English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Hur öppna data förändrar internationellt bistånd

Filmed:
502,533 views

Hur kan vi se till att utvecklings- och biståndspengar faktiskt går till de människor som behöver dem mest? Sanjay Pradhan från Världsbankens institut framlägger tre riktlinjer för att bidra till att hjälpinsatser har störst effekt - samtidigt som korruption bekämpas. En ledtråd: att leda aktörer som arbetar för att ändra systemen till de data de behöver.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

Jag växte upp i Bihar,
Indiens fattigaste stat,
00:16
I grewväxte up in BiharBihar, India'sIndiens poorestfattigaste statestat,
och jag kommer ihåg
när jag var sex år gammal,
00:21
and I rememberkom ihåg when I was sixsex yearsår oldgammal,
jag kom hem en dag och hittade en vagn
00:24
I rememberkom ihåg comingkommande home one day to find a cartvagn
full av de läckraste godisar
utanför vårt hus.
00:28
fullfull of the mostmest deliciousläckra sweetsgodis at our doorsteptröskel.
Mina bröder och jag började äta,
00:33
My brothersbröder and I duggrävde in,
och då kom min pappa hem.
00:37
and that's when my fatherfar camekom home.
Han var likblek,
och jag kommer ihåg hur vi grät
00:40
He was lividaskgrå, and I still rememberkom ihåg how we criedropade
när vagnen med de halvätna godisarna
00:46
when that cartvagn with our half-eatenhalv ätit- sweetsgodis
togs ifrån oss.
00:50
was pulleddrog away from us.
Senare förstod jag
varför min pappa var så upprörd.
00:53
LaterSenare, I understoodförstått why my fatherfar got so upsetupprörd.
Godiset var en muta
00:58
Those sweetsgodis were a bribemuta
från en entreprenör
som försökte övertyga min pappa
01:01
from a contractorentreprenör who was tryingpåfrestande to get my fatherfar
att ge honom ett offentligt kontrakt.
01:04
to awardtilldela him a governmentregering contractavtal.
Min pappa ansvarade för
att bygga vägar i Bihar,
01:08
My fatherfar was responsibleansvarig for buildingbyggnad roadsvägar in BiharBihar,
och han hade utvecklat
en fast ställning mot korruption
01:13
and he had developedtagit fram a firmfast stanceställning againstmot corruptionkorruption,
fastän han trakasserades och hotades.
01:17
even thoughdock he was harassedtrakasserad and threatenedhotad.
Han var ensam i sin kamp, eftersom Bihar
01:21
His was a lonelyensam strugglekamp, because BiharBihar
var en av Indiens mest korrupta stater,
01:25
was alsoockså India'sIndiens mostmest corruptkorrupt statestat,
där offentliga tjänstemän
berikade sig själva,
01:28
where publicoffentlig officialstjänstemän were enrichingberikande themselvessig själva,
snarare än att hjälpa
de fattigaste utan medel
01:32
[rathersnarare] than servingbetjänar the poorfattig who had no meansbetyder
för att uttrycka sin vrede
ifall deras barn
01:36
to expressuttrycka theirderas anguishångest if theirderas childrenbarn
inte hade mat eller tillgång till skola.
01:40
had no foodmat or no schoolingskolutbildning.
Jag upplevde detta
som något mycket känslomässigt
01:44
And I experiencederfaren this mostmest viscerallyinvärtes
när jag reste till avlägsna byar
för att studera fattigdom.
01:48
when I traveledrest to remoteavlägsen villagesbyar to studystudie povertyfattigdom.
Jag åkte från stad till stad,
01:55
And as I wentåkte villageby to villageby,
och kommer ihåg
när jag var uthungrad och utmattad,
01:58
I rememberkom ihåg one day, when I was famishedutsvulten and exhaustedutmattad,
och nästan kollapsade
02:05
and I was almostnästan collapsingkollapsa
i brännande hetta under ett träd,
02:07
in a scorchingbrännhet heatvärme underunder a treeträd,
då inviterade
en av de fattigaste männen i byn
02:10
and just at that time, one of the poorestfattigaste menmän in that villageby
mig till sin hytta
där han barmhärtigt matade mig.
02:16
invitedinbjudna me into his huthydda and graciouslynådigt fedmatad me.
Jag insåg först senare att det han gav mig
02:22
Only I latersenare realizedinsåg that what he fedmatad me
var mat för hela hans familj i två dagar.
02:27
was foodmat for his entirehel familyfamilj for two daysdagar.
Denna genuint generösa gåva
02:33
This profounddjupgående giftgåva of generositygenerositet
utmanade och förändrade mitt liv.
02:37
challengedutmanade and changedändrats the very purposesyfte of my life.
Jag beslutade att ge något tillbaka.
02:42
I resolvedlöst to give back.
Jag började senare jobba för Världsbanken
som försökte bekämpa
02:46
LaterSenare, I joinedfogade the WorldVärlden BankBank, whichsom soughteftersträvas to fightbekämpa
fattigdom genom att ge bistånd
från rika till fattiga länder.
02:50
suchsådan povertyfattigdom by transferringöverföra aidhjälpa from richrik to poorfattig countriesländer.
Mitt ursprungliga fokus var på Uganda,
där jag inriktade mig på
02:56
My initialförsta work focusedfokuserade on UgandaUganda, where I focusedfokuserade
att förhandla reformer
med Ugandas finansdepartement
03:01
on negotiatingförhandlings reformsreformer with the FinanceFinance MinistryMinisteriet of UgandaUganda
så de kunde få åtkomst till våra lån.
03:06
so they could accesstillgång our loanslån.
Men jag minns en resa till Uganda,
03:08
But after we disbursedbetalas ut the loanslån, I rememberkom ihåg
efter att lånen var utbetalda,
där jag hittade nybyggda skolor
03:11
a tripresa in UgandaUganda where I foundhittades newlyNyligen builtbyggd schoolsskolor
utan läroböcker eller lärare,
03:16
withoututan textbooksläroböcker or teacherslärare,
nya hälsokliniker utan läkemedel,
03:19
newny healthhälsa clinicskliniker withoututan drugsnarkotika,
och de fattiga återigen utan inflytande.
03:22
and the poorfattig onceen gång again withoututan any voiceröst or recourseregressrätt.
Precis som i Bihar.
03:28
It was BiharBihar all over again.
Bihar symboliserar
en utmaning för utveckling:
03:31
BiharBihar representsrepresenterar the challengeutmaning of developmentutveckling:
djup fattigdom omgiven av korruption.
03:35
abjectabject povertyfattigdom surroundedomgiven by corruptionkorruption.
03:39
GloballyGlobalt, 1.3 billionmiljard people liveleva on lessmindre than
Globalt lever 1,3 miljard på mindre än
$1.25 per dag,
och arbetet jag utförde i Uganda
03:43
$1.25 a day, and the work I did in UgandaUganda
är ett vanligt tillvägagångssätt
vid dessa problem
03:48
representsrepresenterar the traditionaltraditionell approachnärma sig to these problemsproblem
som har använts sedan 1944,
03:53
that has been practicedpraktiseras sincesedan 1944,
när vinnare av andra världskriget,
500 manliga grundare,
03:57
when winnersvinnare of WorldVärlden WarKriget IIII, 500 foundinggrundande fathersfäder,
och en kvinnlig grundare,
04:03
and one lonelyensam foundinggrundande mothermor,
samlades i New Hampshire i USA,
04:06
gatheredsamlade ihop in NewNya HampshireHampshire, USAUSA,
för att etablera
Bretton Woods-institutionerna,
04:09
to establishslå fast the BrettonBretton WoodsWoods institutionsinstitutioner,
inklusive Världsbanken.
04:11
includingInklusive the WorldVärlden BankBank.
Det traditionella förhållningssättet
till utvecklingsfrågor
04:13
And that traditionaltraditionell approachnärma sig to developmentutveckling
innefattade tre nyckelelement:
För det första, överföring av resurser
04:17
had threetre keynyckel- elementselement. First, transferöverföra of resourcesMedel
från rika länder i nord
04:20
from richrik countriesländer in the NorthNorr
till fattigare länder i syd,
04:22
to poorerfattigare countriesländer in the SouthSödra,
följt av reformfastställande.
04:25
accompaniedtillsammans by reformreformen prescriptionsrecept.
För det andra,
utvecklingsinstitutioner som kanaliserade
04:28
SecondAndra, the developmentutveckling institutionsinstitutioner that channeledkanaliseras
överföringarna var inte transparenta
04:31
these transfersöverföringar were opaqueogenomskinlig, with little transparencygenomskinlighet
kring vad de finansierade
och resultaten de åstadkom.
04:36
of what they financedfinansieras or what resultsresultat they achieveduppnått.
Slutligen,
engagemanget i utvecklingsländer
04:40
And thirdtredje, the engagementengagemang in developingutvecklande countriesländer
var med inskränkta regeringseliter
04:44
was with a narrowsmal setuppsättning of governmentregering eliteseliten
som hade lite interaktion med medborgarna,
04:47
with little interactioninteraktion with the citizensmedborgare, who are
de slutgiltiga stödmottagarna
av utvecklingsbistånd.
04:50
the ultimateslutlig beneficiariesstödmottagarna of developmentutveckling assistancebistånd.
Vart och ett av elementen
öppnar upp sig nu,
04:55
TodayIdag, eachvarje of these elementselement is openingöppning up
beroende på dramatiska förändringar
i den globala miljön.
04:59
duepå grund av to dramaticdramatisk changesförändringar in the globalglobal environmentmiljö.
Öppen kunskap, öppet bistånd,
öppen styrning,
05:02
OpenÖppna knowledgekunskap, openöppen aidhjälpa, openöppen governancestyrning,
tillsammans representerar de
tre nyckelförändringar
05:06
and togethertillsammans, they representrepresentera threetre keynyckel- shiftsskift
som omvandlar utveckling
05:10
that are transformingtransformerande developmentutveckling
och som innebär hopp för problemen
05:12
and that alsoockså holdhåll greaterstörre hopehoppas for the problemsproblem
som jag bevittnade i Uganda och Bihar.
05:16
I witnessedbevittnade in UgandaUganda and in BiharBihar.
Den första nyckelförändringen är
öppen kunskap.
05:21
The first keynyckel- shiftflytta is openöppen knowledgekunskap.
Utvecklingsländer idag
05:24
You know, developingutvecklande countriesländer todayi dag will not simplyhelt enkelt
accepterar inte endast lösningar
som ges till dem
05:27
acceptacceptera solutionslösningar that are handedräckte down to them
av USA, Europa eller Världsbanken.
05:31
by the U.S., EuropeEuropa or the WorldVärlden BankBank.
De får sin inspiration, sitt hopp,
05:35
They get theirderas inspirationinspiration, theirderas hopehoppas,
sitt praktiska kunnande,
05:37
theirderas practicalpraktisk know-howveta hur,
från framgångsrika,
växande ekonomier i syd.
05:40
from successfulframgångsrik emergingframväxande economiesekonomier in the SouthSödra.
05:43
They want to know how ChinaKina liftedlyfts 500 millionmiljon people
De vill veta hur Kina lyfte
500 miljoner människor
ur fattigdom på 30 år,
05:48
out of povertyfattigdom in 30 yearsår,
hur Mexikos Oportunidades-program
05:52
how Mexico'sMexikos OportunidadesOportunidades programprogram
förbättrade skolgång och näring
för miljontals barn.
05:55
improvedförbättrad schoolingskolutbildning and nutritionnäring for millionsmiljoner of childrenbarn.
05:59
This is the newny ecosystemekosystem of open-knowledgeöppna-kunskap flowsströmmar,
Detta är det nya ekosystemet
för flöden av öppen kunskap,
inte bara från nord till syd,
men syd till syd,
06:05
not just travelingreser NorthNorr to SouthSödra, but SouthSödra to SouthSödra,
och även syd till nord,
06:10
and even SouthSödra to NorthNorr,
med Mexikos Oportunidades
som idag inspirerar New York City.
06:12
with Mexico'sMexikos OportunidadesOportunidades todayi dag inspiringinspirerande NewNya YorkYork CityStaden.
Och likaväl som
överföringar nord till syd öppnar upp,
06:18
And just as these North-to-SouthNord-sydlig transfersöverföringar are openingöppning up,
så gör de utvecklingsinstitutioner
06:22
so too are the developmentutveckling institutionsinstitutioner
som utförde dessa överföringar det.
06:25
that channeledkanaliseras these transfersöverföringar.
Detta är den andra förändringen:
öppet bistånd.
06:27
This is the secondandra shiftflytta: openöppen aidhjälpa.
Världsbanken öppnade nyligen
sin databank för offentligheten,
06:31
RecentlyNyligen, the WorldVärlden BankBank openedöppnad its vaultvalvet of datadata
06:35
for publicoffentlig use, releasingsläppa 8,000 economicekonomisk and socialsocial indicatorsindikatorer
och offentliggjorde 8 000 ekonomiska
och sociala indikatorer
för 200 länder över en 50-årsperiod,
06:39
for 200 countriesländer over 50 yearsår,
och lanserade en global tävling
för crowdsourcing av
06:44
and it launchedlanserade a globalglobal competitionkonkurrens to crowdsourcesamarbetsverktygen
innovativa appar som använder denna data.
06:48
innovativeinnovativ appsappar usinganvänder sig av this datadata.
Dagens utvecklingsinstitutioner
öppnar också upp
06:51
DevelopmentUtveckling institutionsinstitutioner todayi dag are alsoockså openingöppning
projekten de finansierar
för offentlig granskning.
06:55
for publicoffentlig scrutinygranskning the projectsprojekt they financefinansiera.
Såsom GeoMapping.
06:58
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapKarta from KenyaKenya,
På denna karta från Kenya,
visar de röda punkterna
var donatorfinansierade skolor ligger,
07:03
the redröd dotsprickar showshow where all the schoolsskolor financedfinansieras by donorsgivare
07:07
are locatedbelägen, and the darkermörkare the shadeskugga of greengrön,
och ju mörkare grönt,
desto större andel barn
som inte går i skolan.
07:11
the more the numbersiffra of out-of-schoolout-of-school childrenbarn.
Denna sammanslagning avslöjar
07:15
So this simpleenkel mashupmashup revealsavslöjar that donorsgivare
att donatorer inte har finansierat
några skolor i områdena
07:19
have not financedfinansieras any schoolsskolor in the areasområden
med flest barn som inte går i skolan,
07:22
with the mostmest out-of-schoolout-of-school childrenbarn,
07:24
provokingprovocera newny questionsfrågor. Is developmentutveckling assistancebistånd
vilket skapar nya frågor.
Inriktar bistånd sig på de
som mest behöver vår hjälp?
07:28
targetingtargeting those who mostmest need our help?
Världsbanken har nu GeoMappat
07:33
In this mannersätt, the WorldVärlden BankBank has now GeoMappedGeoMapped
30,000 projektaktiviteter i 143 länder,
07:36
30,000 projectprojekt activitiesaktiviteter in 143 countriesländer,
och donatorer använder
en gemensam plattform
07:41
and donorsgivare are usinganvänder sig av a commonallmänning platformplattform
för att kartlägga sina projekt.
07:44
to mapKarta all theirderas projectsprojekt.
Det är ett oerhört framsteg
för transparens
07:47
This is a tremendousenorm leaphoppa forwardfram- in transparencygenomskinlighet
och ansvarskyldighet av bistånd.
07:52
and accountabilityansvarighet of aidhjälpa.
Detta leder till den tredje,
och enligt min åsikt,
07:54
And this leadsleads me to the thirdtredje, and in my viewse,
07:57
the mostmest significantsignifikant shiftflytta in developmentutveckling:
viktigaste förändringen inom utveckling:
öppen styrning.
Regeringarna idag öppnar upp
08:01
openöppen governancestyrning. GovernmentsRegeringarna todayi dag are openingöppning up
likaväl som medborgare
kräver inflytande och ansvarskyldighet.
08:05
just as citizensmedborgare are demandingkrävande voiceröst and accountabilityansvarighet.
Från arabiska våren
till Anna Hazare-rörelsen i Indien,
08:09
From the ArabArabiska SpringVåren to the AnnaAnna HazareHazare movementrörelse in IndiaIndien,
visar att användning av mobiltelefoner
och sociala medier
08:13
usinganvänder sig av mobilemobil phonestelefoner and socialsocial mediamedia
inte endast är
för politisk ansvarskyldighet
08:16
not just for politicalpolitisk accountabilityansvarighet
men också för ansvarskyldighet
inom utveckling.
08:18
but alsoockså for developmentutveckling accountabilityansvarighet.
Levererar regeringar
tjänster till sina medborgare?
08:22
Are governmentsregeringar deliveringleverera servicestjänster to the citizensmedborgare?
Många regeringar i Afrika
08:27
So for instanceexempel, severalflera governmentsregeringar in AfricaAfrika
och Östeuropa
öppnar upp sin budget för allmänheten.
08:31
and EasternÖstra EuropeEuropa are openingöppning theirderas budgetsbudgetar to the publicoffentlig.
08:36
But, you know, there is a bigstor differenceskillnad betweenmellan a budgetbudget
Men det är stor skillnad på en budget
som är offentlig och en som är åtkomlig.
08:39
that's publicoffentlig and a budgetbudget that's accessibletillgänglig.
Detta är en offentlig budget. (Skratt)
08:43
This is a publicoffentlig budgetbudget. (LaughterSkratt)
Som ni kan se är den inte riktigt åtkomlig
08:48
And as you can see, it's not really accessibletillgänglig
eller begriplig för vanliga medborgare
08:52
or understandablebegriplig to an ordinaryvanlig citizenmedborgare
som försöker förstå
hur regeringen spenderar sina resurser.
08:54
that is tryingpåfrestande to understandförstå how the governmentregering is spendingutgifterna its resourcesMedel.
För att tackla detta problem
använder regeringar nya verktyg
08:59
To tackletackla this problemproblem, governmentsregeringar are usinganvänder sig av newny toolsverktyg
för att visualisera budgeten
så den är lättare att förstå
09:03
to visualizevisualisera the budgetbudget so it's more understandablebegriplig
för allmänheten.
09:08
to the publicoffentlig.
På denna karta från Moldavien
visar den gröna färgen
09:10
In this mapKarta from MoldovaMoldavien, the greengrön colorFärg showsvisar
de områden som spenderar lite på skolor
09:14
those districtsdistrikten that have lowlåg spendingutgifterna on schoolsskolor
men visar på goda utbildningsresultat,
09:18
but good educationalpedagogisk outcomesutfall,
och den röda färgen visar motsatsen.
09:20
and the redröd colorFärg showsvisar the oppositemotsatt.
Ett verktyg som detta hjälper till att
omvandla en hylla med krångliga dokument
09:24
ToolsVerktyg like this help turnsväng a shelfhylla fullfull of inscrutableoutgrundlig documentsdokument
till ett allmänt begripbart
visuellt instrument,
09:30
into a publiclyoffentligt understandablebegriplig visualvisuell,
och intressant med denna öppenhet är
09:34
and what's excitingspännande is that with this opennessöppenhet,
att det idag finns
nya möjligheter för medborgare
09:38
there are todayi dag newny opportunitiesmöjligheter for citizensmedborgare
att ge feedback och påverka regeringar.
09:42
to give feedbackåterkoppling and engageförlova sig with governmentregering.
På Filippinerna kan föräldrar och elever
09:45
So in the PhilippinesFilippinerna todayi dag, parentsföräldrar and studentsstudenter
ge feedback i realtid på en websida,
09:49
can give real-timerealtid feedbackåterkoppling on a websitehemsida,
Checkmyschool.org, eller via sms,
09:54
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usinganvänder sig av SMSSMS, whetherhuruvida teacherslärare
till exempel kring böcker eller lärare
som inte dyker upp,
09:59
and textbooksläroböcker are showingsom visar up in schoolskola,
liknande problem
som jag bevittnade i Uganda och i Bihar.
10:01
the samesamma problemsproblem I witnessedbevittnade in UgandaUganda and in BiharBihar.
Och regeringen är lyhörd.
10:06
And the governmentregering is responsivemottaglig. So for instanceexempel,
När det till exempel
rapporterades på websidan att 800 elever
10:09
when it was reportedrapporterad on this websitehemsida that 800 studentsstudenter
var i fara
eftersom skolreparationer fördröjdes
10:14
were at riskrisk because schoolskola repairsreparationer had stalledavstannat
på grund av korruption,
10:18
duepå grund av to corruptionkorruption, the DepartmentInstitutionen of EducationUtbildning
vidtog filippinska
utbildningsdepartementet snabba åtgärder.
10:20
in the PhilippinesFilippinerna tooktog swiftSWIFT actionhandling.
Och intressant är att denna uppfinning
10:23
And you know what's excitingspännande is that this innovationinnovation
sprider sig från syd till syd,
från Filippinerna
10:27
is now spreadingspridning SouthSödra to SouthSödra, from the PhilippinesFilippinerna
till Indonesien, Kenya, Moldavien etc.
10:32
to IndonesiaIndonesien, KenyaKenya, MoldovaMoldavien and beyondbortom.
I Dar es Salaam i Tanzania
10:36
In DarDar esES SalaamSalaam, TanzaniaTanzania, even an impoverishedutfattig
kunde även ett fattigt samhälle
använda redskapen
10:40
communitygemenskap was ablestånd to use these toolsverktyg
för att uttrycka sina anspråk.
10:44
to voiceröst its aspirationssträvanden.
Kartan över Tandale såg ut
på följande sätt
10:47
This is what the mapKarta of TandaleTandale lookedtittade like
i augusti 2011,
men inom några veckor
10:50
in AugustAugusti, 2011. But withininom a few weeksveckor,
kunde universitetsstuderande
använda mobiltelefoner
10:54
universityuniversitet studentsstudenter were ablestånd to use mobilemobil phonestelefoner
och en open-source plattform
för att kartlägga
10:58
and an open-sourceöppen källa platformplattform to dramaticallydramatiskt mapKarta
hela samhällets infrastruktur.
11:03
the entirehel communitygemenskap infrastructureinfrastruktur.
11:07
And what is very excitingspännande is that citizensmedborgare were then
Mycket intressant är att medborgare kunde
11:11
ablestånd to give feedbackåterkoppling as to whichsom healthhälsa or watervatten pointspoäng
ge feedback
om vilka hälso- och vattenstationer
som inte fungerade,
11:16
were not workingarbetssätt, aggregatedaggregerade
samlat i de röda punkterna som ni ser,
11:19
in the redröd bubblesbubblor that you see,
vilket tillsammans
skapar ett grafiskt redskap
11:21
whichsom togethertillsammans provideserbjuder a graphicGraphic visualvisuell
för de fattigas gemensamma röst.
11:26
of the collectivekollektiv voicesröster of the poorfattig.
11:31
TodayIdag, even BiharBihar is turningvändning around and openingöppning up
Även dagens Bihar håller på att förändras
under en engagerad ledning
som gör regeringen
11:36
underunder a committedengagerad leadershipledarskap that is makingtillverkning governmentregering
öppen, åtkomlig och lyhörd
till de fattiga.
11:39
transparenttransparent, accessibletillgänglig and responsivemottaglig to the poorfattig.
Men i stora delar av världen
11:44
But, you know, in manymånga partsdelar of the worldvärld,
är regeringar inte intresserade av
att öppna upp
11:48
governmentsregeringar are not interestedintresserad in openingöppning up
eller hjälpa de fattiga,
och det är en sann utmaning
11:51
or in servingbetjänar the poorfattig, and it is a realverklig challengeutmaning
för de som önskar att förändra systemet.
11:56
for those who want to changeByta the systemsystemet.
Det är de ensamma kämparna
12:00
These are the lonelyensam warriorskrigare
som min pappa och många andra,
12:04
like my fatherfar and manymånga, manymånga othersandra,
och ett viktigt mål för utvecklingsarbete
12:07
and a keynyckel- frontierFrontier of developmentutveckling work
är att hjälpa dessa ensamma kämpare
att förenas
12:10
is to help these lonelyensam warriorskrigare joinansluta sig handshänder
så de kan besegra oddsen tillsammans.
12:15
so they can togethertillsammans overcomebetagen the oddsodds.
12:19
So for instanceexempel, todayi dag, in GhanaGhana, courageousmodiga reformersreformatorerna
Ghanas modiga reformatörer
från civilsamhället, parlamentet
och regeringen,
12:24
from civilcivil societysamhälle, ParliamentParlamentet and governmentregering,
har till exempel skapat en koalition
för transparenta kontrakt
12:27
have forgedsmidda a coalitionkoalition for transparenttransparent contractskontrakt
inom oljesektorn och detta har inspirerat
12:31
in the oilolja sectorsektor, and, galvanizedgalvaniserad by this,
reformatörer i parlamentet
till att utforska dubiösa kontrakt.
12:35
reformersreformatorerna in ParliamentParlamentet are now investigatingundersöker dubioustvivelaktiga contractskontrakt.
Sådana exempel inger nytt hopp,
nya möjligheter
12:41
These examplesexempel give newny hopehoppas, newny possibilitymöjlighet
till problemen jag bevittnade i Uganda
12:46
to the problemsproblem I witnessedbevittnade in UgandaUganda
och som min pappa utmanade i Bihar.
12:49
or that my fatherfar confrontedkonfronteras in BiharBihar.
12:54
Two yearsår agosedan, on AprilApril 8thth, 2010, I calledkallad my fatherfar.
För två år sen, den 8 april 2010,
ringde jag till min pappa.
13:01
It was very latesent at night, and at ageålder 80,
Det var sent på kvällen
och vid en ålder av 80 år
höll han på att formulera en
70 sidor lång allmänintresslig rättstvist
13:06
he was typingskriver a 70-page-sida publicoffentlig interestintressera litigationrättstvister
mot korruption inom ett vägprojekt.
13:11
againstmot corruptionkorruption in a roadväg projectprojekt.
Fastän han inte var advokat
pläderade han själv fallet
13:15
ThoughMen he was no lawyeradvokat, he arguedargued the casefall in courtdomstol
i rätten dagen efter.
13:19
himselfhan själv the nextNästa day. He wonvann the rulinghärskande,
Han vann,
men senare samma kväll,
13:24
but latersenare that very eveningkväll,
föll han illa och dog.
13:26
he fellföll, and he dieddog.
13:30
He foughtkämpade tilltill the endslutet, increasinglyalltmer passionatepassionerad
Han kämpade till slutet,
allt mer passionerad och övertygad om
att för att bekämpa
korruption och fattigdom
13:35
that to combatbekämpa corruptionkorruption and povertyfattigdom,
krävdes det inte endast
att statstjänstemän skulle vara ärliga,
13:39
not only did governmentregering officialstjänstemän need to be honestärlig,
men att medborgare behövde gå ihop
13:43
but citizensmedborgare neededbehövs to joinansluta sig togethertillsammans
för att göra sina röster hörda.
13:46
to make theirderas voicesröster heardhört.
De blev hans två bokstöd i livet,
13:49
These becameblev the two bookendsBokstöd of his life,
och resan mellan dem
13:54
and the journeyresa he traveledrest in betweenmellan
återspeglade
det förändrande utvecklingslandskapet.
13:57
mirroredspeglade the changingskiftande developmentutveckling landscapelandskap.
Jag inspireras av dessa förändringar
och jag är entusiastisk
14:02
TodayIdag, I'm inspiredinspirerad by these changesförändringar, and I'm excitedupphetsad
kring att vi inom Världsbanken antar
14:07
that at the WorldVärlden BankBank, we are embracingomfamna
dessa nya riktningar, en viktig utveckling
14:10
these newny directionsvägbeskrivning, a significantsignifikant departureavresa
14:13
from my work in UgandaUganda 20 yearsår agosedan.
sedan mitt arbete i Uganda för 20 år sen.
Utveckling måste radikalt öppnas upp
14:17
We need to radicallyradikalt openöppen up developmentutveckling
så kunskap kan flyta i flera riktningar
14:20
so knowledgekunskap flowsströmmar in multipleflera olika directionsvägbeskrivning,
och inspirera aktörer,
så biståndet blir transparent,
14:23
inspiringinspirerande practitionersutövare, so aidhjälpa becomesblir transparenttransparent,
ansvarstagande och effektivt,
så regeringar öppnar upp
14:28
accountableansvarig and effectiveeffektiv, so governmentsregeringar openöppen up
och medborgare blir engagerade
och bemyndigade
14:32
and citizensmedborgare are engagedengagerad and empoweredbefogenhet
med reformatörer i regeringen.
14:36
with reformersreformatorerna in governmentregering.
Vi måste öka hastigheten
på förändringarna.
14:38
We need to accelerateaccelerera these shiftsskift.
Gör vi det kommer vi att märka
att de fattigas enade röst
14:41
If we do, we will find that the collectivekollektiv voicesröster
14:46
of the poorfattig will be heardhört in BiharBihar,
kommer att höras i Bihar,
i Uganda och på många andra platser.
14:50
in UgandaUganda, and beyondbortom.
14:52
We will find that textbooksläroböcker and teacherslärare
Vi kommer att se att läroböcker och lärare
finns i skolorna för barnen.
14:56
will showshow up in schoolsskolor for theirderas childrenbarn.
15:00
We will find that these childrenbarn, too,
Vi kommer också att uppleva att dessa barn
får en äkta chans
att bryta sig ur fattigdomen.
15:04
have a realverklig chancechans of breakingbrytning theirderas way out of povertyfattigdom.
Tack.
15:10
Thank you. (ApplauseApplåder)
(Applåder)
15:13
(ApplauseApplåder)
Translated by Anne Svenstrup Mogensen
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com