English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Perspectiva face tot

Filmed
Views 2,425,997

Circumstanţele vieților noastre ar putea conta mai puţin decât credem noi, spune Rory Sutherland. La TEDxAthens, el susţine în mod convingător ideea că redefinirea ar fi cheia fericirii.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Ce aveți aici
00:16
is an electronic cigarette.
este o țigară electronică.
00:18
It's something that's, since it was invented a year or two ago,
E ceva ce, de când s-a inventat acum un an sau doi,
00:21
has given me untold happiness.
mi-a adus nespusă fericire.
00:25
(Laughter)
(Râsete)
00:27
A little bit of it, I think, is the nicotine,
O mică parte se datorează, cred, nicotinei,
00:28
but there's something much bigger than that.
dar e ceva mai important decât asta.
00:30
Which is ever since, in the U.K., they banned smoking in public places,
De când s-a interzis fumatul în locuri publice în Marea Britanie,
00:32
I've never enjoyed a drinks party ever again.
niciodată nu m-am mai simțit bine la chefuri.
00:37
(Laughter)
(Râsete)
00:41
And the reason, I only worked out just the other day,
Iar motivul, de care mi-am dat seama abia deunăzi,
00:42
which is when you go to a drinks party
e că atunci când mergi la chefuri unde se bea
00:46
and you stand up and you hold a glass of red wine
şi stai în picioare cu un pahar de vin roşu
00:48
and you talk endlessly to people,
şi vorbeşti la nesfârşit cu lumea,
00:50
you don't actually want to spend all the time talking.
nu vrei să vorbeşti chiar într-una.
00:51
It's really, really tiring.
E foarte, foarte obositor.
00:54
Sometimes you just want to stand there silently, alone with your thoughts.
Câteodată vrei să stai tăcut, cu gândurile tale.
00:56
Sometimes you just want to stand in the corner and stare out of the window.
Câteodată vrei să stai în colţ şi să te uiţi pe geam.
01:00
Now the problem is, when you can't smoke,
Problema e că, dacă nu poţi fuma,
01:04
if you stand and stare out of the window on your own,
şi stai singur şi te holbezi pe geam,
01:07
you're an antisocial, friendless idiot.
eşti un idiot neprietenos şi antisocial.
01:11
(Laughter)
(Râsete)
01:14
If you stand and stare out of the window on your own with a cigarette,
Dacă stai şi te uiţi pe geam de unul singur cu o ţigară,
01:15
you're a fucking philosopher.
eşti un filozof dat naibii.
01:19
(Laughter)
(Râsete)
01:22
(Applause)
(Aplauze)
01:24
So the power of reframing things
Aşadar puterea de a redefini lucrurile
01:29
cannot be overstated.
nu poate fi supraapreciată.
01:34
What we have is exactly the same thing, the same activity,
Ce avem este exact acelaşi lucru, aceeaşi activitate,
01:37
but one of them makes you feel great
dar una te face să te simţi măreţ
01:41
and the other one, with just a small change of posture,
iar cealaltă, cu doar o mică schimbare de postură,
01:43
makes you feel terrible.
te face să te simţi îngrozitor.
01:46
And I think one of the problems with classical economics
Cred că una dintre problemele cu economia clasică
01:49
is it's absolutely preoccupied with reality.
este că e obsedată de realitate.
01:51
And reality isn't a particularly good guide to human happiness.
Iar realitatea nu e ghidul tocmai potrivit pentru fericirea umană.
01:54
Why, for example,
De ce, de exemplu,
01:59
are pensioners much happier
pensionarii sunt mult mai fericiţi
02:01
than the young unemployed?
decât tinerii şomeri?
02:04
Both of them, after all, are in exactly the same stage of life.
Ambele categorii se află în acelaşi stadiu al vieții.
02:06
You both have too much time on your hands and not much money.
Ambii au prea mult timp şi nu prea mulţi bani.
02:10
But pensioners are reportedly very, very happy,
Dar rapoartele spun că pensionarii sunt foarte fericiţi,
02:13
whereas the unemployed are extraordinarily unhappy and depressed.
în timp ce şomerii sunt extrem de nefericiţi şi deprimaţi.
02:16
The reason, I think, is that the pensioners believe they've chosen to be pensioners,
Motivul e că pensionarii cred că a fost alegerea lor să fie pensionari,
02:20
whereas the young unemployed
pe când tinerii şomeri
02:24
feel it's been thrust upon them.
simt că șomajul le-a fost impus.
02:26
In England the upper middle classes have actually solved this problem perfectly,
În Anglia, clasa mijlocie mai înstărită a rezolvat perfect această problemă,
02:29
because they've re-branded unemployment.
pentru că au redenumit şomajul.
02:33
If you're an upper-middle-class English person,
Dacă eşti un englez din clasa mijlocie mai înstărită
02:36
you call unemployment "a year off."
numeşti şomajul "un an de pauză."
02:38
(Laughter)
(Râsete)
02:41
And that's because having a son who's unemployed in Manchester
Asta pentru că a avea un fiu şomer aflat în Manchester
02:43
is really quite embarrassing,
e destul de jenant,
02:47
but having a son who's unemployed in Thailand
pe când un fiu care nu munceşte şi e în Tailanda,
02:49
is really viewed as quite an accomplishment.
e perceput ca o mare realizare.
02:52
(Laughter)
(Râsete)
02:54
But actually the power to re-brand things --
Puterea de a redefini lucrurile -
02:56
to understand that actually our experiences, costs, things
de a înțelege că experienţele noastre, costurile, lucrurile,
02:58
don't actually much depend on what they really are,
nu depind chiar atât de mult de ce sunt ele în realitate,
03:03
but on how we view them --
ci de modul în care le privim -
03:06
I genuinely think can't be overstated.
cred că asta nu se poate sublinia suficient.
03:08
There's an experiment I think Daniel Pink refers to
Există un experiment la care se referă Daniel Pink,
03:10
where you put two dogs in a box
în care pui doi câini într-o cuşcă
03:13
and the box has an electric floor.
iar cuşca are o pardoseală electrică.
03:16
Every now and then an electric shock is applied to the floor,
Din când în când, un şoc electric se aplică prin pardoseală,
03:20
which pains the dogs.
care provoacă durere câinilor.
03:25
The only difference is one of the dogs has a small button in its half of the box.
Singura diferenţă e că unul dintre câini are un buton în jumătatea lui de cuşcă.
03:27
And when it nuzzles the button, the electric shock stops.
Când atinge butonul, şocul electric se opreşte.
03:32
The other dog doesn't have the button.
Celălalt câine nu are buton.
03:36
It's exposed to exactly the same level of pain as the dog in the first box,
E expus la acelaşi nivel de durere ca şi câinele din prima cuşcă,
03:39
but it has no control over the circumstances.
dar nu are niciun control asupra situaţiei.
03:43
Generally the first dog can be relatively content.
În general, primul câine pare relativ mulţumit.
03:46
The second dog lapses into complete depression.
Celălalt câine cade într-o depresie totală.
03:50
The circumstances of our lives may actually matter less to our happiness
Circumstanţele de viață în care ne aflăm
contează mai puţin pentru fericirea noastră,
03:54
than the sense of control we feel over our lives.
decât senzația de a avea control asupra vieţilor noastre.
03:59
It's an interesting question.
E o întrebare interesantă.
04:03
We ask the question -- the whole debate in the Western world
Ne punem întrebarea - întreaga polemică în Occident
04:06
is about the level of taxation.
se axează pe nivelul de impozitare.
04:09
But I think there's another debate to be asked,
Cred că trebuie dezbătută o altă întrebare.
04:11
which is the level of control we have over our tax money.
Care e nivelul de control pe care-l avem asupra impozitelor pe care le plătim?
04:13
That what costs us 10 pounds in one context can be a curse.
Ce ne costă 10 lire poate fi considerat un blestem într-un anumit context.
04:17
What costs us 10 pounds in a different context we may actually welcome.
Ceva ce costă 10 lire înt-un alt context poate să ne bucure.
04:21
You know, pay 20,000 pounds in tax toward health
Plătiți 20.000 de lire impozit pentru sănătate
04:27
and you're merely feeling a mug.
şi vă simțiți ca niște fraieri.
04:31
Pay 20,000 pounds to endow a hospital ward
Plătiți 20.000 de lire pentru dotarea unui pavilion într-un spital
04:33
and you're called a philanthropist.
şi veți fi apreciat ca filantrop.
04:37
I'm probably in the wrong country to talk about willingness to pay tax.
Probabil că nu mă aflu în ţara potrivită să discut despre dorința de a plăti taxe.
04:39
(Laughter)
(Râsete)
04:43
So I'll give you one in return. How you frame things really matters.
Aşa că vă mai ofer una în schimb. Modul în care redefiniți lucrurile are o mare însemnătate.
04:45
Do you call it the bailout of Greece
Cum îi spuneţi? Salvarea Greciei,
04:50
or the bailout of a load of stupid banks which lent to Greece?
sau salvarea unui cârd de bănci proaste care au făcut împrumuturi Greciei?
04:53
Because they are actually the same thing.
Pentru că de fapt vorbim de acelaşi lucru.
04:56
What you call them actually affects
Însă cum le numiți afectează modul în care
04:59
how you react to them, viscerally and morally.
reacţionaţi la ele, visceral şi moral.
05:01
I think psychological value is great to be absolutely honest.
Cred că valoarea psihologică are mare importanţă, ca să fiu cinstit.
05:05
One of my great friends, a professor called Nick Chater,
Unul dintre bunii mei prieteni, profesorul Nick Chater,
05:08
who's the Professor of Decision Sciences in London,
profesor în Ştiinţe Decizionale la Londra,
05:11
believes that we should spend far less time
crede că ar trebui să petrecem mai puţin timp
05:14
looking into humanity's hidden depths
privind în adâncurile ascunse ale umanităţii
05:17
and spend much more time exploring the hidden shallows.
şi mai mult timp explorându-i tainele superficiale.
05:19
I think that's true actually.
Chiar cred că asta e adevărat.
05:22
I think impressions have an insane effect
Cred că impresiile au un efect nebunesc
05:23
on what we think and what we do.
asupra gândurilor şi acţiunilor noastre.
05:26
But what we don't have is a really good model of human psychology.
Dar ceea ce ne lipseşte e un model bun al psihologiei umane.
05:28
At least pre-Kahneman perhaps,
Cel puțin înainte de Kahnemann
05:33
we didn't have a really good model of human psychology
nu aveam un model bun al psihologiei umane
05:35
to put alongside models of engineering, of neoclassical economics.
pe care să-l aliniem modelelor inginereşti ale economiei neoclasice.
05:38
So people who believed in psychological solutions didn't have a model.
Aşa că oamenii care credeau în soluţiile psihologice nu aveau un model.
05:42
We didn't have a framework.
Nu aveam un punct de referinţă.
05:46
This is what Warren Buffett's business partner Charlie Munger calls
E ceea ce Charlie Munger, partenerul lui Warren Buffet,
05:48
"a latticework on which to hang your ideas."
numeşte "un grilaj de care să ne agăţăm ideile".
05:51
Engineers, economists, classical economists
Inginerii, economiştii, economiştii clasici,
05:53
all had a very, very robust existing latticework
toţi au avut un grilaj existent robust
05:57
on which practically every idea could be hung.
pe care puteau agăța orice idee.
06:00
We merely have a collection of random individual insights
Noi abia avem o colecţie de păreri individuale aleatorii
06:03
without an overall model.
fără un model general valabil.
06:06
And what that means is that in looking at solutions,
Și asta înseamnă că atunci când căutam soluţii
06:09
we've probably given too much priority
probabil că am dat prioritate prea mare
06:13
to what I call technical engineering solutions, Newtonian solutions,
soluţiilor inginereşti, soluţiilor newtoniene,
06:16
and not nearly enough to the psychological ones.
fără să lăsăm loc soluţiilor psihologice.
06:20
You know my example of the Eurostar.
Cunoașteți exemplul meu despre Eurostar.
06:23
Six million pounds spent to reduce the journey time
6 milioane lire cheltuite pentru a reduce timpul de călătorie
06:25
between Paris and London by about 40 minutes.
între Paris şi Londra cu cca. 40 de minute.
06:27
For 0.01 percent of this money you could have put WiFi on the trains,
Pentru 0,01% din aceşti bani ar fi putut să pună WiFi în vagoane,
06:31
which wouldn't have reduced the duration of the journey,
care n-ar fi redus durata călătoriei,
06:36
but would have improved its enjoyment and its usefullness far more.
dar ar fi îmbunătăţit cu mult plăcerea şi utilitatea călătoriei.
06:38
For maybe 10 percent of the money,
Iar pentru 10% din bani,
06:42
you could have paid all of the world's top male and female supermodels
ar fi putut plăti toate topmodelele masculine şi feminine
06:44
to walk up and down the train handing out free Chateau Petrus to all the passengers.
să se plimbe încolo şi-ncoace prin tren, oferind gratuit pasagerilor vin roșu Chateau Petrus.
06:48
You'd still have five [million] pounds in change,
Tot ar mai fi rămas 5 miliarde de lire,
06:53
and people would ask for the trains to be slowed down.
iar oamenii ar fi cerut ca trenurile să meargă mai încet.
06:56
(Laughter)
(Râsete)
06:59
Why were we not given the chance
De ce nu ni s-a dat şansa
07:02
to solve that problem psychologically?
să rezolvăm psihologic această problemă?
07:05
I think it's because there's an imbalance, an asymmetry,
Probabil pentru că există un dezechilibru,
o asimetrie,
07:07
in the way we treat creative, emotionally-driven psychological ideas
în modul în care tratăm ideile psihologice creative, susținute de emoții
07:10
versus the way we treat rational, numerical, spreadsheet-driven ideas.
în comparație cu modul în care tratăm ideile raţionale, numerice, tabelare.
07:14
If you're a creative person, I think quite rightly,
Dacă eşti o persoană cretivă, cred că eşti îndreptăţit
07:20
you have to share all your ideas for approval
să-ţi împărtăşeşti ideile spre aprobare
07:22
with people much more rational than you.
cu oameni mult mai raţionali decât tine.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefit analysis,
Trebuie să faci o analiză a costurilor şi beneficiilor,
07:26
a feasibility study, an ROI study and so forth.
un studiu de fezabilitate, un studiu ROI ş.a.m.d.
07:30
And I think that's probably right.
Şi cred că e corect aşa.
07:33
But this does not apply the other way around.
Dar asta nu se aplică invers.
07:35
People who have an existing framework,
Oamenii care au un cadru de lucru,
07:38
an economic framework, an engineering framework,
un cadru economic, ingineresc,
07:40
feel that actually logic is its own answer.
simt că logica e singurul răspuns.
07:43
What they don't say is, "Well the numbers all seem to add up,
Ei nu spun: "Numerele par să se potrivească,
07:46
but before I present this idea, I'll go and show it to some really crazy people
dar înainte să prezint ideea o voi arăta unor ţăcăniţi
07:49
to see if they can come up with something better."
să văd dacă nu vin cu o soluție mai bună."
07:52
And so we, artificially I think, prioritize
Aşa că, artificial, dăm prioritate
07:55
what I'd call mechanistic ideas over psychological ideas.
ideilor mecaniciste înaintea celor psihologice.
07:58
An example of a great psychological idea:
Un exemplu de idee psihologică valoroasă:
08:02
The single best improvement in passenger satisfaction on the London Underground per pound spent
cea mai bună îmbunătățire pentru satisfacţia pasagerilor metroului londonez raportată la lire cheltuite
08:05
came when they didn't add any extra trains nor change the frequency of the trains,
a apărut nu când au adăugat noi legături sau când le-au schimbat frecvenţa,
08:10
they put dot matrix display board on the platforms.
ci când au montat un ecran cu matrice iluminată pe peroane.
08:15
Because the nature of a wait
Pentru că natura aşteptării
08:18
is not just dependent on its numerical quality, its duration,
nu depinde doar de calitatea ei numerică, de durată,
08:21
but on the level of uncertainty you experience during that wait.
ci de nivelul incertitudinii pe care-l simţi pe durata aşteptării.
08:24
Waiting seven minutes for a train with a countdown clock
Să aştepţi un tren timp de zece minute cu un cronometru cu numărătoare inversă
08:27
is less frustrating and irritating
e mai puţin frustrant şi enervant
08:30
than waiting four minutes, knuckle-biting
decât să aştepţi patru minute stresat, spunându-ţi:
08:32
going, "When's this train going to damn well arrive?"
"Când vine odată metroul ăsta?"
08:34
Here's a beautiful example of a psychological solution deployed in Korea.
Iată un exemplu bun de soluţie psihologică introdus în Corea.
08:38
Red traffic lights have a countdown delay.
Semafoarele roșii au cronometre cu numărătoare inversă.
08:41
It's proven to reduce the accident rate in experiments.
S-a dovedit experimental că reduce riscul de accidente.
08:44
Why? Because road rage, impatience and general irritation
De ce? Pentru că nervii la volan, nerăbdarea şi iritarea generală
08:47
are massively reduced when you can actually see the time you have to wait.
sunt reduse masiv când vezi exact cât mai ai de aşteptat.
08:50
In China, not really understanding the principle behind this,
În China, fără să înţeleagă principiul de la bază al ideii,
08:55
they applied the same principle to green traffic lights.
cronometrul a fost aplicat şi semafoarelor verzi.
08:58
(Laughter)
(Râsete)
09:01
Which isn't a great idea.
Nu e o idee grozavă.
09:04
You're 200 yards away, you realize you've got five seconds to go, you floor it.
Dacă eşti la 200 m şi realizezi că mai ai 5 secunde să traversezi, o calci până-n podea.
09:07
(Laughter)
(Râsete)
09:11
The Koreans, very assiduously, did test both.
Coreenii, cu zel, le-au testat pe ambele.
09:13
The accident rate goes down when you apply this to red traffic lights;
Riscul de accidente scade dacă aplici ideea la semafoarele roşii;
09:17
it goes up when you apply it to green traffic lights.
şi creşte dacă o aplici la cele verzi.
09:20
This is all I'm asking for really in human decision making,
Iată ce aș cere în luarea deciziilor umane:
09:23
is the consideration of these three things.
examinarea acestor trei aspecte.
09:26
I'm not asking for the complete primacy of one over the other.
Nu pretind supremaţia uneia faţă de celelalte.
09:28
I'm merely saying that when you solve problems,
Spun doar că atunci când rezolvi probleme,
09:31
you should look at all three of these equally
ar trebui să le analizezi pe toate trei în mod egal,
09:33
and you should seek as far as possible
şi că ar trebui să te străduieşti să găsești
09:35
to find solutions which sit in the sweet spot in the middle.
soluţii care să se afle pe locul dulce din mijloc.
09:38
If you actually look at a great business,
Dacă te uiţi la o afacere înfloritoare,
09:41
you'll nearly always see all of these three things coming into play.
aproape mereu vei vedea toate cele trei combinate.
09:43
Really, really successful businesses --
Afacerile cu adevărat înfloritoare -
09:46
Google is great, great technological success,
Google e grozav, un mare succes tehnologic,
09:49
but it's also based on a very good psychological insight:
dar și acesta se bazează pe o bună observaţie psihologică:
09:51
People believe something that only does one thing
oamenii cred că ceva care face un singur lucru
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something else.
e mai bun la asta decât ceva care mai face şi altele în plus.
09:58
It's an innate thing called goal dilution.
E un lucru înnăscut numit "diluarea scopului".
10:02
Ayelet Fishbach has written a paper about this.
Ayelet Fishbach a scris o lucrare despre asta.
10:05
Everybody else at the time of Google, more or less,
Când a apărut Google, aproape toate celelalte sisteme
10:07
was trying to be a portal.
încercau să fie portale.
10:10
Yes, there's a search function,
Da, există o funcţie de căutare,
10:11
but you also have weather, sports scores, bits of news.
dar mai avem şi vremea, rezultatele sportive, câteva ştiri.
10:12
Google understood that if you're just a search engine,
Google a înţeles că dacă eşti doar motor de căutare,
10:16
people assume you're a very, very good search engine.
oamenii presupun că eşti un motor de căutare foarte bun.
10:19
All of you know this actually
Cu toții ştiţi asta de fapt
10:22
from when you go in to buy a television.
când vă duceți să cumpăraţi un televizor.
10:24
And in the shabbier end of the row of flat screen TVs
În capătul cel mai sărăcăcios al raftului cu monitoare plate,
10:26
you can see are these rather despised things called combined TV and DVD players.
vedeți disprețuitele combine TV cu DVD player.
10:29
And we have no knowledge whatsoever of the quality of those things,
Habar n-avem despre calitatea acelor lucruri,
10:34
but we look at a combined TV and DVD player and we go, "Uck.
dar ne uităm la aceste combine şi zicem "Yuck,
10:37
It's probably a bit of a crap telly and a bit rubbish as a DVD player."
probabil e un televizor de doi bani şi un gunoi de DVD player."
10:41
So we walk out of the shops with one of each.
Aşa că plecăm din magazin cumpărând unul din fiecare.
10:46
Google is as much a psychological success as it is a technological one.
Google e la fel de mult un succes psihologic cât unul tehnologic.
10:48
I propose that we can use psychology to solve problems
Propun să folosim psihologia să ne rezolvăm problemele
10:53
that we didn't even realize were problems at all.
care nu le-am realizat a fi probleme.
10:56
This is my suggestion for getting people to finish their course of antibiotics.
Iată sugestia mea pentru a ajuta oamenii să-şi termine tratamentul cu antibiotice.
10:59
Don't give them 24 white pills.
Nu le daţi 24 de pilule albe.
11:02
Give them 18 white pills and six blue ones
Daţi-le 18 pilule albe şi 6 albastre
11:05
and tell them to take the white pills first and then take the blue ones.
şi spuneţi-le să ia la început pilulele albe şi apoi pe cele albastre.
11:07
It's called chunking.
Se numeşte etapizare.
11:11
The likelihood that people will get to the end is much greater
Probabilitatea ca oamenii să ajungă până la final e mult mai mare
11:13
when there is a milestone somewhere in the middle.
când au un punct de reper undeva la mijloc.
11:16
One of the great mistakes, I think, of economics
O greșeală mare a economiei e că nu înţelege
11:19
is it fails to understand that what something is,
că ce reprezintă un lucru ,
11:22
whether it's retirement, unemployment, cost,
fie că vorbim de pensie, şomaj sau cost,
11:24
is a function, not only of its amount, but also its meaning.
e o funcţie nu doar a cantității ci şi a semnificaţiei acestuia.
11:28
This is a toll crossing in Britain.
Asta e o trecere cu taxare în Anglia.
11:33
Quite often queues happen at the tolls.
Deseori se produc cozi la ghişee.
11:36
Sometimes you get very, very severe queues.
Uneori se formează cozi foarte, foarte lungi.
11:39
You could apply the same principle actually, if you like,
Poţi aplica acelaşi principiu, de fapt,
11:41
to the security lanes in airports.
și benzilor de securitate din aeroporturi.
11:43
What would happen if you could actually pay twice as much money to cross the bridge,
Ce s-ar întâmpla dacă ai putea plăti dublu ca să treci podul,
11:45
but go through a lane that's an express lane?
dar trecând pe o bandă rapidă specială?
11:49
It's not an unreasonable thing to do. It's an economically efficient thing to do.
Nu e un lucru irațional. E o soluție eficientă economic.
11:51
Time means more to some people than others.
Timpul înseamnă mai mult pentru unii decât pentru alţii.
11:55
If you're waiting trying to get to a job interview,
Dacă ești în drum spre un interviu pentru angajare,
11:57
you'd patently pay a couple of pounds more to go through the fast lane.
evident că ai plăti câteva lire în plus să treci pe banda rapidă.
12:00
If you're on the way to visit your mother in-law,
Dacă mergi în vizită la soacră,
12:04
you'd probably prefer to stay on the left.
probabil că ai prefera să stai pe banda ocupată.
12:07
The only problem is if you introduce this economically efficient solution,
Singura problemă ce apare în introducerea aceastei soluţii eficiente economic,
12:11
people hate it.
este că oamenii o urăsc.
12:15
Because they think you're deliberately creating delays at the bridge
Ei cred că întârzierile la pod sunt create intenţionat
12:17
in order to maximize your revenue,
pentru a creşte profiturile,
12:20
and "Why on earth should I pay to subsidize your imcompetence?"
şi "de ce naiba să plătesc ca să subvenţionez incompetenţa voastră?"
12:21
On the other hand, change the frame slightly
Pe de altă parte, o uşoară redefinire a cadrului
12:25
and create charitable yield management,
prin crearea unui management cu profil caritabil,
12:27
so the extra money you get goes not to the bridge company, it goes to charity,
unde banii încasaţi în plus nu se duc în buzunarele companiei, ci spre scopuri caritabile,
12:30
and the mental willingness to pay completely changes.
și imediat dorinţa mentală de a plăti se schimbă complet.
12:35
You have a relatively economically efficient solution,
Ai o soluţie economică relativ eficientă,
12:38
but one that actually meets with public approval
dar una care are şi aprobarea publică
12:42
and even a small degree of affection,
şi chiar un mic grad de afecţiune,
12:44
rather than being seen as bastardy.
fără să mai fi văzut ca un nemernic.
12:46
So where economists make the fundamental mistake
Greșeala fundamentală a economiştilor
12:49
is they think that money is money.
e de a crede că banii sunt bani.
12:52
Actually my pain experienced in paying five pounds
De fapt, durerea ce o resimt plătind cele 5 lire
12:55
is not just proportionate to the amount,
nu e proporţională doar cu suma,
13:00
but where I think that money is going.
ci și cu locul în care cred că se duc acei bani.
13:02
And I think understanding that could revolutionize tax policy.
Înţelegerea acestui lucru cred că ar revoluţiona politica impozitelor.
13:04
It could revolutionize the public services.
Ar putea revoluţiona serviciile publice.
13:07
It could really change things quite significantly.
Ar putea schimba semnificativ lucrurile.
13:10
Here's a guy you all need to study.
Iată un tip pe care ar trebui să-l studiem.
13:12
He's an Austrian school economist
E un economist de şcoală austriacă
13:15
who was first active in the first half of the 20th century in Vienna.
care a fost activ în prima jumătate a secolului XX, în Viena.
13:16
What was interesting about the Austrian school
Şcoala austriacă prezenta interes pentru că
13:22
is they actually grew up alongside Freud.
se dezvoltase în preajma lui Freud.
13:24
And so they're predominantly interested in psychology.
Aşa că aceștia erau interesaţi în principal de psihologie.
13:27
They believed that there was a discipline called praxeology,
Ei credeau că există o disciplină numită praxeologie,
13:29
which is a prior discipline to the study of economics.
o disciplină pregătitoare studiului ştiinţelor economice.
13:34
Praxeology is the study of human choice, action and decision making.
Praxeologia e sudiul alegerilor umane, a acţiunilor şi a luării deciziilor.
13:36
I think they're right.
Cred că au dreptate.
13:41
I think the danger we have in today's world
Cred că pericolul zilelor noastre
13:43
is we have the study of economics
e că studiul ştiinţelor economice se consideră
13:45
considers itself to be a prior discipline to the study of human psychology.
a fi o disciplină mai importantă decât psihologia umană.
13:47
But as Charlie Munger says, "If economics isn't behavioral,
Dar aşa cum spune Charlie Munger, "Dacă economia nu e comportamentală,
13:51
I don't know what the hell is."
atunci nu ştiu ce naiba este."
13:54
Von Mises, interestingly, believes economics is just a subset of psychology.
Von Mises, interesant, crede că economia e doar o sub-clasă a psihologiei.
13:56
I think he just refers to economics as
Cred că se referă la economie
14:03
"the study of human praxeology under conditions of scarcity."
ca la "studiul praxeologiei umane în condiţii de sărăcie".
14:05
But von Mises, among many other things,
Dar Von Mises, printre altele,
14:08
I think uses an analogy which is probably the best justification and explanation
foloseşte o analogie care-i probabil cea mai bună justificare şi explicaţie
14:11
for the value of marketing, the value of perceived value
pentru valoarea marketingului, valoarea valorii percepute
14:17
and the fact that we should actually treat it as being absolutely equivalent
și pentru faptul că ar trebui să o tratăm ca fiind absolut echivalentă
14:20
to any other kind of value.
cu oricare alt tip de valoare.
14:24
We tend to, all of us -- even those of us who work in marketing --
Toți avem tendinţa, chiar şi cei care lucrăm în marketing -
14:26
to think of value in two ways.
să judecăm valoarea în două moduri.
14:28
There's the real value,
Există valoarea reală,
14:30
which is when you make something in a factory and provide a service,
când produci ceva într-o fabrică şi oferi niște servicii,
14:31
and then there's a kind of dubious value,
şi mai există o valoare dubioasă,
14:33
which you create by changing the way people look at things.
pe care o creezi schimbând modul în care oamenii privesc lucrurile.
14:35
Von Mises completely rejected this distinction.
Von Mises a respins complet această diferenţiere.
14:38
And he used this following analogy.
El a folosit următoarea analogie.
14:41
He referred actually to strange economists called the French Physiocrats,
Referindu-se la niște economişti ciudaţi numiţi Fiziocraţii Francezi,
14:42
who believed that the only true value was what you extracted from the land.
care credeau că unica valoare reală era cea pe care o extrăgeai din pământ.
14:48
So if you're a shepherd or a quarryman or a farmer,
Dacă erai cioban sau miner sau fermier,
14:52
you created true value.
creai valoare reală.
14:54
If however, you bought some wool from the shepherd
Totuşi, dacă veneai cu lâna de la cioban
14:56
and charged a premium for converting it into a hat,
şi luai o primă pentru că o transformai într-o pălărie,
14:59
you weren't actually creating value,
nu mai creai de fapt valoare,
15:02
you were exploiting the shepherd.
ci îl exploatai pe cioban.
15:04
Now von Mises said that modern economists make exactly the same mistake
Von Mises spunea că economiştii moderni fac exact aceeaşi greşeală
15:06
with regard to advertising and marketing.
când vine vorba de publicitate şi marketing.
15:10
He says, if you run a restaurant,
El spunea că, dacă ai un restaurant,
15:12
there is no healthy distinction to be made
nu există o diferenţă validă între
15:15
between the value you create by cooking the food
valoarea pe care o creezi gătind mâncarea
15:17
and the value you create by sweeping the floor.
şi valoarea pe care o creezi spălând podeaua.
15:19
One of them creates, perhaps, the primary product --
Una dintre ele crează poate produsul primar -
15:21
the thing we think we're paying for --
lucrul pe care credem că-l plătim -
15:25
the other one creates a context
iar cealaltă crează un context
15:26
within which we can enjoy and appreciate that product.
în cadrul căruia ne bucurăm şi apreciem acel produs.
15:28
And the idea that one of them should actually have priority over the other
Iar ideea că una ar trebui să primeze înaintea celeilalte
15:31
is fundamentally wrong.
e fundamental greşită.
15:34
Try this quick thought experiment.
Încercaţi acest experiment rapid de gândire:
15:36
Imagine a restaurant that serves Michelin-starred food,
imaginaţi-vă un restaurant care serveşte mâncare recomandată de Michelin,
15:37
but actually where the restaurant smells of sewage
dar în restaurant simți mirosul canalizării
15:40
and there's human feces on the floor.
şi există fecale umane pe jos.
15:43
The best thing you can do there to create value
Ca să creezi valoare în acel loc, cel mai bine ar fi
15:47
is not actually to improve the food still further,
nu să îmbunătăţeşti şi mai mult gustul mâncării,
15:49
it's to get rid of the smell and clean up the floor.
ci să scapi de miros şi să cureţi podeaua.
15:52
And it's vital we understand this.
E vital să înţelegem asta.
15:56
If that seems like some strange, abstruse thing,
Dacă vi se pare bizar şi obscur,
15:59
in the U.K., the post office had a 98 percent success rate
în Marea Britanie poşta a avut un succes de 98%
16:02
at delivering first-class mail the next day.
cu livrarea scrisorilor clasa I chiar a doua zi.
16:06
They decided this wasn't good enough
Ei au hotărât că nu e suficient,
16:09
and they wanted to get it up to 99.
au vrut să ridice ştacheta la 99%.
16:11
The effort to do that almost broke the organization.
Efortul depus aproape că a distrus compania.
16:13
If at the same time you'd gone and asked people,
Dacă în acelaşi timp ar fi întrebat oamenii,
16:17
"What percentage of first-class mail arrives the next day?"
"Ce procent de poştă clasa I ajunge a doua zi?"
16:20
the average answer, or the modal answer would have been 50 to 60 percent.
răspunsul mediu sau obișnuit ar fi fost de 50-60%.
16:24
Now if your perception is much worse than your reality,
Dacă percepţia ta e mult mai scăzută faţă de realitate,
16:28
what on earth are you doing trying to change the reality?
de ce naiba te apuci să schimbi acea realitate?
16:31
That's like trying to improve the food in a restaurant that stinks.
E ca şi cum încerci să îmbunătăţeşti mâncarea într-un restaurant care pute.
16:34
What you need to do
Ce trebuie să faci în primul rând,
16:38
is first of all tell people
e să le spui oamenilor
16:40
that 98 percent of mail gets there the next day, first-class mail.
că 98% din expedieri poştale ajung a doua zi cu clasa I.
16:42
That's pretty good.
Ar fi deja destul de bine.
16:46
I would argue, in Britain there's a much better frame of reference,
Aş argumenta că în Anglia există un cadru de referinţă și mai bun:
16:48
which is to tell people
acesta ar fi să le spunem oamenilor
16:51
that more first-class mail arrives the next day
că mai multe expedieri poştale de clasa I ajung a doua zi
16:52
in the U.K. than in Germany.
în Mare Britanie, decât în Germania.
16:54
Because generally in Britain if you want to make us happy about something,
În general, în Marea Britanie, dacă vrei să ne faci fericiţi,
16:56
just tell us we do it better than the Germans.
spune-ne că noi o facem mai bine decât nemţii.
16:59
(Laughter)
(Râsete)
17:01
(Applause)
(Aplauze)
17:03
Choose your frame of reference and the perceived value
Alege-ţi cadrul de referinţă şi valoarea percepută
17:05
and therefore the actual value is completely tranformed.
și implicit valoarea reală sunt modificate complet.
17:10
It has to be said of the Germans
Trebuie să admitem despre nemți
17:13
that the Germans and the French are doing a brilliant job
că ei şi francezii realizează o treabă minunată
17:15
of creating a united Europe.
în crearea unei Europe unite.
17:17
The only thing they don't expect is they're uniting Europe
Singurul lucru la care ei nu se aşteaptă este că unesc Europa
17:19
through a shared mild hatred of the French and Germans.
printr-o fină ură împărtășită, împotriva francezilor şi a nemţilor.
17:21
But I'm British, that's the way we like it.
Dar eu sunt britanic şi nouă aşa ne place.
17:24
What you also notice is that in any case our perception is leaky.
Ce observăm, de asemenea, e că percepţia noastră are scăpări.
17:27
We can't tell the difference between the quality of the food
Nu putem face diferenţa dintre calitatea mâncării
17:32
and the environment in which we consume it.
şi a mediului în care o consumăm.
17:35
All of you will have seen this phenomenon
Toţi aţi observat acest fenomen
17:37
if you have your car washed or valeted.
dacă v-aţi spălat şi curăţat vreodată maşina.
17:39
When you drive away, your car feels as if it drives better.
Când pleci de acolo maşina parcă merge mai bine.
17:41
And the reason for this,
Iar motivul,
17:45
unless my car valet mysteriously is changing the oil
dacă nu cumva în mod misterios mi-au schimbat şi uleiul
17:47
and performing work which I'm not paying him for and I'm unaware of,
sau au făcut ceva fără să știu pentru care nu-i plătesc,
17:50
is because perception is in any case leaky.
e pentru că percepţia noastră are scăpări.
17:53
Analgesics that are branded are more effective at reducing pain
Analgezicele de firmă sunt mai eficace în reducerea durerii
17:55
than analgesics that are not branded.
decât analgeticele care nu-s de firmă.
17:59
I don't just mean through reported pain reduction,
Nu mă refer doar la reducerea raportată a durerii,
18:02
actual measured pain reduction.
ci la reducerea măsurată a durerii.
18:04
And so perception actually is leaky in any case.
Aşa că percepţia are scăpări în orice caz.
18:06
So if you do something that's perceptually bad in one respect,
Aşadar, dacă faci ceva perceput a fi rău într-o anumită privinţă,
18:10
you can damage the other.
poţi afecta şi alte aspecte.
18:14
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
18:16
(Applause)
(Aplauze)
18:17
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Klara L. VEER

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com