English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

بلیس اگرای آرکاس نقشه‌های واقعیت گسترش‌یافته را معرفی می‌کند

Filmed:
1,787,540 views

در تد ۲۰۱۰ در نمونه ای که نفس‌ها را در سینه حبس کرده‌ بود بلیس اگرای آکراس فناوری جدید نقشه برداری واقعیت گسترش یافته مایکروسافت را معرفی می‌کند.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearسال and a halfنیم agoپیش,
حدود یک سال و نیم پیش
00:15
Stephenاستفان Lawlerلاولر, who alsoهمچنین gaveداد a talk
استفن لولر که سال 2007 همین جا در تد
00:17
here at TEDTED in 2007 on Virtualمجازی Earthزمین,
مطلبی باعنوان «زمین مجازی» ارائه داد
00:20
broughtآورده شده me over to becomeتبدیل شدن به the architectمعمار of Bingبینگ Mapsنقشه ها,
من رو وارد کار معماریِ نقشه‌های بینگ کرد
00:22
whichکه is Microsoft'sمایکروسافت online-mappingنقشه برداری آنلاین effortتلاش.
که پروژه‌ی نقشه‌برداری شرکتِ مایکروسافته.
00:26
In the pastگذشته two and a halfنیم, we'veما هستیم been very hardسخت at work
طی دو سال و نیم گذشته، سخت مشغولِ
00:29
on redefiningتعریف دوباره the way mapsنقشه ها work onlineآنلاین.
بازبینی طرز کار نقشه‌های آنلاین بودیم.
00:31
And we really are seeingدیدن this in very differentناهمسان termsاصطلاحات
و حالا واقعن نگاه‌مون به نقشه و مسیریابی
00:35
from the kindنوع of mappingنقشه برداری and directionجهت siteسایت
با نقشه‌های متداولِ این روزها
00:37
that one is used to.
فرق داره.
00:39
So, the first thing that you mightممکن noticeاطلاع about the mappingنقشه برداری siteسایت
خوب، اولین چیزی که توی این سایت نقشه توجه‌تون رو جلب می‌کنه
00:41
is just the fluidityسیالیت of the zoomingزوم کردن and the panningپانسیون,
روان بودنِ زوم و استخراج اطلاعاته
00:43
whichکه, if you're familiarآشنا at all with Seadragonاژدهای دریا,
که اگه سی دراگون رو بشناسید،
00:45
that's where it comesمی آید from.
این روان بودن از همون جا اومده.
00:47
Mappingنقشه برداری is, of courseدوره,
کار نقشه فقط به
00:49
not just about cartographyکارتوگرافی,
نقشه‌ برداری محدود نمی‌شه
00:51
it's alsoهمچنین about imageryتصاویر.
بل‌که به عکس‌برداری هم مربوطه.
00:53
So, as we zoom-inبزرگنمایی beyondفراتر a certainمسلم - قطعی levelسطح
وقتی از یک سطح خاص بیش‌تر زوم می‌کنید
00:55
this resolvesحل می شود into a kindنوع of Simسیم City-likeمانند شهر
به یک نمای مجازی مثل سیم‌سیتی
00:58
virtualمجازی viewچشم انداز at 45 degreesدرجه.
با زاویه‌ی چهل و پنج درجه تبدیل می‌شه.
01:01
This can be viewedمشاهده شده from any of the cardinalکاردینال directionsجهت ها
برای این که بتونید نمای سه بعدیِ شهر و ساختمان‌ها رو ببینید
01:03
to showنشان بده you the 3D structureساختار of the cityشهر, all the facadesنما.
این قابلیت وجود داره که از تمام جهاتِ اصلی به نقشه نگاه کنید.
01:05
Now, we see this spaceفضا, this three-dimensionalسه بعدی environmentمحیط,
حالا به این فضا، به این محیط سه بعدی
01:08
as beingبودن a canvasبوم on whichکه
به عنوان یک بستر نگاه می‌کنیم که می‌شه
01:14
all sortsانواع of applicationsبرنامه های کاربردی can playبازی out,
روش همه نوع برنامه‌ی کاربردی رو اجرا کرد.
01:17
and map'sنقشه ها directionsجهت ها are really just one of them.
مسیریابی فقط یکی از اوناست.
01:23
If you clickکلیک on this, you'llشما خواهید بود see
اگه روی این کلیک کنید بعضی‌ها رو می‎‌بینید که
01:26
some of the onesآنهایی که that we'veما هستیم put out, just in the pastگذشته coupleزن و شوهر of monthsماه ها
توی همین چند ماه اخیر
01:29
sinceاز آنجا که we'veما هستیم launchedراه اندازی شد.
اضافه‌شون کردیم.
01:32
So, for exampleمثال, a coupleزن و شوهر of daysروزها after the disasterفاجعه in Haitiهائیتی,
مثلن چند روز بعد از حادثه‌ی هایتی
01:34
we had an earthquakeزمين لرزه mapنقشه that showedنشان داد
یه نقشه‌ی زلزله اضافه کردیم که
01:36
before and after picturesتصاویر from the skyآسمان.
نقشه‌ی آسمون رو قبل و بعد از حادثه نشون می‌داد.
01:38
This wonderfulفوق العاده one whichکه I don't have time to showنشان بده you
این قسمت جالب که وقت نمی‌کنم نشونتون بدم
01:40
is takingگرفتن hyper-localفوق العاده محلی blogsوبلاگ ها in realواقعی time
بلاگ‌های فرامحلی رو می‌گرده
01:42
and mappingنقشه برداری those storiesداستان ها, those entriesورودی های
و داستان‌ها و مطالب اون‌ها رو
01:45
to the placesمکان ها that are referredمعرفی شده to on the blogsوبلاگ ها.
به مکان‌هایی که در بلاگ به‌شون اشاره شده منطبق می‌کنه.
01:47
It's wonderfulفوق العاده.
خیلی شگفت‌انگیزه.
01:49
But I'm going to showنشان بده you some more candyآب نبات sortمرتب سازی of stuffچیز.
اما حالا می‌خوام یه چیز به‌تر نشونتون بدم.
01:52
So, we see the imageryتصاویر, of courseدوره,
می‌بینیم که عکس‌برداری حتا
01:55
not stoppingمتوقف کردن at the skyآسمان.
تا آسمانم ادامه پیدا کرده.
01:59
These little greenسبز bubblesحباب ها representنمایندگی
این حباب‌های کوچک سبز نشان‌ دهنده‌ی
02:02
photosynthsفتوسنتز that usersکاربران have madeساخته شده.
فوتوسینت‌های کاربران هستند.
02:05
I'm not going to diveشیرجه رفتن into them eitherیا, but photosynthsفتوسنتز are integratedمجتمع into the mapنقشه.
نمی‌خوام وارد اون‌ها بشم، ولی ببینید که فوتوسینت‌ها با نقشه ادغام شده‌اند.
02:07
Everything that's casedبسته بندی شده in blueآبی
هر چیز که با رنگ آبی احاطه شده،
02:10
is an areaمنطقه where we'veما هستیم takenگرفته شده imageryتصاویر on the groundزمینی as well.
مکانیه که ما در اون از زمین هم عکس‌برداری کردیم.
02:12
And so, when you flyپرواز down --
بنابراین، وقتی فرود میاید...
02:17
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
02:19
Thank you. When you flyپرواز down to the groundزمینی,
ممنونم. وقتی روی زمین فرود میاید،
02:21
and you see this kindنوع of panoramicپانورامیک imageryتصاویر,
این عکس‌برداری وسیع رو می‌بینید.
02:23
the first thing that you mightممکن noticeاطلاع is that it's not just a pictureعکس,
اولین چیزی که ممکنه به‌ش توجه کنید اینه که این فقط یه عکس نیست،
02:26
there's just as much three-dimensionalسه بعدی understandingدرك كردن of this environmentمحیط
بل که همون قدر که از زاویه‌ی بالا، از شهر درک سه بعدی داریم،
02:30
as there is of the three-dimensionalسه بعدی cityشهر from aboveدر بالا,
از این پایین هم داریم.
02:33
so if I clickکلیک on something to get a closerنزدیک تر viewچشم انداز of it,
خوب اگه روی چیزی کلیک کنم تا از نزدیک‌تر به‌ش نگاه کنم،
02:36
then, the factواقعیت that that transitionگذار looksبه نظر می رسد as it does,
انتقال به این دلیل به این شکل انجام می‌شه که
02:40
is a functionعملکرد of all of that geometryهندسه,
همون هندسه و همون درک سه بعدی
02:43
all of that 3D understandingدرك كردن behindپشت this modelمدل.
پشت این مدل قرار داره.
02:45
Now, I'll showنشان بده you a funسرگرم کننده appبرنامه
حالا یه برنامه‌ی جالب نشونتون می‌دم،
02:49
that -- we'veما هستیم been workingکار کردن on a collaborationهمکاری with our friendsدوستان at Flickrفلیکر.
که با هم‌کاری دوستانمون در فلیکر روش کار می‌کنیم.
02:52
This takes Flickrفلیکر, georegisteredgeoragistered imageryتصاویر
این از عکس‌برداریِ منتصب به جغرافیای فلیکری
02:59
and usesاستفاده می کند photosynth-likeمانند فتوسنت processesفرآیندهای
و فرآیندهایی مثل فوتوسینت استفاده می‌کنه
03:02
to connectاتصال that imageryتصاویر to our imageryتصاویر, so --
که اون عکس رو به عکس ما ربط بده.
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallyدر واقع meantبه معنای to pullکشیدن up, but --
نمی‌دونم این همونیه که می‌خواستم نشون بدم یا نه، ولی...
03:09
(Laughterخنده)
(خنده)
03:12
But noticeاطلاع -- this is, of courseدوره, a popularمحبوب touristتوریستی siteسایت,
اما دقت کنید-- البته اینجا یکی از مکان‌های مورد علاقه‌ی توریست‌هاست،
03:15
and there are lots of photosعکس ها around here,
و عکس‌های زیادی دور و برش وجود داره،
03:19
and these photosعکس ها are all takenگرفته شده at differentناهمسان timesبار.
و این عکس‌ها همه در ساعات مختلفی گرفته شده.
03:21
So this one was takenگرفته شده around fiveپنج.
این یکی دور و بر ساعت پنج گرفته شده.
03:24
So that's the Flickrفلیکر photoعکس,
و این عکس فلیکره.
03:26
that's our imageryتصاویر.
این هم عکس ما هست.
03:28
So you really see how this kindنوع of crowd-sourcedجمع آوری شده imageryتصاویر
بنابرین می‌بینید که این عکس‌برداریِ مبنی بر مردم،
03:30
is integratingیکپارچه سازی, in a very deepعمیق way, into the mapنقشه itselfخودش.
داره عمیقن در نقشه‌ها جای می‌گیره.
03:33
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
03:36
Thank you.
ممنونم.
03:38
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
03:40
There are severalچند reasonsدلایل why this is interestingجالب هست
این به چند دلیل جالبه
03:42
and one of them, of courseدوره, is time travelمسافرت رفتن.
یکیشون اینه که به ما قابلیت سفر در زمان رو می‌ده.
03:44
And I'm not going to showنشان بده you some of the wonderfulفوق العاده historicتاریخی imageryتصاویر in here,
قرار نیست من عکس‌های تاریخی جذابی که این جا داریمو نشونتون بدم،
03:46
but there are some with horsesاسب ها and carriagesواگن ها and so on as well.
همین قدر بگم که عکس‌هایی با اسب و کالسکه هم این جا پیدا می‌شه.
03:48
But what's coolسرد about this is that, not only is it augmentingتقویت
جالبش اینه که این نمایش تصویری از دنیا،
03:51
this visualبصری representationنمایندگی of the worldجهان
نه تنها داره روز به روز با اطلاعاتی که از سمت کاربرها میاد
03:54
with things that are comingآینده in from usersکاربران,
گسترده‌تر می‌شه،
03:56
but it alsoهمچنین is the foundationپایه for augmentedافزوده شده realityواقعیت,
بل که سنگ ‌بناییه برای واقعیت گسترش‎یافته
03:59
and that's something that I'll be showingنشان دادن you more of in just a momentلحظه.
و این چیزیه که سعی می‌کنم تا لحظاتی بعد نشونتون بدم.
04:03
Now I just madeساخته شده a transitionگذار indoorsدر داخل خانه. That's alsoهمچنین interestingجالب هست.
حالا دیدید که به داخل ساختمون منتقل شدم. اینم جالبه.
04:06
OK, noticeاطلاع there's now a roofسقف aboveدر بالا us.
خوب، ببینید الان یک سقف بالا سرمونه.
04:10
We're insideداخل the Pikeپایک Placeمحل Marketبازار.
ما داخل فروش‌گاهِ پایک پلیس هستیم.
04:12
And this is something that we're ableتوانایی to do with a backpackکوله پشتی cameraدوربین,
این کار رو با یک دوربین کیفی انجام می‌دیم،
04:15
so, we're now not only imagingتصویربرداری in the streetخیابان
بنابرین تنها کار ما این نیست که دوربین رو بالای ماشین بگذاریم
04:17
with this cameraدوربین on topsتاپس of carsماشین ها,
و از خیابون عکس بگیریم.
04:21
but we're alsoهمچنین imagingتصویربرداری insideداخل.
بلکه از داخل هم عکس می‌گیریم.
04:23
And from here, we're ableتوانایی to do the sameیکسان sortsانواع of registrationثبت,
و از این جا، می‌تونیم همون نوع ثبت موضوع‌ها رو داشته ‌باشیم،
04:27
not only of still imagesتصاویر, but alsoهمچنین of videoویدئو.
البته نه فقط با عکس‌های ثابت، بل که حتا با فیلم‌ها.
04:32
So this is something that we're now going to try
خوب، این چیزیه که ما می‌خوایم برای اولین بار
04:36
for the first time, liveزنده,
به طور زنده امتحانش کنیم،
04:38
and this is really, trulyبراستی, very frighteningترسناک.
و این واقعن، شدیدن، خیلی ترسناکه.
04:40
(Laughterخنده)
(خنده)
04:43
OK.
خوب.
04:46
(Ringingزنگ زدن)
(صدای زنگ تلفن)
04:48
All right, guys, are you there?
خوب رفقا؛ صدامو می‌شنوید؟
04:50
(Noiseسر و صدا)
(سر و صدا)
04:52
All right. I'm hittingضربه زدن it. I'm punchingمشت زدن playبازی.
خیلی خوب، من شروع می‌کنم، می‌خوام play رو فشار بدم.
04:54
I'm liveزنده. All right. There we go.
الان تصویر زنده رو دارم، خوبه، شروع می‌کنیم.
04:56
So, these are our friendsدوستان in Pikeپایک Placeمحل Marketبازار, the labآزمایشگاه.
اینا دوستامون در فروشگاه پایک پلیس هستند. آزمایشگاهِ ما.
04:58
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
05:03
So they're broadcastingصدا و سیما this liveزنده.
اونا دارند تصاویر زنده رو می‌فرستند.
05:12
OK, Georgeجورج, can you panماهی تابه back over to the cornerگوشه marketبازار?
خوب جرج، می‌تونی تصویر رو ببری عقب و مغازه‌ی اون گوشه رو نشون بدی؟
05:14
Because I want to showنشان بده pointsنکته ها of interestعلاقه.
چون من می‌خوام نقاط مورد علاقه رو نشون بدم.
05:18
No, no. The other way.
نه نه، اون طرفی.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerگوشه, back to the cornerگوشه.
آره، آره، حالا برگرد به گوشه، برگرد به گوشه.
05:25
I don't want to see you guys yetهنوز.
هنوز نمی‌خوام خودتون رو ببینم!
05:27
OK, OK, back to the cornerگوشه, back to the cornerگوشه, back to the cornerگوشه.
خوبه، خوبه، برگرد به گوشه. برگرد به گوشه. برگرد به گوشه.
05:31
OK, never mindذهن.
خیلی خوب، بی‌خیال.
05:37
What I wanted to showنشان بده you was these pointsنکته ها of interestعلاقه
چیزی که می‌خواستم نشونتون بدم این نقاط مورد علاقه بود
05:40
over here on topبالا of the imageتصویر
اینجا، بالای تصویر.
05:42
because what that givesمی دهد you a senseاحساس of is the way,
چون این باعث می‌شه حس کنید
05:44
if you're actuallyدر واقع on the spotنقطه,
که واقعن در محل حضور دارید
05:46
you can think about this --
این طوری بهش فکر کنید که
05:48
this is takingگرفتن a stepگام in additionعلاوه بر این to augmentedافزوده شده realityواقعیت.
در کنار واقعیت گسترش یافته این رو هم داریم.
05:50
What the hellجهنم are you guys -- oh, sorry.
شماها دارید چی کار... آه معذرت می‌خوام.
05:53
(Laughterخنده)
(خنده)
05:55
We're doing two differentناهمسان --
ما داریم دو کار متفاوت...
05:58
OK, I'm hangingحلق آویز up now.
خیله خوب الان دیگه قطع می‌کنم.
06:01
We're doing two differentناهمسان things here.
این جا داریم دو کار مختلف انجام می‌دیم.
06:04
One of them is to take that realواقعی ...
یکی اینه که واقعیت رو...
06:06
(Laughterخنده)
(خنده)
06:08
All right, let me just take a momentلحظه and thank the teamتیم.
خیلی خوب؛ اجازه بدید چند لحظه از گروه تشکر کنم.
06:15
They'veآنها دارند doneانجام شده a fantasticخارق العاده jobکار of pullingکشیدن this togetherبا یکدیگر.
اونا تلاش فوق‌العاده‌ای کردن تا این رو راه‌اندازی کنند.
06:18
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
06:20
I'm going to abandonرها کردن them now and walkراه رفتن back outsideخارج از.
حالا دیگه ترکشون می‌کنم و از فروشگاه میام بیرون.
06:22
And while I walkراه رفتن outsideخارج از, I'll just mentionاشاره that
و در حالی که میام بیرون در نظر می‌گیرم که
06:25
here we're usingاستفاده كردن this for telepresenceتلوزیون,
این جا من از این تکنولوژی برای حضور از راه دور استفاده می‌کنم
06:28
but you can equallyبه همان اندازه well use this
اما به همین شکل هم می‌تونیم در خود محل برای واقعیت گسترش یافته
06:30
on the spotنقطه, for augmentedافزوده شده realityواقعیت.
ازش استفاده کنیم.
06:32
When you use it on the spotنقطه, it meansبه معنای that
وقتی در محل ازش استفاده کنید معنیش اینه که
06:34
you're ableتوانایی to bringآوردن all of that metadataابرداده
می‌تونید تمام اون ابرداده و اطلاعات درباره‌ی جهان رو
06:36
and informationاطلاعات about the worldجهان to you.
پیش خودتون داشته ‌باشید.
06:38
So here, we're takingگرفتن the extraاضافی stepگام of alsoهمچنین broadcastingصدا و سیما it.
این جا ما یک قدم جلوتر می‌ریم و اطلاعات رو منتشر می‌کنیم.
06:40
That was beingبودن broadcastپخش, by the way, on a 4G networkشبکه
راستی ما این رو روی یک شبکه ۴جی
06:42
from the marketبازار.
از فروشگاه منتشر کردیم
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
خوب؛ یکی دیگه از سخنرانی های تد بود که
06:48
that Microsoftمایکروسافت has givenداده شده in the pastگذشته severalچند yearsسالها.
چند سال پیش مایکروسافت ارائه داد.
06:51
And that's Curtisکورتیس Wongوانگ, WorldWideدر سراسر جهان Telescopeتلسکوپ.
درباره‌ی تلکسوپ جهانی کرتیس وانگ.
06:53
So, we're going to headسر over to the dumpstersروحانیون,
خوب؛ حالا می‌ریم به اطراف فروشگاه
06:56
where it's traditionalسنتی, after a long day at the marketبازار,
خوبه که بعد از یک خرید طولانی بیرون بریم و
06:58
to go out for a breakزنگ تفريح, but alsoهمچنین stareخیره شدن up at the skyآسمان.
به آسمان نگاه کنیم.
07:01
This is the integrationانتگرال گیری
این ادغام تلسکوپ جهانی
07:05
of WorldWideدر سراسر جهان Telescopeتلسکوپ into our mapsنقشه ها.
با نقشه های ماست.
07:07
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
07:10
This is the currentجاری -- thank you --
این زمان...ممنونم...
07:12
this is the currentجاری time. If we scrubاسکراب the time,
این زمان فعلیه. اما اگه زمان رو جابه‌جا کنیم
07:15
then we can see how the skyآسمان will look at differentناهمسان timesبار,
می‌تونیم ببینیم آسمان در زمان های مختلف چه شکلیه
07:17
and we can get all of this very detailedدقیق
و با جزئیات بسیار زیاد هم ببینیم.
07:20
informationاطلاعات about differentناهمسان timesبار, differentناهمسان datesتاریخ:
هم در زمان های مختلف و هم با داده های مختلف.
07:22
Let's moveحرکت the moonماه a little higherبالاتر in the skyآسمان,
بگذارید ماه رو کمی در آسمان بالاتر ببرم
07:27
maybe changeتغییر دادن the dateتاریخ.
در واقع داده ها رو عوض کنم.
07:29
I would like to kindنوع of zoomبزرگنمایی in on the moonماه.
مثلن دلم می‌خواد روی ماه زوم کنم.
07:33
So, this is an astronomicallyنجومی completeتکمیل
این نمایشی از آسمانه که
07:39
representationنمایندگی of the skyآسمان
از نظر نجومی کامله
07:41
integratedمجتمع right into the Earthزمین.
و مستقیمن به زمین ادغام شده.
07:44
All right now, I've overrunسرازیر شدن my time,
خیلی خوب. مثل این که وقتم تموم شده.
07:46
so I've got to stop.
باید تمومش کنم.
07:48
Thank you all very much.
از همه تون خیلی متشکرم.
07:50
(Applauseتشویق و تمجید)
تشویق
07:52
Translated by Safoora Yousefi
Reviewed by mahmood rokni

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com