English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Vse je v perspektivi

Filmed:
2,524,934 views

Okoliščine naših življenj so morda manj pomembne od tega, kako jih dojemamo, pravi Rory Sutherland. Na TEDx v Atenah nas prepriča o tem, da je spreminjanje okvirov ključ do sreče.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Tole, kar držim v roki,
00:16
is an electronicelektronsko cigarettecigareta.
je elektronska cigareta.
00:18
It's something that's, sinceod it was inventedizumil a yearleto or two agonazaj,
Odkar so jo pred letom ali dvema izumili,
00:21
has givendan me untoldneizmerno happinesssreča.
me je neizmerno osrečila.
00:25
(LaughterSmeh)
(smeh)
00:27
A little bitbit of it, I think, is the nicotinenikotin,
Malo, se mi zdi, zaradi nikotina,
00:28
but there's something much biggervečje than that.
ampak za še nekaj pomembnejšega gre.
00:30
WhichKi is ever sinceod, in the U.K., they bannedprepovedano smokingkajenje in publicjavnost placesmesta,
Odkar so v Veliki Britaniji prepovedali kajenje na javnih mestih,
00:32
I've never enjoyeduživali a drinkspijače partyzabava ever again.
nisem nikoli več užival na zabavah.
00:37
(LaughterSmeh)
(smeh)
00:41
And the reasonrazlog, I only workeddelal out just the other day,
Šele oni dan sem ugotovil, zakaj je tako.
00:42
whichki is when you go to a drinkspijače partyzabava
Ko namreč človek gre na zabavo
00:46
and you standstojalo up and you holddržite a glasssteklo of redrdeča winevino
in stoji tam in v roki drži kozarec rdečega vina
00:48
and you talk endlesslyneskončno to people,
ter brez prestanka klepeta z ljudmi,
00:50
you don't actuallydejansko want to spendporabiti all the time talkinggovoriti.
v bistvu noče neprestano govoriti.
00:51
It's really, really tiringnaporno.
To je zares utrujajoče.
00:54
SometimesVčasih you just want to standstojalo there silentlytiho, alonesam with your thoughtsmisli.
Včasih bi rad samo tiho stal tam, sam s svojimi mislimi.
00:56
SometimesVčasih you just want to standstojalo in the cornerkotiček and starestari out of the windowokno.
Včasih bi rad stal v kotu in zrl skozi okno.
01:00
Now the problemproblem is, when you can't smokedim,
Če pri tem ne sme kaditi,
01:04
if you standstojalo and starestari out of the windowokno on your ownlastno,
pa vseeno stoji tam in zre ven skozi okno,
01:07
you're an antisocialantisocialno, friendlessosamljen idiotidiot.
je videti kot nedružaben bedak brez prijateljev.
01:11
(LaughterSmeh)
(smeh)
01:14
If you standstojalo and starestari out of the windowokno on your ownlastno with a cigarettecigareta,
Če pa stoječ zre skozi okno in v rokah drži cigareto,
01:15
you're a fuckingprekleto philosopherfilozof.
je prekleti filozof.
01:19
(LaughterSmeh)
(smeh)
01:22
(ApplauseAplavz)
(aplavz)
01:24
So the powermoč of reframingReframing things
Pomena postavljanja stvari v nove okvire
01:29
cannotne morem be overstatedprecenjena.
torej ne gre zanemariti.
01:34
What we have is exactlytočno the sameenako thing, the sameenako activitydejavnost,
Gre za povsem isto stvar, isto aktivnost,
01:37
but one of them makesnaredi you feel great
ampak en način vam daje krasen občutek,
01:41
and the other one, with just a smallmajhna changesprememba of posturedrža,
pri drugem pa se, zaradi majhne spremembe,
01:43
makesnaredi you feel terriblegrozno.
počutite prav bedno.
01:46
And I think one of the problemstežave with classicalklasične economicsekonomija
In mislim, da je ena od težav klasične ekonomije v tem,
01:49
is it's absolutelyabsolutno preoccupiedpreokupiran with realityrealnost.
da se absolutno preveč ukvarja z realnostjo.
01:51
And realityrealnost isn't a particularlyzlasti good guidevodnik to humančlovek happinesssreča.
Realnost pa ni posebej dober vodič k sreči.
01:54
Why, for exampleprimer,
Zakaj so, na primer,
01:59
are pensionersupokojencev much happiersrečnejši
upokojenci veliko srečnejši
02:01
than the youngmladi unemployedbrezposelni?
od mladih nezaposlenih ljudi?
02:04
BothOba of them, after all, are in exactlytočno the sameenako stagestopnja of life.
Obe skupini sta v istem življenjskem položaju.
02:06
You bothoboje have too much time on your handsroke and not much moneydenar.
Oba imata preveč časa in malo denarja.
02:10
But pensionersupokojencev are reportedlypo poročanju very, very happyvesel,
Ampak upokojenci so menda zelo zelo srečni,
02:13
whereasmedtem ko the unemployedbrezposelni are extraordinarilyizjemno unhappynesrečen and depresseddepresivno.
medtem ko so nezaposleni izjemno nesrečni in depresivni.
02:16
The reasonrazlog, I think, is that the pensionersupokojencev believe they'veoni so chosenizbran to be pensionersupokojencev,
Po moje je razlog v tem, da upokojenci verjamejo, da so se odločili, da bodo upokojenci,
02:20
whereasmedtem ko the youngmladi unemployedbrezposelni
medtem ko se mladim nezaposlenim zdi,
02:24
feel it's been thrustpotisk uponna them.
da so bili v to pahnjeni.
02:26
In EnglandAnglija the upperzgornji middlesredi classesrazredov have actuallydejansko solvedrešiti this problemproblem perfectlypopolnoma,
Višji srednji sloj v Angliji je to težavo rešil na popoln način,
02:29
because they'veoni so re-brandedponovno blagovno znamko unemploymentbrezposelnosti.
saj so nezaposlenosti spremenili oznako.
02:33
If you're an upper-middle-classzgornji srednji razred Englishangleščina personoseba,
Če ste predstavnik angleškega višjega srednjega razreda,
02:36
you call unemploymentbrezposelnosti "a yearleto off."
boste nezaposlenost poimenovali "prosto leto".
02:38
(LaughterSmeh)
(smeh)
02:41
And that's because havingimeti a sonsin who'skdo je unemployedbrezposelni in ManchesterManchester
To pa zato, ker je imeti nezaposlenega sina nekje v Manchestru
02:43
is really quitečisto embarrassingneprijetno,
res precej sramotno,
02:47
but havingimeti a sonsin who'skdo je unemployedbrezposelni in ThailandTajska
medtem ko je imeti nezaposlenega sina, ki je na Tajskem,
02:49
is really viewedso si ogledali as quitečisto an accomplishmentdosežek.
videti kot precejšnji dosežek.
02:52
(LaughterSmeh)
(smeh)
02:54
But actuallydejansko the powermoč to re-brandponovno blagovno znamko things --
Mislim, da moči spreminjanja oznak stvarem...
02:56
to understandrazumeti that actuallydejansko our experiencesizkušnje, costsstroške, things
razumevanja, da naše izkušnje, stroški, stvari
02:58
don't actuallydejansko much dependodvisno on what they really are,
niso tako odvisni od tega, kar v resnici so,
03:03
but on how we viewpogled them --
temveč od tega, kako jih vidimo...
03:06
I genuinelyresnično think can't be overstatedprecenjena.
Iskreno mislim, da tega ne moremo preveč poudariti.
03:08
There's an experimentposkus I think DanielDaniel PinkRoza refersse nanaša to
Daniel Pink, se mi zdi, omenja eksperiment,
03:10
where you put two dogspsi in a boxškatla
pri katerem dva psa postavite v škatlo
03:13
and the boxškatla has an electricelektrični floornadstropje.
z električnim tokom na dnu.
03:16
EveryVsak now and then an electricelektrični shockšok is applieduporablja to the floornadstropje,
Vsake toliko časa tja spustite elektriko,
03:20
whichki painsbolečine the dogspsi.
kar povzroči bolečino psoma.
03:25
The only differenceRazlika is one of the dogspsi has a smallmajhna buttongumb in its halfpol of the boxškatla.
Razlika je samo v tem, da ima eden od psov na svoji polovici škatle majhen gumb.
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttongumb, the electricelektrični shockšok stopsustavi.
Ko se ga dotakne, električni šok preneha.
03:32
The other dogpes doesn't have the buttongumb.
Drugi pes nima tega gumba.
03:36
It's exposedizpostavljeni to exactlytočno the sameenako levelravni of painbolečina as the dogpes in the first boxškatla,
Izpostavljen je povsem enaki ravni bolečine,
03:39
but it has no controlnadzor over the circumstancesokoliščin.
le da nima nadzora nad okoliščinami.
03:43
GenerallyNa splošno the first dogpes can be relativelyrelativno contentvsebino.
V splošnem je lahko prvi pes dokaj zadovoljen.
03:46
The seconddrugič dogpes lapsesspodrsljaji into completepopolna depressiondepresija.
Drugi pa pade v popolno depresijo.
03:50
The circumstancesokoliščin of our livesživi maylahko actuallydejansko matterzadevo lessmanj to our happinesssreča
Okoliščine naših življenj morda za našo srečo niso tako pomembne
03:54
than the sensesmisel of controlnadzor we feel over our livesživi.
kot občutek nadzora nad lastnim življenjem.
03:59
It's an interestingzanimivo questionvprašanje.
Gre za zanimivo vprašanje.
04:03
We askvprašajte the questionvprašanje -- the wholeceloto debaterazprava in the WesternWestern worldsvet
Sprašujemo se... celotna razprava v zahodnem svetu
04:06
is about the levelravni of taxationobdavčitev.
se suče okoli ravni obdavčitve.
04:09
But I think there's anotherdrugo debaterazprava to be askedvprašal,
Mislim, da je treba zahtevati drugačno razpravo,
04:11
whichki is the levelravni of controlnadzor we have over our taxdavka moneydenar.
namreč o tem, kakšen nadzor imamo nad svojimi davki.
04:13
That what costsstroške us 10 poundsfuntov in one contextkontekst can be a curseprekletstvo.
Nekaj, kar nas stane deset funtov, bo v določenem kontekstu prekletstvo.
04:17
What costsstroške us 10 poundsfuntov in a differentdrugačen contextkontekst we maylahko actuallydejansko welcomedobrodošli.
V drugem kontekstu bo morda istih deset funtov pravi blagoslov.
04:21
You know, payplačati 20,000 poundsfuntov in taxdavka towardproti healthzdravje
Veste, če plačate 20,000 funtov v zdravstveno blagajno,
04:27
and you're merelysamo feelingobčutek a mugvrč.
je to kaplja v morje.
04:31
PayPlačati 20,000 poundsfuntov to endowsubvencioniranju a hospitalbolnišnica wardoddelek
Če teh 20,000 funtov podarite bolnišničnemu oddelku,
04:33
and you're calledpozval a philanthropistfilantrop.
vas bodo imenovali za dobrotnika.
04:37
I'm probablyverjetno in the wrongnarobe countrydržava to talk about willingnesspripravljenost to payplačati taxdavka.
Verjetno sem v napačni državi, da bi govoril o pripravljenosti za plačevanje davkov.
04:39
(LaughterSmeh)
(smeh)
04:43
So I'll give you one in returnvrnitev. How you frameokvir things really matterszadeve.
Zato bom povedal nekaj drugega. Res je pomembno, kako formulirate stvari.
04:45
Do you call it the bailoutbailout of GreeceGrčija
Je to res reševanje Grčije
04:50
or the bailoutbailout of a loadobremenitev of stupidneumno banksbanke whichki lentposodil to GreeceGrčija?
ali je reševanje neumnih bank, ki so posojale Grčiji?
04:53
Because they are actuallydejansko the sameenako thing.
Ker v bistvu gre za isto stvar.
04:56
What you call them actuallydejansko affectsvpliva
To, kako jo poimenujete, vpliva na to,
04:59
how you reactreagirati to them, viscerallyviscerally and morallymoralno.
kako nanjo reagirate, instinktivno in moralno.
05:01
I think psychologicalpsihološko valuevrednost is great to be absolutelyabsolutno honestpošten.
Če sem pošten, mislim, da je psihološka vrednost nekaj odličnega.
05:05
One of my great friendsprijatelji, a professorprofesor calledpozval NickNick ChaterChater,
Moj dober prijatelj, profesor po imenu Nick Chater,
05:08
who'skdo je the ProfessorProfesor of DecisionOdločitev SciencesZnanosti in LondonLondon,
ki uči znanost odločanja v Londonu,
05:11
believesverjame that we should spendporabiti fardaleč lessmanj time
verjame, da bi morali manj časa posvečati
05:14
looking into humanity'sčloveštvo hiddenskrito depthsglobine
raziskovanju skritih globin človeštva
05:17
and spendporabiti much more time exploringraziskovati the hiddenskrito shallowsplitvine.
in več časa raziskovati skrite plitkosti.
05:19
I think that's trueresnično actuallydejansko.
Mislim, da to drži.
05:22
I think impressionsvtisi have an insanenoro effectučinek
Mislim, da imajo vtisi nor učinek
05:23
on what we think and what we do.
na to, kar mislimo in kar počnemo.
05:26
But what we don't have is a really good modelmodel of humančlovek psychologyPsihologija.
Ampak nimamo pa res dobrega modela človeške psihologije.
05:28
At leastvsaj pre-Kahnemanpre-Kahneman perhapsmorda,
Vsaj pred Kahnemanom morda
05:33
we didn't have a really good modelmodel of humančlovek psychologyPsihologija
nismo imeli res dobrega modela človeške psihologije,
05:35
to put alongsidePoleg modelsmodeli of engineeringinženiring, of neoclassicalneoklasične economicsekonomija.
ki bi stal poleg modelov inženirstva in neoklasične ekonomije.
05:38
So people who believedverjel in psychologicalpsihološko solutionsrešitve didn't have a modelmodel.
Ljudje, ki so verjeli v psihološke rešitve, niso imeli modela.
05:42
We didn't have a frameworkokvir.
Nismo imeli okvira.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett's businessposlovanje partnerpartnerja CharlieCharlie MungerMunger callsklice
Temu Charlie Munger, poslovni partner Warrena Buffetta, pravi
05:48
"a latticeworkletve on whichki to hangvisi your ideasideje."
"mreža, na katero obešamo svoje ideje".
05:51
EngineersInženirji, economistsekonomisti, classicalklasične economistsekonomisti
Inženirji, ekonomisti, klasični ekonomisti
05:53
all had a very, very robustrobusten existingobstoječe latticeworkletve
so vsi imeli zelo močno obstoječo mrežo,
05:57
on whichki practicallypraktično everyvsak ideaideja could be hungvisi.
na katero so lahko obesili praktično vsako idejo.
06:00
We merelysamo have a collectionzbirka of randomnaključen individualposameznik insightsvpogledi
Mi imamo samo zbirko naključnih posameznih vpogledov
06:03
withoutbrez an overallsplošno modelmodel.
brez celostnega modela.
06:06
And what that meanssredstva is that in looking at solutionsrešitve,
In to pomeni, da smo pri iskanju rešitev
06:09
we'vesmo probablyverjetno givendan too much priorityprednost
verjetno preveč prednosti dali
06:13
to what I call technicaltehnično engineeringinženiring solutionsrešitve, NewtonianNewtonovo solutionsrešitve,
t.i. tehničnim inženirskim rešitvam, Newtonovskim rešitvam,
06:16
and not nearlyskoraj enoughdovolj to the psychologicalpsihološko onestiste.
mnogo premalo pa psihološkim.
06:20
You know my exampleprimer of the EurostarEurostar.
Saj poznate moj primer Eurostara.
06:23
SixŠest millionmilijonov poundsfuntov spentpreživel to reducezmanjšati the journeypotovanje time
Šest milijonov funtov so porabili, da so čas potovanja
06:25
betweenmed ParisPariz and LondonLondon by about 40 minutesminut.
med Parizom in Londonom skrajšali za okoli 40 minut.
06:27
For 0.01 percentodstotkov of this moneydenar you could have put WiFiWiFi on the trainsvlaki,
Za 0,01 odstotka tega denarja bi lahko na vlake namestili brezžični internet,
06:31
whichki wouldn'tne bi have reducedzmanjšana the durationtrajanje of the journeypotovanje,
kar ne bi skrajšalo trajanja potovanja,
06:36
but would have improvedizboljšali its enjoymentužitek and its usefullnessusefullness fardaleč more.
bi pa zelo izboljšalo njegovo uporabnost in počutje med njim.
06:38
For maybe 10 percentodstotkov of the moneydenar,
Za morda deset odstotkov tega denarja
06:42
you could have paidplačani all of the world'ssvetovno topna vrh malemoški and femaležensko supermodelssupermodeli
bi lahko vse največje svetovne moške in ženske supermodele plačali,
06:44
to walkhodi up and down the trainvlak handingpredaja out freeprost ChateauChateau PetrusPetrus to all the passengerspotnikov.
da bi se sprehajali po vlaki in potnikom delili brezplačne kozarce Chateau Petrusa.
06:48
You'dBi still have fivepet [millionmilijonov] poundsfuntov in changesprememba,
Še vedno bi vam ostalo pet milijard funtov drobiža
06:53
and people would askvprašajte for the trainsvlaki to be slowedupočasnila down.
in ljudje bi zahtevali, naj vlak vozi počasneje.
06:56
(LaughterSmeh)
(smeh)
06:59
Why were we not givendan the chancepriložnost
Zakaj nismo imeli možnosti,
07:02
to solverešiti that problemproblem psychologicallypsihološko?
da bi ta problem rešili psihološko?
07:05
I think it's because there's an imbalanceneravnovesje, an asymmetryasimetrija,
Mislim, da zato, ker obstaja neravnotežje, asimetrija
07:07
in the way we treatzdravljenje creativeustvarjalno, emotionally-drivenčustveno usmerjene psychologicalpsihološko ideasideje
med tem, kako obravnavamo kreativne, čustveno utemeljene psihološke ideje,
07:10
versusproti the way we treatzdravljenje rationalracionalno, numericalnumerično, spreadsheet-drivenpreglednic usmerjenih ideasideje.
in tem, kako obravnavamo racionalne, numerične, na tabelah temelječe ideje.
07:14
If you're a creativeustvarjalno personoseba, I think quitečisto rightlyupravičeno,
Če ste kreativni, mislim da morate upravičeno
07:20
you have to sharedeliti all your ideasideje for approvalodobritev
dati vse svoje zamisli v potrditev ljudem,
07:22
with people much more rationalracionalno than you.
ki so bolj racionalni od vas.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefitstroškov in koristi analysisanaliza,
Napraviti morate analizo stroškov in koristi,
07:26
a feasibilityizvedljivost studyštudija, an ROIROI studyštudija and so forthnaprej.
študijo izvedljivosti, oceno dobička glede na vložek itd.
07:30
And I think that's probablyverjetno right.
In verjetno je tako prav.
07:33
But this does not applyveljajo the other way around.
Ampak obratno pa ne velja.
07:35
People who have an existingobstoječe frameworkokvir,
Ljudje z obstoječim okvirom,
07:38
an economicgospodarsko frameworkokvir, an engineeringinženiring frameworkokvir,
naj bo ekonomski, inženirski,
07:40
feel that actuallydejansko logiclogika is its ownlastno answerodgovor.
mislijo, da je logika rešitev sama po sebi.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersštevilke all seemzdi se to adddodaj up,
Ne rečejo si: "No, številke se ujemajo,
07:46
but before I presentprisotni this ideaideja, I'll go and showshow it to some really crazynoro people
ampak preden predstavim zamisel, jo bom pokazal nekaj res norim ljudem,
07:49
to see if they can come up with something better."
da vidim, če si lahko izmislijo kaj boljšega."
07:52
And so we, artificiallyumetno I think, prioritizeprednost
Mislim, da na umeten način dajemo prednost
07:55
what I'd call mechanisticmehanizmov ideasideje over psychologicalpsihološko ideasideje.
mehanističnim idejam pred psihološkimi.
07:58
An exampleprimer of a great psychologicalpsihološko ideaideja:
Tole je primer odlične psihološke ideje:
08:02
The singlesamski bestnajboljši improvementizboljšava in passengerpotnik satisfactionzadovoljstvo on the LondonLondon UndergroundPod zemljo perna poundfunt spentpreživel
najpomembnejša izboljšava zadovoljstva potnikov na londonski podzemni železnici glede na vsak vložen funt
08:05
cameprišel when they didn't adddodaj any extraekstra trainsvlaki norniti changesprememba the frequencypogostost of the trainsvlaki,
se je zgodila brez dodatnih vozil ali spremembe njihove pogostosti,
08:10
they put dotdot matrixmatrika displayprikaz boardtabla on the platformsplatforme.
temveč ko so na perone uvedli ekrane s točkastimi oznakami položaja vozil.
08:15
Because the naturenarava of a wait
Kajti narava čakanja
08:18
is not just dependentodvisno on its numericalnumerično qualitykakovost, its durationtrajanje,
ni odvisna samo od njegove numerične lastnosti, njegovega trajanja,
08:21
but on the levelravni of uncertaintynegotovost you experienceizkušnje duringmed that wait.
temveč od ravni negotovosti, ki jo občutite med čakanjem.
08:24
WaitingČaka sevensedem minutesminut for a trainvlak with a countdownodštevanje clockura
Sedemminutno čakanje na vlak, pod uro, ki odšteva čas,
08:27
is lessmanj frustratingfrustrirajuće and irritatingdraži
nam gre manj na živce,
08:30
than waitingčakanje fourštiri minutesminut, knuckle-bitingčlenek-grizenje
kakor če čakamo štiri minute in si grizemo nohte,
08:32
going, "When'sKo je this trainvlak going to damnPrekleto well arriveprispejo?"
ko se sprašujemo, kdaj bo ta presneti vlak že prispel.
08:34
Here'sTukaj je a beautifullepo exampleprimer of a psychologicalpsihološko solutionrešitev deployedrazporejeno in KoreaKoreja.
Tole pa je čudovit primer psihološke rešitve iz Koreje.
08:38
RedRdeča trafficprometa lightsluči have a countdownodštevanje delayzamuda.
Rdeče luči na semaforjih odštevajo čas do spremembe.
08:41
It's provendokazano to reducezmanjšati the accidentnesreča rateoceniti in experimentsposkuse.
To dokazano zmanjšuje število nesreč.
08:44
Why? Because roadcesta ragebes, impatiencenestrpnost and generalsplošno irritationdraženje
Zakaj? Ker se jeza, nestrpnost in splošna živčnost na cesti
08:47
are massivelymočno reducedzmanjšana when you can actuallydejansko see the time you have to wait.
izjemno zmanjšajo, če lahko dejansko vidite, koliko časa morate čakati.
08:50
In ChinaKitajska, not really understandingrazumevanje the principlenačelo behindzadaj this,
Na Kitajskem tega principa ne razumejo čisto v redu,
08:55
they applieduporablja the sameenako principlenačelo to greenzelena trafficprometa lightsluči.
zato so isto načelo vpeljali za zelene luči.
08:58
(LaughterSmeh)
(smeh)
09:01
WhichKi isn't a great ideaideja.
Kar ni tako odlična zamisel.
09:04
You're 200 yardsdvorišča away, you realizeuresničiti you've got fivepet secondssekund to go, you floornadstropje it.
Dvesto metrov ste oddaljeni, vidite, da imate še pet sekund časa, seveda boste pohodili plin.
09:07
(LaughterSmeh)
(smeh)
09:11
The KoreansKorejci, very assiduouslymarljivo, did testtest bothoboje.
Korejci so marljivo testirali obe možnosti.
09:13
The accidentnesreča rateoceniti goesgre down when you applyveljajo this to redrdeča trafficprometa lightsluči;
Število nesreč se zmanjša, če z merilcem časa označite rdečo luč;
09:17
it goesgre up when you applyveljajo it to greenzelena trafficprometa lightsluči.
če označite zeleno, se poveča.
09:20
This is all I'm askingsprašujem for really in humančlovek decisionodločitev makingizdelavo,
Samo to bi rad dosegel pri človeškem odločanju,
09:23
is the considerationrazmislek of these threetri things.
da bi upoštevali te tri stvari.
09:26
I'm not askingsprašujem for the completepopolna primacyprednost of one over the other.
Ne zahtevam popolne prevlade enega načina nad drugim.
09:28
I'm merelysamo sayinggovoriti that when you solverešiti problemstežave,
Pravim samo, da ko rešujete probleme,
09:31
you should look at all threetri of these equallyenako
enakomerno upoštevajte vse tri
09:33
and you should seekiščite as fardaleč as possiblemogoče
in kolikor je mogoče
09:35
to find solutionsrešitve whichki sitsedi in the sweetsladko spotspot in the middlesredi.
iščite rešitve, ki so nekje v zlati sredini.
09:38
If you actuallydejansko look at a great businessposlovanje,
Če pogledate kak dober posel,
09:41
you'llboš nearlyskoraj always see all of these threetri things comingprihajajo into playigraj.
boste skoraj vedno videli preplet vseh teh treh stvari.
09:43
Really, really successfuluspešno businessespodjetja --
Res zelo uspešna podjetja...
09:46
GoogleGoogle is great, great technologicaltehnološki successuspeh,
Google je odličen tehnološki uspeh,
09:49
but it's alsotudi basedtemelji on a very good psychologicalpsihološko insightvpogled:
a temelji tudi na zelo dobri psihološki bazi:
09:51
People believe something that only does one thing
ljudje verjamejo da je nekaj, kar počne samo eno stvar,
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elsedrugače.
boljše od nečesa, kar počne to stvar in še nekaj drugega.
09:58
It's an innateprirojena thing calledpozval goalcilj dilutionredčenje.
Gre za prirojeno stvar z imenom redčenje.
10:02
AyeletAyelet FishbachFishbach has writtennapisano a paperpapir about this.
Ayelet Fischbach je o tem napisal članek.
10:05
EverybodyVsi elsedrugače at the time of GoogleGoogle, more or lessmanj,
V času Googla je bolj ali manj vsak
10:07
was tryingposkušam to be a portalportal.
hotel biti portal.
10:10
Yes, there's a searchIskanje functionfunkcijo,
Ja, ima iskalnik,
10:11
but you alsotudi have weathervreme, sportsšport scoresrezultati, bitsbitov of newsnovice.
ampak ima tudi vreme, šport in kakšno novico.
10:12
GoogleGoogle understoodrazumel that if you're just a searchIskanje enginemotor,
Google je razumel, da če je samo iskalnik,
10:16
people assumedomnevati you're a very, very good searchIskanje enginemotor.
bodo ljudje mislili, da je zelo zelo dober iskalnik.
10:19
All of you know this actuallydejansko
Saj to veste sami,
10:22
from when you go in to buykupiti a televisiontelevizija.
od takrat, ko ste šli kupovat televizijo.
10:24
And in the shabbiershabbier endkonec of the rowvrstico of flatstanovanje screenzaslon TVsTV
Na slabši strani izbora TV-jev z ravnim ekranom
10:26
you can see are these ratherprecej despisedprezirali things calledpozval combinedskupaj TVTV and DVDDVD playersigralci.
lahko najdete prezira vredne zadeve, ki se imenujejo kombinirani TV in DVD predvajalniki.
10:29
And we have no knowledgeznanje whatsoeverkarkoli of the qualitykakovost of those things,
Pojma nimamo o kakovosti teh stvari,
10:34
but we look at a combinedskupaj TVTV and DVDDVD playerigralec and we go, "UckOsvobodilna vojska Kosova.
ampak ko zagledamo kombiniran TV in DVD predvajalnik, rečemo: "Fuj.
10:37
It's probablyverjetno a bitbit of a crapsranje tellytelevizor and a bitbit rubbishsmeti as a DVDDVD playerigralec."
Verjetno je skupek zanič televizije in ničvrednega DVD predvajalnika."
10:41
So we walkhodi out of the shopstrgovinah with one of eachvsak.
In iz trgovine odidemo z vsakim posebej.
10:46
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsihološko successuspeh as it is a technologicaltehnološki one.
Google pa je tako psihološki kot tehnološki uspeh.
10:48
I proposepredlagati that we can use psychologyPsihologija to solverešiti problemstežave
Predlagam, da uporabimo psihologijo za reševanje težav,
10:53
that we didn't even realizeuresničiti were problemstežave at all.
za katere sploh nismo vedeli, da so težave.
10:56
This is my suggestionpredlog for gettingpridobivanje people to finishkonča theirnjihovi courseseveda of antibioticsantibiotiki.
To je moj predlog, kako ljudi navaditi, da bodo dokončali svoj odmerek antibiotikov.
10:59
Don't give them 24 whitebela pillstablete.
Ne dajte jim 24 belih tablet.
11:02
Give them 18 whitebela pillstablete and sixšest bluemodra onestiste
Dajte jim 18 belih in šest modrih
11:05
and tell them to take the whitebela pillstablete first and then take the bluemodra onestiste.
in jim recite, naj najprej vzamejo bele in nato modre.
11:07
It's calledpozval chunkingtrganje.
Temu pravimo oblikovanje skupin.
11:11
The likelihoodverjetnost that people will get to the endkonec is much greatervečje
Verjetnost, da bodo ljudje prišli do konca, je veliko večja,
11:13
when there is a milestonemejnik somewherenekje in the middlesredi.
če nekje v sredini obstaja vmesni cilj.
11:16
One of the great mistakesnapake, I think, of economicsekonomija
Menim, da je ena največjih napak ekonomije v tem,
11:19
is it failsne uspe to understandrazumeti that what something is,
da ne razume, da je vsaka stvar,
11:22
whetherali it's retirementupokojitev, unemploymentbrezposelnosti, coststroški,
naj bo upokojitev, brezposelnost, strošek,
11:24
is a functionfunkcijo, not only of its amountznesek, but alsotudi its meaningpomen.
skupek svojih številk in svojega pomena.
11:28
This is a tollcestnina crossingprečkanje in BritainVelika Britanija.
Tole je cestninska postaja v Britaniji.
11:33
QuitePrecej oftenpogosto queuesčakalne vrste happense zgodi at the tollscestnine.
Pogosto se tu naredijo kolone.
11:36
SometimesVčasih you get very, very severehudo queuesčakalne vrste.
Včasih so zelo zelo dolge.
11:39
You could applyveljajo the sameenako principlenačelo actuallydejansko, if you like,
Isto načelo bi lahko uporabili
11:41
to the securityvarnost lanesvozne pasove in airportsletališč.
pri varnostnih pregledih na letališčih.
11:43
What would happense zgodi if you could actuallydejansko payplačati twicedvakrat as much moneydenar to crosskriž the bridgemost,
Kaj bi se zgodilo, če bi lahko plačali dvakrat več za prehod mostu,
11:45
but go throughskozi a lanepasu that's an expressizrazite lanepasu?
vendar bi za to ceno lahko odpeljali skozi hitri pas?
11:49
It's not an unreasonablenerazumno thing to do. It's an economicallyekonomsko efficientučinkovito thing to do.
To ni nerazumno. Je ekonomsko učinkovito.
11:51
Time meanssredstva more to some people than othersdrugi.
Čas enim pomeni več kot drugim.
11:55
If you're waitingčakanje tryingposkušam to get to a jobdelo interviewintervju,
Če ste na poti na razgovor za službo,
11:57
you'dTi bi patentlyočitno payplačati a couplepar of poundsfuntov more to go throughskozi the fasthitro lanepasu.
boste brez dvoma plačali nekaj funtov več, da bi šli na hitrejši pas.
12:00
If you're on the way to visitobisk your mothermama in-lawv praksi,
Če ste na poti na obisk k tašči,
12:04
you'dTi bi probablyverjetno preferraje to stayostani on the left.
boste verjetno raje ostali na levem.
12:07
The only problemproblem is if you introduceuvesti this economicallyekonomsko efficientučinkovito solutionrešitev,
Edina težava je v tem, da če uvedete to ekonomsko učinkovito rešitev,
12:11
people hatesovraštvo it.
jo bodo ljudje sovražili.
12:15
Because they think you're deliberatelynamerno creatingustvarjanje delayszamude at the bridgemost
Kajti mislili bodo, da namenoma ustvarjate zamude na mostu,
12:17
in orderred to maximizemaksimiranje your revenueprihodkov,
da bi povečali prihodek
12:20
and "Why on earthZemlja should I payplačati to subsidizesubvencioniranje your imcompetenceimcompetence?"
in "zakaj hudiča naj bi jaz podpiral vašo nesposobnost?"
12:21
On the other handroka, changesprememba the frameokvir slightlymalce
Po drugi strani, če malo spremenite okvir
12:25
and createustvarite charitabledobrodelne yielddonos managementupravljanje,
in mu dodate dobrodelno noto,
12:27
so the extraekstra moneydenar you get goesgre not to the bridgemost companypodjetje, it goesgre to charitydobrodelnost,
tako da dodaten denar ne gre upravljavcu, ampak dobrodelni ustanovi,
12:30
and the mentalduševno willingnesspripravljenost to payplačati completelypopolnoma changesspremembe.
se bo pripravljenost plačati povsem spremenila.
12:35
You have a relativelyrelativno economicallyekonomsko efficientučinkovito solutionrešitev,
Tako imate ekonomsko učinkovito rešitev,
12:38
but one that actuallydejansko meetsizpolnjuje with publicjavnost approvalodobritev
ki jo javnost podpira
12:42
and even a smallmajhna degreestopnja of affectionnaklonjenost,
in ji je celo malo naklonjena,
12:44
ratherprecej than beingbiti seenvidel as bastardybastardy.
namesto da bi se ji zdela podla.
12:46
So where economistsekonomisti make the fundamentaltemeljno mistakenapaka
Ekonomisti torej največjo napako naredijo,
12:49
is they think that moneydenar is moneydenar.
ko mislijo, da je denar le denar.
12:52
ActuallyDejansko my painbolečina experiencedizkušeni in payingplačilo fivepet poundsfuntov
Ampak moja bolečina ob plačilu petih funtov
12:55
is not just proportionatesorazmerne to the amountznesek,
ni samo sorazmerna vsoti,
13:00
but where I think that moneydenar is going.
temveč tudi temu, kam po mojem mnenju ta denar gre.
13:02
And I think understandingrazumevanje that could revolutionizerevolucijo taxdavka policypolitika.
Razumevanje tega bi prineslo revolucijo v davčno politiko.
13:04
It could revolutionizerevolucijo the publicjavnost servicesstoritev.
Revolucija bi prišla v javne službe.
13:07
It could really changesprememba things quitečisto significantlyznatno.
Res bi lahko temeljito spremenila stvari.
13:10
Here'sTukaj je a guy you all need to studyštudija.
Delo tega tipa bi morali vsi prebrati.
13:12
He's an AustrianAvstrijski schoolšola economistekonomist
Gre za avstrijskega ekonomista,
13:15
who was first activeaktiven in the first halfpol of the 20thth centurystoletje in ViennaDunaj.
ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja na Dunaju.
13:16
What was interestingzanimivo about the AustrianAvstrijski schoolšola
Za avstrijsko šolo je zanimivo,
13:22
is they actuallydejansko grewnaraščal up alongsidePoleg FreudFreud.
da se je razvila skupaj s Freudom.
13:24
And so they're predominantlypretežno interestedzainteresirani in psychologyPsihologija.
Zato pripadnike zanima predvsem psihologija.
13:27
They believedverjel that there was a disciplinedisciplina calledpozval praxeologypraxeology,
Verjamejo, da obstaja disciplina z imenom prakseologija,
13:29
whichki is a priorpredhodno disciplinedisciplina to the studyštudija of economicsekonomija.
ki je bila predhodnica ekonomije.
13:34
PraxeologyPraxeology is the studyštudija of humančlovek choiceizbira, actionukrepanje and decisionodločitev makingizdelavo.
Prakseologija je veda o človekovi izbiri, delovanju in odločanju.
13:36
I think they're right.
Mislim, da imajo prav.
13:41
I think the dangernevarnost we have in today'sdanes worldsvet
Mislim, da je naša današnja nevarnost to,
13:43
is we have the studyštudija of economicsekonomija
da ekonomija kot veda
13:45
considersmeni itselfsama to be a priorpredhodno disciplinedisciplina to the studyštudija of humančlovek psychologyPsihologija.
sebe razume kot prednico psihologije človeka.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger sayspravi, "If economicsekonomija isn't behavioralvedenjske,
A kot pravi Charlie Munger: "Če ekonomija ni vedenjska,
13:51
I don't know what the hellhudiča is."
potem ne vem, kaj je."
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyzanimivo, believesverjame economicsekonomija is just a subsetpodmnožica of psychologyPsihologija.
Von Mises, zanimivo, verjame, da je ekonomija samo podvrsta psihologije.
13:56
I think he just refersse nanaša to economicsekonomija as
Mislim, da ekonomijo označuje kot
14:03
"the studyštudija of humančlovek praxeologypraxeology underSpodaj conditionspogoji of scarcitypomanjkanje."
"študij človekove prakseologije v razmerah pomanjkanja".
14:05
But vonvon MisesMises, amongmed manyveliko other things,
Von Mises, kot mnogi drugi,
14:08
I think usesuporabe an analogyanalogija whichki is probablyverjetno the bestnajboljši justificationutemeljitev and explanationrazlago
po moje uporablja analogijo, ki je verjetno najboljša utemeljitev in razlaga
14:11
for the valuevrednost of marketingtrženje, the valuevrednost of perceiveddojema valuevrednost
pomena marketinga, pomena zaznane vrednosti,
14:17
and the factdejstvo that we should actuallydejansko treatzdravljenje it as beingbiti absolutelyabsolutno equivalentenakovredno
ter dejstva, da bi jo morali razumeti kot povsem enakovredno
14:20
to any other kindvrste of valuevrednost.
katerikoli drugi vrednosti.
14:24
We tendnagibati se to, all of us -- even those of us who work in marketingtrženje --
Vsi mi - celo tisti, ki delajo v marketingu - smo nagnjeni
14:26
to think of valuevrednost in two waysnačinov.
k razumevanju vrednosti z dveh vidikov.
14:28
There's the realresnično valuevrednost,
Eno je realna vrednost,
14:30
whichki is when you make something in a factorytovarne and providezagotoviti a servicestoritev,
tisto, kar naredite v tovarni ali storitev, ki jo nudite,
14:31
and then there's a kindvrste of dubiousdvomljive valuevrednost,
drugo je nekakšna dvomljiva vrednost,
14:33
whichki you createustvarite by changingzamenjati the way people look at things.
tisto, kar ustvarite s spreminjanjem človeškega pogleda na stvari.
14:35
VonVon MisesMises completelypopolnoma rejectedzavrnjen this distinctionrazlikovanje.
Von Mises je to delitev popolnoma zavrnil.
14:38
And he used this followingsledi analogyanalogija.
Uporabil je naslednji primer.
14:41
He referredomenjeno actuallydejansko to strangečudno economistsekonomisti calledpozval the Frenchfrancoščina PhysiocratsPhysiocrats,
Skliceval se je na čudne ekonomiste z imenom francoski fiziokrati,
14:42
who believedverjel that the only trueresnično valuevrednost was what you extractedcitat from the landzemljišče.
ki so verjeli,da je edina prava vrednost tisto, kar pridobite iz zemlje.
14:48
So if you're a shepherdpastir or a quarrymanquarryman or a farmerkmet,
Če ste ovčar ali delavec v kamnolomu ali kmet,
14:52
you createdustvarjeno trueresnično valuevrednost.
ustvarjate pravo vrednost.
14:54
If howeverVendar, you boughtkupil some woolvolna from the shepherdpastir
Če pa ste od ovčarja kupili nekaj volne,
14:56
and chargedzaračuna a premiumnagrada for convertingpretvorba it into a hatklobuk,
jo spremenili v kapo in izdelku dodali maržo,
14:59
you weren'tni bilo actuallydejansko creatingustvarjanje valuevrednost,
v resnici niste dodajali vrednosti,
15:02
you were exploitingizkoriščanje the shepherdpastir.
ampak izkoriščali ovčarja.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernmoderno economistsekonomisti make exactlytočno the sameenako mistakenapaka
Von Mises pravi, da moderni ekonomisti delajo enako napako
15:06
with regardglede to advertisingoglaševanje and marketingtrženje.
v zvezi z oglaševanjem in marketingom.
15:10
He sayspravi, if you runteči a restaurantrestavracija,
Pravi, da če imate restavracijo,
15:12
there is no healthyzdravo distinctionrazlikovanje to be madeizdelane
ne more biti prave razlike
15:15
betweenmed the valuevrednost you createustvarite by cookingkuhanje the foodhrano
med vrednostjo, ki jo ustvarite s kuhanjem
15:17
and the valuevrednost you createustvarite by sweepingpometanje the floornadstropje.
in tisto, ki jo ustvarite s pometanjem.
15:19
One of them createsustvarja, perhapsmorda, the primaryprimarno productizdelek --
Ena morda napravi primarni izdelek,
15:21
the thing we think we're payingplačilo for --
tisto, kar gost plača,
15:25
the other one createsustvarja a contextkontekst
druga pa ustvari okolje,
15:26
withinznotraj whichki we can enjoyuživajte and appreciatecenite that productizdelek.
v katerem lahko ta izdelek uživamo.
15:28
And the ideaideja that one of them should actuallydejansko have priorityprednost over the other
Prepričanje, da bi ena morala biti pomembnejša od druge,
15:31
is fundamentallytemeljito wrongnarobe.
je v temelju zgrešeno.
15:34
Try this quickhitro thought experimentposkus.
Napravimo tale hitri miselni poskus.
15:36
ImaginePredstavljajte si a restaurantrestavracija that servessluži Michelin-starredMichelinove zvezdice foodhrano,
Predstavljajte si restavracijo, ki nudi hrano, nagrajeno z Michelin zvezdicami,
15:37
but actuallydejansko where the restaurantrestavracija smellsdiši of sewagekanalizacija
restavracija sama pa smrdi po odtoku
15:40
and there's humančlovek fecesodpadki on the floornadstropje.
in na tleh so človeški izločki.
15:43
The bestnajboljši thing you can do there to createustvarite valuevrednost
Največ, kar lahko naredite, da bi temu dodali vrednost,
15:47
is not actuallydejansko to improveizboljšati the foodhrano still furthernadalje,
ni da izboljšate hrano,
15:49
it's to get ridreši of the smellvonj and cleančisto up the floornadstropje.
ampak da restavracijo očistite in odstranite smrad.
15:52
And it's vitalvitalnega we understandrazumeti this.
Ključno je, da to razumemo.
15:56
If that seemsZdi se like some strangečudno, abstrusenejasno thing,
Če se vam to zdi kot nekaj čudnega in nejasnega...
15:59
in the U.K., the postpost officeurad had a 98 percentodstotkov successuspeh rateoceniti
britanska pošta je imela 98-odstoten uspeh
16:02
at deliveringdostava first-classprvovrstne mailpošta the nextNaslednji day.
pri dostavi pošte prvega razreda v naslednjem dnevu.
16:06
They decidedodločil this wasn'tni bilo good enoughdovolj
Odločili so se, da to ni dovolj
16:09
and they wanted to get it up to 99.
in so hoteli doseči 99 odstotkov.
16:11
The efforttrud to do that almostskoraj brokezlomil the organizationorganizacija.
Ta trud je organizacijo skoraj uničil.
16:13
If at the sameenako time you'dTi bi goneizginil and askedvprašal people,
Če bi hkrati vprašali ljudi,
16:17
"What percentageodstotek of first-classprvovrstne mailpošta arrivesprispe the nextNaslednji day?"
kolikšen odstotek prvorazredne pošte prispe naslednji dan,
16:20
the averagepovprečje answerodgovor, or the modalmodalni answerodgovor would have been 50 to 60 percentodstotkov.
bi bil povprečni odgovor med 50 in 60 odstotki.
16:24
Now if your perceptionzaznavanje is much worseslabše than your realityrealnost,
Če je vaša predstava veliko slabša od realnosti,
16:28
what on earthZemlja are you doing tryingposkušam to changesprememba the realityrealnost?
zakaj hudiča bi spreminjali realnost?
16:31
That's like tryingposkušam to improveizboljšati the foodhrano in a restaurantrestavracija that stinkssmrdi.
To je isto kot izboljšanje hrane v restavraciji, ki smrdi.
16:34
What you need to do
Najprej morate
16:38
is first of all tell people
povedati ljudem,
16:40
that 98 percentodstotkov of mailpošta getsdobi there the nextNaslednji day, first-classprvovrstne mailpošta.
da 98 odstotkov prvorazredne pošte pride do naslovnika naslednji dan.
16:42
That's prettylepa good.
To je precej dobro.
16:46
I would arguetrdijo, in BritainVelika Britanija there's a much better frameokvir of referencereferenca,
V Britaniji je še boljša primerjava,
16:48
whichki is to tell people
če ljudem poveste,
16:51
that more first-classprvovrstne mailpošta arrivesprispe the nextNaslednji day
da naslednji dan prispe več prvorazredne pošte
16:52
in the U.K. than in GermanyNemčija.
tu kot v Nemčiji.
16:54
Because generallyna splošno in BritainVelika Britanija if you want to make us happyvesel about something,
Kajti v splošnem Britance lahko zadovoljite z nečim,
16:56
just tell us we do it better than the GermansNemci.
že če jim poveste, da so boljši kot Nemci.
16:59
(LaughterSmeh)
(smeh)
17:01
(ApplauseAplavz)
(aplavz)
17:03
ChooseIzberite your frameokvir of referencereferenca and the perceiveddojema valuevrednost
Izberite svoj okvir in dojeto vrednost
17:05
and thereforezato the actualdejansko valuevrednost is completelypopolnoma tranformedtranformed.
in to bo povsem spremenilo dejansko vrednost.
17:10
It has to be said of the GermansNemci
Glede Nemcev moram reči,
17:13
that the GermansNemci and the Frenchfrancoščina are doing a brilliantsijajno jobdelo
da oni in Francozi odlično opravljajo svoje delo
17:15
of creatingustvarjanje a unitedzdruženi EuropeEvropi.
pri oblikovanju enotne Evrope.
17:17
The only thing they don't expectpričakovati is they're unitingzdružuje EuropeEvropi
Edino, česar ne pričakujejo, je, da Evropo združuje
17:19
throughskozi a shareddeljeno mildblagi hatredsovraštvo of the Frenchfrancoščina and GermansNemci.
rahlo sovraštvo do nemcev in francozov, ki si ga deli.
17:21
But I'm BritishBritanski, that's the way we like it.
Ampak jaz sem Britanec in to nam je všeč.
17:24
What you alsotudi noticeopaziti is that in any caseprimera our perceptionzaznavanje is leakyutor.
Opazili boste tudi, da je naša percepcija v vsakem primeru nepopolna.
17:27
We can't tell the differenceRazlika betweenmed the qualitykakovost of the foodhrano
Ne poznamo razlike med kakovostjo hrane
17:32
and the environmentokolje in whichki we consumeporabijo it.
in okoljem, v katerem jo užijemo.
17:35
All of you will have seenvidel this phenomenonfenomen
Vsi ste ta pojav videli,
17:37
if you have your caravto washedoprano or valetedvaleted.
če ste odpeljali avto v avtopralnico ali ga pustili, da vam ga parkirajo.
17:39
When you drivepogon away, your caravto feelspočuti as if it drivespogoni better.
Ko ste se odpeljali stran, ste imeli občutek, da se avto lepše vozi.
17:41
And the reasonrazlog for this,
Razlog za to,
17:45
unlessrazen my caravto valetsluga mysteriouslyskrivnostno is changingzamenjati the oilolje
razen če so vmes skrivoma zamenjali olje
17:47
and performingizvajati work whichki I'm not payingplačilo him for and I'm unawarene zavedajo of,
in opravili delo, ki ga nismo plačali in ne vemo zanj,
17:50
is because perceptionzaznavanje is in any caseprimera leakyutor.
je v tem, da je naše dojemanje v vsakem primeru nepopolno.
17:53
AnalgesicsAnalgetiki that are brandedblagovno znamko are more effectiveučinkovito at reducingzmanjšanje painbolečina
Analgetiki znanih znamk bolj učinkovito odpravljajo bolečino
17:55
than analgesicsanalgetiki that are not brandedblagovno znamko.
kot analgetiki neznanih znamk.
17:59
I don't just mean throughskozi reportedporočali painbolečina reductionzmanjšanje,
In to ne samo glede na poročila o zmanjšanju bolečine,
18:02
actualdejansko measuredmerjeno painbolečina reductionzmanjšanje.
ampak glede na dejanske meritve zmanjšanja.
18:04
And so perceptionzaznavanje actuallydejansko is leakyutor in any caseprimera.
Dojemanje je res nepopolno.
18:06
So if you do something that's perceptuallyperceptually badslab in one respectspoštovanje,
Če torej storite kaj, kar je v določenem smislu dojeto kot slabo,
18:10
you can damageškoda the other.
lahko drugim napravite škodo.
18:14
Thank you very much.
Hvala lepa.
18:16
(ApplauseAplavz)
(aplavz)
18:17
Translated by Klavdija Cernilogar
Reviewed by Irma Sutlic

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com