English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Hoe open data de internationale steun veranderen

Filmed:
502,533 views

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling en de steun daadwerkelijk bij de juiste mensen terecht komt? Sanjay Pradhan van de Wereldbank geeft drie richtlijnen om de hulpverlening het meest effectief te maken - en tegelijkertijd de corruptie in te perken. Eén sleutel: de spelers die werken aan de gebroken systemen voorzien van de nodige gegevens.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewgroeide up in BiharBihar, India'sIndia's poorestarmste statestaat,
Ik ben opgegroeid in Bihar,
de armste staat van India.
00:16
and I rememberonthouden when I was sixzes yearsjaar oldoud,
Toen ik zes jaar was,
00:21
I rememberonthouden comingkomt eraan home one day to find a cartkar
kwam ik op een dag thuis en
00:24
fullvol of the mostmeest deliciousheerlijke sweetssnoep at our doorstepdeur.
vond een korf met de heerlijkste snoepjes
voor onze deur.
00:28
My brothersbroers and I duggegraven in,
Mijn broers en ik smulden ervan.
00:33
and that's when my fathervader camekwam home.
Even later kwam mijn vader thuis.
00:37
He was lividrazend, and I still rememberonthouden how we criedriep
Hij was razend en ik herinner me nog
hoe we weenden
00:40
when that cartkar with our half-eatenhalf-gegeten sweetssnoep
toen hij ons die korf
00:46
was pulledgetrokken away from us.
met half opgegeten snoep afnam.
00:50
LaterLater, I understoodbegrijpelijk why my fathervader got so upsetboos.
Later begreep ik waarom mijn vader zo boos was.
00:53
Those sweetssnoep were a bribesmeergeld
De zoetigheden waren smeergeld voor mijn vader
00:58
from a contractoraannemer who was tryingproberen to get my fathervader
van een aannemer die een regeringscontract
01:01
to awardonderscheiding him a governmentregering contractcontract.
probeerde binnen te rijven.
01:04
My fathervader was responsibleverantwoordelijk for buildinggebouw roadswegen in BiharBihar,
Mijn vader was verantwoordelijk
voor de wegenbouw in Bihar,
01:08
and he had developedontwikkelde a firmfirma stancehouding againsttegen corruptioncorruptie,
en hij had een vastberaden houding
tegen corruptie aangenomen.
01:13
even thoughhoewel he was harassedlastig gevallen and threatenedbedreigd.
Ook al werd hij lastiggevallen en bedreigd.
01:17
His was a lonelyeenzaam struggleworstelen, because BiharBihar
Het was een eenzame strijd, omdat Bihar
01:21
was alsoook India'sIndia's mostmeest corruptcorrupt statestaat,
ook de meest corrupte staat in India was.
01:25
where publicopenbaar officialsambtenaren were enrichingverrijken themselveszich,
Ambtenaren verrijkten zichzelf,
01:28
[ratherliever] than servingportie the poorarm who had no meansmiddelen
in plaats van de armen te helpen,
01:32
to expressuitdrukken theirhun anguishangst if theirhun childrenkinderen
die hun angst niet konden uiten dat hun kinderen
01:36
had no foodeten or no schoolingscholing.
voedsel noch onderwijs kregen.
01:40
And I experiencedervaren this mostmeest viscerallyviscerally
Ik heb dit het meest intens ervaren
01:44
when I traveledgereisd to remoteafgelegen villagesdorpen to studystudie povertyarmoede.
toen ik naar afgelegen dorpen reisde
om er de armoede te bestuderen.
01:48
And as I wentgegaan villagedorp to villagedorp,
Ik ging van dorp tot dorp.
01:55
I rememberonthouden one day, when I was famishedFamished and exhausteduitgeput,
Op een dag zat ik uitgehongerd en uitgeput,
01:58
and I was almostbijna collapsingsamenvouwen
een flauwte nabij,
02:05
in a scorchingschroeien heatwarmte underonder a treeboom,
in de verzengende hitte onder een boom.
02:07
and just at that time, one of the poorestarmste menmannen in that villagedorp
Net op dat moment
nodigde een van de armste mensen in dat dorp
02:10
inviteduitgenodigd me into his huthut and graciouslygenadig fedgevoed me.
me uit in zijn hut en gaf me gulhartig te eten.
02:16
Only I laterlater realizedrealiseerde that what he fedgevoed me
Pas later besefte ik
02:22
was foodeten for his entiregeheel familyfamilie for two daysdagen.
dat dat het hele rantsoen voor twee dagen was
voor zijn hele familie.
02:27
This profounddiepgaand giftgift of generosityvrijgevigheid
Deze buitengewone vrijgevigheid
bepaalde mijn doelstellingen
02:33
challengeduitgedaagd and changedveranderd the very purposedoel of my life.
voor de rest van mijn leven.
02:37
I resolvedopgelost to give back.
Ik besloot dat ik iets moest teruggeven.
02:42
LaterLater, I joinedtoegetreden the WorldWereld BankBank, whichwelke soughtgezocht to fightstrijd
Later kwam ik bij de Wereldbank,
die dit soort armoede
02:46
suchzodanig povertyarmoede by transferringoverdracht van aidsteun from richrijk to poorarm countrieslanden.
bestreed door steun
van rijke aan arme landen.
02:50
My initialeerste work focusedgefocust on UgandaOeganda, where I focusedgefocust
Mijn eerste werk richtte zich op Oeganda
02:56
on negotiatingonderhandelen reformshervormingen with the FinanceFinanciën MinistryMinisterie of UgandaOeganda
om hervormingen met het ministerie van Financiën
te onderhandelen
03:01
so they could accesstoegang our loansleningen.
zodat ze toegang konden krijgen tot onze leningen.
03:06
But after we disburseduitbetaald the loansleningen, I rememberonthouden
Maar nadat wij de leningen hadden verstrekt,
03:08
a tripreis in UgandaOeganda where I foundgevonden newlynieuw builtgebouwd schoolsscholen
reisde ik naar Oeganda.
Ik trof pas gebouwde scholen aan
03:11
withoutzonder textbooksstudieboeken or teachersleraren,
zonder schoolboeken of leraren,
03:16
newnieuwe healthGezondheid clinicsklinieken withoutzonder drugsdrugs,
nieuwe gezondheidsklinieken
zonder geneesmiddelen,
03:19
and the poorarm onceeen keer again withoutzonder any voicestem or recourseberoep.
en alweer armen zonder inspraak of hulp.
03:22
It was BiharBihar all over again.
Het was Bihar van voren af aan.
03:28
BiharBihar representsvertegenwoordigt the challengeuitdaging of developmentontwikkeling:
Bihar vertegenwoordigt de uitdaging
in de ontwikkeling:
03:31
abjectverachtelijk povertyarmoede surroundedomgeven by corruptioncorruptie.
extreme armoede omringd door corruptie.
03:35
GloballyWereldwijd, 1.3 billionmiljard people liveleven on lessminder than
Wereldwijd leven 1,3 miljard mensen
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaOeganda
van minder dan $1,25 per dag.
Het werk dat ik deed in Oeganda
03:43
representsvertegenwoordigt the traditionaltraditioneel approachnadering to these problemsproblemen
vertegenwoordigt de traditionele aanpak voor
03:48
that has been practicedgeoefend sincesinds 1944,
deze problemen sinds 1944.
03:53
when winnerswinnaars of WorldWereld WarOorlog IIII, 500 foundingoprichten fathersvaders,
Toen vergaderden de winnaars
van de Tweede Wereldoorlog,
03:57
and one lonelyeenzaam foundingoprichten mothermoeder,
500 stichtende vaders
en één eenzame stichtende moeder
04:03
gatheredverzamelde in NewNieuw HampshireHampshire, USAVERENIGDE STATEN,
in New Hampshire, USA,
04:06
to establishtot stand brengen the BrettonBretton WoodsWoods institutionsinstellingen,
om de instellingen van Bretton Woods,
04:09
includinginclusief the WorldWereld BankBank.
met inbegrip van de Wereldbank, op te richten.
04:11
And that traditionaltraditioneel approachnadering to developmentontwikkeling
Die traditionele benadering van ontwikkeling
04:13
had threedrie keysleutel elementselementen. First, transferoverdracht of resourcesmiddelen
had drie sleutelelementen.
Ten eerste: overdracht van middelen
04:17
from richrijk countrieslanden in the NorthNoord
van de rijke landen in het noorden
04:20
to poorerarmere countrieslanden in the SouthSouth,
naar de armere landen in het zuiden,
04:22
accompaniedbegeleid by reformhervorming prescriptionsrecepten.
vergezeld van voorschriften voor hervorming.
04:25
SecondTweede, the developmentontwikkeling institutionsinstellingen that channeledgekanaliseerd
Ten tweede: de ontwikkelingsinstellingen
die deze transfers kanaliseerden,
04:28
these transfersoverdrachten were opaqueondoorzichtig, with little transparencytransparantie
waren ondoorzichtig, met weinig transparantie
04:31
of what they financedgefinancierd or what resultsuitslagen they achievedbereikt.
van wat zij financierden
of welke resultaten ze bereikten.
04:36
And thirdderde, the engagementverloving in developingontwikkelen countrieslanden
En ten derde:
de contacten in de ontwikkelingslanden
04:40
was with a narrowsmal setreeks of governmentregering eliteselites
gebeurden via kleine regeringselites
04:44
with little interactionwisselwerking with the citizensburgers, who are
zonder veel interactie met de burgers,
04:47
the ultimateultiem beneficiariesbegunstigden of developmentontwikkeling assistancebijstand.
die de uiteindelijke begunstigden
van ontwikkelingshulp moeten zijn.
04:50
TodayVandaag, eachelk of these elementselementen is openingopening up
Vandaag wordt elk van deze elementen opengegooid
04:55
dueten gevolge to dramaticdramatisch changesveranderingen in the globalglobaal environmentmilieu.
door de ingrijpende veranderingen
in het mondiale milieu.
04:59
OpenOpen knowledgekennis, openOpen aidsteun, openOpen governancebestuur,
Open kennis, open steun, open bestuur
05:02
and togethersamen, they representvertegenwoordigen threedrie keysleutel shiftsverschuivingen
vertegenwoordigen samen
drie belangrijke verschuivingen
05:06
that are transformingtransformeren developmentontwikkeling
in de ontwikkelingshulp
05:10
and that alsoook holdhouden greatergroter hopehoop for the problemsproblemen
met meer hoop op oplossing voor de problemen
05:12
I witnessedgetuige in UgandaOeganda and in BiharBihar.
waarvan ik getuige was in Oeganda en in Bihar.
05:16
The first keysleutel shiftverschuiving is openOpen knowledgekennis.
De eerste belangrijke verschuiving is open kennis.
05:21
You know, developingontwikkelen countrieslanden todayvandaag will not simplyeenvoudigweg
Vandaag accepteren ontwikkelingslanden
niet alleen oplossingen
05:24
acceptaccepteren solutionsoplossingen that are handedhanded down to them
die hen worden aangereikt
05:27
by the U.S., EuropeEuropa or the WorldWereld BankBank.
door de VS, Europa of de Wereldbank.
05:31
They get theirhun inspirationinspiratie, theirhun hopehoop,
Ze krijgen hun inspiratie, hun hoop,
05:35
theirhun practicalpraktisch know-howweet hoe,
hun praktische kennis
05:37
from successfulgeslaagd emergingopkomende economieseconomieën in the SouthSouth.
van de succesvolle opkomende economieën
in het zuiden.
05:40
They want to know how ChinaChina liftedopgeheven 500 millionmiljoen people
Ze willen weten hoe China 500 miljoen mensen
05:43
out of povertyarmoede in 30 yearsjaar,
in 30 jaar uit de armoede haalde,
05:48
how Mexico'sMexico's OportunidadesOportunidades programprogramma
hoe Mexico's Oportunidadesprogramma
05:52
improvedverbeterd schoolingscholing and nutritionvoeding for millionsmiljoenen of childrenkinderen.
de scholing en voeding
voor miljoenen kinderen verbeterde.
05:55
This is the newnieuwe ecosystemecosysteem of open-knowledgeOpen-kennis flowsstroomt,
Dit nieuwe ecosysteem van open kennis stroomt,
05:59
not just travelingop reis NorthNoord to SouthSouth, but SouthSouth to SouthSouth,
niet alleen van noord naar zuid,
maar van zuid naar zuid,
06:05
and even SouthSouth to NorthNoord,
en zelfs zuid naar noord.
06:10
with Mexico'sMexico's OportunidadesOportunidades todayvandaag inspiringinspirerende NewNieuw YorkYork CityStad.
Mexico's Oportunidades inspireert vandaag
New York City.
06:12
And just as these North-to-SouthNoord naar Zuid transfersoverdrachten are openingopening up,
Net zoals deze noord-zuid-overdrachten zich openen,
06:18
so too are the developmentontwikkeling institutionsinstellingen
is dat ook zo
voor de ontwikkelingsinstellingen
06:22
that channeledgekanaliseerd these transfersoverdrachten.
die deze overdrachten kanaliseerden.
06:25
This is the secondtweede shiftverschuiving: openOpen aidsteun.
Dit is de tweede sleutel: open steun.
06:27
RecentlyOnlangs, the WorldWereld BankBank openedgeopend its vaultkluis of datagegevens
Onlangs heeft de Wereldbank
haar data beschikbaar gemaakt
06:31
for publicopenbaar use, releasingvrijgeven 8,000 economiceconomisch and socialsociaal indicatorsindicatoren
voor algemeen gebruik,
dat wil zeggen 8.000 economische
en sociale indicatoren
06:35
for 200 countrieslanden over 50 yearsjaar,
voor 200 landen over 50 jaar,
06:39
and it launchedgelanceerd a globalglobaal competitionwedstrijd to crowdsourceCrowdsource
en lanceerde een wereldwijde competitie
06:44
innovativeinnovatief appsapps usinggebruik makend van this datagegevens.
om innovatieve apps met behulp
van deze gegevens te crowdsourcen.
06:48
DevelopmentOntwikkeling institutionsinstellingen todayvandaag are alsoook openingopening
Ontwikkelingsinstellingen laten vandaag ook
06:51
for publicopenbaar scrutinytoetsing the projectsprojecten they financefinanciën.
openbare controle toe
van de gefinancierde projecten.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapkaart from KenyaKenia,
Neem GeoMapping. Op deze kaart van Kenia
06:58
the redrood dotsstippen showtonen where all the schoolsscholen financedgefinancierd by donorsdonoren
tonen de rode stippen de plaats
van door donoren gefinancierde scholen.
07:03
are locatedgelegen, and the darkerdonkerder the shadeschaduw of greengroen,
Hoe donkerdergroen,
07:07
the more the numberaantal of out-of-schoolout-of-school childrenkinderen.
hoe hoger het aantal kinderen
die niet naar school gaan.
07:11
So this simpleeenvoudig mashupmashup revealsonthult that donorsdonoren
Uit deze eenvoudige potpourri blijkt
07:15
have not financedgefinancierd any schoolsscholen in the areasgebieden
dat donoren geen scholen hebben gefinancierd
07:19
with the mostmeest out-of-schoolout-of-school childrenkinderen,
in de gebieden
met het meest niet-schoolgaande kinderen,
07:22
provokingprovoceren newnieuwe questionsvragen. Is developmentontwikkeling assistancebijstand
wat weer nieuwe vragen uitlokt.
07:24
targetinggericht op those who mostmeest need our help?
Is ontwikkelingshulp wel gericht
op wie de hulp het meest nodig heeft?
07:28
In this mannermanier, the WorldWereld BankBank has now GeoMappedGeoMapped
Op deze manier heeft de Wereldbank nu
07:33
30,000 projectproject activitiesactiviteiten in 143 countrieslanden,
30.000 projectactiviteiten in 143 landen ‘geGeoMapped’
07:36
and donorsdonoren are usinggebruik makend van a commongemeenschappelijk platformplatform
en kunnen donoren door middel van een gemeenschappelijk platform
07:41
to mapkaart all theirhun projectsprojecten.
projecten toewijzen.
07:44
This is a tremendousenorme leapsprong forwardvooruit in transparencytransparantie
Dit is een enorme sprong voorwaarts in transparantie
07:47
and accountabilityverantwoording of aidsteun.
en verantwoordingsplicht van de steun.
07:52
And this leadsleads me to the thirdderde, and in my viewuitzicht,
Dit brengt mij op de derde en voor mij
07:54
the mostmeest significantsignificant shiftverschuiving in developmentontwikkeling:
de meest significante verschuiving in de ontwikkeling:
open bestuur.
07:57
openOpen governancebestuur. GovernmentsRegeringen todayvandaag are openingopening up
Regeringen worden vandaag transparanter
08:01
just as citizensburgers are demandingveeleisende voicestem and accountabilityverantwoording.
nu de burgers inspraak
en verantwoording gaan opeisen.
08:05
From the ArabArabische SpringLente to the AnnaAnna HazareHazare movementbeweging in IndiaIndia,
Van de Arabische Lente
tot de Anna-Hazarebeweging in India,
08:09
usinggebruik makend van mobilemobiel phonestelefoons and socialsociaal mediamedia
worden mobiele telefoons en sociale media ingezet
08:13
not just for politicalpolitiek accountabilityverantwoording
niet alleen voor politieke verantwoordelijkheid
08:16
but alsoook for developmentontwikkeling accountabilityverantwoording.
maar ook voor ontwikkelingsverantwoording.
08:18
Are governmentsoverheden deliveringhet leveren van servicesdiensten to the citizensburgers?
Leveren regeringen diensten aan de burgers?
08:22
So for instanceaanleg, severalverscheidene governmentsoverheden in AfricaAfrika
Verschillende regeringen in Afrika
08:27
and EasternOost- EuropeEuropa are openingopening theirhun budgetsbudgetten to the publicopenbaar.
en Oost-Europa openen hun begrotingen
voor het publiek.
08:31
But, you know, there is a biggroot differenceverschil betweentussen a budgetbegroting
Maar er is nog een groot verschil
tussen een begroting
08:36
that's publicopenbaar and a budgetbegroting that's accessiblebeschikbaar.
die publiek is en een die toegankelijk is.
08:39
This is a publicopenbaar budgetbegroting. (LaughterGelach)
Dit is een openbare begroting. (Gelach)
08:43
And as you can see, it's not really accessiblebeschikbaar
Niet echt wat je toegankelijk noemt
08:48
or understandablebegrijpelijk to an ordinarygewoon citizeninwoner
voor een gewone burger die wil begrijpen
08:52
that is tryingproberen to understandbegrijpen how the governmentregering is spendinguitgaven its resourcesmiddelen.
hoe de regering haar middelen besteedt.
08:54
To tackleaanpakken this problemprobleem, governmentsoverheden are usinggebruik makend van newnieuwe toolsgereedschap
Om dit probleem aan te pakken,
gebruiken regeringen nieuwe hulpmiddelen
08:59
to visualizevisualiseren the budgetbegroting so it's more understandablebegrijpelijk
om de begroting te visualiseren,
om ze begrijpelijker te maken
09:03
to the publicopenbaar.
voor het publiek.
09:08
In this mapkaart from MoldovaMoldavië, the greengroen colorkleur showsshows
Op deze kaart van Moldavië toont de groene kleur
09:10
those districtsdistricten that have lowlaag spendinguitgaven on schoolsscholen
deze districten met lage uitgaven voor scholen
09:14
but good educationalleerzaam outcomesuitkomsten,
maar goede onderwijsresultaten,
09:18
and the redrood colorkleur showsshows the oppositetegenover.
en de rode kleur het tegenovergestelde.
09:20
ToolsHulpmiddelen like this help turnbeurt a shelfplank fullvol of inscrutableInscrutable documentsdocumenten
Met dit soort hulpmiddelen
wordt een legplank vol duistere documenten
09:24
into a publiclyopenbaar understandablebegrijpelijk visualzichtbaar,
een begrijpelijke visualisatie.
09:30
and what's excitingopwindend is that with this opennessopenheid,
Door deze openheid,
09:34
there are todayvandaag newnieuwe opportunitieskansen for citizensburgers
kunnen burgers vandaag
09:38
to give feedbackterugkoppeling and engagebezighouden with governmentregering.
feedback geven
en betrokken worden bij het regeren.
09:42
So in the PhilippinesFilippijnen todayvandaag, parentsouders and studentsstudenten
Op de Filippijnen kunnen ouders en studenten
09:45
can give real-timeechte tijd feedbackterugkoppeling on a websitewebsite,
vandaag feedback geven in real-time
op checkmyschool.org, of via SMS
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usinggebruik makend van SMSSMS, whetherof teachersleraren
vandaag feedback geven in real-time
op checkmyschool.org, of via SMS
09:54
and textbooksstudieboeken are showingtonen up in schoolschool-,
of leraren en handboeken aanwezig zijn in de school.
09:59
the samedezelfde problemsproblemen I witnessedgetuige in UgandaOeganda and in BiharBihar.
Net dezelfde problemen
die ik tegenkwam in Oeganda en Bihar.
10:01
And the governmentregering is responsivesympathiek. So for instanceaanleg,
En de regering grijpt in.
10:06
when it was reportedgerapporteerd on this websitewebsite that 800 studentsstudenten
Toen op deze website werd gemeld
dat 800 studenten gevaar liepen
10:09
were at riskrisico because schoolschool- repairsreparaties had stalledvastgelopen
omdat in de school door corruptie reparaties
werden uitgesteld,
10:14
dueten gevolge to corruptioncorruptie, the DepartmentDepartement of EducationOnderwijs
kon het ministerie van onderwijs
10:18
in the PhilippinesFilippijnen tooknam swiftSwift actionactie.
op de Filippijnen snel handelen.
10:20
And you know what's excitingopwindend is that this innovationinnovatie
Het spannende aan deze innovatie is
10:23
is now spreadingverspreiding SouthSouth to SouthSouth, from the PhilippinesFilippijnen
dat ze zich van zuid naar zuid verspreidt,
10:27
to IndonesiaIndonesië, KenyaKenia, MoldovaMoldavië and beyondvoorbij.
van de Filippijnen naar Indonesië, Kenia,
Moldavië en verder.
10:32
In DarDar eses SalaamSalaam, TanzaniaTanzania, even an impoverishedverarmde
In Dar es Salaam in Tanzania
kon zelfs een verarmde gemeenschap
10:36
communitygemeenschap was ablein staat to use these toolsgereedschap
deze hulpprogramma's gebruiken
10:40
to voicestem its aspirationsaspiraties.
om hun verzuchtingen een stem te geven.
10:44
This is what the mapkaart of TandaleTandale lookedkeek like
Zo zag de kaart van Tandale eruit in augustus 2011.
10:47
in AugustAugustus, 2011. But withinbinnen a fewweinig weeksweken,
Binnen enkele weken konden studenten
10:50
universityUniversiteit studentsstudenten were ablein staat to use mobilemobiel phonestelefoons
met mobiele telefoons
10:54
and an open-sourceopen source platformplatform to dramaticallydramatisch mapkaart
en een open-source platform
10:58
the entiregeheel communitygemeenschap infrastructureinfrastructuur.
de infrastructuur van de gehele gemeenschap
in kaart brengen.
11:03
And what is very excitingopwindend is that citizensburgers were then
Burgers konden toen
11:07
ablein staat to give feedbackterugkoppeling as to whichwelke healthGezondheid or waterwater pointspoints
feedback geven over waar de gezondheidsdienst
11:11
were not workingwerkend, aggregatedgeaggregeerde
of de waterbronnen het lieten afweten.
11:16
in the redrood bubblesbubbels that you see,
Die rode bellen
11:19
whichwelke togethersamen providesbiedt a graphicafbeelding visualzichtbaar
tonen grafisch aan waar de armen
11:21
of the collectivecollectief voicesstemmen of the poorarm.
hun stem hebben laten horen.
11:26
TodayVandaag, even BiharBihar is turningdraaien around and openingopening up
Zelfs in Bihar gaat vandaag alles de goede kant op.
11:31
underonder a committedtoegewijd leadershipleiderschap that is makingmaking governmentregering
Een vastbesloten leiderschap maakt de regering
11:36
transparenttransparant, accessiblebeschikbaar and responsivesympathiek to the poorarm.
transparant en toegankelijk,
en houdt rekening met de armen.
11:39
But, you know, in manyveel partsonderdelen of the worldwereld-,
Maar in vele delen van de wereld
11:44
governmentsoverheden are not interestedgeïnteresseerd in openingopening up
zijn de regeringen niet geïnteresseerd
in transparantie
11:48
or in servingportie the poorarm, and it is a realecht challengeuitdaging
of rekening houden met de armen.
Het is een echte uitdaging
11:51
for those who want to changeverandering the systemsysteem.
voor degenen die het systeem willen veranderen.
11:56
These are the lonelyeenzaam warriorskrijgers
Dit zijn de eenzame krijgers
12:00
like my fathervader and manyveel, manyveel othersanderen,
net als mijn vader en vele, vele anderen.
12:04
and a keysleutel frontiergrens of developmentontwikkeling work
Een belangrijke doelstelling van ontwikkelingswerk
12:07
is to help these lonelyeenzaam warriorskrijgers jointoetreden handshanden
is om deze eenzame krijgers te helpen
om de handen ineen te slaan
12:10
so they can togethersamen overcomeoverwinnen the oddskansen.
om hun kansen te doen keren.
12:15
So for instanceaanleg, todayvandaag, in GhanaGhana, courageousmoedige reformershervormers
Vandaag hebben in Ghana moedige hervormers
12:19
from civilciviel societymaatschappij, ParliamentParlement and governmentregering,
van het maatschappelijk middenveld,
parlement en regering,
12:24
have forgednagemaakt a coalitioncoalitie for transparenttransparant contractscontracten
een coalitie gesmeed om transparante contracten
12:27
in the oilolie- sectorsector, and, galvanizedgegalvaniseerd by this,
in de oliesector te bekomen.
Hierdoor aangemoedigd
12:31
reformershervormers in ParliamentParlement are now investigatingonderzoeken dubiousdubieuze contractscontracten.
zijn nu hervormers in het parlement
dubieuze contracten aan het onderzoeken.
12:35
These examplesvoorbeelden give newnieuwe hopehoop, newnieuwe possibilitymogelijkheid
Deze voorbeelden geven nieuwe hoop,
nieuwe mogelijkheden
12:41
to the problemsproblemen I witnessedgetuige in UgandaOeganda
voor de problemen die ik ondervond in Oeganda
12:46
or that my fathervader confrontedgeconfronteerd in BiharBihar.
of waarmee mijn vader werd geconfronteerd in Bihar.
12:49
Two yearsjaar agogeleden, on AprilApril 8thth, 2010, I calledriep my fathervader.
Twee jaar geleden, op 8 april 2010,
belde ik mijn vader op.
12:54
It was very latelaat at night, and at ageleeftijd 80,
Het was zeer laat 's nachts, en op de leeftijd van 80
13:01
he was typingtypen a 70-page-pagina publicopenbaar interestinteresseren litigationprocesvoering
was hij bezig met het uittypen van een geschil
van 70 pagina’s voor het openbaar belang
13:06
againsttegen corruptioncorruptie in a roadweg projectproject.
tegen de corruptie bij een wegproject.
13:11
ThoughHoewel he was no lawyeradvocaat, he arguedbetoogde the casegeval in courtrechtbank
Hoewel hij geen advocaat was,
bepleitte hij het geval de volgende dag zelf
13:15
himselfzichzelf the nextvolgende day. He wonwon the rulinguitspraak,
in de rechtbank. Hij won de uitspraak,
13:19
but laterlater that very eveningavond,
maar later die avond,
13:24
he fellviel, and he diedging dood.
viel hij, en stierf.
13:26
He foughtvochten tilltot the endeinde, increasinglyin toenemende mate passionatehartstochtelijk
Hij vocht tot het einde, steeds meer gepassioneerd
13:30
that to combatgevecht corruptioncorruptie and povertyarmoede,
voor de bestrijding van corruptie en armoede.
13:35
not only did governmentregering officialsambtenaren need to be honesteerlijk,
Niet alleen moeten ambtenaren eerlijk zijn,
13:39
but citizensburgers needednodig to jointoetreden togethersamen
maar burgers moeten samen
13:43
to make theirhun voicesstemmen heardgehoord.
hun stem laten horen.
13:46
These becamewerd the two bookendsboekensteunen of his life,
Dit waren de twee ijkpunten van zijn leven
13:49
and the journeyreis he traveledgereisd in betweentussen
en gaven het veranderende landschap
13:54
mirroredgespiegeld the changingveranderen developmentontwikkeling landscapelandschap.
van de ontwikkeling weer.
13:57
TodayVandaag, I'm inspiredgeinspireerd by these changesveranderingen, and I'm excitedopgewonden
Vandaag ben ik nog geïnspireerd
door deze veranderingen.
14:02
that at the WorldWereld BankBank, we are embracingomarmen
Ik ben enthousiast dat we bij de Wereldbank
14:07
these newnieuwe directionsroutebeschrijving, a significantsignificant departurevertrek
deze nieuwe richtlijnen aanhangen,
een heel andere aanpak
14:10
from my work in UgandaOeganda 20 yearsjaar agogeleden.
dan mijn werk in Oeganda van 20 jaar geleden.
14:13
We need to radicallyradicaal openOpen up developmentontwikkeling
Ontwikkeling moet radicaal transparant
worden gemaakt
14:17
so knowledgekennis flowsstroomt in multiplemeerdere directionsroutebeschrijving,
zodat kennis in alle richtingen stroomt
14:20
inspiringinspirerende practitionersbeoefenaars, so aidsteun becomeswordt transparenttransparant,
en mensen in het veld inspireert.
Ontwikkelingssteun wordt dan transparant,
14:23
accountableverantwoordelijk and effectiveeffectief, so governmentsoverheden openOpen up
verantwoordelijk en doeltreffend.
Ook regeringen worden transparant
14:28
and citizensburgers are engagedbezet and empoweredgemachtigd
en burgers meer betrokken en mondig
14:32
with reformershervormers in governmentregering.
samen met de hervormers in de regering.
14:36
We need to accelerateversnellen these shiftsverschuivingen.
We moeten deze verschuivingen versnellen.
14:38
If we do, we will find that the collectivecollectief voicesstemmen
Als we dat doen, gaan we zien
dat de collectieve stemmen
14:41
of the poorarm will be heardgehoord in BiharBihar,
van de armen in Bihar, in Oeganda
14:46
in UgandaOeganda, and beyondvoorbij.
en daarbuiten zullen worden gehoord.
14:50
We will find that textbooksstudieboeken and teachersleraren
Schoolboeken en leraren zullen aanwezig zijn
14:52
will showtonen up in schoolsscholen for theirhun childrenkinderen.
in de scholen voor hun kinderen.
14:56
We will find that these childrenkinderen, too,
Deze kinderen hebben dan een reële kans
15:00
have a realecht chancekans of breakingbreken theirhun way out of povertyarmoede.
om weg te komen uit de armoede.
15:04
Thank you. (ApplauseApplaus)
Bedankt. (Applaus)
15:10
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
15:13
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com