English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

סנג'איי פראדהאן: כיצד חשיפת מידע משפיעה על סיוע בינלאומי

Filmed:
500,018 views

כיצד ניתן להבטיח שכספי סיוע ופיתוח יגיעו בפועל לאנשים שהכי זקוקים להם? סנג'איי פראדהאן מהבנק העולמי מניח בפנינו שלושה קוים מנחים שיהפכו את מאמצי הסיוע ליעילים באופן מכסימלי ובמקביל ירסנו את השחיתות. אחד המפתחות: לחבר בין הגורמים השונים שפועלים לתקן מערכת קלוקלת ולספק להם את המידע שהם זקוקים לו.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewגדל up in Biharביהאר, India'sשל הודו poorestענייה stateמדינה,
גדלתי במדינה העניה ביותר בהודו, ביהאר.
00:16
and I rememberלִזכּוֹר when I was sixשֵׁשׁ yearsשנים oldישן,
אני זוכר שכשהייתי בן 6,
00:21
I rememberלִזכּוֹר comingמגיע home one day to find a cartעֲגָלָה
הגעתי יום אחד הביתה ומצאתי עגלה
00:24
fullמלא of the mostרוב deliciousטָעִים מְאוֹד sweetsדִברֵי מְתִיקָה at our doorstepמִפתָן הַדֶלֶת.
מלאת ממתקים טעימים על מפתן הדלת.
00:28
My brothersאחים and I dugחפרו in,
אני והאחים שלי נברנו בעגלה
00:33
and that's when my fatherאַבָּא cameבא home.
ואז אבא שלי נכנס הביתה.
00:37
He was lividכָּחוֹל אָפוֹר, and I still rememberלִזכּוֹר how we cried"למה? "צעק
הוא התמלא זעם, ואני עדיין זוכר איך בכינו
00:40
when that cartעֲגָלָה with our half-eatenאכול למחצה sweetsדִברֵי מְתִיקָה
כאשר העגלה עם הממתקים שחצי מהם כבר אכלנו,
00:46
was pulledמשך away from us.
נלקחה מאיתנו.
00:50
Laterיותר מאוחר, I understoodהבין why my fatherאַבָּא got so upsetלהרגיז.
מאוחר יותר הבנתי למה אבא שלי התרגז כל-כך.
00:53
Those sweetsדִברֵי מְתִיקָה were a bribeשוחד
ממתקים אלה היו שוחד
00:58
from a contractorקַבְּלָן who was tryingמנסה to get my fatherאַבָּא
מקבלן שניסה לשדל את אבא שלי
01:01
to awardפרס him a governmentמֶמְשָׁלָה contractחוֹזֶה.
להעניק לו חוזה ממשלתי.
01:04
My fatherאַבָּא was responsibleאחראי for buildingבִּניָן roadsכבישים in Biharביהאר,
אבא שלי היה אחראי על בניית כבישים בביהאר
01:08
and he had developedמפותח a firmמוּצָק stanceעֶמדָה againstמול corruptionשְׁחִיתוּת,
והוא נקט עמדה איתנה נגד שחיתות,
01:13
even thoughאם כי he was harassedהטרדה and threatenedמאוים.
למרות הטרדות ואיומים.
01:17
His was a lonelyבּוֹדֵד struggleמַאֲבָק, because Biharביהאר
הוא היה בודד במאבקו, משום שביהאר
01:21
was alsoגַם India'sשל הודו mostרוב corruptמוּשׁחָת stateמדינה,
היתה גם המדינה המושחתת ביותר בהודו,
01:25
where publicפּוּמְבֵּי officialsפקידים were enrichingמעשיר themselvesעצמם,
בה פקידי ממשל היו מעשירים את עצמם,
01:28
[ratherבמקום] than servingמָנָה the poorעני who had no meansאומר
במקום לשרת את העניים אשר לא היו להם הכלים
01:32
to expressאֶקְסְפּרֶס theirשֶׁלָהֶם anguishצַעַר if theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים
כדי לבטא את עגמת הנפש שלהם אם לילדים שלהם
01:36
had no foodמזון or no schoolingהַשׂכָּלָה.
לא היה אוכל או בית-ספר.
01:40
And I experiencedמְנוּסֶה this mostרוב viscerallyמבחינה ויזואלית
חוויתי זאת באופן מאוד מוחשי
01:44
when I traveledנסעתי to remoteמְרוּחָק villagesכפרים to studyלימוד povertyעוני.
כאשר נסעתי לכפרים מרוחקים כדי לחקור עוני.
01:48
And as I wentהלך villageכְּפָר to villageכְּפָר,
וכאשר עברתי מכפר לכפר,
01:55
I rememberלִזכּוֹר one day, when I was famishedמוּרעָב and exhaustedתָשׁוּשׁ,
אני זוכר יום אחד, כשהייתי רעב ומותש,
01:58
and I was almostכִּמעַט collapsingקורסת
וקרוב להתמוטטות,
02:05
in a scorchingהִבהוּב heatחוֹם underתַחַת a treeעֵץ,
ישבתי בחום הלוהט מתחת לעץ,
02:07
and just at that time, one of the poorestענייה menגברים in that villageכְּפָר
בדיוק אז, אחד התושבים העניים באותו כפר
02:10
invitedמוזמן me into his hutצְרִיף and graciouslyבאדיבות fedהאכיל me.
הזמין אותי לתוך הצריף שלו ובנדיבותו הרבה האכיל אותי.
02:16
Only I laterיותר מאוחר realizedהבין that what he fedהאכיל me
רק מאוחר יותר הבנתי שמה שהוא נתן לי
02:22
was foodמזון for his entireשלם familyמִשׁפָּחָה for two daysימים.
היה המזון ליומיים עבור כל משפחתו.
02:27
This profoundעָמוֹק giftמתנה of generosityנדיבות
מחווה זו של נדיבות קיצונית קראה תיגר
02:33
challengedתיגר and changedהשתנה the very purposeמַטָרָה of my life.
על ראיית הייעוד שלי בחיים ושינתה אותה.
02:37
I resolvedנפתרה to give back.
קיבלתי החלטה נחושה להעניק בחזרה.
02:42
Laterיותר מאוחר, I joinedהצטרף the Worldעוֹלָם Bankבַּנק, whichאיזה soughtביקש to fightמַאֲבָק
מאוחר יותר, הצטרפתי לבנק העולמי, אשר ביקש להילחם
02:46
suchכגון povertyעוני by transferringהעברה aidסיוע from richעָשִׁיר to poorעני countriesמדינות.
בעוני שכזה על-ידי העברת סיוע ממדינות עשירות למדינות עניות.
02:50
My initialהתחלתי work focusedמְרוּכָּז on Ugandaאוגנדה, where I focusedמְרוּכָּז
העבודה הראשונה שלי היתה באוגנדה, בה התמקדתי
02:56
on negotiatingמשא ומתן reformsרפורמות with the Financeלְמַמֵן Ministryמִשׂרָד of Ugandaאוגנדה
במשא ומתן עם משרד האוצר של אוגנדה על רפורמות
03:01
so they could accessגִישָׁה our loansהלוואות.
כדי שהם יהיו זכאים להלוואות שלנו.
03:06
But after we disbursedחולף the loansהלוואות, I rememberלִזכּוֹר
אך לאחר שהעברנו להם את ההלוואות, אני זוכר
03:08
a tripטיול in Ugandaאוגנדה where I foundמצאתי newlyחדש builtבנוי schoolsבתי ספר
מסע באוגנדה שבו מצאתי בתי-ספר שזה עתה נבנו
03:11
withoutלְלֹא textbooksספרי לימוד or teachersמורים,
ללא ספרי לימוד או מורים,
03:16
newחָדָשׁ healthבְּרִיאוּת clinicsמרפאות withoutלְלֹא drugsסמים,
מרפאות חדשות ללא תרופות,
03:19
and the poorעני onceפַּעַם again withoutלְלֹא any voiceקוֹל or recourseפְּנִיָה.
ואת העניים שוב בלי כלי ביטוי ובלי סיוע.
03:22
It was Biharביהאר all over again.
כלומר זה היה כמו בביהאר.
03:28
Biharביהאר representsמייצג the challengeאתגר of developmentהתפתחות:
ביהאר מייצגת את האתגר של פיתוח:
03:31
abjectבָּזוּי povertyעוני surroundedמוּקָף by corruptionשְׁחִיתוּת.
עוני מתסכל ומוקף בשחיתות.
03:35
Globallyבעולם, 1.3 billionמיליארד people liveלחיות on lessפָּחוּת than
בכל העולם, 1.3 מיליארד בני-אדם חיים על פחות
03:39
$1.25 a day, and the work I did in Ugandaאוגנדה
מ-1.25 דולר ליום, והעבודה שעשיתי באוגנדה
03:43
representsמייצג the traditionalמָסוֹרתִי approachגִישָׁה to these problemsבעיות
מייצגת את הגישה המסורתית לבעיות אלו
03:48
that has been practicedמְתוּרגָל sinceמאז 1944,
והמיושמת מאז 1944,
03:53
when winnersזוכים of Worldעוֹלָם Warמִלחָמָה IIII, 500 foundingייסוד fathersאבות,
כאשר המנצחים במלחמת העולם השנייה, 500 האבות המייסדים,
03:57
and one lonelyבּוֹדֵד foundingייסוד motherאִמָא,
ואם מייסדת בודדה אחת,
04:03
gatheredהתאספו in Newחָדָשׁ Hampshireהמפשייר, USAארה"ב,
התאספו בניו-המפשייר, ארה"ב,
04:06
to establishלְהַקִים the Brettonברטון Woodsוודס institutionsמוסדות,
כדי להקים את מוסדות בריטון וודס,
04:09
includingלְרַבּוֹת the Worldעוֹלָם Bankבַּנק.
כולל הבנק העולמי.
04:11
And that traditionalמָסוֹרתִי approachגִישָׁה to developmentהתפתחות
בגישה המסורתית לפיתוח
04:13
had threeשְׁלוֹשָׁה keyמַפְתֵחַ elementsאלמנטים. First, transferלְהַעֲבִיר of resourcesאֶמְצָעִי
היו שלושה מרכיבים. הראשון, העברה של משאבים
04:17
from richעָשִׁיר countriesמדינות in the Northצָפוֹן
ממדינות עשירות בצפון
04:20
to poorerענייה יותר countriesמדינות in the Southדָרוֹם,
למדינות עניות בדרום,
04:22
accompaniedנלווה by reformרֵפוֹרמָה prescriptionsמרשמים.
מלווה במרשמים לרפורמות.
04:25
Secondשְׁנִיָה, the developmentהתפתחות institutionsמוסדות that channeledמְתוֹעָל
השני, מוסדות הפיתוח שהפנו
04:28
these transfersהעברות were opaqueאָטוּם, with little transparencyשְׁקִיפוּת
משאבים אלה לא היו ממש שקופים, עם שקיפות קטנה
04:31
of what they financedמְמוּמָן or what resultsתוצאות they achievedהושג.
כלפי מה שהם מימנו או התוצאות שהם השיגו.
04:36
And thirdשְׁלִישִׁי, the engagementאירוסין in developingמתפתח countriesמדינות
והשלישי, המעורבות במדינות מתפתחות
04:40
was with a narrowלְצַמְצֵם setמַעֲרֶכֶת of governmentמֶמְשָׁלָה elitesהאליטות
היתה במסגרת צרה של אליטות ממשלתיות
04:44
with little interactionאינטראקציה with the citizensאזרחים, who are
עם מגע מצומצם עם האזרחים, שהם בעצם
04:47
the ultimateסופי beneficiariesמוטבים of developmentהתפתחות assistanceסִיוּעַ.
היעד הסופי של הסיוע לפיתוח.
04:50
Todayהיום, eachכל אחד of these elementsאלמנטים is openingפְּתִיחָה up
כיום, כל אחד מהמרכיבים הללו מתחיל להשתנות
04:55
dueעקב to dramaticדְרָמָטִי changesשינויים in the globalגלוֹבָּלִי environmentסביבה.
עקב שינויים דרמטיים בסביבה העולמית.
04:59
Openלִפְתוֹחַ knowledgeיֶדַע, openלִפְתוֹחַ aidסיוע, openלִפְתוֹחַ governanceממשל,
ידע פתוח, סיוע פתוח, ממשל פתוח,
05:02
and togetherיַחַד, they representלְיַצֵג threeשְׁלוֹשָׁה keyמַפְתֵחַ shiftsמשמרות
שביחד, מייצגים שלושה שינויי מפתח
05:06
that are transformingשינוי developmentהתפתחות
אשר משנים את אופיו של הפיתוח
05:10
and that alsoגַם holdלְהַחזִיק greaterגדול יותר hopeלְקַווֹת for the problemsבעיות
וזה מפיח תקוה בנוגע לבעיות
05:12
I witnessedעדים in Ugandaאוגנדה and in Biharביהאר.
שראיתי באוגנדה ובביהאר.
05:16
The first keyמַפְתֵחַ shiftמִשׁמֶרֶת is openלִפְתוֹחַ knowledgeיֶדַע.
שינוי המפתח הראשון הוא ידע פתוח.
05:21
You know, developingמתפתח countriesמדינות todayהיום will not simplyבפשטות
המדינות המתפתחות היום לא מוכנות לקבל
05:24
acceptלְקַבֵּל solutionsפתרונות that are handedביד down to them
סתם ככה פתרונות שמונחתים עליהן מלמעלה
05:27
by the U.S., Europeאֵירוֹפָּה or the Worldעוֹלָם Bankבַּנק.
על-ידי ארה"ב, אירופה או הבנק העולמי.
05:31
They get theirשֶׁלָהֶם inspirationהַשׁרָאָה, theirשֶׁלָהֶם hopeלְקַווֹת,
הן מקבלות את השראתן, את התקווה שלהן,
05:35
theirשֶׁלָהֶם practicalמַעֲשִׂי know-howלדעת איך,
את הידע והניסיון המעשי שלהן,
05:37
from successfulמוּצלָח emergingמתעוררים economiesכלכלות in the Southדָרוֹם.
מכלכלות צומחות ומצליחות מהדרום.
05:40
They want to know how Chinaסין liftedהרים 500 millionמִילִיוֹן people
הן רוצות לדעת איך סין הרימה 500 מיליון בני-אדם
05:43
out of povertyעוני in 30 yearsשנים,
מהעוני בתוך 30 שנה,
05:48
how Mexico'sשל מקסיקו OportunidadesOportunidades programתָכְנִית
כיצד תוכנית Oportunidades של מכסיקו
05:52
improvedמְשׁוּפָּר schoolingהַשׂכָּלָה and nutritionתְזוּנָה for millionsמיליונים of childrenיְלָדִים.
שיפרה את החינוך והתזונה של מיליוני ילדים.
05:55
This is the newחָדָשׁ ecosystemמערכת אקולוגית of open-knowledgeידע פתוח flowsזור,
זוהי המערכת האקולוגית החדשה של תזרימי ידע-פתוח,
05:59
not just travelingנסיעה Northצָפוֹן to Southדָרוֹם, but Southדָרוֹם to Southדָרוֹם,
לא רק מסע מצפון לדרום, אלא מדרום אל הדרום,
06:05
and even Southדָרוֹם to Northצָפוֹן,
אפילו מדרום לכיוון צפון,
06:10
with Mexico'sשל מקסיקו OportunidadesOportunidades todayהיום inspiringמעורר השראה Newחָדָשׁ Yorkיורק Cityעִיר.
כמו עם תוכנית Oportunidades של מכסיקו שמעניקה היום השראה לעיר ניו-יורק.
06:12
And just as these North-to-Southמצפון לדרום transfersהעברות are openingפְּתִיחָה up,
ובעוד העברת מסרים כאלה מצפון לדרום נפתחת,
06:18
so too are the developmentהתפתחות institutionsמוסדות
כך גם מוסדות הפיתוח
06:22
that channeledמְתוֹעָל these transfersהעברות.
אשר מתעלים העברות אלו.
06:25
This is the secondשְׁנִיָה shiftמִשׁמֶרֶת: openלִפְתוֹחַ aidסיוע.
וזה השינוי השני: סיוע פתוח.
06:27
Recentlyלאחרונה, the Worldעוֹלָם Bankבַּנק openedנפתח its vaultכספת of dataנתונים
לאחרונה, הבנק העולמי פתח את כספת הנתונים שלו
06:31
for publicפּוּמְבֵּי use, releasingשחרור 8,000 economicכַּלְכָּלִי and socialחֶברָתִי indicatorsאינדיקטורים
לשימוש הציבור בשחרור 8,000 אינדיקטורים כלכליים וחברתיים
06:35
for 200 countriesמדינות over 50 yearsשנים,
של 200 מדינות, שנאספו במשך יותר מ-50 שנה,
06:39
and it launchedMANAG מספר a globalגלוֹבָּלִי competitionתַחֲרוּת to crowdsource-
וזה השיק תחרות עולמית למיקור-קהל
06:44
innovativeחדשני appsאפליקציות usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני this dataנתונים.
של אפליקציות חדשניות באמצעות נתונים אלה.
06:48
Developmentהתפתחות institutionsמוסדות todayהיום are alsoגַם openingפְּתִיחָה
כיום, מוסדות פיתוח גם נחשפים
06:51
for publicפּוּמְבֵּי scrutinyבְּדִיקָה the projectsפרויקטים they financeלְמַמֵן.
לביקורת ציבורית על הפרויקטים שהם מממנים.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapמַפָּה from Kenyaקניה,
ניקח לדוגמא את GeoMapping. במפה זו של קניה,
06:58
the redאָדוֹם dotsנקודות showלְהַצִיג where all the schoolsבתי ספר financedמְמוּמָן by donorsתורמים
הנקודות האדומות מראות היכן ממוקמים כל בתי-הספר הממומנים
07:03
are locatedממוקם, and the darkerכהה יותר the shadeצֵל of greenירוק,
מתרומות, וככל שהגוון של הירוק כהה יותר,
07:07
the more the numberמספר of out-of-schoolמחוץ לבית הספר childrenיְלָדִים.
כך יותר ילדים שם לא הולכים לבית-הספר.
07:11
So this simpleפָּשׁוּט mashupערבוב revealsמגלה that donorsתורמים
כך, תצוגה פשוטה זו מגלה שהתורמים לא מימנו אף בית-ספר
07:15
have not financedמְמוּמָן any schoolsבתי ספר in the areasאזורי
באזורים שיש בהם הכי הרבה ילדים
07:19
with the mostרוב out-of-schoolמחוץ לבית הספר childrenיְלָדִים,
שנשארים מחוץ לבית-הספר,
07:22
provokingמתגרה newחָדָשׁ questionsשאלות. Is developmentהתפתחות assistanceסִיוּעַ
דבר המעורר שאלות חדשות. האם הסיוע לפיתוח
07:24
targetingמיקוד those who mostרוב need our help?
אכן שם לו למטרה את אלה שהכי זקוקים לעזרה שלנו?
07:28
In this mannerדֶרֶך, the Worldעוֹלָם Bankבַּנק has now GeoMappedגיאוגרפי
באופן דומה הבנק העולמי מיפה עכשיו
07:33
30,000 projectפּרוֹיֶקט activitiesפעילויות in 143 countriesמדינות,
30,000 פרוייקטים ב-143 מדינות,
07:36
and donorsתורמים are usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני a commonמשותף platformפּלַטפוֹרמָה
ותורמים משתמשים בפלטפורמה משותפת זו
07:41
to mapמַפָּה all theirשֶׁלָהֶם projectsפרויקטים.
כדי למפות את כל הפרוייקטים שלהם.
07:44
This is a tremendousעָצוּם leapלִקְפּוֹץ forwardקָדִימָה in transparencyשְׁקִיפוּת
זוהי קפיצה גדולה קדימה בכל הקשור לשקיפות
07:47
and accountabilityדין וחשבון of aidסיוע.
ומתן דין וחשבון על הסיוע.
07:52
And this leadsמוביל me to the thirdשְׁלִישִׁי, and in my viewנוף,
זה מוביל אותי לשינוי השלישי, ולדעתי,
07:54
the mostרוב significantמשמעותי shiftמִשׁמֶרֶת in developmentהתפתחות:
השינוי הכי משמעותי בפיתוח:
07:57
openלִפְתוֹחַ governanceממשל. Governmentsממשלות todayהיום are openingפְּתִיחָה up
פתיחות הממשל. הממשלות היום נפתחות
08:01
just as citizensאזרחים are demandingתוֹבְעָנִי voiceקוֹל and accountabilityדין וחשבון.
ככל שהאזרחים תובעים להשמיע את קולם ולקבל דין וחשבון.
08:05
From the Arabערבי Springאביב to the Annaאנה Hazareללא שם: Hazare movementתְנוּעָה in Indiaהוֹדוּ,
מהאביב הערבי ועד תנועתו של אנה האזרה בהודו,
08:09
usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני mobileנייד phonesטלפונים and socialחֶברָתִי mediaכְּלֵי תִקְשׁוֹרֶת
באמצעות טלפונים ניידים ורשתות חברתיות,
08:13
not just for politicalפּוֹלִיטִי accountabilityדין וחשבון
לא רק בשביל לדרוש נשיאה באחריות
08:16
but alsoגַם for developmentהתפתחות accountabilityדין וחשבון.
בנושאים פוליטיים אלא גם בשביל לדרוש אחריות לגבי הפיתוח.
08:18
Are governmentsממשלות deliveringאספקה servicesשירותים to the citizensאזרחים?
כמו, האם הממשלות מספקות שירותים לאזרחים?
08:22
So for instanceלמשל, severalכַּמָה governmentsממשלות in Africaאַפְרִיקָה
כך למשל, כמה ממשלות באפריקה
08:27
and Easternמזרחי Europeאֵירוֹפָּה are openingפְּתִיחָה theirשֶׁלָהֶם budgetsתקציבים to the publicפּוּמְבֵּי.
ובמזרח אירופה חושפות את תקציביהן לציבור.
08:31
But, you know, there is a bigגָדוֹל differenceהֶבדֵל betweenבֵּין a budgetתַקצִיב
אבל כידוע, יש הבדל גדול בין תקציב
08:36
that's publicפּוּמְבֵּי and a budgetתַקצִיב that's accessibleנגיש.
שגלוי לציבור ותקציב שהוא נגיש ומובן.
08:39
This is a publicפּוּמְבֵּי budgetתַקצִיב. (Laughterצחוק)
זהו תקציב ציבורי. (צחוק)
08:43
And as you can see, it's not really accessibleנגיש
כפי שניתן לראות, הוא לא באמת נגיש
08:48
or understandableמובן to an ordinaryרגיל citizenאֶזרָח
או מובן לאזרח הרגיל
08:52
that is tryingמנסה to understandמבין how the governmentמֶמְשָׁלָה is spendingההוצאה its resourcesאֶמְצָעִי.
אשר מנסה להבין כיצד הממשלה מנצלת את משאביה.
08:54
To tackleלְהִתְמוֹדֵד this problemבְּעָיָה, governmentsממשלות are usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני newחָדָשׁ toolsכלים
כדי להתמודד עם בעיה זו, ממשלות משתמשות בכלים חדשים
08:59
to visualizeלַחֲזוֹת the budgetתַקצִיב so it's more understandableמובן
כדי להפוך את התקציב ליותר חזותי וכך ליותר מובן
09:03
to the publicפּוּמְבֵּי.
עבור הציבור.
09:08
In this mapמַפָּה from Moldovaמולדובה, the greenירוק colorצֶבַע showsמופעים
במפה זו ממולדובה, הצבע הירוק מראה
09:10
those districtsמחוזות that have lowנָמוּך spendingההוצאה on schoolsבתי ספר
את הרובעים בעלי הוצאות נמוכות על בתי-ספר
09:14
but good educationalחינוכית outcomesתוצאות,
אבל בעלי תוצאות חינוכיות טובות.
09:18
and the redאָדוֹם colorצֶבַע showsמופעים the oppositeמול.
הצבע האדום מראה את ההיפך.
09:20
Toolsכלים like this help turnלפנות a shelfמַדָף fullמלא of inscrutableבלתי ניתנת לזיהוי documentsמסמכים
כלים כאלה מסייעים להפוך מסמכים שלמים שלא ניתן להבינם,
09:24
into a publiclyבְּפוּמבֵּי understandableמובן visualחָזוּתִי,
למשהו ויזואלי ומובן לציבור הרחב,
09:30
and what's excitingמְרַגֵשׁ is that with this opennessפְּתִיחוּת,
ומה שמרגש הוא שעם הפתיחות,
09:34
there are todayהיום newחָדָשׁ opportunitiesהזדמנויות for citizensאזרחים
ישנן כיום הזדמנויות חדשות עבור האזרחים
09:38
to give feedbackמָשׁוֹב and engageלְהַעֲסִיק with governmentמֶמְשָׁלָה.
כדי לתת משוב ולהיות בקשר עם הממשלה.
09:42
So in the Philippinesפיליפינים todayהיום, parentsהורים and studentsסטודנטים
כך, בפיליפינים כיום, תלמידים והורים
09:45
can give real-timeזמן אמת feedbackמָשׁוֹב on a websiteאתר אינטרנט,
יכולים לתת משוב בזמן אמת באתר,
09:49
Checkmyschoolמחלקה.orgorg, or usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני SMSסמס, whetherהאם teachersמורים
Checkmyschool.org, או באמצעות SMS, אם המורים
09:54
and textbooksספרי לימוד are showingמראה up in schoolבית ספר,
וספרי הלימוד נמצאים בבית-הספר,
09:59
the sameאותו problemsבעיות I witnessedעדים in Ugandaאוגנדה and in Biharביהאר.
אותן הבעיות שהבחנתי באוגנדה ובביהאר.
10:01
And the governmentמֶמְשָׁלָה is responsiveתגובה. So for instanceלמשל,
והממשלה נענית. כך למשל,
10:06
when it was reportedדיווח on this websiteאתר אינטרנט that 800 studentsסטודנטים
כאשר דווח באתר זה ש-800 תלמידים
10:09
were at riskלְהִסְתָכֵּן because schoolבית ספר repairsתיקונים had stalledאָבוּס
היו בסיכון כי התיקונים בבית-הספר התעכבו
10:14
dueעקב to corruptionשְׁחִיתוּת, the Departmentמַחלָקָה of Educationחינוך
בשל שחיתות, משרד החינוך
10:18
in the Philippinesפיליפינים tookלקח swiftמָהִיר actionפעולה.
בפיליפינים נקט בפעולה מהירה.
10:20
And you know what's excitingמְרַגֵשׁ is that this innovationחדשנות
ומה שמרגש בכל הסיפור הוא שחדשנות זו
10:23
is now spreadingפְּרִיסָה Southדָרוֹם to Southדָרוֹם, from the Philippinesפיליפינים
מתפשטת כעת מדרום לדרום, מהפיליפינים
10:27
to Indonesiaאִינדוֹנֵזִיָה, Kenyaקניה, Moldovaמולדובה and beyondמעבר.
לאינדונזיה, קניה, מולדובה ואף מעבר להן.
10:32
In Darדאר eses Salaamסלאם, Tanzaniaטנזניה, even an impoverishedמְרוֹשָׁשׁ
בדאר א-סלאם, טנזניה, אפילו קהילה עניה
10:36
communityהקהילה was ableיכול to use these toolsכלים
היתה מסוגלת להשתמש בכלים אלה
10:40
to voiceקוֹל its aspirationsשאיפות.
כדי להביע את שאיפותיה.
10:44
This is what the mapמַפָּה of Tandaleטנדלה lookedהביט like
כך נראתה המפה של Tandale
10:47
in Augustאוגוסט, 2011. But withinבְּתוֹך a fewמְעַטִים weeksשבועות,
באוגוסט 2011. אך בתוך כמה שבועות,
10:50
universityאוּנִיבֶרְסִיטָה studentsסטודנטים were ableיכול to use mobileנייד phonesטלפונים
הסטודנטים היו מסוגלים להשתמש בטלפונים ניידים
10:54
and an open-sourceקוד פתוח platformפּלַטפוֹרמָה to dramaticallyבאופן דרמטי mapמַפָּה
ובפלטפורמת קוד-פתוח כדי למפות באופן יסודי
10:58
the entireשלם communityהקהילה infrastructureתַשׁתִית.
את תשתית הקהילה כולה.
11:03
And what is very excitingמְרַגֵשׁ is that citizensאזרחים were then
ומה שמאוד מרגש הוא שהאזרחים היו לאחר-מכן
11:07
ableיכול to give feedbackמָשׁוֹב as to whichאיזה healthבְּרִיאוּת or waterמַיִם pointsנקודות
מסוגלים לתת משוב על הנקודות של מרפאות או אספקת מים
11:11
were not workingעובד, aggregatedמצטבר
שלא פעלו -- מרוכזות
11:16
in the redאָדוֹם bubblesבועות that you see,
בבועות אדומות,
11:19
whichאיזה togetherיַחַד providesמספק a graphicגרפי visualחָזוּתִי
אשר מספקות ביחד מבט גרפי
11:21
of the collectiveקולקטיבי voicesקולות of the poorעני.
של הקול הקולקטיבי של העניים.
11:26
Todayהיום, even Biharביהאר is turningחֲרִיטָה around and openingפְּתִיחָה up
כיום, אפילו ביהאר משתנה לטובה ונפתחת
11:31
underתַחַת a committedמְחוּיָב leadershipמַנהִיגוּת that is makingהֲכָנָה governmentמֶמְשָׁלָה
תחת הנהגה מחוייבת שהופכת
11:36
transparentשָׁקוּף, accessibleנגיש and responsiveתגובה to the poorעני.
את הממשלה לשקופה, נגישה וכזו שנענית לעניים.
11:39
But, you know, in manyרב partsחלקים of the worldעוֹלָם,
אבל, בחלקים רבים של העולם,
11:44
governmentsממשלות are not interestedמעוניין in openingפְּתִיחָה up
ממשלות לא מעוניינות להיפתח
11:48
or in servingמָנָה the poorעני, and it is a realאמיתי challengeאתגר
או לשרת את העניים, וזהו אתגר אמיתי
11:51
for those who want to changeשינוי the systemמערכת.
עבור אלה שרוצים לשנות את המערכת.
11:56
These are the lonelyבּוֹדֵד warriorsלוחמים
אלה הם הלוחמים הבודדים
12:00
like my fatherאַבָּא and manyרב, manyרב othersאחרים,
כמו אבא שלי ועוד רבים אחרים.
12:04
and a keyמַפְתֵחַ frontierגְבוּל of developmentהתפתחות work
חזית התמודדות החשובה של עבודות הפיתוח
12:07
is to help these lonelyבּוֹדֵד warriorsלוחמים joinלְהִצְטַרֵף handsידיים
היא לעזור לאלה שלוחמים לבדם, שישלבו ידיים
12:10
so they can togetherיַחַד overcomeלְהִתְגַבֵּר the oddsקְטָטָה.
וכך יוכלו להתגבר ביחד על הקשיים.
12:15
So for instanceלמשל, todayהיום, in Ghanaגאנה, courageousאַמִיץ reformersרפורמים
כך למשל, כיום בגאנה, רפורמטורים אמיצים
12:19
from civilאֶזרָחִי societyחֶברָה, Parliamentפַּרלָמֶנט and governmentמֶמְשָׁלָה,
מהשירות הציבורי, מהפרלמנט ומהממשלה,
12:24
have forgedמזויף a coalitionקוֹאָלִיצִיָה for transparentשָׁקוּף contractsחוזים
יצרו קואליציה למען חוזים שקופים
12:27
in the oilשֶׁמֶן sectorמִגזָר, and, galvanizedמגולוון by this,
בתחום הנפט, דבר שדירבן
12:31
reformersרפורמים in Parliamentפַּרלָמֶנט are now investigatingחקירה dubiousמפוקפק contractsחוזים.
רפורמטורים בפרלמנט לחקור חוזים מפוקפקים.
12:35
These examplesדוגמאות give newחָדָשׁ hopeלְקַווֹת, newחָדָשׁ possibilityאפשרות
דוגמאות אלו מפיחות תקווה חדשה, אפשרויות חדשות
12:41
to the problemsבעיות I witnessedעדים in Ugandaאוגנדה
למול הבעיות שראיתי באוגנדה
12:46
or that my fatherאַבָּא confrontedהתעמתו in Biharביהאר.
או הבעיות שאבא שלי התמודד איתן בביהאר.
12:49
Two yearsשנים agoלִפנֵי, on Aprilאַפּרִיל 8thה, 2010, I calledשקוראים לו my fatherאַבָּא.
לפני שנתיים, ב-8 באפריל 2010, התקשרתי לאבא שלי.
12:54
It was very lateמאוחר at night, and at ageגיל 80,
היה מאוד מאוחר בלילה, ובגיל 80,
13:01
he was typingהקלדה a 70-page-עמוד publicפּוּמְבֵּי interestריבית litigationליטיגציה
אבא היה באמצע הקלדת תביעה ייצוגית בת 70 עמודים
13:06
againstמול corruptionשְׁחִיתוּת in a roadכְּבִישׁ projectפּרוֹיֶקט.
כנגד שחיתות בפרוייקט סלילת כביש.
13:11
Thoughלמרות he was no lawyerעורך דין, he arguedטען the caseמקרה in courtבית משפט
למרות שהוא לא היה עורך-דין, הוא ייצג בעצמו את התיק
13:15
himselfעַצמוֹ the nextהַבָּא day. He wonזכית the rulingפְּסַק דִין,
בבית-משפט ביום המחרת. הוא זכה בפסק-הדין
13:19
but laterיותר מאוחר that very eveningעֶרֶב,
אבל מאוחר יותר באותו ערב,
13:24
he fellנפל, and he diedמת.
הוא נפטר.
13:26
He foughtנלחם tillעד the endסוֹף, increasinglyיותר ויותר passionateמלא רגש
הוא נלחם עד הסוף, עם התלהבות שהלכה וגברה,
13:30
that to combatלחימה corruptionשְׁחִיתוּת and povertyעוני,
כי כדי להילחם בשחיתות ועוני,
13:35
not only did governmentמֶמְשָׁלָה officialsפקידים need to be honestיָשָׁר,
לא רק פקידי ממשל צריכים להיות ישרים,
13:39
but citizensאזרחים neededנָחוּץ to joinלְהִצְטַרֵף togetherיַחַד
אלא גם האזרחים צריכים להתאחד
13:43
to make theirשֶׁלָהֶם voicesקולות heardשמע.
כדי שקולם יישמע.
13:46
These becameהפכתי the two bookendsbook of his life,
אלה הפכו להיות שני סמני הקצה של ספר-החיים שלו,
13:49
and the journeyמסע he traveledנסעתי in betweenבֵּין
והמסע שהוא עשה בין שניהם
13:54
mirroredמראות the changingמִשְׁתַנֶה developmentהתפתחות landscapeנוֹף.
שיקף את תמונת הנוף המשתנה של פיתוח.
13:57
Todayהיום, I'm inspiredבהשראה by these changesשינויים, and I'm excitedנִרגָשׁ
כיום, אני מקבל השראה משינויים אלה, ואני נרגש
14:02
that at the Worldעוֹלָם Bankבַּנק, we are embracingחִבּוּק
שבבנק העולמי, אנחנו חובקים
14:07
these newחָדָשׁ directionsכיוונים, a significantמשמעותי departureיְצִיאָה
כיוונים חדשים אלה -- שינוי משמעותי
14:10
from my work in Ugandaאוגנדה 20 yearsשנים agoלִפנֵי.
בהשוואה לעבודה שלי באוגנדה לפני 20 שנה.
14:13
We need to radicallyבאופן קיצוני openלִפְתוֹחַ up developmentהתפתחות
אנחנו צריכים באופן יסודי להביא להסרת הלוט מעל הפיתוח
14:17
so knowledgeיֶדַע flowsזור in multipleמְרוּבֶּה directionsכיוונים,
כך שהידע יזרום בכיוונים שונים,
14:20
inspiringמעורר השראה practitionersמתרגלים, so aidסיוע becomesהופך transparentשָׁקוּף,
דבר שיתן השראה לעוסקים בו וכך הסיוע יהפוך לשקוף,
14:23
accountableאַחֲרַאִי and effectiveיָעִיל, so governmentsממשלות openלִפְתוֹחַ up
לכזה שנתון לביקורת וליעיל. כך שממשלות ייפתחו
14:28
and citizensאזרחים are engagedמְאוּרָס and empoweredרַשַׁאִי
ואזרחים יעסקו בזה ויקבלו עידוד
14:32
with reformersרפורמים in governmentמֶמְשָׁלָה.
מרפורמות בממשלה.
14:36
We need to accelerateלהאיץ these shiftsמשמרות.
עלינו להאיץ שינויים אלה.
14:38
If we do, we will find that the collectiveקולקטיבי voicesקולות
אם נעשה כן, נגלה שהקולות הקולקטיביים
14:41
of the poorעני will be heardשמע in Biharביהאר,
של העניים יישמעו בביהאר,
14:46
in Ugandaאוגנדה, and beyondמעבר.
באוגנדה ומעבר להן.
14:50
We will find that textbooksספרי לימוד and teachersמורים
נגלה שספרי לימוד ומורים
14:52
will showלְהַצִיג up in schoolsבתי ספר for theirשֶׁלָהֶם childrenיְלָדִים.
יימצאו בבתי-הספר למען הילדים.
14:56
We will find that these childrenיְלָדִים, too,
נגלה שגם לילדים האלה,
15:00
have a realאמיתי chanceהִזדַמְנוּת of breakingשְׁבִירָה theirשֶׁלָהֶם way out of povertyעוני.
יהיה סיכוי אמיתי לפרוץ את דרכם אל מחוץ למעגל העוני.
15:04
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה.
15:10
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
15:13
Translated by Yubal Masalker
Reviewed by zeeva Livshitz

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com