English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

سان جِی پرادان: چطور اطلاعات علنی در حال تغییر کمک رسانی جهانی است

Filmed:
502,533 views

چطور اطمینان حاصل می کنیم که توسعه و کمکهای مالی براستی در اختیار کسانی قرار می گیرد که بیشترین نیاز را دارند؟ سان جِی پرادان از سازمان بانک جهانی، به بیان سه راهبرد می پردازد برای کمک به اینکه تلاشهای امدادی بیشترین تاثیر خود را داشته باشند، در عین اینکه فساد را مهار می کند. کلید اصلی: افرادی که در جهت تغییر سیستمهای نادرست گام بر می دارند را با اطلاعات مورد نیازشان ارتباط داد.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewرشد کرد up in Biharبیهار, India'sهندوستان poorestفقیرترین stateحالت,
من در شهر بیهار، فقیر ترین استان هند، بزرگ شدم،
00:16
and I rememberیاد آوردن when I was sixشش yearsسالها oldقدیمی,
و یادم می یاد وقتی شش سالم بود،
00:21
I rememberیاد آوردن comingآینده home one day to find a cartسبد خرید
یادم می یاد یه روز که داشتم می رفتم خونه،
00:24
fullپر شده of the mostاکثر deliciousخوشمزه - لذیذ sweetsشیرینی at our doorstepآستانه.
یه چرخ پر از خوشمزه ترین خوراکیها را جلوی در خونمون دیدم.
00:28
My brothersبرادران and I dugریختن in,
من و برادرم به طرفش حمله کردیم،
00:33
and that's when my fatherپدر cameآمد home.
و اونموقع بود که پدرم اومد خونه.
00:37
He was lividزنده, and I still rememberیاد آوردن how we criedگریه کرد
عصبانی بود، و هنوز یادم می یاد که چطوری گریه می کردیم
00:40
when that cartسبد خرید with our half-eatenنیمه خورده sweetsشیرینی
وقتی اون چرخ با شیرینی هایی نیمه خورده شدۀ ما، ازمون دور شد.
00:46
was pulledکشیده away from us.
وقتی اون چرخ با شیرینی هایی نیمه خورده شدۀ ما، ازمون دور شد.
00:50
Laterبعد, I understoodفهمید why my fatherپدر got so upsetناراحت.
بعدها دلیل اون عصبانیت شدید پدرم را فهمیدم.
00:53
Those sweetsشیرینی were a bribeرشوه
اون شیرینی ها یه رشوه بود
00:58
from a contractorپیمانکار who was tryingتلاش کن to get my fatherپدر
از طرف یه پیمان کار که پدرم را راضی کنه
01:01
to awardجایزه him a governmentدولت contractقرارداد.
تا یه قرارداد دولتی را براش جفت و جور کنه.
01:04
My fatherپدر was responsibleمسئول for buildingساختمان roadsجاده ها in Biharبیهار,
پدرم مسئول ساخت جاده ها در بیهار بود،
01:08
and he had developedتوسعه یافته a firmشرکت stanceحالت againstدر برابر corruptionفساد,
و موضع سفت و سختی در برابر فساد داشت،
01:13
even thoughگرچه he was harassedمزاحم and threatenedتهدید شده.
با وجود اینکه مورد آزار و تهدید قرار می گرفت.
01:17
His was a lonelyتنهایی struggleتقلا, because Biharبیهار
او در این مبارزه تنها بود، چون بیهار
01:21
was alsoهمچنین India'sهندوستان mostاکثر corruptفاسد stateحالت,
فاسد ترین ایالت هند نیز بود،
01:25
where publicعمومی officialsمقامات were enrichingغنی سازی themselvesخودشان,
جایی که مقامات دولتی فکر پر کردن جیب‌های خود بودند،
01:28
[ratherنسبتا] than servingخدمت the poorفقیر who had no meansبه معنای
بجای خدمت به بیچارگانی که هیچ وسیله ای برای ابراز نگرانی از گرسنه بودن یا بیسواد بودن فرزندانشان نداشتند.
01:32
to expressبیان theirخودشان anguishغم و اندوه if theirخودشان childrenفرزندان
بجای خدمت به بیچارگانی که هیچ وسیله ای برای ابراز نگرانی از گرسنه بودن یا بیسواد بودن فرزندانشان نداشتند.
01:36
had no foodغذا or no schoolingآموزش و پرورش.
بجای خدمت به بیچارگانی که هیچ وسیله ای برای ابراز نگرانی از گرسنه بودن یا بیسواد بودن فرزندانشان نداشتند.
01:40
And I experiencedبا تجربه this mostاکثر viscerallyبصیرت
و من این را با اعماق وجودم درک کردم
01:44
when I traveledسفر کرد to remoteاز راه دور villagesروستاها to studyمطالعه povertyفقر.
وقتی برای تحقیق دربارۀ فقر به روستاهای دور افتاده سفر کردم.
01:48
And as I wentرفتی villageدهکده to villageدهکده,
و همینطور که از این روستا به اون روستا می رفتم،
01:55
I rememberیاد آوردن one day, when I was famishedگمشده and exhaustedخسته,
یادم می یاد که یه روز بی نهایت خسته و گرسنه بودم،
01:58
and I was almostتقریبا collapsingسقوط
و نزدیک بود از گرمای طاقت فرسا زیر یه درخت غش کنم،
02:05
in a scorchingسوزش heatحرارت underزیر a treeدرخت,
و نزدیک بود از گرمای طاقت فرسا زیر یه درخت غش کنم،
02:07
and just at that time, one of the poorestفقیرترین menمردان in that villageدهکده
و درست همون موقع، یکی از فقیرترین آدمای اون روستا
02:10
invitedدعوت کرد me into his hutکلبه and graciouslyبا مهربانی fedتغذیه شده me.
منو به خانه گلی اش برد و با لطف و محبت تمام بهم غذا داد.
02:16
Only I laterبعد realizedمتوجه شدم that what he fedتغذیه شده me
بعدا" بود که فهمیدم غذایی که اون بهم داد
02:22
was foodغذا for his entireکل familyخانواده for two daysروزها.
غذای دو روز کل خانواده اش بود.
02:27
This profoundعمیق giftهدیه of generosityسخاوتمندانه
این لطف و بلند نظری بی نهایت
02:33
challengedبه چالش کشیده شد and changedتغییر کرد the very purposeهدف of my life.
هدف دقیق زندگی ام را به چالش گرفته و تغییر داد.
02:37
I resolvedحل شد to give back.
من مصمم به جبران محبت شدم.
02:42
Laterبعد, I joinedپیوست the Worldجهان Bankبانک, whichکه soughtبه دنبال to fightمبارزه کردن
بعدها، به بانک جهانی پیوستم، که در پی مبارزه با چنین فقرهایی است
02:46
suchچنین povertyفقر by transferringانتقال aidکمک from richثروتمند to poorفقیر countriesکشورها.
از راه انتقال کمک از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر.
02:50
My initialاولیه work focusedمتمرکز شده است on Ugandaاوگاندا, where I focusedمتمرکز شده است
در اولین کارم، روی اوگاندا تمرکز کردم،
02:56
on negotiatingمذاکره reformsاصلاحات with the Financeدارایی، مالیه، سرمایه گذاری Ministryوزارت of Ugandaاوگاندا
در اونجا بر مذاکرات اصلاح طلبانه با وزارت مالیات اوگاندا پافشاری داشتم
03:01
so they could accessدسترسی به our loansوام.
تا اونها به وامهای ما دسترسی داشته باشند.
03:06
But after we disbursedپرداخت شده the loansوام, I rememberیاد آوردن
اما پس از اینکه ما وامها را پرداخت کردیم، یادم می یاد
03:08
a tripسفر in Ugandaاوگاندا where I foundپیدا شد newlyبه تازگی builtساخته شده schoolsمدارس
در سفری که به اوگاندا داشتم، مدارس تازه تاسیس شده ای را دیدم
03:11
withoutبدون textbooksکتاب های درسی or teachersمعلمان,
که فاقد کتاب درسی یا معلم بودند،
03:16
newجدید healthسلامتی clinicsکلینیک ها withoutبدون drugsمواد مخدر,
کلینیک های بهداشتی جدیدی بدون دارو،
03:19
and the poorفقیر onceیک بار again withoutبدون any voiceصدای or recourseتوسل.
و یکبار دیگه، فقرایی بدون اینکه صدای کمکشان شنیده بشه و بدون حمایت.
03:22
It was Biharبیهار all over again.
بیهار دوباره ساخته شده بود.
03:28
Biharبیهار representsنشان دهنده the challengeچالش of developmentتوسعه:
بیهار نمایانگر چالش توسعه است،
03:31
abjectشگفت انگیز povertyفقر surroundedاحاطه شده by corruptionفساد.
فقر نکبت باری که با فساد احاطه شده.
03:35
Globallyدر سطح جهانی, 1.3 billionبیلیون people liveزنده on lessکمتر than
در مقیاس جهانی، ۱/۳ میلیارد انسان با کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز زندگی می کنند،
03:39
$1.25 a day, and the work I did in Ugandaاوگاندا
و کاری که من در اوگاندا کردم
03:43
representsنشان دهنده the traditionalسنتی approachرویکرد to these problemsمشکلات
نمایانگرشیوه سنتی برخورد با چنین مشکلاتی است
03:48
that has been practicedتمرین کرد sinceاز آنجا که 1944,
که این شیوه از سال ۱۹۴۴ اجرا می شده،
03:53
when winnersبرندگان of Worldجهان Warجنگ IIدوم, 500 foundingتاسیس fathersپدران,
زمانیکه پیروز شدگان جنگ جهانی دوم، ۵۰۰ موسسِ مَرد،
03:57
and one lonelyتنهایی foundingتاسیس motherمادر,
و تنها بنیانگذار زن،
04:03
gatheredجمع شد in Newجدید Hampshireهمپشایر, USAایالات متحده آمریکا,
در نیو همشایر، آمریکا گرد هم جمع شده،
04:06
to establishتاسيس كردن the Brettonبرتون Woodsجنگل institutionsمؤسسات,
و نهادهای "برتون وودز" از جمله بانک جهانی را تاسیس کردند.
04:09
includingشامل the Worldجهان Bankبانک.
و نهادهای "برتون وودز" از جمله بانک جهانی را تاسیس کردند.
04:11
And that traditionalسنتی approachرویکرد to developmentتوسعه
و شیوه سنتی راهبرد توسعه
04:13
had threeسه keyکلیدی elementsعناصر. First, transferانتقال of resourcesمنابع
سه عنصر اصلی داره. اول، انتقال منابع
04:17
from richثروتمند countriesکشورها in the Northشمال
از کشورهای ثروتمند شمالی
04:20
to poorerفقیرتر countriesکشورها in the Southجنوب,
به کشورهای فقیر تر در جنوب،
04:22
accompaniedهمراه by reformاصلاحات prescriptionsدستورالعمل.
به همراه توصیه های اصلاح طلبانه.
04:25
Secondدومین, the developmentتوسعه institutionsمؤسسات that channeledکانال
دوم اینکه، ارگانهای توسعه ای که مسئول انتقال بودند،
04:28
these transfersنقل و انتقالات were opaqueمات, with little transparencyشفافیت
نامشخص بوده، و میزان دارایی و نتیجه کسب شده خیلی واضح و مشخص نبود.
04:31
of what they financedتامین مالی می شود or what resultsنتایج they achievedبه دست آورد.
نامشخص بوده، و میزان دارایی و نتیجه کسب شده خیلی واضح و مشخص نبود.
04:36
And thirdسوم, the engagementنامزدی in developingدر حال توسعه countriesکشورها
و سوما"، ارتباط با کشورهای در حال توسعه محدود به گروهی از سرآمدگان حکومتی بود
04:40
was with a narrowباریک setتنظیم of governmentدولت elitesنخبگان
و سوما"، ارتباط با کشورهای در حال توسعه محدود به گروهی از سرآمدگان حکومتی بود
04:44
with little interactionاثر متقابل with the citizensشهروندان, who are
و ارتباط کمی با شهروندان وجود داشت،
04:47
the ultimateنهایی beneficiariesذینفعان of developmentتوسعه assistanceمعاونت.
کسانیکه ذی نفعان نهایی این حمایت عمرانی بودند.
04:50
Todayامروز, eachهر یک of these elementsعناصر is openingافتتاح up
امروزه، بدلیل تغییرات اساسی در فضای جهانی، هر یک از این موارد در حال پدید آمدن هستند.
04:55
dueناشی از to dramaticنمایشی changesتغییرات in the globalجهانی است environmentمحیط.
امروزه، بدلیل تغییرات اساسی در فضای جهانی، هر یک از این موارد در حال پدید آمدن هستند.
04:59
Openباز کن knowledgeدانش, openباز کن aidکمک, openباز کن governanceحکومت,
دانش عمومی، کمک همگانی، هدایت علنی،
05:02
and togetherبا یکدیگر, they representنمایندگی threeسه keyکلیدی shiftsتغییرات
همه با هم، بیانگر سه دگرگونی اساسی بوده
05:06
that are transformingتبدیل شدن developmentتوسعه
که توسعه را انتقال داده
05:10
and that alsoهمچنین holdنگه دارید greaterبزرگتر hopeامید for the problemsمشکلات
ونسبت به مشکلاتی که من در اوگاندا و بیهار شاهد آنها بودم، امید واری بیشتری نیز ایجاد می کند.
05:12
I witnessedشاهد in Ugandaاوگاندا and in Biharبیهار.
ونسبت به مشکلاتی که من در اوگاندا و بیهار شاهد آنها بودم، امید واری بیشتری نیز ایجاد می کند.
05:16
The first keyکلیدی shiftتغییر مکان is openباز کن knowledgeدانش.
اولین تغییر مهم، دانش عمومی است.
05:21
You know, developingدر حال توسعه countriesکشورها todayامروز will not simplyبه سادگی
می دونید، امروزه کشورهای در حال توسعه
05:24
acceptقبول کردن solutionsراه حل ها that are handedدست down to them
بسادگی راه حلهایی که آمریکا، اروپا، یا بانک جهانی بهشون ارائه می دهند را نمی پذیرند.
05:27
by the U.S., Europeاروپا or the Worldجهان Bankبانک.
بسادگی راه حلهایی که آمریکا، اروپا، یا بانک جهانی بهشون ارائه می دهند را نمی پذیرند.
05:31
They get theirخودشان inspirationالهام بخش, theirخودشان hopeامید,
آنها از اقتصادهای موفقی که در جنوب در حال شکوفایی هستند، الهام گرفته ، و امید و راهکار کاربردی را کسب می کنند.
05:35
theirخودشان practicalکاربردی know-howدانش فنی,
آنها از اقتصادهای موفقی که در جنوب در حال شکوفایی هستند، الهام گرفته ، و امید و راهکار کاربردی را کسب می کنند.
05:37
from successfulموفق شدن emergingدر حال ظهور economiesاقتصادها in the Southجنوب.
آنها از اقتصادهای موفقی که در جنوب در حال شکوفایی هستند، الهام گرفته ، و امید و راهکار کاربردی را کسب می کنند.
05:40
They want to know how Chinaچين liftedبالا بردن 500 millionمیلیون people
آنها می خواهند بدانند که چطور کشور چین در عرض ۳۰ سال، ۵۰۰ میلیون انسان را از فقر نجات داد،
05:43
out of povertyفقر in 30 yearsسالها,
آنها می خواهند بدانند که چطور کشور چین در عرض ۳۰ سال، ۵۰۰ میلیون انسان را از فقر نجات داد،
05:48
how Mexico'sمکزیک OportunidadesOportunidades programبرنامه
چگونه برنامه "موقعیتهای مکزیک"،
05:52
improvedبهبود یافته schoolingآموزش و پرورش and nutritionتغذیه for millionsمیلیون ها نفر of childrenفرزندان.
تحصیل و تغذیه را برای میلیونها کودک در مکزیک بهبود بخشید.
05:55
This is the newجدید ecosystemزیست بوم of open-knowledgeدانش باز flowsجریان دارد,
این اکوسیستم جدیدی از جریان دانش عمومی است،
05:59
not just travelingمسافرت Northشمال to Southجنوب, but Southجنوب to Southجنوب,
نه اینکه فقط از شمال به جنوب در حرکت باشد، بلکه از جنوب به جنوب،
06:05
and even Southجنوب to Northشمال,
و حتی از جنوب به شمال در حرکت باشد،
06:10
with Mexico'sمکزیک OportunidadesOportunidades todayامروز inspiringالهام بخش Newجدید Yorkیورک Cityشهر.
همینطور که امروزه "برنامه موقعیتهای مکزیک" الهام بخش نیو یورک سیتی است.
06:12
And just as these North-to-Southشمال به جنوب transfersنقل و انتقالات are openingافتتاح up,
و به همین شکل که این انتقالات شمال به جنوب در حال بهره بردای است،
06:18
so too are the developmentتوسعه institutionsمؤسسات
ارگانهای توسعه که هدایت کننده این انتقالات هستند، نیز در حال شکوفایی هستند.
06:22
that channeledکانال these transfersنقل و انتقالات.
ارگانهای توسعه که هدایت کننده این انتقالات هستند، نیز در حال شکوفایی هستند.
06:25
This is the secondدومین shiftتغییر مکان: openباز کن aidکمک.
این دومین تغییر مهم است: حمایت همگانی.
06:27
Recentlyبه تازگی, the Worldجهان Bankبانک openedافتتاح شد its vaultطاق of dataداده ها
اخیرا"، بانک جهانی ارزش اطلاعات خود را در اختیار عموم گذاشته،
06:31
for publicعمومی use, releasingآزادی 8,000 economicاقتصادی and socialاجتماعی indicatorsشاخص ها
۸,۰۰۰ راهنمای اقتصادی و اجتماعی را
06:35
for 200 countriesکشورها over 50 yearsسالها,
برای ۲۰۰ کشور در طول ۵۰ سال عرضه کرده است،
06:39
and it launchedراه اندازی شد a globalجهانی است competitionرقابت to crowdsourcecrowdsource
و با بکارگیری این داده ها، یک رقابت جهانی را برای به عموم گذاشتن کاربرهای نوظهور براه انداخته است.
06:44
innovativeخلاقانه appsبرنامه ها usingاستفاده كردن this dataداده ها.
و با بکارگیری این داده ها، یک رقابت جهانی را برای به عموم گذاشتن کاربرهای نوظهور براه انداخته است.
06:48
Developmentتوسعه institutionsمؤسسات todayامروز are alsoهمچنین openingافتتاح
امروزه ارگانهای توسعه، پذیرای عموم برای بازرسی دقیق از پروژه های مالی شان هستند.
06:51
for publicعمومی scrutinyبررسی موشکافانه the projectsپروژه ها they financeمالی.
امروزه ارگانهای توسعه، پذیرای عموم برای بازرسی دقیق از پروژه های مالی شان هستند.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapنقشه from Kenyaکنیا,
ژئومپینگ (نقشه زمین) را در نظر بگیرید. در این نقشه از کنیا،
06:58
the redقرمز dotsنقطه ها showنشان بده where all the schoolsمدارس financedتامین مالی می شود by donorsاهدا کنندگان
دایره های قرمز نمایانگر محل استقرار مدارسی است که اهدا کنندگان هزینه آنرا تقبل کردند،
07:03
are locatedواقع شده, and the darkerتیره تر the shadeسایه of greenسبز,
و هرچه سایه سبز، تیره تر می شود،
07:07
the more the numberعدد of out-of-schoolخارج از مدرسه childrenفرزندان.
بیانگر تعداد بیشتر کودکان خارج از مدرسه است.
07:11
So this simpleساده mashupmashup revealsنشان می دهد that donorsاهدا کنندگان
خُب همین مورد در هم و برهم نشان می دهد که
07:15
have not financedتامین مالی می شود any schoolsمدارس in the areasمناطق
افراد خیر، در مناطقی که بیشترین کودک فاقد مدرسه را دارد، سرمایه گذاری نکردند،
07:19
with the mostاکثر out-of-schoolخارج از مدرسه childrenفرزندان,
افراد خیر، در مناطقی که بیشترین کودک فاقد مدرسه را دارد، سرمایه گذاری نکردند،
07:22
provokingتحریک newجدید questionsسوالات. Is developmentتوسعه assistanceمعاونت
که سوال جدیدی را برمی انگیزد. آیا حمایت توسعه،
07:24
targetingهدف گذاری those who mostاکثر need our help?
در جهت کمک به کسانیکه نیاز مبرم به کمک دارند، گام برمی دارد؟
07:28
In this mannerشیوه, the Worldجهان Bankبانک has now GeoMappedGeoMapped
در این مورد، بانک جهانی در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ پروژه فعال در ۱۴۳ کشور را برنامه ریزی کرده است،
07:33
30,000 projectپروژه activitiesفعالیت ها in 143 countriesکشورها,
در این مورد، بانک جهانی در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ پروژه فعال در ۱۴۳ کشور را برنامه ریزی کرده است،
07:36
and donorsاهدا کنندگان are usingاستفاده كردن a commonمشترک platformسکو
و افراد خیر، برای اجرای کلیه پروژه هایشان، از یک پلت فرم یکسان استفاده می کنند.
07:41
to mapنقشه all theirخودشان projectsپروژه ها.
و افراد خیر، برای اجرای کلیه پروژه هایشان، از یک پلت فرم یکسان استفاده می کنند.
07:44
This is a tremendousفوق العاده leapجهش forwardرو به جلو in transparencyشفافیت
این جهش عظیمی است به سمت شفافیت و اعتبار حمایت.
07:47
and accountabilityمسئوليت of aidکمک.
این جهش عظیمی است به سمت شفافیت و اعتبار حمایت.
07:52
And this leadsمنجر می شود me to the thirdسوم, and in my viewچشم انداز,
و این مرا به سمت سومین تغییر سوق می دهد، و بنظر من،
07:54
the mostاکثر significantقابل توجه shiftتغییر مکان in developmentتوسعه:
مهمترین تغییر در توسعه:
07:57
openباز کن governanceحکومت. Governmentsدولت ها todayامروز are openingافتتاح up
رهبری و هدایت آشکارا. امروزه به همان نسبت که شهروندان خواهان بیان نظرات و اعتبارشان هستند،
08:01
just as citizensشهروندان are demandingخواستار voiceصدای and accountabilityمسئوليت.
حکومتها هم شروع به فراهم کردن امکانات هستند.
08:05
From the Arabعرب Springبهار to the Annaآنا Hazareهزاره movementجنبش in Indiaهندوستان,
از بهار عرب گرفته تا جنبش "عنا هزاره" در هند،
08:09
usingاستفاده كردن mobileسیار phonesتلفن ها and socialاجتماعی mediaرسانه ها
بکارگیری تلفنهای موبایل و رسانه های اجتماعی
08:13
not just for politicalسیاسی accountabilityمسئوليت
نه تنها برای اعتبار عمومی
08:16
but alsoهمچنین for developmentتوسعه accountabilityمسئوليت.
بلکه برای اعتبار توسعه.
08:18
Are governmentsدولت ها deliveringتحویل servicesخدمات to the citizensشهروندان?
آیا حکومت به شهروندان ارائه خدمات می کند؟
08:22
So for instanceنمونه, severalچند governmentsدولت ها in Africaآفریقا
بدین ترتیب بعنوان مثال، چندین حکومت در آفریقا
08:27
and Easternشرق Europeاروپا are openingافتتاح theirخودشان budgetsبودجه to the publicعمومی.
و اروپای شرقی، بودجه خود را در اختیار عموم گذاشته اند.
08:31
But, you know, there is a bigبزرگ differenceتفاوت betweenبین a budgetبودجه
اما می دونید، تفاوت زیادی است بین بودجه ای که در اختیار عموم بوده و بودجه ای که قابل دسترسی است.
08:36
that's publicعمومی and a budgetبودجه that's accessibleدر دسترس.
اما می دونید، تفاوت زیادی است بین بودجه ای که در اختیار عموم بوده و بودجه ای که قابل دسترسی است.
08:39
This is a publicعمومی budgetبودجه. (Laughterخنده)
این بودجۀ عمومی است. ( خنده)
08:43
And as you can see, it's not really accessibleدر دسترس
و همانطور که ملاحظه می کنید، براستی قابل دسترسی نیست
08:48
or understandableقابل فهم to an ordinaryعادی citizenشهروند
و قابل درک برای یک شهروند عادی نیست
08:52
that is tryingتلاش کن to understandفهمیدن how the governmentدولت is spendingهزینه کردن its resourcesمنابع.
شهروندی که سعی دارد بفهمد چطور دولت منابع خود را مصرف می کند.
08:54
To tackleبرخورد با this problemمسئله, governmentsدولت ها are usingاستفاده كردن newجدید toolsابزار
برای حل این مشکل، دولتها ابزار جدیدی را برای مشاهده بودجه بکار می گیرند که بیشتر قابل درک عموم است.
08:59
to visualizeتصور کنید the budgetبودجه so it's more understandableقابل فهم
برای حل این مشکل، دولتها ابزار جدیدی را برای مشاهده بودجه بکار می گیرند که بیشتر قابل درک عموم است.
09:03
to the publicعمومی.
برای حل این مشکل، دولتها ابزار جدیدی را برای مشاهده بودجه بکار می گیرند که بیشتر قابل درک عموم است.
09:08
In this mapنقشه from Moldovaمولداوی, the greenسبز colorرنگ showsنشان می دهد
در این نقشه از مولدوا، رنگ سبز نمایانگر مناطقی است
09:10
those districtsولسوالی ها that have lowکم spendingهزینه کردن on schoolsمدارس
که هزینه کمتری در مدارس صرف کردند
09:14
but good educationalآموزشی outcomesنتایج,
ولی نتایج تحصیلی خوبی داشتند،
09:18
and the redقرمز colorرنگ showsنشان می دهد the oppositeمخالف.
و رنگ قرمز، عکس موضوع را نشان می دهد.
09:20
Toolsابزارها like this help turnدور زدن a shelfتاقچه fullپر شده of inscrutableناامن documentsاسناد
ابزاری مثل این کمک می کنند تا یک طبقه پر از مدارک مرموز و دست نایافتنی
09:24
into a publiclyبه طور عمومی understandableقابل فهم visualبصری,
به یک تصویر قابل درک همگانی تبدیل شود،
09:30
and what's excitingهیجان انگیز is that with this opennessباز بودن,
وجالب اینه که با این صراحت،
09:34
there are todayامروز newجدید opportunitiesفرصت ها for citizensشهروندان
امروزه فرصتهای تازه ای برای شهروندان فراهم شده
09:38
to give feedbackبازخورد and engageمشغول کردن with governmentدولت.
تا نظرات خود را ابراز و با حکومت در تقابل باشند.
09:42
So in the Philippinesفیلیپین todayامروز, parentsپدر و مادر and studentsدانش آموزان
بدین ترتیب، امروزه در فیلیپین، والدین و دانش آموزان
09:45
can give real-timeبه موقع feedbackبازخورد on a websiteسایت اینترنتی,
قادرند نظراتشان را بلا درنگ در یک وب سایت اعلام کنند،
09:49
Checkmyschoolچکمه مدرسه.orgاردن, or usingاستفاده كردن SMSپیامک, whetherچه teachersمعلمان
Checkmyschool.org، یا از پیام کوتاه استفاده کنند،
09:54
and textbooksکتاب های درسی are showingنشان دادن up in schoolمدرسه,
اینکه آیا معلمین و کتُب درسی در مدرسه حضور دارند یا نه،
09:59
the sameیکسان problemsمشکلات I witnessedشاهد in Ugandaاوگاندا and in Biharبیهار.
مشکل مشابهی که من در اوگاندا و بیهار شاهد آن بودم.
10:01
And the governmentدولت is responsiveپاسخگو. So for instanceنمونه,
و دولت پاسخ گوست. بنابراین بعنوان مثال،
10:06
when it was reportedگزارش داد on this websiteسایت اینترنتی that 800 studentsدانش آموزان
وقتی در این وب سایت گزارش شد که ۸۰۰ دانش آموز در معرض خطرند،
10:09
were at riskخطر because schoolمدرسه repairsتعمیرات had stalledمتوقف شد
چون تعمیرات مدرسه بدلیل فساد و خرابکاری متوقف شده،
10:14
dueناشی از to corruptionفساد, the Departmentگروه of Educationتحصیلات
دپارتمان آموزش بی درنگ وارد عمل شد.
10:18
in the Philippinesفیلیپین tookگرفت swiftسریع actionعمل.
دپارتمان آموزش بی درنگ وارد عمل شد.
10:20
And you know what's excitingهیجان انگیز is that this innovationنوآوری
و می دونید جالب اینه که این نوآوری
10:23
is now spreadingگسترش دادن Southجنوب to Southجنوب, from the Philippinesفیلیپین
در حال حاضر از این سوی جنوب بسوی دیگر جنوب در حال گسترش است،
10:27
to Indonesiaاندونزی, Kenyaکنیا, Moldovaمولداوی and beyondفراتر.
از فیلیپین تا اندونزی، کنیا، مولوا، و دورتر.
10:32
In Darداره esاس Salaamسالام, Tanzaniaتانزانیا, even an impoverishedفقیر
در دارالسلام، تانزانیا، حتی اهالی یک منطقه فقیر
10:36
communityجامعه was ableتوانایی to use these toolsابزار
توانستند از این ابزار استفاده کرده تا خواسته های خود را به گوش بقیه برسانند.
10:40
to voiceصدای its aspirationsآرزوها.
توانستند از این ابزار استفاده کرده تا خواسته های خود را به گوش بقیه برسانند.
10:44
This is what the mapنقشه of Tandaleتندال lookedنگاه کرد like
این نقشه "تاندیل" در آگوست ۲۰۱۱ است.
10:47
in Augustآگوست, 2011. But withinدر داخل a fewتعداد کمی weeksهفته ها,
اما در عرض چند هفته،
10:50
universityدانشگاه studentsدانش آموزان were ableتوانایی to use mobileسیار phonesتلفن ها
دانشجویان دانشگاه با استفاده از موبایل هایشان
10:54
and an open-sourceمتن باز platformسکو to dramaticallyبه طور چشمگیری mapنقشه
و یک تریبون منبع آزاد توانستند بطور شگفت انگیزی
10:58
the entireکل communityجامعه infrastructureزیر ساخت.
نقشه تاسیسات زیر بنایی کل محله را پیاده کنند.
11:03
And what is very excitingهیجان انگیز is that citizensشهروندان were then
و مسئله خیلی جالب اینه که شهروندان آنموقع توانستند
11:07
ableتوانایی to give feedbackبازخورد as to whichکه healthسلامتی or waterاب pointsنکته ها
نظراتشان را در مورد مناطقی که مشکل بهداشت و آب آشامیدنی داشتند، اعلام کنند،
11:11
were not workingکار کردن, aggregatedجمع شده
نظراتشان را در مورد مناطقی که مشکل بهداشت و آب آشامیدنی داشتند، اعلام کنند،
11:16
in the redقرمز bubblesحباب ها that you see,
که بصورت حبابهای قرمز رنگ انباشته شدند که ملاحظه می کنید،
11:19
whichکه togetherبا یکدیگر providesفراهم می کند a graphicگرافیک visualبصری
که همه باهم یک تصویر گرافیکی از صدای جمعی فقرا را ارائه می دهد.
11:21
of the collectiveجمعی voicesصدای of the poorفقیر.
که همه باهم یک تصویر گرافیکی از صدای جمعی فقرا را ارائه می دهد.
11:26
Todayامروز, even Biharبیهار is turningچرخش around and openingافتتاح up
امروزه، حتی بیهار تغییر کرده و رو به فضای عمومی گشوده شده
11:31
underزیر a committedمرتکب شده leadershipرهبری that is makingساخت governmentدولت
تحت رهبری دلسوزانه ای که باعث شده تا دولت
11:36
transparentشفاف, accessibleدر دسترس and responsiveپاسخگو to the poorفقیر.
آشکار، قابل دسترس، و پاسخ گو در برابر فقرا باشد.
11:39
But, you know, in manyبسیاری partsقطعات of the worldجهان,
اما می دونید، در خیلی از جاهای دنیا،
11:44
governmentsدولت ها are not interestedعلاقه مند in openingافتتاح up
دولتها تمایل به علنی شدن و خدمت به فقرا را ندارند.
11:48
or in servingخدمت the poorفقیر, and it is a realواقعی challengeچالش
و این امر برای کسانیکه که خواهان تغییر سیستم هستند، یک چالش به تمام معنی است.
11:51
for those who want to changeتغییر دادن the systemسیستم.
و این امر برای کسانیکه که خواهان تغییر سیستم هستند، یک چالش به تمام معنی است.
11:56
These are the lonelyتنهایی warriorsجنگجویان
کسانی مثل پدر من و خیلی های دیگه، جنگجویان تنهایی هستند،
12:00
like my fatherپدر and manyبسیاری, manyبسیاری othersدیگران,
کسانی مثل پدر من و خیلی های دیگه، جنگجویان تنهایی هستند،
12:04
and a keyکلیدی frontierمرز of developmentتوسعه work
و کلید اصلی امر توسعه اینه که
12:07
is to help these lonelyتنهایی warriorsجنگجویان joinپیوستن handsدست ها
به این جنگجویانِ تنها کمک شود تا متحد شده
12:10
so they can togetherبا یکدیگر overcomeغلبه بر the oddsشانس.
و با کمک هم بر اختلافات غلبه کنند.
12:15
So for instanceنمونه, todayامروز, in Ghanaغنا, courageousشجاع reformersاصلاح طلبان
بدین ترتیب بعنوان مثال، امروزه در غنا، اصلاح طلبان شجاع
12:19
from civilمدنی societyجامعه, Parliamentمجلس and governmentدولت,
جامعه داخلی، پارلمان، و دولت،
12:24
have forgedجعلی a coalitionائتلاف for transparentشفاف contractsقراردادها
ائتلافی در مورد قرادادهای شفاف در حوزه نفتی تشکیل دادند
12:27
in the oilنفت sectorبخش, and, galvanizedگالوانیزه by this,
ائتلافی در مورد قرادادهای شفاف در حوزه نفتی تشکیل دادند
12:31
reformersاصلاح طلبان in Parliamentمجلس are now investigatingتحقیق dubiousمشکوک contractsقراردادها.
و اصلاح طلبان پارلمان برانگیخته شده تا قرادادهای مشکوک را بررسی کنند.
12:35
These examplesمثال ها give newجدید hopeامید, newجدید possibilityامکان پذیری
این مثالها، امیدی تازه، راه چاره ای تازه
12:41
to the problemsمشکلات I witnessedشاهد in Ugandaاوگاندا
به مشکلاتی که در اوگاندا شاهدش بودم، یا پدرم با آن مبارزه کرد، می دهند.
12:46
or that my fatherپدر confrontedمقابله با in Biharبیهار.
به مشکلاتی که در اوگاندا شاهدش بودم، یا پدرم با آن مبارزه کرد، می دهند.
12:49
Two yearsسالها agoپیش, on Aprilآوریل 8thth, 2010, I calledبه نام my fatherپدر.
دو سال پیش، در هشتم آپریل سال ۲۰۱۰، به پدرم تلفن زدم.
12:54
It was very lateدیر است at night, and at ageسن 80,
خیلی دیر وقت بود و او در سن ۸۰ سالگی،
13:01
he was typingتایپ کردن a 70-pageصفحه publicعمومی interestعلاقه litigationدعوی قضایی
مشغول تایپ ۷۰ صفحه دادخواهی عمومی علیه فساد در پروژه جاده بود.
13:06
againstدر برابر corruptionفساد in a roadجاده projectپروژه.
مشغول تایپ ۷۰ صفحه دادخواهی عمومی علیه فساد در پروژه جاده بود.
13:11
Thoughگرچه he was no lawyerوکیل, he arguedاستدلال کرد the caseمورد in courtدادگاه
اگرچه او وکیل نبود، خودش روز بعد در دادگاه
13:15
himselfخودت the nextبعد day. He wonبرنده شد the rulingحاکم,
در مورد پرونده بحث کرد. او حکم را برد.
13:19
but laterبعد that very eveningشب,
اما غروب همون روز، زمین خورد و جان سپرد.
13:24
he fellسقوط, and he diedفوت کرد.
اما غروب همون روز، زمین خورد و جان سپرد.
13:26
He foughtمبارزه کرد tillتا the endپایان, increasinglyبه طور فزاینده passionateپرشور
او تا آخر جنگید، و شور و شوق فراوانی داشت
13:30
that to combatمبارزه کن corruptionفساد and povertyفقر,
بر این باور که برای مبارزه با فساد و فقر،
13:35
not only did governmentدولت officialsمقامات need to be honestصادقانه,
نه تنها مقامات دولتی می بایست رو راست باشند،
13:39
but citizensشهروندان neededمورد نیاز است to joinپیوستن togetherبا یکدیگر
بلکه شهروندان نیز باید بهم پیوسته تا صدایشان شنیده شود.
13:43
to make theirخودشان voicesصدای heardشنیدم.
بلکه شهروندان نیز باید بهم پیوسته تا صدایشان شنیده شود.
13:46
These becameتبدیل شد the two bookendsbookends of his life,
اینها، دو مرجع زندگی او شدند،
13:49
and the journeyسفر he traveledسفر کرد in betweenبین
و مسیری که او در این بین پیمود،
13:54
mirroredآینه the changingتغییر دادن developmentتوسعه landscapeچشم انداز.
بازتابی است از دورنمای توسعه در حال تغییر.
13:57
Todayامروز, I'm inspiredالهام گرفته by these changesتغییرات, and I'm excitedبرانگیخته
امروزه، من از این تغییرات الهام می گیرم، و خوش حالم از اینکه
14:02
that at the Worldجهان Bankبانک, we are embracingدر آغوش گرفتن
ما در بانک جهانی، پذیرای این دستور العمل های جدید هستیم،
14:07
these newجدید directionsجهت ها, a significantقابل توجه departureعزیمت، خروج
ما در بانک جهانی، پذیرای این دستور العمل های جدید هستیم،
14:10
from my work in Ugandaاوگاندا 20 yearsسالها agoپیش.
حرکتی چشمگیر از کار ۲۰ سال پیش من در اوگاندا.
14:13
We need to radicallyبه طور اساسی openباز کن up developmentتوسعه
ما می بایست بطور اصولی توسعه را علنی کنیم
14:17
so knowledgeدانش flowsجریان دارد in multipleچندگانه directionsجهت ها,
تا دانش در جهات مختلف در جریان باشد،
14:20
inspiringالهام بخش practitionersتمرینکنندگان, so aidکمک becomesتبدیل می شود transparentشفاف,
الهام بخش پژوهندگان بوده، تا کمک رسانی آشکار، جوابگو، و تأثیر گذار شود،
14:23
accountableپاسخگو and effectiveتاثير گذار, so governmentsدولت ها openباز کن up
الهام بخش پژوهندگان بوده، تا کمک رسانی آشکار، جوابگو، و تأثیر گذار شود،
14:28
and citizensشهروندان are engagedنامزد شده and empoweredتوانمند
تا دولت باز و علنی شده و شهروندان بهمراه اصلاح طلبان، حق دخالت و حق اختیار در دولت داشته باشند.
14:32
with reformersاصلاح طلبان in governmentدولت.
تا دولت باز و علنی شده و شهروندان بهمراه اصلاح طلبان، حق دخالت و حق اختیار در دولت داشته باشند.
14:36
We need to accelerateسرعت بخشیدن these shiftsتغییرات.
ما می بایست به این تغییرات سرعت ببخشیم.
14:38
If we do, we will find that the collectiveجمعی voicesصدای
اگر اینکار را انجام دهیم، شاهد آن خواهیم بود که صدای جمعی فقرا
14:41
of the poorفقیر will be heardشنیدم in Biharبیهار,
در بیهار، اوگاندا، و دورتر از آن به گوش همه می رسد.
14:46
in Ugandaاوگاندا, and beyondفراتر.
در بیهار، اوگاندا، و دورتر از آن به گوش همه می رسد.
14:50
We will find that textbooksکتاب های درسی and teachersمعلمان
شاهد آن خواهیم بود که کتُب درس و معلمین
14:52
will showنشان بده up in schoolsمدارس for theirخودشان childrenفرزندان.
برای بچه ها یشان در مدرسه حضور پیدا می کنند.
14:56
We will find that these childrenفرزندان, too,
شاهد آن خواهیم بود که این کودکان نیز
15:00
have a realواقعی chanceشانس of breakingشکستن theirخودشان way out of povertyفقر.
شانس واقعی این را دارند تا از فقر رهایی پیدا کنند.
15:04
Thank you. (Applauseتشویق و تمجید)
سپاسگزارم. ( تشویق)
15:10
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق)
15:13
Translated by Farnaz Saghafi
Reviewed by Taravatsadat Nehzati

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com