in that villageχωριό
με προσκάλεσε στην παράγκα του
και μου πρόσφερε φαγητό με αξιοπρέπεια.
02:16
invitedκαλεσμένος me into his hutκαλύβα and graciouslyευγενικά fedτάισα me.
Αργότερα κατάλαβα ότι το φαγητό μου
02:22
Only I laterαργότερα realizedσυνειδητοποίησα that what he fedτάισα me
ήταν το φαγητό που θα έτρεφε όλη
την οικογένειά του για δύο μέρες.
02:27
was foodτροφή for his entireολόκληρος familyοικογένεια for two daysημέρες.
Αυτή η ουσιώδης ένδειξη γενναιοδωρίας
02:33
This profoundβαθύς giftδώρο of generosityγενναιοδωρία
αποτέλεσε πρόκληση και αιτία αλλαγής
του σκοπού της ζωής μου.
02:37
challengedαμφισβητηθεί and changedάλλαξε the very purposeσκοπός of my life.
Αποφάσισα να ανταποδώσω την καλοσύνη.
02:42
I resolvedεπιλυθεί to give back.
Αργότερα, έγινα μέλος της Παγκόσμιας
Τράπεζας, που στόχευε στην καταπολέμηση
02:46
LaterΑργότερα, I joinedεντάχθηκαν the WorldΚόσμο BankΤράπεζα, whichοι οποίες soughtεπιδιώξει to fightπάλη
της φτώχειας μεταφέροντας βοήθεια
από πλούσιες σε φτωχές χώρες.
02:50
suchτέτοιος povertyφτώχεια by transferringμεταφορά aidβοήθεια from richπλούσιος to poorΦτωχός countriesχώρες.
Η αρχική μου εργασία εστίαζε
στην Ουγκάντα, όπου επικεντρώθηκα
02:56
My initialαρχικός work focusedεστιασμένη on UgandaΟυγκάντα, where I focusedεστιασμένη
στη διαπραγμάτευση για μεταρρυθμίσεις
με το Υπουργείο Οικονομικών εκεί,
03:01
on negotiatingδιαπραγμάτευση reformsμεταρρυθμίσεις with the FinanceΟικονομικών MinistryΥπουργείο of UgandaΟυγκάντα
ώστε να έχουν πρόσβαση στα δάνειά μας.
03:06
so they could accessπρόσβαση our loansδάνεια.
Αλλά αφού καταβάλαμε τα δάνεια, θυμάμαι
03:08
But after we disbursedεκταμίευση the loansδάνεια, I rememberθυμάμαι
ότι σε ένα ταξίδι μου στην Ουγκάντα
βρήκα νεόκτιστα σχολεία
03:11
a tripταξίδι in UgandaΟυγκάντα where I foundβρέθηκαν newlyπρόσφατα builtχτισμένο schoolsσχολεία
χωρίς βιβλία ή δασκάλους,
03:16
withoutχωρίς textbooksβιβλία or teachersκαθηγητές,
νεόκτιστες κλινικές χωρίς φάρμακα,
03:19
newνέος healthυγεία clinicsκλινικές withoutχωρίς drugsφάρμακα,
και τους φτωχούς δίχως φωνή ή πόρους
για ακόμα μία φορά.
03:22
and the poorΦτωχός onceμια φορά again withoutχωρίς any voiceφωνή or recourseη προσφυγή.
Σαν να ήμουν πάλι στο Μπιχάρ.
03:28
It was BiharΜπιχάρ all over again.
Το Μπιχάρ αποτελεί
την πρόκληση της ανάπτυξης:
03:31
BiharΜπιχάρ representsαντιπροσωπεύει the challengeπρόκληση of developmentανάπτυξη:
ακραία φτώχεια
περιτριγυρισμένη από διαφθορά.
03:35
abjectάθλιος povertyφτώχεια surroundedπεριβάλλεται by corruptionδιαφθορά.
Παγκοσμίως, 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι
ζουν με λιγότερα
03:39
GloballyΣε παγκόσμιο επίπεδο, 1.3 billionδισεκατομμύριο people liveζω on lessπιο λιγο than
από 1,25 δολάρια τη μέρα,
και το έργο που έκανα στην Ουγκάντα
03:43
$1.25 a day, and the work I did in UgandaΟυγκάντα
αναπαριστά την παραδοσιακή
προσέγγιση σε αυτά τα προβλήματα,
03:48
representsαντιπροσωπεύει the traditionalπαραδοσιακός approachπλησιάζω to these problemsπροβλήματα
που εφαρμόζεται από το 1944,
03:53
that has been practicedασκείται sinceΑπό 1944,
όταν οι νικητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
500 εθνοπατέρες,
03:57
when winnersνικητές of WorldΚόσμο WarΠόλεμος IIII, 500 foundingιδρυτική fathersπατέρες,
και μία μόνη εθνομητέρα,
04:03
and one lonelyμοναχικός foundingιδρυτική motherμητέρα,
συγκεντρώθηκαν στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ
04:06
gatheredσυγκεντρώθηκαν in NewΝέα HampshireHampshire, USAΗΠΑ,
για να συστήσουν
τα ιδρύματα Μπρέτον Γουντς,
04:09
to establishεγκαθιδρύω the BrettonBretton WoodsΞύλα institutionsιδρύματα,
όπως και την Παγκόσμια Τράπεζα.
04:11
includingσυμπεριλαμβανομένου the WorldΚόσμο BankΤράπεζα.
04:13
And that traditionalπαραδοσιακός approachπλησιάζω to developmentανάπτυξη
Και αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση
στην ανάπτυξη
είχε τρία βασικά στοιχεία.
04:17
had threeτρία keyκλειδί elementsστοιχεία. First, transferΜΕΤΑΦΟΡΑ of resourcesπόροι
Πρώτον, τη μεταφορά πόρων
από πλούσιες χώρες του Βορρά
04:20
from richπλούσιος countriesχώρες in the NorthΒόρεια
στις πιο φτωχές χώρες του Νότου,
04:22
to poorerφτωχότερες countriesχώρες in the SouthΝότια,
σε συνδυασμό με εντολές
για μεταρρυθμίσεις.
04:25
accompaniedσυνοδεύεται by reformμεταρρύθμιση prescriptionsσυνταγές.
Δεύτερον, τα ιδρύματα
για την ανάπτυξη που διοχέτευαν
04:28
SecondΔεύτερη, the developmentανάπτυξη institutionsιδρύματα that channeledδιοχετεύεται
αυτές τις μεταφορές ήταν αδιαφανή,
με ελάχιστη διαφάνεια
04:31
these transfersμεταφορές were opaqueαδιαφανής, with little transparencyδιαφάνεια
στις χρηματοδοτήσεις τους ή
στα παραγόμενα αποτελέσματά τους.
04:36
of what they financedχρηματοδότηση or what resultsΑποτελέσματα they achievedεπιτευχθεί.
Και τρίτον, η ενασχόληση
με τις αναπτυσσόμενες χώρες
04:40
And thirdτρίτος, the engagementσύμπλεξη in developingανάπτυξη countriesχώρες
γινόταν με μια περιορισμένη ομάδα
της κρατικής ελίτ
04:44
was with a narrowστενός setσειρά of governmentκυβέρνηση elitesελίτ
με ελάχιστη επικοινωνία με τους πολίτες,
04:47
with little interactionΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ with the citizensοι πολίτες, who are
που είναι οι τελικοί δικαιούχοι
της αναπτυξιακής στήριξης.
04:50
the ultimateτελικός beneficiariesΟι δικαιούχοι of developmentανάπτυξη assistanceβοήθεια.
Σήμερα, κάθε ένα από τα εν λόγω
στοιχεία διευρύνεται
04:55
TodayΣήμερα, eachκαθε of these elementsστοιχεία is openingάνοιγμα up
λόγω των δραματικών αλλαγών
στο διεθνές τοπίο.
04:59
dueλόγω to dramaticδραματικός changesαλλαγές in the globalπαγκόσμια environmentπεριβάλλον.
Η ανοικτή γνώση, η ανοικτή αρωγή
και η ανοικτή διακυβέρνηση,
05:02
OpenΑνοιχτό knowledgeη γνώση, openΆνοιξε aidβοήθεια, openΆνοιξε governanceδιακυβέρνηση,
μαζί αναπαριστούν τρεις βασικές μεταβολές
05:06
and togetherμαζί, they representεκπροσωπώ threeτρία keyκλειδί shiftsβάρδιες
που μεταμορφώνουν την ανάπτυξη
05:10
that are transformingμετατρέποντας developmentανάπτυξη
και που επίσης φέρουν περισσότερη
ελπίδα για τα προβλήματα
05:12
and that alsoεπίσης holdΚρατήστε greaterμεγαλύτερη hopeελπίδα for the problemsπροβλήματα
που διαπίστωσα
στην Ουγκάντα και το Μπιχάρ.
05:16
I witnessedμάρτυρες in UgandaΟυγκάντα and in BiharΜπιχάρ.
Η πρώτη βασική μεταβολή
είναι η ανοικτή γνώση.
05:21
The first keyκλειδί shiftβάρδια is openΆνοιξε knowledgeη γνώση.
Οι αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα
05:24
You know, developingανάπτυξη countriesχώρες todayσήμερα will not simplyαπλά
δεν αποδέχονται απλώς τις λύσεις
που τους δίνονται
05:27
acceptαποδέχομαι solutionsλύσεων that are handedπαρέδωσε down to them
από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη
ή την Παγκόσμια Τράπεζα.
05:31
by the U.S., EuropeΕυρώπη or the WorldΚόσμο BankΤράπεζα.
Παίρνουν έμπνευση, ελπίδα
05:35
They get theirδικα τους inspirationέμπνευση, theirδικα τους hopeελπίδα,
και πρακτική τεχνογνωσία
05:37
theirδικα τους practicalπρακτικός know-howτεχνογνωσία,
από πετυχημένες αναδυόμενες
οικονομίες στον Νότο.
05:40
from successfulεπιτυχής emergingαναδυόμενες economiesοικονομίες in the SouthΝότια.
Θέλουν να μάθουν πώς η Κίνα έβγαλε
500 εκατομμύρια ανθρώπους
05:43
They want to know how ChinaΚίνα liftedανυψώθηκε 500 millionεκατομμύριο people
05:48
out of povertyφτώχεια in 30 yearsχρόνια,
από τη φτώχεια σε 30 χρόνια,
πώς το πρόγραμμα ευκαιριών
«Oportunidades» στο Μεξικό
05:52
how Mexico'sΤου Μεξικού OportunidadesOportunidades programπρόγραμμα
βελτίωσε τη μαθητεία και τη σίτιση
για εκατομμύρια παιδιά.
05:55
improvedβελτίωση schoolingσχολική εκπαίδευση and nutritionθρέψη for millionsεκατομμύρια of childrenπαιδιά.
Πρόκειται για το νέο οικοσύστημα
ροών ανοικτής γνώσης,
05:59
This is the newνέος ecosystemοικοσυστήματος of open-knowledgeOpen-γνώση flowsροές,
06:05
not just travelingταξίδια NorthΒόρεια to SouthΝότια, but SouthΝότια to SouthΝότια,
με πορεία όχι μόνο από τον Βορρά στον Νότο
αλλά και από τον Νότο στον Νότο,
ακόμα και από τον Νότο στον Βορρά,
06:10
and even SouthΝότια to NorthΒόρεια,
με το «Oportunidades» στο Μεξικό
να εμπνέει σήμερα τη Νέα Υόρκη.
06:12
with Mexico'sΤου Μεξικού OportunidadesOportunidades todayσήμερα inspiringεμπνέοντας NewΝέα YorkΥόρκη CityΠόλη.
Και καθώς αυτές οι μεταφορές
από τον Βορρά στον Νότο διευρύνονται,
06:18
And just as these North-to-SouthΒορρά-Νότου transfersμεταφορές are openingάνοιγμα up,
το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα
για την ανάπτυξη
06:22
so too are the developmentανάπτυξη institutionsιδρύματα
που διοχετεύουν αυτές τις μεταφορές.
06:25
that channeledδιοχετεύεται these transfersμεταφορές.
06:27
This is the secondδεύτερος shiftβάρδια: openΆνοιξε aidβοήθεια.
Αυτή είναι η δεύτερη μεταβολή:
η ανοικτή αρωγή.
Πρόσφατα, η Παγκόσμια Τράπεζα
άνοιξε το αποθετήριο των δεδομένων της
06:31
RecentlyΠρόσφατα, the WorldΚόσμο BankΤράπεζα openedάνοιξε its vaultθησαυροφυλάκιο of dataδεδομένα
για το κοινό, δημοσιεύοντας 8.000
οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες
06:35
for publicδημόσιο use, releasingαπελευθερώνοντας 8,000 economicοικονομικός and socialκοινωνικός indicatorsδείκτες
για 200 χώρες για διάστημα 50 ετών,
06:39
for 200 countriesχώρες over 50 yearsχρόνια,
και ξεκίνησε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό
για πληθοπορισμό
06:44
and it launchedξεκίνησε a globalπαγκόσμια competitionανταγωνισμός to crowdsourcecrowdsource
06:48
innovativeκαινοτόμο appsεφαρμογές usingχρησιμοποιώντας this dataδεδομένα.
για καινοτόμες εφαρμογές
χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα.
Τα ιδρύματα ανάπτυξης σήμερα
διαθέτουν επίσης
06:51
DevelopmentΑνάπτυξη institutionsιδρύματα todayσήμερα are alsoεπίσης openingάνοιγμα
τα έργα που χρηματοδοτούν
προς δημόσιο έλεγχο.
06:55
for publicδημόσιο scrutinyέλεγχο the projectsέργα they financeχρηματοδότηση.
Για παράδειγμα το «GeoMapping».
Σε αυτόν τον χάρτη της Κένυας,
06:58
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapχάρτης from KenyaΚένυα,
οι κόκκινες βούλες δείχνουν πού είναι όλα
τα σχολεία που λαμβάνουν χορηγίες,
07:03
the redτο κόκκινο dotsκουκκίδες showπροβολή where all the schoolsσχολεία financedχρηματοδότηση by donorsΧορηγοί
07:07
are locatedπου βρίσκεται, and the darkerπιο σκούρο the shadeσκιά of greenπράσινος,
και όσο πιο σκούρο είναι το πράσινο,
07:11
the more the numberαριθμός of out-of-schoolout-of-school childrenπαιδιά.
τόσο περισσότερα είναι τα παιδιά
που δεν πάνε στο σχολείο.
07:15
So this simpleαπλός mashupmashup revealsαποκαλύπτει that donorsΧορηγοί
Αυτός λοιπόν ο απλός συνδυασμός
αποκαλύπτει ότι οι χορηγοί
δεν έχουν χρηματοδοτήσει
κανένα σχολείο στις περιοχές
07:19
have not financedχρηματοδότηση any schoolsσχολεία in the areasπεριοχές
με τα περισσότερα παιδιά εκτός σχολείου,
07:22
with the mostπλέον out-of-schoolout-of-school childrenπαιδιά,
07:24
provokingπροκαλώντας newνέος questionsερωτήσεις. Is developmentανάπτυξη assistanceβοήθεια
δημιουργώντας νέα ερωτήματα.
Η αρωγή για την ανάπτυξη
εστιάζει σε αυτούς που χρειάζονται
περισσότερο τη βοήθειά μας;
07:28
targetingστόχευση those who mostπλέον need our help?
Έτσι, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει
χαρτογραφήσει με το «GeoMap»
07:33
In this mannerτρόπος, the WorldΚόσμο BankΤράπεζα has now GeoMappedGeoMapped
30.000 δραστηριότητες έργων σε 143 χώρες,
07:36
30,000 projectέργο activitiesδραστηριότητες in 143 countriesχώρες,
και οι χορηγοί χρησιμοποιούν
μια κοινή πλατφόρμα
07:41
and donorsΧορηγοί are usingχρησιμοποιώντας a commonκοινός platformπλατφόρμα
για τη χαρτογράφηση όλων των έργων τους.
07:44
to mapχάρτης all theirδικα τους projectsέργα.
Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα
προς τη διαφάνεια
07:47
This is a tremendousκαταπληκτικός leapπηδάω forwardπρος τα εμπρός in transparencyδιαφάνεια
και τη λογοδοσία σε σχέση με την αρωγή.
07:52
and accountabilityΕυθύνη of aidβοήθεια.
07:54
And this leadsοδηγεί me to the thirdτρίτος, and in my viewθέα,
Και με αυτό φτάνουμε στην τρίτη,
και κατά τη γνώμη μου,
την πιο σημαντική μεταβολή στην ανάπτυξη:
07:57
the mostπλέον significantσημαντικός shiftβάρδια in developmentανάπτυξη:
την ανοικτή διακυβέρνηση.
Οι κυβερνήσεις σήμερα διευρύνονται
08:01
openΆνοιξε governanceδιακυβέρνηση. GovernmentsΟι κυβερνήσεις todayσήμερα are openingάνοιγμα up
καθώς οι πολίτες θέλουν να έχουν φωνή
και να υπάρχει λογοδοσία.
08:05
just as citizensοι πολίτες are demandingαπαιτητική voiceφωνή and accountabilityΕυθύνη.
Από την Αραβική Άνοιξη ως το κίνημα
του Άνα Χαζάρε στην Ινδία,
08:09
From the ArabΑραβικά SpringΆνοιξη to the AnnaΆννα HazareHazare movementκίνηση in IndiaΙνδία,
η χρήση κινητών τηλεφώνων
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
08:13
usingχρησιμοποιώντας mobileκινητό phonesτηλεφώνων and socialκοινωνικός mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
όχι μόνο για πολιτική λογοδοσία,
08:16
not just for politicalπολιτικός accountabilityΕυθύνη
αλλά επίσης και για τη λογοδοσία
περί ανάπτυξης.
08:18
but alsoεπίσης for developmentανάπτυξη accountabilityΕυθύνη.
Προσφέρουν οι κυβερνήσεις υπηρεσίες
στους πολίτες;
08:22
Are governmentsκυβερνήσεις deliveringπαράδοση servicesΥπηρεσίες to the citizensοι πολίτες?
Για παράδειγμα,
αρκετές κυβερνήσεις στην Αφρική
08:27
So for instanceπαράδειγμα, severalαρκετά governmentsκυβερνήσεις in AfricaΑφρική
και την Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζουν
τον προϋπολογισμό τους στο κοινό.
08:31
and EasternΑνατολική EuropeΕυρώπη are openingάνοιγμα theirδικα τους budgetsπροϋπολογισμών to the publicδημόσιο.
08:36
But, you know, there is a bigμεγάλο differenceδιαφορά betweenμεταξύ a budgetπροϋπολογισμός
Αλλά, όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά
μεταξύ δημόσιου και προσβάσιμου
προϋπολογισμού.
08:39
that's publicδημόσιο and a budgetπροϋπολογισμός that's accessibleπροσιτός.
Αυτός είναι δημόσιος προϋπολογισμός.
(Γέλια)
08:43
This is a publicδημόσιο budgetπροϋπολογισμός. (LaughterΤο γέλιο)
Κι όπως βλέπετε,
δεν είναι και τόσο προσβάσιμος
08:48
And as you can see, it's not really accessibleπροσιτός
ή κατανοητός από τους απλούς πολίτες
08:52
or understandableκατανοητός to an ordinaryσυνήθης citizenπολίτης
που προσπαθούν να καταλάβουν πώς
η κυβέρνηση δαπανάει τους πόρους της.
08:54
that is tryingπροσπαθεί to understandκαταλαβαίνουν how the governmentκυβέρνηση is spendingδαπανών its resourcesπόροι.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα,
οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν νέα εργαλεία
08:59
To tackleανυψωτήρ this problemπρόβλημα, governmentsκυβερνήσεις are usingχρησιμοποιώντας newνέος toolsεργαλεία
για να οπτικοποιήσουν τον προϋπολογισμό
ώστε να είναι πιο κατανοητός
09:03
to visualizeφαντάζομαι the budgetπροϋπολογισμός so it's more understandableκατανοητός
από τον κόσμο.
09:08
to the publicδημόσιο.
Σε αυτόν τον χάρτη της Μολδαβίας,
το πράσινο χρώμα δείχνει
09:10
In this mapχάρτης from MoldovaΜολδαβία, the greenπράσινος colorχρώμα showsδείχνει
τις περιοχές που κάνουν
μικρές δαπάνες για τα σχολεία,
09:14
those districtsσυνοικίες that have lowχαμηλός spendingδαπανών on schoolsσχολεία
αλλά επιτυγχάνουν
καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα,
09:18
but good educationalεκπαιδευτικός outcomesαποτελέσματα,
και το κόκκινο χρώμα δείχνει το αντίθετο.
09:20
and the redτο κόκκινο colorχρώμα showsδείχνει the oppositeαπεναντι απο.
Τέτοια εργαλεία βοηθούν στη μεταμόρφωση
ενός ραφιού με δυσνόητα έγγραφα
09:24
ToolsΕργαλεία like this help turnστροφή a shelfράφι fullγεμάτος of inscrutableαινιγματική documentsέγγραφα
σε μια εικόνα κατανοητή από τον κόσμο,
09:30
into a publiclyδημόσια understandableκατανοητός visualοπτικός,
κι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι
ότι με αυτή την ελεύθερη πρόσβαση,
09:34
and what's excitingσυναρπαστικός is that with this opennessειλικρίνεια,
υπάρχουν σήμερα νέες ευκαιρίες
για τους πολίτες
09:38
there are todayσήμερα newνέος opportunitiesευκαιρίες for citizensοι πολίτες
να κάνουν παρατηρήσεις
και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση.
09:42
to give feedbackανατροφοδότηση and engageαρραβωνιάζω with governmentκυβέρνηση.
Έτσι στις Φιλιππίνες σήμερα,
γονείς και μαθητές
09:45
So in the PhilippinesΦιλιππίνες todayσήμερα, parentsγονείς and studentsΦοιτητές
μπορούν να κάνουν σχόλια
σε πραγματικό χρόνο σε μια ιστοσελίδα,
09:49
can give real-timeπραγματικός χρόνος feedbackανατροφοδότηση on a websiteδικτυακός τόπος,
στο Checkmyschool.org, ή μέσω SMS,
για το κατά πόσο υπάρχουν δάσκαλοι
09:54
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usingχρησιμοποιώντας SMSSMS, whetherκατά πόσο teachersκαθηγητές
και βιβλία στα σχολεία.
09:59
and textbooksβιβλία are showingεπίδειξη up in schoolσχολείο,
Για παρόμοια δηλαδή προβλήματα με αυτά
που διαπίστωσα σε Ουγκάντα και Μπιχάρ.
10:01
the sameίδιο problemsπροβλήματα I witnessedμάρτυρες in UgandaΟυγκάντα and in BiharΜπιχάρ.
Και η κυβέρνηση ανταποκρίνεται.
Έτσι, για παράδειγμα,
10:06
And the governmentκυβέρνηση is responsiveευαίσθητος. So for instanceπαράδειγμα,
όταν αναφέρθηκε σε αυτή
την ιστοσελίδα ότι 800 μαθητές
10:09
when it was reportedέχουν αναφερθεί on this websiteδικτυακός τόπος that 800 studentsΦοιτητές
κινδύνευαν λόγω αναστολής των επισκευών
εξαιτίας της διαφθοράς,
10:14
were at riskκίνδυνος because schoolσχολείο repairsεπισκευές had stalledαδιέξοδο
10:18
dueλόγω to corruptionδιαφθορά, the DepartmentΤμήμα of EducationΕκπαίδευση
το Υπουργείο Παιδείας
στις Φιλιππίνες ανέλαβε αμέσως δράση.
10:20
in the PhilippinesΦιλιππίνες tookπήρε swiftSWIFT actionδράση.
Κι αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι ότι αυτή η καινοτομία
10:23
And you know what's excitingσυναρπαστικός is that this innovationκαινοτομία
εξαπλώνεται σε όλον τον Νότο,
από τις Φιλιππίνες
10:27
is now spreadingδιάδοση SouthΝότια to SouthΝότια, from the PhilippinesΦιλιππίνες
ως την Ινδονησία, την Κένυα,
τη Μολδαβία και ακόμα πιο μακριά.
10:32
to IndonesiaΙνδονησία, KenyaΚένυα, MoldovaΜολδαβία and beyondπέρα.
Στο Νταρ ες Σαλάμ, στην Τανζανία,
10:36
In DarDar esES SalaamΣαλάμ, TanzaniaΤανζανία, even an impoverishedξεπεσμένος
ακόμη και μια εξαθλιωμένη κοινότητα
μπόρεσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία
10:40
communityκοινότητα was ableικανός to use these toolsεργαλεία
για να εκφράσει τις προσδοκίες της.
10:44
to voiceφωνή its aspirationsφιλοδοξίες.
Έτσι κάπως φαινόταν ο χάρτης του Ταντάλι
τον Αύγουστο του 2011.
10:47
This is what the mapχάρτης of TandaleTandale lookedκοίταξε like
10:50
in AugustΑύγουστος, 2011. But withinστα πλαίσια a fewλίγοι weeksεβδομάδες,
Αλλά εντός μερικών εβδομάδων,
οι φοιτητές μπορούσαν
να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα
10:54
universityπανεπιστήμιο studentsΦοιτητές were ableικανός to use mobileκινητό phonesτηλεφώνων
και μια πλατφόρμα ανοικτής πηγής
για να χαρτογραφήσουν με εντυπωσιακό τρόπο
10:58
and an open-sourceανοιχτή πηγή platformπλατφόρμα to dramaticallyδραματικά mapχάρτης
τις υποδομές της συνολικής κοινότητας.
11:03
the entireολόκληρος communityκοινότητα infrastructureυποδομή.
11:07
And what is very excitingσυναρπαστικός is that citizensοι πολίτες were then
Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι
ότι τότε οι πολίτες είχαν
τη δυνατότητα να σχολιάζουν
11:11
ableικανός to give feedbackανατροφοδότηση as to whichοι οποίες healthυγεία or waterνερό pointsσημεία
ποια σημεία σχετικά με την υγεία
ή το νερό δεν λειτουργούσαν,
11:16
were not workingεργαζόμενος, aggregatedσυγκεντρωτικές
αυτά που είναι συγκεντρωμένα
στα κόκκινα πλαίσια που βλέπετε,
11:19
in the redτο κόκκινο bubblesφυσαλίδες that you see,
11:21
whichοι οποίες togetherμαζί providesπαρέχει a graphicγραφικό visualοπτικός
που δημιουργούν όλα μαζί
μια γραφική απεικόνιση
της συλλογικής φωνής των φτωχών.
11:26
of the collectiveσυλλογικός voicesφωνές of the poorΦτωχός.
11:31
TodayΣήμερα, even BiharΜπιχάρ is turningστροφή around and openingάνοιγμα up
Σήμερα, ακόμη και το Μπιχάρ
αλλάζει και γίνεται πιο δεκτικό
με μια αφοσιωμένη κυβέρνηση που προωθεί
11:36
underκάτω από a committedδεσμεύεται leadershipηγεσία that is makingκατασκευή governmentκυβέρνηση
τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα
και αντιδρά στη φτώχεια.
11:39
transparentδιαφανής, accessibleπροσιτός and responsiveευαίσθητος to the poorΦτωχός.
Αλλά σε πολλά μέρη του κόσμου
11:44
But, you know, in manyΠολλά partsεξαρτήματα of the worldκόσμος,
οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται
να γίνουν πιο δεκτικές
11:48
governmentsκυβερνήσεις are not interestedενδιαφερόμενος in openingάνοιγμα up
11:51
or in servingσερβίρισμα the poorΦτωχός, and it is a realπραγματικός challengeπρόκληση
ή να φροντίσουν τους φτωχούς,
δυσκολεύοντας πραγματικά
εκείνους που θέλουν
να αλλάξουν τα πράγματα.
11:56
for those who want to changeαλλαγή the systemΣύστημα.
Δηλαδή τους «μοναχικούς πολεμιστές»
12:00
These are the lonelyμοναχικός warriorsπολεμιστές
όπως ο πατέρας μου και πάρα πολλοί άλλοι,
12:04
like my fatherπατέρας and manyΠολλά, manyΠολλά othersοι υπολοιποι,
και βασικός πυρήνας ανάπτυξης είναι
12:07
and a keyκλειδί frontierστα σύνορα of developmentανάπτυξη work
η στήριξη της συνεργασίας όλων αυτών,
12:10
is to help these lonelyμοναχικός warriorsπολεμιστές joinΣυμμετοχή handsτα χέρια
ώστε μαζί να κάνουν τη διαφορά.
12:15
so they can togetherμαζί overcomeκαταβάλλω the oddsπιθανότητα.
12:19
So for instanceπαράδειγμα, todayσήμερα, in GhanaΓκάνα, courageousθαρραλέα reformersμεταρρυθμιστές
Για παράδειγμα, σήμερα, στην Γκάνα,
θαρραλέοι μεταρρυθμιστές
από την κοινωνία των πολιτών,
το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση
12:24
from civilεμφύλιος societyκοινωνία, ParliamentΤο Κοινοβούλιο and governmentκυβέρνηση,
έχουν συνασπιστεί
για τη διαφάνεια των συμβάσεων
12:27
have forgedσφυρήλατος a coalitionσυνασπισμός for transparentδιαφανής contractsσυμβάσεις
στη βιομηχανία πετρελαίου,
και έχοντας κινητοποιηθεί από αυτό,
12:31
in the oilλάδι sectorτομέας, and, galvanizedγαλβανιζέ by this,
μεταρρυθμιστές στο Κοινοβούλιο ερευνούν
τώρα συμβάσεις αμφίβολης εγκυρότητας.
12:35
reformersμεταρρυθμιστές in ParliamentΤο Κοινοβούλιο are now investigatingδιερευνώντας dubiousαμφίβολες contractsσυμβάσεις.
Τέτοια παραδείγματα μας δίνουν ελπίδα
και νέες πιθανότητες επίλυσης
12:41
These examplesπαραδείγματα give newνέος hopeελπίδα, newνέος possibilityδυνατότητα
των προβλημάτων
που διαπίστωσα στην Ουγκάντα
12:46
to the problemsπροβλήματα I witnessedμάρτυρες in UgandaΟυγκάντα
ή εκείνων που αντιμετώπισε
ο πατέρας μου στο Μπιχάρ.
12:49
or that my fatherπατέρας confrontedαντιμέτωποι in BiharΜπιχάρ.
Πριν δύο χρόνια, στις 8 Απριλίου του 2010,
πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου.
12:54
Two yearsχρόνια agoπριν, on AprilΑπριλίου 8thth, 2010, I calledπου ονομάζεται my fatherπατέρας.
Ήταν πολύ αργά τη νύχτα,
και, ενώ είχε φτάσει τα 80,
13:01
It was very lateαργά at night, and at ageηλικία 80,
δακτυλογραφούσε μια αγωγή δημοσίου
ενδιαφέροντος 70 σελίδων
13:06
he was typingπληκτρολόγηση a 70-page-σελίδα publicδημόσιο interestενδιαφέρον litigationδίκη
κατά της διαφθοράς σε ένα οδικό έργο.
13:11
againstκατά corruptionδιαφθορά in a roadδρόμος projectέργο.
Παρόλο που δεν ήταν δικηγόρος,
υπερασπίστηκε την υπόθεση στο δικαστήριο
13:15
ThoughΑν και he was no lawyerδικηγόρος, he arguedυποστήριξε the caseπερίπτωση in courtδικαστήριο
μόνος του την επόμενη μέρα.
13:19
himselfο ίδιος the nextεπόμενος day. He wonΚέρδισε the rulingαπόφαση,
Κέρδισε τη δίκη,
αλλά αργότερα εκείνο το βράδυ,
13:24
but laterαργότερα that very eveningαπόγευμα,
έπεσε, και έφυγε από τη ζωή.
13:26
he fellτομάρι ζώου, and he diedπέθανε.
Πάλεψε μέχρι τέλους, πιστεύοντας ακράδαντα
13:30
He foughtπάλεψε tillέως the endτέλος, increasinglyόλο και περισσότερο passionateπαθιασμένος
ότι για την καταπολέμηση
της διαφθοράς και της φτώχειας,
13:35
that to combatμάχη corruptionδιαφθορά and povertyφτώχεια,
δεν φτάνει μόνο οι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι να είναι ειλικρινείς,
13:39
not only did governmentκυβέρνηση officialsυπαλλήλων need to be honestτίμιος,
αλλά πρέπει να ενωθούν και οι πολίτες
13:43
but citizensοι πολίτες neededαπαιτείται to joinΣυμμετοχή togetherμαζί
για να ακουστούν οι φωνές τους.
13:46
to make theirδικα τους voicesφωνές heardακούσει.
Αυτές οι ανάγκες έγιναν
οι δύο στυλοβάτες της ζωής του,
13:49
These becameέγινε the two bookendsΒιβλιοστάτες of his life,
και η πορεία του μεταξύ αυτών των δύο
13:54
and the journeyταξίδι he traveledΤαξίδεψε in betweenμεταξύ
ήταν η αντανάκλαση του μεταβαλλόμενου
αναπτυξιακού τοπίου.
13:57
mirroredείδωλο the changingαλλάζοντας developmentανάπτυξη landscapeτοπίο.
Σήμερα, εμπνέομαι από αυτές τις αλλαγές
και είμαι ενθουσιασμένος
14:02
TodayΣήμερα, I'm inspiredεμπνευσμένος by these changesαλλαγές, and I'm excitedερεθισμένος
που στην Παγκόσμια Τράπεζα ενστερνιζόμαστε
14:07
that at the WorldΚόσμο BankΤράπεζα, we are embracingαγκαλιάζοντας
τις νέες αυτές κατευθύνσεις,
μια σημαντική διαφοροποίηση
14:10
these newνέος directionsκατευθύνσεις, a significantσημαντικός departureαναχώρηση
από τη δουλειά μου
στην Ουγκάντα πριν 20 χρόνια.
14:13
from my work in UgandaΟυγκάντα 20 yearsχρόνια agoπριν.
Οφείλουμε να κάνουμε
πιο δημοκρατική την ανάπτυξη,
14:17
We need to radicallyριζικά openΆνοιξε up developmentανάπτυξη
ώστε η γνώση να μεταφέρεται
σε πολλές κατευθύνσεις,
14:20
so knowledgeη γνώση flowsροές in multipleπολλαπλούς directionsκατευθύνσεις,
πηγή έμπνευσης για τους ιατρούς,
ώστε η αρωγή να ενέχει διαφάνεια,
14:23
inspiringεμπνέοντας practitionersΙατροί, so aidβοήθεια becomesγίνεται transparentδιαφανής,
λογοδοσία και αποτελεσματικότητα,
με πιο δημοκρατικές κυβερνήσεις
14:28
accountableυπεύθυνος and effectiveαποτελεσματικός, so governmentsκυβερνήσεις openΆνοιξε up
και πολίτες με συμμετοχή και εξουσίες
14:32
and citizensοι πολίτες are engagedαρραβωνιασμένος and empoweredεξουσιοδοτημένος
με μεταρρυθμιστές στην κυβέρνηση.
14:36
with reformersμεταρρυθμιστές in governmentκυβέρνηση.
Πρέπει να επιταχύνουμε αυτές τις αλλαγές.
14:38
We need to accelerateεπιταχύνω these shiftsβάρδιες.
Εάν το κάνουμε, θα ανακαλύψουμε
ότι η συλλογική φωνή
14:41
If we do, we will find that the collectiveσυλλογικός voicesφωνές
των φτωχών θα ακουστεί στο Μπιχάρ,
14:46
of the poorΦτωχός will be heardακούσει in BiharΜπιχάρ,
στην Ουγκάντα και ακόμα παραπέρα.
14:50
in UgandaΟυγκάντα, and beyondπέρα.
14:52
We will find that textbooksβιβλία and teachersκαθηγητές
Θα ανακαλύψουμε
ότι τα βιβλία και οι δάσκαλοι
θα πηγαίνουν στο σχολείο
για τους μαθητές τους.
14:56
will showπροβολή up in schoolsσχολεία for theirδικα τους childrenπαιδιά.
15:00
We will find that these childrenπαιδιά, too,
Θα ανακαλύψουμε ότι και οι μαθητές
έχουν σημαντική ευκαιρία να σπάσουν
τον φαύλο κύκλο της φτώχειας.
15:04
have a realπραγματικός chanceευκαιρία of breakingσπάσιμο theirδικα τους way out of povertyφτώχεια.
Σας ευχαριστώ.
15:10
Thank you. (ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
15:13
(ApplauseΧειροκροτήματα)
Translated by Lucas Kaimaras
Reviewed by Chryssa Rapessi

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com