English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Jared Diamond: How societies can grow old better

Jared Diamond: Kako društva mogu bolje stariti

Filmed:
1,025,474 views

Iza posljednjih napora da se produži ljudski život krije se ironija: nije lako biti starija osoba u društvu okrenutom omladini. Stariji ljudi mogu postati izolirani, bez značajnog posla i sa vrlo malo novčanih sredstava. U ovom intrigantnom govoru, Jared Diamond objašnjava kako mnogo različitih društava tretira njihove starije članove -- neki bolje, neki gore -- i predlaže nam da se svi okoristimo njihovim iskustvom.

- Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio

To give me an ideaideja of how manymnogi of you here
Kako bih stekao utisak za koliko vas ovdje
00:12
maymože find what I'm about to tell you
će ovo o čemu ću vam govoriti biti
00:14
of practicalpraktično valuevrednost,
od praktične vrijednosti,
00:17
let me askpitajte you please to raisepodići your handsruke:
dozvolite mi da vas zamolim da podigne ruku
00:18
Who here is eitherbilo to over 65 yearsgodine oldstari
onaj ko ima više od 65 godina
00:21
or hopesnada to liveuživo pastprošlost agestarost 65
ili se nada da će živjeti više od 65
00:24
or has parentsroditelji or grandparentsDjed i baka who did liveuživo
ili ima roditelje ili baku i djeda koji su živjeli
00:28
or have livedživela pastprošlost 65,
tačno ili više od 65,
00:31
raisepodići your handsruke please. (LaughterSmijeh)
podignite ruku, molim. (Smijeh)
00:33
Okay. You are the people to whomkoga my talk
Uredu. Vi ste ljudi za koje će moj govor
00:36
will be of practicalpraktično valuevrednost. (LaughterSmijeh)
biti od praktične vrijednosti. (Smijeh)
00:38
The restodmor of you
Ostatak prisutnih
00:40
won'tneće find my talk personallylično relevantrelevantan,
neće vidjeti ličnu povezanost sa mojim govorom
00:42
but I think that you will still find the subjectpredmet
ali mislim da će vam ova tema ipak biti
00:44
fascinatingfascinantno.
fascinantna.
00:46
I'm going to talk about growingraste olderstariji
Govorit ću o starenju
00:47
in traditionaltradicionalno societiesdruštva.
u tradicionalnim društvima.
00:49
This subjectpredmet constitutespredstavlja just one chapterpoglavlje
Ova tema čini samo jedno poglavlje
00:51
of my latestnajnoviji bookknjiga, whichšto comparesuspoređuje
moje najnovije knjige, koja upoređuje
00:54
traditionaltradicionalno, smallmali, tribalplemenski societiesdruštva
tradicionalna, mala, plemenska društva
00:57
with our largeveliko, modernmoderno societiesdruštva,
sa našim velikim, modernim društvima
01:00
with respectpoštovanje to manymnogi topicsteme
uključujući mnoge teme
01:02
suchtakve as bringingdonoseći up childrendjeca,
poput odgajanja djece,
01:04
growingraste olderstariji, healthzdravlje, dealingbavljenje with dangeropasnost,
starenja, zdravlja, postupanja u slučaju opasnosti
01:06
settlingnaseljavanje disputessporova, religionreligija
rješenja rasprava, religije
01:10
and speakinggovoreći more than one languagejezik.
i poznavanja više od jednog jezika.
01:12
Those tribalplemenski societiesdruštva, whichšto constitutedkonstitutivan
Ta plemenska društva, koja su činila
01:15
all humančovjek societiesdruštva for mostnajviše of humančovjek historyistorija,
sva ljudska društva za većinu ljudske historije,
01:18
are fardaleko more diverseraznolika than are our modernmoderno,
su mnogo različitija nego naša moderna,
01:21
recentnedavno, bigveliki societiesdruštva.
novija, velika društva.
01:24
All bigveliki societiesdruštva that have governmentsvlade,
Sva velika društva koja imaju vlade,
01:26
and where mostnajviše people are strangersstranci to eachsvaki other,
i gdje se većina ljudi međusobno ne poznaje,
01:28
are inevitablyneizbežno similarSlično to eachsvaki other
neizbježno su slična jedna drugima
01:31
and differentdrugačiji from tribalplemenski societiesdruštva.
i različita su od plemenskih društava.
01:33
TribesPlemena constitutepredstavljaju thousandshiljade of naturalprirodno experimentseksperimente
Plemena sačinjavaju na
hiljade prirodnih eksperimenata
01:36
in how to runtrči a humančovjek societydruštvo.
o tome kako voditi ljudsko društvo.
01:39
They constitutepredstavljaju experimentseksperimente from whichšto we ourselvessami
Oni sačinjavaju eksperimente od kojih mi sami
01:42
maymože be ablesposoban to learnuči.
možda možemo dosta da naučimo.
01:45
TribalPlemenske societiesdruštva shouldn'tne bi trebalo be scornedprezrene
Plemenska društva ne bi
trebalo podcjenjivati
01:47
as primitiveprimitivna and miserablemizeran,
i smatrati primitivnim i jadnim,
01:49
but alsotakođe they shouldn'tne bi trebalo be romanticizedsanjario je o
ali ona također ne bi trebala biti romantizovana
01:51
as happysrećan and peacefulmirno.
i smatrana sretnim i mirnim.
01:53
When we learnuči of tribalplemenski practicesprakse,
Kada učimo o plemenskim običajima,
01:55
some of them will horrifyužasnuti us,
neki od njih nas užasavaju,
01:58
but there are other tribalplemenski practicesprakse whichšto,
ali postoje i drugi plemenski običaji kojima se,
01:59
when we hearčuti about them,
kad čujemo za njih,
02:02
we maymože admiredivim se and envyzavist
divimo i zavidimo na njima
02:03
and wonderčudno whetherbilo da we could adoptusvojiti those practicesprakse
i razmišljamo o tome da li
bismo mogli takve običaje usvojiti
02:05
ourselvessami.
i mi sami.
02:07
MostVećina oldstari people in the U.S. endkraj up livingživi
Većina ljudi u SAD-u završe živeći
02:10
separatelyodvojeno from theirnjihova childrendjeca
odvojeno od svoje djece
02:13
and from mostnajviše of theirnjihova friendsprijatelji
i većine svojih prijatelja
02:15
of theirnjihova earlierranije yearsgodine,
iz prijašnjih godina,
02:17
and oftenčesto they liveuživo in separateodvojeni
retirementsumirovljenja homesdomovi for the elderlystariji,
i oni često žive odvojeno u staračkim domovima,
02:18
whereasdok in traditionaltradicionalno societiesdruštva,
za razliku od tradicionalnih društava gdje
02:22
olderstariji people insteadumjesto toga liveuživo out theirnjihova livesživi
stariji ljudi žive svoje živote
02:24
amongmeđu theirnjihova childrendjeca, theirnjihova other relativesrođaci,
među njihovom djecom, njihovom ostalom rodbinom,
02:27
and theirnjihova lifelongdoživotno friendsprijatelji.
i njihovim doživotnim prijateljima.
02:29
NeverthelessIpak, the treatmentliječenje of the elderlystariji
Ipak, način ophođenja prema starijim osobama
02:32
variesvarira enormouslyenormno amongmeđu traditionaltradicionalno societiesdruštva,
uveliko se razlikuje među tradicionalnim društvima,
02:34
from much worselošije to much better
od mnogo goreg do mnogo boljeg
02:37
than in our modernmoderno societiesdruštva.
nego u modernim društvima.
02:39
At the worstnajgore extremeekstremno, manymnogi traditionaltradicionalno societiesdruštva
U najgorem obliku, mnoga tradicionalna društva
02:42
get ridrid of theirnjihova elderlystariji
se rješavaju njihovih starijih
02:45
in one of fourčetiri increasinglysve više directdirektno waysnačina:
na jedan od četiri sve češće direktna načina:
02:47
by neglectingzanemarujući theirnjihova elderlystariji
zapostavljajući njihove starije
02:50
and not feedinghranjenje or cleaningčišćenje them untildo they dieumri,
i odbijajući da ih hrane i čiste sve dok ne umru
02:52
or by abandoningnapuštanje them when the groupgrupa movespomera se,
ili napuštajući ih kada se grupa odseli
02:56
or by encouragingohrabrujuće olderstariji people to commitpočiniti suicidesamoubistvo,
ili podstičući starije osobe da izvrše samoubistvo
02:59
or by killingubistvo olderstariji people.
ili ubijajući starije osobe.
03:02
In whichšto tribalplemenski societiesdruštva do childrendjeca
U kojim plemenskih društvima djeca
03:05
abandonnapustiti or killubij theirnjihova parentsroditelji?
napuštaju ili ubijaju njihove roditelje?
03:07
It happensse dešava mainlyuglavnom underispod two conditionsuslovi.
To se uglavnom dešava u jednom od dva slučaja.
03:10
One is in nomadicnomadski, hunter-gatherlovaca-okupljaju societiesdruštva
Jedan pripada nomadskim,
lovačko-sakupljačkim društvima
03:13
that oftenčesto shiftsmjena campkamp
koja često pomijeraju svoj kamp
03:16
and that are physicallyfizički incapablenesposobna
i koji su fizički nesposobni
03:18
of transportingtransport oldstari people who can't walkhoda
da transportuju starije osobe koje ne mogu hodati
03:20
when the able-bodiedzdrav youngermlađi people alreadyveć
kada sposobne mlađe osobe već
03:23
have to carrynositi theirnjihova youngmladi childrendjeca
moraju da nose svoju mladu djecu
03:25
and all theirnjihova physicalfizički possessionsimovina.
i svu svoju materijalnu imovinu.
03:27
The other conditionstanje is in societiesdruštva
Drugi slučaj je kada društva
03:30
livingživi in marginalmarginalna or fluctuatingkoleba environmentsokruženja,
žive u marginalnim i promjenjivim okruženjima
03:32
suchtakve as the ArcticArktik or desertspustinje,
kao što su Arktik ili pustinje,
03:36
where there are periodicperiodično foodhrana shortagesnestašice,
gdje dolazi do povremenih nestašica hrane,
03:38
and occasionallypovremeno there just isn't enoughdosta foodhrana
i vrlo često nema dovoljno hrane
03:41
to keep everyonesvi aliveživ.
da održi sve u životu.
03:43
WhateverŠto god foodhrana is availabledostupan has to be reservedrezervirana
Sva hrana koja je na
raspolaganju mora biti sačuvana
03:45
for able-bodiedzdrav adultsodrasli and for childrendjeca.
za sposobne odrasle osobe i djecu.
03:47
To us AmericansAmerikanci, it soundszvuci horribleužasno
Za nas Amerikance, zvuči užasno
03:52
to think of abandoningnapuštanje or killingubistvo
da pomislimo o napuštanju ili ubijanju
03:55
your ownvlastiti sickbolestan wifesupruga or husbandmuž
naše vlastite bolesne žene ili muža
03:57
or elderlystariji mothermajka or fatherotac,
ili starije majke ili oca,
03:59
but what could those traditionaltradicionalno societiesdruštva
ali šta bi ova tradicionalna društva mogla da
04:01
do differentlydrugačije?
urade drugačije?
04:05
They facelice a cruelokrutno situationsituacija of no choiceizbor.
Oni se nalaze u surovim
uslovima gdje nemaju izbora.
04:07
TheirNjihova oldstari people had to do it to theirnjihova ownvlastiti parentsroditelji,
Njihovi stariji ljudi su to
morali uraditi svojim roditeljima
04:10
and the oldstari people know
i stariji ljudi znaju
04:13
what now is going to happenda se desi to them.
šta će se sada dogoditi njima.
04:15
At the oppositesuprotno extremeekstremno
Potpuno suprotan ekstrem
04:18
in treatmentliječenje of the elderlystariji, the happysrećan extremeekstremno,
u ophođenju prema
starijim osobama, sretni ekstrem,
04:20
are the NewNovi GuineaGvineja farmingpoljoprivreda societiesdruštva
predstavljaju društva farmera u Novoj Gvineji
04:22
where I've been doing my fieldworkterenski rad
for the pastprošlost 50 yearsgodine,
gdje sam radio terenski posao proteklih 50 godina,
04:24
and mostnajviše other sedentarysjedeći traditionaltradicionalno societiesdruštva
kao i većina drugih
starosjedilačkih tradicionalnih društava
04:27
around the worldsvet.
širom svijeta.
04:31
In those societiesdruštva, olderstariji people are caredbrinula for.
U tim društima, o starijim ljudima se vodi briga.
04:33
They are fedhranjeni. They remainostaje valuablevredno.
Nahranjeni su. Zadržavaju vrijednost.
04:36
And they continueNastavite to liveuživo in the sameisto huthut
I nastavljaju da žive u istim kolibama
04:38
or elsedrugo in a nearbyu blizini huthut nearblizu theirnjihova childrendjeca,
ili u kolibama blizu onih njihove djece,
04:40
relativesrođaci and lifelongdoživotno friendsprijatelji.
rođaka i doživotnih prijatelja.
04:43
There are two mainglavni setssetovi of reasonsrazloge for this variationvarijacije
Postoje dvije glavne skupine razloga za ove razlike
04:47
amongmeđu societiesdruštva in theirnjihova treatmentliječenje
među društvima u njihovom odnosu
04:49
of oldstari people.
prema starijim osobama.
04:52
The variationvarijacije dependszavisi especiallyposebno
Razlika ovisi naročito
04:53
on the usefulnesskorisnost of oldstari people
o korisnosti starijih ljudi
04:55
and on the society'sdruštva valuesvrijednosti.
i o vrijednostima unutar tog društva.
04:57
First, as regardspozdrav usefulnesskorisnost,
Prvo, kada govorimo o korisnosti,
05:00
olderstariji people continueNastavite to performizvoditi usefulkorisno servicesusluge.
stariji ljudi nastavljaju da izvršavaju korisne dužnosti.
05:02
One use of olderstariji people in traditionaltradicionalno societiesdruštva
Jedna od upotreba starijih
ljudi u tradicionalnih društvima
05:05
is that they oftenčesto are still effectiveefikasan
jeste ta da su oni često još uvijek efikasni
05:08
at producingproizvodnju foodhrana.
u proizvodnji hrane.
05:10
AnotherJoš jedan traditionaltradicionalno usefulnesskorisnost of olderstariji people
Još jedna tradicionalna korist kod starijih ljudi
05:12
is that they are capablesposoban of babysittingčuvanje djece
je ta da su u stanju čuvati djecu,
05:15
theirnjihova grandchildrenunuci,
svoje unuke,
05:18
therebyna taj način freeingOslobađanje up theirnjihova ownvlastiti adultodrasla osoba childrendjeca,
čime oslobađaju svoju odraslu djecu,
05:20
the parentsroditelji of those grandchildrenunuci,
roditelje tih unuka,
05:23
to go huntinglov and gatheringokupljanje
foodhrana for the grandchildrenunuci.
kako bi išli u lov i sakupljanje hrane za unuke.
05:24
Still anotherdrugi traditionaltradicionalno valuevrednost of olderstariji people
Još jedna tradicionalna vrijednost starijih ljudi
05:28
is in makingstvaranje toolsalati, weaponsoružje, basketskošara,
jeste u pravljenju alata, oružja, košara,
05:30
potslonce and textilesTekstil.
posuda i tkanina.
05:33
In factčinjenica, they're usuallyobično the people who are bestnajbolje at it.
Zapravo, oni su uglavnom
ljudi koji su u tome najbolji.
05:35
OlderStarije people usuallyobično are the leaderslideri
Stariji ljudi su obično lideri
05:38
of traditionaltradicionalno societiesdruštva,
u tradicionalnim društvina
05:41
and the people mostnajviše knowledgeableznati about politicspolitika,
i ljudi koji imaju najviše znanja o politici,
05:43
medicinemedicine, religionreligija, songspjesme and dancesplesovi.
medicini, religiji, pjesmama i plesovima.
05:46
FinallyKonačno, olderstariji people in traditionaltradicionalno societiesdruštva
Na kraju, stariji ljudi u tradicionalnim društvima
05:50
have a hugeogromno significanceznačaj that would never occurpojaviti
imaju ogroman značaj koji nikad ne bi bio prisutan
05:53
to us in our modernmoderno, literatePismen societiesdruštva,
u našim modernim, pismenim društvima,
05:56
where our sourcesizvori of informationinformacije are booksknjige
gdje su naši izvori informacija knjige
06:00
and the InternetInternet.
i internet.
06:03
In contrastkontrast, in traditionaltradicionalno societiesdruštva withoutbez writingpisanje,
Sa druge strane, kod tradicionalnih
društava koja ne poznaju pisanje,
06:04
olderstariji people are the repositoriesrepozitoriji of informationinformacije.
stariji ljudi su skladišta informacija.
06:08
It's theirnjihova knowledgeznanje that spellsčarolija the differencerazlika
U njihovom znanju leži razlika
06:11
betweenizmeđu survivalpreživljavanje and deathsmrt for theirnjihova wholecjelina societydruštvo
između života i smrti za cijelo njihovo društvo
06:14
in a time of crisiskriza causedizazvano by rareretko eventsdogađaji
u vremenima kriza
prouzrokovanih rijetkim događajima
06:18
for whichšto only the oldestnajstariji people aliveživ
za koja su jedino najstariji živi ljudi
06:21
have had experienceiskustvo.
imali određena iskustva.
06:23
Those, then, are the waysnačina in whichšto olderstariji people
To su, onda, načini na koje su stariji ljudi
06:26
are usefulkorisno in traditionaltradicionalno societiesdruštva.
korisni u tradicionalnim društvima.
06:28
TheirNjihova usefulnesskorisnost variesvarira and contributesdoprinosi
Njihova korisnost varira i doprinosi
06:31
to variationvarijacije in the society'sdruštva treatmentliječenje
razlikama u odnosu društva
06:34
of the elderlystariji.
prema starijim osobama.
06:36
The other setset of reasonsrazloge for variationvarijacije
Drugu skupinu razloga za varijacije
06:38
in the treatmentliječenje of the elderlystariji is
u ophođenju prema odraslima je
06:40
the society'sdruštva culturalkulturno valuesvrijednosti.
u kulturnim vrijednostima društva.
06:42
For exampleprimer, there's particularposebno emphasisnaglasak
Naprimjer, poseban naglasak se stavlja
06:45
on respectpoštovanje for the elderlystariji in EastIstok AsiaAsia,
na poštovanje prema starijima u istočnoj Aziji
06:47
associatedpovezani with Confucius'Konfucije' doctrinedoktrina
vezano za Konfučijevu doktrinu
06:50
of filialsinovski pietypobožnost, whichšto meansznači obedienceposlušnost,
dječije pobožnosti, što znači poslušnost,
06:53
respectpoštovanje and supportpodrška for elderlystariji parentsroditelji.
poštovanje i podršku za starije roditelje.
06:57
CulturalKulturne valuesvrijednosti that emphasizenaglasite
respectpoštovanje for olderstariji people
Kulturne vrijednosti koje
naglašavaju poštovanje prema starijim ljudima
07:01
contrastkontrast with the lownisko statusstatus of the elderlystariji
u suprotnosti su sa niskim statusom starijih osoba
07:05
in the U.S.
u SAD-u.
07:08
OlderStarije AmericansAmerikanci are at a bigveliki disadvantagenedostatak
Stariji Amerikanci su izloženi hendikepu
07:10
in jobposao applicationsaplikacije.
prilikom aplikacija za posao.
07:12
They're at a bigveliki disadvantagenedostatak in hospitalsbolnice.
Izloženi su velikom hendikepu u bolnicama.
07:14
Our hospitalsbolnice have an expliciteksplicitno policypolitika
Naše bolnice imaju eksplicitnu politiku
07:17
calledpozvana age-baseddobne allocationAlokacija of healthcarezdravstvena zaštita resourcesresurse.
koju zovu raspodjelom
zdravstvenih resursa na osnovu dobi.
07:20
That sinisterZlokobno expressionizraz meansznači that
Ova zlokoban izraz znači da
07:25
if hospitalbolnica resourcesresurse are limitedograničeno,
ako su resursi neke bolnice ograničeni,
07:27
for exampleprimer if only one donordonator heartsrce
naprimjer, ako je samo jedno srce
07:30
becomespostaje availabledostupan for transplantpresađivanje,
spremno za transplantaciju,
07:32
or if a surgeonkirurg has time to operateraditi
ili ako hirurg ima vremena da operiše
07:34
on only a certainsigurno numberbroj of patientspacijenti,
samo određeni broj pacijenata,
07:36
AmericanAmerički hospitalsbolnice have an expliciteksplicitno policypolitika
američke bolnice imaju izričitu politiku
07:38
of givingdavanje preferencesklonost to youngermlađi patientspacijenti
kojom se daje prednost mlađim pacijentima
07:41
over olderstariji patientspacijenti
nad starijim pacijentima
07:44
on the groundsosnove that youngermlađi patientspacijenti are consideredrazmotrena
iz razloga što se mlađi pacijenti smatraju
07:45
more valuablevredno to societydruštvo
vrijednijim za društvo
07:48
because they have more yearsgodine of life aheadnapred of them,
jer imaju mnogo više godina života pred njima,
07:50
even thoughipak the youngermlađi patientspacijenti have fewermanje yearsgodine
iako mlađi pacijenti imaju manje godina
07:53
of valuablevredno life experienceiskustvo behindiza them.
izuzetno vrijednog iskustva iza njih.
07:56
There are severalnekoliko reasonsrazloge for this lownisko statusstatus
Postoji nekoliko razloga za ovako nizak status
08:00
of the elderlystariji in the U.S.
starijih osoba u SAD-u.
08:02
One is our ProtestantProtestantske work ethicetika
Jedan od njih je naša protestantska radna etika
08:04
whichšto placesmesta highvisoka valuevrednost on work,
koja veliki značaj pridaje radu
08:07
so olderstariji people who are no longerduže workingraditi
tako da stariji ljudi koji više ne rade
08:10
aren'tnisu respectedpoštovani.
nisu poštovani.
08:12
AnotherJoš jedan reasonrazlog is our AmericanAmerički emphasisnaglasak
Drugi razlog je naše američko isticanje
08:14
on the virtuesvrline of self-relianceoslanjanje na vlastite snage and independencenezavisnost,
vrlina poput samooslanjanja i neovisnosti
08:17
so we instinctivelyinstinktivno look down on olderstariji people
tako da instinktivno potcjenjujemo starije ljude
08:20
who are no longerduže self-reliantSamopouzdan and independentnezavisno.
koji više nemaju vrline samooslanjanja i neovisnosti.
08:23
Still a thirdtreće reasonrazlog is our AmericanAmerički cultkult of youthmladi,
Također, treći razlog je naš američki kult mladosti
08:27
whichšto showspokazuje up even in our advertisementsreklame.
koji se pojavljuje čak i u našim reklamama.
08:31
AdsOglasi for Coca-ColaCoca-Cola and beerpivo always depictprikazuju
Reklame za Coca-Colu i pivo uvijek prikazuju
08:34
smilingnasmejan youngmladi people,
nasmijane mlade ljude
08:37
even thoughipak oldstari as well as youngmladi people
iako i stariji poput mlađih ljudi
08:38
buykupiti and drinkpiće Coca-ColaCoca-Cola and beerpivo.
kupuju i piju Coca-Colu i pivo.
08:40
Just think, what's the last time you saw
Jednostavno razmislite, kada ste zadnji put vidjeli
08:43
a CokeKolu or beerpivo adad depictings prikazom smilingnasmejan people
reklamu za Colu ili pivo
koja prikazuje nasmijane ljude
08:45
85 yearsgodine oldstari? Never.
od 85 godina? Nikad.
08:47
InsteadUmjesto toga, the only AmericanAmerički adsoglasi
Umjesto toga, jedine američke reklame
08:50
featuringfeaturing white-hairedSijedi oldstari people
koje koriste sijede stare ljude
08:52
are adsoglasi for retirementodlazak u mirovinu homesdomovi and pensionpansion planningplaniranje.
su reklame za staračke domove i planiranje penzija.
08:54
Well, what has changedpromijenjeno in the statusstatus
Dakle, šta je to promijenilo status
08:58
of the elderlystariji todaydanas
starijih ljudi danas
09:00
comparedu poređenju to theirnjihova statusstatus in traditionaltradicionalno societiesdruštva?
u odnosu na njihov status
u tradicionalnim društvima?
09:02
There have been a fewnekoliko changespromjene for the better
Dogodilo se nekoliko promjena nabolje
09:05
and more changespromjene for the worselošije.
i mnogo više promjena nagore.
09:07
BigVeliki changespromjene for the better
Velike promjene nabolje
09:10
includeuključi the factčinjenica that todaydanas we enjoyuživaj
uključuju činjenice da danas uživamo u
09:11
much longerduže livesživi,
mnogo dužim životima,
09:13
much better healthzdravlje in our oldstari agestarost,
mnogo boljem zdravlju u našim starijim godinama
09:15
and much better recreationalrekreativno opportunitiesmogućnosti.
i mnogo boljim rekreacionim mogućnostima.
09:18
AnotherJoš jedan changepromjena for the better is that we now have
Još jedna promjena nabolje jeste to da sada imamo
09:21
specializedspecijalizovan retirementodlazak u mirovinu facilitiesobjekata
specijalizirane ustanove za penzionere
09:24
and programsprograme to take carenegu of oldstari people.
i programe njege za starije ljude.
09:26
ChangesPromjene for the worselošije beginzapočeti with the cruelokrutno realityrealnost
Promjene nagore počinju sa okrutnom stvarnošću
09:30
that we now have
da sada imamo
09:33
more oldstari people and fewermanje youngmladi people
više starijih ljudi i manje mlađih ljudi
09:34
than at any time in the pastprošlost.
nego ikada u prošlosti.
09:37
That meansznači that all those oldstari people
To znači da svi ti stariji ljudi čine
09:40
are more of a burdenteret on the fewnekoliko youngmladi people,
veće opterećenje za manji broj mlađih ljudi
09:41
and that eachsvaki oldstari personosoba has lessmanje individualindividualno valuevrednost.
i da svaka starija osoba
ima manji individualni značaj.
09:44
AnotherJoš jedan bigveliki changepromjena for the worselošije
in the statusstatus of the elderlystariji
Još jedna velika promjena nagore u stanju starijih
09:48
is the breakinglomljenje of socialsocijalno tiesveze with agestarost,
je razbijanje socialnih veza sa godinama starosti
09:51
because olderstariji people, theirnjihova childrendjeca,
jer stariji ljudi, njihova djeca
09:54
and theirnjihova friendsprijatelji,
i njihovi prijatelji
09:56
all movekretati se and scatterraspršeni independentlysamostalno of eachsvaki other
se svi sele i rasipaju neovisni jedni od drugih
09:57
manymnogi timesputa duringtokom theirnjihova livesživi.
mnogo puta u toku njihovih života.
10:00
We AmericansAmerikanci movekretati se on the averageprosek
Mi Amerikanci se selimo u prosjeku
10:02
everysvaki fivepet yearsgodine.
svakih pet godina.
10:04
HenceStoga our olderstariji people are likelyvjerovatno
Stoga naši stariji ljudi imaju veću šansu
10:06
to endkraj up livingživi distantdaleko from theirnjihova childrendjeca
da završe živeći daleko od njihove djece
10:08
and the friendsprijatelji of theirnjihova youthmladi.
i prijatelja iz njihove mladosti.
10:10
YetJoš anotherdrugi changepromjena for the worselošije
in the statusstatus of the elderlystariji
Još jedna promjena nagore u statusu starijih
10:13
is formalformalno retirementodlazak u mirovinu from the workforceradna snaga,
je formalno umirovljenje koje
10:16
carryingnošenje with it a lossgubitak of work friendshipsprijateljstva
uz sebe nosi i gubitak prijatelja sa posla
10:20
and a lossgubitak of the self-esteemsamopoštovanje associatedpovezani with work.
i gubitak samopouzdanja vezanog uz posao.
10:23
PerhapsMožda the biggestnajveći changepromjena for the worselošije
Vjerovatno najveća promjena nagore
10:27
is that our elderlystariji are objectivelyobjektivno
jeste ta da su naši stariji ljudi objektivno
10:29
lessmanje usefulkorisno than in traditionaltradicionalno societiesdruštva.
manje korisni nego u tradicionalnim društvima.
10:32
WidespreadRasprostranjena literacypismenost meansznači that they are no longerduže
Rasprostranjena pismenost znači da oni više
10:36
usefulkorisno as repositoriesrepozitoriji of knowledgeznanje.
nisu korisni kao čuvari znanja.
10:38
When we want some informationinformacije,
Kada želimo doći do neke informacije,
10:41
we look it up in a bookknjiga or we GoogleGoogle it
potražimo je u knjizi ili je guglamo
10:43
insteadumjesto toga of findingpronalaženje some oldstari personosoba to askpitajte.
umjesto da za to
potražimo i pitamo neke starije osobe.
10:45
The slowsporo pacetempo of technologicaltehnološki changepromjena
Spore tehnološke promjene
10:49
in traditionaltradicionalno societiesdruštva
u tradicionalnim društvima
10:51
meansznači that what someoneneko learnsuči there as a childdete
znače da ono što neko nauči kao dijete
10:53
is still usefulkorisno when that personosoba is oldstari,
ostaje korisno i kada ta osoba ostari,
10:56
but the rapidbrzo pacetempo of technologicaltehnološki changepromjena todaydanas
ali izuzetno brzi razvoj tehnologije danas
10:58
meansznači that what we learnuči as childrendjeca
znači da ono što naučimo kao djeca
11:02
is no longerduže usefulkorisno 60 yearsgodine laterkasnije.
više nije korisno nakon 60 godina.
11:04
And converselyobratno, we olderstariji people are not fluenttečno govori
I obrnuto, mi stariji nismo vješti
11:07
in the technologiestehnologije essentialesencijalno for survivingpreživjela
u tehnologijama neophodnim za preživljavanje
11:09
in modernmoderno societydruštvo.
u modernom društvu.
11:12
For exampleprimer, as a 15-year-old-godine godine,
Naprimjer, kao 15-togodišnjak,
11:14
I was consideredrazmotrena outstandinglyizrazito
good at multiplyingmnoženje numbersbrojevi
bio sam smatran izuzetno dobrim u množenju brojeva
11:16
because I had memorizedZapamtio si the multiplicationmnoženja tablesstolovi
jer sam napamet naučio tablice množenja
11:20
and I know how to use logarithmslogaritmi
i znao sam kako da koristim logaritme
11:23
and I'm quickbrzo at manipulatingmanipulisanje a slideslajd rulepravilo.
i bio sam brz u korištenju računaljke.
11:25
TodayDanas, thoughipak, those skillsvještine are utterlykrajnje uselessbeskorisno
Danas, međutim, te vještine
su u potpunosti beskorisne
11:28
because any idiotidiot
jer bilo koji idiot
11:31
can now multiplymnoži se eight-digit8-znamenkasti numbersbrojevi
može pomnožiti osmocifrene brojeve
11:34
accuratelytačno and instantlyodmah with a pocketdžep calculatorkalkulator.
precizno i u trenutku koristeći digitron.
11:36
ConverselyNasuprot tome, I at agestarost 75
S druge strane, ja koji imam 75 godina
11:39
am incompetentnesposoban at skillsvještine
sam nesposoban u vještinama
11:41
essentialesencijalno for everydaysvaki dan life.
neophodnim za svakodnevni život.
11:44
My family'sporodični first TVTV setset in 1948
Prvi televizor koja je moja porodica imala 1948.
11:46
had only threetri knobsručice that I quicklybrzo masteredSvladao:
imao je samo tri prekidača koja sam brzo savladao:
11:49
an on-offUključivanje-Isključivanje switchprekidač, a volumevolumen knobdugme,
prekidač za paljenje i gašenje, prekidač za kontrolu zvuka
11:52
and a channelkanal selectorBirač knobdugme.
i prekidač za odabir kanala.
11:55
TodayDanas, just to watch a programprogram
Danas, samo kako bih gledao program
11:57
on the TVTV setset in my ownvlastiti housekuća,
na televizoru u vlastitoj kući,
11:59
I have to operateraditi a 41-button-gumb TVTV remotedaljinski
moram da koristim
daljinski upravljač sa 41-om tipkom
12:02
that utterlykrajnje defeatsporazi me.
koji u potpunosti porazi.
12:05
I have to telephonetelefon my 25-year-old-godine godine sonssinovi
Morao sam telefonirati mojim 25-ogodišnjim sinovima
12:07
and askpitajte them to talk me throughkroz it
i zamoliti ih da mi pomažu
12:10
while I try to pushguranje those wretchedJadan 41 buttonsdugmad.
dok pokušavam da pritisnem 41 bijednu tipku.
12:13
What can we do to improvepoboljšati the livesživi of the elderlystariji
Šta možemo učiniti da poboljšamo živote starijih ljudi
12:18
in the U.S., and to make better use of theirnjihova valuevrednost?
u SAD-u i da bolje iskoristimo njihovu vrijednost?
12:20
That's a hugeogromno problemproblem.
To je veliki problem.
12:24
In my remainingpreostalo fourčetiri minutesminuta todaydanas,
U moje preostale četiri minute danas,
12:26
I can offerponuda just a fewnekoliko suggestionsprijedlozi.
mogu ponuditi samo nekoliko prijedloga.
12:28
One valuevrednost of olderstariji people is that they are
Jedna od vrijednosti starijih ljudi jeste da su
12:31
increasinglysve više usefulkorisno as grandparentsDjed i baka
sve više i više korisni kao djedovi i bake
12:33
for offeringponuda high-qualityvisoke kvalitete childcarebriga o djeci
radi pružanja kvalitetne brige o djeci
12:36
to theirnjihova grandchildrenunuci, if they chooseizaberite to do it,
svojim unucima, ako odaberu da to rade,
12:38
as more youngmladi womenžene enterunesite the workforceradna snaga
budući da sve više mladih žena ulazi u radni odnos
12:41
and as fewermanje youngmladi parentsroditelji of eitherbilo to genderpol
i sve manje roditelja oba spola
12:44
stayostani home as full-timepuno vrijeme caretakerscaretakers of theirnjihova childrendjeca.
ostaje kući kako bi brinulo o svojoj djeci.
12:46
ComparedU usporedbi to the usualobično alternativesalternative
U poređenju sa uobičajenim alternativama
12:50
of paidplaćeno babysittersčuvari računa and day carenegu centerscentrima,
plaćenih bejbisiterki i dnevnih centara za djecu,
12:52
grandparentsDjed i baka offerponuda superiornadređeni, motivatedmotivirani,
djedovi i bake nude nadmoćniju, motiviraniju
12:56
experiencediskusan childdete carenegu.
i iskusniju brigu o djeci.
12:59
They'veNemaju alreadyveć gainedstekao experienceiskustvo
from raisingpodizanje theirnjihova ownvlastiti childrendjeca.
Oni su već stekli dovoljno
iskustva odgajajući vlastitu djecu.
13:01
They usuallyobično love theirnjihova grandchildrenunuci,
Oni obično vole svoje unuke
13:05
and are eagerželjan to spendpotrošiti time with them.
i željni su provesti vrijeme sa nijma.
13:07
UnlikeZa razliku od other caregiversskrbnici,
Za razliku od drugih njegovatelja,
13:10
grandparentsDjed i baka don't quitodustajem theirnjihova jobposao
djedovi i bake ne napuštaju svoj posao
13:12
because they foundpronađeno anotherdrugi jobposao with higherviše payplatiti
jer su pronašli drugi posao sa većom platom
13:14
looking after anotherdrugi babybeba.
za brigu o drugoj bebi.
13:17
A secondsekunda valuevrednost of olderstariji people is paradoxicallyparadoksalno
Druga vrijednost starijih ljudi je paradoksalno
13:20
relatedpovezani to theirnjihova lossgubitak of valuevrednost
vezana za njihov gubitak vrijednosti
13:23
as a resultrezultat of changingmenja se worldsvet
conditionsuslovi and technologytehnologija.
kao ishoda promjenjivih uslova i tehnologija u svijetu.
13:25
At the sameisto time, olderstariji people have gainedstekao
U isto vrijeme, stariji ljudi su dobili
13:30
in valuevrednost todaydanas preciselyprecizno because
na vrijednosti danas konkretno radi
13:32
of theirnjihova uniquejedinstven experienceiskustvo of livingživi conditionsuslovi
njihovih jedinstvenih iskustava
življenja u različitim uslovima
13:34
that have now becomepostati rareretko
koja su danas postala rijetka
13:37
because of rapidbrzo changepromjena, but that could come back.
zbog brzih promjena, ali bi se to moglo ponovo dogoditi.
13:39
For exampleprimer, only AmericansAmerikanci now in theirnjihova 70s
Naprimjer, jedino Amerikanci koji su u njihovim 70-tim
13:42
or olderstariji todaydanas can rememberzapamtite
ili stariji od toga danas se mogu prisjećati
13:45
the experienceiskustvo of livingživi throughkroz a great depressiondepresija,
iskustva življenja tokom velike depresije,
13:47
the experienceiskustvo of livingživi throughkroz a worldsvet warrat,
iskustva življenja tokom svjetskog rata
13:51
and agonizingagonizing whetherbilo da or not
i agoniziranja da li bi
13:53
droppingpadaju atomicatomski bombsbombe would be more horribleužasno
bacanje atomskih bombi bilo gore ili ne
13:56
than the likelyvjerovatno consequencesposledice
of not droppingpadaju atomicatomski bombsbombe.
od mogućih posljedica nebacanja istih.
13:59
MostVećina of our currentstruja votersbirači and politicianspolitičari
Većina današnjih glasača i političara
14:03
have no personallični experienceiskustvo of any of those things,
nemaju lična iskustva u bilo kojim od ovih stvari,
14:05
but millionsmiliona of olderstariji AmericansAmerikanci do.
ali milioni starijih Amerikanaca imaju.
14:08
UnfortunatelyNa žalost, all of those terriblestrašno situationssituacije
Nažalost, sve ove užasne situacije
14:11
could come back.
bi se mogle ponovo desiti.
14:13
Even if they don't come back,
Čak i ako se ne dese,
14:15
we have to be ablesposoban to planplan for them
mi moramo unaprijed praviti planove za njih
14:16
on the basisosnova of the experienceiskustvo of what they were like.
na osnovu ranijih iskustava
o tome kako su one izgledale.
14:18
OlderStarije people have that experienceiskustvo.
Stariji ljudi imaju to iskustvo.
14:21
YoungerMlađi people don't.
Mlađi ljudi nemaju.
14:23
The remainingpreostalo valuevrednost of olderstariji people
Preostala vrijednost starijh ljudi
14:25
that I'll mentionpomene involvesuključuje recognizingprepoznaje that
koju ću spomenuti uključuje shvatanje da
14:26
while there are manymnogi things that olderstariji people
iako postoji mnogo stvari koje stariji ljudi
14:29
can no longerduže do,
više ne mogu raditi,
14:31
there are other things that they can do
postoje i druge stvari koje oni mogu raditi
14:33
better than youngermlađi people.
bolje od mlađih ljudi.
14:34
A challengeizazov for societydruštvo is
to make use of those things
Izazov za društvo jeste da iskoristi te stvari
14:37
that olderstariji people are better at doing.
koje stariji ljudi rade bolje.
14:39
Some abilitiessposobnosti, of coursekurs, decreasesmanjenje with agestarost.
Neke vještine, naravno, slabe godinama.
14:42
Those includeuključi abilitiessposobnosti at taskszadataka
To uključuje vještine u poslovima
14:45
requiringkoje zahtijevaju physicalfizički strengthsnaga and staminaizdržljivost,
koji zahtijevaju fizičku snagu i kondiciju,
14:48
ambitionambicija, and the powermoć of novelroman reasoningrasuđivanje
ambicije i moć rasuđivanja
14:51
in a circumscribedograničena situationsituacija,
u ograničenim situacijama
14:55
suchtakve as figuringfiguring out the structurestruktura of DNADNK,
poput otkrivanja strukture DNK
14:57
bestnajbolje left to scientistsnaučnici underispod the agestarost of 30.
koju je najbolje ostaviti
naučnicima u njihovim 30-tim.
15:00
ConverselyNasuprot tome, valuablevredno attributesatributi
Sa druge strane, vrijedne osobine
15:03
that increasepovećati with agestarost includeuključi experienceiskustvo,
koje se povećavaju sa godinama uključuju iskustvo,
15:05
understandingrazumevanje of people and humančovjek relationshipsveze,
razumijevanje ljudi i ljudskih odnosa,
15:09
abilitysposobnost to help other people
spremnost na pomoć drugim ljudima
15:12
withoutbez your ownvlastiti egoego gettingdobivanje in the way,
bez ometanja od strane vlastitog ega
15:14
and interdisciplinaryinterdisciplinarni thinkingrazmišljanje about largeveliko databasesBaza podataka,
i interdisciplinarno promišljanje
o velikim bazama podataka,
15:16
suchtakve as economicsekonomija and comparativekomparativne historyistorija,
poput ekonomije i komparativne historije,
15:20
bestnajbolje left to scholarsZnanstvenici over the agestarost of 60.
koju je najbolje ostaviti učenjacima koji imaju preko 60 godina.
15:23
HenceStoga olderstariji people are
much better than youngermlađi people
Prema tome, stariji ljudi su mnogo bolji od mlađih
15:26
at supervisingnadzor, administeringadministriranje, advisingsavjetovanje,
u nadgledanju, upravljanju, savjetovanju,
15:28
strategizingstrategizing, teachingučenje, synthesizingsintetizovanje,
strategisanju, podučavanju, sinteziranju
15:32
and devisingosmišljavanje long-termdugoročno plansplanove.
i razvijanju dugoročnih planova.
15:36
I've seenviđeni this valuevrednost of olderstariji people
Uočio sam ovu vrijednost starijih ljudi
15:39
with so manymnogi of my friendsprijatelji in theirnjihova 60s,
kod mnogo mojih prijatelja u njihovim 60-tim,
15:41
70s, 80s and 90s,
70-tim, 80-tim i 90-tim,
15:43
who are still activeaktivan as investmentinvesticija managersmenadžeri,
koji su idalje aktivni kao menadžeri investicija,
15:45
farmersfarmeri, lawyersadvokati and doctorsdoktori.
farmeri, advokati i doktori.
15:48
In shortkratko, manymnogi traditionaltradicionalno societiesdruštva
Ukratko, mnoga tradicionalna društva
15:51
make better use of theirnjihova elderlystariji
bolje koriste svoje starije
15:54
and give theirnjihova elderlystariji more satisfyingzadovoljavajući livesživi
i pružaju svojim starijim mnogo bolje živote
15:56
than we do in modernmoderno, bigveliki societiesdruštva.
nego što to mi radimo u modernim, velikim društvima.
15:59
ParadoxicallyParadoksalno nowadaysdanas,
Paradoksalno, u današnjem vremenu,
16:02
when we have more elderlystariji people than ever before,
kada imamo mnogo više starijih ljudi nego ikada prije,
16:04
livingživi healthierzdravije livesživi and with better medicalmedicinski carenegu
koji žive zdravijim životima i sa
boljom zdravstvenom njegom
16:06
than ever before,
nego ikada ranije,
16:09
oldstari agestarost is in some respectspoštuje more miserablemizeran
starija dob je u nekim oblicima mnogo jadnija
16:11
than ever before.
nego ikada ranije.
16:13
The livesživi of the elderlystariji are widelyširoko recognizedprepoznat
Životi starijih ljudi su nadaleko poznati
16:15
as constitutingkoje čine a disasterkatastrofa areapodručje
kao činioci katastrofalnog područja
16:18
of modernmoderno AmericanAmerički societydruštvo.
modernog američkog društva.
16:20
We can surelysigurno do better by learningučenje
Zasigurno bismo mogli bolje postupiti učeći
16:23
from the livesživi of the elderlystariji
iz života starijih ljudi
16:25
in traditionaltradicionalno societiesdruštva.
u tradicionalnim društvima.
16:26
But what's trueistinito of the livesživi of the elderlystariji
Ono što je tačno kada je riječ o životima starijih ljudi
16:28
in traditionaltradicionalno societiesdruštva
u tradicionalnim društvima
16:30
is trueistinito of manymnogi other featureskarakteristike
tačno je i za mnoge ostale odlike
16:32
of traditionaltradicionalno societiesdruštva as well.
tradicionalnih društava.
16:34
Of coursekurs, I'm not advocatingzagovarajući that we all give up
Naravno, nisam pobornik toga da svi odustanemo
16:36
agriculturepoljoprivreda and metalmetal toolsalati
od argokulture i željeznog alata
16:39
and returnpovratak to a hunter-gathererlovač-sakupljač lifestylenačin života.
i vratimo se lovačko-sakupljačkom načinu života.
16:41
There are manymnogi obviousočigledno respectspoštuje
Postoji mnogo očiglednih aspekata
16:44
in whichšto our livesživi todaydanas are fardaleko happiersretniji
u kojima su današnji životu mnogo sretniji
16:45
than those in smallmali, traditionaltradicionalno societiesdruštva.
od onih u malim, tradicionalnim društvima.
16:48
To mentionpomene just a fewnekoliko examplesprimjeri,
Da spomenem samo nekoliko primjera,
16:51
our livesživi are longerduže, materiallymaterijalno much richerbogatiji,
naši životi su duži, materijalno bogatiji
16:53
and lessmanje plaguedmučila by violencenasilje
i manje ugroženi nasiljem
16:56
than are the livesživi of people in traditionaltradicionalno societiesdruštva.
nego životi ljudi u tradicionalnim društvima.
16:58
But there are alsotakođe things to be admireddivio se
Međutim, postoje i stvari koje se trebaju cijeniti
17:01
about people in traditionaltradicionalno societiesdruštva,
kod ljudi u tradicionalnim društvima
17:04
and perhapsmožda to be learnednaučio from them.
i koje bi vjerovatno trebalo naučiti od njih.
17:06
TheirNjihova livesživi are usuallyobično sociallydruštveno much richerbogatiji
Njihovi životi su uglavnom socijalno mnogo bogatiji
17:08
than our livesživi,
od naših života,
17:11
althoughiako materiallymaterijalno poorersiromašniji.
iako su materijalno siromašniji.
17:12
TheirNjihova childrendjeca are more self-confidentsamouvjereni,
Njihova djeca imaju više samopouzdanja,
17:15
more independentnezavisno, and more sociallydruštveno skilledkvalifikovan
više neovisnosti i više socijalnih vještina
17:18
than are our childrendjeca.
nego naša djeca.
17:20
They think more realisticallyrealistično
about dangersopasnosti than we do.
Oni mnogo realnije razmišljaju
o opasnostima nego što to mi radimo.
17:23
They almostgotovo never dieumri of diabetesdijabetes, heartsrce diseasebolesti,
Oni gotovo da nikada ne
umiru od dijabetesa, srčanih bolesti,
17:26
strokemoždani udar, and the other noncommunicablenezarazne diseasesbolesti
infarkta i drugih bolesti koje nisu zarazne
17:30
that will be the causesuzroke of deathsmrt of almostgotovo
a koje će biti uzrokom smrti gotovo
17:33
all of us in this roomsoba todaydanas.
svih nas u ovoj sobi danas.
17:36
FeaturesZnačajke of the modernmoderno lifestylenačin života
predisposepridobiti us to those diseasesbolesti,
Odlikama modernog načina
života, predodređeni smo za te bolesti,
17:39
and featureskarakteristike of the traditionaltradicionalno lifestylenačin života
a odlike tradicionalnog načina života
17:43
protectštiti us againstprotiv them.
nas od njih štite.
17:45
Those are just some examplesprimjeri of what we can learnuči
To su samo neki od primjera šta možemo da naučimo
17:47
from traditionaltradicionalno societiesdruštva.
od tradicionalnih društava.
17:50
I hopenadam se that you will find it as fascinatingfascinantno
Nadam se da će vam biti fascinantno
17:52
to readpročitajte about traditionaltradicionalno societiesdruštva
čitati o tradicionalnim društvima
17:54
as I foundpronađeno it to liveuživo in those societiesdruštva.
kao što je meni bilo živjeti u njima.
17:56
Thank you.
Hvala vam.
17:59
(ApplausePljesak)
(Aplauz)
18:01
Translated by Muamer Seljubac
Reviewed by Ema Bilbija Zulic

▲Back to top

About the speaker:

Jared Diamond - Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Why you should listen

In his books Guns, Germs and Steel and Collapse (and the popular PBS and National Geographic documentaries they inspired), big-picture scholar Jared Diamond explores civilizations and why they all seem to fall. Now in his latest book, The World Until Yesterday, Diamond examines small, traditional, tribal societies -- and suggests that modern civilization is only our latest solution to survival.
 
Diamond’s background in evolutionary biology, geography and physiology informs his integrated vision of human history. He posits that success -- and failure -- depends on how well societies adapt to their changing environment.

More profile about the speaker
Jared Diamond | Speaker | TED.com