English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Agüera y Arcas-ek errealitate areagotuko mapak erakusten

Filmed:
1,773,231 views

TED2010ean jendea txunditurik utzi zuen demo batean, Blaise Agüera y Arcas-ek errealitate areagotuko mapak egiteko Microsoften teknologia berria erakutsi zuen.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a year and a half ago,
Duela urte eta erdi inguru,
00:15
Stephen Lawler, who also gave a talk
hemen bertan, TEDen, 2007an Microsoft Lur Birtualaz
00:17
here at TED in 2007 on Virtual Earth,
hitzaldi bat eman zuen Stephen Lawler-ek
00:20
brought me over to become the architect of Bing Maps,
Microsoften sareko mapagintza-ahalegina den
00:22
which is Microsoft's online-mapping effort.
Bing Maps-eko arkitektoa izateko konbentzitu ninduen.
00:26
In the past two and a half, we've been very hard at work
Azken bi urte eta erdi honetan, oso gogor ari izan gara lanean
00:29
on redefining the way maps work online.
mapek sarean duten funtzionatzeko modua birdefinitzen.
00:31
And we really are seeing this in very different terms
Eta gu hori ikusten ohiturik gauden mapa eta helbideen
00:35
from the kind of mapping and direction site
webguneen aldean oso modu diferentean
00:37
that one is used to.
ari gara ikusten.
00:39
So, the first thing that you might notice about the mapping site
Hortaz, mapen webguneaz ohartarazi behar dizuedan lehenbiziko gauza
00:41
is just the fluidity of the zooming and the panning,
zoomak eta panoramikak egiteko erraztasuna da,
00:43
which, if you're familiar at all with Seadragon,
agian ezagutuko duzuen
00:45
that's where it comes from.
Seadragon-ek garatua.
00:47
Mapping is, of course,
Mapak egitea, jakina,
00:49
not just about cartography,
ez da kartografia kontua bakarrik,
00:51
it's also about imagery.
irudien tratamendua ere bada.
00:53
So, as we zoom-in beyond a certain level
Alegia, hurbiltzeko zooma muga batetik haratago egiten dugunean
00:55
this resolves into a kind of Sim City-like
horrek Sim City jokoen antzeko 45 gradutikako
00:58
virtual view at 45 degrees.
ikuspegi birtual bat ematen du.
01:01
This can be viewed from any of the cardinal directions
Hori ikus daiteke edozein puntu kardinaletatik,
01:03
to show you the 3D structure of the city, all the facades.
hiriaren 3D egitura erakuts diezazun, hots, fatxada guztiak.
01:05
Now, we see this space, this three-dimensional environment,
Orain, espazio hori ikusten dugu, era guztietako
01:08
as being a canvas on which
aplikazioak erabiltzeko
01:14
all sorts of applications can play out,
oinarri moduko bat izan daitekeena.
01:17
and map's directions are really just one of them.
Eta mapako helbideak horietako bat izan daiteke hain zuzen.
01:23
If you click on this, you'll see
Horren gainean klik egiten baduzu
01:26
some of the ones that we've put out, just in the past couple of months
abian jarri genuenez geroztik, azken
01:29
since we've launched.
bi hilabeteotan atera ditugunetako batzuk ikusiko dituzu.
01:32
So, for example, a couple of days after the disaster in Haiti,
Adibidez, Haitin desastrea izan eta pare bat egunera,
01:34
we had an earthquake map that showed
lurrikararen mapa bat izan genuen, zerutik harturiko irudi batzuekin,
01:36
before and after pictures from the sky.
hura gertatu aurreko eta ondoko egoerak erakusten zituena.
01:38
This wonderful one which I don't have time to show you
Zoragarri honek, denborarik ez dudana zuei erakusteko,
01:40
is taking hyper-local blogs in real time
blog hiperlokalak azaltzen ditu denbora errealean
01:42
and mapping those stories, those entries
eta blogetan aipatzen diren istorioak, sarrera horietan
01:45
to the places that are referred to on the blogs.
aipatzen diren lekuak erakusten ditu.
01:47
It's wonderful.
Zoragarria da hori.
01:49
But I'm going to show you some more candy sort of stuff.
Baina, gauza politago erakustera noa zuei.
01:52
So, we see the imagery, of course,
Zeruko irudi bikainak
01:55
not stopping at the sky.
ikusten ari gara.
01:59
These little green bubbles represent
Burbuilatxo berde horiek erabiltzaileek
02:02
photosynths that users have made.
egin dituzten argazki digitalak adierazten dituzte.
02:05
I'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.
Ez noa horietan murgiltzera, baina argazkien 3D ereduak mapan txertaturik daude.
02:07
Everything that's cased in blue
Lauki urdin baten barruan ageri den oro ere
02:10
is an area where we've taken imagery on the ground as well.
lurraren mailan irudiak hartzen ari garen eskualde bat da.
02:12
And so, when you fly down --
Eta horrela, beherantz hegan joaten zaretenean --
02:17
(Applause)
(Txaloak)
02:19
Thank you. When you fly down to the ground,
Eskerrik asko. Lurrerantz hegan jaisten zaretenean.
02:21
and you see this kind of panoramic imagery,
eta ikusten dituzuenean era honetako irudi panoramikoak,
02:23
the first thing that you might notice is that it's not just a picture,
nabari dezakezuen lehen gauza da ez dela irudi lau bat,
02:26
there's just as much three-dimensional understanding of this environment
baizik eta ingurune horren hiru dimentsioko errepresentazio bat,
02:30
as there is of the three-dimensional city from above,
hiria hiru dimentsiotan goitik ikusita.
02:33
so if I click on something to get a closer view of it,
beraz, klik egiten badut zerbaiten gainean, hurbilagotik ikusteko,
02:36
then, the fact that that transition looks as it does,
ikusten den trantsizioa
02:40
is a function of all of that geometry,
geometria horren guztiaren araberakoa da,
02:43
all of that 3D understanding behind this model.
eredu horren atzetik dagoen 3Dko interpretazioa.
02:45
Now, I'll show you a fun app
Orain aplikazio dibertigarri bat erakutsiko dizuet,
02:49
that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
Flickr-eko gure adiskideekin batera lantzen ibili garena.
02:52
This takes Flickr, georegistered imagery
Honek hartzen ditu Flickr-era igotako irudi geoerregistratuak
02:59
and uses photosynth-like processes
eta 3D eredu gisa prozesatzen ditu,
03:02
to connect that imagery to our imagery, so --
haien irudiak eta gureak lotzeko, beraz --
03:05
I'm not sure if that's the one I actually meant to pull up, but --
ez nago ziur hau den benetan hartu nahi nuena, baina --
03:09
(Laughter)
(Barreak)
03:12
But notice -- this is, of course, a popular tourist site,
Baina ikusi -- hori, jakina, turismo-leku ezagun bat da,
03:15
and there are lots of photos around here,
eta argazki asko daude haren inguruan,
03:19
and these photos are all taken at different times.
eta argazki horiek ordu desberdinetan ateratakoak dira.
03:21
So this one was taken around five.
Hau, adibidez, bostak inguruan ateratakoa da.
03:24
So that's the Flickr photo,
Hortaz, hau da Flickr argazkia
03:26
that's our imagery.
eta hauek dira gure irudiak.
03:28
So you really see how this kind of crowd-sourced imagery
Ikusten duzue bada irudi partekatu horiek
03:30
is integrating, in a very deep way, into the map itself.
nola dauden integraturik, oso modu hertsian, mapan bertan.
03:33
(Applause)
(Txaloak)
03:36
Thank you.
Eskerrik asko
03:38
(Applause)
(Txaloak)
03:40
There are several reasons why this is interesting
Hainbat arrazoik egiten dute hau interesgarri
03:42
and one of them, of course, is time travel.
eta horietako bat denboran zehar bidaiatu ahal izatea da.
03:44
And I'm not going to show you some of the wonderful historic imagery in here,
Eta ez noa erakustera zuei hor dauden irudi historiko zoragarrietako batzuk,
03:46
but there are some with horses and carriages and so on as well.
baina badira batzuk zaldiak eta karroak eta horrela dituztenak ere.
03:48
But what's cool about this is that, not only is it augmenting
baina honetan polita dena da, ez bakarrik munduaren
03:51
this visual representation of the world
irudi bidezko errepresentazioa areagotzen duela
03:54
with things that are coming in from users,
erabiltzaileengandik datozen gauzekin,
03:56
but it also is the foundation for augmented reality,
baizik eta errealitate areagotuaren oinarria ere badela,
03:59
and that's something that I'll be showing you more of in just a moment.
eta hori hemendik pixka batera zuei gehiago erakustera noan zerbait da.
04:03
Now I just made a transition indoors. That's also interesting.
Orain barrualde baterako trantsizioa egin dut. Hori ere interesgarria da.
04:06
OK, notice there's now a roof above us.
OK, ikus orain sabai bat dugula gainean.
04:10
We're inside the Pike Place Market.
Pike Place Market-en barruan gaude.
04:12
And this is something that we're able to do with a backpack camera,
Eta hori bizkar-zorroan eramaten den kamera horietako batez egin daitekeen gauza da,
04:15
so, we're now not only imaging in the street
beraz, ez gara kalean bakarrik egiten ari irudiak
04:17
with this camera on tops of cars,
auto gaineko kamera horietako batez,
04:21
but we're also imaging inside.
barrualdeetan ere ari gara argazkiak ateratzen.
04:23
And from here, we're able to do the same sorts of registration,
Eta hortik ere egin ditzakegu
04:27
not only of still images, but also of video.
ez bakarrik irudi estatikoak, baizik eta baita bideoa ere.
04:32
So this is something that we're now going to try
Beraz hori orain lehenbizikoz
04:36
for the first time, live,
zuzenean egiten saiatzen ari garen zerbait da
04:38
and this is really, truly, very frightening.
eta hori benetan izugarria da.
04:40
(Laughter)
(Barreak)
04:43
OK.
OK
04:46
(Ringing)
(Telefonoz)
04:48
All right, guys, are you there?
Oso ondo, lagunok, hor zaudete?
04:50
(Noise)
(Zarata)
04:52
All right. I'm hitting it. I'm punching play.
Oso ondo, ari naiz. Sartzen ari naiz.
04:54
I'm live. All right. There we go.
Zuzenean nago, Oso ondo. Aurrera
04:56
So, these are our friends in Pike Place Market, the lab.
Horiek Pike Place Marketen, laborategian dauden gure adiskideak dira,
04:58
(Applause)
(Txaloak)
05:03
So they're broadcasting this live.
Zuzenean emititzen ari dira.
05:12
OK, George, can you pan back over to the corner market?
OK, George, panoramika bat egin dezakezu txokoko merkaturantz?
05:14
Because I want to show points of interest.
Zeren puntu interesgarriak erakutsi nahi ditudan.
05:18
No, no. The other way.
Ez, ez. Beste aldera.
05:22
Yeah, yeah, back to the corner, back to the corner.
Epa, epa. atzerantz txokora. Atzerantz txokora.
05:25
I don't want to see you guys yet.
Ez zaituztet zuek ikusi nahi oraindik.
05:27
OK, OK, back to the corner, back to the corner, back to the corner.
OK. OK. Atzeko txokorantz. Atzeko txokorantz. Atzeko txokorantz.
05:31
OK, never mind.
OK, ez du axola.
05:37
What I wanted to show you was these points of interest
Irudiaren goaildeko puntu interesgarri
05:40
over here on top of the image
horiek erakutsi nahi nizkizuen
05:42
because what that gives you a sense of is the way,
horrek han bertan bazeundete bezalako
05:44
if you're actually on the spot,
sentsazioa ematen dizuelako
05:46
you can think about this --
pentsa dezakezuenez
05:48
this is taking a step in addition to augmented reality.
hori aurrerapauso bat da errealitate areagotuaren arloan.
05:50
What the hell are you guys -- oh, sorry.
Zer demonio ari zarete -- o barka.
05:53
(Laughter)
(Barreak)
05:55
We're doing two different --
Bi ... .
05:58
OK, I'm hanging up now.
OK. moztera noa.
06:01
We're doing two different things here.
Bi gauza desberdin ari gara egiten hemen.
06:04
One of them is to take that real ...
Horietako bat da zera erreal hori hartzea ...
06:06
(Laughter)
(Barreak)
06:08
All right, let me just take a moment and thank the team.
Oso ondo, barka une batez taldeari eskerrak emateko.
06:15
They've done a fantastic job of pulling this together.
Lan bikain egin dute bi gauza horiek batuz.
06:18
(Applause)
(Txaloak)
06:20
I'm going to abandon them now and walk back outside.
Haiekiko konexioa moztu egingo dut eta berriro kanpora irtengo naiz.
06:22
And while I walk outside, I'll just mention that
Eta, kanpora noan bitartean, esango dut
06:25
here we're using this for telepresence,
hori telepresentziarako erabiltzen ari garela,
06:28
but you can equally well use this
baina berdin erabil daiteke
06:30
on the spot, for augmented reality.
lekuan bertan, errealitate areagoturako.
06:32
When you use it on the spot, it means that
Han bertan erabiltzen duzunean,
06:34
you're able to bring all of that metadata
munduarekiko metadatu eta informazio
06:36
and information about the world to you.
horiek guztiak eskura ditzakezu.
06:38
So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.
Beraz, hemen gainera urrats bat harago goaz emititzen ere ari garelako.
06:40
That was being broadcast, by the way, on a 4G network
Bide batez esan dezadan 4G sare batean zehar ari ginela emititzen
06:42
from the market.
azokatik.
06:45
All right, and now there's one last TED talk
Oso ondo, eta orain bada azken TED talk bat
06:48
that Microsoft has given in the past several years.
Microsoftek azken urteotan eman duena.
06:51
And that's Curtis Wong, WorldWide Telescope.
Curtis Wongek emandako Mundu Zabaleko Teleskopioa da hori.
06:53
So, we're going to head over to the dumpsters,
Beraz, zaborrontzietara goaz,
06:56
where it's traditional, after a long day at the market,
non azokan egun osoa igaro ondoren
06:58
to go out for a break, but also stare up at the sky.
ohikoa baita atsedenaldi bat hartzera irtetea, baina baita zerurantz begira-begira jartzea ere.
07:01
This is the integration
Hau WorldWide Telescope softwarea gure
07:05
of WorldWide Telescope into our maps.
mapetan integratzea da.
07:07
(Applause)
(Txaloak)
07:10
This is the current -- thank you --
Hau une honetako -- eskerrik asko --
07:12
this is the current time. If we scrub the time,
Hau une honetako ordua da, baina denboran zehar
07:15
then we can see how the sky will look at different times,
arakatzen badugu, zerua ordu desberdinetan nola dagoen ikusiko dugu
07:17
and we can get all of this very detailed
eta hori guztia xehetasun handiz ikusiko dugu
07:20
information about different times, different dates:
ordu desberdinetan, data desberdinetan.
07:22
Let's move the moon a little higher in the sky,
Mugitzen badugu ilargia pixka bat gorago zeruan,
07:27
maybe change the date.
data aldatuko da.
07:29
I would like to kind of zoom in on the moon.
Nahi izan dezaket ilargian zoom egitea
07:33
So, this is an astronomically complete
Beraz, astronomia aldetik
07:39
representation of the sky
zeru osoa irudikatzen da
07:41
integrated right into the Earth.
Lurrean integraturik.
07:44
All right now, I've overrun my time,
Orain, nire denbora ahitu denez,
07:46
so I've got to stop.
gelditzera noa.
07:48
Thank you all very much.
Eskerrik asko
07:50
(Applause)
(Txaloak)
07:52
Translated by Andoni Sagarna
Reviewed by Alvaro Moya

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com