English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Perspectiva face tot

Filmed:
2,524,934 views

Circumstanţele vieților noastre ar putea conta mai puţin decât credem noi, spune Rory Sutherland. La TEDxAthens, el susţine în mod convingător ideea că redefinirea ar fi cheia fericirii.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Ce aveți aici
00:16
is an electronicelectronic cigaretteţigară.
este o țigară electronică.
00:18
It's something that's, sincede cand it was inventedinventat a yearan or two agoîn urmă,
E ceva ce, de când s-a inventat acum un an sau doi,
00:21
has givendat me untoldnespus happinessfericire.
mi-a adus nespusă fericire.
00:25
(LaughterRâs)
(Râsete)
00:27
A little bitpic of it, I think, is the nicotinenicotină,
O mică parte se datorează, cred, nicotinei,
00:28
but there's something much biggermai mare than that.
dar e ceva mai important decât asta.
00:30
WhichCare is ever sincede cand, in the U.K., they bannedinterzis smokingfumat in publicpublic placeslocuri,
De când s-a interzis fumatul în locuri publice în Marea Britanie,
00:32
I've never enjoyedsa bucurat a drinksbăuturi partyparte ever again.
niciodată nu m-am mai simțit bine la chefuri.
00:37
(LaughterRâs)
(Râsete)
00:41
And the reasonmotiv, I only workeda lucrat out just the other day,
Iar motivul, de care mi-am dat seama abia deunăzi,
00:42
whichcare is when you go to a drinksbăuturi partyparte
e că atunci când mergi la chefuri unde se bea
00:46
and you standstand up and you holddeține a glasssticlă of redroșu winevin
şi stai în picioare cu un pahar de vin roşu
00:48
and you talk endlesslynesfârșit to people,
şi vorbeşti la nesfârşit cu lumea,
00:50
you don't actuallyde fapt want to spendpetrece all the time talkingvorbind.
nu vrei să vorbeşti chiar într-una.
00:51
It's really, really tiringobositoare.
E foarte, foarte obositor.
00:54
SometimesUneori you just want to standstand there silentlyîn tăcere, alonesingur with your thoughtsgânduri.
Câteodată vrei să stai tăcut, cu gândurile tale.
00:56
SometimesUneori you just want to standstand in the cornercolţ and stareholbeze out of the windowfereastră.
Câteodată vrei să stai în colţ şi să te uiţi pe geam.
01:00
Now the problemproblemă is, when you can't smokefum,
Problema e că, dacă nu poţi fuma,
01:04
if you standstand and stareholbeze out of the windowfereastră on your ownpropriu,
şi stai singur şi te holbezi pe geam,
01:07
you're an antisocialantisociale, friendlessfără prieteni idiotidiot.
eşti un idiot neprietenos şi antisocial.
01:11
(LaughterRâs)
(Râsete)
01:14
If you standstand and stareholbeze out of the windowfereastră on your ownpropriu with a cigaretteţigară,
Dacă stai şi te uiţi pe geam de unul singur cu o ţigară,
01:15
you're a fuckingdracului philosopherfilozof.
eşti un filozof dat naibii.
01:19
(LaughterRâs)
(Râsete)
01:22
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
01:24
So the powerputere of reframingreframing things
Aşadar puterea de a redefini lucrurile
01:29
cannotnu poti be overstatedsupraevaluat.
nu poate fi supraapreciată.
01:34
What we have is exactlyexact the samela fel thing, the samela fel activityactivitate,
Ce avem este exact acelaşi lucru, aceeaşi activitate,
01:37
but one of them makesmărci you feel great
dar una te face să te simţi măreţ
01:41
and the other one, with just a smallmic changeSchimbare of posturepostură,
iar cealaltă, cu doar o mică schimbare de postură,
01:43
makesmărci you feel terribleteribil.
te face să te simţi îngrozitor.
01:46
And I think one of the problemsProbleme with classicalclasice economicseconomie
Cred că una dintre problemele cu economia clasică
01:49
is it's absolutelyabsolut preoccupiedpreocupat with realityrealitate.
este că e obsedată de realitate.
01:51
And realityrealitate isn't a particularlyîn special good guideghid to humanuman happinessfericire.
Iar realitatea nu e ghidul tocmai potrivit pentru fericirea umană.
01:54
Why, for exampleexemplu,
De ce, de exemplu,
01:59
are pensionerspensionarii much happiermai fericit
pensionarii sunt mult mai fericiţi
02:01
than the youngtineri unemployedşomerii?
decât tinerii şomeri?
02:04
BothAmbele of them, after all, are in exactlyexact the samela fel stageetapă of life.
Ambele categorii se află în acelaşi stadiu al vieții.
02:06
You bothambii have too much time on your handsmâini and not much moneybani.
Ambii au prea mult timp şi nu prea mulţi bani.
02:10
But pensionerspensionarii are reportedlyConform relatărilor very, very happyfericit,
Dar rapoartele spun că pensionarii sunt foarte fericiţi,
02:13
whereasîntrucât the unemployedşomerii are extraordinarilyextraordinar unhappynefericit and depresseddeprimat.
în timp ce şomerii sunt extrem de nefericiţi şi deprimaţi.
02:16
The reasonmotiv, I think, is that the pensionerspensionarii believe they'vele-au chosenales to be pensionerspensionarii,
Motivul e că pensionarii cred că a fost alegerea lor să fie pensionari,
02:20
whereasîntrucât the youngtineri unemployedşomerii
pe când tinerii şomeri
02:24
feel it's been thrustîmpingere uponpe them.
simt că șomajul le-a fost impus.
02:26
In EnglandAnglia the uppersuperior middlemijloc classesclase have actuallyde fapt solvedrezolvat this problemproblemă perfectlyperfect,
În Anglia, clasa mijlocie mai înstărită a rezolvat perfect această problemă,
02:29
because they'vele-au re-brandedRe-rachiu unemploymentşomajului.
pentru că au redenumit şomajul.
02:33
If you're an upper-middle-classclasa de mijloc de sus EnglishEngleză personpersoană,
Dacă eşti un englez din clasa mijlocie mai înstărită
02:36
you call unemploymentşomajului "a yearan off."
numeşti şomajul "un an de pauză."
02:38
(LaughterRâs)
(Râsete)
02:41
And that's because havingavând a sonfiu who'scine unemployedşomerii in ManchesterManchester
Asta pentru că a avea un fiu şomer aflat în Manchester
02:43
is really quitedestul de embarrassingjenant,
e destul de jenant,
02:47
but havingavând a sonfiu who'scine unemployedşomerii in ThailandThailanda
pe când un fiu care nu munceşte şi e în Tailanda,
02:49
is really viewedau văzut as quitedestul de an accomplishmentrealizare.
e perceput ca o mare realizare.
02:52
(LaughterRâs)
(Râsete)
02:54
But actuallyde fapt the powerputere to re-brandre-brand- things --
Puterea de a redefini lucrurile -
02:56
to understanda intelege that actuallyde fapt our experiencesexperiențe, costscheltuieli, things
de a înțelege că experienţele noastre, costurile, lucrurile,
02:58
don't actuallyde fapt much dependdepinde on what they really are,
nu depind chiar atât de mult de ce sunt ele în realitate,
03:03
but on how we viewvedere them --
ci de modul în care le privim -
03:06
I genuinelycu adevărat think can't be overstatedsupraevaluat.
cred că asta nu se poate sublinia suficient.
03:08
There's an experimentexperiment I think DanielDoina PinkRoz refersse referă to
Există un experiment la care se referă Daniel Pink,
03:10
where you put two dogscâini in a boxcutie
în care pui doi câini într-o cuşcă
03:13
and the boxcutie has an electricelectric floorpodea.
iar cuşca are o pardoseală electrică.
03:16
EveryFiecare now and then an electricelectric shockşoc is appliedaplicat to the floorpodea,
Din când în când, un şoc electric se aplică prin pardoseală,
03:20
whichcare painsdureri the dogscâini.
care provoacă durere câinilor.
03:25
The only differencediferență is one of the dogscâini has a smallmic buttonbuton in its halfjumătate of the boxcutie.
Singura diferenţă e că unul dintre câini are un buton în jumătatea lui de cuşcă.
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttonbuton, the electricelectric shockşoc stopsopriri.
Când atinge butonul, şocul electric se opreşte.
03:32
The other dogcâine doesn't have the buttonbuton.
Celălalt câine nu are buton.
03:36
It's exposedexpuse to exactlyexact the samela fel levelnivel of paindurere as the dogcâine in the first boxcutie,
E expus la acelaşi nivel de durere ca şi câinele din prima cuşcă,
03:39
but it has no controlControl over the circumstancesîmprejurări.
dar nu are niciun control asupra situaţiei.
03:43
GenerallyÎn general the first dogcâine can be relativelyrelativ contentconţinut.
În general, primul câine pare relativ mulţumit.
03:46
The secondal doilea dogcâine lapsesÎncetează into completecomplet depressiondepresiune.
Celălalt câine cade într-o depresie totală.
03:50
The circumstancesîmprejurări of our livesvieți mayMai actuallyde fapt mattermaterie lessMai puțin to our happinessfericire
Circumstanţele de viață în care ne aflăm
contează mai puţin pentru fericirea noastră,
03:54
than the sensesens of controlControl we feel over our livesvieți.
decât senzația de a avea control asupra vieţilor noastre.
03:59
It's an interestinginteresant questionîntrebare.
E o întrebare interesantă.
04:03
We askcere the questionîntrebare -- the wholeîntreg debatedezbate in the WesternWestern worldlume
Ne punem întrebarea - întreaga polemică în Occident
04:06
is about the levelnivel of taxationimpozitare.
se axează pe nivelul de impozitare.
04:09
But I think there's anothero alta debatedezbate to be askedîntrebă,
Cred că trebuie dezbătută o altă întrebare.
04:11
whichcare is the levelnivel of controlControl we have over our taxfiscale moneybani.
Care e nivelul de control pe care-l avem asupra impozitelor pe care le plătim?
04:13
That what costscheltuieli us 10 poundslire sterline in one contextcontext can be a curseblestem.
Ce ne costă 10 lire poate fi considerat un blestem într-un anumit context.
04:17
What costscheltuieli us 10 poundslire sterline in a differentdiferit contextcontext we mayMai actuallyde fapt welcomeBine ati venit.
Ceva ce costă 10 lire înt-un alt context poate să ne bucure.
04:21
You know, paya plati 20,000 poundslire sterline in taxfiscale towardspre healthsănătate
Plătiți 20.000 de lire impozit pentru sănătate
04:27
and you're merelypur și simplu feelingsentiment a mugCana.
şi vă simțiți ca niște fraieri.
04:31
PayPlata 20,000 poundslire sterline to endowdotarea a hospitalspital wardcartier
Plătiți 20.000 de lire pentru dotarea unui pavilion într-un spital
04:33
and you're calleddenumit a philanthropistfilantrop.
şi veți fi apreciat ca filantrop.
04:37
I'm probablyprobabil in the wronggresit countryțară to talk about willingnessdorinţa to paya plati taxfiscale.
Probabil că nu mă aflu în ţara potrivită să discut despre dorința de a plăti taxe.
04:39
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:43
So I'll give you one in returnîntoarcere. How you framecadru things really matterschestiuni.
Aşa că vă mai ofer una în schimb. Modul în care redefiniți lucrurile are o mare însemnătate.
04:45
Do you call it the bailoutbailout of GreeceGrecia
Cum îi spuneţi? Salvarea Greciei,
04:50
or the bailoutbailout of a loadsarcină of stupidprost banksbănci whichcare lentpostul mare to GreeceGrecia?
sau salvarea unui cârd de bănci proaste care au făcut împrumuturi Greciei?
04:53
Because they are actuallyde fapt the samela fel thing.
Pentru că de fapt vorbim de acelaşi lucru.
04:56
What you call them actuallyde fapt affectsafectează
Însă cum le numiți afectează modul în care
04:59
how you reactreacţiona to them, viscerallyvisceral and morallymoralicește.
reacţionaţi la ele, visceral şi moral.
05:01
I think psychologicalpsihologic valuevaloare is great to be absolutelyabsolut honestsincer.
Cred că valoarea psihologică are mare importanţă, ca să fiu cinstit.
05:05
One of my great friendsprieteni, a professorProfesor calleddenumit NickNick ChaterChater,
Unul dintre bunii mei prieteni, profesorul Nick Chater,
05:08
who'scine the ProfessorProfesor universitar of DecisionDecizia SciencesŞtiinţe in LondonLondra,
profesor în Ştiinţe Decizionale la Londra,
05:11
believescrede that we should spendpetrece fardeparte lessMai puțin time
crede că ar trebui să petrecem mai puţin timp
05:14
looking into humanity'sumanității hiddenascuns depthsadâncimi
privind în adâncurile ascunse ale umanităţii
05:17
and spendpetrece much more time exploringexplorarea the hiddenascuns shallowsadancituri.
şi mai mult timp explorându-i tainele superficiale.
05:19
I think that's trueAdevărat actuallyde fapt.
Chiar cred că asta e adevărat.
05:22
I think impressionsafișări have an insanenebun effectefect
Cred că impresiile au un efect nebunesc
05:23
on what we think and what we do.
asupra gândurilor şi acţiunilor noastre.
05:26
But what we don't have is a really good modelmodel of humanuman psychologyPsihologie.
Dar ceea ce ne lipseşte e un model bun al psihologiei umane.
05:28
At leastcel mai puţin pre-Kahnemanpre-Kahneman perhapspoate,
Cel puțin înainte de Kahnemann
05:33
we didn't have a really good modelmodel of humanuman psychologyPsihologie
nu aveam un model bun al psihologiei umane
05:35
to put alongsidealături de modelsmodele of engineeringInginerie, of neoclassicalneoclasic economicseconomie.
pe care să-l aliniem modelelor inginereşti ale economiei neoclasice.
05:38
So people who believeda crezut in psychologicalpsihologic solutionssoluţii didn't have a modelmodel.
Aşa că oamenii care credeau în soluţiile psihologice nu aveau un model.
05:42
We didn't have a frameworkcadru.
Nu aveam un punct de referinţă.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett businessAfaceri partnerpartener CharlieCharlie MungerMunger callsapeluri
E ceea ce Charlie Munger, partenerul lui Warren Buffet,
05:48
"a latticeworkzăbrele on whichcare to hangatârna your ideasidei."
numeşte "un grilaj de care să ne agăţăm ideile".
05:51
EngineersIngineri, economistseconomiști, classicalclasice economistseconomiști
Inginerii, economiştii, economiştii clasici,
05:53
all had a very, very robustrobust existingexistent latticeworkzăbrele
toţi au avut un grilaj existent robust
05:57
on whichcare practicallypractic everyfiecare ideaidee could be hungspânzurat.
pe care puteau agăța orice idee.
06:00
We merelypur și simplu have a collectionColectie of randomîntâmplător individualindividual insightsInsights
Noi abia avem o colecţie de păreri individuale aleatorii
06:03
withoutfără an overallper total modelmodel.
fără un model general valabil.
06:06
And what that meansmijloace is that in looking at solutionssoluţii,
Și asta înseamnă că atunci când căutam soluţii
06:09
we'vene-am probablyprobabil givendat too much priorityprioritate
probabil că am dat prioritate prea mare
06:13
to what I call technicaltehnic engineeringInginerie solutionssoluţii, NewtonianNewtoniană solutionssoluţii,
soluţiilor inginereşti, soluţiilor newtoniene,
06:16
and not nearlyaproape enoughdestul to the psychologicalpsihologic onescele.
fără să lăsăm loc soluţiilor psihologice.
06:20
You know my exampleexemplu of the EurostarEurostar.
Cunoașteți exemplul meu despre Eurostar.
06:23
SixŞase millionmilion poundslire sterline spenta petrecut to reducereduce the journeycălătorie time
6 milioane lire cheltuite pentru a reduce timpul de călătorie
06:25
betweenîntre ParisParis and LondonLondra by about 40 minutesminute.
între Paris şi Londra cu cca. 40 de minute.
06:27
For 0.01 percentla sută of this moneybani you could have put WiFiWiFi on the trainstrenuri,
Pentru 0,01% din aceşti bani ar fi putut să pună WiFi în vagoane,
06:31
whichcare wouldn'tnu ar fi have reducedredus the durationdurată of the journeycălătorie,
care n-ar fi redus durata călătoriei,
06:36
but would have improvedîmbunătățit its enjoymentbucurie and its usefullnessusefullness fardeparte more.
dar ar fi îmbunătăţit cu mult plăcerea şi utilitatea călătoriei.
06:38
For maybe 10 percentla sută of the moneybani,
Iar pentru 10% din bani,
06:42
you could have paidplătit all of the world'slume toptop malemasculin and femaleFemeie supermodelssupermodele
ar fi putut plăti toate topmodelele masculine şi feminine
06:44
to walkmers pe jos up and down the traintren handingremitere out freegratuit ChateauChateau PetrusPetrus to all the passengerspasageri.
să se plimbe încolo şi-ncoace prin tren, oferind gratuit pasagerilor vin roșu Chateau Petrus.
06:48
You'dAr fi still have fivecinci [millionmilion] poundslire sterline in changeSchimbare,
Tot ar mai fi rămas 5 miliarde de lire,
06:53
and people would askcere for the trainstrenuri to be slowedîncetinit down.
iar oamenii ar fi cerut ca trenurile să meargă mai încet.
06:56
(LaughterRâs)
(Râsete)
06:59
Why were we not givendat the chanceşansă
De ce nu ni s-a dat şansa
07:02
to solverezolva that problemproblemă psychologicallypsihologic?
să rezolvăm psihologic această problemă?
07:05
I think it's because there's an imbalancedezechilibru, an asymmetryasimetrie,
Probabil pentru că există un dezechilibru,
o asimetrie,
07:07
in the way we treattrata creativecreator, emotionally-drivenemoţional-driven psychologicalpsihologic ideasidei
în modul în care tratăm ideile psihologice creative, susținute de emoții
07:10
versusimpotriva the way we treattrata rationalraţional, numericalnumeric, spreadsheet-drivencalcul tabelar-driven ideasidei.
în comparație cu modul în care tratăm ideile raţionale, numerice, tabelare.
07:14
If you're a creativecreator personpersoană, I think quitedestul de rightlype bună dreptate,
Dacă eşti o persoană cretivă, cred că eşti îndreptăţit
07:20
you have to shareacțiune all your ideasidei for approvalaprobarea
să-ţi împărtăşeşti ideile spre aprobare
07:22
with people much more rationalraţional than you.
cu oameni mult mai raţionali decât tine.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefitcost-beneficiu analysisanaliză,
Trebuie să faci o analiză a costurilor şi beneficiilor,
07:26
a feasibilityfezabilitate studystudiu, an ROIROI studystudiu and so forthmai departe.
un studiu de fezabilitate, un studiu ROI ş.a.m.d.
07:30
And I think that's probablyprobabil right.
Şi cred că e corect aşa.
07:33
But this does not applyaplica the other way around.
Dar asta nu se aplică invers.
07:35
People who have an existingexistent frameworkcadru,
Oamenii care au un cadru de lucru,
07:38
an economiceconomic frameworkcadru, an engineeringInginerie frameworkcadru,
un cadru economic, ingineresc,
07:40
feel that actuallyde fapt logiclogică is its ownpropriu answerRăspuns.
simt că logica e singurul răspuns.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersnumerele all seempărea to addadăuga up,
Ei nu spun: "Numerele par să se potrivească,
07:46
but before I presentprezent this ideaidee, I'll go and showspectacol it to some really crazynebun people
dar înainte să prezint ideea o voi arăta unor ţăcăniţi
07:49
to see if they can come up with something better."
să văd dacă nu vin cu o soluție mai bună."
07:52
And so we, artificiallyartificial I think, prioritizeprioritiza
Aşa că, artificial, dăm prioritate
07:55
what I'd call mechanisticmecanic ideasidei over psychologicalpsihologic ideasidei.
ideilor mecaniciste înaintea celor psihologice.
07:58
An exampleexemplu of a great psychologicalpsihologic ideaidee:
Un exemplu de idee psihologică valoroasă:
08:02
The singlesingur bestCel mai bun improvementîmbunătăţire in passengerpasageri satisfactionsatisfacţie on the LondonLondra UndergroundÎn subteran perpe poundlivră spenta petrecut
cea mai bună îmbunătățire pentru satisfacţia pasagerilor metroului londonez raportată la lire cheltuite
08:05
camea venit when they didn't addadăuga any extrasuplimentar trainstrenuri nornici changeSchimbare the frequencyfrecvență of the trainstrenuri,
a apărut nu când au adăugat noi legături sau când le-au schimbat frecvenţa,
08:10
they put dotpunct matrixMatrix displayafişa boardbord on the platformsplatforme.
ci când au montat un ecran cu matrice iluminată pe peroane.
08:15
Because the naturenatură of a wait
Pentru că natura aşteptării
08:18
is not just dependentdependent on its numericalnumeric qualitycalitate, its durationdurată,
nu depinde doar de calitatea ei numerică, de durată,
08:21
but on the levelnivel of uncertaintyincertitudine you experienceexperienţă duringpe parcursul that wait.
ci de nivelul incertitudinii pe care-l simţi pe durata aşteptării.
08:24
WaitingÎn aşteptare sevenȘapte minutesminute for a traintren with a countdownnumărătoarea inversă clockceas
Să aştepţi un tren timp de zece minute cu un cronometru cu numărătoare inversă
08:27
is lessMai puțin frustratingfrustrant and irritatingiritant
e mai puţin frustrant şi enervant
08:30
than waitingaşteptare fourpatru minutesminute, knuckle-bitingciolan-musca
decât să aştepţi patru minute stresat, spunându-ţi:
08:32
going, "When'sAtunci când pe this traintren going to damnLa naiba well arriveajunge?"
"Când vine odată metroul ăsta?"
08:34
Here'sAici este a beautifulfrumoasa exampleexemplu of a psychologicalpsihologic solutionsoluţie deployeddesfășurată in KoreaCoreea.
Iată un exemplu bun de soluţie psihologică introdus în Corea.
08:38
RedRed traffictrafic lightslumini have a countdownnumărătoarea inversă delayîntârziere.
Semafoarele roșii au cronometre cu numărătoare inversă.
08:41
It's provendovedit to reducereduce the accidentaccident raterată in experimentsexperimente.
S-a dovedit experimental că reduce riscul de accidente.
08:44
Why? Because roaddrum ragefurie, impatiencenerăbdarea and generalgeneral irritationiritarea
De ce? Pentru că nervii la volan, nerăbdarea şi iritarea generală
08:47
are massivelymasiv reducedredus when you can actuallyde fapt see the time you have to wait.
sunt reduse masiv când vezi exact cât mai ai de aşteptat.
08:50
In ChinaChina, not really understandingînţelegere the principleprincipiu behindin spate this,
În China, fără să înţeleagă principiul de la bază al ideii,
08:55
they appliedaplicat the samela fel principleprincipiu to greenverde traffictrafic lightslumini.
cronometrul a fost aplicat şi semafoarelor verzi.
08:58
(LaughterRâs)
(Râsete)
09:01
WhichCare isn't a great ideaidee.
Nu e o idee grozavă.
09:04
You're 200 yardsyards away, you realizerealiza you've got fivecinci secondssecunde to go, you floorpodea it.
Dacă eşti la 200 m şi realizezi că mai ai 5 secunde să traversezi, o calci până-n podea.
09:07
(LaughterRâs)
(Râsete)
09:11
The KoreansCoreenii, very assiduouslyasiduu, did testTest bothambii.
Coreenii, cu zel, le-au testat pe ambele.
09:13
The accidentaccident raterată goesmerge down when you applyaplica this to redroșu traffictrafic lightslumini;
Riscul de accidente scade dacă aplici ideea la semafoarele roşii;
09:17
it goesmerge up when you applyaplica it to greenverde traffictrafic lightslumini.
şi creşte dacă o aplici la cele verzi.
09:20
This is all I'm askingcer for really in humanuman decisiondecizie makingluare,
Iată ce aș cere în luarea deciziilor umane:
09:23
is the considerationconsiderare of these threeTrei things.
examinarea acestor trei aspecte.
09:26
I'm not askingcer for the completecomplet primacyprimatul of one over the other.
Nu pretind supremaţia uneia faţă de celelalte.
09:28
I'm merelypur și simplu sayingzicală that when you solverezolva problemsProbleme,
Spun doar că atunci când rezolvi probleme,
09:31
you should look at all threeTrei of these equallyin aceeasi masura
ar trebui să le analizezi pe toate trei în mod egal,
09:33
and you should seekcăuta as fardeparte as possibleposibil
şi că ar trebui să te străduieşti să găsești
09:35
to find solutionssoluţii whichcare sitsta in the sweetdulce spotloc in the middlemijloc.
soluţii care să se afle pe locul dulce din mijloc.
09:38
If you actuallyde fapt look at a great businessAfaceri,
Dacă te uiţi la o afacere înfloritoare,
09:41
you'llveți nearlyaproape always see all of these threeTrei things comingvenire into playa juca.
aproape mereu vei vedea toate cele trei combinate.
09:43
Really, really successfulde succes businessesîntreprinderi --
Afacerile cu adevărat înfloritoare -
09:46
GoogleGoogle is great, great technologicaltehnologic successsucces,
Google e grozav, un mare succes tehnologic,
09:49
but it's alsode asemenea basedbazat on a very good psychologicalpsihologic insightînțelegere:
dar și acesta se bazează pe o bună observaţie psihologică:
09:51
People believe something that only does one thing
oamenii cred că ceva care face un singur lucru
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elsealtfel.
e mai bun la asta decât ceva care mai face şi altele în plus.
09:58
It's an innateînnăscută thing calleddenumit goalpoartă dilutiondiluare.
E un lucru înnăscut numit "diluarea scopului".
10:02
AyeletAlexandru FishbachFishbach has writtenscris a paperhârtie about this.
Ayelet Fishbach a scris o lucrare despre asta.
10:05
EverybodyToata lumea elsealtfel at the time of GoogleGoogle, more or lessMai puțin,
Când a apărut Google, aproape toate celelalte sisteme
10:07
was tryingîncercat to be a portalPortal.
încercau să fie portale.
10:10
Yes, there's a searchcăutare functionfuncţie,
Da, există o funcţie de căutare,
10:11
but you alsode asemenea have weathervreme, sportssport scoresscoruri, bitsbiți of newsștiri.
dar mai avem şi vremea, rezultatele sportive, câteva ştiri.
10:12
GoogleGoogle understoodînțeles that if you're just a searchcăutare enginemotor,
Google a înţeles că dacă eşti doar motor de căutare,
10:16
people assumepresupune you're a very, very good searchcăutare enginemotor.
oamenii presupun că eşti un motor de căutare foarte bun.
10:19
All of you know this actuallyde fapt
Cu toții ştiţi asta de fapt
10:22
from when you go in to buya cumpara a televisionteleviziune.
când vă duceți să cumpăraţi un televizor.
10:24
And in the shabbierdarapanate endSfârşit of the rowrând of flatapartament screenecran TVsTelevizoare
În capătul cel mai sărăcăcios al raftului cu monitoare plate,
10:26
you can see are these rathermai degraba despiseddispreţuit things calleddenumit combinedcombinate TVTV and DVDDVD playersjucători.
vedeți disprețuitele combine TV cu DVD player.
10:29
And we have no knowledgecunoştinţe whatsoeveroricare of the qualitycalitate of those things,
Habar n-avem despre calitatea acelor lucruri,
10:34
but we look at a combinedcombinate TVTV and DVDDVD playerjucător and we go, "UckUCK.
dar ne uităm la aceste combine şi zicem "Yuck,
10:37
It's probablyprobabil a bitpic of a craprahat tellytelevizor and a bitpic rubbishgunoi as a DVDDVD playerjucător."
probabil e un televizor de doi bani şi un gunoi de DVD player."
10:41
So we walkmers pe jos out of the shopsmagazine with one of eachfiecare.
Aşa că plecăm din magazin cumpărând unul din fiecare.
10:46
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsihologic successsucces as it is a technologicaltehnologic one.
Google e la fel de mult un succes psihologic cât unul tehnologic.
10:48
I proposepropune that we can use psychologyPsihologie to solverezolva problemsProbleme
Propun să folosim psihologia să ne rezolvăm problemele
10:53
that we didn't even realizerealiza were problemsProbleme at all.
care nu le-am realizat a fi probleme.
10:56
This is my suggestionsugestie for gettingobtinerea people to finishfinalizarea theiral lor coursecurs of antibioticsantibiotice.
Iată sugestia mea pentru a ajuta oamenii să-şi termine tratamentul cu antibiotice.
10:59
Don't give them 24 whitealb pillspastile.
Nu le daţi 24 de pilule albe.
11:02
Give them 18 whitealb pillspastile and sixşase bluealbastru onescele
Daţi-le 18 pilule albe şi 6 albastre
11:05
and tell them to take the whitealb pillspastile first and then take the bluealbastru onescele.
şi spuneţi-le să ia la început pilulele albe şi apoi pe cele albastre.
11:07
It's calleddenumit chunkingchunking.
Se numeşte etapizare.
11:11
The likelihoodprobabilitate that people will get to the endSfârşit is much greatermai mare
Probabilitatea ca oamenii să ajungă până la final e mult mai mare
11:13
when there is a milestonepiatră de hotar somewhereundeva in the middlemijloc.
când au un punct de reper undeva la mijloc.
11:16
One of the great mistakesgreșeli, I think, of economicseconomie
O greșeală mare a economiei e că nu înţelege
11:19
is it failseșuează to understanda intelege that what something is,
că ce reprezintă un lucru ,
11:22
whetherdacă it's retirementpensionare, unemploymentşomajului, costa costat,
fie că vorbim de pensie, şomaj sau cost,
11:24
is a functionfuncţie, not only of its amountCantitate, but alsode asemenea its meaningsens.
e o funcţie nu doar a cantității ci şi a semnificaţiei acestuia.
11:28
This is a tollTaxă crossingtrecere in BritainMarea Britanie.
Asta e o trecere cu taxare în Anglia.
11:33
QuiteDestul oftende multe ori queuescozi happenîntâmpla at the tollstaxele de trecere.
Deseori se produc cozi la ghişee.
11:36
SometimesUneori you get very, very severesever queuescozi.
Uneori se formează cozi foarte, foarte lungi.
11:39
You could applyaplica the samela fel principleprincipiu actuallyde fapt, if you like,
Poţi aplica acelaşi principiu, de fapt,
11:41
to the securitySecuritate lanesbenzi in airportsAeroporturi.
și benzilor de securitate din aeroporturi.
11:43
What would happenîntâmpla if you could actuallyde fapt paya plati twicede două ori as much moneybani to crosscruce the bridgepod,
Ce s-ar întâmpla dacă ai putea plăti dublu ca să treci podul,
11:45
but go throughprin a laneLane that's an expressexpres laneLane?
dar trecând pe o bandă rapidă specială?
11:49
It's not an unreasonablenerezonabile thing to do. It's an economicallypunct de vedere economic efficienteficient thing to do.
Nu e un lucru irațional. E o soluție eficientă economic.
11:51
Time meansmijloace more to some people than othersalții.
Timpul înseamnă mai mult pentru unii decât pentru alţii.
11:55
If you're waitingaşteptare tryingîncercat to get to a jobloc de munca interviewinterviu,
Dacă ești în drum spre un interviu pentru angajare,
11:57
you'dte-ai patentlyEvident paya plati a couplecuplu of poundslire sterline more to go throughprin the fastrapid laneLane.
evident că ai plăti câteva lire în plus să treci pe banda rapidă.
12:00
If you're on the way to visitvizita your mothermamă in-lawîn drept,
Dacă mergi în vizită la soacră,
12:04
you'dte-ai probablyprobabil preferprefera to staystau on the left.
probabil că ai prefera să stai pe banda ocupată.
12:07
The only problemproblemă is if you introduceintroduce this economicallypunct de vedere economic efficienteficient solutionsoluţie,
Singura problemă ce apare în introducerea aceastei soluţii eficiente economic,
12:11
people hateură it.
este că oamenii o urăsc.
12:15
Because they think you're deliberatelyintenționat creatingcrearea delaysîntârzieri at the bridgepod
Ei cred că întârzierile la pod sunt create intenţionat
12:17
in orderOrdin to maximizemaximiza your revenuevenituri,
pentru a creşte profiturile,
12:20
and "Why on earthPământ should I paya plati to subsidizesubvenţioneze your imcompetenceimcompetence?"
şi "de ce naiba să plătesc ca să subvenţionez incompetenţa voastră?"
12:21
On the other handmână, changeSchimbare the framecadru slightlypuțin
Pe de altă parte, o uşoară redefinire a cadrului
12:25
and createcrea charitablecaritabile yieldRandament managementadministrare,
prin crearea unui management cu profil caritabil,
12:27
so the extrasuplimentar moneybani you get goesmerge not to the bridgepod companycompanie, it goesmerge to charitycaritate,
unde banii încasaţi în plus nu se duc în buzunarele companiei, ci spre scopuri caritabile,
12:30
and the mentalmental willingnessdorinţa to paya plati completelycomplet changesschimbări.
și imediat dorinţa mentală de a plăti se schimbă complet.
12:35
You have a relativelyrelativ economicallypunct de vedere economic efficienteficient solutionsoluţie,
Ai o soluţie economică relativ eficientă,
12:38
but one that actuallyde fapt meetsîndeplineşte with publicpublic approvalaprobarea
dar una care are şi aprobarea publică
12:42
and even a smallmic degreegrad of affectionafecţiune,
şi chiar un mic grad de afecţiune,
12:44
rathermai degraba than beingfiind seenvăzut as bastardybastardy.
fără să mai fi văzut ca un nemernic.
12:46
So where economistseconomiști make the fundamentalfundamental mistakegreşeală
Greșeala fundamentală a economiştilor
12:49
is they think that moneybani is moneybani.
e de a crede că banii sunt bani.
12:52
ActuallyDe fapt my paindurere experiencedcu experienta in payingde plată fivecinci poundslire sterline
De fapt, durerea ce o resimt plătind cele 5 lire
12:55
is not just proportionateproporționale to the amountCantitate,
nu e proporţională doar cu suma,
13:00
but where I think that moneybani is going.
ci și cu locul în care cred că se duc acei bani.
13:02
And I think understandingînţelegere that could revolutionizerevoluţiona taxfiscale policypolitică.
Înţelegerea acestui lucru cred că ar revoluţiona politica impozitelor.
13:04
It could revolutionizerevoluţiona the publicpublic servicesServicii.
Ar putea revoluţiona serviciile publice.
13:07
It could really changeSchimbare things quitedestul de significantlysemnificativ.
Ar putea schimba semnificativ lucrurile.
13:10
Here'sAici este a guy you all need to studystudiu.
Iată un tip pe care ar trebui să-l studiem.
13:12
He's an AustrianAustriac schoolşcoală economisteconomist
E un economist de şcoală austriacă
13:15
who was first activeactiv in the first halfjumătate of the 20thlea centurysecol in ViennaViena.
care a fost activ în prima jumătate a secolului XX, în Viena.
13:16
What was interestinginteresant about the AustrianAustriac schoolşcoală
Şcoala austriacă prezenta interes pentru că
13:22
is they actuallyde fapt grewcrescut up alongsidealături de FreudFreud.
se dezvoltase în preajma lui Freud.
13:24
And so they're predominantlypredominant interestedinteresat in psychologyPsihologie.
Aşa că aceștia erau interesaţi în principal de psihologie.
13:27
They believeda crezut that there was a disciplinedisciplina calleddenumit praxeologypraxeologiei,
Ei credeau că există o disciplină numită praxeologie,
13:29
whichcare is a prioranterior disciplinedisciplina to the studystudiu of economicseconomie.
o disciplină pregătitoare studiului ştiinţelor economice.
13:34
PraxeologyPraxeologiei is the studystudiu of humanuman choicealegere, actionacțiune and decisiondecizie makingluare.
Praxeologia e sudiul alegerilor umane, a acţiunilor şi a luării deciziilor.
13:36
I think they're right.
Cred că au dreptate.
13:41
I think the dangerPericol we have in today'sastăzi worldlume
Cred că pericolul zilelor noastre
13:43
is we have the studystudiu of economicseconomie
e că studiul ştiinţelor economice se consideră
13:45
considersconsideră itselfîn sine to be a prioranterior disciplinedisciplina to the studystudiu of humanuman psychologyPsihologie.
a fi o disciplină mai importantă decât psihologia umană.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger saysspune, "If economicseconomie isn't behavioralcomportamentale,
Dar aşa cum spune Charlie Munger, "Dacă economia nu e comportamentală,
13:51
I don't know what the helliad is."
atunci nu ştiu ce naiba este."
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyInteresant, believescrede economicseconomie is just a subsetsubgrup of psychologyPsihologie.
Von Mises, interesant, crede că economia e doar o sub-clasă a psihologiei.
13:56
I think he just refersse referă to economicseconomie as
Cred că se referă la economie
14:03
"the studystudiu of humanuman praxeologypraxeologiei undersub conditionscondiţii of scarcitydeficitul."
ca la "studiul praxeologiei umane în condiţii de sărăcie".
14:05
But vonvon MisesMises, amongprintre manymulți other things,
Dar Von Mises, printre altele,
14:08
I think usesutilizări an analogyanalogie whichcare is probablyprobabil the bestCel mai bun justificationjustificare and explanationexplicaţie
foloseşte o analogie care-i probabil cea mai bună justificare şi explicaţie
14:11
for the valuevaloare of marketingmarketing, the valuevaloare of perceivedperceput valuevaloare
pentru valoarea marketingului, valoarea valorii percepute
14:17
and the factfapt that we should actuallyde fapt treattrata it as beingfiind absolutelyabsolut equivalentechivalent
și pentru faptul că ar trebui să o tratăm ca fiind absolut echivalentă
14:20
to any other kinddrăguț of valuevaloare.
cu oricare alt tip de valoare.
14:24
We tendtind to, all of us -- even those of us who work in marketingmarketing --
Toți avem tendinţa, chiar şi cei care lucrăm în marketing -
14:26
to think of valuevaloare in two waysmoduri.
să judecăm valoarea în două moduri.
14:28
There's the realreal valuevaloare,
Există valoarea reală,
14:30
whichcare is when you make something in a factoryfabrică and providefurniza a serviceserviciu,
când produci ceva într-o fabrică şi oferi niște servicii,
14:31
and then there's a kinddrăguț of dubiousdubioase valuevaloare,
şi mai există o valoare dubioasă,
14:33
whichcare you createcrea by changingschimbare the way people look at things.
pe care o creezi schimbând modul în care oamenii privesc lucrurile.
14:35
VonVon MisesMises completelycomplet rejectedrespins this distinctiondistincţie.
Von Mises a respins complet această diferenţiere.
14:38
And he used this followingca urmare a analogyanalogie.
El a folosit următoarea analogie.
14:41
He referredmenționate actuallyde fapt to strangeciudat economistseconomiști calleddenumit the FrenchFranceză PhysiocratsPhysiocrats,
Referindu-se la niște economişti ciudaţi numiţi Fiziocraţii Francezi,
14:42
who believeda crezut that the only trueAdevărat valuevaloare was what you extractedextras from the landteren.
care credeau că unica valoare reală era cea pe care o extrăgeai din pământ.
14:48
So if you're a shepherdpăstor or a quarrymanQuarryman or a farmeragricultor,
Dacă erai cioban sau miner sau fermier,
14:52
you createdcreată trueAdevărat valuevaloare.
creai valoare reală.
14:54
If howeverin orice caz, you boughtcumparat some woollână from the shepherdpăstor
Totuşi, dacă veneai cu lâna de la cioban
14:56
and chargedîncărcat a premiumPremium for convertingde conversie it into a hatpălărie,
şi luai o primă pentru că o transformai într-o pălărie,
14:59
you weren'tnu au fost actuallyde fapt creatingcrearea valuevaloare,
nu mai creai de fapt valoare,
15:02
you were exploitingexploatarea the shepherdpăstor.
ci îl exploatai pe cioban.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernmodern economistseconomiști make exactlyexact the samela fel mistakegreşeală
Von Mises spunea că economiştii moderni fac exact aceeaşi greşeală
15:06
with regardprivință to advertisingreclamă and marketingmarketing.
când vine vorba de publicitate şi marketing.
15:10
He saysspune, if you runalerga a restaurantrestaurant,
El spunea că, dacă ai un restaurant,
15:12
there is no healthysănătos distinctiondistincţie to be madefăcut
nu există o diferenţă validă între
15:15
betweenîntre the valuevaloare you createcrea by cookinggătire the foodalimente
valoarea pe care o creezi gătind mâncarea
15:17
and the valuevaloare you createcrea by sweepingmăturat the floorpodea.
şi valoarea pe care o creezi spălând podeaua.
15:19
One of them createscreează, perhapspoate, the primaryprimar productprodus --
Una dintre ele crează poate produsul primar -
15:21
the thing we think we're payingde plată for --
lucrul pe care credem că-l plătim -
15:25
the other one createscreează a contextcontext
iar cealaltă crează un context
15:26
withinîn whichcare we can enjoyse bucura and appreciatea aprecia that productprodus.
în cadrul căruia ne bucurăm şi apreciem acel produs.
15:28
And the ideaidee that one of them should actuallyde fapt have priorityprioritate over the other
Iar ideea că una ar trebui să primeze înaintea celeilalte
15:31
is fundamentallyfundamental wronggresit.
e fundamental greşită.
15:34
Try this quickrapid thought experimentexperiment.
Încercaţi acest experiment rapid de gândire:
15:36
ImagineImaginaţi-vă a restaurantrestaurant that servesservește Michelin-starredStele Michelin foodalimente,
imaginaţi-vă un restaurant care serveşte mâncare recomandată de Michelin,
15:37
but actuallyde fapt where the restaurantrestaurant smellsmiroase of sewagecanalizare
dar în restaurant simți mirosul canalizării
15:40
and there's humanuman fecesfecale on the floorpodea.
şi există fecale umane pe jos.
15:43
The bestCel mai bun thing you can do there to createcrea valuevaloare
Ca să creezi valoare în acel loc, cel mai bine ar fi
15:47
is not actuallyde fapt to improveîmbunătăţi the foodalimente still furthermai departe,
nu să îmbunătăţeşti şi mai mult gustul mâncării,
15:49
it's to get ridscăpa of the smellmiros and cleancurat up the floorpodea.
ci să scapi de miros şi să cureţi podeaua.
15:52
And it's vitalvital we understanda intelege this.
E vital să înţelegem asta.
15:56
If that seemspare like some strangeciudat, abstrusegreu de înţeles thing,
Dacă vi se pare bizar şi obscur,
15:59
in the U.K., the postpost officebirou had a 98 percentla sută successsucces raterată
în Marea Britanie poşta a avut un succes de 98%
16:02
at deliveringlivrarea first-classclasa întâi mailPoștă the nextUrmător → day.
cu livrarea scrisorilor clasa I chiar a doua zi.
16:06
They decideda decis this wasn'tnu a fost good enoughdestul
Ei au hotărât că nu e suficient,
16:09
and they wanted to get it up to 99.
au vrut să ridice ştacheta la 99%.
16:11
The effortefort to do that almostaproape brokerupt the organizationorganizare.
Efortul depus aproape că a distrus compania.
16:13
If at the samela fel time you'dte-ai goneplecat and askedîntrebă people,
Dacă în acelaşi timp ar fi întrebat oamenii,
16:17
"What percentageprocent of first-classclasa întâi mailPoștă arrivessosește the nextUrmător → day?"
"Ce procent de poştă clasa I ajunge a doua zi?"
16:20
the averagein medie answerRăspuns, or the modalmodale answerRăspuns would have been 50 to 60 percentla sută.
răspunsul mediu sau obișnuit ar fi fost de 50-60%.
16:24
Now if your perceptionpercepţie is much worsemai rau than your realityrealitate,
Dacă percepţia ta e mult mai scăzută faţă de realitate,
16:28
what on earthPământ are you doing tryingîncercat to changeSchimbare the realityrealitate?
de ce naiba te apuci să schimbi acea realitate?
16:31
That's like tryingîncercat to improveîmbunătăţi the foodalimente in a restaurantrestaurant that stinkspute.
E ca şi cum încerci să îmbunătăţeşti mâncarea într-un restaurant care pute.
16:34
What you need to do
Ce trebuie să faci în primul rând,
16:38
is first of all tell people
e să le spui oamenilor
16:40
that 98 percentla sută of mailPoștă getsdevine there the nextUrmător → day, first-classclasa întâi mailPoștă.
că 98% din expedieri poştale ajung a doua zi cu clasa I.
16:42
That's prettyfrumos good.
Ar fi deja destul de bine.
16:46
I would argueargumenta, in BritainMarea Britanie there's a much better framecadru of referencereferinţă,
Aş argumenta că în Anglia există un cadru de referinţă și mai bun:
16:48
whichcare is to tell people
acesta ar fi să le spunem oamenilor
16:51
that more first-classclasa întâi mailPoștă arrivessosește the nextUrmător → day
că mai multe expedieri poştale de clasa I ajung a doua zi
16:52
in the U.K. than in GermanyGermania.
în Mare Britanie, decât în Germania.
16:54
Because generallyîn general in BritainMarea Britanie if you want to make us happyfericit about something,
În general, în Marea Britanie, dacă vrei să ne faci fericiţi,
16:56
just tell us we do it better than the GermansGermani.
spune-ne că noi o facem mai bine decât nemţii.
16:59
(LaughterRâs)
(Râsete)
17:01
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
17:03
ChooseAlege your framecadru of referencereferinţă and the perceivedperceput valuevaloare
Alege-ţi cadrul de referinţă şi valoarea percepută
17:05
and thereforeprin urmare the actualreal valuevaloare is completelycomplet tranformedtransformată.
și implicit valoarea reală sunt modificate complet.
17:10
It has to be said of the GermansGermani
Trebuie să admitem despre nemți
17:13
that the GermansGermani and the FrenchFranceză are doing a brilliantSclipitor jobloc de munca
că ei şi francezii realizează o treabă minunată
17:15
of creatingcrearea a unitedUnit EuropeEuropa.
în crearea unei Europe unite.
17:17
The only thing they don't expectaştepta is they're unitingunificatoare EuropeEuropa
Singurul lucru la care ei nu se aşteaptă este că unesc Europa
17:19
throughprin a sharedimpartit mildblând hatredură of the FrenchFranceză and GermansGermani.
printr-o fină ură împărtășită, împotriva francezilor şi a nemţilor.
17:21
But I'm BritishBritanic, that's the way we like it.
Dar eu sunt britanic şi nouă aşa ne place.
17:24
What you alsode asemenea noticeînștiințare is that in any casecaz our perceptionpercepţie is leakypermeabil.
Ce observăm, de asemenea, e că percepţia noastră are scăpări.
17:27
We can't tell the differencediferență betweenîntre the qualitycalitate of the foodalimente
Nu putem face diferenţa dintre calitatea mâncării
17:32
and the environmentmediu inconjurator in whichcare we consumea consuma it.
şi a mediului în care o consumăm.
17:35
All of you will have seenvăzut this phenomenonfenomen
Toţi aţi observat acest fenomen
17:37
if you have your carmașină washedspălat or valetedvaleted.
dacă v-aţi spălat şi curăţat vreodată maşina.
17:39
When you driveconduce away, your carmașină feelsse simte as if it drivesunități better.
Când pleci de acolo maşina parcă merge mai bine.
17:41
And the reasonmotiv for this,
Iar motivul,
17:45
unlessdacă nu my carmașină valetvalet mysteriouslymisterios is changingschimbare the oilulei
dacă nu cumva în mod misterios mi-au schimbat şi uleiul
17:47
and performingefectuarea work whichcare I'm not payingde plată him for and I'm unawarecunoştinţă of,
sau au făcut ceva fără să știu pentru care nu-i plătesc,
17:50
is because perceptionpercepţie is in any casecaz leakypermeabil.
e pentru că percepţia noastră are scăpări.
17:53
AnalgesicsAnalgezice that are brandedmarcă are more effectiveefectiv at reducingreduce paindurere
Analgezicele de firmă sunt mai eficace în reducerea durerii
17:55
than analgesicsanalgezice that are not brandedmarcă.
decât analgeticele care nu-s de firmă.
17:59
I don't just mean throughprin reportedraportat paindurere reductionreducere,
Nu mă refer doar la reducerea raportată a durerii,
18:02
actualreal measuredmăsurat paindurere reductionreducere.
ci la reducerea măsurată a durerii.
18:04
And so perceptionpercepţie actuallyde fapt is leakypermeabil in any casecaz.
Aşa că percepţia are scăpări în orice caz.
18:06
So if you do something that's perceptuallyperceptually badrău in one respectrespect,
Aşadar, dacă faci ceva perceput a fi rău într-o anumită privinţă,
18:10
you can damagedeteriora the other.
poţi afecta şi alte aspecte.
18:14
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
18:16
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
18:17
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Klara L. VEER

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com