ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Alexander Belcredi: How a long-forgotten virus could help us solve the antibiotics crisis

Alexander Belcredi: Como un virus xa esquecido nos pode axudar a pór fin á crise dos antibióticos

Filmed:
1,510,048 views

Os virus teñen unha mala reputación, pero algúns deles poderían salvarche a vida algún día, di o emprendedor en biotecnoloxía Alexander Belcredi. Nesta fascinante charla, preséntanos os fagos, uns virus naturais que cazan e matan bacterias daniñas con altísima precisión, e móstranos como estes organismos, antes esquecidos, poderían achegar novas esperanzas na loita contra a crecente ameaza das bacterias resistentes ós antibióticos.
- Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Take a moment
0
873
1422
Detédevos un momento,
00:14
and think about a virus.
1
2319
1516
e pensade nun virus.
00:16
What comes to your mind?
2
4913
1793
Que vos vén á cabeza?
00:18
An illness?
3
6730
1253
Unha doenza?
00:20
A fear?
4
8007
1326
Medo?
00:21
Probably something really unpleasant.
5
9357
2006
De seguro algo moi desagradable.
00:23
And yet, viruses are not all the same.
6
11387
2547
Porén, non todos os virus son iguais.
00:25
It's true, some of them cause
devastating disease.
7
13958
3531
É certo, algúns deles
causan doenzas devastadoras.
00:29
But others can do the exact opposite --
they can cure disease.
8
17513
4087
Pero outros poden facer xusto o contrario:
curar doenzas
00:33
These viruses are called "phages."
9
21624
2032
Estes virus chámanse "fagos".
00:36
Now, the first time I heard
about phages was back in 2013.
10
24125
3309
A primeira vez que oín falar
dos fagos foi no 2013.
00:39
My father-in-law, who's a surgeon,
11
27458
2151
Meu sogro, que é cirurxián,
00:41
was telling me about a woman
he was treating.
12
29633
2420
faloume sobre unha muller
á que estaba tratando.
00:44
The woman had a knee injury,
required multiple surgeries,
13
32077
3119
Tiña unha ferida no xeonllo
que precisou múltiples operacións,
00:47
and over the course of these,
14
35220
1453
e durante o proceso
00:48
developed a chronic
bacterial infection in her leg.
15
36697
2872
desenvolveu na perna
unha infección bacteriana crónica.
Por desgraza, as bacterias
causantes da infección non respondían
00:51
Unfortunately for her,
16
39593
1260
00:52
the bacteria causing the infection
also did not respond
17
40877
3033
00:55
to any antibiotic that was available.
18
43934
2467
a ningún antibiótico dispoñible.
00:58
So at this point, typically, the only
option left is to amputate the leg
19
46807
3389
Chegados a este punto, a única opción
que quedaba era amputar a perna
01:02
to stop the infection
from spreading further.
20
50220
2412
para evitar que a infección
se espallase máis.
01:05
Now, my father-in-law was desperate
for a different kind of solution,
21
53268
3531
Meu sogro buscaba
desesperadamente outra solución
01:08
and he applied for an experimental,
last-resort treatment using phages.
22
56823
4502
e optou por un tratamento experimental
empregando fagos como último recurso.
01:13
And guess what? It worked.
23
61727
1866
E adiviñade o que pasou. Funcionou.
01:15
Within three weeks of applying the phages,
the chronic infection had healed up,
24
63617
4166
Tres semanas despois de empregar os fagos,
a infección crónica curou,
01:19
where before, no antibiotic was working.
25
67807
2667
aínda cando ningún antibiótico funcionara.
01:22
I was fascinated by this weird conception:
26
70998
3915
Fascinoume esta peculiar idea:
01:27
viruses curing an infection.
27
75522
2221
un virus que cura unha infección.
01:30
To this day, I am fascinated
by the medical potential of phages.
28
78617
3476
Ata hoxe, sigo abraiado
coas posibilidades médicas dos fagos.
01:34
And I actually quit my job last year
to build a company in this space.
29
82117
3668
E de feito o ano pasado deixei o traballo
para crear unha empresa neste ámbito.
01:38
Now, what is a phage?
30
86760
1400
Agora ben, que é un fago?
01:41
The image that you see here was taken
by an electron microscope.
31
89465
3706
A imaxe que vedes aquí foi tomada
cun microscopio electrónico.
01:45
And that means what we see on the screen
is in reality extremely tiny.
32
93195
3734
Iso significa que o que se ve en pantalla
é en realidade extremadamente minúsculo.
01:49
The grainy thing in the middle
with the head, the long body
33
97250
3767
Esa cousa granulada do medio cunha cabeza,
un corpo longo
01:53
and a number of feet --
34
101041
1449
e uns cantos pés
01:54
this is the image of a prototypical phage.
35
102514
2690
é a imaxe dun fago prototípico.
01:57
It's kind of cute.
36
105228
1222
A que é riquiño?
01:58
(Laughter)
37
106474
1555
(Risos)
02:00
Now, take a look at your hand.
38
108958
2000
Agora, ollade a vosa man.
02:03
In our team, we've estimated
that you have more than 10 billion phages
39
111829
4246
No noso equipo, estimamos que tedes
máis de 10 mil millóns de fagos
02:08
on each of your hands.
40
116099
1467
en cada unha das mans.
02:09
What are they doing there?
41
117940
1738
Que están facendo aí?
02:11
(Laughter)
42
119702
1248
(Risos)
02:12
Well, viruses are good at infecting cells.
43
120974
2794
Pois ben, os virus son bos
infectando células
02:15
And phages are great
at infecting bacteria.
44
123792
2214
E os fagos dedícanse a infectar bacterias.
02:18
And your hand, just like
so much of our body,
45
126030
2428
A vosa man, como a maior parte
do voso corpo,
02:20
is a hotbed of bacterial activity,
46
128482
2436
é un fervedoiro de actividade bacteriana,
02:22
making it an ideal
hunting ground for phages.
47
130942
3238
o que a fai un lugar perfecto de caza
para os fagos.
02:26
Because after all, phages hunt bacteria.
48
134204
2849
Xa que ó fin e ó cabo,
os fagos cazan bacterias.
Tamén é importante saber
que son cazadores moi selectivos.
02:29
It's also important to know that phages
are extremely selective hunters.
49
137910
3576
02:34
Typically, a phage will only infect
a single bacterial species.
50
142014
3933
Normalmente un fago só pode infectar
unha especie bacteriana.
02:38
So in this rendering here,
the phage that you see
51
146648
2992
O fago que vedes aquí
nesta representación,
02:41
hunts for a bacterium
called Staphylococcus aureus,
52
149664
3166
caza unha bacteria chamada
Staphylococcus aureus,
02:44
which is known as MRSA
in its drug-resistant form.
53
152854
3255
que se coñece como SARM
na súa forma resistente ós antibióticos.
02:48
It causes skin or wound infections.
54
156133
2133
Causa infeccións na pel ou en feridas.
02:51
The way the phage hunts is with its feet.
55
159069
2759
Os fagos cazan cos pés
En realidade, os pés son receptores
extremadamente sensibles,
02:54
The feet are actually extremely
sensitive receptors,
56
162364
2498
02:56
on the lookout for the right surface
on a bacterial cell.
57
164886
2875
que buscan unha superficie en particular
nas células bacterianas.
03:00
Once it finds it,
58
168158
1252
Unha vez atopada,
03:01
the phage will latch on
to the bacterial cell wall
59
169434
2929
o fago acóplase
á parede celular da bacteria
03:04
and then inject its DNA.
60
172387
1600
e despois inxecta o seu ADN.
03:06
DNA sits in the head of the phage
61
174371
1666
O ADN atópase na cabeza do fago
03:08
and travels into the bacteria
through the long body.
62
176061
2789
e viaxa ata a bacteria a través
do corpo longo.
03:11
At this point, the phage
reprograms the bacteria
63
179307
2691
Neste intre, o fago reprograma a bacteria
03:14
into producing lots of new phages.
64
182022
2373
para producir unha morea de novos fagos.
03:16
The bacteria, in effect,
becomes a phage factory.
65
184419
2932
Deste xeito, a bacteria
convértese nunha fábrica de fagos.
03:19
Once around 50-100 phages have accumulated
within the bacteria cell,
66
187704
3960
Cando se acumulan entre 50 e 100 fagos
dentro da célula bacteriana
03:23
the phages are then able
to release a protein
67
191688
2389
estes xa son capaces
de liberar unha proteína
03:26
that disrupts the bacteria cell wall.
68
194101
2076
que rompe a parede celular da bacteria.
03:28
As the bacteria bursts,
the phages move out
69
196514
3166
Ó estalar a bacteria libéranse os fagos
03:31
and go on the hunt again
for a new bacteria to infect.
70
199704
2755
e van de caza outra vez
para infectar unha nova bacteria.
03:35
Now, I'm sorry, this probably
sounded like a scary virus again.
71
203371
3095
Síntoo, se cadra isto tamén
semella un arrepiante virus.
03:39
But it's exactly this ability of phages --
72
207220
2643
Pero esta capacidade específica dos fagos,
a de multiplicárense dentro de bacterias
e despois matalas,
03:41
to multiply within the bacteria
and then kill them --
73
209887
2691
03:44
that make them so interesting
from a medical point of view.
74
212602
3137
é a que os fai tan interesantes
dende un punto de vista médico.
O outro aspecto que considero
de sumo interese
03:47
The other part that I find
extremely interesting
75
215763
2277
03:50
is the scale at which this is going on.
76
218064
2254
é a escala a que isto acontece.
03:52
Now, just five years ago,
I really had no clue about phages.
77
220342
3484
Hai cinco anos non
tiña nin idea sobre fagos
03:55
And yet, today I would tell you
they are part of a natural principle.
78
223850
3464
Pero hoxe podo afirmar
que son parte dun principio natural.
03:59
Phages and bacteria go back
to the earliest days of evolution.
79
227694
4008
Os fagos e as bacterias remóntanse
ós primeiros días da evolución.
04:03
They have always existed in tandem,
keeping each other in check.
80
231726
3501
Sempre existiron conxuntamente
controlándose entre si.
04:07
So this is really the story of yin
and yang, of the hunter and the prey,
81
235765
3872
De feito, é a historia
do yin e o yang, a do o cazador e a presa,
04:11
at a microscopic level.
82
239661
1584
a nivel microscópico.
04:14
Some scientists have even estimated
83
242005
2231
Algúns científicos ata consideran
04:16
that phages are the most
abundant organism on our planet.
84
244260
3730
que os fagos son os organismos
máis abundantes do planeta.
04:20
So even before we continue
talking about their medical potential,
85
248863
3071
Así que antes de seguir falando
do seu potencial médico,
04:23
I think everybody should know
about phages and their role on earth:
86
251958
3164
penso que todos deberíamos coñecer
os fagos e o seu papel na Terra:
04:27
they hunt, infect and kill bacteria.
87
255146
2400
cazan, infectan e destrúen bacterias.
04:30
Now, how come we have something
that works so well in nature,
88
258550
2961
Como é que temos algo
que funciona tan ben na natureza,
04:33
every day, everywhere around us,
89
261535
2391
todo o tempo, en calquera lugar,
e aínda así na maior parte do mundo
04:35
and yet, in most parts of the world,
90
263950
1754
non hai unha menciña no mercado
04:37
we do not have a single drug on the market
91
265728
2016
04:39
that uses this principle
to combat bacterial infections?
92
267768
3008
que empregue este principio
para combater infeccións bacterianas?
04:43
The simple answer is: no one
has developed this kind of a drug yet,
93
271458
3818
A resposta sinxela é: non se desenvolveu
aínda unha menciña deste tipo,
polo menos unha que cumpra
cos estándares de regulación occidentais,
04:47
at least not one that conforms
to the Western regulatory standards
94
275300
3159
04:50
that set the norm
for so much of the world.
95
278483
2201
que serven de referencia
para a maioría do mundo.
04:53
To understand why,
we need to move back in time.
96
281251
2838
Para enterdermos o porqué,
é preciso mirarmos cara ao pasado.
04:57
This is a picture of Félix d'Herelle.
97
285298
2198
Esta é unha foto de Félix d'Herelle.
04:59
He is one of the two scientists
credited with discovering phages.
98
287520
3446
É un dos dous científicos ós que
se atribúe o descubrimento dos fagos.
05:02
Except, when he discovered them
back in 1917, he had no clue
99
290990
3756
Aínda que cando os descubriu en 1917
non tiña idea
05:06
what he had discovered.
100
294770
1473
do que acababa de descubrir.
05:08
He was interested in a disease
called bacillary dysentery,
101
296720
3288
Estaba interesado nunha enfermidade
chamada disentería bacilar,
05:12
which is a bacterial infection
that causes severe diarrhea,
102
300032
2873
unha infección bacteriana
que provoca diarrea aguda
e que estaba matando unha morea de xente,
05:14
and back then, was actually
killing a lot of people,
103
302929
2444
xa que daquela aínda non había cura
para as infeccións bacterianas.
05:17
because after all, no cure for bacterial
infections had been invented.
104
305397
3744
05:21
He was looking at samples from patients
who had survived this illness.
105
309165
3910
Estaba observando mostras de pacientes
que sobreviviran a esta enfermidade.
05:25
And he found that something
weird was going on.
106
313099
2233
E atopou que algo estraño estaba pasando.
05:27
Something in the sample
was killing the bacteria
107
315356
2356
Algo nas mostras
estaba matando as bacterias
05:29
that were supposed to cause the disease.
108
317736
2190
que supostamente causaban a enfermidade.
05:31
To find out what was going on,
he did an ingenious experiment.
109
319950
3040
Para saber o que estaba pasando,
realizou un experimento ben enxeñoso.
05:35
He took the sample, filtered it
110
323395
2120
Colleu unha mostra, filtrouna
05:37
until he was sure that only something
very small could have remained,
111
325539
3255
ata que estaba seguro de que só podía
quedar algo minúsculo,
e despois engadiu unha pinguiña
a cultivos de bacterias novos.
05:40
and then took a tiny drop and added it
to freshly cultivated bacteria.
112
328818
4245
05:45
And he observed
that within a number of hours,
113
333087
2176
E observou que nunhas horas
as bacterias morreran.
05:47
the bacteria had been killed.
114
335287
1965
05:49
He then repeated this,
again filtering, taking a tiny drop,
115
337276
3777
Repetiu entón o experimento, filtrou
outra vez a mostra, colleu unha pinguiña
05:53
adding it to the next batch
of fresh bacteria.
116
341077
2574
e engadiuna á seguinte quenda
de bacterias frescas.
Fixo isto en cadea 50 veces,
05:55
He did this in sequence 50 times,
117
343675
2507
05:58
always observing the same effect.
118
346206
1865
e sempre obtivo o mesmo resultado.
06:00
And at this point,
he made two conclusions.
119
348095
2722
E chegado a este punto,
concluíu dúas cousas.
06:02
First of all, the obvious one:
yes, something was killing the bacteria,
120
350841
3437
En primeiro lugar, a máis obvia:
si, algo estaba matando as bacterias
06:06
and it was in that liquid.
121
354302
1496
e estaba nese líquido.
06:07
The other one: it had to be
biologic in nature,
122
355822
2785
A outra: tiña que ser algo
de natureza biolóxica,
06:10
because a tiny drop was sufficient
to have a huge impact.
123
358631
3675
xa que unha pinguiña de nada era abondo
para provocar un gran impacto.
06:14
He called the agent he had found
an "invisible microbe"
124
362853
3224
Ó axente que atopou chamoulle
"microbio invisible"
06:18
and gave it the name "bacteriophage,"
125
366101
1805
e denominouno "bacteriófago",
que literalmente significa
"que come bacterias".
06:19
which, literally translated,
means "bacteria eater."
126
367930
2433
E por certo, este foi
un dos descubrimentos máis importantes
06:22
And by the way, this is one
of the most fundamental discoveries
127
370800
2992
da microbioloxía moderna.
06:25
of modern microbiology.
128
373816
1309
06:27
So many modern techniques go back
to our understanding of how phages work --
129
375149
4214
Unha chea de técnicas modernas
baséanse no coñecemento sobre os fagos
06:31
in genomic editing,
but also in other fields.
130
379387
2294
na edición xenómica e noutras áreas.
06:33
And just today, the Nobel Prize
in chemistry was announced
131
381705
2959
E precisamente hoxe,
outorgouse o premio Nobel de Química
06:36
for two scientists who work with phages
and develop drugs based on that.
132
384688
3881
a dous científicos que traballan con fagos
e que desenvolven menciñas baseadas neles.
06:41
Now, back in the 1920s and 1930s,
133
389631
2127
Nos anos 20 e 30 do século pasado,
viuse inmediatamente
o potencial médico dos fagos.
06:43
people also immediately saw
the medical potential of phages.
134
391782
2913
Á fin e ao cabo, aínda que invisibles,
06:46
After all, albeit invisible,
135
394719
1659
06:48
you had something
that reliably was killing bacteria.
136
396402
2523
había algo que mataba bacterias
cunha alta efectividade.
06:51
Companies that still exist today,
such as Abbott, Squibb or Lilly,
137
399489
3461
Empresas que aínda hoxe existen,
como Abbott, Squibb ou Lilly,
06:54
sold phage preparations.
138
402974
1600
vendían preparados de fagos.
06:57
But the reality is, if you're starting
with an invisible microbe,
139
405204
3056
Pero a verdade é que se partes
dun microbio invisible
07:00
it's very difficult to get
to a reliable drug.
140
408284
2407
é moi difícil obter
unha menciña fiable.
07:03
Just imagine going to the FDA today
141
411117
1992
Imaxinade como sería ir hoxe en día á FDA
07:05
and telling them all about
that invisible virus
142
413133
2306
e falarlles dun virus invisible
07:07
you want to give to patients.
143
415463
1593
que lle queres dar ós pacientes.
07:09
So when chemical antibiotics
emerged in the 1940s,
144
417752
2920
Cando os antibióticos químicos
apareceron nos anos 40,
07:12
they completely changed the game.
145
420696
2091
cambiaron as regras do xogo por completo.
07:14
And this guy played a major role.
146
422811
2008
E este tipo tivo un papel moi importante.
07:16
This is Alexander Fleming.
147
424843
1294
É Alexander Fleming.
07:18
He won the Nobel Prize in medicine
148
426161
1809
Gañou o Premio Nobel de Medicina
polas súas contribucións ó desenvolvemento
07:19
for his work contributing
to the development
149
427994
2135
do primeiro antibiótico: a penicilina.
07:22
of the first antibiotic, penicillin.
150
430153
1967
07:24
And antibiotics really work
very differently than phages.
151
432871
4127
Os antibióticos funcionan
dun xeito moi distinto ós fagos.
07:29
For the most part, they inhibit
the growth of the bacteria,
152
437022
2777
A maioría deles
inhiben o crecemento das bacterias
07:31
and they don't care so much
which kind of bacteria are present.
153
439823
3072
e non lles importa moito
que tipo de bacteria sexa.
07:35
The ones that we call broad-spectrum
154
443196
1930
Os que se denominan de amplo espectro
07:37
will even work against
a whole bunch of bacteria out there.
155
445150
3592
son efectivos para
unha morea de bacterias.
07:40
Compare that to phages,
which work extremely narrowly
156
448766
2494
Comparados cos fagos,
que son extremadamente precisos
contra unha especie bacteriana,
07:43
against one bacterial species,
157
451284
1443
07:44
and you can see the obvious advantage.
158
452751
2055
a vantaxe é evidente.
07:47
Now, back then, this must have felt
like a dream come true.
159
455575
2851
No seu día, isto tivo que ser
como un soño feito realidade.
Tiñas un paciente sospeitoso de ter
unha infección bacteriana
07:50
You had a patient
with a suspected bacterial infection,
160
458450
3199
07:53
you gave him the antibiotic,
161
461673
1595
dábaslle o antibiótico,
07:55
and without really needing to know
anything else about the bacteria
162
463292
3159
e sen ter que saber nada
sobre a bacteria causante da enfermidade
07:58
causing the disease,
163
466475
1174
a maioría dos pacientes recuperábanse.
07:59
many of the patients recovered.
164
467673
1515
E axiña que se desenvolveron
máis e máis antibióticos
08:01
And so as we developed
more and more antibiotics,
165
469212
2357
08:03
they, rightly so, became the first-line
therapy for bacterial infections.
166
471593
3685
convertéronse con razón na principal
terapia para as infeccións bacterianas.
08:07
And by the way, they have contributed
tremendously to our life expectancy.
167
475831
4238
E por certo, contribuíron enormemente
á nosa esperanza de vida.
08:12
We are only able to do
complex medical interventions
168
480093
2706
Hoxe en día é posible
realizar intervencións complexas
08:14
and medical surgeries today
169
482823
1643
e cirurxías médicas
08:16
because we have antibiotics,
170
484490
1373
porque hai antibióticos,
e non nos arriscamos
a que o paciente morra ó día seguinte
08:17
and we don't risk the patient
dying the very next day
171
485887
2506
08:20
from the bacterial infection that he might
contract during the operation.
172
488417
3847
por unha infección bacteriana
que puido contraer durante a operación.
08:24
So we started to forget about phages,
especially in Western medicine.
173
492288
3890
Así que comezamos a esquecernos dos fagos,
en especial na medicina occidental.
08:28
And to a certain extent, even when
I was growing up, the notion was:
174
496638
3734
E ata certo punto, cando era novo,
a crenza era:
08:32
we have solved bacterial infections;
we have antibiotics.
175
500396
3832
o problema das infeccións bacterianas
está resolto, hai antibióticos.
08:37
Of course, today,
we know that this is wrong.
176
505185
2723
Hoxe sabemos que isto non é certo, claro.
08:40
Today, most of you
will have heard about superbugs.
177
508553
2397
Hoxe, a maioría oiriades falar
das superbacterias.
08:42
Those are bacteria
that have become resistant
178
510974
2137
Son bacterias que se tornaron resistentes
08:45
to many, if not all, of the antibiotics
that we have developed
179
513135
4514
á maioría dos antibióticos
que levamos desenvolvidos
08:49
to treat this infection.
180
517673
1600
para tratar unha infección.
08:51
How did we get here?
181
519760
1334
Como chegamos ata aquí?
08:53
Well, we weren't as smart
as we thought we were.
182
521118
2974
Non eramos tan listos como pensabamos.
08:56
As we started using
antibiotics everywhere --
183
524578
2943
Ó empezar a usar antibióticos
en todas partes,
08:59
in hospitals, to treat and prevent;
at home, for simple colds;
184
527545
3389
nos hospitais para tratar e previr,
na casa para un catarro común,
09:02
on farms, to keep animals healthy --
185
530958
2262
nas granxas, para manter os animais sans,
09:05
the bacteria evolved.
186
533244
1400
as bacterias evolucionaron.
09:07
In the onslaught of antibiotics
that were all around them,
187
535509
3849
Na arremetida de antibióticos
á que se viron sometidas,
09:11
those bacteria survived
that were best able to adapt.
188
539382
3019
as bacterias que mellor
souberon adaptarse sobreviviron.
09:15
Today, we call these
"multidrug-resistant bacteria."
189
543017
2850
Agora chamámoslles
"bacterias multirresistentes".
09:18
And let me put a scary number out there.
190
546283
2135
Deixádeme que vos dea un dato preocupante.
09:20
In a recent study commissioned
by the UK government,
191
548442
2453
Nun estudo recente encargado
polo goberno británico,
09:22
it was estimated that by 2050,
192
550919
2396
estimouse que para o ano 2050,
09:25
ten million people could die every year
from multidrug-resistant infections.
193
553339
4118
poden morrer dez millóns de persoas ó ano
por infeccións resistentes ás menciñas.
Comparado coas oito millóns
de mortes anuais por cancro actuais
09:29
Compare that to eight million deaths
from cancer per year today,
194
557871
3143
09:33
and you can see
that this is a scary number.
195
561038
2154
podedes ver que é un dato que mete medo.
09:35
But the good news is,
phages have stuck around.
196
563792
2795
Pero as boas novas son
que aínda contamos cos fagos.
09:39
And let me tell you, they are not
impressed by multidrug resistance.
197
567014
3206
E deixádeme dicirvos, non lle teñen
medo á resistencia ós antibióticos.
09:42
(Laughter)
198
570244
1151
(Risos)
09:43
They are just as happily killing
and hunting bacteria all around us.
199
571419
5753
Seguen cazando e matando bacterias
ó noso redor coma se nada.
09:50
And they've also stayed selective,
which today is really a good thing.
200
578028
3301
E aínda por riba son selectivos,
o que é algo moi bo actualmente.
Hoxe, somos quen de identificar
con certeza un patóxeno bacteriano
09:53
Today, we are able to reliably identify
a bacterial pathogen
201
581353
3484
09:56
that's causing an infection
in many settings.
202
584861
2494
que causa unha infección
en distintos contornos.
A súa selectividade axudaranos a evitar
algúns efectos secundarios
09:59
And their selectivity will help us
avoid some of the side effects
203
587379
3098
10:02
that are commonly associated
with broad-spectrum antibiotics.
204
590501
3544
comunmente asociados ós
antibióticos de amplo espectro.
10:06
But maybe the best news of all is:
they are no longer an invisible microbe.
205
594609
3833
Pero quizais a mellor noticia é
que xa non son microbios invisibles.
10:10
We can look at them.
206
598466
1325
Podemos miralos.
10:11
And we did so together before.
207
599815
1445
Fixémolo xuntos hai un intre.
10:13
We can sequence their DNA.
208
601284
1848
Podemos secuenciar o seu ADN,
10:15
We understand how they replicate.
209
603156
1596
entendemos como se replican
10:16
And we understand the limitations.
210
604776
1888
e comprendemos as súas limitacións.
10:18
We are in a great place
211
606688
1367
Estamos nun excelente momento
para desenvolver menciñas
efectivas e fiables baseadas en fagos.
10:20
to now develop strong and reliable
phage-based pharmaceuticals.
212
608079
4014
10:24
And that's what's happening
around the globe.
213
612117
2182
E xusto iso é o que está pasando no mundo.
10:26
More than 10 biotech companies,
including our own company,
214
614323
2755
Máis de 10 empresas biotecnolóxicas,
incluída a nosa,
están desenvolvendo fagoterapias para
tratar infeccións bacterianas en humanos.
10:29
are developing human-phage applications
to treat bacterial infections.
215
617102
3585
10:32
A number of clinical trials
are getting underway in Europe and the US.
216
620711
4207
Estanse a realizar ensaios clínicos
en Europa e nos EE. UU.
10:37
So I'm convinced
that we're standing on the verge
217
625751
2310
Estou convencido de que
nos atopamos ás portas
10:40
of a renaissance of phage therapy.
218
628085
1960
do rexurdimento da terapia con fagos.
10:42
And to me, the correct way to depict
the phage is something like this.
219
630069
4228
E, para min, a maneira axeitada
de representar un fago é algo tal que así.
10:46
(Laughter)
220
634855
2492
(Risos)
10:49
To me, phages are the superheroes
that we have been waiting for
221
637371
3476
Para min, os fagos son os superheroes
que levamos tempo agardando
10:52
in our fight against
multidrug-resistant infections.
222
640871
3089
na nosa loita contra as infeccións
resistentes ós antibióticos.
10:56
So the next time you think about a virus,
223
644617
2508
Así que a próxima vez
que pensedes nun virus,
10:59
keep this image in mind.
224
647149
1600
lembrade esta imaxe.
11:01
After all, a phage might
one day save your life.
225
649236
2984
Despois de todo, nunca saberedes
cando un fago vos pode salvar a vida.
11:04
Thank you.
226
652810
1190
Grazas.
11:06
(Applause)
227
654024
5968
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alexander Belcredi - Biotech entrepreneur
Alexander Belcredi studies how viruses can help in the fight against superbugs.

Why you should listen

Alexander Belcredi has been working in the pharmaceutical space for over a decade. He spent nine years at BCG where he was part of the global health care team, focusing on pharma and medtech. While at BCG, Belcredi became acutely aware of the urgent need to develop alternatives to antibiotics and was fascinated by the role that phage therapy can play. In 2017, he co-founded PhagoMed Biopharma GmbH, a biotech company developing phage-based pharmaceuticals to treat bacterial infections, where he is now the CEO. Belcredi holds an MA in Modern History and Economics from the University of St. Andrews as well as an MBA from INSEAD.

More profile about the speaker
Alexander Belcredi | Speaker | TED.com