English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Jared Diamond: How societies can grow old better

جرد دیموند: چگونه جوامع میتوانند بهتر پیر شوند؟

Filmed:
1,011,067 views

نوعی تناقض در پشت تلاش های اخیر برای افزایش طول عمر انسان وجود دارد. در یک جامعه جوان گرا، پیر بودن دشوار است. افراد مسن ممکن است گوشه نشین شوند و از نداشتن کار موثر و پس انداز کافی رنج ببرند. در این سخنرانی جالب، جرد دیموند نگاهی دارد به اینکه جوامع مختلف چه رفتاری با کهنسالان‌شان دارند--برخی بهتر، برخی بدتر-- و به همه ما پیشنهاد می‌کند که از تجربیات آنها بهره ببریم.

- Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio

To give me an ideaاندیشه of how manyبسیاری of you here
برای این که به من یه تخمینی بدهید که چند نفر از شما
00:12
mayممکن است find what I'm about to tell you
ممکن است آن چه را که به شما می‌خواهم بگویم را
00:14
of practicalکاربردی valueارزش,
دارای ارزش کاریردی می‌دانید،
00:17
let me askپرسیدن you please to raiseبالا بردن your handsدست ها:
بگذارید تقاضا کنم که دستتان را بلند کنید:
00:18
Who here is eitherیا over 65 yearsسالها oldقدیمی
چه کسی اینجا بیش از ۶۵ سال سن دارد
00:21
or hopesامیدوارم to liveزنده pastگذشته ageسن 65
یا آرزو دارد بیشتر از ۶۵ سال عمر کند
00:24
or has parentsپدر و مادر or grandparentsپدربزرگ و مادربزرگ who did liveزنده
یا والدین یا اجدادی داشه که الان یا قبلا
00:28
or have livedزندگی می کرد pastگذشته 65,
بیشتر از ۶۵ سال عمر کردند،
00:31
raiseبالا بردن your handsدست ها please. (Laughterخنده)
لطفا دستتان را بالا ببرید.
00:33
Okay. You are the people to whomچه کسی my talk
خب، شما کسانی هستید که بحث من
00:36
will be of practicalکاربردی valueارزش. (Laughterخنده)
برای شما ارزش کاربردی خواهد داشت (خنده)
00:38
The restباقی مانده of you
بقیه شما
00:40
won'tنخواهد بود find my talk personallyشخصا relevantمربوط,
بحث من را از لحاظ شخصی بی ربط خواهید دید
00:42
but I think that you will still find the subjectموضوع
اما به نظرم بازهم موضوع بحث برای شما جالب خواهد بود.
00:44
fascinatingشگفت انگیز.
اما به نظرم بازهم موضوع بحث برای شما جالب خواهد بود.
00:46
I'm going to talk about growingدر حال رشد olderمسن تر
من قصد دارم درباره رشد و نمو در جوامع سنتی صحبت کنم.
00:47
in traditionalسنتی societiesجوامع.
من قصد دارم درباره رشد و نمو در جوامع سنتی صحبت کنم.
00:49
This subjectموضوع constitutesتشکیل می شود just one chapterفصل
این موضوع فقط یک فصل از
00:51
of my latestآخرین bookکتاب, whichکه comparesمقایسه می کند
آخرین کتاب من است که
00:54
traditionalسنتی, smallکوچک, tribalقبیلهای societiesجوامع
جوامع سنتی، کوچک و قبیله ای را
00:57
with our largeبزرگ, modernمدرن societiesجوامع,
با جوامع بزرگ و مدرن ما مقایسه می کند
01:00
with respectتوجه to manyبسیاری topicsموضوعات
( این مقایسه) شامل ابعاد مختلفی است
01:02
suchچنین as bringingبه ارمغان آوردن up childrenفرزندان,
مانند تربیت کودکان
01:04
growingدر حال رشد olderمسن تر, healthسلامتی, dealingمعامله with dangerخطر,
رشد کردن، سلامتی، مقابله با خطر
01:06
settlingحل و فصل disputesاختلافات, religionمذهب
حل و فصل اختلافات، دین
01:10
and speakingصحبت كردن more than one languageزبان.
وحرف زدن به بیش از یک زبان.
01:12
Those tribalقبیلهای societiesجوامع, whichکه constitutedتشکیل شده است
آن جوامع قبیله ای که در بیشتر تاریخ بشریت جوامع انسانی را تشکیل داده اند
01:15
all humanانسان societiesجوامع for mostاکثر of humanانسان historyتاریخ,
آن جوامع قبیله ای که در بیشتر تاریخ بشریت جوامع انسانی را تشکیل داده اند
01:18
are farدور more diverseمتنوع than are our modernمدرن,
بسیار متنوع تر از جوامع اخیر مدرن و بزرگ ما هستند
01:21
recentاخیر, bigبزرگ societiesجوامع.
بسیار متنوع تر از جوامع اخیر مدرن و بزرگ ما هستند
01:24
All bigبزرگ societiesجوامع that have governmentsدولت ها,
همه جوامع بزرگی که حکومت دارند
01:26
and where mostاکثر people are strangersغریبه ها to eachهر یک other,
و جایی که اکثریت مردم با یکدیگر غریبه هستند
01:28
are inevitablyبه ناچار similarمشابه to eachهر یک other
(جوامع مدرن) شبیه هم هستند و با جوامع قبیله ای تفاوت دارند
01:31
and differentناهمسان from tribalقبیلهای societiesجوامع.
(جوامع مدرن) شبیه هم هستند و با جوامع قبیله ای تفاوت دارند
01:33
Tribesقبایل constituteتشکیل می دهند thousandsهزاران نفر of naturalطبیعی است experimentsآزمایشات
قبایل دارای هزاران تجربه طبیعی
01:36
in how to runاجرا کن a humanانسان societyجامعه.
از چگونگی اداره جامعه انسانی هستند
01:39
They constituteتشکیل می دهند experimentsآزمایشات from whichکه we ourselvesخودمان
آنها از چیزهایی تجربه دارند که ما
01:42
mayممکن است be ableتوانایی to learnیاد گرفتن.
ممکن است بتوانیم درس بگیریم
01:45
Tribalقبیلهای societiesجوامع shouldn'tنباید be scornedنفرین شده
جوامع قبیله ای نباید به عنوان جوامعی ابتدایی و بدبخت تلقی شوند
01:47
as primitiveاولیه and miserableبدبخت,
جوامع قبیله ای نباید به عنوان جوامعی ابتدایی و بدبخت تلقی شوند
01:49
but alsoهمچنین they shouldn'tنباید be romanticizedعاشقانه
همچنان که نباید با خیال بافی آنها را شاد و آرام جلوه داد
01:51
as happyخوشحال and peacefulصلح آمیز.
همچنان که نباید با خیال بافی آنها را شاد و آرام جلوه داد
01:53
When we learnیاد گرفتن of tribalقبیلهای practicesشیوه ها,
وقتی درباره تجربیات قبیله ای می آموزیم
01:55
some of them will horrifyوحشت زده us,
برخی از آنها ما را به وحشت می اندازد
01:58
but there are other tribalقبیلهای practicesشیوه ها whichکه,
اما برخی تجربه های قبیله ای هم هستند که
01:59
when we hearشنیدن about them,
وقتی درباره آنها میشنویم
02:02
we mayممکن است admireتحسین and envyحسادت
ممکن است تحسین کنیم و حسودیمان شود
02:03
and wonderتعجب whetherچه we could adoptاتخاذ کردن those practicesشیوه ها
و شگفت زده شویم که آیا میشود آن تجربیات را برای خودمان به کار گیریم
02:05
ourselvesخودمان.
و شگفت زده شویم که آیا میشود آن تجربیات را برای خودمان به کار گیریم
02:07
Mostاکثر oldقدیمی people in the U.S. endپایان up livingزندگي كردن
اکثر افراد مسن در آمریکا دور از فرزندانشان به زندگی خاتمه میدهند
02:10
separatelyبصورت جداگانه from theirخودشان childrenفرزندان
اکثر افراد مسن در آمریکا دور از فرزندانشان به زندگی خاتمه میدهند
02:13
and from mostاکثر of theirخودشان friendsدوستان
و دور از اکثر دوستان سال های اول زندگیشان
02:15
of theirخودشان earlierقبلا yearsسالها,
و دور از اکثر دوستان سال های اول زندگیشان
02:17
and oftenغالبا they liveزنده in separateجداگانه
retirementsبازنشستگی homesخانه ها for the elderlyمسن,
و آنها اغلب دوران کهنسالی را جدا در خانه های سالمندی زندگی میکنند
02:18
whereasدر حالی که in traditionalسنتی societiesجوامع,
در حالیکه در جوامع سنتی
02:22
olderمسن تر people insteadبجای liveزنده out theirخودشان livesزندگی می کند
افراد مسن در کنار فرزندان، خویشان و
02:24
amongدر میان theirخودشان childrenفرزندان, theirخودشان other relativesبستگان,
افراد مسن در کنار فرزندان، خویشان
02:27
and theirخودشان lifelongطول عمر friendsدوستان.
و دوستان خود زندگی میکنند.
02:29
Neverthelessبا این اوصاف, the treatmentرفتار of the elderlyمسن
علاوه بر این، مراقبت از افراد مسن
02:32
variesمتفاوت است enormouslyفوق العاده amongدر میان traditionalسنتی societiesجوامع,
در جوامع سنتی بسیار متنوع است،
02:34
from much worseبدتر to much better
و از خیلی بدتر تا خیلی بهتر از جوامع مدرن ما تغییر میکند.
02:37
than in our modernمدرن societiesجوامع.
و از خیلی بدتر تا خیلی بهتر از جوامع مدرن ما تغییر میکند.
02:39
At the worstبدترین extremeمفرط, manyبسیاری traditionalسنتی societiesجوامع
در بدترین حالت، بسیاری از جوامع سنتی
02:42
get ridخلاص شدن از شر of theirخودشان elderlyمسن
از شر افراد مسن خلاص میشدند
02:45
in one of fourچهار increasinglyبه طور فزاینده directمستقیم waysراه ها:
با یکی از این ۴ روش مستقیم که از پائین به بالا روش متداول تری می باشد:
02:47
by neglectingغفلت theirخودشان elderlyمسن
با نادیده گرفتن سالخورده هایشان
02:50
and not feedingتغذیه or cleaningتمیز کردن them untilتا زمان they dieمرگ,
و غذا ندادن و تمیز نکردن آنها تا زمان مرگشان
02:52
or by abandoningرها کردن them when the groupگروه movesحرکت می کند,
یا با جاگذاشتن آنها هنگامیکه گروه جابجا میشود،
02:56
or by encouragingتشویق olderمسن تر people to commitمرتکب شدن suicideخودکشی کردن,
یا با تشویق افراد مسن به خودکشی کردن،
02:59
or by killingکشتن olderمسن تر people.
یا با کشتن آنها.
03:02
In whichکه tribalقبیلهای societiesجوامع do childrenفرزندان
در کدام جوامع قبیله ای فرزندان
03:05
abandonرها کردن or killکشتن theirخودشان parentsپدر و مادر?
والدین خود را ترک میکردند یا می‌کشتند؟
03:07
It happensاتفاق می افتد mainlyبه طور عمده underزیر two conditionsشرایط.
اساسا این اتفاق در دو حالت می افتد.
03:10
One is in nomadicعشایری, hunter-gatherشکارچی جمع کن societiesجوامع
یکی در جوامع کوچ کننده و شکارچی
03:13
that oftenغالبا shiftتغییر مکان campاردوگاه
که اغلب محل زندگی خود را عوض میکنند
03:16
and that are physicallyاز لحاظ جسمی incapableناتوان
و از لحاظ فیزیکی نمیتوانند
03:18
of transportingحمل و نقل oldقدیمی people who can't walkراه رفتن
افراد مسنی که قادر به راه رفتن نیستند را جابجا کنند
03:20
when the able-bodiedبدنساز youngerجوانتر people alreadyقبلا
در حالیکه افراد توانا و جوانتر مجبورند که
03:23
have to carryحمل theirخودشان youngجوان childrenفرزندان
بچه های کوچک خود
03:25
and all theirخودشان physicalفیزیکی possessionsاموال.
و دارایی های فیزیکی خود را حمل کنند.
03:27
The other conditionوضعیت is in societiesجوامع
حالت دوم در جوامعی است که
03:30
livingزندگي كردن in marginalحاشیه ای or fluctuatingنوسان environmentsمحیط ها,
در مناطق دور افتاده یا بی ثبات زندگی میکنند،
03:32
suchچنین as the Arcticقطب شمال or desertsبیابان ها,
مانند قطب شمال یا صحراها
03:36
where there are periodicدوره ای foodغذا shortagesکمبود,
که در آنجا به صورت متناوب کمبود غذا وجود دارد،
03:38
and occasionallyگاه و بیگاه there just isn't enoughکافی foodغذا
و در برخی مواقع غذای کافی برای زنده نگه داشتن همه افراد وجود ندارد.
03:41
to keep everyoneهر کس aliveزنده است.
و در برخی مواقع غذای کافی برای زنده نگه داشتن همه افراد وجود ندارد.
03:43
Whateverهر چه foodغذا is availableدر دسترس است has to be reservedرزرو شده
هر غذایی که هست باید برای افراد بالغ توانا و بچه ها ذخیره شود.
03:45
for able-bodiedبدنساز adultsبزرگسالان and for childrenفرزندان.
هر غذایی که هست باید برای افراد بالغ توانا و بچه ها ذخیره شود.
03:47
To us Americansآمریکایی ها, it soundsبرای تلفن های موبایل horribleناگوار
برای ما آمریکایی ها فکر
03:52
to think of abandoningرها کردن or killingکشتن
کشتن یا رها کردن
03:55
your ownخودت sickبیمار wifeهمسر or husbandشوهر
زن یا شوهر مریض خود
03:57
or elderlyمسن motherمادر or fatherپدر,
یا مادر یا پدر پیر وحشتناک است،
03:59
but what could those traditionalسنتی societiesجوامع
اما آن جوامع سنتی چه کار دیگری میتوانستند بکنند؟
04:01
do differentlyمتفاوت است?
اما آن جوامع سنتی چه کار دیگری میتوانستند بکنند؟
04:05
They faceصورت a cruelظالمانه situationوضعیت of no choiceانتخابی.
آنها با یک موقعیت بیرحم بدون انتخاب مواجهند.
04:07
Theirآنها oldقدیمی people had to do it to theirخودشان ownخودت parentsپدر و مادر,
افراد مسن آنها نیز مجبور بودند این کار را با والدین خود بکنند،
04:10
and the oldقدیمی people know
و افراد پیر میدانستند
04:13
what now is going to happenبه وقوع پیوستن to them.
چه اتفاقی قرار است برای آنها بیفتد.
04:15
At the oppositeمخالف extremeمفرط
در دیگر سو
04:18
in treatmentرفتار of the elderlyمسن, the happyخوشحال extremeمفرط,
در مراقبت از افراد مسن، طرف خوب،
04:20
are the Newجدید Guineaگینه farmingکشاورزی societiesجوامع
جوامع کشاورز گینه نو هستند
04:22
where I've been doing my fieldworkکار میدانی
for the pastگذشته 50 yearsسالها,
جایی که برای ۵۰ سال گذشته محل مطالعه من بوده است،
04:24
and mostاکثر other sedentaryنشسته traditionalسنتی societiesجوامع
و اغلب جوامع سنتی یکجا نشین در سراسر دنیا.
04:27
around the worldجهان.
و اغلب جوامع سنتی یکجا نشین در سراسر دنیا.
04:31
In those societiesجوامع, olderمسن تر people are caredمراقب باشید for.
در آن جوامع از افراد مسن نگهداری میشود.
04:33
They are fedتغذیه شده. They remainماندن valuableبا ارزش.
آنها غذا داده میشوند و با ارزش می مانند
04:36
And they continueادامه دهید to liveزنده in the sameیکسان hutکلبه
و آنها به زندگی خود در همان خانه قبلی
04:38
or elseچیز دیگری in a nearbyدر نزدیکی hutکلبه nearنزدیک theirخودشان childrenفرزندان,
یا در خانه ای نزدیک به فرزندان
04:40
relativesبستگان and lifelongطول عمر friendsدوستان.
خویشاوندان و دوستان ادامه میدهند.
04:43
There are two mainاصلی setsمجموعه ها of reasonsدلایل for this variationتغییر
دو سری دلیل اصلی برای این تفاوت
04:47
amongدر میان societiesجوامع in theirخودشان treatmentرفتار
بین جوامع در نگهداری از افراد مسن وجود دارد
04:49
of oldقدیمی people.
بین جوامع در نگهداری از افراد مسن وجود دارد.
04:52
The variationتغییر dependsبستگی دارد especiallyبه خصوص
تفاوت مخصوصا بستگی دارد به
04:53
on the usefulnessمفید بودن of oldقدیمی people
مفید بودن افراد مسن
04:55
and on the society'sجامعه valuesارزش های.
و ارزش های جامعه.
04:57
First, as regardsبا احترام usefulnessمفید بودن,
اول، در رابطه با مفید بودن،
05:00
olderمسن تر people continueادامه دهید to performانجام دادن usefulمفید است servicesخدمات.
افراد مسن تر به انجام خدمات مفید ادامه میدهند.
05:02
One use of olderمسن تر people in traditionalسنتی societiesجوامع
یک استفاده افراد مسن در جوامع سنتی
05:05
is that they oftenغالبا are still effectiveتاثير گذار
این است که آنها همچنان در تولید غذا مفید هستند.
05:08
at producingتولید foodغذا.
این است که آنها همچنان در تولید غذا مفید هستند.
05:10
Anotherیکی دیگر traditionalسنتی usefulnessمفید بودن of olderمسن تر people
یک اسفاده سنتی دیگر از افراد مسن
05:12
is that they are capableقادر به of babysittingبچه نگهدار
این است که آنها میتوانند از نوه های خود مراقبت کنند،
05:15
theirخودشان grandchildrenنوه ها,
این است که آنها میتوانند از نوه های خود مراقبت کنند،
05:18
therebyدر نتیجه freeingآزادی up theirخودشان ownخودت adultبالغ childrenفرزندان,
و درنتیجه فرزندان بالغ خود را که والدین همان نوه ها هستند را فارغ میکنند،
05:20
the parentsپدر و مادر of those grandchildrenنوه ها,
و درنتیجه فرزندان بالغ خود را که والدین همان نوه ها هستند را فارغ میکنند،
05:23
to go huntingشکار and gatheringجمع آوری
foodغذا for the grandchildrenنوه ها.
تا بتوانند به شکار بروند و برای نوه ها غذا تهیه کنند.
05:24
Still anotherیکی دیگر traditionalسنتی valueارزش of olderمسن تر people
هنوز یکی دیگر از فواید افراد مسن تر
05:28
is in makingساخت toolsابزار, weaponsاسلحه, basketsسبد خرید,
درست کردن ابزار، اسلحه، سبد، قوری و پوشاک است،
05:30
potsگلدان ها and textilesمنسوجات.
درست کردن ابزار، اسلحه، سبد، قوری و پوشاک است،
05:33
In factواقعیت, they're usuallyمعمولا the people who are bestبهترین at it.
در واقع آنها معمولا بهترین فرد در این کار بودند.
05:35
Olderمسن تر people usuallyمعمولا are the leadersرهبران
افراد مسن معمولا رهبران جوامع سنتی بودند،
05:38
of traditionalسنتی societiesجوامع,
افراد مسن معمولا رهبران جوامع سنتی بودند،
05:41
and the people mostاکثر knowledgeableآگاهانه about politicsسیاست,
و کسانی بودند که بیشتر از همه درباره سیاست، پزشکی، مذهب، رقص و آواز میدانستند.
05:43
medicineدارو, religionمذهب, songsآهنگ ها and dancesرقص.
و کسانی بودند که بیشتر از همه درباره سیاست، پزشکی، مذهب، رقص و آواز میدانستند.
05:46
Finallyسرانجام, olderمسن تر people in traditionalسنتی societiesجوامع
در نهایت افراد مسن در جوامع سنتی
05:50
have a hugeبزرگ significanceاهمیت that would never occurبه وقوع پیوستن
دارای اهمیت زیادی بودند که هرگز
05:53
to us in our modernمدرن, literateسواد آموزی societiesجوامع,
در جوامع مدرن و باسواد ما پیش نخواهد آمد،
05:56
where our sourcesمنابع of informationاطلاعات are booksکتاب ها
جایی که منابع اطلاعاتی ما کتاب و اینترنت است.
06:00
and the Internetاینترنت.
جایی که منابع اطلاعاتی ما کتاب و اینترنت است.
06:03
In contrastتضاد, in traditionalسنتی societiesجوامع withoutبدون writingنوشتن,
برعکس، در جوامع سنتی فاقد نوشتن،
06:04
olderمسن تر people are the repositoriesمخازن of informationاطلاعات.
افراد مسن مخازن اطلاعات هستند.
06:08
It's theirخودشان knowledgeدانش that spellsجادوها the differenceتفاوت
این دانش آنهاست که تفاوت مرگ و زنگی را یرای کل جامعه
06:11
betweenبین survivalبقاء and deathمرگ for theirخودشان wholeکل societyجامعه
این دانش آنهاست که تفاوت مرگ و زندگی را یرای کل جامعه
06:14
in a time of crisisبحران causedباعث by rareنادر eventsمناسبت ها
در زمان بحران حوادث نادر مشخص میکند
06:18
for whichکه only the oldestقدیمی ترین people aliveزنده است
که فقط افراد مسن زنده تجربه اش را دارند.
06:21
have had experienceتجربه.
که فقط افراد مسن زنده تجربه اش را دارند.
06:23
Those, then, are the waysراه ها in whichکه olderمسن تر people
بنابراین اینها راه هایی هستند که افراد مسن در جوامع سنتی مفید هستند.
06:26
are usefulمفید است in traditionalسنتی societiesجوامع.
بنابراین اینها راه هایی هستند که افراد مسن در جوامع سنتی مفید هستند.
06:28
Theirآنها usefulnessمفید بودن variesمتفاوت است and contributesکمک می کند
فواید آنها متنوع است و باعث میشود که
06:31
to variationتغییر in the society'sجامعه treatmentرفتار
مراقبت جامعه از مسن ترها نیز متفاوت باشد.
06:34
of the elderlyمسن.
مراقبت جامعه از مسن ترها نیز متفاوت باشد.
06:36
The other setتنظیم of reasonsدلایل for variationتغییر
سری دیگر از دلایلی که باعث تفاوت در
06:38
in the treatmentرفتار of the elderlyمسن is
مراقبت از افراد مسن در جامعه میشود
06:40
the society'sجامعه culturalفرهنگی valuesارزش های.
ارزش های فرهنگی جامعه است.
06:42
For exampleمثال, there's particularخاص emphasisتاکید
به عنوان مثال، تاکید خاصی برای احترام به کهنسالان در شرق آسیا وجود دارد
06:45
on respectتوجه for the elderlyمسن in Eastشرق Asiaآسیا,
به عنوان مثال، تاکید خاصی برای احترام به کهنسالان در شرق آسیا وجود دارد
06:47
associatedهمراه with Confucius'کنفوسیوس ' doctrineدکترین
که بر اساس تعالیم کنفسوس
06:50
of filialشاخه pietyتقوا, whichکه meansبه معنای obedienceاطاعت,
درباره تقوا نسبت به پدرمادر است به معنی احترام گذاشتن، اطاعت و حمایت از آنها
06:53
respectتوجه and supportحمایت کردن for elderlyمسن parentsپدر و مادر.
درباره تقوا نسبت به پدرمادر است به معنی احترام گذاشتن، اطاعت و حمایت از آنها
06:57
Culturalفرهنگی valuesارزش های that emphasizeاهمیت دادن
respectتوجه for olderمسن تر people
ارزش های فرهنگی که بر احترام به افراد مسن تاکید دارند
07:01
contrastتضاد with the lowکم statusوضعیت of the elderlyمسن
با سطح پایینی که افراد مسن در آمریکا دارند متضاد است.
07:05
in the U.S.
با سطح پایینی که افراد مسن در آمریکا دارند متضاد است.
07:08
Olderمسن تر Americansآمریکایی ها are at a bigبزرگ disadvantageبی بهره
افراد مسن در آمریکا در برنامه های شغلی در وضع نامساعدی هستند
07:10
in jobکار applicationsبرنامه های کاربردی.
افراد مسن در آمریکا در برنامه های شغلی در وضع بسیار نامساعدی هستند
07:12
They're at a bigبزرگ disadvantageبی بهره in hospitalsبیمارستان ها.
در بیمارستان ها در وضع نامساعد ی هستند
07:14
Our hospitalsبیمارستان ها have an explicitصریح policyسیاست
بیمارستان های ما سیاست آشکاری دارند که
07:17
calledبه نام age-basedسن مبتنی بر allocationتخصیص of healthcareمراقبت های بهداشتی resourcesمنابع.
اختصاص امکانات بهداشتی براساس سن نامیده میشود
07:20
That sinisterشیطانی expressionاصطلاح meansبه معنای that
این عبارت منحوص یعنی اینکه
07:25
if hospitalبیمارستان resourcesمنابع are limitedمحدود,
اگر امکانات بیمارستان محدود باشد
07:27
for exampleمثال if only one donorاهدا کننده heartقلب
به طور مثال اگر فقط یک قلب اهدایی
07:30
becomesتبدیل می شود availableدر دسترس است for transplantپیوند,
برای انتقال وجود داشته باشد،
07:32
or if a surgeonجراح has time to operateکار کن
یا اگر یک جراح فقط برای عمل کردن
07:34
on only a certainمسلم - قطعی numberعدد of patientsبیماران,
تعداد مشخصی بیمار وقت داشته باشد
07:36
Americanآمریکایی hospitalsبیمارستان ها have an explicitصریح policyسیاست
آمریکایی ها یک سیاست آشکار مبنی بر
07:38
of givingدادن preferenceترجیح to youngerجوانتر patientsبیماران
دادن اولویت به بیماران جوانتر
07:41
over olderمسن تر patientsبیماران
نسبت به مسن ترها دارند
07:44
on the groundsزمینه that youngerجوانتر patientsبیماران are consideredدر نظر گرفته شده
به این دلیل که بیماران جوانتر برای جامعه باارزش تلقی میشوند
07:45
more valuableبا ارزش to societyجامعه
به این دلیل که بیماران جوانتر برای جامعه باارزش تلقی میشوند
07:48
because they have more yearsسالها of life aheadدر پیش of them,
چون سالیان بیشتری از عمر خود را پیش رو دارند،
07:50
even thoughگرچه the youngerجوانتر patientsبیماران have fewerکمتر yearsسالها
اگرچه بیماران جوانتر سالهای کمتری از تجربه با ارزش زندگی را پشت سر دارند.
07:53
of valuableبا ارزش life experienceتجربه behindپشت them.
اگرچه بیماران جوانتر سالهای کمتری از تجربه با ارزش زندگی را پشت سر دارند.
07:56
There are severalچند reasonsدلایل for this lowکم statusوضعیت
دلایل زیادی برای این وضعیت بد کهنسالان در آمریکا وجود دارد.
08:00
of the elderlyمسن in the U.S.
دلایل زیادی برای این وضعیت بد کهنسالان در آمریکا وجود دارد.
08:02
One is our Protestantپروتستان work ethicاخلاق
یک دلیل اخلاق کاری پروتستانی ما است
08:04
whichکه placesمکان ها highبالا valueارزش on work,
که به کار اهمیت زیادی میدهد،
08:07
so olderمسن تر people who are no longerطولانی تر workingکار کردن
پس افراد مسن که دیگر کار نمیکنند
08:10
aren'tنه respectedاحترام.
مورد احترام نیستند.
08:12
Anotherیکی دیگر reasonدلیل is our Americanآمریکایی emphasisتاکید
دلیل دیگر تاکید ما آمریکایی ها
08:14
on the virtuesخواص of self-relianceاعتماد به نفس and independenceاستقلال,
بر بهتر بودن تکیه بر خود و مستقل بودن است،
08:17
so we instinctivelyبه طور غریزی look down on olderمسن تر people
پس ما به صورت غریضی به دیده حقارت به کهنسال ها نگاه میکنیم
08:20
who are no longerطولانی تر self-reliantوابسته به خود and independentمستقل.
کسانی که دیگر متکی بر خود و مستقل نیستند.
08:23
Still a thirdسوم reasonدلیل is our Americanآمریکایی cultفرقه of youthجوانان,
علاوه براین دلیل سوم علاقه ما آمریکایی ها به جوانیست
08:27
whichکه showsنشان می دهد up even in our advertisementsآگهی ها.
که حتی در تبلیغات ما هم دیده میشود
08:31
Adsتبلیغات for Coca-Colaکوکاکولا and beerآبجو always depictتصور کن
تبلیغات کوکاکولا و آبجو همیشه
08:34
smilingخندان youngجوان people,
افراد جوان خندان را نمایش میدهد،
08:37
even thoughگرچه oldقدیمی as well as youngجوان people
اگرچه پیرها به اندازه جوانان
08:38
buyخرید and drinkنوشیدن Coca-Colaکوکاکولا and beerآبجو.
کوکاکولا و آبجو میخرند و مینوشند
08:40
Just think, what's the last time you saw
فقط فکر کنید، آخرین باری که دیدید
08:43
a Cokeکک or beerآبجو adآگهی depictingتصویر برداری smilingخندان people
تبلیغ کوکاکولا یا آبجو افراد ۸۵ ساله خندان را نشان میدهد کی بود؟ هرگز
08:45
85 yearsسالها oldقدیمی? Never.
تبلیغ کوکاکولا یا آبجو افراد ۸۵ ساله خندان را نشان میدهد کی بود؟ هرگز
08:47
Insteadبجای, the only Americanآمریکایی adsتبلیغات
درعوض، تنها تبلیغات آمریکایی که
08:50
featuringشامل white-hairedسفید مو oldقدیمی people
افراد موسفید پیر را نشان میدهد
08:52
are adsتبلیغات for retirementبازنشستگی homesخانه ها and pensionحقوق بازنشستگی planningبرنامه ریزی.
تبلیغات خانه سالمندان و برنامه بازنشتگی است.
08:54
Well, what has changedتغییر کرد in the statusوضعیت
خب، چه چیزی در وضعیت افراد مسن امروزه
08:58
of the elderlyمسن todayامروز
خب، چه چیزی در وضعیت افراد مسن امروزه
09:00
comparedمقایسه کرد to theirخودشان statusوضعیت in traditionalسنتی societiesجوامع?
نسبت به وضعیتشان در جوامع سنتی تغییر کرده است؟
09:02
There have been a fewتعداد کمی changesتغییرات for the better
تعداد کمی تغییرات خوب و تعداد بیشتری تغییرات بد وجود داشته است.
09:05
and more changesتغییرات for the worseبدتر.
تعداد کمی تغییرات خوب و تعداد بیشتری تغییرات بد وجود داشته است.
09:07
Bigبزرگ changesتغییرات for the better
تغییرات بزرگ خوب
09:10
includeعبارتند از the factواقعیت that todayامروز we enjoyلذت بردن
شامل این حقیقت است که امروزه ما
09:11
much longerطولانی تر livesزندگی می کند,
از زندگی بسیار طولانیتر، سلامت بیشتر در سنین بالا و فرصت های بهتر خوش گذرانی لذت میبریم.
09:13
much better healthسلامتی in our oldقدیمی ageسن,
از زندگی بسیار طولانیتر، سلامت بیشتر در سنین بالا و فرصت های بهتر خوش گذرانی لذت میبریم.
09:15
and much better recreationalتفریحی opportunitiesفرصت ها.
از زندگی بسیار طولانیتر، سلامت بیشتر در سنین بالا و فرصت های بهتر خوش گذرانی لذت میبریم.
09:18
Anotherیکی دیگر changeتغییر دادن for the better is that we now have
تغییر خوب دیگر این است که امروزه ما
09:21
specializedتخصصی retirementبازنشستگی facilitiesامکانات
امکانات و برنامه های بازنشستگی تخصصی برای مراقبت از افراد مسن داریم
09:24
and programsبرنامه ها to take careاهميت دادن of oldقدیمی people.
امکانات و برنامه های بازنشستگی تخصصی برای مراقبت از افراد مسن داریم
09:26
Changesتغییرات for the worseبدتر beginشروع with the cruelظالمانه realityواقعیت
تغییرات بد با این حقیقت بیرحمانه آغاز میشود که
09:30
that we now have
امروزه ما افراد مسن بیشتر وجوان کمتر نسبت به همه زمان های گذشته داریم.
09:33
more oldقدیمی people and fewerکمتر youngجوان people
امروزه ما افراد مسن بیشتر وجوان کمتر نسبت به همه زمان های گذشته داریم.
09:34
than at any time in the pastگذشته.
امروزه ما افراد مسن بیشتر وجوان کمتر نسبت به همه زمان های گذشته داریم.
09:37
That meansبه معنای that all those oldقدیمی people
که یعنی اینکه همه آن افراد مسن
09:40
are more of a burdenبارگیری on the fewتعداد کمی youngجوان people,
بیشتر باری بر دوش تعداد اندکی جوان هستند،
09:41
and that eachهر یک oldقدیمی personفرد has lessکمتر individualفردی valueارزش.
و هر فرد کهنسال ارزش فردی کمتری دارد.
09:44
Anotherیکی دیگر bigبزرگ changeتغییر دادن for the worseبدتر
in the statusوضعیت of the elderlyمسن
تغییر بد دیگر در وضعیت کهنسالان
09:48
is the breakingشکستن of socialاجتماعی tiesروابط with ageسن,
شکسته شدن پیوستگی جامعه برحسب سن است،
09:51
because olderمسن تر people, theirخودشان childrenفرزندان,
چون افراد مسن تر، فرزندانشان
09:54
and theirخودشان friendsدوستان,
و دوستانشان،
09:56
all moveحرکت and scatterپراکندگی independentlyبه طور مستقل of eachهر یک other
همگی مستقل از هم، چندین بار در طول زندگیشان کوچ میکنند و متفرق میشوند
09:57
manyبسیاری timesبار duringدر حین theirخودشان livesزندگی می کند.
همگی مستقل از هم، چندین بار در طول زندگیشان کوچ میکنند و متفرق میشوند
10:00
We Americansآمریکایی ها moveحرکت on the averageمیانگین
ما آمریکایی ها به طور متوسط هر ۵ سال کوچ می کنیم
10:02
everyهرکدام fiveپنج yearsسالها.
ما آمریکایی ها به طور متوسط هر ۵ سال کوچ می کنیم
10:04
Henceاز این رو our olderمسن تر people are likelyاحتمال دارد
بنابراین احتمالش زیاد است که کهنسالان ما
10:06
to endپایان up livingزندگي كردن distantدور from theirخودشان childrenفرزندان
زندگی خود را دور از فرزندانشان
10:08
and the friendsدوستان of theirخودشان youthجوانان.
و دوستان دوران جوانیشان به پایان برسانند.
10:10
Yetهنوز anotherیکی دیگر changeتغییر دادن for the worseبدتر
in the statusوضعیت of the elderlyمسن
تغییر بد دیگر در وضعیت کهنسالان
10:13
is formalرسمی retirementبازنشستگی from the workforceنیروی کار,
بازنشستگی رسمی از محیط کار است،
10:16
carryingحمل کردن with it a lossاز دست دادن of work friendshipsدوستی
که با خود از دست دادن دوستان کاری و
10:20
and a lossاز دست دادن of the self-esteemاعتماد به نفس associatedهمراه with work.
عزت نفس ناشی از کار را همراه دارد.
10:23
Perhapsشاید the biggestبزرگترین changeتغییر دادن for the worseبدتر
شاید بزرگترین تغییر بد
10:27
is that our elderlyمسن are objectivelyعینی
این باشد که درواقعیت افراد مسن ما
10:29
lessکمتر usefulمفید است than in traditionalسنتی societiesجوامع.
کمتر از جوامع سنتی مفید هستند.
10:32
Widespreadبطور گسترده literacyسواد آموزی meansبه معنای that they are no longerطولانی تر
بیسوادی شایع این است که دیگر سالخوردگان به عنوان
10:36
usefulمفید است as repositoriesمخازن of knowledgeدانش.
مخازن اطلاعات کاربردی ندارند.
10:38
When we want some informationاطلاعات,
وقتی ما مقداری اطلاعات میخواهیم
10:41
we look it up in a bookکتاب or we Googleگوگل it
به جای اینکه فرد مسنی پیدا کنیم و بپرسیم در کتاب دنبالش میگردیم یا در گوگل جستجو میکنیم.
10:43
insteadبجای of findingیافته some oldقدیمی personفرد to askپرسیدن.
به جای اینکه فرد مسنی پیدا کنیم و بپرسیم در کتاب دنبالش میگردیم یا در گوگل جستجو میکنیم.
10:45
The slowآرام paceسرعت of technologicalتکنولوژیکی changeتغییر دادن
سرعت اهسته تغییرات حاصل از تکنولوژی
10:49
in traditionalسنتی societiesجوامع
در جوامع سنتی
10:51
meansبه معنای that what someoneکسی learnsیاد میگیرد there as a childکودک
به این معناست که آنجا اگر کسی چیزی در کودکی یاد گرفت
10:53
is still usefulمفید است when that personفرد is oldقدیمی,
وقتی آن شخص پیر شد هم کاربرد دارد،
10:56
but the rapidسریع paceسرعت of technologicalتکنولوژیکی changeتغییر دادن todayامروز
اما امروزه سرعت زیاد تغییرات حاصل از تکنولوژی
10:58
meansبه معنای that what we learnیاد گرفتن as childrenفرزندان
به این معناست که آنچه ما در کودکی یاد میگیریم
11:02
is no longerطولانی تر usefulمفید است 60 yearsسالها laterبعد.
در ۶۰ سال بعد دیگر قابل استفاده نیست.
11:04
And converselyبرعکس, we olderمسن تر people are not fluentمسلما
و برعکس، ما افراد مسن
11:07
in the technologiesفن آوری ها essentialضروری است for survivingزنده ماندن
در تکنولوژی هایی که برای زنده ماندن در جوامع مدرن لازم است مهارت نداریم.
11:09
in modernمدرن societyجامعه.
در تکنولوژی هایی که برای زنده ماندن در جوامع مدرن لازم است مهارت نداریم.
11:12
For exampleمثال, as a 15-year-oldساله,
برای مثال، به عنوان یک فرد ۱۵ ساله،
11:14
I was consideredدر نظر گرفته شده outstandinglyفوق العاده
good at multiplyingضرب numbersشماره
از من انتظار می‌رفت که در ضرب اعداد بسیار قوی باشم
11:16
because I had memorizedحفظ شود the multiplicationضرب tablesجداول
چون من جداول ضرب را حفظ کرده بودم
11:20
and I know how to use logarithmsلگاریتم ها
و میدانم چگونه از لوگاریتم ها استفاده کنم
11:23
and I'm quickسریع at manipulatingدستکاری a slideاسلاید ruleقانون.
و در استفاده از خط کش محاسبه سریع هستم.
11:25
Todayامروز, thoughگرچه, those skillsمهارت ها are utterlyکاملا uselessبلا استفاده
امروزه، البته، آن مهارت ها کاملا بی استفاده اند
11:28
because any idiotادم سفیه و احمق
چون هر احمقی
11:31
can now multiplyتکثیر کردن eight-digitهشت رقمی numbersشماره
میتواند اعداد ۸ رقمی را
11:34
accuratelyبه درستی and instantlyفورا with a pocketجیب calculatorماشین حساب.
دقیق وفوری با استفاده از ماشین حساب جیبی ضرب کند.
11:36
Converselyبرعکس, I at ageسن 75
برعکس من در ۷۵ سالگی
11:39
am incompetentبی عیب و نقص at skillsمهارت ها
در مهارت های ضروری زندگی روزانه ناتوان هستم.
11:41
essentialضروری است for everydayهر روز life.
در مهارت های ضروری زندگی روزانه ناتوان هستم.
11:44
My family'sخانواده first TVتلویزیون setتنظیم in 1948
اولین دستگاه تلویزیون خانواده ما در ۱۹۴۸
11:46
had only threeسه knobsدستگیره ها that I quicklyبه سرعت masteredتسلط یافته:
فقط ۳ دکمه داشت که خیلی زود یاد گرفتم:
11:49
an on-offروشن خاموش switchسوئیچ, a volumeحجم knobدستگیره,
دکمه خاموش روشن، دکمه صدا
11:52
and a channelکانال selectorانتخابگر knobدستگیره.
و یک دکمه انتخاب کانال
11:55
Todayامروز, just to watch a programبرنامه
امروزه، فقط برای تماشای یک برنامه
11:57
on the TVتلویزیون setتنظیم in my ownخودت houseخانه,
در تلویزیون در خانه خودم
11:59
I have to operateکار کن a 41-button-دکمه TVتلویزیون remoteاز راه دور
باید یک کنترل ۴۱ دکمه ای را به کار بگیرم
12:02
that utterlyکاملا defeatsشکست me.
که کاملا مرا مغلوب میکند.
12:05
I have to telephoneتلفن my 25-year-oldساله sonsپسران
من باید به پسران ۲۵ ساله خود زنگ بزنم
12:07
and askپرسیدن them to talk me throughاز طریق it
و از آن ها بخواهم که از پشت تلفن به من یاد بدهند
12:10
while I try to pushفشار دادن those wretchedبدبخت 41 buttonsدکمه ها.
در حالی که من سعی میکنم آن ۴۱ دکمه زمخت را فشار بدهم.
12:13
What can we do to improveبهتر کردن the livesزندگی می کند of the elderlyمسن
ما چه میتوانیم برای اصلاح زندگی کهنسالان
12:18
in the U.S., and to make better use of theirخودشان valueارزش?
در آمریکا و استفاده بهتر از آنها بکنیم؟
12:20
That's a hugeبزرگ problemمسئله.
این یک مشکل بزرگ است
12:24
In my remainingباقی مانده است fourچهار minutesدقایق todayامروز,
در ۴ دقیقه باقیمانده امروز من
12:26
I can offerپیشنهاد just a fewتعداد کمی suggestionsپیشنهادات.
من فقط میتوانم چند تا پیشنهاد ارائه بدهم.
12:28
One valueارزش of olderمسن تر people is that they are
یک ارزش افراد مسن این است که آن ها
12:31
increasinglyبه طور فزاینده usefulمفید است as grandparentsپدربزرگ و مادربزرگ
به صورت فزاینده به عنوان پدربزرگ مادربزرگ کاربرد دارند
12:33
for offeringارائه high-qualityکیفیت بالا childcareمراقبت از کودکان
برای اینکه با کیفیت بالا از نوه هایشان نگهداری کنند البته اگر انجام این کار را انتخاب کنند،
12:36
to theirخودشان grandchildrenنوه ها, if they chooseانتخاب کنید to do it,
برای اینکه با کیفیت بالا از نوه هایشان نگهداری کنند البته اگر انجام این کار را انتخاب کنند،
12:38
as more youngجوان womenزنان enterوارد the workforceنیروی کار
از آنجاییکه زنان جوان بیشتری وارد محیط کار میشوند
12:41
and as fewerکمتر youngجوان parentsپدر و مادر of eitherیا genderجنسیت
و والدین جوان کمتری از هردو جنس
12:44
stayاقامت کردن home as full-timeتمام وقت caretakersنگهبانان of theirخودشان childrenفرزندان.
در خانه برای مراقبت تمام وقت از بچه ها میمانند.
12:46
Comparedمقایسه شده to the usualمعمولی alternativesجایگزین، گزینه ها
در مقایسه با گزینه های معمول
12:50
of paidپرداخت شده babysittersبچه ها and day careاهميت دادن centersمراکز,
مانند پرستاران با هزینه یا مراکز نگهداری روزانه
12:52
grandparentsپدربزرگ و مادربزرگ offerپیشنهاد superiorبرتر, motivatedانگیزه,
پدربزرگ مادربزرگ ها مراقبت بهتر، بااشتیاق تر و باتجربه تری ارائه میدهند،
12:56
experiencedبا تجربه childکودک careاهميت دادن.
پدربزرگ مادربزرگ ها مراقبت بهتر، بااشتیاق تر و باتجربه تری ارائه میدهند،
12:59
They'veآنها دارند alreadyقبلا gainedبه دست آورد experienceتجربه
from raisingبالا بردن theirخودشان ownخودت childrenفرزندان.
آنها قبلا از بزرگ کردن بچه های خود تجربه کسب کرده اند
13:01
They usuallyمعمولا love theirخودشان grandchildrenنوه ها,
آنها معمولا نوه هایشان را دوست دارند۷
13:05
and are eagerمشتاق to spendخرج کردن time with them.
و دوست دارند که وقت خود را با آنها سپری کنند.
13:07
Unlikeبر خلاف other caregiversنگهبانان,
برخلاف دیگر مراقبت کننده ها
13:10
grandparentsپدربزرگ و مادربزرگ don't quitترک theirخودشان jobکار
پدربزرگ مادربزرگ ها کار خود را
13:12
because they foundپیدا شد anotherیکی دیگر jobکار with higherبالاتر payپرداخت
به دلیل اینکه کاردیگری با حقوق بالاتر برای مراقبت از بچه دیگری پیدا کرده اند ترک نمیکنند.
13:14
looking after anotherیکی دیگر babyعزیزم.
به دلیل اینکه کاردیگری با حقوق بالاتر برای مراقبت از بچه دیگری پیدا کرده اند ترک نمیکنند.
13:17
A secondدومین valueارزش of olderمسن تر people is paradoxicallyبه طور متناقض
ارزش دیگر افراد مسن به شکل متناقی
13:20
relatedمربوط to theirخودشان lossاز دست دادن of valueارزش
به دلیل تغییرات جهان، شرایط و تکنولوژی به ازدست دادن ارزششان مربوط میشود.
13:23
as a resultنتيجه of changingتغییر دادن worldجهان
conditionsشرایط and technologyتکنولوژی.
به دلیل تغییرات جهان، شرایط و تکنولوژی به ازدست دادن ارزششان مربوط میشود.
13:25
At the sameیکسان time, olderمسن تر people have gainedبه دست آورد
در یک زمان مشخص افراد مسن
13:30
in valueارزش todayامروز preciselyدقیقا because
ارزش پیدا کرده اند دقیقا به دلیل
13:32
of theirخودشان uniqueمنحصر بفرد experienceتجربه of livingزندگي كردن conditionsشرایط
تجربه بی نظیر آنها از شرایط زندگی ای که
13:34
that have now becomeتبدیل شدن به rareنادر
که امروزه به دلیل تغییرات سریع نادر است اما میتواند بازگردد.
13:37
because of rapidسریع changeتغییر دادن, but that could come back.
که امروزه به دلیل تغییرات سریع نادر است اما میتواند بازگردد.
13:39
For exampleمثال, only Americansآمریکایی ها now in theirخودشان 70s
به عنوان مثال تنها آمریکایی هایی که الان در دهه ۷۰ زندگیشان
13:42
or olderمسن تر todayامروز can rememberیاد آوردن
یا بیشتر هستند، امروزه میتوانند( تجارب زیر را) به یاد آورند
13:45
the experienceتجربه of livingزندگي كردن throughاز طریق a great depressionافسردگی,
تجربه زندگی در دوره رکود اقتصادی بزرگ (دهه ۱۹۳۰)
13:47
the experienceتجربه of livingزندگي كردن throughاز طریق a worldجهان warجنگ,
تجربه زندگی در خلال جنگ جهانی
13:51
and agonizingتکان دهنده whetherچه or not
و تلخ یا شیرین
13:53
droppingافتادن atomicاتمی bombsبمب would be more horribleناگوار
انداختن بمب اتم میتواند وحشتناک تر باشد از
13:56
than the likelyاحتمال دارد consequencesعواقب
of not droppingافتادن atomicاتمی bombsبمب.
نتایج احتمالی انداختن نشدن آن.
13:59
Mostاکثر of our currentجاری votersرأی دهندگان and politiciansسیاستمداران
اغلب رای دهندگان و سیاسیون اخیر ما
14:03
have no personalشخصی experienceتجربه of any of those things,
هیچ تجربه شخصی از آن چیز ها ندارند،
14:05
but millionsمیلیون ها نفر of olderمسن تر Americansآمریکایی ها do.
اما میلیون ها آمریکایی مسن دارند
14:08
Unfortunatelyمتاسفانه, all of those terribleوحشتناک situationsموقعیت ها
بدبختانه همه آن شرایط وحشتناک
14:11
could come back.
میتوانند برگردند.
14:13
Even if they don't come back,
حتی اگر آنها برنگردند
14:15
we have to be ableتوانایی to planطرح for them
ما باید قادر باشیم برای آنها براساس تجربه چگونگی آنها برنامه بریزیم.
14:16
on the basisپایه of the experienceتجربه of what they were like.
ما باید قادر باشیم برای آنها براساس تجربه چگونگی آنها برنامه بریزیم.
14:18
Olderمسن تر people have that experienceتجربه.
افراد مسن این تجربه را دارند
14:21
Youngerجوانتر people don't.
افراد جوان ندارند.
14:23
The remainingباقی مانده است valueارزش of olderمسن تر people
ارزش باقیمانده افراد مسن
14:25
that I'll mentionاشاره involvesشامل می شود recognizingشناختن that
که من توضیح خواهم داد در خلال فهمیدن این قضیه که
14:26
while there are manyبسیاری things that olderمسن تر people
هرچند کارهایی وجود دارند که افراد مسن
14:29
can no longerطولانی تر do,
دیگر نمیتوانند انجام دهند،
14:31
there are other things that they can do
اما کارهایی هم هست که آنها میتوانند بهتر از جوانان انجام دهند
14:33
better than youngerجوانتر people.
اما کارهایی هم هست که آنها میتوانند بهتر از جوانان انجام دهند.
14:34
A challengeچالش for societyجامعه is
to make use of those things
چالش جامعه این است که از آن کارها که افراد مسن در انجام آن ماهرترند استفاده کنند
14:37
that olderمسن تر people are better at doing.
چالش جامعه این است که از آن کارها که افراد مسن در انجام آن ماهرترند استفاده کنند
14:39
Some abilitiesتوانایی ها, of courseدوره, decreaseنزول کردن with ageسن.
مسلما برخی توانایی ها با افزایش سن کاهش میابد.
14:42
Those includeعبارتند از abilitiesتوانایی ها at tasksوظایف
آنها شامل توانایی در وظایفی است که
14:45
requiringنیاز به physicalفیزیکی strengthاستحکام and staminaاستقامت,
نیاز دارد: به قدرت فیزیکی، استقامت،
14:48
ambitionهدف - آرزو, and the powerقدرت of novelرمان reasoningاستدلال
خیال پردازی، و قدرت ارائه دلایل نو
14:51
in a circumscribedمحدود است situationوضعیت,
در موقعیت های محدود
14:55
suchچنین as figuringبدانید out the structureساختار of DNADNA,
مانند مشخص کردن ساختار "دی ان ای"
14:57
bestبهترین left to scientistsدانشمندان underزیر the ageسن of 30.
که بهتراست به دانشمندان زیر ۳۰ سال واگذار شود.
15:00
Converselyبرعکس, valuableبا ارزش attributesویژگی های
برعکس نگرش های باارزشی که
15:03
that increaseافزایش دادن with ageسن includeعبارتند از experienceتجربه,
با افزایش سن بیشتر میشود شامل این موارد است:تجربه،
15:05
understandingدرك كردن of people and humanانسان relationshipsروابط,
درک روابط بین آدم ها،
15:09
abilityتوانایی to help other people
توانایی کمک به دیگران
15:12
withoutبدون your ownخودت egoنفس gettingگرفتن in the way,
بدون درنظر گرفتن منافع خود،
15:14
and interdisciplinaryبین رشته ای thinkingفكر كردن about largeبزرگ databasesپایگاه های داده,
و تفکر منظم درباره منابع اطلاعاتی بزرگ،
15:16
suchچنین as economicsاقتصاد and comparativeمقایسه ای historyتاریخ,
مانند اقتصاد و تاریخ قیاسی
15:20
bestبهترین left to scholarsعالمان over the ageسن of 60.
که بهتر است به عالمان بالای ۶۰ سال واگذار شود.
15:23
Henceاز این رو olderمسن تر people are
much better than youngerجوانتر people
بنابراین افراد مسن در سرپرستی و ریاست و مشورت دادن
15:26
at supervisingنظارت, administeringاداره کردن, advisingمشاوره,
بنابراین افراد مسن در سرپرستی و ریاست و مشورت دادن
15:28
strategizingراهبردی, teachingدرس دادن, synthesizingسنتز کردن,
ریختن استراتژی، آموزش، ترکیب کردن،
15:32
and devisingطراحی شده long-termبلند مدت plansبرنامه ها.
و طراحی برنامه های دراز مدت از جوانان بهتر هستند.
15:36
I've seenمشاهده گردید this valueارزش of olderمسن تر people
من این ارزش افراد مسن را
15:39
with so manyبسیاری of my friendsدوستان in theirخودشان 60s,
در بسیاری از دوستانم در دهه ۶۰،
15:41
70s, 80s and 90s,
۷۰، ۸۰ و ۹۰ از زندگیشان دیده ام
15:43
who are still activeفعال as investmentسرمایه گذاری managersمدیران,
کسانی که هنوز به عنوان مدیر سرمایه گذاری، کشاورز، وکیل و دکتر فعال بودند.
15:45
farmersکشاورزان, lawyersوکلا and doctorsپزشکان.
کسانی که هنوز به عنوان مدیر سرمایه گذاری، کشاورز، وکیل و دکتر فعال بودند.
15:48
In shortکوتاه, manyبسیاری traditionalسنتی societiesجوامع
خلاصه، بسیاری از جوامع سنتی
15:51
make better use of theirخودشان elderlyمسن
استفاده بهتری از کهنسالانشان میکنند
15:54
and give theirخودشان elderlyمسن more satisfyingرضایت بخش livesزندگی می کند
و به افراد مسن زندگی رضایت بخش تری نسبت به جوامع مدرن و بزرگ ما میدهند.
15:56
than we do in modernمدرن, bigبزرگ societiesجوامع.
و به افراد مسن زندگی رضایت بخش تری نسبت به جوامع مدرن و بزرگ ما میدهند.
15:59
Paradoxicallyبه طور متناقض nowadaysامروزه,
به شکل متناقصی امروزه,
16:02
when we have more elderlyمسن people than ever before,
در زمانیکه بیشتر از هر وقتی در گذشته کهنسال داریم
16:04
livingزندگي كردن healthierسالم livesزندگی می کند and with better medicalپزشکی careاهميت دادن
و سالم تر و با مراقبت های پزشکی بهتری نسبت به گذشته زندگی میکنیم،
16:06
than ever before,
و سالم تر و با مراقبت های پزشکی بهتری نسبت به گذشته زندگی میکنیم،
16:09
oldقدیمی ageسن is in some respectsاحترام می گذارد more miserableبدبخت
سن زیاد از برخی جنبه ها خیلی بدبختانه تر از هرزمانی در گذشته است.
16:11
than ever before.
سن زیاد از برخی جنبه ها خیلی بدبختانه تر از هرزمانی در گذشته است.
16:13
The livesزندگی می کند of the elderlyمسن are widelyبه طور گسترده ای recognizedشناسایی شده
زندگی افراد مسن به صورت گسترده
16:15
as constitutingتشکیل داد a disasterفاجعه areaمنطقه
به عنوان بدبختی جامعه مدرن آمریکایی ما در نظر گرفته میشود.
16:18
of modernمدرن Americanآمریکایی societyجامعه.
به عنوان بدبختی جامعه مدرن آمریکایی ما در نظر گرفته میشود.
16:20
We can surelyمسلما do better by learningیادگیری
ما مطمئنا میتوانیم با درس گرفتن از زندگی کهنسالان در جوامع سنتی عملکرد بهتری داشته باشیم
16:23
from the livesزندگی می کند of the elderlyمسن
ما مطمئنا میتوانیم با درس گرفتن از زندگی کهنسالان در جوامع سنتی عملکرد بهتری داشته باشیم
16:25
in traditionalسنتی societiesجوامع.
ما مطمئنا میتوانیم با درس گرفتن از زندگی کهنسالان در جوامع سنتی عملکرد بهتری داشته باشیم
16:26
But what's trueدرست است of the livesزندگی می کند of the elderlyمسن
اما همانطور که زندگی افراد مسن در جوامع سنتی خوب هست
16:28
in traditionalسنتی societiesجوامع
اما همانطور که زندگی افراد مسن در جوامع سنتی مناسب هست
16:30
is trueدرست است of manyبسیاری other featuresامکانات
به همان میزان بسیاری دیگر از جنبه های زندگی آنها نیز مناسب هست.
16:32
of traditionalسنتی societiesجوامع as well.
به همان میزان بسیاری دیگر از جنبه های زندگی آنها نیز مناسب هست.
16:34
Of courseدوره, I'm not advocatingحمایت از that we all give up
مسلما من نمی‌گویم که همه ما
16:36
agricultureکشاورزی and metalفلز toolsابزار
کشاورزی و ابزار و ادوات را رها کنیم
16:39
and returnبرگشت to a hunter-gathererشکارچی جمع کننده lifestyleسبک زندگی.
و به زندگی کوچ نشینی برگردیم.
16:41
There are manyبسیاری obviousآشکار respectsاحترام می گذارد
جنبه های آشکار زیادی وجود دارد که
16:44
in whichکه our livesزندگی می کند todayامروز are farدور happierشادتر
زندگی امروزه ما بسیار شادتر از
16:45
than those in smallکوچک, traditionalسنتی societiesجوامع.
آن جوامع کوچک سنتی است.
16:48
To mentionاشاره just a fewتعداد کمی examplesمثال ها,
فقط به چند مثال اشاره میکنم،
16:51
our livesزندگی می کند are longerطولانی تر, materiallyمادی much richerغنی تر,
زندگی ما طولانی تر، از لحاظ مواد غنی تر
16:53
and lessکمتر plaguedگرفتار by violenceخشونت
و کمتر با خشونت آغشته است
16:56
than are the livesزندگی می کند of people in traditionalسنتی societiesجوامع.
نسبت به زندگی افراد در جوامع سنتی.
16:58
But there are alsoهمچنین things to be admiredتحسینش کرد
اما چیزهایی هم درباره افراد در جوامع سنتی وجود دارد که قابل تحسین است،
17:01
about people in traditionalسنتی societiesجوامع,
اما چیزهایی هم درباره افراد در جوامع سنتی وجود دارد که قابل تحسین است،
17:04
and perhapsشاید to be learnedیاد گرفتم from them.
و شاید بتوان از آنها یاد گرفت.
17:06
Theirآنها livesزندگی می کند are usuallyمعمولا sociallyاجتماعی much richerغنی تر
زندگی آنها معمولا از لحاظ اجتماعی غنی تر از زندگی ماست،
17:08
than our livesزندگی می کند,
زندگی آنها معمولا از لحاظ اجتماعی غنی تر از زندگی ماست،
17:11
althoughبا اينكه materiallyمادی poorerفقیرتر.
اگرچه از لحاظ مواد فقیر تر است.
17:12
Theirآنها childrenفرزندان are more self-confidentاعتماد به نفس,
بچه های آنها با اعتماد به نفس بیشتر,
17:15
more independentمستقل, and more sociallyاجتماعی skilledماهر
مستقل تر، اجتماعی تر
17:18
than are our childrenفرزندان.
از بچه های ما هستند.
17:20
They think more realisticallyواقع بینانه
about dangersخطرات than we do.
آنها در مورد خطرات واقع بین تر از ما هستند.
17:23
They almostتقریبا never dieمرگ of diabetesدیابت, heartقلب diseaseمرض,
آنها تقریبا هرگز از دیابت، بیماری های قلبی،
17:26
strokeسکته مغزی, and the other noncommunicableغیرانسانی diseasesبیماری ها
سکته و دیگر بیماری های غیر واگیر نمیمردند
17:30
that will be the causesعلل of deathمرگ of almostتقریبا
که اینها عامل مرگ تقریبا همه ما در این سالن خواهد بود.
17:33
all of us in this roomاتاق todayامروز.
که اینها عامل مرگ تقریبا همه ما در این سالن خواهد بود.
17:36
Featuresامکانات of the modernمدرن lifestyleسبک زندگی
predisposeمستعد us to those diseasesبیماری ها,
ویژگی های زندگی مدرن ما را به سمت این بیماری ها سوق میدهد
17:39
and featuresامکانات of the traditionalسنتی lifestyleسبک زندگی
و ویژگی های زندگی سنتی
17:43
protectمحافظت us againstدر برابر them.
از ما در مقابل آنها محافظت میکند.
17:45
Those are just some examplesمثال ها of what we can learnیاد گرفتن
اینها تنها مثال هایی بودند از چیزهایی که ما
17:47
from traditionalسنتی societiesجوامع.
از جوامع سنتی میتوانیم یاد بگیریم.
17:50
I hopeامید that you will find it as fascinatingشگفت انگیز
امیدوارم که این موضوع توجه شما را جلب کند
17:52
to readخواندن about traditionalسنتی societiesجوامع
تا درباره جوامع سنتی مطالعه کنید
17:54
as I foundپیدا شد it to liveزنده in those societiesجوامع.
همانطور که من با زندگی در آن جوامع فهمیدم.
17:56
Thank you.
متشکرم.
17:59
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
18:01
Translated by jamshid noruzi
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Jared Diamond - Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Why you should listen

In his books Guns, Germs and Steel and Collapse (and the popular PBS and National Geographic documentaries they inspired), big-picture scholar Jared Diamond explores civilizations and why they all seem to fall. Now in his latest book, The World Until Yesterday, Diamond examines small, traditional, tribal societies -- and suggests that modern civilization is only our latest solution to survival.
 
Diamond’s background in evolutionary biology, geography and physiology informs his integrated vision of human history. He posits that success -- and failure -- depends on how well societies adapt to their changing environment.

More profile about the speaker
Jared Diamond | Speaker | TED.com