English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Perspektyva yra viskas

Filmed:
2,524,934 views

Mūsų gyvenimo sąlygos gali reikšti mažiau, nei tai, kaip į jas žiūrime, - teigia Rory Sutherland. TEDxAthens, jis įtikinančiai paaiškina, kodėl perpavidalinimas yra raktas į laimę.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Tai ką jūs čia turite
00:16
is an electronicelektroninis cigarettecigarete.
yra elektroninė cigaretė.
00:18
It's something that's, sincenuo it was inventedišrastas a yearmetai or two agoprieš,
Tai, nuo to laiko kai buvo išrasta prieš dvejus metus,
00:21
has givenpateiktas me untoldneapsakomas happinesslaimė.
suteikė man neapsakomos laimės.
00:25
(LaughterJuokas)
(Juokas)
00:27
A little bitšiek tiek of it, I think, is the nicotinenikotinas,
Šiek tiek prie to, manau, prisidėjo nikotinas,
00:28
but there's something much biggerdidesnis than that.
bet yra kai kas daug svarbesnio nei tai.
00:30
WhichKuri is ever sincenuo, in the U.K., they banneduždraustas smokingrūkymas in publicvisuomenė placesvietos,
Ogi, nuo tada kai Jungtinėje Karalystėje buvo uždrausta rūkyti viešose vietose,
00:32
I've never enjoyeddžiaugėsi a drinksgėrimai partyvakarėlis ever again.
aš daugiau nebegalėjau mėgautis vakarėliais.
00:37
(LaughterJuokas)
(Juokas)
00:41
And the reasonpriežastis, I only workeddirbo out just the other day,
O priežastis, kurią supratau tik aną dieną,
00:42
whichkuris is when you go to a drinksgėrimai partyvakarėlis
yra ta, kad kai eini į vakarėlį,
00:46
and you standstovėti up and you holdlaikykite a glassstiklas of redraudona winevynas
tu stovi laikydamas raudono vyno taurę
00:48
and you talk endlesslybegalinis to people,
ir nuolatos kalbi su žmonėmis,
00:50
you don't actuallyiš tikrųjų want to spendpraleisti all the time talkingkalbėti.
o, iš tiesų nenori praleisti viso laiko kalbėdamas.
00:51
It's really, really tiringvarginantis.
Tai labai labai vargina.
00:54
SometimesKartais you just want to standstovėti there silentlytyliai, alonevienas with your thoughtsmintis.
Kartais norisi tiesiog stovėti ten tyliai su savo mintimis.
00:56
SometimesKartais you just want to standstovėti in the cornerkampas and starežvilgsnis out of the windowlangas.
Kartais norisi tiesiog stovėti kampe ir spoksoti pro langą.
01:00
Now the problemproblema is, when you can't smokedūmai,
Dabar problema yra ta, kad kai negali rūkyti,
01:04
if you standstovėti and starežvilgsnis out of the windowlangas on your ownsavo,
jei stovi vienas, spoksodamas pro langą,
01:07
you're an antisocialAsocialaus, friendlessfriendless idiotidiotas.
tu esi antisocialus, draugų neturintis idiotas.
01:11
(LaughterJuokas)
(Juokas)
01:14
If you standstovėti and starežvilgsnis out of the windowlangas on your ownsavo with a cigarettecigarete,
Jei stovi vienas spoksodamas pro langą su cigarete,
01:15
you're a fuckingsušikti philosopherfilosofas.
tu sušiktas filosofas.
01:19
(LaughterJuokas)
(Juokas)
01:22
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
01:24
So the powergalia of reframingnaujo keisti things
Tad galia pakeisti požiūrį į dalykus
01:29
cannotnegaliu be overstatedperdėtas.
neturėtų būti pervertinta.
01:34
What we have is exactlytiksliai the sametas pats thing, the sametas pats activityveikla,
Turime tą patį dalyką, tą patį užsiėmimą,
01:37
but one of them makesdaro you feel great
bet vienas jų jus verčia jaustis puikiai,
01:41
and the other one, with just a smallmažas changekeisti of posturelaikysena,
o kitas, tik su nedideliu pozicijos pakitimu,
01:43
makesdaro you feel terriblebaisi.
verčia jus jaustis tragiškai.
01:46
And I think one of the problemsproblemos with classicalKlasikinė economicsekonomika
Ir manau, jog viena klasikinės ekonomikos problemų yra ta,
01:49
is it's absolutelyvisiškai preoccupiedsusirūpinęs with realitytikrovė.
kad ji visiškai susikoncentravusi ties realybe.
01:51
And realitytikrovė isn't a particularlyypač good guidegidas to humanžmogus happinesslaimė.
Ir tai tikrai nėra puikus gidas žmogiškai laimei pasiekti.
01:54
Why, for examplepavyzdys,
Kodėl, pavyzdžiui
01:59
are pensionerspensininkams much happierlaimingesnis
pensininkai yra daug laimingesni
02:01
than the youngjaunas unemployedbedarbiai?
nei jauni bedarbiai?
02:04
BothAbu of them, after all, are in exactlytiksliai the sametas pats stageetapas of life.
Abeji juk yra tokioje pačioje gyvenimo stadijoje.
02:06
You bothabu have too much time on your handsrankos and not much moneypinigai.
Abu turi per daug laisvo laiko ir nedaug pinigų.
02:10
But pensionerspensininkams are reportedlykaip pranešama very, very happylaimingas,
Bet pensininkai yra, pasak tyrimų, labai labai laimingi.
02:13
whereaskadangi the unemployedbedarbiai are extraordinarilynepaprastai unhappynelaimingas and depresseddepresija.
Tačiau bedarbiai yra ypatingai nelaimingi ir prislėgti.
02:16
The reasonpriežastis, I think, is that the pensionerspensininkams believe they'vejie jau chosenpasirinkta to be pensionerspensininkams,
Priežastis, manau, yra ta, jog pensininkai tiki, kad pasirinko būti pensininkais,
02:20
whereaskadangi the youngjaunas unemployedbedarbiai
tuo tarpu jauni bedarbiai
02:24
feel it's been thrusttrauka uponpo them.
jaučiasi kad tokiais būti yra priversti.
02:26
In EnglandAnglijoje the upperviršutinė middleviduryje classesklasių have actuallyiš tikrųjų solvedišspręsta this problemproblema perfectlypuikiai,
Anglijoje aukštesniosios vidurinės klasės iš tiesų tobulai išsprendė šią problemą,
02:29
because they'vejie jau re-brandediš naujo prekinio ženklo unemploymentnedarbo lygis.
nes jie pervadino bedarbystę.
02:33
If you're an upper-middle-classViršutinė viduriniosios klasės EnglishAnglų personasmuo,
Jei esi aukštensiosios vidurinės klasės anglas,
02:36
you call unemploymentnedarbo lygis "a yearmetai off."
vadini bedarbystę 'metų pertrauka'.
02:38
(LaughterJuokas)
(Juokas)
02:41
And that's because havingturintys a sonsūnus who'skas yra unemployedbedarbiai in ManchesterMančesteris
Nes turėti bedarbį sūnų Mančesteryje
02:43
is really quitegana embarrassingnepatogus,
yra gana gėdinga,
02:47
but havingturintys a sonsūnus who'skas yra unemployedbedarbiai in ThailandTailandas
bet turėti bedarbį sūnų Tailande
02:49
is really viewedperžiūrėjo as quitegana an accomplishmentpasiekimas.
yra matoma visai kaip pasiekimas.
02:52
(LaughterJuokas)
(Juokas).
02:54
But actuallyiš tikrųjų the powergalia to re-brandpakartotinai prekės ženklas things --
Bet iš tiesų galia pervadinti dalykus --
02:56
to understandsuprasti that actuallyiš tikrųjų our experiencespatirtys, costsišlaidos, things
suprasti, kad, iš tiesų, mūsų patirtys, kainos, dalykai
02:58
don't actuallyiš tikrųjų much dependpriklauso nuo on what they really are,
nepriklauso tiek daug nuo to kas jie iš tikrųjų yra,
03:03
but on how we viewvaizdas them --
kiek nuo to kampo per kurį į juos žiūrime --
03:06
I genuinelytikrai think can't be overstatedperdėtas.
aš tikrai manau jog tai negali būti pervertinta.
03:08
There's an experimenteksperimentas I think DanielDaniel PinkRožinės spalvos refersnurodo to
Yra toks eksperimentas, kurį mini Daniel Pink,
03:10
where you put two dogsšunys in a boxdėžė
kur sudedi į dėžę du šunis,
03:13
and the boxdėžė has an electricelektrinis floorgrindys.
o toji dėžė turi elektrines grindis.
03:16
EveryKiekvienas now and then an electricelektrinis shockšokas is appliedtaikoma to the floorgrindys,
Karts nuo karto grindimis paliedžiamas elektrošokas,
03:20
whichkuris painsskausmai the dogsšunys.
sukeliantis skausmą šunims.
03:25
The only differenceskirtumas is one of the dogsšunys has a smallmažas buttonmygtukas in its halfpusė of the boxdėžė.
Vienintelis skirtumas tas, kad vienas iš šunų turi mažą mygtuką jo dėžės pusėje.
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttonmygtukas, the electricelektrinis shockšokas stopssustoja.
Ir kai jis knaibo mygtuką elektrošokas sustoja.
03:32
The other dogšuo doesn't have the buttonmygtukas.
Kitas šuo neturi mygtuko.
03:36
It's exposedeksponuotos to exactlytiksliai the sametas pats levellygis of painskausmas as the dogšuo in the first boxdėžė,
Jis jaučia tiek pat skausmo, kiek šuo pirmoje dėžėje,
03:39
but it has no controlkontrolė over the circumstancesaplinkybes.
Tačiau jis negali kontroliuoti sąlygų.
03:43
GenerallyPaprastai the first dogšuo can be relativelypalyginti contentturinys.
Apskritai, pirmasis šuo gali būti palyginus patenkintas.
03:46
The secondantra dogšuo lapsesnustoja galioti into completebaigti depressiondepresija.
Antrasis šuo pasiduoda visiškai depresijai.
03:50
The circumstancesaplinkybes of our livesgyvena mayGegužė actuallyiš tikrųjų matterklausimas lessmažiau to our happinesslaimė
Mūsų gyvenimo sąlygos iš tiesų nėra tiek reikšmingos mūsų laimei
03:54
than the senseprasme of controlkontrolė we feel over our livesgyvena.
kiek jausmas, jog galime kontroliuoti savo gyvenimą.
03:59
It's an interestingįdomus questionklausimas.
Tai įdomus klausimas.
04:03
We askpaklausk the questionklausimas -- the wholevisa debatediskusija in the WesternVakarų worldpasaulis
Mes keliame klausimą -- visi debatai Vakarų pasaulyje
04:06
is about the levellygis of taxationapmokestinimo.
yra apie mokesčių lygį.
04:09
But I think there's anotherkitas debatediskusija to be askedpaklausė,
Bet manau yra kitas klausimas, kurį reikėtų apsvarstyti.
04:11
whichkuris is the levellygis of controlkontrolė we have over our taxmokesčių moneypinigai.
tai yra - kiek galime kontroliuoti savo mokesčių pinigus.
04:13
That what costsišlaidos us 10 poundssvarai in one contextkontekstas can be a curseprakeiksmas.
Tai, kas mums kainuoja 10 svarų viename kontekste gali būti prakeiksmas.
04:17
What costsišlaidos us 10 poundssvarai in a differentskiriasi contextkontekstas we mayGegužė actuallyiš tikrųjų welcomeSveiki atvykę.
Tai, kas kainuoja 10 svarų kitame kontekste mes iš tiesų priimtume.
04:21
You know, paysumokėti 20,000 poundssvarai in taxmokesčių towardlink healthsveikata
Žinot, sumoki 20000 svarų mokesčiais sveikatos sričiai
04:27
and you're merelytik feelingjausmas a mugpuodelis.
ir jautiesi lyg tavimi pasinaudojo.
04:31
PayDarbo užmokesčio 20,000 poundssvarai to endowaprūpinti a hospitalligoninė wardpal
Sumokėk 20000 svarų ligoninės palatai paremti
04:33
and you're calledvadinamas a philanthropistfilantropas.
ir tave vadins filantropu.
04:37
I'm probablytikriausiai in the wrongneteisingai countryŠalis to talk about willingnessnoro to paysumokėti taxmokesčių.
Turbūt netinkamoje šalyje kalbu apie norą mokėti mokesčius.
04:39
(LaughterJuokas)
(Juokas)
04:43
So I'll give you one in returngrįžti. How you framerėmas things really mattersklausimai.
Tad vietoj to pasakysiu jums štai ką. Tai kaip pateikiame dalykus yra tikrai svarbu.
04:45
Do you call it the bailoutkrizės of GreeceGraikija
Ar vadinti tai Graikijos išgelbėjimu
04:50
or the bailoutkrizės of a loadapkrova of stupidkvailas banksbankai whichkuris lentpaskolino to GreeceGraikija?
ar išgelbėjimu galybės kvailų bankų, kurie skolino Graikijai?
04:53
Because they are actuallyiš tikrųjų the sametas pats thing.
Nes tai, iš tikrųjų, yra tas pats dalykas.
04:56
What you call them actuallyiš tikrųjų affectsveikia
Tai kaip juos vadini iš ties paveikia
04:59
how you reactreaguoti to them, viscerallyviscerally and morallymorališkai.
kaip į juos reaguoji, intuityviai ir moraliai.
05:01
I think psychologicalpsichologinis valuevertę is great to be absolutelyvisiškai honestnuoširdus.
Manau, jog psichologinė vertė yra, nuoširdžiai kalbant, nuostabu.
05:05
One of my great friendsdraugai, a professorprofesorius calledvadinamas NickNikas ChaterSkyrius,
Vienas mano puikių draugų, profesorius vardu Nick Chater,
05:08
who'skas yra the ProfessorProfesorius of DecisionSprendimas SciencesGamtos mokslai in LondonLondonas,
kuris yra sprendimų mokslų profesorius Londone,
05:11
believestiki that we should spendpraleisti fartoli lessmažiau time
tiki jog mes turėtume praleisti daug mažiau laiko
05:14
looking into humanity'sžmonijos hiddenpaslėpta depthsgelmes
žvelgdami į žmonijos paslėptas gilumas
05:17
and spendpraleisti much more time exploringtyrinėjimas the hiddenpaslėpta shallowsshallows.
ir praleisti daugiau laiko tyrinėjant užslėptus paviršutiniškumus.
05:19
I think that's truetiesa actuallyiš tikrųjų.
Manau jog tai išties yra teisinga.
05:22
I think impressionsįspūdžiai have an insanepsichiškas effectefektas
Manau jog įspūdis turi nerealų poveikį
05:23
on what we think and what we do.
tam ką mąstome ir ką darome.
05:26
But what we don't have is a really good modelmodelis of humanžmogus psychologypsichologija.
Bet ko mes neturime, tai labai gero žmogaus psichologijos modelio.
05:28
At leastmažiausiai pre-KahnemanPre-Kahneman perhapsgalbūt,
Galbūt bent prieš Kahneman,
05:33
we didn't have a really good modelmodelis of humanžmogus psychologypsichologija
mes neturėjome tikrai gero žmogaus psichologijos modelio
05:35
to put alongsidekartu su modelsmodeliai of engineeringinžinerija, of neoclassicalneoklasikinio stiliaus economicsekonomika.
kurį galėtume lygiuoti su inžinerijos, neoklasikinės ekonomikos modeliais.
05:38
So people who believedtikėjo in psychologicalpsichologinis solutionssprendimai didn't have a modelmodelis.
Tad žmonės, kurie tikėjo psichologiniais sprendimais neturėjo modelio.
05:42
We didn't have a frameworksistema.
Mes neturėjome rėmų.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett businessverslas partnerpartneris CharlieCharlie MungerMunger callsskambučiai
Tai yra ką Watten Buffett'o biznio partneris Charlie Munger vadina
05:48
"a latticeworkgrotelės on whichkuris to hangpakabinti your ideasidėjos."
"grotelėmis, ant kurių pakabinti savo idėjas".
05:51
EngineersInžinieriai, economistsekonomistai, classicalKlasikinė economistsekonomistai
Inžinieriai, ekonomisktai, klasikiniai ekonomistai -
05:53
all had a very, very robusttvirtas existingesamos latticeworkgrotelės
Visi turėjo labai labai aiškias tvirtas grotas
05:57
on whichkuris practicallypraktiškai everykiekvienas ideaidėja could be hungpakabintas.
ant kurių gali būti pakabinama praktiškai kiekviena idėja.
06:00
We merelytik have a collectionkolekcija of randomatsitiktinis individualindividualus insightsĮžvalgos
Mes teturime padrikų individualių įžvalgų kolekciją
06:03
withoutbe an overallbendrai modelmodelis.
be jokio vienijančio modelio.
06:06
And what that meansreiškia is that in looking at solutionssprendimai,
Ir tai reiškia, kad, ieškodami sprendimų,
06:09
we'vemes turime probablytikriausiai givenpateiktas too much priorityprioritetas
tikriausiai suteikėme per didėlę pirmenybę
06:13
to what I call technicaltechninis engineeringinžinerija solutionssprendimai, NewtonianNiutonas solutionssprendimai,
tam, ką aš vadinu techniniais inžineriniais sprendimais, Niutono sprendimais,
06:16
and not nearlybeveik enoughpakankamai to the psychologicalpsichologinis onesvieni.
ir nepakankamai psichologiniams.
06:20
You know my examplepavyzdys of the Eurostar"Eurostar".
Žinote mano Eurostar pavyzdį:
06:23
SixŠeši millionmln poundssvarai spentišleista to reducesumažinti the journeykelionė time
šeši milijonai svarų buvo išleisti sumažinti kelionės trukmei
06:25
betweentarp ParisParyžius and LondonLondonas by about 40 minutesminutės.
tarp Paryžiaus ir Londono, maždaug 40-čia minučių.
06:27
For 0.01 percentproc of this moneypinigai you could have put WiFiWi-Fi on the trainstraukiniai,
Už 0,01 procentą šių pinigų traukinuose galima buvo įdiegti belaidį internetą,
06:31
whichkuris wouldn'tnebūtų have reducedsumažintas the durationtrukmė of the journeykelionė,
kuris nebūtų sutrumpinęs kelionės laiko,
06:36
but would have improvedpatobulintas its enjoymentmalonumas and its usefullnessusefullness fartoli more.
bet daug labiau pagerinęs mėgavimasi kelione ir jos naudingumą.
06:38
For maybe 10 percentproc of the moneypinigai,
Už maždaug 10 procentų tų pinigų,
06:42
you could have paidmokama all of the world'spasaulis topviršuje malePatinas and femalemoteris supermodelssupermodelių
galėtum nusamdyti visus geriausius pasaulio supermodelius,
06:44
to walkvaikščioti up and down the traintraukinys handingperduoti out freenemokamai ChateauChateau PetrusPetrus to all the passengerskeleiviams.
kad vaikščiotų traukiniu ir dykai dalintų visiems keleiviams Chateau Petrus vyną.
06:48
You'dJums būtų still have fivepenki [millionmln] poundssvarai in changekeisti,
Vis dar turėtumėte penkis milijonus svarų grąžos,
06:53
and people would askpaklausk for the trainstraukiniai to be slowedsulėtėjo down.
ir žmonės prašytų, kad traukinius sulėtintų.
06:56
(LaughterJuokas)
(Juokas)
06:59
Why were we not givenpateiktas the chancetikimybė
Kodėl mums nebuvo suteikta proga
07:02
to solveišspręsk that problemproblema psychologicallypsichologiškai?
šią problemą išspręsti prichologiškai?
07:05
I think it's because there's an imbalancepusiausvyros sutrikimas, an asymmetryasimetrija,
Manau, jog todėl, kad yra disbalancas, asimetrija
07:07
in the way we treatgydyk creativekūrybingas, emotionally-drivenemociškai veikiamus psychologicalpsichologinis ideasidėjos
tame kaip elgiamės su kūrybiškom, emocijomis varomomis psichologinėmis idėjomis
07:10
versusprieš the way we treatgydyk rationalracionalus, numericalskaitmeninis, spreadsheet-drivenskaičiuoklės varoma ideasidėjos.
palyginus su tuo kaip elgiamės su racionaliomis, skaičiais paremtomis, skaičiuotuvais varomomis idėjomis.
07:14
If you're a creativekūrybingas personasmuo, I think quitegana rightlyteisingai,
Jei esate kūribingas žmogus, manau visai teisingai,
07:20
you have to sharepasidalinti all your ideasidėjos for approvalpatvirtinimo
turite pasidalinti savo idėjomis su daug už save racionalesniais žmonėmis,
07:22
with people much more rationalracionalus than you.
kad jas pripažintų.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefitkainos privalumas analysisanalizė,
Jūs turite eiti ir padaryti kainos ir naudos analizę,
07:26
a feasibilitygalimumas studystudijuoti, an ROIIG studystudijuoti and so forthpirmyn.
išstudijuoti galimybes, apskaičiuoti investicijų sugrįžtamumą ir panašiai.
07:30
And I think that's probablytikriausiai right.
Ir manau jog tai tikriausiai teisinga.
07:33
But this does not applytaikyti the other way around.
Tačiau tai nepritaikoma atvirkščiai.
07:35
People who have an existingesamos frameworksistema,
Žmonės, kurie turi egzistuojančią struktūrą,
07:38
an economicekonominis frameworksistema, an engineeringinžinerija frameworksistema,
ekonominę struktūrą, inžinerinę struktūrą,
07:40
feel that actuallyiš tikrųjų logiclogika is its ownsavo answeratsakyti.
Tiki, jog logika yra atsakymas.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersnumeriai all seematrodo to addpapildyti up,
Jie nesako: "Na, panašu, kad visi galai susiveda,
07:46
but before I presentpateikti this ideaidėja, I'll go and showRodyti it to some really crazypamišęs people
bet prieš pristatant šią idėją, einu parodysiu ją kokiems nors beprotiškiems žmonėms,
07:49
to see if they can come up with something better."
pažiūrėsiu ar jie sugalvos ką nors geresnio".
07:52
And so we, artificiallydirbtinai I think, prioritizeprioritetas
Tad manau, mes dirbtinai teikiame pirmenybę tam,
07:55
what I'd call mechanisticmechaninius ideasidėjos over psychologicalpsichologinis ideasidėjos.
Ką pavadinčiau mechaninėmis, vietoj psichologinių, idėjoms.
07:58
An examplepavyzdys of a great psychologicalpsichologinis ideaidėja:
Geros psichologinės idėjos pavyzdys:
08:02
The singlevienišas bestgeriausia improvementtobulinimas in passengerkeleivių satisfactionpasitenkinimas on the LondonLondonas UndergroundUnderground per poundsvaras spentišleista
geriausias patobulinimas keleivių pasitenkinimui Londono Metro, vertas kiekvieno svaro,
08:05
cameatėjo when they didn't addpapildyti any extrapapildomai trainstraukiniai norne changekeisti the frequencydažnis of the trainstraukiniai,
buvo kai jie nei pridėjo papildomų traukinių, nei pakeitė jų dažnumą,
08:10
they put dottaškas matrixmatrica displayrodyti boardlenta on the platformsplatformos.
bet kai pakabino elektroninius ekranus platformose.
08:15
Because the naturegamta of a wait
Nes laukimo būsena
08:18
is not just dependentpriklausomas on its numericalskaitmeninis qualitykokybė, its durationtrukmė,
priklauso ne tik nuo jos skaitinės kokybės, jos trukmės,
08:21
but on the levellygis of uncertaintynetikrumas you experiencepatirtis duringper that wait.
bet nuo to kiek nežinomybės patiri laukdamas.
08:24
WaitingLaukia, kol sevenseptyni minutesminutės for a traintraukinys with a countdownAtgalinės atskaitos clocklaikrodis
Laukti traukinio septynias minutes su laikmačiu
08:27
is lessmažiau frustratingnelinksma and irritatingDirgina
mažiau erzina ir nervuoja,
08:30
than waitinglaukiu fourketuri minutesminutės, knuckle-bitingGolonka kramtymas
nei laukti keturias minutes, kramtant nagus
08:32
going, "When'sKai 's this traintraukinys going to damnprakeiktas well arriveatvykti?"
Ir galvojant: "Kada po velnių atvažiuos tas traukinys?"
08:34
Here'sČia yra a beautifulgrazus examplepavyzdys of a psychologicalpsichologinis solutiontirpalas deployeddislokuotos in KoreaKorėja.
Štai gražus psichologinio sprendimo pritaikymo pavyzdys Korėjoje.
08:38
RedRaudona trafficeismas lightsžiburiai have a countdownAtgalinės atskaitos delaydelsimas.
Raudonos kelių eismo šviesos turi laikmatį.
08:41
It's provenįrodyta to reducesumažinti the accidentavarija ratenorma in experimentseksperimentai.
Eksperimentais įrodyta, jog jos sumažina avarijų dažnį.
08:44
Why? Because roadkelias ragepyktis, impatiencenekantrumas and generalapskritai irritationdirginimas
Kodėl? Nes kelių įniršis, nekantrumas ir bendras suirzimas
08:47
are massivelymasiškai reducedsumažintas when you can actuallyiš tikrųjų see the time you have to wait.
smarkiai sumažėja, kai gali matyti, kiek laiko turi laukti.
08:50
In ChinaKinija, not really understandingsuprasti the principleprincipas behindatsilieka this,
Kinijoje, nesuprasdami šio dalyko esmės,
08:55
they appliedtaikoma the sametas pats principleprincipas to greenžalia trafficeismas lightsžiburiai.
jie pritaikė tą patį principą žalioms kelių šviesoms.
08:58
(LaughterJuokas)
(Juokas)
09:01
WhichKuri isn't a great ideaidėja.
Tai nėra gera mintis.
09:04
You're 200 yardslaivų statyklos away, you realizesuvokti you've got fivepenki secondssekundes to go, you floorgrindys it.
Esi už 200 jardų, supranti, jog turi dar 5 sekundes ir varai ant gazo.
09:07
(LaughterJuokas)
(Juokas)
09:11
The KoreansKorėjiečiai, very assiduouslystropiai, did testbandymas bothabu.
Korėjiečiai, labai dėmesingai, patikrino abu.
09:13
The accidentavarija ratenorma goeseina down when you applytaikyti this to redraudona trafficeismas lightsžiburiai;
Avarijų skaičius krenta, kai pritaikai šį principą raudonoms šviesoms;
09:17
it goeseina up when you applytaikyti it to greenžalia trafficeismas lightsžiburiai.
jis kyla, kai pritaikai jį žalioms eismo šviesoms.
09:20
This is all I'm askingklausia for really in humanžmogus decisionsprendimas makingpriėmimo,
Viskas, ko prašau, kai žmonės daro sprendimus,
09:23
is the considerationsvarstymas of these threetrys things.
tai apgalvoti šiuos tris dalykus.
09:26
I'm not askingklausia for the completebaigti primacyviršenybės of one over the other.
Neprašau visiškos vieno prieš kitą pirmenybės.
09:28
I'm merelytik sayingsakydamas that when you solveišspręsk problemsproblemos,
Tik sakau, jog kai sprendžiate problemas,
09:31
you should look at all threetrys of these equallylygiai taip pat
turėtumėte visus šiuos dalykus apgalvoti tolygiai
09:33
and you should seekIeškoti as fartoli as possiblegalimas
ir kiek įmanoma giliau ieškoti
09:35
to find solutionssprendimai whichkuris sitsėdėti in the sweetsaldus spotvieta in the middleviduryje.
sprendimų, kurie šiltai sėdi viduryje.
09:38
If you actuallyiš tikrųjų look at a great businessverslas,
Jei atkreipsitę dėmesį į sėkmingą verslą,
09:41
you'lltu būsi nearlybeveik always see all of these threetrys things comingartėja into playGroti.
beveik visada pamatysite, jog visi šie trys dalykai yra pritaikyti.
09:43
Really, really successfulsėkmingas businessesįmonės --
Tikrai, tikrai sėkmingi verslai -
09:46
Google"Google" is great, great technologicaltechnologinis successsėkmė,
Google yra puikus, puikus technologinis pasisekimas,
09:49
but it's alsotaip pat basedpagrįstas on a very good psychologicalpsichologinis insightįžvalga:
bet jis taip pat yra paremtas labai gera psichologine įžvalga:
09:51
People believe something that only does one thing
žmonės tiki, jog tai, kas atlieka tik vieną užduotį
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elseKitas.
yra geriau, nei tai, kas atlieką tą užduotį ir ką nors dar.
09:58
It's an innateįgimtas thing calledvadinamas goaltikslas dilutionpraskiedimo.
Tai įgimtas dalykas, vadinamas tikslo atskiedimu.
10:02
AyeletAyelet FishbachFishbach has writtenparašyta a paperpopierius about this.
Ayelet Fishbach apie tai parašė straipsnį.
10:05
EverybodyVisiems elseKitas at the time of Google"Google", more or lessmažiau,
Visi kiti Google metu, daugiau ar mažiau,
10:07
was tryingbandau to be a portalportalas.
bandė būti portalais.
10:10
Yes, there's a searchPaieška functionfunkcija,
Taip, yra paieškos funkcija,
10:11
but you alsotaip pat have weatheroras, sportssportas scoresbalai, bitsbitai of newsnaujienos.
bet taip pat randi orus, sporto rezultatus ir truputį naujienų.
10:12
Google"Google" understoodsupratau that if you're just a searchPaieška enginevariklis,
Google suprato, kad jei ieškai tiesiog paieškos programos,
10:16
people assumeprisiimkite you're a very, very good searchPaieška enginevariklis.
žmonės manė, jog tai labai labai gera paieškos programa.
10:19
All of you know this actuallyiš tikrųjų
Visi jūs tai suprantate iš to,
10:22
from when you go in to buypirkti a televisiontelevizorius.
kai einate pirkti televizoriaus.
10:24
And in the shabbiershabbier endgalas of the roweilutė of flatbutas screenekranas TVsTelevizoriai
Ir skurdesniame plačiaekranių televizorių eilės gale
10:26
you can see are these rathergreičiau despisedpanieka things calledvadinamas combinedkartu TVTV and DVDDVD playersžaidėjai.
matote šiuos beveik niekinamus dalykus, vadinamus TV su DVD grotuvais.
10:29
And we have no knowledgežinios whatsoeverviskas of the qualitykokybė of those things,
Ir mes neturime jokio nutuokimo apie jų kokybę,
10:34
but we look at a combinedkartu TVTV and DVDDVD playeržaidėjas and we go, "UckUCK.
bet mes žiūrime į TV su DVD grotuvu ir sakome:
- Fui.
10:37
It's probablytikriausiai a bitšiek tiek of a crapšūdas tellytelevizorius and a bitšiek tiek rubbishšiukšlės as a DVDDVD playeržaidėjas."
Tai turbūt prastokas telikas ir nekoks DVD grotuvas.
10:41
So we walkvaikščioti out of the shopsparduotuvės with one of eachkiekvienas.
Tad mes išeiname iš parduotuvės nusipirkę abu juos atskirai.
10:46
Google"Google" is as much a psychologicalpsichologinis successsėkmė as it is a technologicaltechnologinis one.
Google tiek pat psichologinis, kiek technologinis pasisekimas.
10:48
I proposepasiūlyti that we can use psychologypsichologija to solveišspręsk problemsproblemos
Aš siūlau, jog galime naudoti psichologiją spręsti problemai,
10:53
that we didn't even realizesuvokti were problemsproblemos at all.
kurios net ir nesupratome, jog iš vis yra problema.
10:56
This is my suggestionpasiūlymas for gettinggauti people to finishbaigti their coursežinoma of antibioticsantibiotikai.
Štai mano patarimas kaip priversti žmones pabaigti jų antibiotikų kursą.
10:59
Don't give them 24 whitebalta pillstabletes.
Neduokite jiems 24 baltų tablečių.
11:02
Give them 18 whitebalta pillstabletes and sixšeši bluemėlynas onesvieni
Duokite jiems 18 baltų ir 6 mėlynas,
11:05
and tell them to take the whitebalta pillstabletes first and then take the bluemėlynas onesvieni.
ir jiems pasakykit, kad pirmiausia suvartotų baltas, o paskui mėlynas.
11:07
It's calledvadinamas chunkingChunking.
Tai vadinama riekėjimu.
11:11
The likelihoodtikimybė that people will get to the endgalas is much greaterdidesnis
Tikimybė, jog žmonės pasieks galą yra daug didesnė,
11:13
when there is a milestoneetapas somewherekažkur in the middleviduryje.
kai kitas etapas yra kažkur viduryje.
11:16
One of the great mistakesklaidos, I think, of economicsekonomika
Manau, jog viena didžiausių ekonomikos klaidų
11:19
is it failsnepavyksta to understandsuprasti that what something is,
yra nesugebėjimas suprasti, kad tai kuo kažkas yra,
11:22
whetherar it's retirementišėjimo į pensiją, unemploymentnedarbo lygis, costkaina,
ar tai būtų pensija, bedarbystė, išlaidos,
11:24
is a functionfunkcija, not only of its amountsuma, but alsotaip pat its meaningprasme.
yra funkcija, ne tik jos dydžiu, bet ir jos prasmė.
11:28
This is a tollrinkliava crossingperėjimas in BritainDidžiojoje Britanijoje.
Štai muitinės pervažos Britanijoje.
11:33
QuiteGana oftendažnai queueseiles happenatsitikti at the tollsrinkliavos.
Labai dažnai pervažose susidaro eilės.
11:36
SometimesKartais you get very, very severesunkus queueseiles.
Kartais susidaro labai labai didelės eilės.
11:39
You could applytaikyti the sametas pats principleprincipas actuallyiš tikrųjų, if you like,
Jei nori, galima šį principą pritaikyti ir
11:41
to the securitysaugumas lanesjuostos in airportsoro uostai.
apsaugos eilėms oro uoste.
11:43
What would happenatsitikti if you could actuallyiš tikrųjų paysumokėti twicedu kartus as much moneypinigai to crosskirsti the bridgetiltas,
Kas nutiktų, jei būtų galima sumokėti dvigubai, kad pervažiuotum tiltą,
11:45
but go throughper a lanejuostos that's an expressišreikšti lanejuostos?
bet važiuotum per greitąją eilę?
11:49
It's not an unreasonablenepagrįsta thing to do. It's an economicallyekonomiškai efficientefektyvus thing to do.
Tai nebūtų neprotingas dalykas. Tai būtų ekonomiškai veiksmingas dalykas.
11:51
Time meansreiškia more to some people than otherskiti.
Kai kuriems žmonėms laikas reiškia daugiau, nei kitiems.
11:55
If you're waitinglaukiu tryingbandau to get to a jobdarbas interviewinterviu,
Jei lauki bandydamas nuvažiuoti į interviu dėl darbo,
11:57
you'dtu nori patentlyakivaizdžiai paysumokėti a couplepora of poundssvarai more to go throughper the fastgreitai lanejuostos.
kantriai sumokėtum pora svarų daugiau, kad pravažiuotum greitąja linija.
12:00
If you're on the way to visitaplankyti your mothermotina in-lawteisės,
Jei važiuoji aplankyti savo uošvienės,
12:04
you'dtu nori probablytikriausiai prefernorėčiau to staylikti on the left.
turbūt mieliau pasiliktum kairėje.
12:07
The only problemproblema is if you introducesupažindinti this economicallyekonomiškai efficientefektyvus solutiontirpalas,
Vienintelė problema, jei pritaikysite šį ekonominį sprendimą,
12:11
people hatenekenčiu it.
žmonės jo neapkęs.
12:15
Because they think you're deliberatelysąmoningai creatingkurti delaysvėlavimas at the bridgetiltas
Nes jie manys, jog specialiai kuriate trukdžius ant tilto, kad
12:17
in orderįsakymas to maximizemaksimaliai padidinti your revenuepajamos,
padidintumėte savo pajamas,
12:20
and "Why on earthžemė should I paysumokėti to subsidizepapirkti your imcompetenceimcompetence?"
ir "kodėl po galais turėčiau šelpti jūsų nekompetenciją?"
12:21
On the other handranka, changekeisti the framerėmas slightlyLengvai
Kita vertus, jei truputį pakeistumėte apipavidalinimą
12:25
and createsukurti charitablelabdaros yieldderlius managementvaldymas,
ir sukurtumėte labdaringos paramos programą,
12:27
so the extrapapildomai moneypinigai you get goeseina not to the bridgetiltas companybendrovė, it goeseina to charitylabdara,
kad surinkti papildomi pinigai būtų skirti ne tilto kompanijai, bet labdarai,
12:30
and the mentalpsichinis willingnessnoro to paysumokėti completelyvisiškai changespokyčiai.
noras mokėti visiškai pakis.
12:35
You have a relativelypalyginti economicallyekonomiškai efficientefektyvus solutiontirpalas,
Tad turite palyginus ekonomiškai veiksmingą sprendimą,
12:38
but one that actuallyiš tikrųjų meetsatitinka with publicvisuomenė approvalpatvirtinimo
bet tokį, kurį visuomenė pasitiks su pritarimu
12:42
and even a smallmažas degreelaipsnis of affectionmeilė,
ir net su šiek tiek susižavėjimo,
12:44
rathergreičiau than beingesamas seenmatė as bastardybastardy.
vietoj to, kad matytų tai kaip šunsnukiška.
12:46
So where economistsekonomistai make the fundamentalpagrindinis mistakeklaida
Tad fudamentali ekonomistų klaida, yra tai,
12:49
is they think that moneypinigai is moneypinigai.
kad jie mano, jog pinigai yra pinigai.
12:52
ActuallyIš tikrųjų my painskausmas experiencedPatyręs in payingmokėti fivepenki poundssvarai
Iš tiesų, mano patirta nuoskauda mokant penkis svarus
12:55
is not just proportionateproporcingos to the amountsuma,
yra ne tik propocinga kiekiui,
13:00
but where I think that moneypinigai is going.
bet ir tam, kam manau, jog pinigai yra skiriami.
13:02
And I think understandingsuprasti that could revolutionizerevoliucinius taxmokesčių policypolitika.
Manau, to supratimas galėtų padaryti perversmą mokesčių politikoje.
13:04
It could revolutionizerevoliucinius the publicvisuomenė servicespaslaugos.
Tai galėtų padaryti revoliuciją viešosiose paslaugose.
13:07
It could really changekeisti things quitegana significantlygerokai.
Tai tikrai galėtų gana reikšmingai pakeisti dalykus.
13:10
Here'sČia yra a guy you all need to studystudijuoti.
Štai žmogus apie kurį jums visiems reikėtų pastudijuoti.
13:12
He's an AustrianAustrijos schoolmokykla economistekonomistas
Jis yra austrų mokyklos ekonomistas,
13:15
who was first activeaktyvus in the first halfpusė of the 20thth centuryamžius in ViennaViena.
kuris pradėjo veiklą 20 amžiaus pirmojoje pusėje Vienoje.
13:16
What was interestingįdomus about the AustrianAustrijos schoolmokykla
Kas yra įdomu apie austrų mokyklą,
13:22
is they actuallyiš tikrųjų grewaugo up alongsidekartu su FreudFreud.
yra tai, kad jie išaugo kartu su Froidu.
13:24
And so they're predominantlydaugiausia interestedsuinteresuotas in psychologypsichologija.
Tad jie daugiausiai domisi psichologija.
13:27
They believedtikėjo that there was a disciplinedisciplina calledvadinamas praxeologypraxeology,
Jie manė, jog yra disciplina, vadinama prakseologija,
13:29
whichkuris is a prioranksčiau disciplinedisciplina to the studystudijuoti of economicsekonomika.
kuri yra pirmesnė ekonomikai disciplina.
13:34
PraxeologyPraxeology is the studystudijuoti of humanžmogus choicepasirinkimas, actionveiksmas and decisionsprendimas makingpriėmimo.
Prakseologija tyrinėja žmogaus pasirinkimą, veiksmą ir sprendimo darymą.
13:36
I think they're right.
Manau, jog jie teisūs.
13:41
I think the dangerpavojus we have in today'sšiandienos worldpasaulis
Manau, jog pavojus, kurį šiandien turime pasaulyje
13:43
is we have the studystudijuoti of economicsekonomika
yra tai, kad turime ekonomikos studijas.
13:45
considersmano itselfpats to be a prioranksčiau disciplinedisciplina to the studystudijuoti of humanžmogus psychologypsichologija.
kurios save laiko disciplinine ištaka žmogaus psichologijos studijoms.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger sayssako, "If economicsekonomika isn't behavioralelgsenos,
Bet kaip sako Charlie Munger:
- Jei ekonomika nėra bihevioristinė,
13:51
I don't know what the hellpragaras is."
tai nežinau, kas po velnių yra.
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyįdomu, believestiki economicsekonomika is just a subsetpogrupis of psychologypsichologija.
Įdomu, jog Von Mises mano, kad ekonomika tėra pshichologijos potemė.
13:56
I think he just refersnurodo to economicsekonomika as
Manau jog jis tiesiog vadina ekonomiką
14:03
"the studystudijuoti of humanžmogus praxeologypraxeology underpagal conditionssąlygos of scarcitytrūkumas."
"žmogaus prakseologijos mokslu esant trūkumui studijomis".
14:05
But vonvon MisesMises, amongtarp manydaug other things,
Bet Von Mises, tarp visa kito,
14:08
I think usesnaudoja an analogyanalogija whichkuris is probablytikriausiai the bestgeriausia justificationpagrindimas and explanationpaaiškinimas
manau, paprasčiausiai naudoja analogiją, kuri tikriausiai geriausiai pateisina ir paaiškina
14:11
for the valuevertę of marketingrinkodara, the valuevertę of perceivedsuvokiamas valuevertę
marketingo vertę, suvoktos vertės vertę
14:17
and the factfaktas that we should actuallyiš tikrųjų treatgydyk it as beingesamas absolutelyvisiškai equivalentlygiavertis
ir esmė ta, kad mes turėtume jas laikyti lygia
14:20
to any other kindmalonus of valuevertę.
bet kokiai kitai vertei.
14:24
We tendlinkę to, all of us -- even those of us who work in marketingrinkodara --
Mes visi esame linkę (net ir tie iš mūsų, kurie dirba marketinge)
14:26
to think of valuevertę in two waysbūdai.
galvoti apie vertę dvejopai.
14:28
There's the realrealus valuevertę,
Yra tikroji vertė,
14:30
whichkuris is when you make something in a factorygamykla and providenumatyti a servicepaslauga,
kuri yra kai ką nors pagamini fabrike ir teiki paslaugą
14:31
and then there's a kindmalonus of dubiousabejotinas valuevertę,
ir yra ta abejotina vertė,
14:33
whichkuris you createsukurti by changingkeičiasi the way people look at things.
kuri sukuriama pakeičiant tai, kaip žmonės į kažką žiūri.
14:35
VonVon MisesMises completelyvisiškai rejectedAtstumtas this distinctionskirtumas.
Von Mises visiškai atmeta šį atskyrimą.
14:38
And he used this followingtoliau analogyanalogija.
Ir jis naudoją šią analogiją.
14:41
He referrednurodytas actuallyiš tikrųjų to strangekeista economistsekonomistai calledvadinamas the FrenchPrancūzų PhysiocratsPhysiocrats,
Jis nurodė keistus ekonomistus, besivadinančius Prancūzų fiziokratais, kurie
14:42
who believedtikėjo that the only truetiesa valuevertę was what you extractedišgauti from the landžemė.
mano, jog vienintelė tikra vertė yra tai, kas gaunama iš žemės.
14:48
So if you're a shepherdpiemenys or a quarrymanQuarryman or a farmerūkininkas,
Tad, jei esi aviaganys ar kasyklos darbuotojas, ar ūkininkas,
14:52
you createdsukurta truetiesa valuevertę.
tu sukuri vertę.
14:54
If howevertačiau, you boughtnusipirkau some woolvilnos from the shepherdpiemenys
Tačiau, jei nupirkai šiek tiek vilnos iš avių augintojo
14:56
and chargedapmokestintas a premiumaukščiausios kokybės for convertingkonvertuoti it into a hatskrybėlę,
ir pridėjai antkainį už tai, kad padarei iš jos kepurę,
14:59
you weren'tnebuvo actuallyiš tikrųjų creatingkurti valuevertę,
tai nekūrei vertės,
15:02
you were exploitingišnaudoti the shepherdpiemenys.
bet išnaudojai piemenį.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernmodernus economistsekonomistai make exactlytiksliai the sametas pats mistakeklaida
Dabar von Mises sakė, jog modernūs ekonomistai daro tą pačią klaidą,
15:06
with regardatsižvelgti to advertisingreklama and marketingrinkodara.
kai kalbama apie reklamą ir marketingą.
15:10
He sayssako, if you runpaleisti a restaurantrestoranas,
Jis sako, jog jei turi restoraną,
15:12
there is no healthysveikas distinctionskirtumas to be madepagamintas
nėra jokio tikro skirtimo tarp
15:15
betweentarp the valuevertę you createsukurti by cookingvirimo the foodmaistas
vertės, kuri sukuriama gaminant maistą
15:17
and the valuevertę you createsukurti by sweepingvalymas the floorgrindys.
ir vertės, kuri sukuriama iššluojant grindis.
15:19
One of them createssukuria, perhapsgalbūt, the primarypirminis productproduktas --
Vienas iš šių dalykų, galbūt, sukuria pirminį produktą -
15:21
the thing we think we're payingmokėti for --
tai, už ką, mūsų manymu, mokame -
15:25
the other one createssukuria a contextkontekstas
kitas sukuria kontekstą,
15:26
withinper whichkuris we can enjoymėgautis and appreciatevertiname that productproduktas.
kuriame galime mėgautis ir įvertinti tą produktą.
15:28
And the ideaidėja that one of them should actuallyiš tikrųjų have priorityprioritetas over the other
Ir mintis, jog vienas iš jų iš tiesų turi pirmenybę prieš kitą
15:31
is fundamentallyiš esmės wrongneteisingai.
iš esmės yra neteisinga.
15:34
Try this quickgreitas thought experimenteksperimentas.
Pabandykite šį greitą minčių eksperimentą.
15:36
ImagineĮsivaizduokite a restaurantrestoranas that servestarnauja Michelin-starred"Michelin" žvaigždutėmis foodmaistas,
Įsivaizduokite restoraną, kuris tiekia Michelin žvaigždutėmis apdovanotą maistą,
15:37
but actuallyiš tikrųjų where the restaurantrestoranas smellskvapas of sewagenuotekos
tačiau smirda srutomis,
15:40
and there's humanžmogus fecesišmatos on the floorgrindys.
o ant grindų yra žmonių išmatų.
15:43
The bestgeriausia thing you can do there to createsukurti valuevertę
Geriausia ką galima padaryti, kad sukurti vertę
15:47
is not actuallyiš tikrųjų to improvepagerinti the foodmaistas still furthertoliau,
nėra dar patobulinti maistą,
15:49
it's to get ridatsikratyti of the smellkvapas and cleanšvarus up the floorgrindys.
bet atsikratyti smarvės ir išvalyti grindis.
15:52
And it's vitalgyvybiškai svarbus we understandsuprasti this.
Ir yra būtina, kad tai suprastume.
15:56
If that seemsatrodo like some strangekeista, abstruseMonika thing,
Jei tai atrodo kaip kažkoks keistas, painus dalykas -
15:59
in the U.K., the postpaštu officebiuras had a 98 percentproc successsėkmė ratenorma
Jungtinėje Karalystėje, paštas turėjo 98 procentų sėkmingumo reitingą
16:02
at deliveringpristatymas first-classpirmos klasės mailpaštas the nextKitas day.
pirmos klasės pašto pristatyme kitą dieną.
16:06
They decidednusprendė this wasn'tnebuvo good enoughpakankamai
Jie nusprendė, jog tai nebuvo pakankamai gerai
16:09
and they wanted to get it up to 99.
ir norėjo pakelti jį iki 99.
16:11
The effortpastangos to do that almostbeveik brokesumušė the organizationorganizacija.
Pastangos tai padaryti beveik sužlugdė organizaciją.
16:13
If at the sametas pats time you'dtu nori gonedingo and askedpaklausė people,
Jei tuo pačiu metu būtumėte ėje ir paklausę žmonių,
16:17
"What percentageprocentas of first-classpirmos klasės mailpaštas arrivesatvyksta the nextKitas day?"
"Koks procentas pirmos klasės pašto atkeliauja kitą dieną?"
16:20
the averagevidurkis answeratsakyti, or the modalModalinis answeratsakyti would have been 50 to 60 percentproc.
vidutinis atsakymas arba modalinis atsakymas būtų - nuo 50 iki 60 procentų.
16:24
Now if your perceptionsuvokimas is much worseblogiau than your realitytikrovė,
Tad jei tavo požiūris yra daug blogesnis nei realybė,
16:28
what on earthžemė are you doing tryingbandau to changekeisti the realitytikrovė?
ką po galais veiki stengdamasis pakeisti realybę?
16:31
That's like tryingbandau to improvepagerinti the foodmaistas in a restaurantrestoranas that stinksdvokia.
Tai tas pats, kas bandyti pagerinti maistą restorane, kuriame smirda.
16:34
What you need to do
Tai, ką turi padaryti,
16:38
is first of all tell people
tai pirmiausia pasakyti žmonėms,
16:40
that 98 percentproc of mailpaštas getsgauna there the nextKitas day, first-classpirmos klasės mailpaštas.
Kad 98 procentai pašto atkeliauja kitą dieną, pirmos klasės pašto.
16:42
That's prettygana good.
Tai gana gerai.
16:46
I would argueginčytis, in BritainDidžiojoje Britanijoje there's a much better framerėmas of referencenuoroda,
Drįsčiau teigti, kad Britanijoje yra dar geresnis būdas tai pateikti,
16:48
whichkuris is to tell people
kuris yra pasakyti žmonėms,
16:51
that more first-classpirmos klasės mailpaštas arrivesatvyksta the nextKitas day
kad daugiau pirmos klasės pašto atkeliauja kitą dieną
16:52
in the U.K. than in GermanyVokietija.
Jungtinėje Karalystėje, nei kad Vokietijoje.
16:54
Because generallyapskritai in BritainDidžiojoje Britanijoje if you want to make us happylaimingas about something,
Nes apskritai Britanijoje, jei nori, kad mes kuo nors džiaugtumėmės,
16:56
just tell us we do it better than the GermansVokiečiai.
tiesiog pasakyk, kad darome tai geriau, nei vokiečiai.
16:59
(LaughterJuokas)
(Juokas)
17:01
(ApplausePlojimai)
( Plojimai)
17:03
ChoosePasirinkite your framerėmas of referencenuoroda and the perceivedsuvokiamas valuevertę
Pasirinkite savo apipavidalinimą ir suvokiamą vertę
17:05
and thereforetodėl the actualfaktinis valuevertę is completelyvisiškai tranformedtranformed.
ir tikroji vertė visiškai transformuojama.
17:10
It has to be said of the GermansVokiečiai
Turime pasakyti apie vokiečius,
17:13
that the GermansVokiečiai and the FrenchPrancūzų are doing a brilliantpuikus jobdarbas
kad vokiečiai ir prancūzai atlieka puikų darbą
17:15
of creatingkurti a unitedunited EuropeEuropoje.
kurdami vieningą Europą.
17:17
The only thing they don't expecttikėtis is they're unitingjungiantis EuropeEuropoje
Vienintelis dalykas, kurio jie nesitiki yra tai, kad jie vienija Europą
17:19
throughper a sharedbendrai naudojamas mildšvelnus hatredneapykanta of the FrenchPrancūzų and GermansVokiečiai.
per bendrą švelnią neapykantą vokiečiams ir prancūzams.
17:21
But I'm BritishDidžiosios Britanijos, that's the way we like it.
Bet aš britas, mums taip patinka.
17:24
What you alsotaip pat noticepastebėti is that in any caseatvejis our perceptionsuvokimas is leakykiauras.
Ką taip pat pastebėsite, tai, kad bet kokiu atveju mūsų suvokimas yra skylėtas.
17:27
We can't tell the differenceskirtumas betweentarp the qualitykokybė of the foodmaistas
Mes negalime atskirti maisto kokybės
17:32
and the environmentaplinka in whichkuris we consumevartoti it.
ir aplinkos kurioje jį vartojame.
17:35
All of you will have seenmatė this phenomenonreiškinys
Visi jūs matėte šį fenomeną,
17:37
if you have your carautomobilis washednuplauti or valetedvaleted.
jei jūsų mašina buvo išvalyta ar ją vairavo valetas.
17:39
When you drivevairuoti away, your carautomobilis feelsjaučiasi as if it drivesdiskai better.
Kai [radedate važiuoti, jums atrodo, jog net vairuojasi geriau.
17:41
And the reasonpriežastis for this,
Ir to priežastis yra ta,
17:45
unlessnebent my carautomobilis valetautomobilių parkavimo paslauga mysteriouslypaslaptingai is changingkeičiasi the oilaliejus
kad nebent mano valetas paslaptingai kečia tepalus
17:47
and performingatlikti work whichkuris I'm not payingmokėti him for and I'm unawarenežino of,
ir atlieka darbą, už kurį jam nemoku ir apie kurį nežinau,
17:50
is because perceptionsuvokimas is in any caseatvejis leakykiauras.
taip yra todėl, kad mano suvokimas bet kokiu atveju skylėtas.
17:53
AnalgesicsAnalgetikai that are brandedfirminiai are more effectiveefektyvus at reducingsumažinti painskausmas
Analgetikai, kurie yra pripažinti, veiksmingiau mažina skausmą,
17:55
than analgesicsanalgetikai that are not brandedfirminiai.
nei analgetikai, kurie nėra pripažinti.
17:59
I don't just mean throughper reportedpranešta painskausmas reductionsumažinimas,
Ir neturiu omenyje tiesiog užfiksuoto skausmo mažinimo,
18:02
actualfaktinis measuredmatuojamas painskausmas reductionsumažinimas.
tikro pamatuoto skausmo sumažinimo.
18:04
And so perceptionsuvokimas actuallyiš tikrųjų is leakykiauras in any caseatvejis.
Tad suvokimas yra skylėtas bet kokiu atveju.
18:06
So if you do something that's perceptuallyperceptually badblogai in one respectpagarba,
Tad jei darote kažką, kas suprantama kaip blogai iš vienos pusės,
18:10
you can damagežala the other.
galite sugadinti ir kitą.
18:14
Thank you very much.
Labai jums ačiū.
18:16
(ApplausePlojimai)
(Plojimai)
18:17
Translated by Aiste Saulyte
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com