English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Санджай Прадхан: Как откритите данни променят международната помощ

Filmed:
502,533 views

Как да се уверим, че парите за развитие и помощ отиват до хората, които се нуждаят най-много? Санджай Прадхан от Световната банка излага три насоки, които да помогнат помощта да бъде най-ефективна - като се обуздава корупцията. Един ключ: свързване на играчите, които работят, за да сменят неработещи системи, като получат данните, които са им нужни.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewизраснал up in BiharБихар, India'sНа Индия poorestбедната stateсъстояние,
Израснах в Бихар, най-бедният щат в Индия
00:16
and I rememberпомня when I was sixшест yearsгодини oldстар,
и си спомням, че когато бях на шест години,
00:21
I rememberпомня comingидващ home one day to find a cartколичка
когато си дойдох в къщи, намерих количка пред вратата,
00:24
fullпълен of the mostнай-много deliciousвкусни sweetsбонбони at our doorstepПрага.
която беше пълна с най-вкусните сладки.
00:28
My brothersбратя and I dugвкопана in,
Аз и брат ми си взехме от сладките
00:33
and that's when my fatherбаща cameдойде home.
и тогава дойде баща ни.
00:37
He was lividвбесен, and I still rememberпомня how we criedизвика
Той беше вбесен и още си спомням, как плакахме,
00:40
when that cartколичка with our half-eatenполовина-eaten sweetsбонбони
когато количката с полу-изядените сладки
00:46
was pulledизтегли away from us.
ни беше отнета.
00:50
LaterПо-късно, I understoodразбрах why my fatherбаща got so upsetразстроен.
По-късно разбрах, защо баща ми беше толкова ядосан.
00:53
Those sweetsбонбони were a bribeподкуп
Тези сладки бяха подкуп
00:58
from a contractorпредприемач who was tryingопитвайки to get my fatherбаща
от изпълнител, който искаше баща ми
01:01
to awardнаграда him a governmentправителство contractдоговор.
да му даде правителствен проект.
01:04
My fatherбаща was responsibleотговорен for buildingсграда roadsпътища in BiharБихар,
Баща ми отговаряше за строителството на пътищата в Бихар
01:08
and he had developedразвита a firmтвърд stanceпозиция againstсрещу corruptionкорупция,
и имаше твърдо мнение за корупцията,
01:13
even thoughвъпреки че he was harassedтормоз and threatenedзастрашена.
дори когато беше обиждан и заплашван.
01:17
His was a lonelyсамотен struggleборба, because BiharБихар
Това беше самотна борба, защото Бихар
01:21
was alsoсъщо India'sНа Индия mostнай-много corruptкорумпиран stateсъстояние,
беше и най-корумпираният щат в Индия,
01:25
where publicобществен officialsдлъжностни лица were enrichingобогатяване themselvesсебе си,
в който обществените власти се обогатяваха,
01:28
[ratherпо-скоро] than servingпорция the poorбеден who had no meansсредства
а не служеха на бедните, които нямаха средства,
01:32
to expressизразявам theirтехен anguishмъка if theirтехен childrenдеца
за да изразят страха си, ако децата им
01:36
had no foodхрана or no schoolingобразование.
нямаха храна или не ходеха на училище.
01:40
And I experiencedопитен this mostнай-много viscerallyviscerally
Почувствах това интуитивно,
01:44
when I traveledпътувал to remoteотдалечен villagesсела to studyуча povertyбедност.
когато пътувах до отдалечени села, за да изучавам
бедността.
01:48
And as I wentотидох villageсело to villageсело,
Когато отивах от село в село,
01:55
I rememberпомня one day, when I was famishedизгладнял and exhaustedизчерпани,
си спомням, че един ден, както бях много уморен
01:58
and I was almostпочти collapsingсрутване
и почти припаднах
02:05
in a scorchingизгарящ heatтоплина underпри a treeдърво,
в жегата под едно дърво,
02:07
and just at that time, one of the poorestбедната menхора in that villageсело
и точно тогава, един от най-бедните мъже в това село
02:10
invitedпоканена me into his hutхижа and graciouslyлюбезно fedхранени me.
ме покани в хижата си и щедро ме нахрани.
02:16
Only I laterпо късно realizedосъзнах that what he fedхранени me
По-късно разбрах, че това, с което ме нахрани
02:22
was foodхрана for his entireцял familyсемейство for two daysдни.
беше храната за цялото семейство за два дена.
02:27
This profoundдълбок giftподарък of generosityщедрост
Този щедър подарък
02:33
challengedоспорено and changedпроменен the very purposeпредназначение of my life.
ме предизвика и промени целта на живота ми.
02:37
I resolvedразрешен to give back.
Реших да му се отплатя.
02:42
LaterПо-късно, I joinedприсъединиха the WorldСветът BankБанка, whichкойто soughtтърси to fightбитка
По-късно, работих в Световната банка, която се бореше
02:46
suchтакъв povertyбедност by transferringпрехвърляне на aidпомощ from richбогат to poorбеден countriesдържави.
с бедността чрез предаване на помощ от богати на бедни страни.
02:50
My initialпървоначален work focusedфокусирани on UgandaУганда, where I focusedфокусирани
Отначало работих върху Уганда, като разглеждах
02:56
on negotiatingводене на преговори reformsреформи with the FinanceФинанси MinistryМинистерство of UgandaУганда
преговорите за реформи с Министерството на финансите в Уганда,
03:01
so they could accessдостъп our loansзаеми.
така че те да имат достъп до заемите ни.
03:06
But after we disbursedизплатени the loansзаеми, I rememberпомня
Но след като разпределихме заемите, си спомням
03:08
a tripпътуване in UgandaУганда where I foundнамерено newlyНаскоро builtпостроен schoolsучилища
за пътешествие в Уганда, където намерих новопостроени училища,
03:11
withoutбез textbooksучебници or teachersучители,
в които нямаше тетрадки или учители,
03:16
newнов healthздраве clinicsклиники withoutбез drugsнаркотици,
нови поликлиники, в които нямаше лекарства
03:19
and the poorбеден onceведнъж again withoutбез any voiceглас or recourseприбягва.
и бедните отново нямаха глас или ресурси.
03:22
It was BiharБихар all over again.
Беше същото, като в Бихар.
03:28
BiharБихар representsпредставлява the challengeпредизвикателство of developmentразвитие:
Бихар представлява предизвикателството за развитието:
03:31
abjectжалък povertyбедност surroundedобкръжен by corruptionкорупция.
унизителна бедност, заобиколена с корупция.
03:35
GloballyВ световен мащаб, 1.3 billionмилиард people liveживея on lessпо-малко than
Глобално, 1.3 милиарда хора живеят с по-малко от
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaУганда
$1.25 на ден и работата, която свърших в Уганда,
03:43
representsпредставлява the traditionalтрадиционен approachподход to these problemsпроблеми
представлява традиционен подход към тези проблеми,
03:48
that has been practicedпрактикува sinceот 1944,
които съществуват от 1944 г.,
03:53
when winnersпобедители of WorldСветът WarВойна IIII, 500 foundingосноваване fathersбащи,
когато победителите във Втората световна война, 500 бащи - основатели
03:57
and one lonelyсамотен foundingосноваване motherмайка,
и една самотна майка-основателка,
04:03
gatheredсъбрана in NewНов HampshireХампшър, USAСАЩ,
се събраха в Ню Хемпшир, САЩ,
04:06
to establishустановят the BrettonБретън WoodsУудс institutionsинституции,
за да основат институциите "Бретън Уудс",
04:09
includingвключително the WorldСветът BankБанка.
включително Световната банка.
04:11
And that traditionalтрадиционен approachподход to developmentразвитие
Този традиционен подход за развитие
04:13
had threeтри keyключ elementsелементи. First, transferпрехвърляне of resourcesресурси
имаше три ключови елемента. Първо, трансфер на ресурси
04:17
from richбогат countriesдържави in the NorthСеверна
от богатите северни страни
04:20
to poorerпо-бедните countriesдържави in the SouthЮжна,
към бедните южни страни,
04:22
accompaniedпридружени by reformреформа prescriptionsпредписания.
което е съпроводено с предписания за реформи.
04:25
SecondСекунда, the developmentразвитие institutionsинституции that channeledканализирани
Второ, развиващите се институции, които отправят
04:28
these transfersтрансфери were opaqueнепрозрачен, with little transparencyпрозрачност
тези трансфери, бяха непрозрачни, с малка прозрачност
04:31
of what they financedфинансирано or what resultsрезултати they achievedпостигнати.
на това, което финансираха или какви резултати получаваха.
04:36
And thirdтрета, the engagementангажимент in developingразработване countriesдържави
И трето, ангажираните в развиващите се страни
04:40
was with a narrowтесен setкомплект of governmentправителство elitesелити
бяха малък набор от правителствен елит,
04:44
with little interactionвзаимодействие with the citizensграждани, who are
не общуваха с гражданите, които са
04:47
the ultimateкраен beneficiariesбенефициерите of developmentразвитие assistanceпомощ.
получателите на помощта за развитие.
04:50
TodayДнес, eachвсеки of these elementsелементи is openingотвор up
Сега всеки от тези елементи се открива
04:55
dueв следствие to dramaticдраматичен changesпромени in the globalв световен мащаб environmentзаобикаляща среда.
поради драматичните промени в глобалната среда.
04:59
OpenОтворен knowledgeзнание, openотворен aidпомощ, openотворен governanceуправление,
Открито знание, открита помощ, открито управление
05:02
and togetherзаедно, they representпредставляват threeтри keyключ shiftsсмени
и заедно, те представляват три ключови промени,
05:06
that are transformingпреобразяващата developmentразвитие
които преобразуват развитието
05:10
and that alsoсъщо holdдържа greaterпо-голяма hopeнадявам се for the problemsпроблеми
и които дават по-голяма надежда за решаване на проблемите,
05:12
I witnessedсвидетел in UgandaУганда and in BiharБихар.
които видях в Уганда и Бихар.
05:16
The first keyключ shiftизместване is openотворен knowledgeзнание.
Първата ключова смяна е открито знание.
05:21
You know, developingразработване countriesдържави todayднес will not simplyпросто
Знаете, че сега развиващите се страни не само
05:24
acceptприемам solutionsрешения that are handedръка down to them
приемат решения, които са им дадени
05:27
by the U.S., EuropeЕвропа or the WorldСветът BankБанка.
от САЩ, Европа и Световната банка.
05:31
They get theirтехен inspirationвдъхновение, theirтехен hopeнадявам се,
Те получават вдъхновение, надежда,
05:35
theirтехен practicalпрактичен know-howзнаеш как,
практическо ноу-хау
05:37
from successfulуспешен emergingнововъзникващите economiesикономики in the SouthЮжна.
от успешните появяващи се икономики на юг.
05:40
They want to know how ChinaКитай liftedповдигна 500 millionмилион people
Те искат да знаят как Китай спаси от бедност 500 милиона души
05:43
out of povertyбедност in 30 yearsгодини,
за 30 години,
05:48
how Mexico'sВ Мексико OportunidadesOportunidades programпрограма
как програмата "Опортюнидадес" в Мексико
05:52
improvedподобрен schoolingобразование and nutritionхранене for millionsмилиони of childrenдеца.
подобри обучението в училище и храненето на милиони деца.
05:55
This is the newнов ecosystemекосистема of open-knowledgeотворено знание flowsпотоци,
Това е новата екосистема на потоците от открито знание,
05:59
not just travelingпътуване NorthСеверна to SouthЮжна, but SouthЮжна to SouthЮжна,
която пътува не само от север на юг, но от юг към юг
06:05
and even SouthЮжна to NorthСеверна,
и дори от юг към север,
06:10
with Mexico'sВ Мексико OportunidadesOportunidades todayднес inspiringвдъхновяващо NewНов YorkЙорк CityГрад.
като мексиканската програма "Опортюнидадес" вдъхнови Ню Йорк Сити.
06:12
And just as these North-to-SouthСевер — юг transfersтрансфери are openingотвор up,
Когато тези трансфери от север към юг се отварят,
06:18
so too are the developmentразвитие institutionsинституции
те стават и институциите на развитие,
06:22
that channeledканализирани these transfersтрансфери.
които канализират тези трансфери.
06:25
This is the secondвтори shiftизместване: openотворен aidпомощ.
Това е втората промяна: открита помощ.
06:27
RecentlyНаскоро, the WorldСветът BankБанка openedотвори its vaultкаса of dataданни
Наскоро Световната банка откри данните си
06:31
for publicобществен use, releasingосвобождаване 8,000 economicикономически and socialсоциален indicatorsиндикатори
за обществена употреба, като публикува 8 000 икономически и социални индикатори
06:35
for 200 countriesдържави over 50 yearsгодини,
на 200 страни за 50 години
06:39
and it launchedстартира a globalв световен мащаб competitionконкуренция to crowdsourceсъбираме от хората
и въведе глобално състезание за аутсорсинг на
06:44
innovativeиновативен appsприложения usingизползвайки this dataданни.
иновативни приложения с използването на тези данни.
06:48
DevelopmentРазвитие institutionsинституции todayднес are alsoсъщо openingотвор
Сега институциите за развитие се откриват и за
06:51
for publicобществен scrutinyконтрол the projectsпроекти they financeфинанси.
обществен контрол на проекти, които те финансират.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapкарта from KenyaКения,
Вземете "Геомапинг". Това е карта на Кения,
06:58
the redчервен dotsточки showшоу where all the schoolsучилища financedфинансирано by donorsдонори
червените точки показват, къде се намират всички училища, финансирани от дарители,
07:03
are locatedразположен, and the darkerпо-тъмен the shadeсянка of greenзелен,
а колкото по-тъмно е зеленото,
07:07
the more the numberномер of out-of-schoolвън-на-училище childrenдеца.
толкова е по-голям е броят на децата, които не ходят на училище.
07:11
So this simpleпрост mashupMashup revealsразкрива that donorsдонори
Този прост колаж показва, че дарителите
07:15
have not financedфинансирано any schoolsучилища in the areasобласти
не са финансирали нито едно училище в областите,
07:19
with the mostнай-много out-of-schoolвън-на-училище childrenдеца,
в които има най-много деца, които не ходят на училище,
07:22
provokingпровокира newнов questionsвъпроси. Is developmentразвитие assistanceпомощ
което предизвиква нови въпроси. Помощта за развитие
07:24
targetingнасочването those who mostнай-много need our help?
насочена ли е към тези, които най-много се нуждаят от
помощ?
07:28
In this mannerначин, the WorldСветът BankБанка has now GeoMappedGeoMapped
По този начин, сега Световната банка има 30 000 проекта на "Геомапинг"
07:33
30,000 projectпроект activitiesдейности in 143 countriesдържави,
в 143 държави
07:36
and donorsдонори are usingизползвайки a commonчесто срещани platformплатформа
и дарителите използват обща платформа,
07:41
to mapкарта all theirтехен projectsпроекти.
за да нанесат на карта всички свои проекти.
07:44
This is a tremendousогромен leapскок forwardнапред in transparencyпрозрачност
Това е огромен скок към прозрачност
07:47
and accountabilityотговорност of aidпомощ.
и отчетност на помощ.
07:52
And this leadsпроводници me to the thirdтрета, and in my viewизглед,
Това ме довежда до третата, и по моя гледна точка,
07:54
the mostнай-много significantзначителен shiftизместване in developmentразвитие:
най-важна промяна в развитието:
07:57
openотворен governanceуправление. GovernmentsПравителствата todayднес are openingотвор up
открито управление. Сега правителствата се откриват
08:01
just as citizensграждани are demandingвзискателни voiceглас and accountabilityотговорност.
когато гражданите искат гласа им да бъде чут и да има отчетност.
08:05
From the ArabАрабски SpringПролет to the AnnaАнна HazareHazare movementдвижение in IndiaИндия,
От Арабската пролет до движението на Ана Хазар в Индия,
08:09
usingизползвайки mobileПодвижен phonesтелефони and socialсоциален mediaсредства
като използват мобилни телефони и социалните медии
08:13
not just for politicalполитически accountabilityотговорност
не само за политическа отчетност,
08:16
but alsoсъщо for developmentразвитие accountabilityотговорност.
но и отчетност за развитието.
08:18
Are governmentsправителства deliveringдоставяне servicesуслуги to the citizensграждани?
Предоставят ли правителствата услуги за гражданите?
08:22
So for instanceинстанция, severalняколко governmentsправителства in AfricaАфрика
Например, няколко правителства в Африка
08:27
and EasternИзточна EuropeЕвропа are openingотвор theirтехен budgetsбюджети to the publicобществен.
и Източна Европа правят бюджетите си публични.
08:31
But, you know, there is a bigголям differenceразлика betweenмежду a budgetбюджет
Но, както знаете, има голяма разлика между бюджет,
08:36
that's publicобществен and a budgetбюджет that's accessibleдостъпен.
който е публичен и бюджет, който е достъпен.
08:39
This is a publicобществен budgetбюджет. (LaughterСмях)
Това е публичен бюджет. (Смях)
08:43
And as you can see, it's not really accessibleдостъпен
Както можете да видите, той не е достъпен
08:48
or understandableразбираем to an ordinaryобикновен citizenгражданин
или разбираем за обикновените граждани,
08:52
that is tryingопитвайки to understandразбирам how the governmentправителство is spendingразходи its resourcesресурси.
които се опитват да разберат, как правителството харчи ресурсите си.
08:54
To tackleсправи this problemпроблем, governmentsправителства are usingизползвайки newнов toolsинструменти
За да решат този проблем, правителствата използват нови инструменти,
08:59
to visualizeвизуализират the budgetбюджет so it's more understandableразбираем
за да визуализират бюджета, така че той да е по-разбираем
09:03
to the publicобществен.
за обществото.
09:08
In this mapкарта from MoldovaМолдова, the greenзелен colorцвят showsпредавания
На тази карта на Молдова, зеленият цвят показва
09:10
those districtsрайони that have lowниско spendingразходи on schoolsучилища
тези райони, които имат малки разходи за училищата,
09:14
but good educationalобразователен outcomesрезултати,
но добри образователни резултати,
09:18
and the redчервен colorцвят showsпредавания the oppositeпротивоположен.
а червеният цвят показва обратното.
09:20
ToolsИнструменти like this help turnзавой a shelfСтелаж fullпълен of inscrutableзагадъчен documentsдокументи
Инструменти, като тази помощ, превръщат шкаф, пълен със сложни документи
09:24
into a publiclyпублично understandableразбираем visualзрителен,
в разбираемо за обществото нагледно средство
09:30
and what's excitingвълнуващ is that with this opennessоткритост,
и вълнуващото е, че с тази откритост
09:34
there are todayднес newнов opportunitiesвъзможности for citizensграждани
сега съществуват нови възможности за гражданите
09:38
to give feedbackобратна връзка and engageангажират with governmentправителство.
да дават обратна връзка и да се ангажират с правителството.
09:42
So in the PhilippinesФилипини todayднес, parentsродители and studentsстуденти
Сега във Филипините, родители и деца
09:45
can give real-timeреално време feedbackобратна връзка on a websiteуебсайт,
могат да дадат обратна връзка в реално време на интернет сайт,
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgорг, or usingизползвайки SMSSMS, whetherдали teachersучители
Checkmyschool.org или чрез кратко съобщение, за това, дали учителите
09:54
and textbooksучебници are showingпоказване up in schoolучилище,
и учебниците присъстват в училището,
09:59
the sameедин и същ problemsпроблеми I witnessedсвидетел in UgandaУганда and in BiharБихар.
същите проблеми видях в Уганда и в Бихар.
10:01
And the governmentправителство is responsiveотзивчив. So for instanceинстанция,
Правителството отговаря. Например,
10:06
when it was reportedОтчетените on this websiteуебсайт that 800 studentsстуденти
когато на този интернет сайт е докладвано, че 800 ученика
10:09
were at riskриск because schoolучилище repairsремонти had stalledв застой
са в опасност, защото са ги излъгали за ремонта на училището
10:14
dueв следствие to corruptionкорупция, the DepartmentОтдел of EducationОбразование
поради корупция, Отделът за образование
10:18
in the PhilippinesФилипини tookвзеха swiftСуифт actionдействие.
във Филипините предприе бързи действия.
10:20
And you know what's excitingвълнуващ is that this innovationиновация
Вълнуващото за тази иновация, е че сега
10:23
is now spreadingразпространяване SouthЮжна to SouthЮжна, from the PhilippinesФилипини
тя се разпространява от юг на юг, от Филипините
10:27
to IndonesiaИндонезия, KenyaКения, MoldovaМолдова and beyondотвъд.
до Индонезия, Кения, Молдова и други страни.
10:32
In DarПавлова esES SalaamСалам, TanzaniaТанзания, even an impoverishedобеднял
В Дар ес Салаам, Танзания, дори бедна
10:36
communityобщност was ableспособен to use these toolsинструменти
общност можеше да използва тези инструменти,
10:40
to voiceглас its aspirationsстремежи.
за да изкаже аспирациите си.
10:44
This is what the mapкарта of TandaleTandale lookedпогледнах like
Това е как картата на Тандал изглеждаше
10:47
in AugustАвгуст, 2011. But withinв рамките на a fewмалцина weeksседмици,
през август, 2011 г. Но за няколко седмици,
10:50
universityуниверситет studentsстуденти were ableспособен to use mobileПодвижен phonesтелефони
студентите можаха да използват мобилните си телефони
10:54
and an open-sourceотворен код platformплатформа to dramaticallyдрастично mapкарта
и платформа с открит източник, за да маркират драматично
10:58
the entireцял communityобщност infrastructureинфраструктура.
цялата инфраструктура на общостта.
11:03
And what is very excitingвълнуващ is that citizensграждани were then
Вълнуващото е, че гражданите
11:07
ableспособен to give feedbackобратна връзка as to whichкойто healthздраве or waterвода pointsточки
можаха да дадат обратна връзка за това, в кои точки здравните служби и водата
11:11
were not workingработа, aggregatedобобщени
не работеха, което е обобщено
11:16
in the redчервен bubblesмехурчета that you see,
в червените мехури, които виждате,
11:19
whichкойто togetherзаедно providesосигурява a graphicграфичен visualзрителен
това осигурява графична визуална представа
11:21
of the collectiveколективен voicesгласове of the poorбеден.
на колективните гласове на бедните.
11:26
TodayДнес, even BiharБихар is turningобръщане around and openingотвор up
Сега, дори Бихар се открива
11:31
underпри a committedангажиран leadershipръководство that is makingприготвяне governmentправителство
под управление, което прави правителството
11:36
transparentпрозрачен, accessibleдостъпен and responsiveотзивчив to the poorбеден.
прозрачно, достъпно и отговарящо на гласовете на бедните.
11:39
But, you know, in manyмного partsчасти of the worldсвят,
Но, както знаете, в много части на света
11:44
governmentsправителства are not interestedзаинтересован in openingотвор up
правителствата не са заинтересовани да се открият
11:48
or in servingпорция the poorбеден, and it is a realреален challengeпредизвикателство
или да обслужват бедните и това е предизвикателство
11:51
for those who want to changeпромяна the systemсистема.
за тези, които искат да сменят системата.
11:56
These are the lonelyсамотен warriorsвоини
Те бяха самотни бойци,
12:00
like my fatherбаща and manyмного, manyмного othersдруги,
като баща ми и много други,
12:04
and a keyключ frontierграница of developmentразвитие work
а ключовата граница за работата за развитие
12:07
is to help these lonelyсамотен warriorsвоини joinприсъедините handsръце
е да помогнем на тези самотни бойци да се обединят,
12:10
so they can togetherзаедно overcomeпреодолеят the oddsшансове.
за да могат заедно да преодолеят трудностите.
12:15
So for instanceинстанция, todayднес, in GhanaГана, courageousсмел reformersреформаторите
Например, сега, в Гана смели реформатори
12:19
from civilграждански societyобщество, ParliamentПарламент and governmentправителство,
от гражданското общество, Парламента и правителството
12:24
have forgedподправен a coalitionкоалиция for transparentпрозрачен contractsдоговори
създадоха коалиция за прозрачни договори
12:27
in the oilмасло sectorсектор, and, galvanizedпоцинковани by this,
в петролния сектор и въодушевени от това,
12:31
reformersреформаторите in ParliamentПарламент are now investigatingразследващ dubiousсъмнителни contractsдоговори.
реформаторите в Парламента разследват съмнителни договори.
12:35
These examplesпримери give newнов hopeнадявам се, newнов possibilityвъзможност
Тези примери дават нова надежда, нова възможност
12:41
to the problemsпроблеми I witnessedсвидетел in UgandaУганда
за решаване на проблемите, които видях в Уганда
12:46
or that my fatherбаща confrontedизправен in BiharБихар.
или с които се сблъскваше баща ми в Бихар.
12:49
Two yearsгодини agoпреди, on AprilАприл 8thтата, 2010, I calledНаречен my fatherбаща.
Преди две години, на 8. април, 2010 г., позвъних на баща ми.
12:54
It was very lateкъсен at night, and at ageвъзраст 80,
Беше много късно през нощта и той, на 80 години,
13:01
he was typingтипизиране a 70-page-страница publicобществен interestинтерес litigationсъдебен спор
пишеше на компютър съдебен спор от обществен интерес
13:06
againstсрещу corruptionкорупция in a roadпът projectпроект.
срещу корупцията в проект за строителство на пътища, който беше от 70 страници.
13:11
ThoughВъпреки че he was no lawyerадвокат, he arguedтвърди, the caseслучай in courtсъдебна зала
Въпреки, че не беше адвокат, той на следващия ден
13:15
himselfсебе си the nextследващия day. He wonСпечелени the rulingЗапитване,
защитаваше делото. Той спечели процеса,
13:19
but laterпо късно that very eveningвечер,
но по-късно същата вечер
13:24
he fellпадна, and he diedпочинал.
той почина.
13:26
He foughtборил tillдо the endкрай, increasinglyвсе повече passionateстрастен
Той се бари докрай, много страстно,
13:30
that to combatбитка corruptionкорупция and povertyбедност,
защото, за да се преборят с корупцията и бедността,
13:35
not only did governmentправителство officialsдлъжностни лица need to be honestчестен,
не само правителствените чиновници трябва да бъдат честни,
13:39
but citizensграждани neededнеобходима to joinприсъедините togetherзаедно
но гражданите трябва да се обединят,
13:43
to make theirтехен voicesгласове heardчух.
за да бъдат чути гласовете им.
13:46
These becameстана the two bookendsbookends of his life,
Това станаха двете правила в живота му
13:49
and the journeyпътуване he traveledпътувал in betweenмежду
и пътят, който той измина между тях
13:54
mirroredдублиран the changingсмяна developmentразвитие landscapeпейзаж.
отразяваше развитието на пейзажа.
13:57
TodayДнес, I'm inspiredвдъхновен by these changesпромени, and I'm excitedвъзбуден
Сега съм вдъхновен от тези промени и съм въодушевен,
14:02
that at the WorldСветът BankБанка, we are embracingобхващащ
че в Световната банка поемаме
14:07
these newнов directionsинструкции, a significantзначителен departureтръгване
тези нови посоки, важен път
14:10
from my work in UgandaУганда 20 yearsгодини agoпреди.
от работата ми в Уганда преди 20 години.
14:13
We need to radicallyкоренно openотворен up developmentразвитие
Трябва радикално да открием развитието,
14:17
so knowledgeзнание flowsпотоци in multipleмногократни directionsинструкции,
за да може знанието да протече в различни посоки,
14:20
inspiringвдъхновяващо practitionersпрактикуващите, so aidпомощ becomesстава transparentпрозрачен,
като въодушевява практиците, така че помощта да стане прозрачна,
14:23
accountableотговорен and effectiveефективен, so governmentsправителства openотворен up
отчетна и ефективна, и правителствата да се открият,
14:28
and citizensграждани are engagedангажиран and empoweredупълномощено
а гражданите да са въвлечени и упълномощени
14:32
with reformersреформаторите in governmentправителство.
заедно с реформаторите в правителството.
14:36
We need to accelerateускоряване these shiftsсмени.
Трябва да ускорим тези промени.
14:38
If we do, we will find that the collectiveколективен voicesгласове
Ако направим това, ще открием, че колективните гласове
14:41
of the poorбеден will be heardчух in BiharБихар,
на бедните ще бъдат чути в Бихар,
14:46
in UgandaУганда, and beyondотвъд.
в Уганда и в други държави.
14:50
We will find that textbooksучебници and teachersучители
Ще открием, че ще има учебници и учители
14:52
will showшоу up in schoolsучилища for theirтехен childrenдеца.
в училищата.
14:56
We will find that these childrenдеца, too,
Ще открием, че учениците
15:00
have a realреален chanceшанс of breakingскъсване theirтехен way out of povertyбедност.
имат реален шанс да изменят пътя си от бедността.
15:04
Thank you. (ApplauseАплодисменти)
Благодаря! (Аплодисменти)
15:10
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
15:13
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com