English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Jared Diamond: How societies can grow old better

Jared Diamond: Cum pot societăţile îmbătrâni frumos

Filmed
Views 960,426

Există o ironie în spatele eforturilor concentrate pe prelungirea duratei de viaţă a oamenilor: Într-o societate preocupată de tinereţe nu este amuzant deloc să fii bâtrăn. Oamenii bătrâni pot deveni izolaţi, să îşi piardă sensul vieţii sau să aibă lipsuri materiale. În această interesantă expunere, Jared Diamnond ne prezintă câteva dintre modurile în care diferite societăţi îşi tratează bătrânii -- unele mai bine şi altele mai rău -- şi ne sugerează că ar trebui să ţinem cont de experienţa acestora.

- Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio

To give me an idea of how many of you here
Pentru a-mi face o idee câţi dintre voi
00:12
may find what I'm about to tell you
ar considera că ceea ce voi spune
00:14
of practical value,
are o valoare practică,
00:17
let me ask you please to raise your hands:
rog să ridice mâna
00:18
Who here is either over 65 years old
toţi cei care au peste 65 de ani,
00:21
or hopes to live past age 65
sau speră că vor trăi peste 65 de ani
00:24
or has parents or grandparents who did live
sau au părinţi sau bunici care au trăit
00:28
or have lived past 65,
sau încă trăiesc şi au peste 65 de ani.
00:31
raise your hands please. (Laughter)
Ridicaţi mâna, vă rog. (Râsete)
00:33
Okay. You are the people to whom my talk
OK. Voi sunteţi cei pentru care discursul meu
00:36
will be of practical value. (Laughter)
va avea valoare practică. (Râsete)
00:38
The rest of you
Ceilalţi nu veți găsi
00:40
won't find my talk personally relevant,
relevanță directă și personală,
00:42
but I think that you will still find the subject
totuși cred că veţi găsi subiectul
00:44
fascinating.
fascinant.
00:46
I'm going to talk about growing older
Am să vorbesc despre îmbătrânire
00:47
in traditional societies.
în societăţile tradiţionale.
00:49
This subject constitutes just one chapter
Acest subiect constituie doar un capitol
00:51
of my latest book, which compares
din ultima mea carte publicată care compară
00:54
traditional, small, tribal societies
societăţile tradiţionale, mici, tribale
00:57
with our large, modern societies,
cu societăţile mari, moderne,
01:00
with respect to many topics
cu privire la subiecte
01:02
such as bringing up children,
precum creşterea copiilor,
01:04
growing older, health, dealing with danger,
îmbătrânirea, sănătatea, gestionarea pericolului,
01:06
settling disputes, religion
aplanarea disputelor, religia
01:10
and speaking more than one language.
şi vorbirea mai multor limbi.
01:12
Those tribal societies, which constituted
Societăţile tribale care au constituit
01:15
all human societies for most of human history,
mai toate societăţile umane din istorie,
01:18
are far more diverse than are our modern,
sunt mult mai diversificate decât
01:21
recent, big societies.
marile comunități moderne de astăzi.
01:24
All big societies that have governments,
Toate societăţile mari care au guverne
01:26
and where most people are strangers to each other,
şi în care mulţi oameni se simt înstrăinaţi,
01:28
are inevitably similar to each other
sunt asemănătoare între ele
01:31
and different from tribal societies.
şi diferite de societăţile tribale.
01:33
Tribes constitute thousands of natural experiments
Triburile reprezintă mii de experimente naturale
01:36
in how to run a human society.
de administrare a unei comunități umane.
01:39
They constitute experiments from which we ourselves
Constituie experimente din care noi înşine
01:42
may be able to learn.
am putea învăța.
01:45
Tribal societies shouldn't be scorned
Societăţile tribale n-ar trebui dispreţuite
01:47
as primitive and miserable,
drept primitive şi sărăcăcioase,
01:49
but also they shouldn't be romanticized
însă n-ar trebui nici idealizate
01:51
as happy and peaceful.
ca fericite şi pline de pace.
01:53
When we learn of tribal practices,
Când aflăm despre practicile tribale,
01:55
some of them will horrify us,
unele dintre ele ne vor oripila,
01:58
but there are other tribal practices which,
dar există alte practici tribale
01:59
when we hear about them,
pe care
02:02
we may admire and envy
poate le-am admira sau invidia
02:03
and wonder whether we could adopt those practices
şi pe care le-am putea adopta
02:05
ourselves.
pentru noi.
02:07
Most old people in the U.S. end up living
Majoritatea vârstnicilor din S.U.A. ajung să trăiască
02:10
separately from their children
separat de copiii lor
02:13
and from most of their friends
şi de restul prietenilor
02:15
of their earlier years,
din tinerețe,
02:17
and often they live in separate
retirements homes for the elderly,
separați adesea în azile pentru bătrâni,
02:18
whereas in traditional societies,
pe când în societăţile tradiţionale,
02:22
older people instead live out their lives
bătrânii îşi trăiesc viaţa
02:24
among their children, their other relatives,
printre copiii și rudele lor
02:27
and their lifelong friends.
şi prietenii de-o viaţă.
02:29
Nevertheless, the treatment of the elderly
Totuși tratamentul celor în vârstă
02:32
varies enormously among traditional societies,
variază enorm în rândul societăților tradiționale,
02:34
from much worse to much better
de la mult mai rău la mult mai bine
02:37
than in our modern societies.
faţă de societățile moderne.
02:39
At the worst extreme, many traditional societies
În extrema rea, multe societăți tradiționale
02:42
get rid of their elderly
se descotorosesc de bătrânii lor
02:45
in one of four increasingly direct ways:
într-unul din patru moduri:
02:47
by neglecting their elderly
îi neglijează,
02:50
and not feeding or cleaning them until they die,
nu-i hrănesc sau nu-i spală până când mor;
02:52
or by abandoning them when the group moves,
îi abandonează atunci când grupul se mută;
02:56
or by encouraging older people to commit suicide,
îi încurajează să se sinucidă,
02:59
or by killing older people.
sau îi ucid.
03:02
In which tribal societies do children
Care sunt societățile tribale în care copiii
03:05
abandon or kill their parents?
își abandonează sau îşi ucid părinții?
03:07
It happens mainly under two conditions.
Se întâmplă în general în două situaţii.
03:10
One is in nomadic, hunter-gather societies
Prima, în societățile nomade de vânători și culegători
03:13
that often shift camp
care adesea își mută tabăra
03:16
and that are physically incapable
și sunt fizic incapabili
03:18
of transporting old people who can't walk
să transporte bătrânii care nu se pot deplasa,
03:20
when the able-bodied younger people already
în timp ce persoanele tinere capabile
03:23
have to carry their young children
trebuie să își care copiii
03:25
and all their physical possessions.
și bunurile.
03:27
The other condition is in societies
A doua condiție o regăsim în societăți
03:30
living in marginal or fluctuating environments,
ce trăiesc în medii extreme sau imprevizibile,
03:32
such as the Arctic or deserts,
frigul arctic sau deșerturi aride,
03:36
where there are periodic food shortages,
unde periodic există penurie de resurse
03:38
and occasionally there just isn't enough food
şi uneori nu există destulă hrană
03:41
to keep everyone alive.
pentru a menține pe toți în viață.
03:43
Whatever food is available has to be reserved
Hrana disponibilă trebuie să fie rezervată
03:45
for able-bodied adults and for children.
adulţilor apți şi copiilor.
03:47
To us Americans, it sounds horrible
Pentru noi americanii sună oribil
03:52
to think of abandoning or killing
să fii nevoit a-ți abandona sau ucide
03:55
your own sick wife or husband
soția sau soțul bolnav,
03:57
or elderly mother or father,
mama sau tatăl vârstnic,
03:59
but what could those traditional societies
dar ce altceva puteau face
04:01
do differently?
aceste comunități tradiționale?
04:05
They face a cruel situation of no choice.
Se aflau în situații crude fără ieșire.
04:07
Their old people had to do it to their own parents,
Bătrânii au procedat la fel cu părinții lor,
04:10
and the old people know
iar acum vârstnicii știu
04:13
what now is going to happen to them.
ce urmează să li se întâmple.
04:15
At the opposite extreme
La extrema opusă
04:18
in treatment of the elderly, the happy extreme,
a tratamentului vârstnicilor, extrema fericită,
04:20
are the New Guinea farming societies
sunt comunitățile de fermieri din Noua Guinee,
04:22
where I've been doing my fieldwork
for the past 50 years,
unde am activat în ultimii 50 de ani
04:24
and most other sedentary traditional societies
şi majoritatea comunităților sedentare tradiționale
04:27
around the world.
de pe glob.
04:31
In those societies, older people are cared for.
În aceste societăți oamenii bătrâni sunt îngrijiți.
04:33
They are fed. They remain valuable.
Sunt hrăniți. Sunt consideraţi valoroși.
04:36
And they continue to live in the same hut
Și continuă să trăiască cu copiii
04:38
or else in a nearby hut near their children,
în aceeași colibă sau în apropiere,
04:40
relatives and lifelong friends.
lângă rude şi prietenii de-o viață.
04:43
There are two main sets of reasons for this variation
Există două motive principale pentru diferențele
04:47
among societies in their treatment
în care societăţile tratează
04:49
of old people.
bătrânii.
04:52
The variation depends especially
Acestea depind în special
04:53
on the usefulness of old people
de utilitatea vârstnicilor
04:55
and on the society's values.
și de valorile societății.
04:57
First, as regards usefulness,
În ce priveşte utilitatea,
05:00
older people continue to perform useful services.
bătrânii continuă să servească comunităţii.
05:02
One use of older people in traditional societies
În societăţile tradiţionale,
05:05
is that they often are still effective
bătrânii încă pot ajuta
05:08
at producing food.
la producerea hranei.
05:10
Another traditional usefulness of older people
Un alt serviciu adus de bătrâni
05:12
is that they are capable of babysitting
este grija de copii mici,
05:15
their grandchildren,
de nepoți,
05:18
thereby freeing up their own adult children,
ajutându-şi astfel copiii, acum adulţi,
05:20
the parents of those grandchildren,
părinții nepoților,
05:23
to go hunting and gathering
food for the grandchildren.
să poată vâna sau culege hrană pentru nepoți.
05:24
Still another traditional value of older people
O altă valoare tradițională a bătrânilor
05:28
is in making tools, weapons, baskets,
este în confecționarea de unelte, arme, coșuri,
05:30
pots and textiles.
ceramice și textile.
05:33
In fact, they're usually the people who are best at it.
De obicei bătrânii se pricep cel mai bine la asta.
05:35
Older people usually are the leaders
Cei mai în vârstă sunt de obicei liderii
05:38
of traditional societies,
societăților tradiționale,
05:41
and the people most knowledgeable about politics,
cei mai cunoscători în politică,
05:43
medicine, religion, songs and dances.
medicină, religie, cântece și dansuri.
05:46
Finally, older people in traditional societies
În fine, bătrânii din societățile tradiționale
05:50
have a huge significance that would never occur
au o imensă importanță cognitivă,
05:53
to us in our modern, literate societies,
irelevantă în societățile noastre moderne, educate,
05:56
where our sources of information are books
unde sursele de informare le constituie cărțile
06:00
and the Internet.
și Internetul.
06:03
In contrast, in traditional societies without writing,
Dimpotrivă, în societățile tradiționale care nu scriu,
06:04
older people are the repositories of information.
bătrânii sunt păstrătorii de informații.
06:08
It's their knowledge that spells the difference
Cunoştințele lor sunt cruciale
06:11
between survival and death for their whole society
pentru supraviețuirea întregii comunități
06:14
in a time of crisis caused by rare events
în perioade de criză cauzate de evenimente rare,
06:18
for which only the oldest people alive
pe care numai oamenii bătrâni
06:21
have had experience.
le-au trăit.
06:23
Those, then, are the ways in which older people
Acestea sunt modurile prin care oamenii în vârstă
06:26
are useful in traditional societies.
sunt folositori în societățile tradiționale.
06:28
Their usefulness varies and contributes
Utilitatea lor variază şi contribuie
06:31
to variation in the society's treatment
la felul în care societatea tratează
06:34
of the elderly.
bătrânii.
06:36
The other set of reasons for variation
Celălalt set de motive pentru diferențele
06:38
in the treatment of the elderly is
cu care sunt trataţi bătrânii îl reprezintă
06:40
the society's cultural values.
valorile culturale ale societății.
06:42
For example, there's particular emphasis
De exemplu, se pune un accent deosebit
06:45
on respect for the elderly in East Asia,
pe respectul acordat bătrânilor în Asia de Est
06:47
associated with Confucius' doctrine
provenit din doctrina lui Confucius
06:50
of filial piety, which means obedience,
de supunere filială, care înseamnă obediență,
06:53
respect and support for elderly parents.
respect și sprijin pentru părinții în vârstă.
06:57
Cultural values that emphasize
respect for older people
Valorile culturale care promovează acest respect
07:01
contrast with the low status of the elderly
contrastează cu statutul inferior al vârstnicilor
07:05
in the U.S.
în Statele Unite.
07:08
Older Americans are at a big disadvantage
Americanii în vîrstă au un mare dezavantaj
07:10
in job applications.
când depun cerere de angajare.
07:12
They're at a big disadvantage in hospitals.
Se află în dezavantaj mare în spitale.
07:14
Our hospitals have an explicit policy
Spitalele noastre au o politică explicită
07:17
called age-based allocation of healthcare resources.
„alocarea resurselor de sănătate pe criterii de vârstă".
07:20
That sinister expression means that
Această expresie sinistră înseamnă că
07:25
if hospital resources are limited,
dacă resursele spitalului sunt limitate,
07:27
for example if only one donor heart
de ex. un singur donator de inimă
07:30
becomes available for transplant,
este dipsonibil pentru transplant
07:32
or if a surgeon has time to operate
sau un chirurg poate să opereze
07:34
on only a certain number of patients,
un anumit număr de pacienți,
07:36
American hospitals have an explicit policy
spitalele americane au această politică explicită
07:38
of giving preference to younger patients
de a trata preferențial pacienții mai tineri
07:41
over older patients
în detrimentul celor în vârstă
07:44
on the grounds that younger patients are considered
pe motiv că pacienții mai tineri sunt considerați
07:45
more valuable to society
a fi mai valoroși pentru societate,
07:48
because they have more years of life ahead of them,
deoarece aceștia au mai mulți ani din viață rămași,
07:50
even though the younger patients have fewer years
chiar dacă pacienții tineri au mai puțini ani
07:53
of valuable life experience behind them.
de experiență valoroasă.
07:56
There are several reasons for this low status
Există câteva motive pentru acest statut inferior
08:00
of the elderly in the U.S.
al celor în vârstă din Statele Unite.
08:02
One is our Protestant work ethic
Una este etica muncii noastre protestante
08:04
which places high value on work,
care pune preţ mare pe muncă,
08:07
so older people who are no longer working
iar oamenii bătrâni care nu mai muncesc
08:10
aren't respected.
nu sunt respectați.
08:12
Another reason is our American emphasis
Alt motiv este accentul pus
08:14
on the virtues of self-reliance and independence,
pe virtuţile: încredere de sine și independență,
08:17
so we instinctively look down on older people
aşa că privim instinctiv cu dispreț bătrânii
08:20
who are no longer self-reliant and independent.
care nu mai sunt autonomi și independenți.
08:23
Still a third reason is our American cult of youth,
Al treilea motiv este cultul american al tinereţii,
08:27
which shows up even in our advertisements.
care se regăsește și în reclame.
08:31
Ads for Coca-Cola and beer always depict
Reclamele pentru Coca-Cola și bere prezintă constant
08:34
smiling young people,
oameni tineri zâmbitori,
08:37
even though old as well as young people
cu toate că bătrânii la fel ca și tinerii
08:38
buy and drink Coca-Cola and beer.
cumpără și consumă Coca-Cola și bere.
08:40
Just think, what's the last time you saw
Gandiți-vă, când a fost ultima oară când ați văzut
08:43
a Coke or beer ad depicting smiling people
o reclamă la Cola sau la bere cu oameni zâmbitori
08:45
85 years old? Never.
de 85 de ani? Niciodată.
08:47
Instead, the only American ads
Singurele reclame americane
08:50
featuring white-haired old people
cu bătrâni cu părul alb
08:52
are ads for retirement homes and pension planning.
sunt reclamele la azile și planuri de pensie.
08:54
Well, what has changed in the status
Așadar, ce s-a schimbat în situația
08:58
of the elderly today
bătrânilor de azi
09:00
compared to their status in traditional societies?
în comparație cu cei din societățile tradiționale?
09:02
There have been a few changes for the better
Unele schimbări au fost bune
09:05
and more changes for the worse.
dar mai multe dimpotrivă.
09:07
Big changes for the better
Marile schimbări în bine
09:10
include the fact that today we enjoy
includ faptul că astăzi ne bucurăm
09:11
much longer lives,
de o viaţă mai lungă,
09:13
much better health in our old age,
o sănătate mai bună la bătrânețe
09:15
and much better recreational opportunities.
și oportunități recreaționale mai bune.
09:18
Another change for the better is that we now have
Altă schimbare în bine este că acum avem
09:21
specialized retirement facilities
facilități specializate de pensionare
09:24
and programs to take care of old people.
și programe de îngrijire pentru bătrâni.
09:26
Changes for the worse begin with the cruel reality
Schimbările în rău încep cu realitatea crudă
09:30
that we now have
a situației prezente în care avem
09:33
more old people and fewer young people
mai mulți bătrâni decât tineri
09:34
than at any time in the past.
decât oricând în trecut.
09:37
That means that all those old people
Aceasta înseamnă că toți acești bătrâni
09:40
are more of a burden on the few young people,
sunt o povară grea pe umerii tinerilor
09:41
and that each old person has less individual value.
și că fiecare bătrân are o valoare scăzută.
09:44
Another big change for the worse
in the status of the elderly
Altă schimbare majoră în rău în statutul bătrânilor
09:48
is the breaking of social ties with age,
este ruperea legăturilor sociale la bătrâneţe,
09:51
because older people, their children,
deoarece vârstnicii, copiii lor
09:54
and their friends,
și prietenii lor,
09:56
all move and scatter independently of each other
se mută şi se despart unii de alţii
09:57
many times during their lives.
de mai multe ori în timpul vieții.
10:00
We Americans move on the average
Noi, americanii, ne mutăm în medie
10:02
every five years.
o dată la cinci ani.
10:04
Hence our older people are likely
Şi astfel este foarte probabil că bătrânii noștri
10:06
to end up living distant from their children
ajung să trăiască la mare distanță de copiii lor
10:08
and the friends of their youth.
și de prietenii din tinerețe.
10:10
Yet another change for the worse
in the status of the elderly
O schimbare în rău în situația bătrânilor
10:13
is formal retirement from the workforce,
este pensionarea obligatorie din câmpul muncii,
10:16
carrying with it a loss of work friendships
care înseamnă pierderea prieteniilor de la servici
10:20
and a loss of the self-esteem associated with work.
și pierderea respectului de sine asociat cu munca.
10:23
Perhaps the biggest change for the worse
Poate cea mai mare schimbare în rău
10:27
is that our elderly are objectively
este aceea că vârstnicii sunt în mod obiectiv
10:29
less useful than in traditional societies.
mai puțn folositori decât în societățile tradiționale.
10:32
Widespread literacy means that they are no longer
Alfabetizarea de masă înseamnă că ei nu mai sunt
10:36
useful as repositories of knowledge.
folositori ca și păstrători ai cunoștințelor.
10:38
When we want some information,
Atunci când dorim să aflăm o informație,
10:41
we look it up in a book or we Google it
o căutăm într-o carte sau pe Google
10:43
instead of finding some old person to ask.
în loc să întrebăm o persoană în vârstă.
10:45
The slow pace of technological change
Ritmul lent al dezvoltării tehnologiei
10:49
in traditional societies
în societățile tradiționale
10:51
means that what someone learns there as a child
înseamnă că ce învaţă o persoană în copilărie,
10:53
is still useful when that person is old,
îi va fi folositor și când va îmbătrâni,
10:56
but the rapid pace of technological change today
dar schimbările rapide ale tehnologiei de azi
10:58
means that what we learn as children
înseamnă că ce învățăm noi în copilărie
11:02
is no longer useful 60 years later.
nu ne mai este de folos 60 de ani mai târziu.
11:04
And conversely, we older people are not fluent
Şi invers, noi vârstnicii nu ne acomodăm
11:07
in the technologies essential for surviving
cu tehnologiile esenţiale supravieţuirii
11:09
in modern society.
în societăţile moderne.
11:12
For example, as a 15-year-old,
Eu la 15 ani,
11:14
I was considered outstandingly
good at multiplying numbers
eram considerat bun la matematică
11:16
because I had memorized the multiplication tables
pentru că memorasem tabla înmulţirii
11:20
and I know how to use logarithms
şi ştiam să folosesc logaritmii
11:23
and I'm quick at manipulating a slide rule.
şi să manipulez rapid o riglă.
11:25
Today, though, those skills are utterly useless
Astăzi aceste abilităţi sunt cu totul inutile
11:28
because any idiot
pentru că orice idiot
11:31
can now multiply eight-digit numbers
poate multimplica numere din opt cifre
11:34
accurately and instantly with a pocket calculator.
repede şi corect cu un calculator.
11:36
Conversely, I at age 75
În schimb, eu la 75 de ani
11:39
am incompetent at skills
nu am abilităţi
11:41
essential for everyday life.
esenţiale pentru viaţa de zi cu zi.
11:44
My family's first TV set in 1948
Primul TV avut în 1948
11:46
had only three knobs that I quickly mastered:
avea doar trei butoane pe care ştiam să le mânuiesc:
11:49
an on-off switch, a volume knob,
pornit-oprit, volum
11:52
and a channel selector knob.
şi unul pentru schimbarea canalelor.
11:55
Today, just to watch a program
Azi, doar să mă uit la un program
11:57
on the TV set in my own house,
la Tv acasă
11:59
I have to operate a 41-button TV remote
trebuie să operez o telecomandă cu 41 de butoane,
12:02
that utterly defeats me.
ceea ce mă depăşeşte.
12:05
I have to telephone my 25-year-old sons
Trebuie să telefonez fiului meu de 25 de ani
12:07
and ask them to talk me through it
şi să vorbesc cu el la telefon
12:10
while I try to push those wretched 41 buttons.
în timp ce încerc să apăs afurisitele de butoane.
12:13
What can we do to improve the lives of the elderly
Ce putem face pentru a îmbunătăţi viaţa bărânilor
12:18
in the U.S., and to make better use of their value?
din S.U.A şi să le folosim experienţa?
12:20
That's a huge problem.
Asta este o problemă majoră.
12:24
In my remaining four minutes today,
În cele patru minute rămase,
12:26
I can offer just a few suggestions.
vă pot oferi câteva sugestii.
12:28
One value of older people is that they are
Una din valorile bătrânilor este că sunt
12:31
increasingly useful as grandparents
foarte utili ca bunici
12:33
for offering high-quality childcare
oferind o îngrijire foarte bună
12:36
to their grandchildren, if they choose to do it,
nepoţilor, dacă aleg să facă asta,
12:38
as more young women enter the workforce
în timp ce femeile tinere încep să lucreze
12:41
and as fewer young parents of either gender
şi tot mai puţini părinţi indiferent de gen
12:44
stay home as full-time caretakers of their children.
stau acasă să aibă grijă de copii.
12:46
Compared to the usual alternatives
Comparativ cu alternativele uzuale
12:50
of paid babysitters and day care centers,
cum ar fi, bone şi centre de zi
12:52
grandparents offer superior, motivated,
bunicii oferă o mai bună şi mai afectivă
12:56
experienced child care.
exeprienţă în ingrijire.
12:59
They've already gained experience
from raising their own children.
Ei au deja experienţă din creşterea copiilor lor.
13:01
They usually love their grandchildren,
își iubesc nepoţii
13:05
and are eager to spend time with them.
şi doresc să îşi petreacă timp cu ei.
13:07
Unlike other caregivers,
Faţă de alţi îngrijitori,
13:10
grandparents don't quit their job
bunicii nu îşi dau demisia
13:12
because they found another job with higher pay
pentru că îşi găsesc un loc mai bun de muncă
13:14
looking after another baby.
şi să îngrijească alt copil.
13:17
A second value of older people is paradoxically
O altă valoare este paradoxal
13:20
related to their loss of value
legată de pierderea valorii
13:23
as a result of changing world
conditions and technology.
ca rezultat al schimbării condiţiilor şi tehnologiei.
13:25
At the same time, older people have gained
În acelaşi timp bătrânii au câştigat
13:30
in value today precisely because
valoare tocmai pentru că
13:32
of their unique experience of living conditions
experienţa lor unică de viaţă
13:34
that have now become rare
este acum rară
13:37
because of rapid change, but that could come back.
datorită schimbărilor rapide care pot reveni.
13:39
For example, only Americans now in their 70s
De exemplu, doar americanii de 70 de ani
13:42
or older today can remember
sau mai bătrâni îşi pot aminti
13:45
the experience of living through a great depression,
de experienţa unei mari recesiuni,
13:47
the experience of living through a world war,
a unui război mondial
13:51
and agonizing whether or not
şi, chinuitor sau nu,
13:53
dropping atomic bombs would be more horrible
de bomba atomica oribilă
13:56
than the likely consequences
of not dropping atomic bombs.
decât de consecinţele nelansării ei.
13:59
Most of our current voters and politicians
Mulţi dintre politicienii şi candidaţii de azi
14:03
have no personal experience of any of those things,
nu au experienţă cu aceste lucruri,
14:05
but millions of older Americans do.
dar mulţi amerciani vârstnici au.
14:08
Unfortunately, all of those terrible situations
Din nefericire, toate acele situaţii teribile
14:11
could come back.
pot reveni.
14:13
Even if they don't come back,
Şi chiar dacă nu,
14:15
we have to be able to plan for them
trebuie să le prevenim
14:16
on the basis of the experience of what they were like.
pe baza experienţei trecute.
14:18
Older people have that experience.
Vârstnicii au această experienţă.
14:21
Younger people don't.
Cei tineri nu.
14:23
The remaining value of older people
Valoarea rămasă a oamenilor bătrâni
14:25
that I'll mention involves recognizing that
include faptul că
14:26
while there are many things that older people
deşi sunt multe lucruri
14:29
can no longer do,
pe care nu le mai pot face
14:31
there are other things that they can do
sunt altele pe care le pot face
14:33
better than younger people.
mai bine decât tinerii.
14:34
A challenge for society is
to make use of those things
Provocarea societăţii este să le utilizeze pe cele
14:37
that older people are better at doing.
la care cei bătrâni se pricep.
14:39
Some abilities, of course, decrease with age.
Unele abilităţi scad cu vârsta.
14:42
Those include abilities at tasks
Unele includ abilitatăţi la sarcini
14:45
requiring physical strength and stamina,
care cer putere fizică şi rezistenţă
14:48
ambition, and the power of novel reasoning
ambiţie şi raţionament logic
14:51
in a circumscribed situation,
în anumite situaţii,
14:55
such as figuring out the structure of DNA,
cum ar fi structura ADN-ului,
14:57
best left to scientists under the age of 30.
la care sunt buni oamenii de ştiinţă sub 30 de ani.
15:00
Conversely, valuable attributes
În schimb, atributele valoroase
15:03
that increase with age include experience,
care cresc odată cu vârsta includ experienţa,
15:05
understanding of people and human relationships,
înţelegerea oamenilor şi relaţiile umane
15:09
ability to help other people
abilitatea de a ajuta alţi oameni
15:12
without your own ego getting in the way,
înlăturând orgoliul
15:14
and interdisciplinary thinking about large databases,
şi gândirea interdisciplinară pentru baze mari de date
15:16
such as economics and comparative history,
ca economia şi istoria comparată
15:20
best left to scholars over the age of 60.
care trebuie lăsate celor de peste 60 de ani.
15:23
Hence older people are
much better than younger people
Deci oamenii bătrâni sunt mai buni ca cei tineri
15:26
at supervising, administering, advising,
la supraveghere, admninistrare, sfătuire
15:28
strategizing, teaching, synthesizing,
strategie, învăţare, sintetizare
15:32
and devising long-term plans.
şi planuri pe termen lung.
15:36
I've seen this value of older people
Am văzut această valoare
15:39
with so many of my friends in their 60s,
la mulţi din prietenii mei de peste 60
15:41
70s, 80s and 90s,
70, 80 şi 90 de ani
15:43
who are still active as investment managers,
care sunt încă activi ca manageri în investiţii,
15:45
farmers, lawyers and doctors.
fermieri, avocaţi şi doctori.
15:48
In short, many traditional societies
Pe scurt, multe societăţi tradiţionale
15:51
make better use of their elderly
îşi folosesc mai bine bătrânii
15:54
and give their elderly more satisfying lives
şi le oferă o viaţă mai bună
15:56
than we do in modern, big societies.
decât facem noi în societăţile moderne.
15:59
Paradoxically nowadays,
Astăzi în mod paradoxal,
16:02
when we have more elderly people than ever before,
când avem mai mulţi oameni bâtrăni decât în trecut
16:04
living healthier lives and with better medical care
care trăiesc mai bine şi au servicii medicale mai bune
16:06
than ever before,
decât înainte
16:09
old age is in some respects more miserable
bătrâneţea este mai mizerabilă
16:11
than ever before.
decât înainte.
16:13
The lives of the elderly are widely recognized
Viaţa bătrânilor este considerată
16:15
as constituting a disaster area
un dezastru
16:18
of modern American society.
în societatea modernă americană.
16:20
We can surely do better by learning
Putem face mai bine învăţând
16:23
from the lives of the elderly
din viaţa bătrânilor
16:25
in traditional societies.
din societăţile tradiţionale.
16:26
But what's true of the lives of the elderly
Dar ce este adevărat în viaţa bătrânilor
16:28
in traditional societies
din societăţile tradiţionale
16:30
is true of many other features
este adevărat în multe alte aspecte
16:32
of traditional societies as well.
ale societăţilor tradiţionale.
16:34
Of course, I'm not advocating that we all give up
Nu sugerez desigur să renunţăm
16:36
agriculture and metal tools
la agricultură şi instrumentele metalice
16:39
and return to a hunter-gatherer lifestyle.
şi să ne întoarcem la un stil primitiv.
16:41
There are many obvious respects
În anumite aspecte
16:44
in which our lives today are far happier
viaţa noastră este mai fericită azi
16:45
than those in small, traditional societies.
decât a celor din societăţile mici tradiţionale.
16:48
To mention just a few examples,
Menţionez câteva exemple
16:51
our lives are longer, materially much richer,
trăim mai mult, avem confort material,
16:53
and less plagued by violence
suntem mai puţin afectaţi de violenţă
16:56
than are the lives of people in traditional societies.
decât oamenii din societăţile tradiţionale.
16:58
But there are also things to be admired
Dar sunt şi lucruri de admirat
17:01
about people in traditional societies,
la aceşti oameni
17:04
and perhaps to be learned from them.
şi poate de învăţat de la ei.
17:06
Their lives are usually socially much richer
Viaţa lor socială este mult mai bogată
17:08
than our lives,
decât a noastră
17:11
although materially poorer.
deşi, material, sunt mai săraci.
17:12
Their children are more self-confident,
Copiii lor au mai multă încredere în sine
17:15
more independent, and more socially skilled
sunt mai independenţi şi au abilităţi sociale
17:18
than are our children.
mai bune decât copiii noştri.
17:20
They think more realistically
about dangers than we do.
Ei se gândesc mult mai realist la pericole decât noi.
17:23
They almost never die of diabetes, heart disease,
Nu mor aproape niciodată de diabet, boli de inimă
17:26
stroke, and the other noncommunicable diseases
atacuri cerebrale şi alte boli
17:30
that will be the causes of death of almost
care sunt cauza deceselor
17:33
all of us in this room today.
pentru mulţi dintre noi.
17:36
Features of the modern lifestyle
predispose us to those diseases,
Viaţa noastră modernă ne predispune la aceste boli
17:39
and features of the traditional lifestyle
şi trăsăturile unui stil de viaţă tradiţional
17:43
protect us against them.
ne protejează împotriva lor.
17:45
Those are just some examples of what we can learn
Acestea sunt câteva exemple din care putem învăţa
17:47
from traditional societies.
de la societăţile tradiţionale.
17:50
I hope that you will find it as fascinating
Sper că veţi considera fascinant
17:52
to read about traditional societies
subiectul despre soceietăţile tradiţionale
17:54
as I found it to live in those societies.
aşa cum am constatat eu trăind în acele comunități.
17:56
Thank you.
Mulțumesc.
17:59
(Applause)
(Aplauze)
18:01
Translated by Doina Zamfirescu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Jared Diamond - Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Why you should listen

In his books Guns, Germs and Steel and Collapse (and the popular PBS and National Geographic documentaries they inspired), big-picture scholar Jared Diamond explores civilizations and why they all seem to fall. Now in his latest book, The World Until Yesterday, Diamond examines small, traditional, tribal societies -- and suggests that modern civilization is only our latest solution to survival.
 
Diamond’s background in evolutionary biology, geography and physiology informs his integrated vision of human history. He posits that success -- and failure -- depends on how well societies adapt to their changing environment.

More profile about the speaker
Jared Diamond | Speaker | TED.com