ABOUT THE SPEAKER
Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Санджай Прадхан: Как откритите данни променят международната помощ

Filmed:
502,533 views

Как да се уверим, че парите за развитие и помощ отиват до хората, които се нуждаят най-много? Санджай Прадхан от Световната банка излага три насоки, които да помогнат помощта да бъде най-ефективна - като се обуздава корупцията. Един ключ: свързване на играчите, които работят, за да сменят неработещи системи, като получат данните, които са им нужни.
- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I grewизраснал up in BiharБихар, India'sНа Индия poorestбедната stateсъстояние,
0
402
5009
Израснах в Бихар, най-бедният щат в Индия
00:21
and I rememberпомня when I was sixшест yearsгодини oldстар,
1
5411
3466
и си спомням, че когато бях на шест години,
00:24
I rememberпомня comingидващ home one day to find a cartколичка
2
8877
3766
когато си дойдох в къщи, намерих количка пред вратата,
00:28
fullпълен of the mostнай-много deliciousвкусни sweetsбонбони at our doorstepПрага.
3
12643
5321
която беше пълна с най-вкусните сладки.
00:33
My brothersбратя and I dugвкопана in,
4
17964
3489
Аз и брат ми си взехме от сладките
00:37
and that's when my fatherбаща cameдойде home.
5
21453
3288
и тогава дойде баща ни.
00:40
He was lividвбесен, and I still rememberпомня how we criedизвика
6
24741
5464
Той беше вбесен и още си спомням, как плакахме,
00:46
when that cartколичка with our half-eatenполовина-eaten sweetsбонбони
7
30205
4064
когато количката с полу-изядените сладки
00:50
was pulledизтегли away from us.
8
34269
3217
ни беше отнета.
00:53
LaterПо-късно, I understoodразбрах why my fatherбаща got so upsetразстроен.
9
37486
4801
По-късно разбрах, защо баща ми беше толкова ядосан.
00:58
Those sweetsбонбони were a bribeподкуп
10
42287
3225
Тези сладки бяха подкуп
01:01
from a contractorпредприемач who was tryingопитвайки to get my fatherбаща
11
45512
3581
от изпълнител, който искаше баща ми
01:04
to awardнаграда him a governmentправителство contractдоговор.
12
49093
3463
да му даде правителствен проект.
01:08
My fatherбаща was responsibleотговорен for buildingсграда roadsпътища in BiharБихар,
13
52556
4661
Баща ми отговаряше за строителството на пътищата в Бихар
01:13
and he had developedразвита a firmтвърд stanceпозиция againstсрещу corruptionкорупция,
14
57217
4603
и имаше твърдо мнение за корупцията,
01:17
even thoughвъпреки че he was harassedтормоз and threatenedзастрашена.
15
61820
4048
дори когато беше обиждан и заплашван.
01:21
His was a lonelyсамотен struggleборба, because BiharБихар
16
65868
3368
Това беше самотна борба, защото Бихар
01:25
was alsoсъщо India'sНа Индия mostнай-много corruptкорумпиран stateсъстояние,
17
69236
3737
беше и най-корумпираният щат в Индия,
01:28
where publicобществен officialsдлъжностни лица were enrichingобогатяване themselvesсебе си,
18
72973
3762
в който обществените власти се обогатяваха,
01:32
[ratherпо-скоро] than servingпорция the poorбеден who had no meansсредства
19
76735
4093
а не служеха на бедните, които нямаха средства,
01:36
to expressизразявам theirтехен anguishмъка if theirтехен childrenдеца
20
80828
3946
за да изразят страха си, ако децата им
01:40
had no foodхрана or no schoolingобразование.
21
84774
3833
нямаха храна или не ходеха на училище.
01:44
And I experiencedопитен this mostнай-много viscerallyviscerally
22
88607
4357
Почувствах това интуитивно,
01:48
when I traveledпътувал to remoteотдалечен villagesсела to studyуча povertyбедност.
23
92964
6298
когато пътувах до отдалечени села, за да изучавам
бедността.
01:55
And as I wentотидох villageсело to villageсело,
24
99262
3817
Когато отивах от село в село,
01:58
I rememberпомня one day, when I was famishedизгладнял and exhaustedизчерпани,
25
103079
6512
си спомням, че един ден, както бях много уморен
02:05
and I was almostпочти collapsingсрутване
26
109591
2319
и почти припаднах
02:07
in a scorchingизгарящ heatтоплина underпри a treeдърво,
27
111910
3030
в жегата под едно дърво,
02:10
and just at that time, one of the poorestбедната menхора in that villageсело
28
114940
6059
и точно тогава, един от най-бедните мъже в това село
02:16
invitedпоканена me into his hutхижа and graciouslyлюбезно fedхранени me.
29
120999
5916
ме покани в хижата си и щедро ме нахрани.
02:22
Only I laterпо късно realizedосъзнах that what he fedхранени me
30
126915
4648
По-късно разбрах, че това, с което ме нахрани
02:27
was foodхрана for his entireцял familyсемейство for two daysдни.
31
131563
5743
беше храната за цялото семейство за два дена.
02:33
This profoundдълбок giftподарък of generosityщедрост
32
137306
4423
Този щедър подарък
02:37
challengedоспорено and changedпроменен the very purposeпредназначение of my life.
33
141729
5278
ме предизвика и промени целта на живота ми.
02:42
I resolvedразрешен to give back.
34
147007
3772
Реших да му се отплатя.
02:46
LaterПо-късно, I joinedприсъединиха the WorldСветът BankБанка, whichкойто soughtтърси to fightбитка
35
150779
4304
По-късно, работих в Световната банка, която се бореше
02:50
suchтакъв povertyбедност by transferringпрехвърляне на aidпомощ from richбогат to poorбеден countriesдържави.
36
155083
5768
с бедността чрез предаване на помощ от богати на бедни страни.
02:56
My initialпървоначален work focusedфокусирани on UgandaУганда, where I focusedфокусирани
37
160851
5032
Отначало работих върху Уганда, като разглеждах
03:01
on negotiatingводене на преговори reformsреформи with the FinanceФинанси MinistryМинистерство of UgandaУганда
38
165883
4228
преговорите за реформи с Министерството на финансите в Уганда,
03:06
so they could accessдостъп our loansзаеми.
39
170111
2829
така че те да имат достъп до заемите ни.
03:08
But after we disbursedизплатени the loansзаеми, I rememberпомня
40
172940
3131
Но след като разпределихме заемите, си спомням
03:11
a tripпътуване in UgandaУганда where I foundнамерено newlyНаскоро builtпостроен schoolsучилища
41
176071
4718
за пътешествие в Уганда, където намерих новопостроени училища,
03:16
withoutбез textbooksучебници or teachersучители,
42
180789
2784
в които нямаше тетрадки или учители,
03:19
newнов healthздраве clinicsклиники withoutбез drugsнаркотици,
43
183573
2920
нови поликлиники, в които нямаше лекарства
03:22
and the poorбеден onceведнъж again withoutбез any voiceглас or recourseприбягва.
44
186493
5783
и бедните отново нямаха глас или ресурси.
03:28
It was BiharБихар all over again.
45
192276
3576
Беше същото, като в Бихар.
03:31
BiharБихар representsпредставлява the challengeпредизвикателство of developmentразвитие:
46
195852
3960
Бихар представлява предизвикателството за развитието:
03:35
abjectжалък povertyбедност surroundedобкръжен by corruptionкорупция.
47
199812
3911
унизителна бедност, заобиколена с корупция.
03:39
GloballyВ световен мащаб, 1.3 billionмилиард people liveживея on lessпо-малко than
48
203723
4260
Глобално, 1.3 милиарда хора живеят с по-малко от
03:43
$1.25 a day, and the work I did in UgandaУганда
49
207983
4709
$1.25 на ден и работата, която свърших в Уганда,
03:48
representsпредставлява the traditionalтрадиционен approachподход to these problemsпроблеми
50
212692
4931
представлява традиционен подход към тези проблеми,
03:53
that has been practicedпрактикува sinceот 1944,
51
217623
4292
които съществуват от 1944 г.,
03:57
when winnersпобедители of WorldСветът WarВойна IIII, 500 foundingосноваване fathersбащи,
52
221915
5620
когато победителите във Втората световна война, 500 бащи - основатели
04:03
and one lonelyсамотен foundingосноваване motherмайка,
53
227535
3436
и една самотна майка-основателка,
04:06
gatheredсъбрана in NewНов HampshireХампшър, USAСАЩ,
54
230971
2427
се събраха в Ню Хемпшир, САЩ,
04:09
to establishустановят the BrettonБретън WoodsУудс institutionsинституции,
55
233398
2619
за да основат институциите "Бретън Уудс",
04:11
includingвключително the WorldСветът BankБанка.
56
236017
1805
включително Световната банка.
04:13
And that traditionalтрадиционен approachподход to developmentразвитие
57
237822
3300
Този традиционен подход за развитие
04:17
had threeтри keyключ elementsелементи. First, transferпрехвърляне of resourcesресурси
58
241122
3936
имаше три ключови елемента. Първо, трансфер на ресурси
04:20
from richбогат countriesдържави in the NorthСеверна
59
245058
1951
от богатите северни страни
04:22
to poorerпо-бедните countriesдържави in the SouthЮжна,
60
247009
2497
към бедните южни страни,
04:25
accompaniedпридружени by reformреформа prescriptionsпредписания.
61
249506
2893
което е съпроводено с предписания за реформи.
04:28
SecondСекунда, the developmentразвитие institutionsинституции that channeledканализирани
62
252399
3566
Второ, развиващите се институции, които отправят
04:31
these transfersтрансфери were opaqueнепрозрачен, with little transparencyпрозрачност
63
255965
4762
тези трансфери, бяха непрозрачни, с малка прозрачност
04:36
of what they financedфинансирано or what resultsрезултати they achievedпостигнати.
64
260727
3800
на това, което финансираха или какви резултати получаваха.
04:40
And thirdтрета, the engagementангажимент in developingразработване countriesдържави
65
264527
3913
И трето, ангажираните в развиващите се страни
04:44
was with a narrowтесен setкомплект of governmentправителство elitesелити
66
268440
3282
бяха малък набор от правителствен елит,
04:47
with little interactionвзаимодействие with the citizensграждани, who are
67
271722
3314
не общуваха с гражданите, които са
04:50
the ultimateкраен beneficiariesбенефициерите of developmentразвитие assistanceпомощ.
68
275036
4285
получателите на помощта за развитие.
04:55
TodayДнес, eachвсеки of these elementsелементи is openingотвор up
69
279321
4201
Сега всеки от тези елементи се открива
04:59
dueв следствие to dramaticдраматичен changesпромени in the globalв световен мащаб environmentзаобикаляща среда.
70
283522
3360
поради драматичните промени в глобалната среда.
05:02
OpenОтворен knowledgeзнание, openотворен aidпомощ, openотворен governanceуправление,
71
286882
3695
Открито знание, открита помощ, открито управление
05:06
and togetherзаедно, they representпредставляват threeтри keyключ shiftsсмени
72
290577
3745
и заедно, те представляват три ключови промени,
05:10
that are transformingпреобразяващата developmentразвитие
73
294322
2770
които преобразуват развитието
05:12
and that alsoсъщо holdдържа greaterпо-голяма hopeнадявам се for the problemsпроблеми
74
297092
3713
и които дават по-голяма надежда за решаване на проблемите,
05:16
I witnessedсвидетел in UgandaУганда and in BiharБихар.
75
300805
4573
които видях в Уганда и Бихар.
05:21
The first keyключ shiftизместване is openотворен knowledgeзнание.
76
305378
2966
Първата ключова смяна е открито знание.
05:24
You know, developingразработване countriesдържави todayднес will not simplyпросто
77
308344
3561
Знаете, че сега развиващите се страни не само
05:27
acceptприемам solutionsрешения that are handedръка down to them
78
311905
3597
приемат решения, които са им дадени
05:31
by the U.S., EuropeЕвропа or the WorldСветът BankБанка.
79
315502
3627
от САЩ, Европа и Световната банка.
05:35
They get theirтехен inspirationвдъхновение, theirтехен hopeнадявам се,
80
319129
2835
Те получават вдъхновение, надежда,
05:37
theirтехен practicalпрактичен know-howзнаеш как,
81
321964
2400
практическо ноу-хау
05:40
from successfulуспешен emergingнововъзникващите economiesикономики in the SouthЮжна.
82
324364
3551
от успешните появяващи се икономики на юг.
05:43
They want to know how ChinaКитай liftedповдигна 500 millionмилион people
83
327915
4680
Те искат да знаят как Китай спаси от бедност 500 милиона души
05:48
out of povertyбедност in 30 yearsгодини,
84
332595
3663
за 30 години,
05:52
how Mexico'sВ Мексико OportunidadesOportunidades programпрограма
85
336258
2946
как програмата "Опортюнидадес" в Мексико
05:55
improvedподобрен schoolingобразование and nutritionхранене for millionsмилиони of childrenдеца.
86
339204
4696
подобри обучението в училище и храненето на милиони деца.
05:59
This is the newнов ecosystemекосистема of open-knowledgeотворено знание flowsпотоци,
87
343900
5662
Това е новата екосистема на потоците от открито знание,
06:05
not just travelingпътуване NorthСеверна to SouthЮжна, but SouthЮжна to SouthЮжна,
88
349562
4933
която пътува не само от север на юг, но от юг към юг
06:10
and even SouthЮжна to NorthСеверна,
89
354495
2303
и дори от юг към север,
06:12
with Mexico'sВ Мексико OportunidadesOportunidades todayднес inspiringвдъхновяващо NewНов YorkЙорк CityГрад.
90
356798
5742
като мексиканската програма "Опортюнидадес" вдъхнови Ню Йорк Сити.
06:18
And just as these North-to-SouthСевер — юг transfersтрансфери are openingотвор up,
91
362540
3848
Когато тези трансфери от север към юг се отварят,
06:22
so too are the developmentразвитие institutionsинституции
92
366388
2840
те стават и институциите на развитие,
06:25
that channeledканализирани these transfersтрансфери.
93
369228
2527
които канализират тези трансфери.
06:27
This is the secondвтори shiftизместване: openотворен aidпомощ.
94
371755
3869
Това е втората промяна: открита помощ.
06:31
RecentlyНаскоро, the WorldСветът BankБанка openedотвори its vaultкаса of dataданни
95
375624
3550
Наскоро Световната банка откри данните си
06:35
for publicобществен use, releasingосвобождаване 8,000 economicикономически and socialсоциален indicatorsиндикатори
96
379174
4863
за обществена употреба, като публикува 8 000 икономически и социални индикатори
06:39
for 200 countriesдържави over 50 yearsгодини,
97
384037
4369
на 200 страни за 50 години
06:44
and it launchedстартира a globalв световен мащаб competitionконкуренция to crowdsourceсъбираме от хората
98
388406
3978
и въведе глобално състезание за аутсорсинг на
06:48
innovativeиновативен appsприложения usingизползвайки this dataданни.
99
392384
3667
иновативни приложения с използването на тези данни.
06:51
DevelopmentРазвитие institutionsинституции todayднес are alsoсъщо openingотвор
100
396051
3173
Сега институциите за развитие се откриват и за
06:55
for publicобществен scrutinyконтрол the projectsпроекти they financeфинанси.
101
399224
3814
обществен контрол на проекти, които те финансират.
06:58
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapкарта from KenyaКения,
102
403038
4265
Вземете "Геомапинг". Това е карта на Кения,
07:03
the redчервен dotsточки showшоу where all the schoolsучилища financedфинансирано by donorsдонори
103
407303
4719
червените точки показват, къде се намират всички училища, финансирани от дарители,
07:07
are locatedразположен, and the darkerпо-тъмен the shadeсянка of greenзелен,
104
412022
3992
а колкото по-тъмно е зеленото,
07:11
the more the numberномер of out-of-schoolвън-на-училище childrenдеца.
105
416014
3360
толкова е по-голям е броят на децата, които не ходят на училище.
07:15
So this simpleпрост mashupMashup revealsразкрива that donorsдонори
106
419374
4136
Този прост колаж показва, че дарителите
07:19
have not financedфинансирано any schoolsучилища in the areasобласти
107
423510
2976
не са финансирали нито едно училище в областите,
07:22
with the mostнай-много out-of-schoolвън-на-училище childrenдеца,
108
426486
2108
в които има най-много деца, които не ходят на училище,
07:24
provokingпровокира newнов questionsвъпроси. Is developmentразвитие assistanceпомощ
109
428594
4092
което предизвиква нови въпроси. Помощта за развитие
07:28
targetingнасочването those who mostнай-много need our help?
110
432686
4619
насочена ли е към тези, които най-много се нуждаят от
помощ?
07:33
In this mannerначин, the WorldСветът BankБанка has now GeoMappedGeoMapped
111
437305
2902
По този начин, сега Световната банка има 30 000 проекта на "Геомапинг"
07:36
30,000 projectпроект activitiesдейности in 143 countriesдържави,
112
440207
4942
в 143 държави
07:41
and donorsдонори are usingизползвайки a commonчесто срещани platformплатформа
113
445149
3176
и дарителите използват обща платформа,
07:44
to mapкарта all theirтехен projectsпроекти.
114
448325
2945
за да нанесат на карта всички свои проекти.
07:47
This is a tremendousогромен leapскок forwardнапред in transparencyпрозрачност
115
451270
4862
Това е огромен скок към прозрачност
07:52
and accountabilityотговорност of aidпомощ.
116
456132
2842
и отчетност на помощ.
07:54
And this leadsпроводници me to the thirdтрета, and in my viewизглед,
117
458974
2996
Това ме довежда до третата, и по моя гледна точка,
07:57
the mostнай-много significantзначителен shiftизместване in developmentразвитие:
118
461970
3332
най-важна промяна в развитието:
08:01
openотворен governanceуправление. GovernmentsПравителствата todayднес are openingотвор up
119
465302
4215
открито управление. Сега правителствата се откриват
08:05
just as citizensграждани are demandingвзискателни voiceглас and accountabilityотговорност.
120
469517
3977
когато гражданите искат гласа им да бъде чут и да има отчетност.
08:09
From the ArabАрабски SpringПролет to the AnnaАнна HazareHazare movementдвижение in IndiaИндия,
121
473494
4030
От Арабската пролет до движението на Ана Хазар в Индия,
08:13
usingизползвайки mobileПодвижен phonesтелефони and socialсоциален mediaсредства
122
477524
2734
като използват мобилни телефони и социалните медии
08:16
not just for politicalполитически accountabilityотговорност
123
480258
2614
не само за политическа отчетност,
08:18
but alsoсъщо for developmentразвитие accountabilityотговорност.
124
482872
4145
но и отчетност за развитието.
08:22
Are governmentsправителства deliveringдоставяне servicesуслуги to the citizensграждани?
125
487017
4472
Предоставят ли правителствата услуги за гражданите?
08:27
So for instanceинстанция, severalняколко governmentsправителства in AfricaАфрика
126
491489
4145
Например, няколко правителства в Африка
08:31
and EasternИзточна EuropeЕвропа are openingотвор theirтехен budgetsбюджети to the publicобществен.
127
495634
5024
и Източна Европа правят бюджетите си публични.
08:36
But, you know, there is a bigголям differenceразлика betweenмежду a budgetбюджет
128
500658
3403
Но, както знаете, има голяма разлика между бюджет,
08:39
that's publicобществен and a budgetбюджет that's accessibleдостъпен.
129
504061
4037
който е публичен и бюджет, който е достъпен.
08:43
This is a publicобществен budgetбюджет. (LaughterСмях)
130
508098
4920
Това е публичен бюджет. (Смях)
08:48
And as you can see, it's not really accessibleдостъпен
131
513018
3105
Както можете да видите, той не е достъпен
08:52
or understandableразбираем to an ordinaryобикновен citizenгражданин
132
516123
2719
или разбираем за обикновените граждани,
08:54
that is tryingопитвайки to understandразбирам how the governmentправителство is spendingразходи its resourcesресурси.
133
518842
4998
които се опитват да разберат, как правителството харчи ресурсите си.
08:59
To tackleсправи this problemпроблем, governmentsправителства are usingизползвайки newнов toolsинструменти
134
523840
3935
За да решат този проблем, правителствата използват нови инструменти,
09:03
to visualizeвизуализират the budgetбюджет so it's more understandableразбираем
135
527775
4683
за да визуализират бюджета, така че той да е по-разбираем
09:08
to the publicобществен.
136
532458
2200
за обществото.
09:10
In this mapкарта from MoldovaМолдова, the greenзелен colorцвят showsпредавания
137
534658
3934
На тази карта на Молдова, зеленият цвят показва
09:14
those districtsрайони that have lowниско spendingразходи on schoolsучилища
138
538592
4088
тези райони, които имат малки разходи за училищата,
09:18
but good educationalобразователен outcomesрезултати,
139
542680
2320
но добри образователни резултати,
09:20
and the redчервен colorцвят showsпредавания the oppositeпротивоположен.
140
545000
3249
а червеният цвят показва обратното.
09:24
ToolsИнструменти like this help turnзавой a shelfСтелаж fullпълен of inscrutableзагадъчен documentsдокументи
141
548249
6527
Инструменти, като тази помощ, превръщат шкаф, пълен със сложни документи
09:30
into a publiclyпублично understandableразбираем visualзрителен,
142
554776
3754
в разбираемо за обществото нагледно средство
09:34
and what's excitingвълнуващ is that with this opennessоткритост,
143
558530
3766
и вълнуващото е, че с тази откритост
09:38
there are todayднес newнов opportunitiesвъзможности for citizensграждани
144
562296
3858
сега съществуват нови възможности за гражданите
09:42
to give feedbackобратна връзка and engageангажират with governmentправителство.
145
566154
3526
да дават обратна връзка и да се ангажират с правителството.
09:45
So in the PhilippinesФилипини todayднес, parentsродители and studentsстуденти
146
569680
4383
Сега във Филипините, родители и деца
09:49
can give real-timeреално време feedbackобратна връзка on a websiteуебсайт,
147
574063
4147
могат да дадат обратна връзка в реално време на интернет сайт,
09:54
CheckmyschoolCheckmyschool.orgорг, or usingизползвайки SMSSMS, whetherдали teachersучители
148
578210
5092
Checkmyschool.org или чрез кратко съобщение, за това, дали учителите
09:59
and textbooksучебници are showingпоказване up in schoolучилище,
149
583302
2794
и учебниците присъстват в училището,
10:01
the sameедин и същ problemsпроблеми I witnessedсвидетел in UgandaУганда and in BiharБихар.
150
586096
4651
същите проблеми видях в Уганда и в Бихар.
10:06
And the governmentправителство is responsiveотзивчив. So for instanceинстанция,
151
590747
2852
Правителството отговаря. Например,
10:09
when it was reportedОтчетените on this websiteуебсайт that 800 studentsстуденти
152
593599
4510
когато на този интернет сайт е докладвано, че 800 ученика
10:14
were at riskриск because schoolучилище repairsремонти had stalledв застой
153
598109
4186
са в опасност, защото са ги излъгали за ремонта на училището
10:18
dueв следствие to corruptionкорупция, the DepartmentОтдел of EducationОбразование
154
602295
2591
поради корупция, Отделът за образование
10:20
in the PhilippinesФилипини tookвзеха swiftСуифт actionдействие.
155
604886
2954
във Филипините предприе бързи действия.
10:23
And you know what's excitingвълнуващ is that this innovationиновация
156
607840
3697
Вълнуващото за тази иновация, е че сега
10:27
is now spreadingразпространяване SouthЮжна to SouthЮжна, from the PhilippinesФилипини
157
611537
4662
тя се разпространява от юг на юг, от Филипините
10:32
to IndonesiaИндонезия, KenyaКения, MoldovaМолдова and beyondотвъд.
158
616199
4345
до Индонезия, Кения, Молдова и други страни.
10:36
In DarПавлова esES SalaamСалам, TanzaniaТанзания, even an impoverishedобеднял
159
620544
4259
В Дар ес Салаам, Танзания, дори бедна
10:40
communityобщност was ableспособен to use these toolsинструменти
160
624803
3554
общност можеше да използва тези инструменти,
10:44
to voiceглас its aspirationsстремежи.
161
628357
2972
за да изкаже аспирациите си.
10:47
This is what the mapкарта of TandaleTandale lookedпогледнах like
162
631329
2919
Това е как картата на Тандал изглеждаше
10:50
in AugustАвгуст, 2011. But withinв рамките на a fewмалцина weeksседмици,
163
634248
4353
през август, 2011 г. Но за няколко седмици,
10:54
universityуниверситет studentsстуденти were ableспособен to use mobileПодвижен phonesтелефони
164
638601
4466
студентите можаха да използват мобилните си телефони
10:58
and an open-sourceотворен код platformплатформа to dramaticallyдрастично mapкарта
165
643067
4550
и платформа с открит източник, за да маркират драматично
11:03
the entireцял communityобщност infrastructureинфраструктура.
166
647617
3487
цялата инфраструктура на общостта.
11:07
And what is very excitingвълнуващ is that citizensграждани were then
167
651104
4465
Вълнуващото е, че гражданите
11:11
ableспособен to give feedbackобратна връзка as to whichкойто healthздраве or waterвода pointsточки
168
655569
5007
можаха да дадат обратна връзка за това, в кои точки здравните служби и водата
11:16
were not workingработа, aggregatedобобщени
169
660576
2874
не работеха, което е обобщено
11:19
in the redчервен bubblesмехурчета that you see,
170
663450
2600
в червените мехури, които виждате,
11:21
whichкойто togetherзаедно providesосигурява a graphicграфичен visualзрителен
171
666050
4598
това осигурява графична визуална представа
11:26
of the collectiveколективен voicesгласове of the poorбеден.
172
670648
4455
на колективните гласове на бедните.
11:31
TodayДнес, even BiharБихар is turningобръщане around and openingотвор up
173
675103
5610
Сега, дори Бихар се открива
11:36
underпри a committedангажиран leadershipръководство that is makingприготвяне governmentправителство
174
680713
2872
под управление, което прави правителството
11:39
transparentпрозрачен, accessibleдостъпен and responsiveотзивчив to the poorбеден.
175
683585
5168
прозрачно, достъпно и отговарящо на гласовете на бедните.
11:44
But, you know, in manyмного partsчасти of the worldсвят,
176
688753
3528
Но, както знаете, в много части на света
11:48
governmentsправителства are not interestedзаинтересован in openingотвор up
177
692281
2978
правителствата не са заинтересовани да се открият
11:51
or in servingпорция the poorбеден, and it is a realреален challengeпредизвикателство
178
695259
5117
или да обслужват бедните и това е предизвикателство
11:56
for those who want to changeпромяна the systemсистема.
179
700376
4344
за тези, които искат да сменят системата.
12:00
These are the lonelyсамотен warriorsвоини
180
704720
3569
Те бяха самотни бойци,
12:04
like my fatherбаща and manyмного, manyмного othersдруги,
181
708289
3464
като баща ми и много други,
12:07
and a keyключ frontierграница of developmentразвитие work
182
711753
3124
а ключовата граница за работата за развитие
12:10
is to help these lonelyсамотен warriorsвоини joinприсъедините handsръце
183
714877
5196
е да помогнем на тези самотни бойци да се обединят,
12:15
so they can togetherзаедно overcomeпреодолеят the oddsшансове.
184
720073
3541
за да могат заедно да преодолеят трудностите.
12:19
So for instanceинстанция, todayднес, in GhanaГана, courageousсмел reformersреформаторите
185
723614
4743
Например, сега, в Гана смели реформатори
12:24
from civilграждански societyобщество, ParliamentПарламент and governmentправителство,
186
728357
3200
от гражданското общество, Парламента и правителството
12:27
have forgedподправен a coalitionкоалиция for transparentпрозрачен contractsдоговори
187
731557
4192
създадоха коалиция за прозрачни договори
12:31
in the oilмасло sectorсектор, and, galvanizedпоцинковани by this,
188
735749
4056
в петролния сектор и въодушевени от това,
12:35
reformersреформаторите in ParliamentПарламент are now investigatingразследващ dubiousсъмнителни contractsдоговори.
189
739805
5680
реформаторите в Парламента разследват съмнителни договори.
12:41
These examplesпримери give newнов hopeнадявам се, newнов possibilityвъзможност
190
745485
4928
Тези примери дават нова надежда, нова възможност
12:46
to the problemsпроблеми I witnessedсвидетел in UgandaУганда
191
750413
3112
за решаване на проблемите, които видях в Уганда
12:49
or that my fatherбаща confrontedизправен in BiharБихар.
192
753525
5102
или с които се сблъскваше баща ми в Бихар.
12:54
Two yearsгодини agoпреди, on AprilАприл 8thтата, 2010, I calledНаречен my fatherбаща.
193
758627
6969
Преди две години, на 8. април, 2010 г., позвъних на баща ми.
13:01
It was very lateкъсен at night, and at ageвъзраст 80,
194
765596
5398
Беше много късно през нощта и той, на 80 години,
13:06
he was typingтипизиране a 70-page-страница publicобществен interestинтерес litigationсъдебен спор
195
770994
4801
пишеше на компютър съдебен спор от обществен интерес
13:11
againstсрещу corruptionкорупция in a roadпът projectпроект.
196
775795
3614
срещу корупцията в проект за строителство на пътища, който беше от 70 страници.
13:15
ThoughВъпреки че he was no lawyerадвокат, he arguedтвърди, the caseслучай in courtсъдебна зала
197
779409
4618
Въпреки, че не беше адвокат, той на следващия ден
13:19
himselfсебе си the nextследващия day. He wonСпечелени the rulingЗапитване,
198
784027
4214
защитаваше делото. Той спечели процеса,
13:24
but laterпо късно that very eveningвечер,
199
788241
2022
но по-късно същата вечер
13:26
he fellпадна, and he diedпочинал.
200
790263
4594
той почина.
13:30
He foughtборил tillдо the endкрай, increasinglyвсе повече passionateстрастен
201
794857
4944
Той се бари докрай, много страстно,
13:35
that to combatбитка corruptionкорупция and povertyбедност,
202
799801
3945
защото, за да се преборят с корупцията и бедността,
13:39
not only did governmentправителство officialsдлъжностни лица need to be honestчестен,
203
803746
4007
не само правителствените чиновници трябва да бъдат честни,
13:43
but citizensграждани neededнеобходима to joinприсъедините togetherзаедно
204
807753
3249
но гражданите трябва да се обединят,
13:46
to make theirтехен voicesгласове heardчух.
205
811002
2895
за да бъдат чути гласовете им.
13:49
These becameстана the two bookendsbookends of his life,
206
813897
4861
Това станаха двете правила в живота му
13:54
and the journeyпътуване he traveledпътувал in betweenмежду
207
818758
2714
и пътят, който той измина между тях
13:57
mirroredдублиран the changingсмяна developmentразвитие landscapeпейзаж.
208
821472
4785
отразяваше развитието на пейзажа.
14:02
TodayДнес, I'm inspiredвдъхновен by these changesпромени, and I'm excitedвъзбуден
209
826257
4953
Сега съм вдъхновен от тези промени и съм въодушевен,
14:07
that at the WorldСветът BankБанка, we are embracingобхващащ
210
831210
3104
че в Световната банка поемаме
14:10
these newнов directionsинструкции, a significantзначителен departureтръгване
211
834314
3089
тези нови посоки, важен път
14:13
from my work in UgandaУганда 20 yearsгодини agoпреди.
212
837403
3878
от работата ми в Уганда преди 20 години.
14:17
We need to radicallyкоренно openотворен up developmentразвитие
213
841281
3541
Трябва радикално да открием развитието,
14:20
so knowledgeзнание flowsпотоци in multipleмногократни directionsинструкции,
214
844822
2804
за да може знанието да протече в различни посоки,
14:23
inspiringвдъхновяващо practitionersпрактикуващите, so aidпомощ becomesстава transparentпрозрачен,
215
847626
4791
като въодушевява практиците, така че помощта да стане прозрачна,
14:28
accountableотговорен and effectiveефективен, so governmentsправителства openотворен up
216
852417
4159
отчетна и ефективна, и правителствата да се открият,
14:32
and citizensграждани are engagedангажиран and empoweredупълномощено
217
856576
3946
а гражданите да са въвлечени и упълномощени
14:36
with reformersреформаторите in governmentправителство.
218
860522
1659
заедно с реформаторите в правителството.
14:38
We need to accelerateускоряване these shiftsсмени.
219
862181
3197
Трябва да ускорим тези промени.
14:41
If we do, we will find that the collectiveколективен voicesгласове
220
865378
5000
Ако направим това, ще открием, че колективните гласове
14:46
of the poorбеден will be heardчух in BiharБихар,
221
870378
4390
на бедните ще бъдат чути в Бихар,
14:50
in UgandaУганда, and beyondотвъд.
222
874768
2222
в Уганда и в други държави.
14:52
We will find that textbooksучебници and teachersучители
223
876990
4075
Ще открием, че ще има учебници и учители
14:56
will showшоу up in schoolsучилища for theirтехен childrenдеца.
224
881065
3037
в училищата.
15:00
We will find that these childrenдеца, too,
225
884102
4083
Ще открием, че учениците
15:04
have a realреален chanceшанс of breakingскъсване theirтехен way out of povertyбедност.
226
888185
6118
имат реален шанс да изменят пътя си от бедността.
15:10
Thank you. (ApplauseАплодисменти)
227
894303
3215
Благодаря! (Аплодисменти)
15:13
(ApplauseАплодисменти)
228
897518
2720
(Аплодисменти)
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com