English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Kako otvoreni podaci mijenjaju međunarodnu pomoć

Filmed:
502,533 views

Kako se uvjeriti da humanitarna pomoć i novac zapravo dolaze do ljudi koji ih najviše trebaju? Sanjay Pradhan iz Svjetske banke pruža tri smjernice pomoću kojih ona ima najviše utjecaja -- i čime se suzbija korupcija. Postoji jedan ključ: spojiti ljude koji rade na promjeni propalih sustava s podacima koje trebaju.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewrastao up in BiharBihar, India'sIndija je poorestnajsiromašnija statedržava,
Odrastao sam u Biharu, Indijskoj najsiromašnijoj saveznoj državi,
00:16
and I rememberzapamtiti when I was sixšest yearsgodina oldstar,
sjećam se kada sam imao šest godina,
00:21
I rememberzapamtiti comingdolazak home one day to find a cartkolica
išao sam kući i na pragu
00:24
fullpuni of the mostnajviše deliciousukusna sweetsslastice at our doorsteppragu.
naišao na kolica puna najfinijih slatkiša.
00:28
My brothersbraća and I dugiskopao in,
Moj brat i ja smo ih odmah počeli jesti,
00:33
and that's when my fatherotac camedošao home.
tada je moj otac došao kući.
00:37
He was lividmodar, and I still rememberzapamtiti how we criedplakala
Problijedio je, još uvijek se sjećam kako je plakao
00:40
when that cartkolica with our half-eatenspecijalno sweetsslastice
kada su kolica s polu pojedenim slatkišima
00:46
was pulledizvukao away from us.
odvukli od nas.
00:50
LaterKasnije, I understoodrazumjeti why my fatherotac got so upsetuzrujan.
Kasnije sam shvatio zašto se moj otac toliko uzrujao.
00:53
Those sweetsslastice were a bribemito
Ti slatkiši su bili mito
00:58
from a contractorizvođač radova who was tryingtežak to get my fatherotac
jednog građevinara koji je pokušavao dobiti
01:01
to awarddodijeliti him a governmentvlada contractugovor.
vladin ugovor od mog oca.
01:04
My fatherotac was responsibleodgovoran for buildingzgrada roadsceste in BiharBihar,
Moj otac je bio odgovoran za gradnju cesta u Biharu
01:08
and he had developedrazvijen a firmfirma stancestav againstprotiv corruptionkorupcija,
i razvio je čvrst stav protiv korupcije,
01:13
even thoughiako he was harasseduznemiravao and threatenedugroženi.
iako je bio maltretiran i prijetilo mu se.
01:17
His was a lonelyusamljen struggleborba, because BiharBihar
Njegova borba bila je usamljena, jer je Bihar
01:21
was alsotakođer India'sIndija je mostnajviše corruptpokvariti statedržava,
bio najkorumpiranija država Indije,
01:25
where publicjavnost officialsDužnosnici were enrichingobogaćujući themselvesse,
gdje su javni službenici obogaćivali sebe,
01:28
[ratherradije] than servingservirati the poorsiromašan who had no meanssredstva
(umjesto) da služe siromašnima koji nisu imali načina
01:32
to expressizraziti theirnjihov anguishtjeskobe if theirnjihov childrendjeca
kojim bi izrazili svoju muku ako im djeca
01:36
had no foodhrana or no schoolingškolovanje.
nisu imala hrane ili obrazovanja.
01:40
And I experiencediskusan this mostnajviše viscerallyviscerally
I to sam najbolje doživio
01:44
when I traveledputovao to remotedaljinski villagessela to studystudija povertysiromaštvo.
kada sam putovao udaljenim selima kako bih proučavao siromaštvo.
01:48
And as I wentotišao villageselo to villageselo,
I kako sam išao od sela do sela,
01:55
I rememberzapamtiti one day, when I was famishedizgladneli and exhaustediscrpljen,
sjećam se jednog dana, kada sam bio izgladnjen i izmoren,
01:58
and I was almostskoro collapsingurušavanja
i skoro sam kolabrirao
02:05
in a scorchingužasna heattoplina underpod a treedrvo,
pod užasnom vrućinom ispod jednog drveta,
02:07
and just at that time, one of the poorestnajsiromašnija menmuškarci in that villageselo
i baš tada, jedan od najsiromašnijih ljudi u tom selu
02:10
invitedpozvan me into his hutkoliba and graciouslymilostivo fedhranjen me.
me pozvao u svoju kolibu i obilno nahranio.
02:16
Only I laterkasnije realizedshvatio that what he fedhranjen me
Tek sam kasnije shvatio da ono s čime me nahranio
02:22
was foodhrana for his entirečitav familyobitelj for two daysdana.
je bila hrana cijele njegove obitelji za dva dana.
02:27
This profounddubok giftdar of generosityvelikodušnost
Taj jedinstveni dar plemenitosti
02:33
challengedizazvan and changedpromijenjen the very purposesvrha of my life.
me potakao i promijenio smisao mog života.
02:37
I resolvedriješen to give back.
Odlučio sam se iskupiti.
02:42
LaterKasnije, I joinedspojen the WorldSvijet BankBanke, whichkoji soughttraži to fightborba
Kasnije, pridružio sam se Svjetskoj banci, koja se pokušala boriti
02:46
suchtakav povertysiromaštvo by transferringprijenos aidpomoć from richbogat to poorsiromašan countrieszemlje.
s takvim siromaštvom prenoseći pomoć iz bogatih prema siromašnim zemljama.
02:50
My initialpočetni work focusedusmjerena on UgandaUganda, where I focusedusmjerena
Moj prvi rad se fokusirao na Ugandu, gdje sam se bavio
02:56
on negotiatingpregovarački reformsreforme with the FinanceFinancije MinistryMinistarstvo of UgandaUganda
pregovaranjem reformi s ministarstvom
financija Ugande
03:01
so they could accesspristup our loanskrediti.
kako bi mogli dobiti naše kredite.
03:06
But after we disbursedisplaćena the loanskrediti, I rememberzapamtiti
Ali nakon što smo isplatili novce, sjećam se
03:08
a tripputovanje in UgandaUganda where I foundpronađeno newlynovo builtizgrađen schoolsškola
puta u Ugandu gdje sam našao novoizgrađene škole
03:11
withoutbez textbooksudžbenici or teachersučitelji,
bez knjiga ili učitelja,
03:16
newnovi healthzdravlje clinicsklinike withoutbez drugslijekovi,
nove zdravstvene ustanove bez lijekova,
03:19
and the poorsiromašan oncejednom again withoutbez any voiceglas or recourseregres.
i siromašne još jednom bez ikakvoga glasa ili pomoći.
03:22
It was BiharBihar all over again.
Izgledalo je poput Bihara.
03:28
BiharBihar representspredstavlja the challengeizazov of developmentrazvoj:
Bihar je predstavljao izazov napretka:
03:31
abjectpreziran povertysiromaštvo surroundedokružen by corruptionkorupcija.
potpuno siromaštvo okruženo korupcijom.
03:35
GloballyGlobalno, 1.3 billionmilijardi people liveživjeti on lessmanje than
Globalno, 1.3 milijarde ljudi živi na manje od
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaUganda
1.25$ po danu i posao koji sam obavio u Ugandi
03:43
representspredstavlja the traditionaltradicionalan approachpristup to these problemsproblemi
predstavlja tradicionalni pristup ovakvim problemima
03:48
that has been practicedprakticira sinceod 1944,
koji se primjenjivao od 1944,
03:53
when winnerspobjednici of WorldSvijet WarRat IIII, 500 foundingosnivanje fathersoci,
kada su se pobjednici II. Svjetskog rata, 500 osnivajućih otaca,
03:57
and one lonelyusamljen foundingosnivanje mothermajka,
i jedna usamljena majka,
04:03
gatheredokupilo in NewNovi HampshireHampshire, USASJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE,
okupili u New Hampshireu, SAD,
04:06
to establishuspostaviti the BrettonBretton WoodsŠume institutionsinstitucije,
kako bi osnovali Bretton Woods institucije,
04:09
includinguključujući the WorldSvijet BankBanke.
uključujući Svjetsku banku.
04:11
And that traditionaltradicionalan approachpristup to developmentrazvoj
Taj tradicionalni pristup razvoju
04:13
had threetri keyključ elementselementi. First, transferprijenos of resourcesresursi
imao je tri ključna elementa. Prvo, prijenos sredstava
04:17
from richbogat countrieszemlje in the NorthSjever
iz bogatih zemalja na sjeveru
04:20
to poorersiromašniji countrieszemlje in the SouthJug,
prema siromašnijim zemljama na jugu,
04:22
accompanieduz by reformreforme prescriptionsrecepti.
popraćeno s propisivanjem reformi.
04:25
SecondDrugi, the developmentrazvoj institutionsinstitucije that channeledkanalizirati
Drugo, razvojne institucije koje su usmjeravale
04:28
these transfersTransferi were opaqueneproziran, with little transparencyprozirnost
te transakcije bile su zatvorene, s malo transparentnosti
04:31
of what they financedfinancira or what resultsrezultati they achievedpostići.
u vezi toga što su financirale ili
koje su rezultate postigle.
04:36
And thirdtreći, the engagementangažman in developingrazvoju countrieszemlje
I treće, angažman u zemljama u razvoju
04:40
was with a narrowsuziti setset of governmentvlada eliteselite
se vodio u dogovoru s vladajućim elitama
04:44
with little interactioninterakcija with the citizensgrađani, who are
s malo interakcije s građanima, koji su
04:47
the ultimateultimativno beneficiarieskorisnici of developmentrazvoj assistancepomoć.
krajnji korisnici razvojne pomoći.
04:50
TodayDanas, eachsvaki of these elementselementi is openingotvor up
Danas, svaki od ovih elemenata se otvaraju
04:55
dueuslijed to dramaticdramatičan changespromjene in the globalglobalno environmentokolina.
zbog dramatičnih promjena u globalnom okruženju.
04:59
OpenOtvoren knowledgeznanje, openotvoren aidpomoć, openotvoren governancevladavina,
Otvoreno znanje, otvorena pomoć, otvoreno vladanje
05:02
and togetherzajedno, they representpredstavljati threetri keyključ shiftspomaci
i zajedno, oni predstavljaju tri ključna pomaka
05:06
that are transformingpretvarajući developmentrazvoj
koja transformiraju razvoj
05:10
and that alsotakođer holddržati greaterviše hopenada for the problemsproblemi
i u kojima postoji nada za probleme
05:12
I witnessedsvjedoci in UgandaUganda and in BiharBihar.
kojima sam svjedočio u Ugandi i Biharu.
05:16
The first keyključ shiftsmjena is openotvoren knowledgeznanje.
Prvi ključan pomak je otvoreno znanje.
05:21
You know, developingrazvoju countrieszemlje todaydanas will not simplyjednostavno
Znate, zemlje u razvoju danas neće jednostavno
05:24
acceptprihvatiti solutionsrješenja that are handedruku down to them
prihvatiti rješenja koja im ponude
05:27
by the U.S., EuropeEurope or the WorldSvijet BankBanke.
SAD, Europa ili Svjetska banka.
05:31
They get theirnjihov inspirationinspiracija, theirnjihov hopenada,
Oni dobivaju inspiraciju, nadu,
05:35
theirnjihov practicalpraktičan know-howznati kako,
praktično znanje
05:37
from successfuluspješan emergingu nastajanju economiesekonomija in the SouthJug.
od uspješnih rastućih ekonomija na jugu.
05:40
They want to know how ChinaKina liftedpodiže 500 millionmilijuna people
Oni žele znati kako je Kina izbavila 500 milijuna ljudi
05:43
out of povertysiromaštvo in 30 yearsgodina,
iz siromaštva za 30 godina,
05:48
how Mexico'sMeksiko je OportunidadesOportunidades programprogram
kako je Meksički Oportunidades program
05:52
improvedpoboljšan schoolingškolovanje and nutritionishrana for millionsmilijuni of childrendjeca.
unaprijedio školstvo i prehranu za milijune djece.
05:55
This is the newnovi ecosystemekosustav of open-knowledgeotvoreno-znanje flowsteče,
Ovo je novi ekosustav otvorenog znanja,
05:59
not just travelingputujući NorthSjever to SouthJug, but SouthJug to SouthJug,
koji ne putuje samo sa sjevera na jug, nego i
s juga na jug,
06:05
and even SouthJug to NorthSjever,
pa čak i s juga na sjever,
06:10
with Mexico'sMeksiko je OportunidadesOportunidades todaydanas inspiringinspiriranje NewNovi YorkYork CityGrad.
primjerice Meksički Oportunidades program koji
inspirira New York.
06:12
And just as these North-to-SouthSjever-Jug transfersTransferi are openingotvor up,
I baš kako se ovi sjever-jug prijelazi otvaraju,
06:18
so too are the developmentrazvoj institutionsinstitucije
tako se i razvojne institucije
06:22
that channeledkanalizirati these transfersTransferi.
koje usmjeravaju ove prijenose otvaraju.
06:25
This is the seconddrugi shiftsmjena: openotvoren aidpomoć.
To je drugi pomak: otvorena pomoć.
06:27
RecentlyNedavno, the WorldSvijet BankBanke openedotvori its vaulttrezor of datapodaci
Nedavno, Svjetska banka je javnosti otvorila
svoj trezor s podacima,
06:31
for publicjavnost use, releasingispuštanje 8,000 economicekonomski and socialsocijalni indicatorspokazatelji
u kojima su 8,000 ekonomskih i socijalnih indikatora
06:35
for 200 countrieszemlje over 50 yearsgodina,
za 200 zemalja tijekom 50 godina,
06:39
and it launchedpokrenut a globalglobalno competitionkonkurencija to crowdsourcecrowdsource
što je pokrenilo globalno natjecanje za razvoj
06:44
innovativeinovativan appsaplikacije usingkoristeći this datapodaci.
inovativnih aplikacija koje koriste ove podatke.
06:48
DevelopmentRazvoj institutionsinstitucije todaydanas are alsotakođer openingotvor
Razvojne institucije se danas također otvaraju
06:51
for publicjavnost scrutinynadzor the projectsprojekti they financefinancije.
davajući javnosti uvid u projekte koje financiraju.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapkarta from KenyaKenija,
Uzmite za primjer GeoMapping. Na ovoj karti Kenije,
06:58
the redcrvena dotstočkice showpokazati where all the schoolsškola financedfinancira by donorsdonatori
crvene točke prikazuju sve škole financirane od strane donora,
07:03
are locatednalazi, and the darkertamnije the shadehlad of greenzelena,
što je tamnija zelena boja,
07:07
the more the numberbroj of out-of-schoolvan škole childrendjeca.
to je više djece izvan škola.
07:11
So this simplejednostavan mashupMashup revealsotkriva that donorsdonatori
Tako ovaj primjer pokazuje da donori
07:15
have not financedfinancira any schoolsškola in the areaspodručja
nisu financirali niti jednu školu u područjima
07:19
with the mostnajviše out-of-schoolvan škole childrendjeca,
koja imaju najviše neškolovane djece,
07:22
provokingizazivanja newnovi questionspitanja. Is developmentrazvoj assistancepomoć
što donosi nova pitanja. Cilja li razvojna pomoć
07:24
targetingciljanje those who mostnajviše need our help?
one kojima je naša pomoć najpotrebnija?
07:28
In this mannerdržanje, the WorldSvijet BankBanke has now GeoMappedGeoMapped
Zbog toga, Svjetska banka je trenutno geo-locirala
07:33
30,000 projectprojekt activitiesdjelatnost in 143 countrieszemlje,
30,000 projekata u 143 države,
07:36
and donorsdonatori are usingkoristeći a commonzajednička platformplatforma
a donori također koriste istu platformu
07:41
to mapkarta all theirnjihov projectsprojekti.
kako bi označili svoje projekte.
07:44
This is a tremendousogroman leapskok forwardnaprijed in transparencyprozirnost
Ovo je ogroman korak naprijed u transparentnosti
07:47
and accountabilityodgovornost of aidpomoć.
i odgovornosti pomaganja.
07:52
And this leadsvodi me to the thirdtreći, and in my viewpogled,
Ovo me dovodi do trećeg, prema meni,
07:54
the mostnajviše significantznačajan shiftsmjena in developmentrazvoj:
najznačajnijeg pomaka u razvoju:
07:57
openotvoren governancevladavina. GovernmentsVlade todaydanas are openingotvor up
otvorenom vladanju. Danas se vlade otvaraju
08:01
just as citizensgrađani are demandingzahtjevan voiceglas and accountabilityodgovornost.
zbog građana koji traže pravo glasa i odgovornost.
08:05
From the ArabArapski SpringProljeće to the AnnaAnna HazareHazare movementpokret in IndiaIndija,
Od Arapskog Proljeća do Anna Hazare
pokreta u Indiji,
08:09
usingkoristeći mobilemobilni phonestelefoni and socialsocijalni mediamedia
koristeći mobilne telefone i društvene medije
08:13
not just for politicalpolitički accountabilityodgovornost
ne samo za političku odgovornost
08:16
but alsotakođer for developmentrazvoj accountabilityodgovornost.
nego i za razvojnu odgovornost.
08:18
Are governmentsvlade deliveringisporuku servicesusluge to the citizensgrađani?
Pružaju li vlade usluge svojim građanima?
08:22
So for instanceprimjer, severalnekoliko governmentsvlade in AfricaAfrika
Na primjer, više vlada u Africi
08:27
and EasternIstočne EuropeEurope are openingotvor theirnjihov budgetsproračuni to the publicjavnost.
i istočnoj Europi otvaraju svoje proračune javnosti.
08:31
But, you know, there is a bigvelika differencerazlika betweenizmeđu a budgetbudžet
Ali, znate, postoji velika razlika između proračuna
08:36
that's publicjavnost and a budgetbudžet that's accessibledostupan.
koji je javni i proračuna kojem se može pristupiti.
08:39
This is a publicjavnost budgetbudžet. (LaughterSmijeh)
To je javni budžet. (Smijeh)
08:43
And as you can see, it's not really accessibledostupan
I kao što možete vidjeti, on je zapravo nedostupan
08:48
or understandableRazumljivo to an ordinaryobičan citizengrađanin
ili neshvatljiv običnom građaninu
08:52
that is tryingtežak to understandrazumjeti how the governmentvlada is spendingtrošenje its resourcesresursi.
koji pokušava razumjeti kako vlada
troši svoje resurse.
08:54
To tacklepribor this problemproblem, governmentsvlade are usingkoristeći newnovi toolsalat
Kako bi riješili ovaj problem, vlade koriste nove alate
08:59
to visualizevizualizirati the budgetbudžet so it's more understandableRazumljivo
za vizualizaciju budžeta tako da je on
09:03
to the publicjavnost.
razumljiviji javnosti.
09:08
In this mapkarta from MoldovaMoldavija, the greenzelena colorboja showspokazuje
U ovoj mapi Moldavije, zelena boja predstavlja
09:10
those districtsčetvrti that have lownizak spendingtrošenje on schoolsškola
područja koja imaju niske izdatke za škole
09:14
but good educationalobrazovni outcomesrezultati,
ali dobre obrazovne ishode,
09:18
and the redcrvena colorboja showspokazuje the oppositesuprotan.
a crvena boja prikazuje obrnuto.
09:20
ToolsAlati like this help turnskretanje a shelfpolica fullpuni of inscrutablenedokučiv documentsdokumenti
Alati poput ovoga pretvaraju police pune dokumenata
09:24
into a publiclyjavno understandableRazumljivo visualvidni,
u prikaz koji je razumljiv javnosti,
09:30
and what's excitinguzbudljiv is that with this opennessotvorenost,
i ono što je uzbudljivo u vezi ove otvorenosti,
09:34
there are todaydanas newnovi opportunitiesprilike for citizensgrađani
danas postoje nove mogućnosti za građane
09:38
to give feedbackpovratna veza and engageangažirati with governmentvlada.
da daju povratne informacije i sudjeluju s vladom.
09:42
So in the PhilippinesFilipini todaydanas, parentsroditelji and studentsstudenti
Tako u Filipinima, roditelji i studenti
09:45
can give real-timestvarno vrijeme feedbackpovratna veza on a websiteweb stranica,
mogu u stvarnom vremenu dati informacije na stranici,
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usingkoristeći SMSSMS, whetherda li teachersučitelji
Checkmyschool.org ili pomoću
SMSa, pojavljuju li se
09:54
and textbooksudžbenici are showingpokazivanje up in schoolškola,
nastavnici i knjige u školi,
09:59
the sameisti problemsproblemi I witnessedsvjedoci in UgandaUganda and in BiharBihar.
to su isti problemi kojima sam svjedočio
u Ugandi i Biharu.
10:01
And the governmentvlada is responsiveuzvratni. So for instanceprimjer,
I vlada reagira. Na primjer,
10:06
when it was reportedizvijestio on this websiteweb stranica that 800 studentsstudenti
kada je na toj web stranici prijavljeno da je 800 učenika
10:09
were at riskrizik because schoolškola repairspopravci had stalledzastao
ugroženo jer je popravak škole zastao
10:14
dueuslijed to corruptionkorupcija, the DepartmentOdjel of EducationObrazovanje
zbog korupcije, ministarstvo obrazovanja
10:18
in the PhilippinesFilipini tookuzeo swiftSwift actionakcijski.
u Filipinima brzo je djelovalo.
10:20
And you know what's excitinguzbudljiv is that this innovationinovacija
Uzbudljivo je to što se ova inovacija
10:23
is now spreadingširenje SouthJug to SouthJug, from the PhilippinesFilipini
sada širi od od juga do juga, od Filipina
10:27
to IndonesiaIndonezija, KenyaKenija, MoldovaMoldavija and beyondIznad.
do Indonezije, Kenije, Moldavije i dalje.
10:32
In DarDar eses SalaamSalaam, TanzaniaTanzanija, even an impoverishedosiromašen
U Der es Salam, Tanzaniji, čak i najsiromašnije
10:36
communityzajednica was ableu stanju to use these toolsalat
zajednice imaju mogućnost korištenja ovih alata
10:40
to voiceglas its aspirationstežnje.
kako bi izrazili svoje želje.
10:44
This is what the mapkarta of TandaleTandale lookedgledao like
Ovako je karta Tandale izgledala u
10:47
in AugustKolovoz, 2011. But withinunutar a fewnekoliko weeksTjedni,
kolovozu, 2011. Ali za par tjedana,
10:50
universitysveučilište studentsstudenti were ableu stanju to use mobilemobilni phonestelefoni
studenti su iskoristili mobilne telefone
10:54
and an open-sourceotvoreni izvor platformplatforma to dramaticallydramatično mapkarta
i otvorene platforme i dramatično izmapirali
10:58
the entirečitav communityzajednica infrastructureinfrastruktura.
čitavu infrastrukturu zajednice.
11:03
And what is very excitinguzbudljiv is that citizensgrađani were then
I uzbudljivo je što su građani tada u mogućnosti
11:07
ableu stanju to give feedbackpovratna veza as to whichkoji healthzdravlje or watervoda pointsbodova
pružiti povratnu informaciju poput koje
zdravstvene ili vodovodne
11:11
were not workingrad, aggregatedsažeti
usluge ne rade, naznačeno
11:16
in the redcrvena bubblesmjehurići that you see,
ovim crvenim kružićima koje vidite,
11:19
whichkoji togetherzajedno providespruža a graphicgrafika visualvidni
koji zajedno pružaju grafički prikaz
11:21
of the collectivekolektivan voicesglasovi of the poorsiromašan.
kolektivnih glasova siromašnih građana.
11:26
TodayDanas, even BiharBihar is turningtokarenje around and openingotvor up
Danas se čak i Bihar mijenja i otvara
11:31
underpod a committedpredan leadershiprukovodstvo that is makingizrađivanje governmentvlada
pod odlučnim vodstvom koji čini vladu
11:36
transparenttransparentan, accessibledostupan and responsiveuzvratni to the poorsiromašan.
transparentnijom, pristupačnijom i odgovornijom
prema siromašnima.
11:39
But, you know, in manymnogi partsdijelovi of the worldsvijet,
Ali, znate, u mnogim dijelovima svijeta,
11:44
governmentsvlade are not interestedzainteresiran in openingotvor up
vlade nisu zainteresirane za otvaranje,
11:48
or in servingservirati the poorsiromašan, and it is a realstvaran challengeizazov
ili služenje siromašnima i to je pravi izazov
11:51
for those who want to changepromijeniti the systemsistem.
za one koje žele promijeniti takav sustav.
11:56
These are the lonelyusamljen warriorsratnici
Oni su usamljeni ratnici
12:00
like my fatherotac and manymnogi, manymnogi othersdrugi,
poput mog oca i mnogih, mnogih drugih,
12:04
and a keyključ frontiergranica of developmentrazvoj work
a ključan cilj razvojnog procesa
12:07
is to help these lonelyusamljen warriorsratnici joinpridružiti handsruke
je pomoći ovim usamljenim ratnicima da se ujedine
12:10
so they can togetherzajedno overcomesavladati the oddsizgledi.
i tako zajedno svladaju prepreke..
12:15
So for instanceprimjer, todaydanas, in GhanaGana, courageoushrabar reformersReformatori
Na primjer, danas, u Gani, hrabri reformisti
12:19
from civilgrađanski societydruštvo, ParliamentParlament and governmentvlada,
iz civilnog društva, parlament i vlada,
12:24
have forgedkrivotvoren a coalitionkoalicija for transparenttransparentan contractsugovori
osnovali su koaliciju za transparentne ugovore
12:27
in the oilulje sectorsektor, and, galvanizedpocinčani by this,
u naftnom sektoru, i zbog toga,
12:31
reformersReformatori in ParliamentParlament are now investigatingistražuje dubioussumnjive contractsugovori.
Parlament sada istražuje sumnjive ugovore.
12:35
These examplesprimjeri give newnovi hopenada, newnovi possibilitymogućnost
Ovi primjeri daju novu nadu, novu mogućnost
12:41
to the problemsproblemi I witnessedsvjedoci in UgandaUganda
problemima kojima sam svjedočio u Ugandi
12:46
or that my fatherotac confrontedsuočeni in BiharBihar.
ili kojima se moj otac suočio u Biharu.
12:49
Two yearsgodina agoprije, on AprilTravanj 8thth, 2010, I calledzvao my fatherotac.
Prije dvije godine, 8. travnja 2010, nazvao sam svog oca.
12:54
It was very latekasno at night, and at agedob 80,
Bila je kasna noć i on je u dobi od 80 godina
13:01
he was typingkucanje a 70-page-stranica publicjavnost interestinteres litigationparnica
pripremao javnu parnicu od 70 stranica
13:06
againstprotiv corruptionkorupcija in a roadcesta projectprojekt.
protiv korupcije u cestovnom projektu.
13:11
ThoughIako he was no lawyerodvjetnik, he arguedtvrdio the casespis in courtsud
Iako nije bio odvjetnik, sam je vodio predmet na sudu
13:15
himselfsam the nextSljedeći day. He wonwon the rulingvladajuće,
idućeg dana. Dobio je parnicu,
13:19
but laterkasnije that very eveningvečer,
ali kasnije te iste večeri,
13:24
he fellpao, and he diedumro.
pao je i preminuo.
13:26
He foughtborio tilldo the endkraj, increasinglysve passionatestrasan
Borio se do kraja, strastveno je
13:30
that to combatborba corruptionkorupcija and povertysiromaštvo,
tvrdio da kako bi se borili protiv
korupcije i siromaštva,
13:35
not only did governmentvlada officialsDužnosnici need to be honestpošten,
ne trebaju samo vladini službenici biti iskreni,
13:39
but citizensgrađani neededpotreban to joinpridružiti togetherzajedno
nego se i građani moraju ujediniti
13:43
to make theirnjihov voicesglasovi heardčuo.
kako bi se njihov glas čuo.
13:46
These becamepostao the two bookendsDržači za knjige of his life,
To su postala dva kraja njegova života,
13:49
and the journeyputovanje he traveledputovao in betweenizmeđu
a put koji je prešao između
13:54
mirroredsa ogledalom the changingmijenjanje developmentrazvoj landscapepejzaž.
zrcalio je izmijenjeni i unaprijeđeni krajolik.
13:57
TodayDanas, I'm inspirednadahnut by these changespromjene, and I'm exciteduzbuđen
Ja sam inspiriran ovim promjenama i uzbuđen
14:02
that at the WorldSvijet BankBanke, we are embracingobuhvaćajući
što u Svjetskoj banci prihvaćamo
14:07
these newnovi directionssmjerovi, a significantznačajan departureodlazak
ove nove smjernice, značajan pomak
14:10
from my work in UgandaUganda 20 yearsgodina agoprije.
od mog rada u Ugandi prije 20 godina.
14:13
We need to radicallytemeljito openotvoren up developmentrazvoj
Moramo radikalno otvoriti razvitak
14:17
so knowledgeznanje flowsteče in multiplevišekratnik directionssmjerovi,
tako da znanje teče u više smjerova,
14:20
inspiringinspiriranje practitionerspraktikanti, so aidpomoć becomespostaje transparenttransparentan,
inspirira praktikante, tako da pomoć postane transparentna,
14:23
accountableodgovoran and effectivedjelotvoran, so governmentsvlade openotvoren up
odgovorna i efektivna, tako da se vlade otvore
14:28
and citizensgrađani are engagedzauzet and empoweredovlašten
i građani postanu uključeni i dobiju moć
14:32
with reformersReformatori in governmentvlada.
u reformama koje provodi vlada.
14:36
We need to accelerateubrzati these shiftspomaci.
Moramo ubrzati ove promjene.
14:38
If we do, we will find that the collectivekolektivan voicesglasovi
Ako to napravimo, vidjet ćemo da će se glasovi
14:41
of the poorsiromašan will be heardčuo in BiharBihar,
siromašnih čuti u Biharu,
14:46
in UgandaUganda, and beyondIznad.
Ugandi i dalje.
14:50
We will find that textbooksudžbenici and teachersučitelji
Vidjet ćemo da će se knjige i učitelji
14:52
will showpokazati up in schoolsškola for theirnjihov childrendjeca.
pojaviti u školama za svoju djecu.
14:56
We will find that these childrendjeca, too,
Ta djeca će, također,
15:00
have a realstvaran chanceprilika of breakinglom theirnjihov way out of povertysiromaštvo.
imati stvarnu priliku za izlazak iz siromaštva.
15:04
Thank you. (ApplausePljesak)
Hvala vam. (Pljesak)
15:10
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
15:13
Translated by Ivan Lovas
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com