English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Záleží na úhlu pohledu

Filmed:
2,524,934 views

Možná nezáleží ani tak na okolnostech našeho života, jako na tom, jak je vnímáme, tvrdí Rory Sutherland. Na TEDxAthens uvede přesvědčivé argumenty, proč klíčem ke štěstí je podívat se na věci z jiného pohledu.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

00:16
What you have here
Toto je elektronická cigareta.
00:18
is an electronicelektronický cigarettecigareta.
Od doby, kdy byla před rokem či dvěma vynalezena,
00:21
It's something that's, sinceod té doby it was inventedvymyslel a yearrok or two agopřed,
mi přináší nepopsatelné štěstí.
00:25
has givendané me untoldnevýslovný happinessštěstí.
(Smích)
00:27
(LaughterSmích)
Z malé části za to může nikotin,
00:28
A little bitbit of it, I think, is the nicotinenikotin,
ale je zde ještě něco podstatnějšího.
00:30
but there's something much biggervětší than that.
Od doby, kdy v Británii
zakázali kouření na veřejných místech,
00:32
WhichKterý is ever sinceod té doby, in the U.K., they bannedzakázáno smokingkouření in publicveřejnost placesmísta,
jsem si už neužil žádný večírek.
00:37
I've never enjoyedtěší a drinksnápoje partyoslava ever again.
(Smích)
00:41
(LaughterSmích)
Teprve nedávno jsem přišel na to, proč:
00:42
And the reasondůvod, I only workedpracoval out just the other day,
Když jdete na večírek,
00:46
whichkterý is when you go to a drinksnápoje partyoslava
00:48
and you standvydržet up and you holddržet a glasssklenka of redČervené winevíno
tak sice stojíte a držíte skleničku červeného vína
a donekonečna mluvíte s lidmi,
00:50
and you talk endlesslynekonečně to people,
ale vlastně nechcete strávit všechen čas mluvením.
00:51
you don't actuallyvlastně want to spendstrávit all the time talkingmluvící.
To by bylo velmi unavující.
00:54
It's really, really tiringúnavné.
Někdy chcete jen potichu stát
sám se svými myšlenkami.
00:56
SometimesNěkdy you just want to standvydržet there silentlybez upozornění, alonesama with your thoughtsmyšlenky.
Někdy chcete jen stát v rohu a koukat z okna.
01:00
SometimesNěkdy you just want to standvydržet in the cornerroh and stareupřený pohled out of the windowokno.
Ovšem pokud nemůžete kouřit
01:04
Now the problemproblém is, when you can't smokekouř,
a stojíte sám a koukáte z okna,
01:07
if you standvydržet and stareupřený pohled out of the windowokno on your ownvlastní,
vypadáte jako asociální idiot.
01:11
you're an antisocialasociální, friendlessbez přátel idiotidiot.
(Smích)
01:14
(LaughterSmích)
Pokud stojíte sám a koukáte z okna s cigaretou,
01:15
If you standvydržet and stareupřený pohled out of the windowokno on your ownvlastní with a cigarettecigareta,
jste sakra filozof!
01:19
you're a fuckingzasraný philosopherfilozof.
(Smích)
01:22
(LaughterSmích)
(Potlesk)
01:24
(ApplausePotlesk)
To, z jakého úhlu se na věci díváme,
01:29
So the powerNapájení of reframingjevem things
má ohromnou moc.
01:34
cannotnemůže be overstatednadsazená.
Máme zde dvě úplně stejné činnosti,
01:37
What we have is exactlypřesně the samestejný thing, the samestejný activityaktivita,
ale při jedné z nich se cítíte skvěle,
01:41
but one of them makesdělá you feel great
zatímco při druhé, jen mírně pozměněné,
01:43
and the other one, with just a smallmalý changezměna of posturedržení těla,
01:46
makesdělá you feel terriblehrozný.
se cítíte strašně.
Myslím, že jeden z problémů klasické ekonomie je to,
01:49
And I think one of the problemsproblémy with classicalklasické economicsekonomika
01:51
is it's absolutelyabsolutně preoccupiedzaujatý with realityrealita.
že se zabývá pouze realitou.
A realita není zrovna dobrý ukazatel lidského štěstí.
01:54
And realityrealita isn't a particularlyzejména good guideprůvodce to humančlověk happinessštěstí.
Proč jsou například lidé v důchodu
01:59
Why, for examplepříklad,
02:01
are pensionersdůchodce much happieršťastnější
mnohem šťastnější, než mladí nezaměstnaní?
02:04
than the youngmladý unemployedbez práce?
Nachází se přeci v úplně stejném stavu:
02:06
BothOba of them, after all, are in exactlypřesně the samestejný stagefáze of life.
mají příliš mnoho času a nepříliš mnoho peněz.
02:10
You bothoba have too much time on your handsruce and not much moneypeníze.
Ovšem důchodci jsou údajně velmi, velmi šťastní,
02:13
But pensionersdůchodce are reportedlyúdajně very, very happyšťastný,
zatímco nezaměstnaní
jsou extrémně nešťastní a deprimovaní.
02:16
whereaszatímco the unemployedbez práce are extraordinarilymimořádně unhappynešťastný and depresseddeprimovaný.
Důvodem je to, že důchodci věří,
že si sami zvolili být důchodci,
02:20
The reasondůvod, I think, is that the pensionersdůchodce believe they'veoni mají chosenvybrané to be pensionersdůchodce,
zatímco mladí nezaměstnaní mají pocit,
02:24
whereaszatímco the youngmladý unemployedbez práce
že jsou v této situaci z donucení.
02:26
feel it's been thrusttah uponna them.
V Anglii tento problém skvěle vyřešila
vyšší střední vrstva,
02:29
In EnglandAnglie the upperhorní middlestřední classestřídy have actuallyvlastně solvedvyřešeno this problemproblém perfectlydokonale,
když změnila nálepku nezaměstnanosti.
02:33
because they'veoni mají re-brandedre-ocejchovaný unemploymentnezaměstnanost.
Angličan vyšší střední třídy
02:36
If you're an upper-middle-classhorní střední třída EnglishAngličtina personosoba,
nazve nezaměstnanost "rokem volna".
02:38
you call unemploymentnezaměstnanost "a yearrok off."
(Smích)
02:41
(LaughterSmích)
Mít nezaměstnaného syna v Manchesteru
02:43
And that's because havingmít a sonsyn who'skdo je unemployedbez práce in ManchesterManchester
je trochu ostuda,
02:47
is really quitedocela embarrassingtrapné,
ale mít nezaměstnaného syna v Thajsku
02:49
but havingmít a sonsyn who'skdo je unemployedbez práce in ThailandThajsko
je považováno spíše za úspěch.
02:52
is really viewedZajímalo as quitedocela an accomplishmentdosažení.
(Smích)
02:54
(LaughterSmích)
Ale vážně, schopnost dívat se na věci novým pohledem --
02:56
But actuallyvlastně the powerNapájení to re-brandre-značka things --
02:58
to understandrozumět that actuallyvlastně our experienceszkušenosti, costsnáklady, things
chápat, že naše prožitky, hodnoty, věci
příliš nezáleží na tom, jaké opravdu jsou,
03:03
don't actuallyvlastně much dependzáviset on what they really are,
ale na tom, jak se na ně díváme --
03:06
but on how we viewPohled them --
je velmi mocná.
03:08
I genuinelyskutečně think can't be overstatednadsazená.
Existuje pokus, na který odkazuje Daniel Pink,
03:10
There's an experimentexperiment I think DanielDaniel PinkRůžová refersodkazuje to
ve kterém dáte dva psy do krabice,
03:13
where you put two dogspsy in a boxbox
která má elektrické dno.
03:16
and the boxbox has an electricelektrický floorpatro, podlaha, dno.
Čas od času pustíme do podlahy proud,
03:20
EveryKaždý now and then an electricelektrický shockšokovat is appliedaplikovaný to the floorpatro, podlaha, dno,
což psům způsobí bolest.
03:25
whichkterý painsbolesti the dogspsy.
Jeden ze psů má ve své části krabice tlačítko.
03:27
The only differencerozdíl is one of the dogspsy has a smallmalý buttontlačítko in its halfpolovina of the boxbox.
Pokud do něj strčí čumákem, elektrický šok ustane.
03:32
And when it nuzzlesřýje the buttontlačítko, the electricelektrický shockšokovat stopszastávky.
Druhý pes takové tlačítko nemá.
03:36
The other dogPes doesn't have the buttontlačítko.
Je tedy vystaven úplně stejné bolesti jako první pes,
03:39
It's exposedvystaveno to exactlypřesně the samestejný levelúroveň of painbolest as the dogPes in the first boxbox,
ale nemůže situaci nijak ovlivňovat.
03:43
but it has no controlřízení over the circumstancesokolnosti.
První pes bývá obecně docela spokojený,
03:46
GenerallyObecně the first dogPes can be relativelypoměrně contentobsah.
zatímco druhý propadá hluboké depresi.
03:50
The seconddruhý dogPes lapseszaniká into completekompletní depressionDeprese.
Okolnosti našeho života mohou být
pro naše štěstí méně důležité než to,
03:54
The circumstancesokolnosti of our livesživoty maysmět actuallyvlastně matterhmota lessméně to our happinessštěstí
jaký máme nad svým životem pocit vlády.
03:59
than the sensesmysl of controlřízení we feel over our livesživoty.
Je to zajímavá otázka.
04:03
It's an interestingzajímavý questionotázka.
Celý západní svět diskutuje
04:06
We askdotázat se the questionotázka -- the wholeCelý debaterozprava in the WesternZápadní worldsvět
o výšce daní.
04:09
is about the levelúroveň of taxationdaně.
Myslím, že je třeba mluvit i o tom,
04:11
But I think there's anotherdalší debaterozprava to be askedzeptal se,
jakou máme nad našimi daněmi kontrolu.
04:13
whichkterý is the levelúroveň of controlřízení we have over our taxdaň moneypeníze.
V jedné situaci můžeme proklínat to, co nás stojí 10 liber.
04:17
That what costsnáklady us 10 poundslibry in one contextkontext can be a cursekletba.
V jiné situaci bychom to naopak uvítali.
04:21
What costsnáklady us 10 poundslibry in a differentodlišný contextkontext we maysmět actuallyvlastně welcomeVítejte.
Pokud zaplatíte 20,000 liber za zdravotní pojištění,
04:27
You know, payplatit 20,000 poundslibry in taxdaň towardk healthzdraví
budete se cítit, jako by vás oškubali.
04:31
and you're merelypouze feelingpocit a mughrnek.
Pokud zaplatíte 20,000 liber jako dotaci pro nemocnici,
04:33
PayPlatit 20,000 poundslibry to endowdotovat a hospitalNEMOCNICE wardoddělení
budete filantrop.
04:37
and you're calledvolal a philanthropistfilantrop.
Pro hovory o ochotě platit daně jsem asi ve špatné zemi.
04:39
I'm probablypravděpodobně in the wrongšpatně countryzemě to talk about willingnessochota to payplatit taxdaň.
(Smích)
04:43
(LaughterSmích)
Na oplátku něco pro vás. Opravdu záleží na tom, jak věci formulujete.
04:45
So I'll give you one in returnvrátit se. How you framerám things really matterszáležitosti.
Říkáte "pomoc Řecku",
04:50
Do you call it the bailoutsanace of GreeceŘecko
anebo "pomoc blbým bankám, které půjčily Řecku"?
04:53
or the bailoutsanace of a loadzatížení of stupidhloupý banksbanky whichkterý lentzapůjčen to GreeceŘecko?
Protože je to v podstatě totéž.
04:56
Because they are actuallyvlastně the samestejný thing.
To, jak to nazýváte, však ovlivní to,
04:59
What you call them actuallyvlastně affectsovlivňuje
jak k tomu přistoupíte.
05:01
how you reactreagovat to them, viscerallyvnitřně and morallymorálně.
Upřímě si myslím, že psychologická hodnota je skvělá.
05:05
I think psychologicalpsychologický valuehodnota is great to be absolutelyabsolutně honestupřímný.
Jeden můj dobrý přítel, profesor Nick Chater,
05:08
One of my great friendspřátelé, a professorprofesor calledvolal NickNick ChaterKapitola,
který se zabývá výzkumem rozhodování v Londýně,
05:11
who'skdo je the ProfessorProfesor of DecisionRozhodnutí SciencesVěd in LondonLondýn,
je toho názoru, že bychom měli trávit mnohem méně času
05:14
believesvěří that we should spendstrávit fardaleko lessméně time
zkoumáním skrytých hloubek lidské duše,
05:17
looking into humanity'slidstvu hiddenskrytý depthshlubiny
a naopak mnohem více času
prozkoumáváním skrytých mělčin.
05:19
and spendstrávit much more time exploringzkoumání the hiddenskrytý shallowsmělčiny.
Myslím, že má pravdu.
05:22
I think that's trueskutečný actuallyvlastně.
Myslím, že naše dojmy mají neskutečný vliv na to,
05:23
I think impressionszobrazení have an insanešílený effectúčinek
co si myslíme a co děláme.
05:26
on what we think and what we do.
Chybí nám ovšem dobrý model lidské psychologie.
05:28
But what we don't have is a really good modelmodel of humančlověk psychologypsychologie.
Minimálně v dobách před Kahnemanem
05:33
At leastnejméně pre-Kahnemanpre-Kahneman perhapsmožná,
jsme neměli opravdu dobrý model lidské psychologie,
05:35
we didn't have a really good modelmodel of humančlověk psychologypsychologie
který by se vyrovnal modelům inženýrství
či neoklasické ekonomie.
05:38
to put alongsidevedle modelsmodely of engineeringinženýrství, of neoclassicalklasicistní economicsekonomika.
Lidé, kteří důvěřovali psychologickým řešením, tedy neměli model.
05:42
So people who believedvěřil in psychologicalpsychologický solutionsřešení didn't have a modelmodel.
Chyběl nám konceptuální rámec,
05:46
We didn't have a frameworkrámec.
tedy to, co Charlie Munger,
obchodní partner Warrena Buffetta, nazývá
05:48
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett je businesspodnikání partnerpartner CharlieCharlie MungerMunger callsvolání
"mřížoví pro uchycení nápadů".
05:51
"a latticeworkmřížoví on whichkterý to hangpověsit your ideasnápady."
05:53
EngineersInženýři, economistsekonomů, classicalklasické economistsekonomů
Pro inženýry i klasické ekonomy
existuje velice robustní mřížoví,
05:57
all had a very, very robustrobustní existingexistující latticeworkmřížoví
na které lze zavěsit prakticky každý nápad.
06:00
on whichkterý practicallyprakticky everykaždý ideaidea could be hungvisel.
My máme pouze sbírku náhodných individuálních náhledů
06:03
We merelypouze have a collectionsbírka of randomnáhodný individualindividuální insightspoznatky
namísto uceleného modelu.
06:06
withoutbez an overallcelkově modelmodel.
Důsledkem toho jsme při hledání řešení
06:09
And what that meansprostředek is that in looking at solutionsřešení,
věnovali přiliš velkou prioritu tomu,
06:13
we'vejsme probablypravděpodobně givendané too much prioritypřednost
co já nazývám technická inženýrská řešení
či Newtonovská řešení,
06:16
to what I call technicaltechnický engineeringinženýrství solutionsřešení, NewtonianNewtonovská solutionsřešení,
a dostatečně se nevěnovali psychologickým řešením.
06:20
and not nearlytéměř enoughdost to the psychologicalpsychologický onesty.
Příklad všichni znáte - vlaky Eurostar.
06:23
You know my examplepříklad of the EurostarEurostar.
Šest miliónů liber utracených za zkrácení jízdního času
06:25
SixŠest millionmilión poundslibry spentstrávil to reducesnížit the journeycesta time
mezi Paříží a Londýnem o zhruba 40 minut.
06:27
betweenmezi ParisPaříž and LondonLondýn by about 40 minutesminut.
Za 0.01 % těchto peněz byste mohli mít ve vlacích Wi-Fi,
06:31
For 0.01 percentprocent of this moneypeníze you could have put WiFiWiFi on the trainsvlaky,
což by sice nesnížilo délku jízdy,
06:36
whichkterý wouldn'tby ne have reducedsnížena the durationdoba trvání of the journeycesta,
ale mnohem více by zvýšilo požitek z jízdy i její užitečnost.
06:38
but would have improvedzlepšení its enjoymentzážitek and its usefullnessusefullness fardaleko more.
Za nějakých 10 % těchto peněz
06:42
For maybe 10 percentprocent of the moneypeníze,
06:44
you could have paidzaplaceno all of the world'sna světě tophorní malemužský and femaleženský supermodelssupermodelky
byste mohli zaplatit topmodelky a modely,
kteří by procházeli vlakem
a všem cestujícím zdarma rozlévali Château Pétrus.
06:48
to walkProcházka up and down the trainvlak handingpředání out freevolný, uvolnit ChateauZámek PetrusPetrus to all the passengerscestující.
Pořád by vám zbývalo pět miliónů liber
06:53
You'dVy byste still have fivePět [millionmilión] poundslibry in changezměna,
a lidé by prosili, aby vlaky zpomalily.
06:56
and people would askdotázat se for the trainsvlaky to be slowedke zpomalení down.
(Smích)
06:59
(LaughterSmích)
Proč jsme nedostali šanci
07:02
Why were we not givendané the chancešance
vyřešit tento problém z psychologického hlediska?
07:05
to solveřešit that problemproblém psychologicallypsychologicky?
Důvodem je nerovnováha či asymetrie
07:07
I think it's because there's an imbalancenerovnováha, an asymmetryasymetrie,
mezi způsobem, jakým se stavíme ke kreativním, emočně orientovaným psychologickým nápadům
07:10
in the way we treatzacházet creativetvořivý, emotionally-drivenemocionálně řízený psychologicalpsychologický ideasnápady
oproti tomu, jak se stavíme k racionálním,
číselným nápadům, která lze vsadit do tabulek.
07:14
versusproti the way we treatzacházet rationalRacionální, numericalnumerické, spreadsheet-driventabulky řízený ideasnápady.
Pokud jste kreativní člověk,
07:20
If you're a creativetvořivý personosoba, I think quitedocela rightlyprávem,
musíte si své nápady nechat schválit
07:22
you have to sharepodíl all your ideasnápady for approvalschválení
lidmi mnohem racionálnějšími, než jste vy sám.
07:24
with people much more rationalRacionální than you.
Musíte si nechat vytvořit analýzu nákladů a přínosů
07:26
You have to go in and you have to have a cost-benefitnákladů a přínosů analysisanalýza,
a studii proveditelnosti, vyhodnotit návratnost investice atd.
07:30
a feasibilityproveditelnost studystudie, an ROIROI studystudie and so forthdále.
A myslím, že to je správné.
07:33
And I think that's probablypravděpodobně right.
Ovšem opačným způsobem to takto nefunguje.
07:35
But this does not applyaplikovat the other way around.
Lidé, kteří mají k dispozici konceptuální rámec,
07:38
People who have an existingexistující frameworkrámec,
ať už ekonomický nebo inženýrský,
07:40
an economichospodářský frameworkrámec, an engineeringinženýrství frameworkrámec,
mají pocit, že odpovědí je logika sama o sobě.
07:43
feel that actuallyvlastně logiclogika is its ownvlastní answerOdpovědět.
Neřeknou "Čísla nám souhlasí,
07:46
What they don't say is, "Well the numbersčísla all seemzdát se to addpřidat up,
ale než tento nápad představím, ukážu ho několika bláznivým lidem,
07:49
but before I presentsoučasnost, dárek this ideaidea, I'll go and showshow it to some really crazyšílený people
jestli nepřijdou s něčím lepším."
07:52
to see if they can come up with something better."
A takto uměle upřednostňujeme
07:55
And so we, artificiallyuměle I think, prioritizeupřednostnit
to, čemu já říkám "mechanické návrhy" před "psychologickými návrhy".
07:58
what I'd call mechanisticmechanistické ideasnápady over psychologicalpsychologický ideasnápady.
08:02
An examplepříklad of a great psychologicalpsychologický ideaidea:
Jeden skvělý "psychologický návrh":
Největší vzestup spokojenosti cestujících v londýnském metru v poměru k utraceným penězům
08:05
The singlesingl bestnejlepší improvementzlepšení in passengercestující satisfactionspokojenost on the LondonLondýn UndergroundUnderground perza poundlibra spentstrávil
08:10
camepřišel when they didn't addpřidat any extradalší trainsvlaky norani changezměna the frequencyfrekvence of the trainsvlaky,
nenastal s přidáním spojů nebo změnou jejich frekvence,
ale s umístěním informačních displejů na nástupiště.
08:15
they put dottečka matrixmatice displayZobrazit boarddeska on the platformsplatformy.
Naše pocity při čekání
08:18
Because the naturePříroda of a wait
nezávisí pouze na číselném údaji, tedy délce čekání,
08:21
is not just dependentzávislé on its numericalnumerické qualitykvalitní, its durationdoba trvání,
ale také na míře nejistoty, kterou při čekání zakoušíme.
08:24
but on the levelúroveň of uncertaintynejistota you experienceZkusenosti duringběhem that wait.
08:27
WaitingČekání sevensedm minutesminut for a trainvlak with a countdownodpočítávání clockhodiny
Čekat na spoj sedm minut, vidíme-li odpočítávání času,
je méně frustrující a znervózňující,
08:30
is lessméně frustratingfrustrující and irritatingDráždí
než čekat čtyři minuty a okusovat si nehty
08:32
than waitingčekání fourčtyři minutesminut, knuckle-bitingkoleno kousání
s myšlenkou "Sakra kdy už ten vlak pojede?"
08:34
going, "When'sKdyž si this trainvlak going to damnsakra well arrivepřijet?"
Tady vidíte krásnou ukázku psychologického řešení,
které použili v Koreji.
08:38
Here'sTady je a beautifulKrásná examplepříklad of a psychologicalpsychologický solutionřešení deployednasazena in KoreaKorea.
Na červených světlech na semaforech mají odpočítávání.
08:41
RedČervená trafficprovoz lightssvětla have a countdownodpočítávání delayzpoždění.
Experimenty prokázaly snížení počtu nehod.
08:44
It's provenosvědčené to reducesnížit the accidentnehoda ratehodnotit in experimentsexperimenty.
Proč? Vztek, netrpělivost a nervozita na silnicích
08:47
Why? Because roadsilnice ragevztek, impatiencenetrpělivost and generalVšeobecné irritationdráždivost
08:50
are massivelymasivně reducedsnížena when you can actuallyvlastně see the time you have to wait.
se podstatně sníží, pokud vidíte,
jak dlouho ještě musíte čekat.
V Číně, kde asi úplně nepochopili princip tohoto jevu,
08:55
In ChinaČína, not really understandingporozumění the principlezásada behindza this,
použili stejnou strategii na zelenou.
08:58
they appliedaplikovaný the samestejný principlezásada to greenzelená trafficprovoz lightssvětla.
(Smích)
09:01
(LaughterSmích)
Což není moc dobrý nápad.
09:04
WhichKterý isn't a great ideaidea.
Když jste 200 metrů od křižovatky a máte pět sekund,
09:07
You're 200 yardsyardů away, you realizerealizovat you've got fivePět secondssekundy to go, you floorpatro, podlaha, dno it.
tak na to šlápnete.
09:11
(LaughterSmích)
(Smích)
Korejci svědomitě otestovali obě možnosti.
09:13
The KoreansKorejci, very assiduouslyvytrvale, did testtest bothoba.
Pokud použijete odpočítávání na červenou, nehodovost klesne.
09:17
The accidentnehoda ratehodnotit goesjde down when you applyaplikovat this to redČervené trafficprovoz lightssvětla;
Pokud na zelenou, nehodovost stoupne.
09:20
it goesjde up when you applyaplikovat it to greenzelená trafficprovoz lightssvětla.
Při jakémkoli rozhodování bych si opravdu přál
09:23
This is all I'm askingptát se for really in humančlověk decisionrozhodnutí makingtvorba,
vzít v úvahu tyto tři věci.
09:26
is the considerationúvahy of these threetři things.
Nechci, aby jakákoli z nich převážila nad ostatními.
09:28
I'm not askingptát se for the completekompletní primacyprvenství of one over the other.
Říkám pouze to, že řešíme-li problémy,
09:31
I'm merelypouze sayingrčení that when you solveřešit problemsproblémy,
měli bychom vzít v úvahu všechny tři
09:33
you should look at all threetři of these equallystejně
a pokud možno hledat řešení
v tom místečku uprostřed.
09:35
and you should seekhledat as fardaleko as possiblemožný
a pokud možno hledat řešení
v tom místečku uprostřed.
09:38
to find solutionsřešení whichkterý sitsedět in the sweetsladký spotbod in the middlestřední.
Pokud se podíváte na jakýkoli úspěšný podnik,
09:41
If you actuallyvlastně look at a great businesspodnikání,
téměř vždy jsou v něm zastoupeny všechny tři věci.
09:43
you'llBudete nearlytéměř always see all of these threetři things comingpříchod into playhrát si.
Například velmi úspěšný podnik, jakým je Google,
09:46
Really, really successfulúspěšný businessespodniků --
je vydařený nejen po technologické stránce,
09:49
GoogleGoogle is great, great technologicaltechnologický successúspěch,
ale je založen i na dobrém pochopení psychologie:
09:51
but it's alsotaké basedna základě on a very good psychologicalpsychologický insightvhled:
09:54
People believe something that only does one thing
Lidé jsou toho názoru, že pokud něco dělá pouze jednu věc,
je v tom lepší, než něco,
co dělá to samé a ještě něco navíc.
09:58
is better at that thing than something that does that thing and something elsejiný.
Je to přirozená věc
zvaná "zředění cíle",
10:02
It's an innatevrozený thing calledvolal goalfotbalová branka dilutionředění.
kterou vědecky popsala Ayelet Fishbachová.
10:05
AyeletAyelet FishbachFishbach has writtenpsaný a paperpapír about this.
Víceméně všichni ostatní se tehdy
10:07
EverybodyVšichni elsejiný at the time of GoogleGoogle, more or lessméně,
snažili vytvořit portál,
10:10
was tryingzkoušet to be a portalportál.
který uměl nejen vyhledávat,
10:11
Yes, there's a searchVyhledávání functionfunkce,
ale bylo zde i počasí, výsledky sportovních utkání, zprávy.
10:12
but you alsotaké have weatherpočasí, sportssportovní scoresskóre, bitsbitů of newszprávy.
V Googlu pochopili, že pokud máme pouze vyhledávač,
10:16
GoogleGoogle understoodrozuměli that if you're just a searchVyhledávání enginemotor,
10:19
people assumepřevzít you're a very, very good searchVyhledávání enginemotor.
lidé předpokládají, že se jedná o neobyčejně dobrý vyhledávač.
Všichni to znáte ze situace,
10:22
All of you know this actuallyvlastně
kdy jdete kupovat televizi.
10:24
from when you go in to buyKoupit a televisiontelevize.
V nejomšelejším úseku řady plochých televizních obrazovek
10:26
And in the shabbierhorší endkonec of the rowřádek of flatploché screenobrazovka TVsTelevizory
leží celkem opovrhované televize s DVD přehrávačem.
10:29
you can see are these ratherspíše despisedv opovržení things calledvolal combinedkombinovaný TVTV and DVDDVD playershráči.
Nemáme ani ponětí o kvalitě těchto věcí,
10:34
And we have no knowledgeznalost whatsoevervůbec of the qualitykvalitní of those things,
ale podíváme se na TV s DVD přehrávačem
a odfrkneme si "Pche,
10:37
but we look at a combinedkombinovaný TVTV and DVDDVD playerhráč and we go, "UckUCK.
to bude asi mizerná telka
a jako přehrávač to bude taky stát za houby."
10:41
It's probablypravděpodobně a bitbit of a crapblbost tellyTelly and a bitbit rubbishodpadky as a DVDDVD playerhráč."
Takže z obchodu odkráčíme s jedním kusem od každého.
10:46
So we walkProcházka out of the shopsobchody with one of eachkaždý.
Google je stejně tak psychologický úspěch jako úspěch technologický.
10:48
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsychologický successúspěch as it is a technologicaltechnologický one.
Psychologii můžeme použít k řešení problémů,
10:53
I proposenavrhnout that we can use psychologypsychologie to solveřešit problemsproblémy
o kterých jsme ani netušili, že to jsou problémy.
10:56
that we didn't even realizerealizovat were problemsproblémy at all.
Toto je můj návrh, jak přimět lidi dobrat balení antibiotik:
10:59
This is my suggestionnávrh for gettingdostat people to finishDokončit theirjejich coursechod of antibioticsantibiotika.
Nedávejte jim 24 bílých prášků.
11:02
Don't give them 24 whitebílý pillspilulky.
Dejte jim 18 bílých prášků a šest modrých
11:05
Give them 18 whitebílý pillspilulky and sixšest bluemodrý onesty
a řekněte jim, aby užívali nejprve bílé, a až potom modré.
11:07
and tell them to take the whitebílý pillspilulky first and then take the bluemodrý onesty.
Říká se tomu "kouskování".
11:11
It's calledvolal chunkingbloků.
Pravděpodobnost, že lidé dojdou až do konce je mnohem větší,
11:13
The likelihoodpravděpodobnost that people will get to the endkonec is much greatervětší
je-li někde uprostřed milník.
11:16
when there is a milestonemilník somewhereněkde in the middlestřední.
Jedna z obrovských chyb ekonomie je podle mě
11:19
One of the great mistakeschyby, I think, of economicsekonomika
nepochopení toho, že cokoli,
11:22
is it failsselhává to understandrozumět that what something is,
ať už důchody, nezaměstnanost či náklady,
11:24
whetherzda it's retirementodchod do důchodu, unemploymentnezaměstnanost, costnáklady,
je funkce, jejíž proměnnou je nejen
množství dané věci, ale i její význam.
11:28
is a functionfunkce, not only of its amountmnožství, but alsotaké its meaningvýznam.
Toto je mýtná brána v Británii.
11:33
This is a tollmýtné crossingpřechod in BritainBritánie.
V mýtných branách se často tvoří fronty.
11:36
QuiteCelkem oftenčasto queuesfronty happenpřihodit se at the tollsmýtné.
Občas i velmi dlouhé fronty.
11:39
SometimesNěkdy you get very, very severetěžké queuesfronty.
Nebo si vezměte například
11:41
You could applyaplikovat the samestejný principlezásada actuallyvlastně, if you like,
fronty na odbavení na letišti.
11:43
to the securitybezpečnostní lanespruhy in airportsLetiště.
Co by se stalo, pokud byste mohli
za přejetí mostu zaplatit dvakrát více,
11:45
What would happenpřihodit se if you could actuallyvlastně payplatit twicedvakrát as much moneypeníze to crosspřejít the bridgemost,
ale mohli byste jet ve vyhrazeném pruhu?
11:49
but go throughpřes a laneLane that's an expressvyjádřit laneLane?
To nezní špatně. A je to ekonomicky efektivní.
11:51
It's not an unreasonablenepřiměřené thing to do. It's an economicallyekonomicky efficientúčinný thing to do.
Pro některé lidi znamená čas více, než pro jiné.
11:55
Time meansprostředek more to some people than othersostatní.
Pokud byste jeli na pracovní pohovor,
11:57
If you're waitingčekání tryingzkoušet to get to a jobpráce interviewrozhovor,
zřejmě byste zaplatili o pár liber víc,
abyste mohli jet v rychlém pruhu.
12:00
you'dže ano patentlyvyloženě payplatit a couplepár of poundslibry more to go throughpřes the fastrychle laneLane.
Pokud byste byli na cestě za tchýní,
12:04
If you're on the way to visitnávštěva your mothermatka in-lawv-právo,
pravděpodobně byste radši zůstali v pomalém pruhu.
12:07
you'dže ano probablypravděpodobně preferpreferujte to staypobyt on the left.
Problém je, že pokud toto
ekonomicky efektivní řešení zavedete,
12:11
The only problemproblém is if you introducepředstavit this economicallyekonomicky efficientúčinný solutionřešení,
lidé ho budou nesnášet.
12:15
people hatenenávist it.
Budou si myslet, že vytváříte před mostem zpoždění schválně,
12:17
Because they think you're deliberatelyzáměrně creatingvytváření delayszpoždění at the bridgemost
abyste maximalizovali svůj zisk,
12:20
in orderobjednat to maximizemaximalizovat your revenuepříjmy,
12:21
and "Why on earthZemě should I payplatit to subsidizedotovat your imcompetenceimcompetence?"
a "Proč bych měl platit za vaši neschopnost já?"
Udělejme ale malou změnu
12:25
On the other handruka, changezměna the framerám slightlymírně
a uvažme dobročinnost,
12:27
and createvytvořit charitablecharitativní yieldvýtěžek managementřízení,
takže peníze, které vyděláme navíc,
nepřipadnou vlastníkům mostu, ale charitě,
12:30
so the extradalší moneypeníze you get goesjde not to the bridgemost companyspolečnost, it goesjde to charitycharitativní,
a vnitřní ochota lidí zaplatit se zcela změní.
12:35
and the mentalduševní willingnessochota to payplatit completelyzcela changesZměny.
Máme poměrně ekonomicky efektivní řešení,
12:38
You have a relativelypoměrně economicallyekonomicky efficientúčinný solutionřešení,
které veřejné mínění schvaluje,
12:42
but one that actuallyvlastně meetssplňuje with publicveřejnost approvalschválení
a dokonce je vnímáno jako sympatické,
12:44
and even a smallmalý degreestupeň of affectionnáklonnost,
a nikoli jako sviňárna.
12:46
ratherspíše than beingbytost seenviděno as bastardybastardy.
Ekonomové dělají základní chybu,
12:49
So where economistsekonomů make the fundamentalzákladní mistakechyba
když říkají, že "peníze jsou peníze".
12:52
is they think that moneypeníze is moneypeníze.
To, jak moc mi vadí zaplatit pět liber,
12:55
ActuallyVe skutečnosti my painbolest experiencedzkušený in payingplacení fivePět poundslibry
nezávisí pouze na placené částce,
13:00
is not just proportionatepřiměřené to the amountmnožství,
ale také na tom, co se s těmito penězi stane.
13:02
but where I think that moneypeníze is going.
Pochopení tohoto principu
může způsobit převrat v daňové politice
13:04
And I think understandingporozumění that could revolutionizerevoluci taxdaň policypolitika.
13:07
It could revolutionizerevoluci the publicveřejnost servicesslužeb.
i ve veřejných službách,
opravdu by to mohlo přinést významnou změnu.
13:10
It could really changezměna things quitedocela significantlyvýznamně.
Měli byste si najít něco o tomhle chlápkovi.
13:12
Here'sTady je a guy you all need to studystudie.
Je to ekonom rakouské školy,
13:15
He's an AustrianRakouský schoolškola economistekonom
který začal působit v první polovině 20. století ve Vídni.
13:16
who was first activeaktivní in the first halfpolovina of the 20thth centurystoletí in ViennaVídeň.
Co je zajímavé na rakouské škole je to,
13:22
What was interestingzajímavý about the AustrianRakouský schoolškola
že vyrůstala bok po boku Freuda.
13:24
is they actuallyvlastně grewrostl up alongsidevedle FreudFreud.
Takže se zabývá převážně psychologií.
13:27
And so they're predominantlypřevážně interestedzájem in psychologypsychologie.
Měli za to, že je třeba ovládnout vědu zvanou praxeologie,
13:29
They believedvěřil that there was a disciplinedisciplína calledvolal praxeologypraxeologie,
než se člověk začne zabývat ekonomií.
13:34
whichkterý is a priordříve disciplinedisciplína to the studystudie of economicsekonomika.
Praxeologie je věda o lidském jednání,
výběru a rozhodovacím procesu.
13:36
PraxeologyPraxeologie is the studystudie of humančlověk choicevýběr, actionakce and decisionrozhodnutí makingtvorba.
Myslím, že měli pravdu.
13:41
I think they're right.
Je nebezpečné, že v dnešním světě
13:43
I think the dangernebezpečí we have in today'sdnešní worldsvět
se zabýváme nejprve ekonomií,
13:45
is we have the studystudie of economicsekonomika
13:47
considerspovažuje za itselfsám to be a priordříve disciplinedisciplína to the studystudie of humančlověk psychologypsychologie.
a teprve poté psychologií.
Jak říká Charlie Munger: "Pokud ekonomie není behaviorální,
13:51
But as CharlieCharlie MungerMunger saysříká, "If economicsekonomika isn't behavioralbehaviorální,
pak co k čertu je".
13:54
I don't know what the hellpeklo is."
Zajímavé je, že von Mises považuje ekonomii
za část psychologie.
13:56
VonVon MisesMises, interestinglyzajímavě, believesvěří economicsekonomika is just a subsetpodmnožina of psychologypsychologie.
Ekonomii popisuje jako
14:03
I think he just refersodkazuje to economicsekonomika as
"studium lidské praxeologie v případě omezených zdrojů".
14:05
"the studystudie of humančlověk praxeologypraxeologie underpod conditionspodmínky of scarcitynedostatek."
Von Mises mimo jiné používá analogii,
14:08
But vonvon MisesMises, amongmezi manymnoho other things,
14:11
I think usespoužití an analogyanalogie whichkterý is probablypravděpodobně the bestnejlepší justificationodůvodnění and explanationvysvětlení
která velmi dobře vysvětluje a dokazuje,
že k marketingové hodnotě,
tedy zákazníkem vnímané hodnotě,
14:17
for the valuehodnota of marketingmarketing, the valuehodnota of perceivedvnímán valuehodnota
14:20
and the factskutečnost that we should actuallyvlastně treatzacházet it as beingbytost absolutelyabsolutně equivalentekvivalent
bychom měli přistupovat úplně stejně
jako k jakýmkoli jiným hodnotám.
14:24
to any other kinddruh of valuehodnota.
Všichni včetně nás, kteří pracujeme v marketingu,
14:26
We tendtendenci to, all of us -- even those of us who work in marketingmarketing --
máme sklon vnímat hodnotu dvěma způsoby.
14:28
to think of valuehodnota in two wayszpůsoby.
Máme opravdovou hodnotu,
14:30
There's the realnemovitý valuehodnota,
když něco vyrobíme v továrně nebo poskytneme službu,
14:31
whichkterý is when you make something in a factorytovárna and provideposkytnout a serviceservis,
a pak máme trochu pochybnou hodnotu,
14:33
and then there's a kinddruh of dubiouspochybné valuehodnota,
která vznikne tak, že změníme pohled lidí na danou věc.
14:35
whichkterý you createvytvořit by changingměnící se the way people look at things.
Von Mises odmítá takovéto dělení
14:38
VonVon MisesMises completelyzcela rejectedzamítnuto this distinctionrozdíl.
a používá k tomu následující analogii.
14:41
And he used this followingNásledující analogyanalogie.
Vlastně se odvolává na podivné ekonomy
zvané francouzští fyziokraté,
14:42
He referreduvedeno actuallyvlastně to strangepodivný economistsekonomů calledvolal the FrenchFrancouzština PhysiocratsFyziokraté,
kteří se domnívali, že jedinou opravdovou hodnotou
jsou produkty půdy.
14:48
who believedvěřil that the only trueskutečný valuehodnota was what you extractedextrahovány from the landpřistát.
Takže pokud jste pastevec, kameník nebo sedlák,
14:52
So if you're a shepherdpastýř or a quarrymanquarryman or a farmerzemědělec,
vytváříte opravdovou hodnotu.
14:54
you createdvytvořeno trueskutečný valuehodnota.
Pokud ovšem odkoupíte od pastevce trochu vlny,
14:56
If howevernicméně, you boughtkoupil some woolvlna from the shepherdpastýř
upletete z ní čepici a prodáte ji dráž,
14:59
and chargedúčtováno a premiumPremium for convertingkonverze it into a hatčepice,
vlastně jste nevytvořili hodnotu,
15:02
you weren'tnebyly actuallyvlastně creatingvytváření valuehodnota,
ale vykořistili pastevce.
15:04
you were exploitingvyužívání the shepherdpastýř.
Von Mises tvrdí, že moderní ekonomové dělají tutéž chybu
15:06
Now vonvon MisesMises said that modernmoderní economistsekonomů make exactlypřesně the samestejný mistakechyba
v souvislosti s reklamou a marketingem.
15:10
with regardpovažovat to advertisingreklamní and marketingmarketing.
Říká, že pokud provozujete restauraci,
15:12
He saysříká, if you runběh a restaurantrestaurace,
neexistuje rozumné odlišení
15:15
there is no healthyzdravý distinctionrozdíl to be madevyrobeno
mezi hodnotou, kterou vytvoříte, když uvaříte jídlo,
15:17
betweenmezi the valuehodnota you createvytvořit by cookingvaření the foodjídlo
a hodnotou, kterou vytvoříte tím, že zametete podlahu.
15:19
and the valuehodnota you createvytvořit by sweepingzametání the floorpatro, podlaha, dno.
Jedna z nich je možná primární produkt,
15:21
One of them createsvytváří, perhapsmožná, the primaryhlavní productprodukt --
tedy ta věc, o které se domníváme, že za ni platíme,
15:25
the thing we think we're payingplacení for --
15:26
the other one createsvytváří a contextkontext
ta druhá vytváří kontext, ve kterém si můžeme
daný produkt užít a ocenit.
15:28
withinv rámci whichkterý we can enjoyužívat si and appreciatecenit si that productprodukt.
A názor, že jedna z hodnot by měla mít přednost před druhou,
15:31
And the ideaidea that one of them should actuallyvlastně have prioritypřednost over the other
je už z principu mylný.
15:34
is fundamentallyzásadně wrongšpatně.
Zamyslete se nad tímto:
15:36
Try this quickrychlý thought experimentexperiment.
Představte si restauraci, ve které podávají jídlo
oceněné michelinskými hvězdami,
15:37
ImaginePředstavte si a restaurantrestaurace that servesslouží Michelin-starredMichelin oblíbená foodjídlo,
15:40
but actuallyvlastně where the restaurantrestaurace smellsvůně of sewagekanalizace
ovšem kde zapáchá kanalizace
a na zemi jsou lidské výkaly.
15:43
and there's humančlověk fecesvýkaly on the floorpatro, podlaha, dno.
Abyste vytvořili hodnotu, nejlepší bude
15:47
The bestnejlepší thing you can do there to createvytvořit valuehodnota
už dále nevylepšovat kvalitu jídla,
15:49
is not actuallyvlastně to improvezlepšit the foodjídlo still furtherdále,
ale zbavit se smradu a vytřít podlahu.
15:52
it's to get ridzbavit of the smellčich and cleančistý up the floorpatro, podlaha, dno.
Je nutné, abychom toto chápali.
15:56
And it's vitalvitální we understandrozumět this.
Pokud vám to připadá divné a nepochopitelné,
15:59
If that seemszdá se like some strangepodivný, abstrusenesrozumitelný thing,
v Británii měla pošta 98% úspěšnost
16:02
in the U.K., the postpošta officekancelář had a 98 percentprocent successúspěch ratehodnotit
při doručování prioritní pošty do druhého dne.
16:06
at deliveringdoručování first-classprvotřídní mailpošta the nextdalší day.
Rozhodli se, že to není dostatečně dobré
16:09
They decidedrozhodl this wasn'tnebyl good enoughdost
a chtěli úspěšnost zvýšit na 99 %.
16:11
and they wanted to get it up to 99.
16:13
The effortsnaha to do that almosttéměř brokerozbil the organizationorganizace.
A toto úsilí téměř zničilo celou organizaci.
16:17
If at the samestejný time you'dže ano gonepryč and askedzeptal se people,
Pokud byste tehdy položili lidem otázku:
16:20
"What percentageprocento of first-classprvotřídní mailpošta arrivespřijde the nextdalší day?"
"Jaké procento prioritní pošty je doručeno do druhého dne?",
16:24
the averageprůměrný answerOdpovědět, or the modalmodální answerOdpovědět would have been 50 to 60 percentprocent.
průměrná, resp. nejčastější odpověď by byla 50 až 60 procent.
Pokud je vnímaná hodnota tak odlišná od reality,
16:28
Now if your perceptionvnímání is much worsehorší than your realityrealita,
16:31
what on earthZemě are you doing tryingzkoušet to changezměna the realityrealita?
proč se proboha snažit změnit realitu?
To je jako snažit se vylepšit jídlo v restauraci, která smrdí.
16:34
That's like tryingzkoušet to improvezlepšit the foodjídlo in a restaurantrestaurace that stinkssmrdí.
Jako první je potřeba říci lidem,
16:38
What you need to do
Jako první je potřeba říci lidem,
16:40
is first of all tell people
že 98 % prioritní pošty je doručeno do druhého dne.
16:42
that 98 percentprocent of mailpošta getsdostane there the nextdalší day, first-classprvotřídní mailpošta.
To je docela dobrý výkon.
16:46
That's prettydosti good.
V Británii existuje ještě lepší způsob, jak se na to dívat,
16:48
I would arguedohadovat se, in BritainBritánie there's a much better framerám of referenceodkaz,
a sice říci lidem,
16:51
whichkterý is to tell people
že v Británii je do druhého dne doručena
větší část prioritní pošty, než v Německu.
16:52
that more first-classprvotřídní mailpošta arrivespřijde the nextdalší day
že v Británii je do druhého dne doručena
větší část prioritní pošty, než v Německu.
16:54
in the U.K. than in GermanyNěmecko.
Protože pokud nás v Británii chcete potěšit,
16:56
Because generallyobvykle in BritainBritánie if you want to make us happyšťastný about something,
stačí říct, že jsme v něčem lepší než Němci.
16:59
just tell us we do it better than the GermansNěmci.
17:01
(LaughterSmích)
(Smích)
(Potlesk)
17:03
(ApplausePotlesk)
17:05
ChooseZvolte your framerám of referenceodkaz and the perceivedvnímán valuehodnota
Při pohledu z jiného úhlu se vnímaná hodnota,
a tedy i opravdová hodnota, zcela změní.
17:10
and thereforeproto the actualaktuální valuehodnota is completelyzcela tranformedpřeměněna.
17:13
It has to be said of the GermansNěmci
Je třeba říct,
že Němci a Francouzi odvádějí skvělou práci
17:15
that the GermansNěmci and the FrenchFrancouzština are doing a brilliantbrilantní jobpráce
na spojování Evropy.
17:17
of creatingvytváření a unitedsjednocený EuropeEvropa.
Jenom netuší, že sjednocují Evropu
17:19
The only thing they don't expectočekávat is they're unitingspojování EuropeEvropa
díky sdílené mírné averzi vůči Francouzům a Němcům.
17:21
throughpřes a sharedsdílené mildmírné hatrednenávist of the FrenchFrancouzština and GermansNěmci.
17:24
But I'm BritishBritské, that's the way we like it.
Ale já jsem Brit, nám to takto vyhovuje.
17:27
What you alsotaké noticeoznámení is that in any casepouzdro our perceptionvnímání is leakyděravého.
Můžete si povšimnout, že naše vnímání vždy "prosakuje"
Neumíme odlišit kvalitu jídla
17:32
We can't tell the differencerozdíl betweenmezi the qualitykvalitní of the foodjídlo
od kvality prostředí, ve kterém ho konzumujeme.
17:35
and the environmentživotní prostředí in whichkterý we consumekonzumovat it.
Tento jev můžete zažít na vlastní kůži,
17:37
All of you will have seenviděno this phenomenonjev
když si necháte umýt nebo vyčistit auto.
17:39
if you have your carauto washedumyté or valetedvaleted.
Až budete odjíždět, vaše auto pojede lépe.
17:41
When you driveřídit away, your carauto feelscítí as if it drivespohony better.
A důvodem bude to --
17:45
And the reasondůvod for this,
pokud tedy na myčce nějakou záhadou nevyměnili olej
17:47
unlesspokud není my carauto valetkomorník mysteriouslyzáhadně is changingměnící se the oilolej
nebo neprovedli práci, o které nevíte a kterou jste nezaplatili --
17:50
and performingprovádět work whichkterý I'm not payingplacení him for and I'm unawarenevědomý of,
že naše vnímání se prolíná.
17:53
is because perceptionvnímání is in any casepouzdro leakyděravého.
Značková analgetika tlumí bolest mnohem efektivněji
17:55
AnalgesicsAnalgetika that are brandedoriginál are more effectiveefektivní at reducingsnížení painbolest
než neznačková.
17:59
than analgesicsanalgetika that are not brandedoriginál.
Nejedná se přitom jen o udávané snížení bolesti,
18:02
I don't just mean throughpřes reportedhlášení painbolest reductionredukce,
ale i o skutečně změřené snížení.
18:04
actualaktuální measuredměřeno painbolest reductionredukce.
Vnímání se tedy vždy prolíná.
18:06
And so perceptionvnímání actuallyvlastně is leakyděravého in any casepouzdro.
Takže pokud uděláte něco,
co je v jednom ohledu vnímáno jako špatné,
18:10
So if you do something that's perceptuallyvjemové badšpatný in one respectrespekt,
můžete tím poškodit i ostatní ohledy.
18:14
you can damagepoškození the other.
Mockrát děkuji.
18:16
Thank you very much.
(Potlesk)
18:17
(ApplausePotlesk)
Translated by Alena Halousková
Reviewed by Martin Ovčaří

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com