English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Санджей Прадган: Як відкриті дані змінюють міжнародну допомогу

Filmed
Views 494,291

Як ми можемо переконатися в тому, що розвиток та фінансова допомога насправді доходять до людей, які найбільше їх потребують? Санджей Прадган з Інституту Світового банку надає три рекомендації, які зроблять зусилля дієвими, водночас протидіючи корупції. Одна з ключових рекомендацій - надати доступ лідерам, які працюють над змінами та реформуванням старих недієвих систем, до інформації та необхідних даних.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grew up in Bihar, India's poorest state,
Я виріс у Біхарі, найбіднішому штаті Індії.
00:16
and I remember when I was six years old,
Пригадую, як одного дня, коли мені було шість років,
00:21
I remember coming home one day to find a cart
я прийшов додому і побачив великий кошик,
00:24
full of the most delicious sweets at our doorstep.
наповнений найсмачнішими солодощами, що стояв на нашому ґанку.
00:28
My brothers and I dug in,
Щойно мій брат і я жадібно почали їх їсти,
00:33
and that's when my father came home.
як додому повернувся мій батько.
00:37
He was livid, and I still remember how we cried
Він дуже розлютився на нас, і я досі пам’ятаю, як ми плакали,
00:40
when that cart with our half-eaten sweets
коли кошик з наполовину з’їденими солодощами
00:46
was pulled away from us.
у нас відібрали.
00:50
Later, I understood why my father got so upset.
Пізніше я зрозумів, чому мій батько був таким засмученим.
00:53
Those sweets were a bribe
Ці солодощі були хабарем
00:58
from a contractor who was trying to get my father
від підрядника, який намагався задобрити мого батька,
01:01
to award him a government contract.
щоб отримати державний контракт.
01:04
My father was responsible for building roads in Bihar,
Мій батько відповідав за будівництво доріг у Біхарі
01:08
and he had developed a firm stance against corruption,
і мав чітке правило боротися проти корупції,
01:13
even though he was harassed and threatened.
попри те, що піддавався нападам і погрозам.
01:17
His was a lonely struggle, because Bihar
Він вів цю боротьбу сам-один, оскільки Біхар
01:21
was also India's most corrupt state,
був ще й найкорумпованішим штатом у Індії,
01:25
where public officials were enriching themselves,
де державні службовці збагачували себе
01:28
[rather] than serving the poor who had no means
замість того, щоб робити щось корисне для бідних людей, які не мали змоги
01:32
to express their anguish if their children
виразити своїх страждань, коли їхнім дітям
01:36
had no food or no schooling.
не було чого їсти або де вчитись.
01:40
And I experienced this most viscerally
Я відчув щось подібне,
01:44
when I traveled to remote villages to study poverty.
коли подорожував віддаленими та важкодоступними селами, досліджуючи бідність.
01:48
And as I went village to village,
Я ішов від села до села,
01:55
I remember one day, when I was famished and exhausted,
і пам’ятаю один день, коли був дуже голодний і втомлений.
01:58
and I was almost collapsing
Я ледь не знепритомнів
02:05
in a scorching heat under a tree,
під палючим сонцем, ховаючись під деревом.
02:07
and just at that time, one of the poorest men in that village
Саме тоді один із найбідніших жителів села, в якому я перебував,
02:10
invited me into his hut and graciously fed me.
запросив мене у свою хатину і люб’язно мене нагодував.
02:16
Only I later realized that what he fed me
Тільки пізніше я зрозумів, що їжа, якою він мене пригостив,
02:22
was food for his entire family for two days.
була їжею для всієї його сім’ї на два дні.
02:27
This profound gift of generosity
Такий щирий вияв щедрості
02:33
challenged and changed the very purpose of my life.
викликав неабияке захоплення в мене і змінив сутність мого життя.
02:37
I resolved to give back.
Я вирішив віддячити.
02:42
Later, I joined the World Bank, which sought to fight
Пізніше я почав працювати у Світовому банку, який покликаний боротися
02:46
such poverty by transferring aid from rich to poor countries.
з бідністю, надаючи допомогу та переказуючи кошти з багатих країн до бідних.
02:50
My initial work focused on Uganda, where I focused
Спочатку я працював з Угандою,
02:56
on negotiating reforms with the Finance Ministry of Uganda
вів перемовини з Міністерством фінансів Уганди,
03:01
so they could access our loans.
яке хотіло отримати доступ до фінансових позик від Світового банку.
03:06
But after we disbursed the loans, I remember
Але коли позики виплатили, я пам’ятаю,
03:08
a trip in Uganda where I found newly built schools
що під час однієї з подорожей до Уганди, я побачив, що нещодавно побудовані школи
03:11
without textbooks or teachers,
перебувають без книг і вчителів,
03:16
new health clinics without drugs,
нові медичні клініки - без медикаментів,
03:19
and the poor once again without any voice or recourse.
а зубожіле населення Уганди - знову без права голосу чи можливості звернутися по допомогу.
03:22
It was Bihar all over again.
Усе точнісінько як у Біхарі.
03:28
Bihar represents the challenge of development:
Біхар уособлює cкладний процес розвитку:
03:31
abject poverty surrounded by corruption.
жалюгідна бідність, оточена корупцією.
03:35
Globally, 1.3 billion people live on less than
У цілому світі близько 1.3 мільярди людей живуть менше ніж на
03:39
$1.25 a day, and the work I did in Uganda
1.25$ в день, і робота, якою я займався в Уганді,
03:43
represents the traditional approach to these problems
представляє традиційний підхід до таких проблем,
03:48
that has been practiced since 1944,
що його практикують ще з 1944 року,
03:53
when winners of World War II, 500 founding fathers,
коли переможці Другої світової війни, 500 батьків-засновників (фундаторів)
03:57
and one lonely founding mother,
та одна мати-засновниця (фундаторка)
04:03
gathered in New Hampshire, USA,
зібралися у Нью-Гемпширі, США,
04:06
to establish the Bretton Woods institutions,
щоб заснувати Бреттон-Вудську систему,
04:09
including the World Bank.
зокрема Світовий банк.
04:11
And that traditional approach to development
Такий традиційний підхід до розвитку
04:13
had three key elements. First, transfer of resources
мав три ключові компоненти. Перший компонент - переказ коштів та ресурсів
04:17
from rich countries in the North
з багатих країн на Півночі
04:20
to poorer countries in the South,
до бідніших країн на Півдні,
04:22
accompanied by reform prescriptions.
разом із рекомендаціями щодо реформ.
04:25
Second, the development institutions that channeled
Другий компонент - організації з розвитку, які перераховували
04:28
these transfers were opaque, with little transparency
ці кошти, діяли нечітко та непрозоро
04:31
of what they financed or what results they achieved.
відносно того, що вони фінансували чи яких результатів досягали.
04:36
And third, the engagement in developing countries
І третій компонент - у країнах, що розвиваються,
04:40
was with a narrow set of government elites
до взаємодії було залучено вузьке коло урядових еліт,
04:44
with little interaction with the citizens, who are
а не громадяни, які, по суті,
04:47
the ultimate beneficiaries of development assistance.
мали були кінцевими одержувачами фінансової допомоги з розвитку.
04:50
Today, each of these elements is opening up
Сьогодні кожен із цих компонентів стає відкритим
04:55
due to dramatic changes in the global environment.
внаслідок разючих змін у світовому середовищі.
04:59
Open knowledge, open aid, open governance,
Відкриті знання, відкрита допомога, відкрита діяльність органів влади
05:02
and together, they represent three key shifts
відображають три ключові зрушення,
05:06
that are transforming development
що трансформують розвиток
05:10
and that also hold greater hope for the problems
і дарують надію на краще щодо проблем,
05:12
I witnessed in Uganda and in Bihar.
свідком яких я був в Уганді і в Біхарі.
05:16
The first key shift is open knowledge.
Перше ключове зрушення - це відкритий доступ до інформації.
05:21
You know, developing countries today will not simply
Сьогодні розвиткові країни так просто не
05:24
accept solutions that are handed down to them
ухвалюватимуть тих рішень, які їм оголошують
05:27
by the U.S., Europe or the World Bank.
США, Європа чи Світовий банк.
05:31
They get their inspiration, their hope,
Вони черпають своє натхнення, сподівання
05:35
their practical know-how,
вміння та навики практичної діяльності
05:37
from successful emerging economies in the South.
від успішних економік, що розвиваються на Півдні.
05:40
They want to know how China lifted 500 million people
Їм цікаво знати, як Китаю вдалось витягнути з бідності 500 мільйонів людей
05:43
out of poverty in 30 years,
протягом 30 років,
05:48
how Mexico's Oportunidades program
як мексиканська програма «Опортунідадес»
05:52
improved schooling and nutrition for millions of children.
поліпшила систему навчання та харчування для мільйонів дітей.
05:55
This is the new ecosystem of open-knowledge flows,
Це нова екосистема потоків відкритих знань та інформації,
05:59
not just traveling North to South, but South to South,
що рухаються не лише з Півночі на Південь, але й з Півдня на Південь,
06:05
and even South to North,
і навіть з Півдня на Північ.
06:10
with Mexico's Oportunidades today inspiring New York City.
До прикладу, мексиканська «Опортунідадес» нині надихає Нью-Йорк.
06:12
And just as these North-to-South transfers are opening up,
І щойно переказ коштів та ресурсів з Півночі на Південь стає відкритим та прозорим,
06:18
so too are the development institutions
такими ж стають і організацій з розвитку,
06:22
that channeled these transfers.
які здійснювали ці перекази.
06:25
This is the second shift: open aid.
Це і є друге зрушення: відкрита допомога.
06:27
Recently, the World Bank opened its vault of data
Нещодавно Світовий банк відкрив публічний доступ
06:31
for public use, releasing 8,000 economic and social indicators
до своєї бази даних, оприлюднивши 8000 економічних і соціальних показників
06:35
for 200 countries over 50 years,
для 200 країн за 50 років,
06:39
and it launched a global competition to crowdsource
що, своєю чергою, дало поштовх до світового змагання в використанні
06:44
innovative apps using this data.
інноваційних програмних додатків, спираючись на ці дані.
06:48
Development institutions today are also opening
Організації з розвитку також стають відкритими
06:51
for public scrutiny the projects they finance.
для суспільного контролю за проектами, які вони фінансують.
06:55
Take GeoMapping. In this map from Kenya,
Візьмемо, наприклад, карту GeoMapping. На цій карті Кенії
06:58
the red dots show where all the schools financed by donors
червоними крапочками зображено, де розташовані школи, які профінансовані інвесторами (донорами),
07:03
are located, and the darker the shade of green,
а темніші відтінки зеленого
07:07
the more the number of out-of-school children.
показують число дітей, які не здобувають шкільної освіти.
07:11
So this simple mashup reveals that donors
Отже, це просте зіставлення показує, що інвестори (донори)
07:15
have not financed any schools in the areas
не фінансували жодної школи на цих територіях,
07:19
with the most out-of-school children,
де є найбільше дітей, які не відвідують школу,
07:22
provoking new questions. Is development assistance
а це, своєю чергою, викликає нові запитання. Чи справді допомога з метою розвитку
07:24
targeting those who most need our help?
доходить до тих, хто потребує нашої допомоги найбільше?
07:28
In this manner, the World Bank has now GeoMapped
У такий спосіб Світовий банк наразі позначив на карті
07:33
30,000 project activities in 143 countries,
30 000 проектів у 143 країнах,
07:36
and donors are using a common platform
і, як результат, інвестори (донори) використовують загальну платформу,
07:41
to map all their projects.
щоб позначати на карті всі свої проекти.
07:44
This is a tremendous leap forward in transparency
Це величезний крок назустріч прозорості
07:47
and accountability of aid.
та підзвітності допомоги, що надається.
07:52
And this leads me to the third, and in my view,
Це підводить мене до третього і, на мою думку,
07:54
the most significant shift in development:
найважливішого зрушення у розвитку:
07:57
open governance. Governments today are opening up
відкрите управління. Сьогодні уряди розкривають свою діяльність
08:01
just as citizens are demanding voice and accountability.
на вимогу громадян, що претендують на право голосу та доступу до фінансової підзвітності.
08:05
From the Arab Spring to the Anna Hazare movement in India,
Починаючи від Арабської весни до руху Анни Газаре в Індії,
08:09
using mobile phones and social media
мобільні телефони та соціальні медіа використовують
08:13
not just for political accountability
не лише для політичної підзвітності,
08:16
but also for development accountability.
а й для розвитку відповідальності.
08:18
Are governments delivering services to the citizens?
Чи надає влада послуги своїм громадянам?
08:22
So for instance, several governments in Africa
Так, наприклад, декілька урядів у Африці
08:27
and Eastern Europe are opening their budgets to the public.
та Східній Європі відкривають для громадськості інформацію про бюджети.
08:31
But, you know, there is a big difference between a budget
Але, знаєте, є велика різниця між
08:36
that's public and a budget that's accessible.
громадським бюджетом і бюджетом, який є доступним.
08:39
This is a public budget. (Laughter)
Це – громадський бюджет. (Сміх)
08:43
And as you can see, it's not really accessible
І як Ви бачите, цей бюджет не зовсім доступний
08:48
or understandable to an ordinary citizen
чи зрозумілий звичайним громадянам,
08:52
that is trying to understand how the government is spending its resources.
які намагаються збагнути, як уряд витрачає свої ресурси.
08:54
To tackle this problem, governments are using new tools
Щоб розв'язати це питання, уряди використовують нові інструменти,
08:59
to visualize the budget so it's more understandable
щоб візуалізувати бюджет і, таким чином, зробити його зрозумілішим
09:03
to the public.
для громадськості.
09:08
In this map from Moldova, the green color shows
На карті Молдови зеленим кольором позначено
09:10
those districts that have low spending on schools
райони, які витрачають мало грошей на школи,
09:14
but good educational outcomes,
але мають хороші освітні результати,
09:18
and the red color shows the opposite.
а червоним кольором позначено райони, в яких це відбувається навпаки.
09:20
Tools like this help turn a shelf full of inscrutable documents
Інструменти на зразок цього допомагають перетворити заплутані документи
09:24
into a publicly understandable visual,
в наглядні та зрозумілі для громадськості.
09:30
and what's exciting is that with this openness,
Тішить те, що разом із відкритістю
09:34
there are today new opportunities for citizens
сьогодні з'являються нові можливості для громадян
09:38
to give feedback and engage with government.
висловлювати свою думку та взаємодіяти з урядом.
09:42
So in the Philippines today, parents and students
Наприклад, у Філіппінах батьки і студенти
09:45
can give real-time feedback on a website,
можуть висловити свою думку та зауваження у реальному часі на веб-сайті
09:49
Checkmyschool.org, or using SMS, whether teachers
Checkmyschool.org, або ж зробити це за допомогою текстових повідомлень, інформуючи, чи в школі
09:54
and textbooks are showing up in school,
з’являються вчителі та підручники. Вони повідомляють
09:59
the same problems I witnessed in Uganda and in Bihar.
про проблеми, що їх свідком я був і в Уганді, і в Біхарі.
10:01
And the government is responsive. So for instance,
І уряд на це реагує. От, наприклад,
10:06
when it was reported on this website that 800 students
коли на цьому веб-сайті повідомили, що 800 студентів
10:09
were at risk because school repairs had stalled
знаходяться під загрозою, оскільки ремонт школи призупинився
10:14
due to corruption, the Department of Education
через корупцію,
10:18
in the Philippines took swift action.
Департамент освіти Філіппін швидко відреагував і почав діяти.
10:20
And you know what's exciting is that this innovation
І ви знаєте, дивує те, що ці інновації
10:23
is now spreading South to South, from the Philippines
тепер поширюються з Півдня на Південь, з Філіппін
10:27
to Indonesia, Kenya, Moldova and beyond.
до Індонезії, Кенії, Молдови і далі.
10:32
In Dar es Salaam, Tanzania, even an impoverished
У Дар-ес-Саламі, що в Танзанії, навіть найбідніші
10:36
community was able to use these tools
громади мали змогу використати ці інструменти (медіа-засоби),
10:40
to voice its aspirations.
щоб висловити свої потреби.
10:44
This is what the map of Tandale looked like
Так виглядала карта Тандалу
10:47
in August, 2011. But within a few weeks,
у серпні 2003 року. Але вже через кілька тижнів
10:50
university students were able to use mobile phones
студенти університету змогли за допомогою мобільних телефонів
10:54
and an open-source platform to dramatically map
та безкоштовного програмного забезпечення кардинально змінити вигляд
10:58
the entire community infrastructure.
усієї громадської інфраструктури.
11:03
And what is very exciting is that citizens were then
І найбільш захоплює те, що жителі завдяки цьому
11:07
able to give feedback as to which health or water points
змогли відреагувати та повідомити, які з медичних пунктів чи пунктів водопостачання
11:11
were not working, aggregated
не працювали. Сукупність
11:16
in the red bubbles that you see,
червоних кілець, які ви бачите,
11:19
which together provides a graphic visual
разом графічно відображають
11:21
of the collective voices of the poor.
колективну думку бідних.
11:26
Today, even Bihar is turning around and opening up
Сьогодні навіть Біхар повністю змінюється та розкривається
11:31
under a committed leadership that is making government
завдяки відданому керівництву, що робить уряд
11:36
transparent, accessible and responsive to the poor.
прозорим, доступним та чуйним до потреб бідних верств населення.
11:39
But, you know, in many parts of the world,
Проте в багатьох частинах світу
11:44
governments are not interested in opening up
уряди не зацікавлені у відкритості
11:48
or in serving the poor, and it is a real challenge
та допомозі бідним верствам, і це справжній виклик
11:51
for those who want to change the system.
для тих, хто хоче змінити систему.
11:56
These are the lonely warriors
Ці люди - це поодинокі борці,
12:00
like my father and many, many others,
такі як мій батько та багато, багато інших.
12:04
and a key frontier of development work
Головний рубіж, який потрібно подолати в роботі з розвитку -
12:07
is to help these lonely warriors join hands
це допомогти цим одиноким борцям об’єднати їхні зусилля
12:10
so they can together overcome the odds.
задля спільної перемоги над труднощами.
12:15
So for instance, today, in Ghana, courageous reformers
Так, наприклад, у Гані сміливі реформатори
12:19
from civil society, Parliament and government,
з громадянського суспільства, парламенту та уряду
12:24
have forged a coalition for transparent contracts
очолили коаліцію щодо укладення прозорих та чесних контрактів
12:27
in the oil sector, and, galvanized by this,
у сфері нафтовидобування, і, мотивовані цим,
12:31
reformers in Parliament are now investigating dubious contracts.
реформатори в парламенті розслідують сумнівні контракти.
12:35
These examples give new hope, new possibility
Такі приклади активних дій дають нову надію, нові можливості
12:41
to the problems I witnessed in Uganda
для розв'язання проблем, що їх свідком я був в Уганді,
12:46
or that my father confronted in Bihar.
і тих, з якими боровся мій батько в Біхарі.
12:49
Two years ago, on April 8th, 2010, I called my father.
Два роки тому, 8 квітня 2010 року, я зателефонував своєму батькові.
12:54
It was very late at night, and at age 80,
Вже було дуже пізно, і він у віці 80 років
13:01
he was typing a 70-page public interest litigation
друкував 70-сторінковий документ судового позову, який відстоював суспільні інтереси
13:06
against corruption in a road project.
проти корупції у сфері дорожньо-будівних проектів.
13:11
Though he was no lawyer, he argued the case in court
Попри те, що він не був юристом, він сам захищав справу в суді
13:15
himself the next day. He won the ruling,
наступного дня. Він виграв справу,
13:19
but later that very evening,
але пізніше того вечора
13:24
he fell, and he died.
впав і помер.
13:26
He fought till the end, increasingly passionate
Він боровся до самого кінця, дедалі завзятіше,
13:30
that to combat corruption and poverty,
щоб подолати корупцію та бідність,
13:35
not only did government officials need to be honest,
для чого потрібно не тільки, щоб представники влади були чесними,
13:39
but citizens needed to join together
але й щоб громадяни об’єднались разом,
13:43
to make their voices heard.
щоб їхні голоси почули.
13:46
These became the two bookends of his life,
Це стало двома основними принципами його життя,
13:49
and the journey he traveled in between
і весь його життєвий шлях, який він пройшов,
13:54
mirrored the changing development landscape.
був відображенням змін, що відбувались у середовищі.
13:57
Today, I'm inspired by these changes, and I'm excited
Сьогодні я натхненний цими змінами і тішуся,
14:02
that at the World Bank, we are embracing
що в Світовому банку ми охоплюємо
14:07
these new directions, a significant departure
нові напрямки, і це значне зрушення
14:10
from my work in Uganda 20 years ago.
супроти тієї роботи, яку я виконував в Уганді 20 років тому.
14:13
We need to radically open up development
Нам потрібно радикально посилювати розвиток,
14:17
so knowledge flows in multiple directions,
щоб знання рухалися в численних напрямках,
14:20
inspiring practitioners, so aid becomes transparent,
надихаючи реформаторів, щоб допомога стала прозорою,
14:23
accountable and effective, so governments open up
підзвітною і ефективною, щоб уряди ставали відкритими,
14:28
and citizens are engaged and empowered
а громадяни взаємодіяли і черпали натхнення
14:32
with reformers in government.
від реформаторів в урядах.
14:36
We need to accelerate these shifts.
Нам необхідно пришвидшити ці зрушення.
14:38
If we do, we will find that the collective voices
Якщо ми це зробимо, то побачимо, що суспільна думка
14:41
of the poor will be heard in Bihar,
бідних верств населення буде почута і в Біхарі,
14:46
in Uganda, and beyond.
і в Уганді, і далеко за їхніми межами.
14:50
We will find that textbooks and teachers
Ми побачимо, що і підручники, і вчителі
14:52
will show up in schools for their children.
з’являться у школах заради дітей.
14:56
We will find that these children, too,
Ми побачимо, що діти також
15:00
have a real chance of breaking their way out of poverty.
мають реальний шанс вирватись з бідності.
15:04
Thank you. (Applause)
Дякую. (Оплески)
15:10
(Applause)
(Оплески)
15:13
Translated by Ivanna Khodonovich
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com