English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas laat verhoogdewerkelijkheidskaarten zien

Filmed:
1,787,540 views

In een indrukwekkende demonstratie tijdens TED2010 laat Blaise Aguera y Arcas nieuwe 'augmented-reality mapping' technologie van Microsoft zien.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearjaar and a halfvoor de helft agogeleden,
Ongeveer anderhalf jaar geleden
00:15
StephenStephen LawlerLawler, who alsoook gavegaf a talk
was Stephen Lawler hier ook voor een lezing
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualVirtuele EarthAarde,
tijdens TED in 2007 over Virtual Earth
00:20
broughtbracht me over to becomeworden the architectarchitect of BingBing MapsKaarten,
en hij benoemde me tot architect van Bing Maps,
00:22
whichwelke is Microsoft'sMicrosofts online-mappingonline-mapping effortinspanning.
dat is Microsoft's online landkaartenprogramma.
00:26
In the pastverleden two and a halfvoor de helft, we'vewij hebben been very hardhard at work
Tijdens de laatste 2,5 jaar hebben we erg hard gewerkt
00:29
on redefiningherdefiniëren van the way mapskaarten work onlineonline.
om de werking van online kaarten te herdefiniëren.
00:31
And we really are seeingziend this in very differentverschillend termstermen
En we gaan er echt anders mee om
00:35
from the kindsoort of mappingin kaart brengen and directionrichting siteplaats
dan het soort kaarten- en routeplanners-site
00:37
that one is used to.
waar we aan gewend zijn.
00:39
So, the first thing that you mightmacht noticekennisgeving about the mappingin kaart brengen siteplaats
Het eerste dat u zal opvallen aan de kaartensite
00:41
is just the fluidityvloeibaarheid of the zoomingzoomen and the panningpanning,
is hoe vloeiend zooming en panning werkt,
00:43
whichwelke, if you're familiarvertrouwd at all with SeadragonSeadragon,
en als u bekend bent met Seadragon:
00:45
that's where it comeskomt from.
daar komt het vandaan.
00:47
MappingToewijzing is, of courseCursus,
'Mapping' is natuurlijk
00:49
not just about cartographyCartografie,
niet alleen maar kartografie,
00:51
it's alsoook about imagerybeeldspraak.
het gaat ook over afbeeldingen.
00:53
So, as we zoom-inZoom-in beyondvoorbij a certainzeker levelniveau
Als we dus verder dan een bepaald niveau inzoomen
00:55
this resolvesLost into a kindsoort of SimSIM City-likeStad-achtige
dan gaat het over in een soort Sim City-achtig
00:58
virtualvirtueel viewuitzicht at 45 degreesgraden.
virtueel panorama onder een hoek van 45 graden.
01:01
This can be viewedbekeken from any of the cardinalkardinaal directionsroutebeschrijving
Dit kun je bekijken vanuit elk van de hoofdrichtingen
01:03
to showtonen you the 3D structurestructuur of the citystad, all the facadesgevels.
zodat je de 3D-structuur van de stad ziet, alle gevels.
01:05
Now, we see this spaceruimte, this three-dimensionaldriedimensionaal environmentmilieu,
Welnu, we zien deze ruimte, deze driedimensionele omgeving
01:08
as beingwezen a canvascanvas on whichwelke
als een canvas waarop
01:14
all sortssoorten of applicationstoepassingen can playspelen out,
allerlei applicaties zich kunnen uitleven.
01:17
and map'skaart van directionsroutebeschrijving are really just one of them.
En routebeschrijvingen is daar slechts eentje van.
01:23
If you clickKlik on this, you'llje zult see
Als je hierop klikt dan zie je
01:26
some of the onesdegenen that we'vewij hebben put out, just in the pastverleden couplepaar of monthsmaanden
enkele ervan die we pas de laatste paar maanden erop hebben gezet,
01:29
sincesinds we'vewij hebben launchedgelanceerd.
sinds we zijn gestart.
01:32
So, for examplevoorbeeld, a couplepaar of daysdagen after the disasterramp in HaitiHaïti,
Bijvoorbeeld, een paar dagen na de ramp op Haïti
01:34
we had an earthquakeaardbeving mapkaart that showedtoonden
hadden we een aardbevingskaart die
01:36
before and after picturesafbeeldingen from the skyhemel.
de situatie ervoor en erna toonde vanuit de lucht.
01:38
This wonderfulprachtig one whichwelke I don't have time to showtonen you
Deze prachtige kaart, die ik niet kan laten zien vanwege de tijd,
01:40
is takingnemen hyper-localhyper-lokale blogsblogs in realecht time
pakt hyper-lokale blogs in real-time op
01:42
and mappingin kaart brengen those storiesverhalen, those entriesentries
en 'mapt' die verhalen, die teksten
01:45
to the placesplaatsen that are referredgenoemd to on the blogsblogs.
op de plaatsen waar de blogs over gaan.
01:47
It's wonderfulprachtig.
Dat is geweldig.
01:49
But I'm going to showtonen you some more candysnoep sortsoort of stuffspul.
Maar ik zal jullie meer krenten uit de pap laten zien.
01:52
So, we see the imagerybeeldspraak, of courseCursus,
We zien dat de beelden natuurlijk
01:55
not stoppingstoppen at the skyhemel.
niet ophouden bij de lucht.
01:59
These little greengroen bubblesbubbels representvertegenwoordigen
Deze groene belletjes vertegenwoordigen
02:02
photosynthsphotosynths that usersgebruikers have madegemaakt.
photosynths die door gebruikers zijn gemaakt.
02:05
I'm not going to diveduiken into them eithereen van beide, but photosynthsphotosynths are integratedgeïntegreerde into the mapkaart.
Daar ga ik ook niet verder op in, maar photosynths zijn geïntegreerd in de kaart.
02:07
Everything that's casedcased in blueblauw
Alles wat blauw omrand is
02:10
is an areaGebied where we'vewij hebben takeningenomen imagerybeeldspraak on the groundgrond as well.
is een gebied waar we ook beelden op de grond hebben gemaakt.
02:12
And so, when you flyvlieg down --
En dus, als je naar beneden vliegt --
02:17
(ApplauseApplaus)
.
02:19
Thank you. When you flyvlieg down to the groundgrond,
Dank u. Als je naar de grond vliegt,
02:21
and you see this kindsoort of panoramicpanoramisch imagerybeeldspraak,
en je dit soort panoramabeelden ziet,
02:23
the first thing that you mightmacht noticekennisgeving is that it's not just a pictureafbeelding,
dan valt het misschien snel op dat het niet alleen maar een foto is,
02:26
there's just as much three-dimensionaldriedimensionaal understandingbegrip of this environmentmilieu
er zit net zoveel driedimensioneel begrip van deze omgeving in
02:30
as there is of the three-dimensionaldriedimensionaal citystad from abovebovenstaand,
als van de driedimensionele stad van bovenaf,
02:33
so if I clickKlik on something to get a closerdichterbij viewuitzicht of it,
dus als ik ergens op klik om het van dichtbij te zien,
02:36
then, the factfeit that that transitionovergang lookslooks as it does,
dan ziet die overgang er zo uit omdat dat
02:40
is a functionfunctie of all of that geometrymeetkunde,
een functie van al die geometrie is,
02:43
all of that 3D understandingbegrip behindachter this modelmodel-.
al die 3D intelligentie die achter dit model zit.
02:45
Now, I'll showtonen you a funpret appapp
Nu zal ik een leuke app laten zien
02:49
that -- we'vewij hebben been workingwerkend on a collaborationsamenwerking with our friendsvrienden at FlickrFlickr.
waar we samen met onze vrienden van Flickr aan hebben gewerkt.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imagerybeeldspraak
Dit neemt geo-geregistreerde foto's van Flickr
02:59
and usestoepassingen photosynth-likePhotosynth-achtige processesprocessen
en gebruikt photosynth-achtige processen
03:02
to connectaansluiten that imagerybeeldspraak to our imagerybeeldspraak, so --
om die beelden te verbinden met onze beelden, dus --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallywerkelijk meantbedoelde to pullTrekken up, but --
Ik weet niet zeker of ik deze wel wilde laten zien, maar --
03:09
(LaughterGelach)
.
03:12
But noticekennisgeving -- this is, of courseCursus, a popularpopulair touristtoerist siteplaats,
Maar let op -- dit is een populaire plek voor toeristen,
03:15
and there are lots of photosfoto's around here,
en er zijn hier in de omgeving veel foto's,
03:19
and these photosfoto's are all takeningenomen at differentverschillend timestijden.
en die foto's zijn allemaal op verschillende momenten genomen.
03:21
So this one was takeningenomen around fivevijf.
Deze is rond vijf uur genomen.
03:24
So that's the FlickrFlickr photofoto,
Dat is dan de Flickr foto,
03:26
that's our imagerybeeldspraak.
dat zijn onze beelden.
03:28
So you really see how this kindsoort of crowd-sourcedCrowd sourced- imagerybeeldspraak
Je ziet dus hoe deze beelden die door de massa geproduceerd zijn
03:30
is integratingintegreren, in a very deepdiep way, into the mapkaart itselfzelf.
op een diepzinnige manier met de kaart zelf integreren.
03:33
(ApplauseApplaus)
.
03:36
Thank you.
Dank u.
03:38
(ApplauseApplaus)
.
03:40
There are severalverscheidene reasonsredenen why this is interestinginteressant
Dit is om een aantal redenen interessant,
03:42
and one of them, of courseCursus, is time travelreizen.
en een daarvan is natuurlijk tijdreizen.
03:44
And I'm not going to showtonen you some of the wonderfulprachtig historichistorisch imagerybeeldspraak in here,
Ik laat jullie niet de prachtige historische beelden zien die hierin zitten,
03:46
but there are some with horsespaarden and carriagesrijtuigen and so on as well.
maar er zijn er een aantal met paarden en wagens en zo bij.
03:48
But what's coolkoel about this is that, not only is it augmentingverhogende
Wat hier cool aan is, is dat het niet alleen de visuele weergave
03:51
this visualzichtbaar representationvertegenwoordiging of the worldwereld-
van de wereld verhoogt
03:54
with things that are comingkomt eraan in from usersgebruikers,
met dingen die van gebruikers afkomstig zijn,
03:56
but it alsoook is the foundationfundament for augmentedaangevuld realityrealiteit,
maar het vormt ook de basis voor de verhoogde werkelijkheid,
03:59
and that's something that I'll be showingtonen you more of in just a momentmoment.
en dat zal ik zometeen laten zien.
04:03
Now I just madegemaakt a transitionovergang indoorsbinnenshuis. That's alsoook interestinginteressant.
Nu ben ik binnenshuis gegaan. Dat is ook boeiend.
04:06
OK, noticekennisgeving there's now a roofdak abovebovenstaand us.
Let op, er is nu een dak boven ons.
04:10
We're insidebinnen the PikePike PlacePlaats MarketMarkt.
We zijn in de Pike Place Market.
04:12
And this is something that we're ablein staat to do with a backpackrugzak cameracamera,
En dit is iets wat we kunnen doen met een rugzakcamera,
04:15
so, we're now not only imagingImaging in the streetstraat
we laten dus niet alleen de straat zien
04:17
with this cameracamera on topstops of carsauto's,
met zo'n camera bovenop auto's,
04:21
but we're alsoook imagingImaging insidebinnen.
maar we maken ook beelden binnenshuis.
04:23
And from here, we're ablein staat to do the samedezelfde sortssoorten of registrationregistratie,
Van daaruit kunnen we dezelfde soorten van vastlegging doen,
04:27
not only of still imagesafbeeldingen, but alsoook of videovideo-.
niet alleen van foto's maar ook van video.
04:32
So this is something that we're now going to try
Dus we gaan dit nu proberen,
04:36
for the first time, liveleven,
voor het eerst, live,
04:38
and this is really, trulywerkelijk, very frighteningbeangstigend.
en dit is daadwerkelijk erg beangstigend.
04:40
(LaughterGelach)
.
04:43
OK.
Oké.
04:46
(RingingBeltonen)
.
04:48
All right, guys, are you there?
Goed, jongens, zijn jullie daar?
04:50
(NoiseRuis)
.
04:52
All right. I'm hittingraken it. I'm punchingponsen playspelen.
Goed. Ik druk 'm in. Ik druk op 'play'.
04:54
I'm liveleven. All right. There we go.
Ik ben live. Goed. Daar gaan we.
04:56
So, these are our friendsvrienden in PikePike PlacePlaats MarketMarkt, the lablaboratorium.
Dit zijn onze vrienden in Pike Place Market, het lab.
04:58
(ApplauseApplaus)
.
05:03
So they're broadcastingomroep this liveleven.
Ze zenden dit live uit.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you panpan back over to the cornerhoek marketmarkt?
Oké, George, kun je met je camera naar het stalletje in de hoek gaan?
05:14
Because I want to showtonen pointspoints of interestinteresseren.
Want ik wil wat aandachtspunten laten zien.
05:18
No, no. The other way.
Nee, nee. De andere kant op.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerhoek, back to the cornerhoek.
Ja, ja. Terug naar de hoek. Terug naar de hoek.
05:25
I don't want to see you guys yetnog.
Ik wil jullie nu nog niet zien.
05:27
OK, OK, back to the cornerhoek, back to the cornerhoek, back to the cornerhoek.
Oké. Oké. Terug naar de hoek. Terug naar de hoek.
05:31
OK, never mindgeest.
Goed, maakt niet uit.
05:37
What I wanted to showtonen you was these pointspoints of interestinteresseren
Ik wilde jullie deze aandachtspunten laten zien
05:40
over here on toptop of the imagebeeld
hier bovenaan het beeld
05:42
because what that givesgeeft you a sensezin of is the way,
want dan krijg je een besef van wat de weg is,
05:44
if you're actuallywerkelijk on the spotplek,
als je daar daadwerkelijk bent ...
05:46
you can think about this --
denk hierover na --
05:48
this is takingnemen a stepstap in additiontoevoeging to augmentedaangevuld realityrealiteit.
dit is een stap extra naast verhoogde werkelijkheid.
05:50
What the hellhel are you guys -- oh, sorry.
Wat zitten jullie nou -- o sorry.
05:53
(LaughterGelach)
.
05:55
We're doing two differentverschillend --
We doen twee verschillende ...
05:58
OK, I'm hangingopknoping up now.
Goed, ik hang nu op.
06:01
We're doing two differentverschillend things here.
We doen twee verschillende dingen.
06:04
One of them is to take that realecht ...
Eén ervan is dat je die echte ...
06:06
(LaughterGelach)
.
06:08
All right, let me just take a momentmoment and thank the teamteam.
Goed, laten we even het team bedanken.
06:15
They'veZe hebben donegedaan a fantasticfantastisch jobbaan of pullingtrekken this togethersamen.
Ze hebben fantastisch werk gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
06:18
(ApplauseApplaus)
.
06:20
I'm going to abandonabandon them now and walklopen back outsidebuiten.
Ik verlaat ze nu en loop naar buiten.
06:22
And while I walklopen outsidebuiten, I'll just mentionnoemen that
Terwijl ik buiten loop kan ik even melden dat
06:25
here we're usinggebruik makend van this for telepresenceTelepresence,
hier, dit gebruiken we voor telepresence,
06:28
but you can equallyeven well use this
maar je kunt dit net zo goed gebruiken
06:30
on the spotplek, for augmentedaangevuld realityrealiteit.
ter plekke, voor verhoogde werkelijkheid.
06:32
When you use it on the spotplek, it meansmiddelen that
Als je dit ter plekke gebruikt dan betekent dat
06:34
you're ablein staat to bringbrengen all of that metadatametagegevens
dat je al die metadata en informatie
06:36
and informationinformatie about the worldwereld- to you.
over de wereld om je heen kunt meenemen.
06:38
So here, we're takingnemen the extraextra stepstap of alsoook broadcastingomroep it.
Hier zetten we dus die extra stap door het ook uit te zenden.
06:40
That was beingwezen broadcastuitzending, by the way, on a 4G networknetwerk
Dat werd trouwens uitgezonden via een 4G netwerk
06:42
from the marketmarkt.
vanaf de markt.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Goed, er was een laatste TED lezing
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givengegeven in the pastverleden severalverscheidene yearsjaar.
door Microsoft in de afgelopen paar jaar.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideWereldwijd TelescopeTelescoop.
En dat is Curtis Wong, WorldWide Telescope.
06:53
So, we're going to headhoofd over to the dumpstersafvalcontainers,
We gaan daarom naar de afvalcontainers,
06:56
where it's traditionaltraditioneel, after a long day at the marketmarkt,
waar het traditie is om na een lange dag op de markt
06:58
to go out for a breakbreken, but alsoook starestaren up at the skyhemel.
uit te rusten, maar ook om naar de lucht te staren.
07:01
This is the integrationintegratie
Dit is de integratie
07:05
of WorldWideWereldwijd TelescopeTelescoop into our mapskaarten.
van WorldWide Telescope met onze kaarten.
07:07
(ApplauseApplaus)
.
07:10
This is the currentactueel -- thank you --
Dit is de huidige -- dank u --
07:12
this is the currentactueel time. If we scrubScrub the time,
Dit is de huidige tijd, maar als we de tijd veranderen,
07:15
then we can see how the skyhemel will look at differentverschillend timestijden,
dan kunnen we zien hoe de hemel er op verschillende tijden uit ziet,
07:17
and we can get all of this very detailedgedetailleerde
en we kunnen allemaal zeer gedetailleerde
07:20
informationinformatie about differentverschillend timestijden, differentverschillend datesdatums:
informatie krijgen van verschillende tijdstippen en data.
07:22
Let's moveverhuizing the moonmaan a little higherhoger in the skyhemel,
Laten we de maan eens wat hoger aan de hemel zetten,
07:27
maybe changeverandering the datedatum.
misschien de datum veranderen.
07:29
I would like to kindsoort of zoomzoom in on the moonmaan.
Ik wil zeg maar inzoomen op de maan.
07:33
So, this is an astronomicallyastronomisch completecompleet
Dit is dus een astronomisch complete
07:39
representationvertegenwoordiging of the skyhemel
representatie van de hemel
07:41
integratedgeïntegreerde right into the EarthAarde.
rechtstreeks geïntegreerd met de aarde.
07:44
All right now, I've overrunBufferoverloop my time,
Goed dan, mijn tijd is op,
07:46
so I've got to stop.
dus ik moet stoppen.
07:48
Thank you all very much.
Allemaal erg bedankt.
07:50
(ApplauseApplaus)
.
07:52
Translated by Felix Degenaar
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com