English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Bazele de date deschise îmbunătățesc asistența internațională

Filmed:
502,533 views

Cum ne asigurăm că banii pentru dezvoltare și ajutor ajung într-adevăr la cei mai nevoiași? Sanjay Pradhan de la Banca Mondială enumeră trei directive pentru ca eforturile de ajutor să aibă impact maxim – încercând să combată corupția. Element cheie: oferirea datelor necesare celor care se zbat să schimbe sistemele corupte.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewcrescut up in BiharBihar, India'sIndia poorestcele mai sărace statestat,
Am crescut în Bihar, cel mai sărac stat din India.
00:16
and I remembertine minte when I was sixşase yearsani oldvechi,
Îmi amintesc, odată, pe la șase ani,
00:21
I remembertine minte comingvenire home one day to find a cartcart
am venit acasă și am găsit la intrare
00:24
fulldeplin of the mostcel mai deliciousdelicioase sweetsdulciuri at our doorstepla usa.
un cărucior cu cele mai bune dulciuri.
00:28
My brothersfrați and I dugsăpat in,
Eu și cu frații mei am început să mâncăm
00:33
and that's when my fatherTată camea venit home.
și atunci s-a întors tata acasă.
00:37
He was lividlivid, and I still remembertine minte how we crieda strigat
Se albise la față, îmi amintesc și acum cât am plâns
00:40
when that cartcart with our half-eatenjumătate-mâncat sweetsdulciuri
când căruciorul cu dulciurile pe jumătate mâncate
00:46
was pulledtras away from us.
ne-a fost luat.
00:50
LaterMai târziu, I understoodînțeles why my fatherTată got so upsetderanjat.
Mai târziu, am înțeles de ce tatăl meu fusese așa supărat.
00:53
Those sweetsdulciuri were a bribemită
Acele dulciuri erau mită
00:58
from a contractorcontractant who was tryingîncercat to get my fatherTată
din partea unui contractor care încerca să-l facă pe tata
01:01
to awardadjudecare him a governmentGuvern contractcontracta.
să-i faciliteze un contract cu guvernul.
01:04
My fatherTată was responsibleresponsabil for buildingclădire roadsdrumuri in BiharBihar,
Tatăl meu era responsabil cu construirea drumurilor din Bihar
01:08
and he had developeddezvoltat a firmfirmă stancepoziție againstîmpotriva corruptioncorupţie,
și adoptase o poziție fermă împotriva corupției,
01:13
even thoughdeşi he was harassedhartuit and threatenedamenințat.
chiar dacă era hărțuit și amenințat.
01:17
His was a lonelysinguratic strugglelupta, because BiharBihar
Lupta de unul singur,
01:21
was alsode asemenea India'sIndia mostcel mai corruptcorupt statestat,
Bihar era și cel mai corupt stat al Indiei,
01:25
where publicpublic officialsOficialii were enrichingîmbogăţirea themselvesînșiși,
oficialii se ocupau de propriul buzunar,
01:28
[rathermai degraba] than servingservire the poorsărac who had no meansmijloace
în loc să-i servească pe cei săraci care n-aveau cum
01:32
to expressexpres theiral lor anguishangoasa if theiral lor childrencopii
să-și exprime suferința cât timp nu puteau
01:36
had no foodalimente or no schoolingșcoală.
asigura copiilor mâncare și educație.
01:40
And I experiencedcu experienta this mostcel mai viscerallyvisceral
Am resimțit asta profund când am călătorit
01:44
when I traveledcălătorit to remotela distanta villagessate to studystudiu povertysărăcie.
în sate izolate pentru a studia sărăcia.
01:48
And as I wenta mers villagesat to villagesat,
Cum mergeam din sat în sat,
01:55
I remembertine minte one day, when I was famishedlihnit de foame and exhaustedepuizat,
într-o zi eram atât de obosit și flămând
01:58
and I was almostaproape collapsingcomasarea
încât aproape că am leșinat
02:05
in a scorchingdogoritor heatcăldură undersub a treecopac,
sub un copac, în căldura înăbușitoare.
02:07
and just at that time, one of the poorestcele mai sărace menbărbați in that villagesat
În acel moment, unul dintre cei mai săraci oameni din sat
02:10
inviteda invitat me into his hutcolibă and graciouslygratie fedhrănit me.
m-a invitat în cocioaba lui și mi-a dat să mănânc.
02:16
Only I latermai tarziu realizedrealizat that what he fedhrănit me
Mai târziu am înțeles că acea mâncarea
02:22
was foodalimente for his entireîntreg familyfamilie for two dayszi.
a fost hrana pe două zile pentru întreaga familie.
02:27
This profoundprofund giftcadou of generositygenerozitatea
Acest gest de profundă generozitate
02:33
challengedcontestate and changedschimbat the very purposescop of my life.
m-a urmărit și m-a făcut să-mi schimb scopul vieții.
02:37
I resolvedhotărât to give back.
M-am hotărât să dau înapoi.
02:42
LaterMai târziu, I joinedalăturat the WorldLumea BankBanca, whichcare soughtcăutat to fightluptă
Mai târziu, m-am alăturat Băncii Mondiale care căuta
02:46
suchastfel de povertysărăcie by transferringtransferul aidajutor from richbogat to poorsărac countriesțări.
să transfere ajutor de la țările bogate la țările sărace.
02:50
My initialiniţială work focusedconcentrat on UgandaUganda, where I focusedconcentrat
Activitatea mea inițială s-a concentrat pe Uganda unde
02:56
on negotiatingnegociere reformsreforme with the FinanceFinante MinistryMinisterul of UgandaUganda
am negociat reforme cu Ministrul de Finanțe,
03:01
so they could accessacces our loansCredite.
astfel încât să se poată accesa împrumuturile.
03:06
But after we disbursedplătite de the loansCredite, I remembertine minte
După ce am acordat împrumuturile, îmi amintesc,
03:08
a tripexcursie in UgandaUganda where I foundgăsite newlynou builtconstruit schoolsșcoli
am mers în Uganda unde am văzut noile școli
03:11
withoutfără textbooksmanuale or teachersprofesori,
fără manuale, fără profesori,
03:16
newnou healthsănătate clinicsclinici withoutfără drugsdroguri,
spitale fără medicamente,
03:19
and the poorsărac onceo singura data again withoutfără any voicevoce or recourserecurs.
iar săracii tot fără niciun drept la opinie sau recurs.
03:22
It was BiharBihar all over again.
Era iarăși ca în Bihar.
03:28
BiharBihar representsreprezintă the challengeprovocare of developmentdezvoltare:
Bihar reprezintă provocarea dezvoltării:
03:31
abjectabject povertysărăcie surroundedinconjurat by corruptioncorupţie.
sărăcie abjectă înconjurată de corupție.
03:35
GloballyLa nivel global, 1.3 billionmiliard people livetrăi on lessMai puțin than
Pe glob, 1,3 miliarde de oameni trăiesc
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaUganda
cu mai puțin de $1,25 pe zi, iar activitatea mea în Uganda
03:43
representsreprezintă the traditionaltradiţional approachabordare to these problemsProbleme
reprezintă abordarea tradițională a acestor probleme
03:48
that has been practicedpracticat sincede cand 1944,
care se practică din 1944,
03:53
when winnerscâştigătorii of WorldLumea WarRăzboi IIAL II-LEA, 500 foundingfondator fatherstați,
de când câștigătorii celui de-al Doilea Război Mondial, fondatorii,
03:57
and one lonelysinguratic foundingfondator mothermamă,
cei 500 de tați și o singură mamă,
04:03
gathereds-au adunat in NewNoi HampshireHampshire, USASTATELE UNITE ALE AMERICII,
s-au adunat la New Hampshire, SUA,
04:06
to establisha stabili the BrettonBretton WoodsWoods institutionsinstituții,
pentru a stabili instituțiile de la Bretton Woods,
04:09
includinginclusiv the WorldLumea BankBanca.
inclusiv Banca Mondială.
04:11
And that traditionaltradiţional approachabordare to developmentdezvoltare
Acea abordare tradițională a dezvoltării
04:13
had threeTrei keycheie elementselement. First, transfertransfer of resourcesresurse
avea trei caracteristici de bază.
04:17
from richbogat countriesțări in the NorthNord
1: Transferarea resurselor de la țările bogate din Nord
04:20
to poorermai sărace countriesțări in the SouthSud,
spre țările sărace din Sud,
04:22
accompaniedînsoţite by reformreforma prescriptionsretetele.
împreună cu rețeta reformelor.
04:25
SecondAl doilea, the developmentdezvoltare institutionsinstituții that channeledbagati
2: Agențiile de dezvoltare care direcționau transferurile
04:28
these transferstransferuri were opaqueopac, with little transparencytransparenţă
erau opace, puțin transparente relativ la
04:31
of what they financedfinanțat or what resultsrezultate they achievedrealizat.
obiectul finanțării sau rezultatele obținute.
04:36
And thirdal treilea, the engagementlogodnă in developingîn curs de dezvoltare countriesțări
3: Acordul cu țările în curs de dezvoltare
04:40
was with a narrowîngust seta stabilit of governmentGuvern eliteselitele
se semna cu câțiva membri ai elitei guvernamentale
04:44
with little interactioninteracţiune with the citizenscetățeni, who are
ce interacționau minimal cu cetățenii,
04:47
the ultimatefinal beneficiariesbeneficiari of developmentdezvoltare assistanceasistenţă.
beneficiarii finali ai asistenței pentru dezvoltare.
04:50
TodayAstăzi, eachfiecare of these elementselement is openingdeschidere up
Astăzi, aceste caracteristici se modifică
04:55
duedatorat to dramaticdramatic changesschimbări in the globalglobal environmentmediu inconjurator.
datorită schimbărilor dramatice la nivel global.
04:59
OpenDeschis knowledgecunoştinţe, opendeschis aidajutor, opendeschis governanceguvernare,
Disponibilitatea informațiilor, ajutorul deschis și guvernarea transparentă
05:02
and togetherîmpreună, they representreprezinta threeTrei keycheie shiftsschimburi
constituie împreună trei schimbări majore
05:06
that are transformingtransformare developmentdezvoltare
care transformă procesul dezvoltării
05:10
and that alsode asemenea holddeține greatermai mare hopesperanţă for the problemsProbleme
și dau speranță rezolvării problemelor
05:12
I witnessedasistat in UgandaUganda and in BiharBihar.
pe care le-am văzut în Uganda și Bihar.
05:16
The first keycheie shiftschimb is opendeschis knowledgecunoştinţe.
Primul element esențial e disponibilitatea informațiilor.
05:21
You know, developingîn curs de dezvoltare countriesțări todayastăzi will not simplypur şi simplu
Acum, țările în curs de dezvoltare
05:24
acceptAccept solutionssoluţii that are handedhanded down to them
nu vor mai accepta ca atare soluțiile oferite de alții,
05:27
by the U.S., EuropeEuropa or the WorldLumea BankBanca.
de Statele Unite, Europa sau Banca Mondială.
05:31
They get theiral lor inspirationinspirație, theiral lor hopesperanţă,
Ele se inspiră, speră,
05:35
theiral lor practicalpractic know-howA ști cum,
își iau informațiile practice
05:37
from successfulde succes emergingîn curs de dezvoltare economieseconomii in the SouthSud.
din economiile de succes emergente în Sud.
05:40
They want to know how ChinaChina liftedridicat 500 millionmilion people
Vor să știe cum a reușit China să scoată 500 de milioane
05:43
out of povertysărăcie in 30 yearsani,
de oameni din sărăcie în 30 de ani,
05:48
how Mexico'sMexic OportunidadesOportunidades programprogram
cum un program mexican, Oportunidades,
05:52
improvedîmbunătățit schoolingșcoală and nutritionnutriție for millionsmilioane of childrencopii.
a îmbunătățit educația și alimentația a milioane de copii.
05:55
This is the newnou ecosystemecosistem of open-knowledgeOpen-cunoştinţe flowsfluxurile,
Există un sistem nou al fluxurilor de cunoștințe deschise,
05:59
not just travelingcălător NorthNord to SouthSud, but SouthSud to SouthSud,
care nu călătoresc doar de la Nord la Sud, ci și de al Sud la Sud,
06:05
and even SouthSud to NorthNord,
sau chiar de la Sud la Nord
06:10
with Mexico'sMexic OportunidadesOportunidades todayastăzi inspiringinspirator NewNoi YorkYork CityCity.
cu programul mexican care inspiră New York-ul.
06:12
And just as these North-to-SouthNord-Sud transferstransferuri are openingdeschidere up,
Odată cu disponibilizarea informației acestor transferuri nord-sud,
06:18
so too are the developmentdezvoltare institutionsinstituții
se deschid și instituțiile pentru dezvoltate
06:22
that channeledbagati these transferstransferuri.
care intermediază aceste transferuri.
06:25
This is the secondal doilea shiftschimb: opendeschis aidajutor.
A doua schimbare: ajutorul deschis.
06:27
RecentlyRecent, the WorldLumea BankBanca openeddeschis its vaultbolta of datadate
Recent, Banca Mondială a făcut publică baza sa de date,
06:31
for publicpublic use, releasingeliberarea 8,000 economiceconomic and socialsocial indicatorsIndicatorii
permițând accesul la 8.000 de indicatori sociali şi economici
06:35
for 200 countriesțări over 50 yearsani,
pentru 200 de țări, din ultimii 50 de ani,
06:39
and it launcheda lansat a globalglobal competitioncompetiție to crowdsourceCrowdsource
și a lansat o competiție globală de a crea aplicații
06:44
innovativeinovatoare appsaplicaţii usingutilizând this datadate.
inovatoare folosind aceste date.
06:48
DevelopmentDezvoltare institutionsinstituții todayastăzi are alsode asemenea openingdeschidere
Instituțiile pentru dezvoltate deschid publicului larg
06:51
for publicpublic scrutinycontrol the projectsproiecte they financefinanţa.
proiectele pe care le finanțează.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapHartă from KenyaKenya,
De ex. GeoMapping. În această hartă a Kenyei,
06:58
the redroșu dotspuncte showspectacol where all the schoolsșcoli financedfinanțat by donorsdonatori
punctele roșii reprezintă școlile finanțate de donatori,
07:03
are locatedsituat, and the darkermai inchisa the shadeumbra of greenverde,
iar zonele în verde închis indică
07:07
the more the numbernumăr of out-of-schoolout-of-school childrencopii.
unde se află cei mai mulți copii neșcolarizați.
07:11
So this simplesimplu mashupMashup revealsdezvăluie that donorsdonatori
Acest conținut media digital (mashup) arată
07:15
have not financedfinanțat any schoolsșcoli in the areaszone
că donatorii n-au finanțat nicio școală în zonele
07:19
with the mostcel mai out-of-schoolout-of-school childrencopii,
cu cei mai mulți copii neșcolarizați,
07:22
provokingprovocând newnou questionsîntrebări. Is developmentdezvoltare assistanceasistenţă
ceea ce ridică noi întrebări provocatoare.
07:24
targetingdirecționare those who mostcel mai need our help?
Țintește oare asistența cea mai nevoiașă categorie de oameni?
07:28
In this mannermanieră, the WorldLumea BankBanca has now GeoMappedGeoMapped
În felul acesta, Banca Mondială a cartat prin GeoMap
07:33
30,000 projectproiect activitiesactivitati in 143 countriesțări,
30.000 de proiecte din 143 de țări,
07:36
and donorsdonatori are usingutilizând a commoncomun platformplatformă
iar donatorii folosesc o platformă comună
07:41
to mapHartă all theiral lor projectsproiecte.
pentru a-și carta toate proiectele.
07:44
This is a tremendousextraordinar leapsalt forwardredirecţiona in transparencytransparenţă
E un salt uriaș în transparență
07:47
and accountabilityresponsabilitate of aidajutor.
și responsabilizarea în derularea ajutorului.
07:52
And this leadsOportunitati me to the thirdal treilea, and in my viewvedere,
Asta mă conduce la a treia și cea mai semnificativă
07:54
the mostcel mai significantsemnificativ shiftschimb in developmentdezvoltare:
modificare în dezvoltare: guvernarea deschisă.
07:57
opendeschis governanceguvernare. GovernmentsGuvernele todayastăzi are openingdeschidere up
Guvernele, în prezent, se deschid
08:01
just as citizenscetățeni are demandingcerând voicevoce and accountabilityresponsabilitate.
pentru că cetățenii cer transparență și responsabilitate.
08:05
From the ArabArabe SpringPrimavara to the AnnaAnna HazareHazare movementcirculaţie in IndiaIndia,
De la Primăvara Arabă la mișcarea Anna Hazare din India,
08:09
usingutilizând mobilemobil phonestelefoane and socialsocial mediamass-media
folosind mobile și media socială,
08:13
not just for politicalpolitic accountabilityresponsabilitate
cer nu doar responsabilitate politică,
08:16
but alsode asemenea for developmentdezvoltare accountabilityresponsabilitate.
ci și pentru dezvoltare.
08:18
Are governmentsguvernele deliveringlivrarea servicesServicii to the citizenscetățeni?
Asigură guvernele serviciile cerute de cetățeni?
08:22
So for instanceinstanță, severalmai mulți governmentsguvernele in AfricaAfrica
De ex., câteva guverne din Africa și Europa de Est
08:27
and EasternEst EuropeEuropa are openingdeschidere theiral lor budgetsbugetele to the publicpublic.
își deschid bugetele publicului.
08:31
But, you know, there is a bigmare differencediferență betweenîntre a budgetbuget
Dar e mare diferență între un buget
08:36
that's publicpublic and a budgetbuget that's accessibleaccesibil.
public și unul accesibil.
08:39
This is a publicpublic budgetbuget. (LaughterRâs)
Acesta e bugetul public. (Râsete)
08:43
And as you can see, it's not really accessibleaccesibil
După cum vedeți, nu e accesibil
08:48
or understandablede inteles to an ordinarycomun citizencetăţean
sau ușor de înțeles pentru un cetățean de rând
08:52
that is tryingîncercat to understanda intelege how the governmentGuvern is spendingcheltuire its resourcesresurse.
care încearcă să înțeleagă cum cheltuie guvernul resursele.
08:54
To tackleaborda this problemproblemă, governmentsguvernele are usingutilizând newnou toolsunelte
Pentru a ataca problema, guvernele folosesc noi programe digitale
08:59
to visualizeimagina the budgetbuget so it's more understandablede inteles
de vizualizare a bugetului ca să fie mai ușor de înțeles
09:03
to the publicpublic.
pentru public.
09:08
In this mapHartă from MoldovaMoldova, the greenverde colorculoare showsspectacole
În această hartă a Moldovei, verdele indică districte
09:10
those districtsdistricte that have lowscăzut spendingcheltuire on schoolsșcoli
cu cheltuieli mici în educație,
09:14
but good educationaleducational outcomesrezultate,
dar cu rezultate educaționale bune,
09:18
and the redroșu colorculoare showsspectacole the oppositeopus.
iar roșu indică opusul.
09:20
ToolsInstrumente like this help turnviraj a shelfraft fulldeplin of inscrutableenigmatic documentsdocumente
Instrumente digitale ca acesta transformă rafturi de documente
09:24
into a publiclypublic understandablede inteles visualvizual,
impenetrabile în vizualizare ușor de înțeles pentru public,
09:30
and what's excitingemoționant is that with this opennesssinceritate,
iar cu această deschidere apar noi oportunități
09:34
there are todayastăzi newnou opportunitiesoportunități for citizenscetățeni
pentru cetățeni să contribuie
09:38
to give feedbackparere and engageangaja with governmentGuvern.
cu feedback și să se angajeze împreună cu guvernul.
09:42
So in the PhilippinesFilipine todayastăzi, parentspărinţi and studentselevi
În Filipine, în prezent, părinții și studenții
09:45
can give real-timetimp real feedbackparere on a websitewebsite,
pot da feedback în timp real pe un website,
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usingutilizând SMSSMS-URI, whetherdacă teachersprofesori
Checkmyschool.org, sau cu SMS,
09:54
and textbooksmanuale are showingarătând up in schoolşcoală,
dacă există profesori și manuale în școli,
09:59
the samela fel problemsProbleme I witnessedasistat in UgandaUganda and in BiharBihar.
aceeași problemă pe care am văzut-o în Uganda și Bihar.
10:01
And the governmentGuvern is responsivesensibil. So for instanceinstanță,
Iar guvernul răspunde. De ex.,
10:06
when it was reportedraportat on this websitewebsite that 800 studentselevi
când s-a raportat pe acest website că 800 de elevi
10:09
were at riskrisc because schoolşcoală repairsreparatii had stalledau stagnat
erau în pericol pentru că se sistaseră reparațiile
10:14
duedatorat to corruptioncorupţie, the DepartmentDepartamentul of EducationEducaţie
din cauza corupției, Departamentul pentru Educație
10:18
in the PhilippinesFilipine tooka luat swiftSwift actionacțiune.
din Filipine a trecut la acțiune.
10:20
And you know what's excitingemoționant is that this innovationinovaţie
E uimitor că această inovație se răspândește
10:23
is now spreadingrăspândire SouthSud to SouthSud, from the PhilippinesFilipine
de la Sud la Sud, din Filipine în Indonezia,
10:27
to IndonesiaIndonezia, KenyaKenya, MoldovaMoldova and beyonddincolo.
Kenya, Moldova ș.a.m.d.
10:32
In DarDragos esES SalaamSalaam, TanzaniaTanzania, even an impoverishedsărăcit
În Dar-es-Salaam, Tanzania, chiar și o comunitate săracă
10:36
communitycomunitate was ablecapabil to use these toolsunelte
a putut folosi aceste instrumente digitale
10:40
to voicevoce its aspirationsaspirații.
ca să-și exprime aspirațiile.
10:44
This is what the mapHartă of TandaleTandale lookedprivit like
Așa arăta harta lui Tendale în August 2011.
10:47
in AugustAugust, 2011. But withinîn a fewpuțini weekssăptămâni,
Dar în câteva săptămâni,
10:50
universityuniversitate studentselevi were ablecapabil to use mobilemobil phonestelefoane
studenții și-au putut folosi telefoanele mobile
10:54
and an open-sourcesursa deschisa platformplatformă to dramaticallydramatic mapHartă
și o platformă open-source ca să carteze
10:58
the entireîntreg communitycomunitate infrastructureinfrastructură.
întreaga infrastructură a comunității.
11:03
And what is very excitingemoționant is that citizenscetățeni were then
Ce-i minunat, cetățenii apoi au trimis feedback despre
11:07
ablecapabil to give feedbackparere as to whichcare healthsănătate or waterapă pointspuncte
punctele sanitare sau sursele de apă
11:11
were not workinglucru, aggregatedagregate
care nu funcționau, concentrate
11:16
in the redroșu bubblesbule that you see,
în bulinele roșii pe care le vedeți,
11:19
whichcare togetherîmpreună providesprevede a graphicgrafic visualvizual
care în ansamblu oferă o reprezentare vizuală
11:21
of the collectivecolectiv voicesvoci of the poorsărac.
a vocii colective a săracilor.
11:26
TodayAstăzi, even BiharBihar is turningcotitură around and openingdeschidere up
Azi chiar și Bihar se transformă și se deschide
11:31
undersub a committedcomise leadershipconducere that is makingluare governmentGuvern
sub o conducere care promite un guvern
11:36
transparenttransparent, accessibleaccesibil and responsivesensibil to the poorsărac.
transparent, accesibil și responsabil față de săraci.
11:39
But, you know, in manymulți partspărți of the worldlume,
Dar în multe părți ale lumii,
11:44
governmentsguvernele are not interestedinteresat in openingdeschidere up
guvernele nu sunt interesate să se deschidă
11:48
or in servingservire the poorsărac, and it is a realreal challengeprovocare
sau să servească săracii și este o adevărată provocare
11:51
for those who want to changeSchimbare the systemsistem.
pentru cei ce vor să schimbe sistemul.
11:56
These are the lonelysinguratic warriorsrăzboinici
Aceștia sunt războinici singuratici
12:00
like my fatherTată and manymulți, manymulți othersalții,
ca tatăl meu și mulți, mulți alții.
12:04
and a keycheie frontierfrontiera of developmentdezvoltare work
Esențial în munca pentru dezvoltare este de a ajuta
12:07
is to help these lonelysinguratic warriorsrăzboinici joina adera handsmâini
acești războinici singuratici să-și dea mâna
12:10
so they can togetherîmpreună overcomea depasi the oddsșanse.
ca să-și poată depăși împreună condiția.
12:15
So for instanceinstanță, todayastăzi, in GhanaGhana, courageouscurajos reformersreformatorii
De ex., în Ghana, reformatori curajoși din societatea civilă,
12:19
from civilcivil societysocietate, ParliamentParlamentul and governmentGuvern,
parlament și guvern,
12:24
have forgedfals a coalitioncoaliţie for transparenttransparent contractscontracte
au creeat o coaliție pentru contracte transparente
12:27
in the oilulei sectorsector, and, galvanizedgalvanizat by this,
în sectorul petrolului, și astfel mobilizați,
12:31
reformersreformatorii in ParliamentParlamentul are now investigatinginvestigare dubiousdubioase contractscontracte.
reformatorii din Parlament investighează acum contractele dubioase.
12:35
These examplesexemple give newnou hopesperanţă, newnou possibilityposibilitate
Aceste exemple dau noi speranțe, noi posibilități
12:41
to the problemsProbleme I witnessedasistat in UgandaUganda
rezolvării problemelor văzute în Uganda
12:46
or that my fatherTată confrontedconfruntat in BiharBihar.
sau celor cu care tata se confrunta în Bihar.
12:49
Two yearsani agoîn urmă, on AprilAprilie 8thlea, 2010, I calleddenumit my fatherTată.
Acum doi ani, în 8 aprilie 2010, l-am sunat pe tata.
12:54
It was very latetârziu at night, and at agevârstă 80,
Deși era noaptea târziu, la 80 de ani,
13:01
he was typingtastare a 70-page-filme publicpublic interestinteres litigationlitigiu
redacta un document legal de interes public
13:06
againstîmpotriva corruptioncorupţie in a roaddrum projectproiect.
împotriva corupției întru-un proiect de șosele.
13:11
ThoughDeşi he was no lawyeravocat, he argueda susținut the casecaz in courtcurte
Deși nu era avocat, a doua zi, a susținut singur
13:15
himselfse the nextUrmător → day. He woncastigat the rulinghotărâri,
cazul în instanță. A câștigat procesul,
13:19
but latermai tarziu that very eveningseară,
dar apoi, chiar în acea seară,
13:24
he fellcăzut, and he dieddecedat.
a căzut și a murit.
13:26
He foughtau luptat tillpână the endSfârşit, increasinglytot mai mult passionatepasionat
A luptat până la sfârșit, tot mai convins
13:30
that to combatluptă corruptioncorupţie and povertysărăcie,
că pentru a combate corupția și sărăcia,
13:35
not only did governmentGuvern officialsOficialii need to be honestsincer,
nu doar guvernanții trebuie să fie onești,
13:39
but citizenscetățeni neededNecesar to joina adera togetherîmpreună
ci și cetățenii trebuie să se unească
13:43
to make theiral lor voicesvoci heardauzit.
pentru a-și face vocile auzite.
13:46
These becamea devenit the two bookendsbookends of his life,
Aceștia au fost cei doi piloni ai vieții lui,
13:49
and the journeycălătorie he traveledcălătorit in betweenîntre
iar călătoria pe care a făcut-o între ei
13:54
mirroredîn oglindă the changingschimbare developmentdezvoltare landscapepeisaj.
a oglindit peisajul schimbării în dezvoltare.
13:57
TodayAstăzi, I'm inspiredinspirat by these changesschimbări, and I'm excitedexcitat
Azi sunt inspirat de aceste schimbări și sunt fericit
14:02
that at the WorldLumea BankBanca, we are embracingîmbrățișare
că la Banca Mondială adoptăm aceste noi direcții,
14:07
these newnou directionsdirectii, a significantsemnificativ departureplecare
o diferență semnificativă de la situația
14:10
from my work in UgandaUganda 20 yearsani agoîn urmă.
din Uganda acum 20 de ani.
14:13
We need to radicallyradical opendeschis up developmentdezvoltare
Trebuie să deschidem radical dezvoltarea
14:17
so knowledgecunoştinţe flowsfluxurile in multiplemultiplu directionsdirectii,
ca informațiile să curgă în toate direcțiile
14:20
inspiringinspirator practitionerspracticieni, so aidajutor becomesdevine transparenttransparent,
inspirând practicienii, ca ajutorul să devină transparent,
14:23
accountableresponsabil and effectiveefectiv, so governmentsguvernele opendeschis up
responsabil și eficient, ca guvernele să se deschidă,
14:28
and citizenscetățeni are engagedangajat and empoweredîmputernicit
iar cetățenii să se angajeze și să fie împuterniciți
14:32
with reformersreformatorii in governmentGuvern.
alături de reformatorii din guvern.
14:36
We need to accelerateaccelera these shiftsschimburi.
Trebuie să accelerăm aceste schimbări.
14:38
If we do, we will find that the collectivecolectiv voicesvoci
Dac-o facem, vom vedea că vocile colective
14:41
of the poorsărac will be heardauzit in BiharBihar,
ale săracilor din Bihar,
14:46
in UgandaUganda, and beyonddincolo.
din Uganda și din alte părți vor fi auzite.
14:50
We will find that textbooksmanuale and teachersprofesori
Vom vedea că manuale și profesori
14:52
will showspectacol up in schoolsșcoli for theiral lor childrencopii.
vor apărea în școli pentru copiii lor.
14:56
We will find that these childrencopii, too,
Vom vedea că acești copii
15:00
have a realreal chanceşansă of breakingspargere theiral lor way out of povertysărăcie.
au și ei o șansă reală de a sparge bariera sărăciei.
15:04
Thank you. (ApplauseAplauze)
Mulțumesc. (Aplauze)
15:10
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
15:13
Translated by Ariana Bleau Lugo
Reviewed by Emil-Lorant Cocian

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com