English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Bazele de date deschise îmbunătățesc asistența internațională

Filmed
Views 494,291

Cum ne asigurăm că banii pentru dezvoltare și ajutor ajung într-adevăr la cei mai nevoiași? Sanjay Pradhan de la Banca Mondială enumeră trei directive pentru ca eforturile de ajutor să aibă impact maxim – încercând să combată corupția. Element cheie: oferirea datelor necesare celor care se zbat să schimbe sistemele corupte.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grew up in Bihar, India's poorest state,
Am crescut în Bihar, cel mai sărac stat din India.
00:16
and I remember when I was six years old,
Îmi amintesc, odată, pe la șase ani,
00:21
I remember coming home one day to find a cart
am venit acasă și am găsit la intrare
00:24
full of the most delicious sweets at our doorstep.
un cărucior cu cele mai bune dulciuri.
00:28
My brothers and I dug in,
Eu și cu frații mei am început să mâncăm
00:33
and that's when my father came home.
și atunci s-a întors tata acasă.
00:37
He was livid, and I still remember how we cried
Se albise la față, îmi amintesc și acum cât am plâns
00:40
when that cart with our half-eaten sweets
când căruciorul cu dulciurile pe jumătate mâncate
00:46
was pulled away from us.
ne-a fost luat.
00:50
Later, I understood why my father got so upset.
Mai târziu, am înțeles de ce tatăl meu fusese așa supărat.
00:53
Those sweets were a bribe
Acele dulciuri erau mită
00:58
from a contractor who was trying to get my father
din partea unui contractor care încerca să-l facă pe tata
01:01
to award him a government contract.
să-i faciliteze un contract cu guvernul.
01:04
My father was responsible for building roads in Bihar,
Tatăl meu era responsabil cu construirea drumurilor din Bihar
01:08
and he had developed a firm stance against corruption,
și adoptase o poziție fermă împotriva corupției,
01:13
even though he was harassed and threatened.
chiar dacă era hărțuit și amenințat.
01:17
His was a lonely struggle, because Bihar
Lupta de unul singur,
01:21
was also India's most corrupt state,
Bihar era și cel mai corupt stat al Indiei,
01:25
where public officials were enriching themselves,
oficialii se ocupau de propriul buzunar,
01:28
[rather] than serving the poor who had no means
în loc să-i servească pe cei săraci care n-aveau cum
01:32
to express their anguish if their children
să-și exprime suferința cât timp nu puteau
01:36
had no food or no schooling.
asigura copiilor mâncare și educație.
01:40
And I experienced this most viscerally
Am resimțit asta profund când am călătorit
01:44
when I traveled to remote villages to study poverty.
în sate izolate pentru a studia sărăcia.
01:48
And as I went village to village,
Cum mergeam din sat în sat,
01:55
I remember one day, when I was famished and exhausted,
într-o zi eram atât de obosit și flămând
01:58
and I was almost collapsing
încât aproape că am leșinat
02:05
in a scorching heat under a tree,
sub un copac, în căldura înăbușitoare.
02:07
and just at that time, one of the poorest men in that village
În acel moment, unul dintre cei mai săraci oameni din sat
02:10
invited me into his hut and graciously fed me.
m-a invitat în cocioaba lui și mi-a dat să mănânc.
02:16
Only I later realized that what he fed me
Mai târziu am înțeles că acea mâncarea
02:22
was food for his entire family for two days.
a fost hrana pe două zile pentru întreaga familie.
02:27
This profound gift of generosity
Acest gest de profundă generozitate
02:33
challenged and changed the very purpose of my life.
m-a urmărit și m-a făcut să-mi schimb scopul vieții.
02:37
I resolved to give back.
M-am hotărât să dau înapoi.
02:42
Later, I joined the World Bank, which sought to fight
Mai târziu, m-am alăturat Băncii Mondiale care căuta
02:46
such poverty by transferring aid from rich to poor countries.
să transfere ajutor de la țările bogate la țările sărace.
02:50
My initial work focused on Uganda, where I focused
Activitatea mea inițială s-a concentrat pe Uganda unde
02:56
on negotiating reforms with the Finance Ministry of Uganda
am negociat reforme cu Ministrul de Finanțe,
03:01
so they could access our loans.
astfel încât să se poată accesa împrumuturile.
03:06
But after we disbursed the loans, I remember
După ce am acordat împrumuturile, îmi amintesc,
03:08
a trip in Uganda where I found newly built schools
am mers în Uganda unde am văzut noile școli
03:11
without textbooks or teachers,
fără manuale, fără profesori,
03:16
new health clinics without drugs,
spitale fără medicamente,
03:19
and the poor once again without any voice or recourse.
iar săracii tot fără niciun drept la opinie sau recurs.
03:22
It was Bihar all over again.
Era iarăși ca în Bihar.
03:28
Bihar represents the challenge of development:
Bihar reprezintă provocarea dezvoltării:
03:31
abject poverty surrounded by corruption.
sărăcie abjectă înconjurată de corupție.
03:35
Globally, 1.3 billion people live on less than
Pe glob, 1,3 miliarde de oameni trăiesc
03:39
$1.25 a day, and the work I did in Uganda
cu mai puțin de $1,25 pe zi, iar activitatea mea în Uganda
03:43
represents the traditional approach to these problems
reprezintă abordarea tradițională a acestor probleme
03:48
that has been practiced since 1944,
care se practică din 1944,
03:53
when winners of World War II, 500 founding fathers,
de când câștigătorii celui de-al Doilea Război Mondial, fondatorii,
03:57
and one lonely founding mother,
cei 500 de tați și o singură mamă,
04:03
gathered in New Hampshire, USA,
s-au adunat la New Hampshire, SUA,
04:06
to establish the Bretton Woods institutions,
pentru a stabili instituțiile de la Bretton Woods,
04:09
including the World Bank.
inclusiv Banca Mondială.
04:11
And that traditional approach to development
Acea abordare tradițională a dezvoltării
04:13
had three key elements. First, transfer of resources
avea trei caracteristici de bază.
04:17
from rich countries in the North
1: Transferarea resurselor de la țările bogate din Nord
04:20
to poorer countries in the South,
spre țările sărace din Sud,
04:22
accompanied by reform prescriptions.
împreună cu rețeta reformelor.
04:25
Second, the development institutions that channeled
2: Agențiile de dezvoltare care direcționau transferurile
04:28
these transfers were opaque, with little transparency
erau opace, puțin transparente relativ la
04:31
of what they financed or what results they achieved.
obiectul finanțării sau rezultatele obținute.
04:36
And third, the engagement in developing countries
3: Acordul cu țările în curs de dezvoltare
04:40
was with a narrow set of government elites
se semna cu câțiva membri ai elitei guvernamentale
04:44
with little interaction with the citizens, who are
ce interacționau minimal cu cetățenii,
04:47
the ultimate beneficiaries of development assistance.
beneficiarii finali ai asistenței pentru dezvoltare.
04:50
Today, each of these elements is opening up
Astăzi, aceste caracteristici se modifică
04:55
due to dramatic changes in the global environment.
datorită schimbărilor dramatice la nivel global.
04:59
Open knowledge, open aid, open governance,
Disponibilitatea informațiilor, ajutorul deschis și guvernarea transparentă
05:02
and together, they represent three key shifts
constituie împreună trei schimbări majore
05:06
that are transforming development
care transformă procesul dezvoltării
05:10
and that also hold greater hope for the problems
și dau speranță rezolvării problemelor
05:12
I witnessed in Uganda and in Bihar.
pe care le-am văzut în Uganda și Bihar.
05:16
The first key shift is open knowledge.
Primul element esențial e disponibilitatea informațiilor.
05:21
You know, developing countries today will not simply
Acum, țările în curs de dezvoltare
05:24
accept solutions that are handed down to them
nu vor mai accepta ca atare soluțiile oferite de alții,
05:27
by the U.S., Europe or the World Bank.
de Statele Unite, Europa sau Banca Mondială.
05:31
They get their inspiration, their hope,
Ele se inspiră, speră,
05:35
their practical know-how,
își iau informațiile practice
05:37
from successful emerging economies in the South.
din economiile de succes emergente în Sud.
05:40
They want to know how China lifted 500 million people
Vor să știe cum a reușit China să scoată 500 de milioane
05:43
out of poverty in 30 years,
de oameni din sărăcie în 30 de ani,
05:48
how Mexico's Oportunidades program
cum un program mexican, Oportunidades,
05:52
improved schooling and nutrition for millions of children.
a îmbunătățit educația și alimentația a milioane de copii.
05:55
This is the new ecosystem of open-knowledge flows,
Există un sistem nou al fluxurilor de cunoștințe deschise,
05:59
not just traveling North to South, but South to South,
care nu călătoresc doar de la Nord la Sud, ci și de al Sud la Sud,
06:05
and even South to North,
sau chiar de la Sud la Nord
06:10
with Mexico's Oportunidades today inspiring New York City.
cu programul mexican care inspiră New York-ul.
06:12
And just as these North-to-South transfers are opening up,
Odată cu disponibilizarea informației acestor transferuri nord-sud,
06:18
so too are the development institutions
se deschid și instituțiile pentru dezvoltate
06:22
that channeled these transfers.
care intermediază aceste transferuri.
06:25
This is the second shift: open aid.
A doua schimbare: ajutorul deschis.
06:27
Recently, the World Bank opened its vault of data
Recent, Banca Mondială a făcut publică baza sa de date,
06:31
for public use, releasing 8,000 economic and social indicators
permițând accesul la 8.000 de indicatori sociali şi economici
06:35
for 200 countries over 50 years,
pentru 200 de țări, din ultimii 50 de ani,
06:39
and it launched a global competition to crowdsource
și a lansat o competiție globală de a crea aplicații
06:44
innovative apps using this data.
inovatoare folosind aceste date.
06:48
Development institutions today are also opening
Instituțiile pentru dezvoltate deschid publicului larg
06:51
for public scrutiny the projects they finance.
proiectele pe care le finanțează.
06:55
Take GeoMapping. In this map from Kenya,
De ex. GeoMapping. În această hartă a Kenyei,
06:58
the red dots show where all the schools financed by donors
punctele roșii reprezintă școlile finanțate de donatori,
07:03
are located, and the darker the shade of green,
iar zonele în verde închis indică
07:07
the more the number of out-of-school children.
unde se află cei mai mulți copii neșcolarizați.
07:11
So this simple mashup reveals that donors
Acest conținut media digital (mashup) arată
07:15
have not financed any schools in the areas
că donatorii n-au finanțat nicio școală în zonele
07:19
with the most out-of-school children,
cu cei mai mulți copii neșcolarizați,
07:22
provoking new questions. Is development assistance
ceea ce ridică noi întrebări provocatoare.
07:24
targeting those who most need our help?
Țintește oare asistența cea mai nevoiașă categorie de oameni?
07:28
In this manner, the World Bank has now GeoMapped
În felul acesta, Banca Mondială a cartat prin GeoMap
07:33
30,000 project activities in 143 countries,
30.000 de proiecte din 143 de țări,
07:36
and donors are using a common platform
iar donatorii folosesc o platformă comună
07:41
to map all their projects.
pentru a-și carta toate proiectele.
07:44
This is a tremendous leap forward in transparency
E un salt uriaș în transparență
07:47
and accountability of aid.
și responsabilizarea în derularea ajutorului.
07:52
And this leads me to the third, and in my view,
Asta mă conduce la a treia și cea mai semnificativă
07:54
the most significant shift in development:
modificare în dezvoltare: guvernarea deschisă.
07:57
open governance. Governments today are opening up
Guvernele, în prezent, se deschid
08:01
just as citizens are demanding voice and accountability.
pentru că cetățenii cer transparență și responsabilitate.
08:05
From the Arab Spring to the Anna Hazare movement in India,
De la Primăvara Arabă la mișcarea Anna Hazare din India,
08:09
using mobile phones and social media
folosind mobile și media socială,
08:13
not just for political accountability
cer nu doar responsabilitate politică,
08:16
but also for development accountability.
ci și pentru dezvoltare.
08:18
Are governments delivering services to the citizens?
Asigură guvernele serviciile cerute de cetățeni?
08:22
So for instance, several governments in Africa
De ex., câteva guverne din Africa și Europa de Est
08:27
and Eastern Europe are opening their budgets to the public.
își deschid bugetele publicului.
08:31
But, you know, there is a big difference between a budget
Dar e mare diferență între un buget
08:36
that's public and a budget that's accessible.
public și unul accesibil.
08:39
This is a public budget. (Laughter)
Acesta e bugetul public. (Râsete)
08:43
And as you can see, it's not really accessible
După cum vedeți, nu e accesibil
08:48
or understandable to an ordinary citizen
sau ușor de înțeles pentru un cetățean de rând
08:52
that is trying to understand how the government is spending its resources.
care încearcă să înțeleagă cum cheltuie guvernul resursele.
08:54
To tackle this problem, governments are using new tools
Pentru a ataca problema, guvernele folosesc noi programe digitale
08:59
to visualize the budget so it's more understandable
de vizualizare a bugetului ca să fie mai ușor de înțeles
09:03
to the public.
pentru public.
09:08
In this map from Moldova, the green color shows
În această hartă a Moldovei, verdele indică districte
09:10
those districts that have low spending on schools
cu cheltuieli mici în educație,
09:14
but good educational outcomes,
dar cu rezultate educaționale bune,
09:18
and the red color shows the opposite.
iar roșu indică opusul.
09:20
Tools like this help turn a shelf full of inscrutable documents
Instrumente digitale ca acesta transformă rafturi de documente
09:24
into a publicly understandable visual,
impenetrabile în vizualizare ușor de înțeles pentru public,
09:30
and what's exciting is that with this openness,
iar cu această deschidere apar noi oportunități
09:34
there are today new opportunities for citizens
pentru cetățeni să contribuie
09:38
to give feedback and engage with government.
cu feedback și să se angajeze împreună cu guvernul.
09:42
So in the Philippines today, parents and students
În Filipine, în prezent, părinții și studenții
09:45
can give real-time feedback on a website,
pot da feedback în timp real pe un website,
09:49
Checkmyschool.org, or using SMS, whether teachers
Checkmyschool.org, sau cu SMS,
09:54
and textbooks are showing up in school,
dacă există profesori și manuale în școli,
09:59
the same problems I witnessed in Uganda and in Bihar.
aceeași problemă pe care am văzut-o în Uganda și Bihar.
10:01
And the government is responsive. So for instance,
Iar guvernul răspunde. De ex.,
10:06
when it was reported on this website that 800 students
când s-a raportat pe acest website că 800 de elevi
10:09
were at risk because school repairs had stalled
erau în pericol pentru că se sistaseră reparațiile
10:14
due to corruption, the Department of Education
din cauza corupției, Departamentul pentru Educație
10:18
in the Philippines took swift action.
din Filipine a trecut la acțiune.
10:20
And you know what's exciting is that this innovation
E uimitor că această inovație se răspândește
10:23
is now spreading South to South, from the Philippines
de la Sud la Sud, din Filipine în Indonezia,
10:27
to Indonesia, Kenya, Moldova and beyond.
Kenya, Moldova ș.a.m.d.
10:32
In Dar es Salaam, Tanzania, even an impoverished
În Dar-es-Salaam, Tanzania, chiar și o comunitate săracă
10:36
community was able to use these tools
a putut folosi aceste instrumente digitale
10:40
to voice its aspirations.
ca să-și exprime aspirațiile.
10:44
This is what the map of Tandale looked like
Așa arăta harta lui Tendale în August 2011.
10:47
in August, 2011. But within a few weeks,
Dar în câteva săptămâni,
10:50
university students were able to use mobile phones
studenții și-au putut folosi telefoanele mobile
10:54
and an open-source platform to dramatically map
și o platformă open-source ca să carteze
10:58
the entire community infrastructure.
întreaga infrastructură a comunității.
11:03
And what is very exciting is that citizens were then
Ce-i minunat, cetățenii apoi au trimis feedback despre
11:07
able to give feedback as to which health or water points
punctele sanitare sau sursele de apă
11:11
were not working, aggregated
care nu funcționau, concentrate
11:16
in the red bubbles that you see,
în bulinele roșii pe care le vedeți,
11:19
which together provides a graphic visual
care în ansamblu oferă o reprezentare vizuală
11:21
of the collective voices of the poor.
a vocii colective a săracilor.
11:26
Today, even Bihar is turning around and opening up
Azi chiar și Bihar se transformă și se deschide
11:31
under a committed leadership that is making government
sub o conducere care promite un guvern
11:36
transparent, accessible and responsive to the poor.
transparent, accesibil și responsabil față de săraci.
11:39
But, you know, in many parts of the world,
Dar în multe părți ale lumii,
11:44
governments are not interested in opening up
guvernele nu sunt interesate să se deschidă
11:48
or in serving the poor, and it is a real challenge
sau să servească săracii și este o adevărată provocare
11:51
for those who want to change the system.
pentru cei ce vor să schimbe sistemul.
11:56
These are the lonely warriors
Aceștia sunt războinici singuratici
12:00
like my father and many, many others,
ca tatăl meu și mulți, mulți alții.
12:04
and a key frontier of development work
Esențial în munca pentru dezvoltare este de a ajuta
12:07
is to help these lonely warriors join hands
acești războinici singuratici să-și dea mâna
12:10
so they can together overcome the odds.
ca să-și poată depăși împreună condiția.
12:15
So for instance, today, in Ghana, courageous reformers
De ex., în Ghana, reformatori curajoși din societatea civilă,
12:19
from civil society, Parliament and government,
parlament și guvern,
12:24
have forged a coalition for transparent contracts
au creeat o coaliție pentru contracte transparente
12:27
in the oil sector, and, galvanized by this,
în sectorul petrolului, și astfel mobilizați,
12:31
reformers in Parliament are now investigating dubious contracts.
reformatorii din Parlament investighează acum contractele dubioase.
12:35
These examples give new hope, new possibility
Aceste exemple dau noi speranțe, noi posibilități
12:41
to the problems I witnessed in Uganda
rezolvării problemelor văzute în Uganda
12:46
or that my father confronted in Bihar.
sau celor cu care tata se confrunta în Bihar.
12:49
Two years ago, on April 8th, 2010, I called my father.
Acum doi ani, în 8 aprilie 2010, l-am sunat pe tata.
12:54
It was very late at night, and at age 80,
Deși era noaptea târziu, la 80 de ani,
13:01
he was typing a 70-page public interest litigation
redacta un document legal de interes public
13:06
against corruption in a road project.
împotriva corupției întru-un proiect de șosele.
13:11
Though he was no lawyer, he argued the case in court
Deși nu era avocat, a doua zi, a susținut singur
13:15
himself the next day. He won the ruling,
cazul în instanță. A câștigat procesul,
13:19
but later that very evening,
dar apoi, chiar în acea seară,
13:24
he fell, and he died.
a căzut și a murit.
13:26
He fought till the end, increasingly passionate
A luptat până la sfârșit, tot mai convins
13:30
that to combat corruption and poverty,
că pentru a combate corupția și sărăcia,
13:35
not only did government officials need to be honest,
nu doar guvernanții trebuie să fie onești,
13:39
but citizens needed to join together
ci și cetățenii trebuie să se unească
13:43
to make their voices heard.
pentru a-și face vocile auzite.
13:46
These became the two bookends of his life,
Aceștia au fost cei doi piloni ai vieții lui,
13:49
and the journey he traveled in between
iar călătoria pe care a făcut-o între ei
13:54
mirrored the changing development landscape.
a oglindit peisajul schimbării în dezvoltare.
13:57
Today, I'm inspired by these changes, and I'm excited
Azi sunt inspirat de aceste schimbări și sunt fericit
14:02
that at the World Bank, we are embracing
că la Banca Mondială adoptăm aceste noi direcții,
14:07
these new directions, a significant departure
o diferență semnificativă de la situația
14:10
from my work in Uganda 20 years ago.
din Uganda acum 20 de ani.
14:13
We need to radically open up development
Trebuie să deschidem radical dezvoltarea
14:17
so knowledge flows in multiple directions,
ca informațiile să curgă în toate direcțiile
14:20
inspiring practitioners, so aid becomes transparent,
inspirând practicienii, ca ajutorul să devină transparent,
14:23
accountable and effective, so governments open up
responsabil și eficient, ca guvernele să se deschidă,
14:28
and citizens are engaged and empowered
iar cetățenii să se angajeze și să fie împuterniciți
14:32
with reformers in government.
alături de reformatorii din guvern.
14:36
We need to accelerate these shifts.
Trebuie să accelerăm aceste schimbări.
14:38
If we do, we will find that the collective voices
Dac-o facem, vom vedea că vocile colective
14:41
of the poor will be heard in Bihar,
ale săracilor din Bihar,
14:46
in Uganda, and beyond.
din Uganda și din alte părți vor fi auzite.
14:50
We will find that textbooks and teachers
Vom vedea că manuale și profesori
14:52
will show up in schools for their children.
vor apărea în școli pentru copiii lor.
14:56
We will find that these children, too,
Vom vedea că acești copii
15:00
have a real chance of breaking their way out of poverty.
au și ei o șansă reală de a sparge bariera sărăciei.
15:04
Thank you. (Applause)
Mulțumesc. (Aplauze)
15:10
(Applause)
(Aplauze)
15:13
Translated by Ariana Bleau Lugo
Reviewed by Emil-Lorant Cocian

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com