English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Jared Diamond: How societies can grow old better

Джаред Даймънд: Как обществата могат да остареят заедно

Filmed:
1,025,474 views

Има ирония зад най-новите усилия за удължаване на човешкия живот: Да бъдеш един стар човек в младежки ориентирано общество, не е излет. Възрастните хора могат да останат изолирани, с липсва на смислена работа и малко средства. В този интригуващ разказ, Джаред Даймънд разглежда начините, по които много различни общества се отнасят към по-възрастните - някои по-добре, някои по-лошо - и предлага всички ние да се възползваме от опита.

- Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio

To give me an ideaидея of how manyмного of you here
За да придобия представа за това колко от вас, присъстващите,
00:12
mayможе find what I'm about to tell you
биха сметнали, че това, което ще ви разкажа
00:14
of practicalпрактичен valueстойност,
има практическа стойност,
00:17
let me askпитам you please to raiseповишаване на your handsръце:
ще помоля да видгнат ръце, тези които:
00:18
Who here is eitherедин over 65 yearsгодини oldстар
Са на 65 години и повече
00:21
or hopesнадежди to liveживея pastминало ageвъзраст 65
или се надяват да живеят повече от 65 години
00:24
or has parentsродители or grandparentsбаби и дядовци who did liveживея
или имат родители или прародители, които са живели
00:28
or have livedживял pastминало 65,
повече от 65 години,
00:31
raiseповишаване на your handsръце please. (LaughterСмях)
вдигнете ръце, моля. (смях)
00:33
Okay. You are the people to whomна когото my talk
Добре. Значи тази история за вас би
00:36
will be of practicalпрактичен valueстойност. (LaughterСмях)
имала практическа стойност. (смях)
00:38
The restПочивка of you
А останалите
00:40
won'tняма да find my talk personallyлично relevantсъответен,
може би няма да могат да вземат историята присърце,
00:42
but I think that you will still find the subjectпредмет
но все пак мисля, че темата ще ви се стори
00:44
fascinatingочарователен.
интересна.
00:46
I'm going to talk about growingнарастващ olderпо-стари
Ще говоря за остаряването
00:47
in traditionalтрадиционен societiesобщества.
в традиционните общества.
00:49
This subjectпредмет constitutesпредставлява just one chapterглава
Темата е само една глава
00:51
of my latestпоследен bookКнига, whichкойто comparesсравнява
от последната ми книга, която съпоставя
00:54
traditionalтрадиционен, smallмалък, tribalплеменен societiesобщества
традиционните, малки, племенни общества
00:57
with our largeголям, modernмодерен societiesобщества,
с големите, съвременни общества,
01:00
with respectотношение to manyмного topicsтеми
на базата на различни показатели,
01:02
suchтакъв as bringingпривеждане up childrenдеца,
като например, отглеждането на деца,
01:04
growingнарастващ olderпо-стари, healthздраве, dealingотношение with dangerопасност,
остаряването, здраве, как се справяме с опасности,
01:06
settlingуреждане на disputesспорове, religionрелигия
разрешаване на спорове, религия
01:10
and speakingговорещ more than one languageезик.
и владеенето на повече от един език.
01:12
Those tribalплеменен societiesобщества, whichкойто constitutedучредено
Племенните общества, които са били градивна единица
01:15
all humanчовек societiesобщества for mostнай-много of humanчовек historyистория,
на всички общества, през по-голямата част от историята на човечеството
01:18
are farдалече more diverseразнообразен than are our modernмодерен,
са много по-разнообразни от съвременните,
01:21
recentскорошен, bigголям societiesобщества.
големи общества.
01:24
All bigголям societiesобщества that have governmentsправителства,
Всички големи общества, които имат правителства,
01:26
and where mostнай-много people are strangersнепознати to eachвсеки other,
и в което повечето хора са отчуждени един от друг,
01:28
are inevitablyнеизбежно similarподобен to eachвсеки other
неизбежно си приличат,
01:31
and differentразличен from tribalплеменен societiesобщества.
и се различават от племенните общества.
01:33
TribesПлемена constituteпредставляват thousandsхиляди of naturalестествен experimentsексперименти
Племената представляват хиляди природни експерименти
01:36
in how to runтичам a humanчовек societyобщество.
за това как се управлява човешко общество.
01:39
They constituteпредставляват experimentsексперименти from whichкойто we ourselvesсебе си
Те представляват експерименти, от които ние самите
01:42
mayможе be ableспособен to learnуча.
можем да се поучим.
01:45
TribalПлеменни societiesобщества shouldn'tне трябва be scornedпрезирала
Племенните общества не бива да се гледа с презрение
01:47
as primitiveпримитивен and miserableжалък,
като на примитивни и нещастни,
01:49
but alsoсъщо they shouldn'tне трябва be romanticizedтъгува
но не бива да бъдат и идеализирани
01:51
as happyщастлив and peacefulспокоен.
като щастливи и мирни.
01:53
When we learnуча of tribalплеменен practicesпрактики,
Когато се учим от практиките на племенните общества,
01:55
some of them will horrifyпотрисам us,
някои от тях ще предизвикат ужас,
01:58
but there are other tribalплеменен practicesпрактики whichкойто,
а други,
01:59
when we hearчувам about them,
когато чуем за тях,
02:02
we mayможе admireуважавам and envyзавист
ще предизвикат почитание и завист,
02:03
and wonderчудя се whetherдали we could adoptприеме those practicesпрактики
и ще се зачудим дали самите ние бихме могли да усвоим
02:05
ourselvesсебе си.
тези практики.
02:07
MostНай-много oldстар people in the U.S. endкрай up livingжив
Повечето стари хора в САЩ живеят
02:10
separatelyотделно from theirтехен childrenдеца
отделени от децата си
02:13
and from mostнай-много of theirтехен friendsприятели
и от повечето си приятели
02:15
of theirтехен earlierпо-рано yearsгодини,
от ранна възраст,
02:17
and oftenчесто they liveживея in separateотделен
retirementsпенсиониране homesдомове for the elderlyвъзрастен,
и те често живеят в домове за стари хора;
02:18
whereasдокато in traditionalтрадиционен societiesобщества,
докато в традиционните общества
02:22
olderпо-стари people insteadвместо liveживея out theirтехен livesживота
старите хора цял живот живеят
02:24
amongсред theirтехен childrenдеца, theirтехен other relativesроднини,
сред децата, роднините
02:27
and theirтехен lifelongза цял живот friendsприятели.
и дългогодишните си приятели.
02:29
NeverthelessВъпреки това, the treatmentлечение of the elderlyвъзрастен
Все пак, отношението към старите хора
02:32
variesварира enormouslyбезкрайно amongсред traditionalтрадиционен societiesобщества,
варира много сред племенните общества,
02:34
from much worseпо-лошо to much better
от много по-добро, до много по-лошо,
02:37
than in our modernмодерен societiesобщества.
в сравнение с модерните общества.
02:39
At the worstнай-лошото extremeекстремни, manyмного traditionalтрадиционен societiesобщества
В своята крайност, много племенни общества
02:42
get ridизбавям of theirтехен elderlyвъзрастен
се отървават от възрастните хора
02:45
in one of fourчетирима increasinglyвсе повече directдиректен waysначини:
по един или друг директен начин:
02:47
by neglectingпренебрегва theirтехен elderlyвъзрастен
като ги пренебрегват
02:50
and not feedingхранене or cleaningпочистване them untilдо they dieумирам,
и не ги хранят и не поддържат хигиената им докато умрат;
02:52
or by abandoningизоставяне them when the groupгрупа movesходове,
или като ги изоставят, когато племето се премести;
02:56
or by encouragingобнадеждаващ olderпо-стари people to commitангажират suicideсамоубийство,
или като ги подтикват към самоубийство;
02:59
or by killingубиване olderпо-стари people.
или като ги убият.
03:02
In whichкойто tribalплеменен societiesобщества do childrenдеца
В кои племенни общества децата
03:05
abandonизоставят or killубивам theirтехен parentsродители?
изоставят или убиват родителите си?
03:07
It happensслучва се mainlyглавно underпри two conditionsусловия.
Случва се при две условия.
03:10
One is in nomadicномадски, hunter-gatherловец-събират societiesобщества
Първото, е при номадски племена, от ловци-събирачи,
03:13
that oftenчесто shiftизместване campлагер
които често сменят местоположението на лагера си
03:16
and that are physicallyфизически incapableнеспособен
и им е физически невъзможно
03:18
of transportingтранспортиране на oldстар people who can't walkразходка
да пренасят стари хора, които не могат да вървят,
03:20
when the able-bodiedдееспособно youngerпо-млад people alreadyвече
поради простата причина, че младите хора
03:23
have to carryнося theirтехен youngмлад childrenдеца
трябва да носят децата
03:25
and all theirтехен physicalфизически possessionsвещи.
и всичките си вещи.
03:27
The other conditionсъстояние is in societiesобщества
Другото условие е,
03:30
livingжив in marginalмаргинален or fluctuatingколебания environmentsсреди,
племето да живее в маргинална и нестабилна среда,
03:32
suchтакъв as the ArcticАрктика or desertsзаслуженото,
като Арктика или пустиня,
03:36
where there are periodicпериодичен foodхрана shortagesнедостиг,
където често настъпват гладни периоди
03:38
and occasionallyот време на време there just isn't enoughдостатъчно foodхрана
и няма достатъчно храна
03:41
to keep everyoneвсеки aliveжив.
за всички.
03:43
WhateverКаквото и foodхрана is availableна разположение has to be reservedзапазени
Наличната храна трябва да се пази
03:45
for able-bodiedдееспособно adultsвъзрастни and for childrenдеца.
за физически здравите индивиди и децата.
03:47
To us AmericansАмериканците, it soundsзвуци horribleужасен
За нас, американците, самата мисъл
03:52
to think of abandoningизоставяне or killingубиване
да изоставим или убием
03:55
your ownсобствен sickболен wifeсъпруга or husbandсъпруг
болен партньор,
03:57
or elderlyвъзрастен motherмайка or fatherбаща,
или родител, звучи ужасно,
03:59
but what could those traditionalтрадиционен societiesобщества
но как биха могли племенните общества да постъпят
04:01
do differentlyразлично?
по различен начин?
04:05
They faceлице a cruelжесток situationситуация of no choiceизбор.
Те са изправени пред жестока реалност и нямат избор.
04:07
TheirИм oldстар people had to do it to theirтехен ownсобствен parentsродители,
Техните възрастни хора са постъпили по същия начин със собствените
04:10
and the oldстар people know
си родители и знаят,
04:13
what now is going to happenстава to them.
че това ще се случи и на тях.
04:15
At the oppositeпротивоположен extremeекстремни
Другата крайност,
04:18
in treatmentлечение of the elderlyвъзрастен, the happyщастлив extremeекстремни,
щастливата крайност,
04:20
are the NewНов GuineaГвинея farmingЗемеделие societiesобщества
са племената - земеделци от Нова Гвинея,
04:22
where I've been doing my fieldworkПолева работа
for the pastминало 50 yearsгодини,
където прекарах последните 50 години в теренна работа,
04:24
and mostнай-много other sedentaryзаседнал traditionalтрадиционен societiesобщества
и различни неподвижни племена
04:27
around the worldсвят.
по света.
04:31
In those societiesобщества, olderпо-стари people are caredинтересуваше for.
Тези общества се грижат за възрастните си.
04:33
They are fedхранени. They remainостават valuableценен.
Хранят ги. Те са ценни за племето.
04:36
And they continueпродължи to liveживея in the sameедин и същ hutхижа
И те живеят в същата колиба
04:38
or elseоще in a nearbyблизо до hutхижа nearблизо до theirтехен childrenдеца,
или в съседна, в близост до децата,
04:40
relativesроднини and lifelongза цял живот friendsприятели.
семейството и приятелите си.
04:43
There are two mainосновен setsкомплекти of reasonsпричини for this variationвариация
Има две причини за разликата в
04:47
amongсред societiesобщества in theirтехен treatmentлечение
отношението
04:49
of oldстар people.
към възрастните.
04:52
The variationвариация dependsЗависи especiallyособено
Разликата зависи основно
04:53
on the usefulnessполезност of oldстар people
от това колко полезни са старите хора
04:55
and on the society'sна обществото valuesстойности.
и от ценностите на обществото.
04:57
First, as regardsпоздрави usefulnessполезност,
Първо, по отношение на полезността,
05:00
olderпо-стари people continueпродължи to performизпълнява usefulполезен servicesуслуги.
вазрастните хора изпълняват важни функции.
05:02
One use of olderпо-стари people in traditionalтрадиционен societiesобщества
Като например, ефективно
05:05
is that they oftenчесто are still effectiveефективен
участват в
05:08
at producingпроизводство foodхрана.
призводството на храна.
05:10
AnotherДруг traditionalтрадиционен usefulnessполезност of olderпо-стари people
Друга полза от възрастните
05:12
is that they are capableспособен of babysittingГледане на деца
е това, че те могат да се грижат
05:15
theirтехен grandchildrenвнуци,
за внуците си
05:18
therebyпо този начин freeingосвобождаване up theirтехен ownсобствен adultвъзрастен childrenдеца,
и по този начин
05:20
the parentsродители of those grandchildrenвнуци,
да позовлят на родителите
05:23
to go huntingна лов and gatheringсъбиране
foodхрана for the grandchildrenвнуци.
да ходят на лов за храна.
05:24
Still anotherоще traditionalтрадиционен valueстойност of olderпо-стари people
Възрастните също са от помощ в
05:28
is in makingприготвяне toolsинструменти, weaponsоръжия, basketsКошници,
направата на инструменти, оръжия, кошници,
05:30
potsсаксии and textilesтекстил.
съдини и платове.
05:33
In factфакт, they're usuallyобикновено the people who are bestнай-доброто at it.
Всъщност, обикновено, те са най-кадърни в това.
05:35
OlderПо-стари people usuallyобикновено are the leadersлидерите
Възрастните обикновено са лидерите
05:38
of traditionalтрадиционен societiesобщества,
на племенните общества
05:41
and the people mostнай-много knowledgeableдобре осведомен about politicsполитика,
и хората с най-много познания за политика,
05:43
medicineмедицина, religionрелигия, songsпесни and dancesтанци.
медицина, религия, фолклорни песни и танци.
05:46
FinallyНакрая, olderпо-стари people in traditionalтрадиционен societiesобщества
И последно, възрастните в племенните общества
05:50
have a hugeогромен significanceзначение that would never occurвъзникне
имат значение, което никога не би имало същата важност
05:53
to us in our modernмодерен, literateграмотни societiesобщества,
в модерните, образовани общества,
05:56
where our sourcesизточници of informationинформация are booksкниги
където книгите и интернет са
06:00
and the InternetИнтернет.
източник на информация.
06:03
In contrastконтраст, in traditionalтрадиционен societiesобщества withoutбез writingписане,
Точно обратното, в племенните общества без писменост
06:04
olderпо-стари people are the repositoriesхранилища of informationинформация.
възрастните хора съхраняват ценни знания.
06:08
It's theirтехен knowledgeзнание that spellsмагии the differenceразлика
Това знание играе роля за разликата
06:11
betweenмежду survivalоцеляване and deathсмърт for theirтехен wholeцяло societyобщество
между живот и смърт на цялото племе
06:14
in a time of crisisкриза causedпричинен by rareрядък eventsсъбития
в кризисни моменти, причинени от неочаквани събития,
06:18
for whichкойто only the oldestнай-старите people aliveжив
с които само възрастните
06:21
have had experienceопит.
имат опит.
06:23
Those, then, are the waysначини in whichкойто olderпо-стари people
Това са начините, по които възрастните хора
06:26
are usefulполезен in traditionalтрадиционен societiesобщества.
са полезни в племенните общества.
06:28
TheirИм usefulnessполезност variesварира and contributesдопринася
Тяхната полезност варира и определя
06:31
to variationвариация in the society'sна обществото treatmentлечение
разликите в отношението на обществото
06:34
of the elderlyвъзрастен.
към тях.
06:36
The other setкомплект of reasonsпричини for variationвариация
Другата категория, която определя
06:38
in the treatmentлечение of the elderlyвъзрастен is
отношението към възрастните
06:40
the society'sна обществото culturalкултурен valuesстойности.
е набора културни ценности на обществото.
06:42
For exampleпример, there's particularособен emphasisударение
Например, в Източна Азия,
06:45
on respectотношение for the elderlyвъзрастен in EastИзток AsiaАзия,
уважението към възрастните
06:47
associatedсвързана with Confucius'Конфуций doctrineдоктрина
се свързва с една от доктрините на Конфуций,
06:50
of filialсиновен pietyблагочестие, whichкойто meansсредства obedienceподчинение,
която призовава към смирение пред родителя, което означава подчинение,
06:53
respectотношение and supportподдържа for elderlyвъзрастен parentsродители.
уважение и подкрепа на родителите.
06:57
CulturalКултурни valuesстойности that emphasizeподчертавам
respectотношение for olderпо-стари people
Културните ценности, които включват уважение към възрастните
07:01
contrastконтраст with the lowниско statusстатус of the elderlyвъзрастен
противоречат на ниския статус на
07:05
in the U.S.
възрастните в САЩ.
07:08
OlderПо-стари AmericansАмериканците are at a bigголям disadvantageнедостатък
Възрастните американци са в неравностойно положение
07:10
in jobработа applicationsприложения.
на пазара на труда.
07:12
They're at a bigголям disadvantageнедостатък in hospitalsболници.
Те са в неравностойно положение в болниците.
07:14
Our hospitalsболници have an explicitизричен policyполитика
Нашите болници имат ясна политика
07:17
calledНаречен age-basedвъзраст базирани allocationразпределение of healthcareздравеопазване resourcesресурси.
за насочване на ресурсите на здравната система в зависимост от възрастта.
07:20
That sinisterзловещо expressionизразяване meansсредства that
Тази злокобна политика се проявява по следния начин -
07:25
if hospitalболница resourcesресурси are limitedограничен,
ако ресурсите на болницата са ограничени,
07:27
for exampleпример if only one donorдонор heartсърце
например, ако разполага само с едно сърце
07:30
becomesстава availableна разположение for transplantтрансплантация,
за трансплантация,
07:32
or if a surgeonхирург has time to operateработи
или ако хирургът има време за операция
07:34
on only a certainопределен numberномер of patientsпациенти,
на ограничен брой пациенти,
07:36
AmericanАмерикански hospitalsболници have an explicitизричен policyполитика
американските болници
07:38
of givingдавайки preferenceпредпочитание to youngerпо-млад patientsпациенти
дават преимущество на млади пациенти
07:41
over olderпо-стари patientsпациенти
пред възрастни пациенти,
07:44
on the groundsоснование that youngerпо-млад patientsпациенти are consideredразглеждан
на основанието, че младите са
07:45
more valuableценен to societyобщество
по-ценни за обществото,
07:48
because they have more yearsгодини of life aheadнапред of them,
защото имат повече години живот пред тях,
07:50
even thoughвъпреки че the youngerпо-млад patientsпациенти have fewerпо-малко yearsгодини
макар и с по-малко
07:53
of valuableценен life experienceопит behindзад them.
житейски опит.
07:56
There are severalняколко reasonsпричини for this lowниско statusстатус
Причините за този нисък статут
08:00
of the elderlyвъзрастен in the U.S.
на възрастните хора в САЩ са няколко.
08:02
One is our ProtestantПротестантската work ethicетика
Едната причина е нашата Протестантска работна етика,
08:04
whichкойто placesместа highВисоко valueстойност on work,
която цени работоспособността изключително,
08:07
so olderпо-стари people who are no longerповече време workingработа
и възрастните хора, които вече не работят
08:10
aren'tне са respectedуважаван.
не са уважавани.
08:12
AnotherДруг reasonпричина is our AmericanАмерикански emphasisударение
Друга причина е тежестта, която придаваме
08:14
on the virtuesдобродетели of self-relianceсамостоятелност and independenceнезависимост,
на самостоятелността и независимостта,
08:17
so we instinctivelyинстинктивно look down on olderпо-стари people
така че инстинктивно гледаме отвисоко на възрастните хора, които
08:20
who are no longerповече време self-reliantсамоуверен and independentнезависим.
които вече не са самостоятелни и независими.
08:23
Still a thirdтрета reasonпричина is our AmericanАмерикански cultкулт of youthмладежта,
Още една, трета причина, е нашият американски култ към младежта,
08:27
whichкойто showsпредавания up even in our advertisementsреклами.
който се показва дори в рекламите.
08:31
AdsРеклами for Coca-ColaКока-кола and beerБира always depictизобразяват
Рекламите на "Кока-кола" и бира винаги изобразяват
08:34
smilingусмихнати youngмлад people,
усмихнати млади хора,
08:37
even thoughвъпреки че oldстар as well as youngмлад people
въпреки че старите, както и младите хора,
08:38
buyКупувам and drinkпитие Coca-ColaКока-кола and beerБира.
купуват и пият "Кока-кола" и бира.
08:40
Just think, what's the last time you saw
Помислете за момент, кога за последен път видяхте
08:43
a CokeКокс or beerБира adреклама depictingизобразяващи smilingусмихнати people
реклама на кола или бира, с усмихнати хора
08:45
85 yearsгодини oldстар? Never.
на 85 години? Никога.
08:47
InsteadВместо това, the only AmericanАмерикански adsобяви
Вместо това, единствените американски реклами
08:50
featuringс участието на white-hairedбели коси oldстар people
с участието на побелели стари хора
08:52
are adsобяви for retirementпенсиониране homesдомове and pensionпенсия planningпланиране.
са тези на старческите домове и пенсионно планиране.
08:54
Well, what has changedпроменен in the statusстатус
В крайна сметка, какво се е променило в статута
08:58
of the elderlyвъзрастен todayднес
на възрастните хора днес,
09:00
comparedсравнение to theirтехен statusстатус in traditionalтрадиционен societiesобщества?
в сравнение с техния статут в традиционните общества?
09:02
There have been a fewмалцина changesпромени for the better
Имало няколко промени към по-добро
09:05
and more changesпромени for the worseпо-лошо.
и повече промени към по-лошо.
09:07
BigГолям changesпромени for the better
Големите промени към по-добро
09:10
includeвключва the factфакт that todayднес we enjoyнаслади се
включват факта, че днес се радваме
09:11
much longerповече време livesживота,
на много по-дълъг живот,
09:13
much better healthздраве in our oldстар ageвъзраст,
много по-добро здраве в старостта,
09:15
and much better recreationalза развлечение opportunitiesвъзможности.
и много по-добри възможности за отдих.
09:18
AnotherДруг changeпромяна for the better is that we now have
Друга промяна за по-добро е, че сега имаме
09:21
specializedспециализиран retirementпенсиониране facilitiesудобства
специализирани пенсионни заведения
09:24
and programsпрограми to take careгрижа of oldстар people.
и програми, за да се грижат за възрастните.
09:26
ChangesПромени for the worseпо-лошо beginзапочвам with the cruelжесток realityреалност
Промените за по-лошо започват с жестоката реалност,
09:30
that we now have
че сега имаме
09:33
more oldстар people and fewerпо-малко youngмлад people
повече стари хора и по-малко млади хора
09:34
than at any time in the pastминало.
отколкото някога.
09:37
That meansсредства that all those oldстар people
Това означава, че всички тези стари хора
09:40
are more of a burdenтежест on the fewмалцина youngмлад people,
са по-скоро в тежест на малкото млади хора,
09:41
and that eachвсеки oldстар personчовек has lessпо-малко individualиндивидуален valueстойност.
и че всеки стар човек има по-малко стойност като личност.
09:44
AnotherДруг bigголям changeпромяна for the worseпо-лошо
in the statusстатус of the elderlyвъзрастен
Друга голяма промяна за по-лошо в статута на възрастните хора
09:48
is the breakingскъсване of socialсоциален tiesвръзки with ageвъзраст,
е разпадането на социалните връзки с напредъка на възрастта,
09:51
because olderпо-стари people, theirтехен childrenдеца,
тъй като възрастните хора, техните деца,
09:54
and theirтехен friendsприятели,
и техните приятели,
09:56
all moveход and scatterточкова independentlyНезависимо of eachвсеки other
всички се местят и праскът независимо едни от други,
09:57
manyмного timesпъти duringпо време на theirтехен livesживота.
многократно през живота си.
10:00
We AmericansАмериканците moveход on the averageсредно аритметично
Ние американците се местим средно
10:02
everyвсеки fiveпет yearsгодини.
на всеки пет години.
10:04
HenceСледователно our olderпо-стари people are likelyвероятно
Затова нашите възрастни хора има вероятност
10:06
to endкрай up livingжив distantдалечен from theirтехен childrenдеца
да се окажат живеещи далеч от децата
10:08
and the friendsприятели of theirтехен youthмладежта.
и приятелите си.
10:10
YetОще anotherоще changeпромяна for the worseпо-лошо
in the statusстатус of the elderlyвъзрастен
Още друга промяна към по-лошо
10:13
is formalформален retirementпенсиониране from the workforceработна сила,
е официалното оттегляне на възрастните като работната сила,
10:16
carryingносене with it a lossзагуба of work friendshipsприятелства
което води до загуба на работни приятелства
10:20
and a lossзагуба of the self-esteemсамочувствие associatedсвързана with work.
и загуба на самочувствието, свързано с работата.
10:23
PerhapsМоже би the biggestНай-големият changeпромяна for the worseпо-лошо
Може би най-голямата промяна за лошо
10:27
is that our elderlyвъзрастен are objectivelyобективно
е, че нашите възрастни хора са реално
10:29
lessпо-малко usefulполезен than in traditionalтрадиционен societiesобщества.
по-малко полезни, отколкото тези в традиционните общества.
10:32
WidespreadШироко разпространена literacyграмотност meansсредства that they are no longerповече време
Широко разпространени грамотност означава, че те вече не са
10:36
usefulполезен as repositoriesхранилища of knowledgeзнание.
полезни като пазители на знание.
10:38
When we want some informationинформация,
Когато имаме нужда от някаква информация,
10:41
we look it up in a bookКнига or we GoogleGoogle it
проверяваме в книга или в "Гугъл",
10:43
insteadвместо of findingнамиране some oldстар personчовек to askпитам.
вместо да потърсим някой стар човек, когото да попитаме.
10:45
The slowбавен paceтемпо of technologicalтехнологически changeпромяна
Бавният темп на технологични промени
10:49
in traditionalтрадиционен societiesобщества
в традиционните общества
10:51
meansсредства that what someoneнякой learnsнаучава there as a childдете
означава, че това, което някой научи там като дете
10:53
is still usefulполезен when that personчовек is oldстар,
е все още полезно, когато това лице остарее;
10:56
but the rapidбърз paceтемпо of technologicalтехнологически changeпромяна todayднес
но бързите темпове на технологичен прогрес
10:58
meansсредства that what we learnуча as childrenдеца
означават, че това, което научаваме като деца
11:02
is no longerповече време usefulполезен 60 yearsгодини laterпо късно.
не е полезно 60 години по-късно.
11:04
And converselyобратно, we olderпо-стари people are not fluentВладее
И обратно, ние по-възрастните хора не сме перфектни
11:07
in the technologiesтехнологии essentialсъществен for survivingоцелял
в технологии, от съществено значение за оцеляването ни
11:09
in modernмодерен societyобщество.
в съвременното общество.
11:12
For exampleпример, as a 15-year-old-годишен,
Например, на 15-годишна възраст,
11:14
I was consideredразглеждан outstandinglyoutstandingly
good at multiplyingумножаване numbersчисленост
аз се смятах за изключително добър в умножаването на числа,
11:16
because I had memorizedзапаметява the multiplicationумножение tablesмаси
защото съм запомнил таблицата за умножение
11:20
and I know how to use logarithmsлогаритми
и знаех как да боравя с логаритми
11:23
and I'm quickбърз at manipulatingманипулиране a slideпързалка ruleправило.
и аз съм бърз със сметачната линия.
11:25
TodayДнес, thoughвъпреки че, those skillsумения are utterlyнапълно uselessбезполезен
Днес обаче, тези умения са крайно безполезни,
11:28
because any idiotидиот
защото всеки идиот
11:31
can now multiplyумножавам eight-digitосем цифров numbersчисленост
сега може да се умножава осемцифрени числа
11:34
accuratelyакуратно and instantlyмигновено with a pocketджоб calculatorкалкулатор.
точно и бързо, с джобен калкулатор.
11:36
ConverselyИ обратно, I at ageвъзраст 75
И обратно, на 75-годишна възраст
11:39
am incompetentнекомпетентен at skillsумения
съм некомпетентен и ми липсват умения
11:41
essentialсъществен for everydayвсеки ден life.
жизненоважни за всекидневния живот.
11:44
My family'sсемейство first TVТЕЛЕВИЗИЯ setкомплект in 1948
Първият телевизор в семейстовот ми, през 1948 г.,
11:46
had only threeтри knobsкопчета that I quicklyбързо masteredусвоили:
имаше само три копчета, които бързо усвоих:
11:49
an on-offвключване изключване switchключ, a volumeсила на звука knobкопчето,
бутон за включване-изключване, звук,
11:52
and a channelканал selectorселектор knobкопчето.
и копче за избор на канал.
11:55
TodayДнес, just to watch a programпрограма
Днес, само за да гледам една програма
11:57
on the TVТЕЛЕВИЗИЯ setкомплект in my ownсобствен houseкъща,
на телевизора в собствената ми къща
11:59
I have to operateработи a 41-button-бутон TVТЕЛЕВИЗИЯ remoteотдалечен
трябва да боравя с дистанцинно с 41 копчета
12:02
that utterlyнапълно defeatsпоражения me.
и това напълно ме побеждава.
12:05
I have to telephoneтелефон my 25-year-old-годишен sonsсинове
Трябва да телефонирам 25-годишните си синове
12:07
and askпитам them to talk me throughпрез it
и да ги помоля за напътситвия
12:10
while I try to pushтласък those wretchedнещастни 41 buttonsбутони.
докато натискам тези нещастни 41 бутона.
12:13
What can we do to improveподобряване на the livesживота of the elderlyвъзрастен
Какво можем да направим за подобряване на живота на възрастните хора
12:18
in the U.S., and to make better use of theirтехен valueстойност?
в САЩ и да използваме по-добре тяхната стойност?
12:20
That's a hugeогромен problemпроблем.
Това е огромен проблем.
12:24
In my remainingоставащ fourчетирима minutesминути todayднес,
В оставащите ми четири минути днес,
12:26
I can offerоферта just a fewмалцина suggestionsпредложения.
мога да дам само няколко предложения.
12:28
One valueстойност of olderпо-стари people is that they are
Една стойност на възрастните хора е, че те са
12:31
increasinglyвсе повече usefulполезен as grandparentsбаби и дядовци
все по-полезни като прародители
12:33
for offeringпредлагане high-qualityвисоко качество childcareдетски заведения
заради това, че предлагат висококачествена грижа
12:36
to theirтехен grandchildrenвнуци, if they chooseизбирам to do it,
за внуците си, ако те изберат да го направят,
12:38
as more youngмлад womenДами enterвъведете the workforceработна сила
тъй като все повече млади жени стават част от работната сила
12:41
and as fewerпо-малко youngмлад parentsродители of eitherедин genderпол
а тъй като все по-малко млади родители, и от двата пола,
12:44
stayстоя home as full-timeпълен работен ден caretakersвъзпитателите of theirтехен childrenдеца.
стоят вкъщи да гледат децата си.
12:46
ComparedВ сравнение to the usualобичаен alternativesалтернативи
В сравнение с обичайните алтернативи
12:50
of paidплатен babysittersдетегледачки and day careгрижа centersцентрове,
на платени детегледачки и детски градини,
12:52
grandparentsбаби и дядовци offerоферта superiorизключителен, motivatedмотивирани,
прародители предлагат превъзходна, мотивирана
12:56
experiencedопитен childдете careгрижа.
опитна грижа за децата.
12:59
They'veТе сте alreadyвече gainedпридобит experienceопит
from raisingповишаване theirтехен ownсобствен childrenдеца.
Те вече са натрупали опит с отглеждането на собствените си деца.
13:01
They usuallyобикновено love theirтехен grandchildrenвнуци,
Те обикновено обичат своите внуци,
13:05
and are eagerнетърпелив to spendхарча time with them.
и са щастливи да прекарват време с тях.
13:07
UnlikeЗа разлика от other caregiversнастойници,
За разлика от другите детегледачи,
13:10
grandparentsбаби и дядовци don't quitнапускам theirтехен jobработа
бабите и дядовците няма да напуснат работа,
13:12
because they foundнамерено anotherоще jobработа with higherпо-висок payплащам
защото са намерили друга, с по-високо заплащане,
13:14
looking after anotherоще babyбебе.
за друго бебе.
13:17
A secondвтори valueстойност of olderпо-стари people is paradoxicallyпарадоксално
Друга стойност на възрастните хора е парадоксално
13:20
relatedсроден to theirтехен lossзагуба of valueстойност
свързана с тяхната загуба на стойност,
13:23
as a resultрезултат of changingсмяна worldсвят
conditionsусловия and technologyтехнология.
в резултат на променящите се световни условия и технологии.
13:25
At the sameедин и същ time, olderпо-стари people have gainedпридобит
В същото време възрастните хора имат повече
13:30
in valueстойност todayднес preciselyточно because
стойност днес, именно защото
13:32
of theirтехен uniqueединствен по рода си experienceопит of livingжив conditionsусловия
притежават уникален опит в условия на живот,
13:34
that have now becomeда стане rareрядък
които вече са редки,
13:37
because of rapidбърз changeпромяна, but that could come back.
поради бързите промени, но това може да се върне.
13:39
For exampleпример, only AmericansАмериканците now in theirтехен 70s
Например, само американците, които са в техните 70 години
13:42
or olderпо-стари todayднес can rememberпомня
или по-възрастни, днес помнят живота
13:45
the experienceопит of livingжив throughпрез a great depressionдепресия,
по време на Голямата депресия,
13:47
the experienceопит of livingжив throughпрез a worldсвят warвойна,
по време на Втората световна война,
13:51
and agonizingмъчителен whetherдали or not
и ужасно или не,
13:53
droppingотпадане atomicатомен bombsбомби would be more horribleужасен
спускането на атомни бомби би имало по-ужасни
13:56
than the likelyвероятно consequencesпоследствия
of not droppingотпадане atomicатомен bombsбомби.
последици от не-спускането им.
13:59
MostНай-много of our currentтекущ votersизбирателите and politiciansполитици
Повечето от нашите текущи избиратели и политици
14:03
have no personalперсонален experienceопит of any of those things,
нямат личен опит с нито едно от тези неща,
14:05
but millionsмилиони of olderпо-стари AmericansАмериканците do.
но милиони възрастни американци, имат.
14:08
UnfortunatelyЗа съжаление, all of those terribleужасен situationsситуации
За съжаление, всички тези ужасни моменти
14:11
could come back.
може да се повторят.
14:13
Even if they don't come back,
Дори да не се повторят,
14:15
we have to be ableспособен to planплан for them
ние трябва да можем да планираме за тях
14:16
on the basisоснова of the experienceопит of what they were like.
въз основа на знанието и опита от преживяването.
14:18
OlderПо-стари people have that experienceопит.
Възрастните хора имат това знание.
14:21
YoungerПо-младите people don't.
Младите хора - не.
14:23
The remainingоставащ valueстойност of olderпо-стари people
Останалата част от стойността на възрастните хора,
14:25
that I'll mentionспоменавам involvesвключва recognizingпризнаването that
която ще спомена, включва признанието, че
14:26
while there are manyмного things that olderпо-стари people
макар да има много неща, които възрастните хора
14:29
can no longerповече време do,
вече не могат да вършат,
14:31
there are other things that they can do
има други неща, които те могат да вършат
14:33
better than youngerпо-млад people.
по-добре от младите хора.
14:34
A challengeпредизвикателство for societyобщество is
to make use of those things
Предизвикателство за обществото е да се използват тези неща,
14:37
that olderпо-стари people are better at doing.
в които възрастните хора са по-добри.
14:39
Some abilitiesспособности, of courseкурс, decreaseнамаление with ageвъзраст.
Някои способности, разбира се, намаляват с възрастта.
14:42
Those includeвключва abilitiesспособности at tasksзадачи
Те включват изпълнението на задачи,
14:45
requiringизискващи physicalфизически strengthсила and staminaиздръжливост,
които изискват физическа сила и издръжливост,
14:48
ambitionамбиция, and the powerмощност of novelроман reasoningобосновавам се
амбиция и силата на разсъждението
14:51
in a circumscribedограничена situationситуация,
в дадени ситуации,
14:55
suchтакъв as figuringфигуриращ out the structureструктура of DNAДНК,
като например разгадавеното на структурата на ДНК,
14:57
bestнай-доброто left to scientistsучени underпри the ageвъзраст of 30.
което е най-добре да оставим на учени под 30-годишна възраст.
15:00
ConverselyИ обратно, valuableценен attributesатрибути
Но пък ценните атрибути,
15:03
that increaseнараства with ageвъзраст includeвключва experienceопит,
които придобиваме с възрастта включват опит,
15:05
understandingразбиране of people and humanчовек relationshipsвзаимоотношения,
разбиране на хората и човешките взаимоотношения,
15:09
abilityспособност to help other people
способността да помогнем на други хора
15:12
withoutбез your ownсобствен egoего gettingполучаване на in the way,
без собственото ни его да ни се пречка,
15:14
and interdisciplinaryинтердисциплинарни thinkingмислене about largeголям databasesбази данни,
и интердисциплинарно мислене за големи бази данни,
15:16
suchтакъв as economicsикономика and comparativeсравнителна historyистория,
като икономика и сравнителна история,
15:20
bestнай-доброто left to scholarsучени over the ageвъзраст of 60.
които е най-добре да оставим на учените на възраст над 60.
15:23
HenceСледователно olderпо-стари people are
much better than youngerпо-млад people
Затова възрастните хора са много по-добри от по-младите хора
15:26
at supervisingнадзор, administeringадминистриране на, advisingконсултиране,
в надзор, управление, консултиране,
15:28
strategizingстратегии, teachingобучение, synthesizingсинтезиране,
стратегическо мислене, преподаване, синтезиране,
15:32
and devisingразработването на long-termдългосрочен plansпланове.
и разработване на дългосрочни планове.
15:36
I've seenвидян this valueстойност of olderпо-стари people
Аз съм виждал тази стойност на възрастните хора
15:39
with so manyмного of my friendsприятели in theirтехен 60s,
с толкова много от моите приятели в техните 60,
15:41
70s, 80s and 90s,
70, 80 и 90 години,
15:43
who are still activeактивен as investmentинвестиция managersмениджъри,
които са все още активни като инвестиционни мениджъри,
15:45
farmersфермери, lawyersадвокати and doctorsлекари.
земеделски производители, адвокати и лекари.
15:48
In shortнисък, manyмного traditionalтрадиционен societiesобщества
Накратко, много традиционни общества
15:51
make better use of theirтехен elderlyвъзрастен
използват качествата на техните възрастни по-добре
15:54
and give theirтехен elderlyвъзрастен more satisfyingзадоволяване livesживота
и дават възможнаст на възрастните за по-качествен живот,
15:56
than we do in modernмодерен, bigголям societiesобщества.
отколкото ние, в модерните, големи общества.
15:59
ParadoxicallyПарадоксално nowadaysв днешно време,
Парадоксално днес,
16:02
when we have more elderlyвъзрастен people than ever before,
когато имаме повече възрастни хора от всякога,
16:04
livingжив healthierпо-здрави livesживота and with better medicalмедицински careгрижа
живеещи по-здравословен живот и с по-добри медицински грижи
16:06
than ever before,
от всякога,
16:09
oldстар ageвъзраст is in some respectsотношения more miserableжалък
старостта е в някои отношения по-нещастна
16:11
than ever before.
от всякога.
16:13
The livesживота of the elderlyвъзрастен are widelyшироко recognizedразпознат
Животът на възрастните хора е всеобщо признат
16:15
as constitutingпредставляващи a disasterбедствие area■ площ
като представляващи бедствена област
16:18
of modernмодерен AmericanАмерикански societyобщество.
на съвременното американското общество.
16:20
We can surelyсигурно do better by learningизучаване на
Ние със сигурност можем да научим много
16:23
from the livesживота of the elderlyвъзрастен
от живота на възрастните хора
16:25
in traditionalтрадиционен societiesобщества.
в традиционните общества.
16:26
But what's trueвярно of the livesживота of the elderlyвъзрастен
Но това, което е вярно за живота на възрастните хора
16:28
in traditionalтрадиционен societiesобщества
в традиционните общества
16:30
is trueвярно of manyмного other featuresХарактеристика
се отнася и за много други функции
16:32
of traditionalтрадиционен societiesобщества as well.
и на традиционните общества.
16:34
Of courseкурс, I'm not advocatingзастъпничество that we all give up
Разбира се, аз не съм застъпник на това, че трябва да се откажем от
16:36
agricultureселско стопанство and metalметал toolsинструменти
селското стопанство и металните инструменти
16:39
and returnвръщане to a hunter-gathererпървобитните lifestyleначин на живот.
и да се станем ловци-събирачи.
16:41
There are manyмного obviousочевиден respectsотношения
В много отношения
16:44
in whichкойто our livesживота todayднес are farдалече happierпо-щастливи
живеем далеч по-щастливо днес
16:45
than those in smallмалък, traditionalтрадиционен societiesобщества.
отколкото, в малките, традиционните общества.
16:48
To mentionспоменавам just a fewмалцина examplesпримери,
Да спомена само няколко примера,
16:51
our livesживота are longerповече време, materiallyсъществено much richerпо-богати,
живеем по-дълго, материално по-богати,
16:53
and lessпо-малко plaguedпорази by violenceнасилие
и с по-малко насилие,
16:56
than are the livesживота of people in traditionalтрадиционен societiesобщества.
отколкото хората в традиционните общества.
16:58
But there are alsoсъщо things to be admiredвъзхищават
Но има и неща, в племенните общества,
17:01
about people in traditionalтрадиционен societiesобщества,
на които да се възхитим,
17:04
and perhapsможе би to be learnedнаучен from them.
и от които може би да се поучим.
17:06
TheirИм livesживота are usuallyобикновено sociallyсоциално much richerпо-богати
Животът им обикновено е социално много по-богат
17:08
than our livesживота,
от нашия живот,
17:11
althoughмакар че materiallyсъществено poorerпо-бедните.
макар и материално по-оскъден
17:12
TheirИм childrenдеца are more self-confidentсамоуверени,
Децата им са по-самоуверени,
17:15
more independentнезависим, and more sociallyсоциално skilledопитен
по-самостоятелни и по-социално квалифицирани,
17:18
than are our childrenдеца.
отколкото са нашите деца.
17:20
They think more realisticallyреалистично
about dangersопасности than we do.
Те мислят по-реалистично за опасностите, отколкото нас.
17:23
They almostпочти never dieумирам of diabetesдиабет, heartсърце diseaseболест,
Почти никога не умират от диабет, сърдечни проблеми,
17:26
strokeудар, and the other noncommunicableнезаразни diseasesзаболявания
инфаркт, както и други подобни болести,
17:30
that will be the causesкаузи of deathсмърт of almostпочти
коити ще са причина за смъртта на почти
17:33
all of us in this roomстая todayднес.
всички от нас, в тази стая.
17:36
FeaturesФункции of the modernмодерен lifestyleначин на живот
predisposeпредразполагат us to those diseasesзаболявания,
Особеностите на съвременния начин на живот ни предразполагат към тези болести,
17:39
and featuresХарактеристика of the traditionalтрадиционен lifestyleначин на живот
а характеристиките на традиционния начин на живот
17:43
protectзащитавам us againstсрещу them.
ни предпазват от тях.
17:45
Those are just some examplesпримери of what we can learnуча
Това са само няколко примера за това, какво можем да научим
17:47
from traditionalтрадиционен societiesобщества.
от традиционните общества.
17:50
I hopeнадявам се that you will find it as fascinatingочарователен
Надявам, че ще сметнете за толкова увлекателно
17:52
to readПрочети about traditionalтрадиционен societiesобщества
да прочетете за традиционните общества,
17:54
as I foundнамерено it to liveживея in those societiesобщества.
за колкото увлекателен аз сметнах живота сред тях.
17:56
Thank you.
Благодаря.
17:59
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
18:01
Translated by Velimira Velikova
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Jared Diamond - Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Why you should listen

In his books Guns, Germs and Steel and Collapse (and the popular PBS and National Geographic documentaries they inspired), big-picture scholar Jared Diamond explores civilizations and why they all seem to fall. Now in his latest book, The World Until Yesterday, Diamond examines small, traditional, tribal societies -- and suggests that modern civilization is only our latest solution to survival.
 
Diamond’s background in evolutionary biology, geography and physiology informs his integrated vision of human history. He posits that success -- and failure -- depends on how well societies adapt to their changing environment.

More profile about the speaker
Jared Diamond | Speaker | TED.com