English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas demostron hartat me realitetin e intensifikuar

Filmed:
1,773,231 views

Në një demo mjaft tërheqese, Blaise Aguera y Arcas, në TED2010, demostron perdorimin nga Microsoft të teknologjisë së re të hartave me realitetin e intensifikuar.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a year and a half ago,
Rreth një vit e gjysmë më parë
00:15
Stephen Lawler, who also gave a talk
Stephen Lawler qe po ashtu ka folur
00:17
here at TED in 2007 on Virtual Earth,
për Earth Virtual këtu në TED në 2007
00:20
brought me over to become the architect of Bing Maps,
me punësoi si arkitekt i hartave te Bing ,
00:22
which is Microsoft's online-mapping effort.
qe është përqasja e Microsoft për hartat e internetit
00:26
In the past two and a half, we've been very hard at work
Në këto dy vjet e gjysmë, ne kemi punuar shumë
00:29
on redefining the way maps work online.
në ripërcaktimin e mënyrës qe punojnë hartat në internet.
00:31
And we really are seeing this in very different terms
Dhe me të vërtetë po e shohim këtë në terma shumë të ndryshëm
00:35
from the kind of mapping and direction site
nga pozita e hartës dhe drejtimit
00:37
that one is used to.
që ishim mësuar përpara.
00:39
So, the first thing that you might notice about the mapping site
Pra, gjëja e parë që ju mund të vëreni për faqen e hartës,
00:41
is just the fluidity of the zooming and the panning,
është vetëm rrjedhshmëria e zoom dhe pan,
00:43
which, if you're familiar at all with Seadragon,
e cila nëse dini mbi (teknologjine) Seadragon ,
00:45
that's where it comes from.
kjo vjen prej asaj.
00:47
Mapping is, of course,
Hartat, natyrisht,
00:49
not just about cartography,
nuk kanë lidhje vetëm me kartografinë,
00:51
it's also about imagery.
kanë lidhje edhe me imazhet.
00:53
So, as we zoom-in beyond a certain level
Pra, ndërsa në zoom-in përtej një niveli të caktuar
00:55
this resolves into a kind of Sim City-like
kjo vendoset në një lloj Sim City
00:58
virtual view at 45 degrees.
si pamje virtuale në 45 gradë.
01:01
This can be viewed from any of the cardinal directions
Kjo mund të shihet nga secili nga drejtimet kryesore
01:03
to show you the 3D structure of the city, all the facades.
t'ju tregojë strukturën 3D te qytetit, të gjitha fasadat.
01:05
Now, we see this space, this three-dimensional environment,
Tani, ne e shohim këtë hapësirë​​, këtë mjedis tre dimensional
01:08
as being a canvas on which
si një kanavacë në të cilën
01:14
all sorts of applications can play out,
mund të përdorim të gjitha llojet e aplikimeve
01:17
and map's directions are really just one of them.
Dhe drejtimet e hartat janë me të vërtetë vetëm një prej tyre.
01:23
If you click on this, you'll see
Nëse klikoni në këtë do të shihni
01:26
some of the ones that we've put out, just in the past couple of months
disa nga ato që ne kemi hedhur, vetëm në dy muajt e fundit,
01:29
since we've launched.
pasi filluam.
01:32
So, for example, a couple of days after the disaster in Haiti,
Kështu, për shembull, disa ditë pas katastrofës në Haiti,
01:34
we had an earthquake map that showed
kemi pasur një hartë tërmeti që tregonte
01:36
before and after pictures from the sky.
fotografi ajrore të bëra para dhe pas.
01:38
This wonderful one which I don't have time to show you
Kjo gjë e mrekullueshme, të cilën unë nuk kam kohë për t'ua treguar
01:40
is taking hyper-local blogs in real time
është duke marrë blogs hiper-lokal në kohë reale
01:42
and mapping those stories, those entries
dhe i hartëzon ato histori, këto shkrime
01:45
to the places that are referred to on the blogs.
në vendet që janë përmendur në blogs.
01:47
It's wonderful.
Është e mrekullueshme.
01:49
But I'm going to show you some more candy sort of stuff.
Por do t'ju tregoj më shumë gjëra impresionuese.
01:52
So, we see the imagery, of course,
Pra, ne shohim imazhet, natyrisht,
01:55
not stopping at the sky.
jo vetëm pamjet ajrore.
01:59
These little green bubbles represent
Këto flluska te vogla jeshile përfaqësojnë
02:02
photosynths that users have made.
photosynths që kanë bërë përdoruesit.
02:05
I'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.
Unë nuk do të zhytem as në ato, por photosynths jane integruar në hartë.
02:07
Everything that's cased in blue
Çdo gjë që është e mbështjellë në blu
02:10
is an area where we've taken imagery on the ground as well.
është një zonë ku ne kemi marrë imazhet në terren po ashtu.
02:12
And so, when you fly down --
Dhe kështu, kur zbret poshtë -
02:17
(Applause)
(Duartrokitje)
02:19
Thank you. When you fly down to the ground,
Falemnderit. Kur zbret poshtë në tokë,
02:21
and you see this kind of panoramic imagery,
dhe shikon këtë lloj imazhi panoramik,
02:23
the first thing that you might notice is that it's not just a picture,
gjëja e parë që mund të vëresh është, se ajo nuk është vetëm foto,
02:26
there's just as much three-dimensional understanding of this environment
ky mjedis ka po aq kuptim tre-dimensionalisht
02:30
as there is of the three-dimensional city from above,
siç ka qyteti tre-dimensional qe pame nga lart,
02:33
so if I click on something to get a closer view of it,
kështu që nëse klikoj në diçka për të marrë një pamje më të afërt të tij,
02:36
then, the fact that that transition looks as it does,
atëherë, fakti që tranzicioni duket në atë mënyrë,
02:40
is a function of all of that geometry,
është në saje të gjithë asaj gjeometrie,
02:43
all of that 3D understanding behind this model.
të gjithë të kuptuarit 3D pas këtij modeli.
02:45
Now, I'll show you a fun app
Tani, unë do t'ju tregoj një aplikim të lezeçëm.
02:49
that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
ku po punojmë në bashkëpunim me miqtë tanë në Flickr.
02:52
This takes Flickr, georegistered imagery
Kjo merr imazhet e regjistruara gjeografikisht te Flickr
02:59
and uses photosynth-like processes
dhe përdor procese të ngjashme me Photosynth
03:02
to connect that imagery to our imagery, so --
për te lidhur këto imazhet me imazhet tona, kështu që -
03:05
I'm not sure if that's the one I actually meant to pull up, but --
nuk jam i sigurt nëse kjo është ajo që doja të tregoja, por -
03:09
(Laughter)
(Të qeshura)
03:12
But notice -- this is, of course, a popular tourist site,
Por vini re - ky është, natyrisht, një vend turistik popullor,
03:15
and there are lots of photos around here,
dhe ka shumë foto të bëra këtu përreth,
03:19
and these photos are all taken at different times.
këto foto janë marrë të gjitha në kohë të ndryshme.
03:21
So this one was taken around five.
Pra, kjo ishte marrë rreth ores pesë.
03:24
So that's the Flickr photo,
Pra, kjo është foto Flickr,
03:26
that's our imagery.
kjo është imazhi ynë.
03:28
So you really see how this kind of crowd-sourced imagery
Pra, ju me të vërtetë shihni se si ky lloj i imazhesh që vijnë nga përdoruesit
03:30
is integrating, in a very deep way, into the map itself.
po integrohet, në mënyrë gati origjinale, në vetë hartën.
03:33
(Applause)
(Duartrokitje)
03:36
Thank you.
Falemnderit.
03:38
(Applause)
(Duartrokitje)
03:40
There are several reasons why this is interesting
Kjo është interesante për disa arsye
03:42
and one of them, of course, is time travel.
dhe një prej tyre, natyrisht, është udhëtimi në kohë.
03:44
And I'm not going to show you some of the wonderful historic imagery in here,
Dhe s'do t'ju tregoj disa nga imazhet e mrekullueshme historike këtu,
03:46
but there are some with horses and carriages and so on as well.
por ka disa me kuaj dhe qerre dhe kështu me radhë.
03:48
But what's cool about this is that, not only is it augmenting
Por ajo që është impresionuese në lidhje me këtë, është që jo vetëm që zmadhon
03:51
this visual representation of the world
paraqitjen pamore të botës
03:54
with things that are coming in from users,
me gjëra që vijnë nga përdoruesit,
03:56
but it also is the foundation for augmented reality,
por gjithashtu është baza për realitetin e intesifikuar,
03:59
and that's something that I'll be showing you more of in just a moment.
dhe kjo është diçka për të cilën do ju tregoj më shumë në moment.
04:03
Now I just made a transition indoors. That's also interesting.
Tani sapo bëra një kalim në ambientet e brendshme. Kjo po ashtu është interesante.
04:06
OK, notice there's now a roof above us.
Vëreni që tani kemi një çati mbi ne.
04:10
We're inside the Pike Place Market.
Ne jemi brenda Pike Place Market.
04:12
And this is something that we're able to do with a backpack camera,
Dhe kjo është diçka që ne ishim në gjendje ta bënim me një kamera në çantën e shpinës,
04:15
so, we're now not only imaging in the street
kështu, nuk pasqyrojmë vetëm rrugën
04:17
with this camera on tops of cars,
me këtë kamera në majë të makinave,
04:21
but we're also imaging inside.
por edhe imazhet brenda.
04:23
And from here, we're able to do the same sorts of registration,
Dhe nga këtu, ne jemi në gjendje të bëjmë të njëjtën lloj regjistrimi,
04:27
not only of still images, but also of video.
jo vetëm imazhet statike, por edhe video.
04:32
So this is something that we're now going to try
Pra, kjo është diçka që do të provojmë tani
04:36
for the first time, live,
për herë të parë, drejtperdrejt,
04:38
and this is really, truly, very frightening.
dhe kjo është me të vërtetë, shumë e frikshme.
04:40
(Laughter)
(Të qeshura)
04:43
OK.
Në rregull.
04:46
(Ringing)
(Zile)
04:48
All right, guys, are you there?
Dakord. Jeni aty djema?
04:50
(Noise)
(Zhurmë)
04:52
All right. I'm hitting it. I'm punching play.
Dakord. Po filloj.
04:54
I'm live. All right. There we go.
Jam direkt. Dakort. Po e bëjmë.
04:56
So, these are our friends in Pike Place Market, the lab.
Pra, këta janë miqtë tanë në Tregun Pike Place, në laborator.
04:58
(Applause)
(Duartrokitje)
05:03
So they're broadcasting this live.
Pra, ata po e transmetojnë këtë drejtpërdrejt.
05:12
OK, George, can you pan back over to the corner market?
Mirë, George, mund të shtyhesh e te filmosh përsëri te qoshja e tregut?
05:14
Because I want to show points of interest.
Sepse dua të tregoj ca pika interesante.
05:18
No, no. The other way.
Jo, jo. Në anën tjetër.
05:22
Yeah, yeah, back to the corner, back to the corner.
Po, po. përsëri në qoshe. Kthehu në qoshe.
05:25
I don't want to see you guys yet.
Unë s'dua t'ju shoh ju çuna ende.
05:27
OK, OK, back to the corner, back to the corner, back to the corner.
Dakord. Dakord. Kthehu në qoshe. Kthehu në qoshe. Shko në qoshe.
05:31
OK, never mind.
Në rregull, s'ka rëndësi.
05:37
What I wanted to show you was these points of interest
Ajo që doja t'ju tregoj ishin këto pika interesante
05:40
over here on top of the image
këtu mbi figurën
05:42
because what that gives you a sense of is the way,
sepse ajo ju jep një kuptim sesi është,
05:44
if you're actually on the spot,
nëse ju jeni në të vërtetë në vend ...
05:46
you can think about this --
ju mund të mendoni për këtë -
05:48
this is taking a step in addition to augmented reality.
kjo është një hap më shumë se realiteti i intensifikuar.
05:50
What the hell are you guys -- oh, sorry.
Çfarë dreqin... ju djem - oh, më fal
05:53
(Laughter)
(Të qeshura)
05:55
We're doing two different --
Ne po bëjmë dy të gjëra të ndryshme ...
05:58
OK, I'm hanging up now.
Mirë, po shkëputem tani.
06:01
We're doing two different things here.
Ne po bëjmë dy gjëra të ndryshme këtu.
06:04
One of them is to take that real ...
Një prej tyre është që marrim në kohë reale...
06:06
(Laughter)
(Të qeshura)
06:08
All right, let me just take a moment and thank the team.
Dakord, më lejoni një moment të falënderoj ekipin.
06:15
They've done a fantastic job of pulling this together.
Ata kanë bërë një punë fantastike në ecurine e kësaj.
06:18
(Applause)
(Duartrokitje)
06:20
I'm going to abandon them now and walk back outside.
Unë do t'i lë ata tani dhe do të kthehem përsëri jashtë .
06:22
And while I walk outside, I'll just mention that
Dhe, ndërsa unë eci jashtë, unë vetëm do të përmend se
06:25
here we're using this for telepresence,
ne këte rast, ne po e përdorim këtë për teleprezantim,
06:28
but you can equally well use this
por ju mund të përdorni këtë edhe
06:30
on the spot, for augmented reality.
në vend, për realitetin e intensifikuar.
06:32
When you use it on the spot, it means that
Kur e përdorni atë në vend, kjo do të thotë se
06:34
you're able to bring all of that metadata
ju jeni në gjendje të merrni gjithë ato metadata (të dhëna-mbi-të dhëna)
06:36
and information about the world to you.
dhe informata rreth botës.
06:38
So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.
Pra këtu, po marrim një hap me tepër edhe po e transmetojmë atë.
06:40
That was being broadcast, by the way, on a 4G network
Meqë ra fjala, kjo po transmetohej në rrjet 4G
06:42
from the market.
nga tregu.
06:45
All right, and now there's one last TED talk
Dakord, tani është dhe një bisedë e fundit në TED
06:48
that Microsoft has given in the past several years.
që Microsoft ka dhënë në disa vitet e fundit.
06:51
And that's Curtis Wong, WorldWide Telescope.
Dhe kjo është Curtis Wong, WorldWide Teleskop.
06:53
So, we're going to head over to the dumpsters,
Pra, ne po shkojme drejtperdrejt mbi kazanet
06:56
where it's traditional, after a long day at the market,
siç është tradita, pas një dite të gjatë në treg,
06:58
to go out for a break, but also stare up at the sky.
për të dalë për një pushim, por edhe ia ngul sytë qiellit.
07:01
This is the integration
Kjo është integrimi
07:05
of WorldWide Telescope into our maps.
i WorldWide Teleskop në hartat tona.
07:07
(Applause)
(Duartrokitje)
07:10
This is the current -- thank you --
Kjo është koha aktuale--falemnderit--
07:12
this is the current time. If we scrub the time,
Kjo është koha e tanishme, por në qoftë se e shuaj kohën,
07:15
then we can see how the sky will look at different times,
atëherë mund të shohim se si do të duket qielli në kohë të ndryshme,
07:17
and we can get all of this very detailed
dhe mund të marrim të gjithe këtë
07:20
information about different times, different dates:
informacion shumë të detajuar për kohë e data të ndryshme.
07:22
Let's move the moon a little higher in the sky,
Le ta lëvizim hënën pak më lart në qiell,
07:27
maybe change the date.
ndoshta të ndryshojmë datën.
07:29
I would like to kind of zoom in on the moon.
Unë do të doja të bëja disi zoom tek hëna.
07:33
So, this is an astronomically complete
Pra, kjo është një paraqitje astronomike e plotë
07:39
representation of the sky
e qiellit
07:41
integrated right into the Earth.
e integruar drejtpërdrejt me Tokën.
07:44
All right now, I've overrun my time,
Dakord, tani e kam kaluar kohën,
07:46
so I've got to stop.
kështu që më duhet të ndaloj.
07:48
Thank you all very much.
Faleminderit shumë të gjithëve.
07:50
(Applause)
(Duartrokitje)
07:52
Translated by Helena Bedalli
Reviewed by Dita Bytyci

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com