English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Perspektyva yra viskas

Filmed
Views 2,425,997

Mūsų gyvenimo sąlygos gali reikšti mažiau, nei tai, kaip į jas žiūrime, - teigia Rory Sutherland. TEDxAthens, jis įtikinančiai paaiškina, kodėl perpavidalinimas yra raktas į laimę.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Tai ką jūs čia turite
00:16
is an electronic cigarette.
yra elektroninė cigaretė.
00:18
It's something that's, since it was invented a year or two ago,
Tai, nuo to laiko kai buvo išrasta prieš dvejus metus,
00:21
has given me untold happiness.
suteikė man neapsakomos laimės.
00:25
(Laughter)
(Juokas)
00:27
A little bit of it, I think, is the nicotine,
Šiek tiek prie to, manau, prisidėjo nikotinas,
00:28
but there's something much bigger than that.
bet yra kai kas daug svarbesnio nei tai.
00:30
Which is ever since, in the U.K., they banned smoking in public places,
Ogi, nuo tada kai Jungtinėje Karalystėje buvo uždrausta rūkyti viešose vietose,
00:32
I've never enjoyed a drinks party ever again.
aš daugiau nebegalėjau mėgautis vakarėliais.
00:37
(Laughter)
(Juokas)
00:41
And the reason, I only worked out just the other day,
O priežastis, kurią supratau tik aną dieną,
00:42
which is when you go to a drinks party
yra ta, kad kai eini į vakarėlį,
00:46
and you stand up and you hold a glass of red wine
tu stovi laikydamas raudono vyno taurę
00:48
and you talk endlessly to people,
ir nuolatos kalbi su žmonėmis,
00:50
you don't actually want to spend all the time talking.
o, iš tiesų nenori praleisti viso laiko kalbėdamas.
00:51
It's really, really tiring.
Tai labai labai vargina.
00:54
Sometimes you just want to stand there silently, alone with your thoughts.
Kartais norisi tiesiog stovėti ten tyliai su savo mintimis.
00:56
Sometimes you just want to stand in the corner and stare out of the window.
Kartais norisi tiesiog stovėti kampe ir spoksoti pro langą.
01:00
Now the problem is, when you can't smoke,
Dabar problema yra ta, kad kai negali rūkyti,
01:04
if you stand and stare out of the window on your own,
jei stovi vienas, spoksodamas pro langą,
01:07
you're an antisocial, friendless idiot.
tu esi antisocialus, draugų neturintis idiotas.
01:11
(Laughter)
(Juokas)
01:14
If you stand and stare out of the window on your own with a cigarette,
Jei stovi vienas spoksodamas pro langą su cigarete,
01:15
you're a fucking philosopher.
tu sušiktas filosofas.
01:19
(Laughter)
(Juokas)
01:22
(Applause)
(Plojimai)
01:24
So the power of reframing things
Tad galia pakeisti požiūrį į dalykus
01:29
cannot be overstated.
neturėtų būti pervertinta.
01:34
What we have is exactly the same thing, the same activity,
Turime tą patį dalyką, tą patį užsiėmimą,
01:37
but one of them makes you feel great
bet vienas jų jus verčia jaustis puikiai,
01:41
and the other one, with just a small change of posture,
o kitas, tik su nedideliu pozicijos pakitimu,
01:43
makes you feel terrible.
verčia jus jaustis tragiškai.
01:46
And I think one of the problems with classical economics
Ir manau, jog viena klasikinės ekonomikos problemų yra ta,
01:49
is it's absolutely preoccupied with reality.
kad ji visiškai susikoncentravusi ties realybe.
01:51
And reality isn't a particularly good guide to human happiness.
Ir tai tikrai nėra puikus gidas žmogiškai laimei pasiekti.
01:54
Why, for example,
Kodėl, pavyzdžiui
01:59
are pensioners much happier
pensininkai yra daug laimingesni
02:01
than the young unemployed?
nei jauni bedarbiai?
02:04
Both of them, after all, are in exactly the same stage of life.
Abeji juk yra tokioje pačioje gyvenimo stadijoje.
02:06
You both have too much time on your hands and not much money.
Abu turi per daug laisvo laiko ir nedaug pinigų.
02:10
But pensioners are reportedly very, very happy,
Bet pensininkai yra, pasak tyrimų, labai labai laimingi.
02:13
whereas the unemployed are extraordinarily unhappy and depressed.
Tačiau bedarbiai yra ypatingai nelaimingi ir prislėgti.
02:16
The reason, I think, is that the pensioners believe they've chosen to be pensioners,
Priežastis, manau, yra ta, jog pensininkai tiki, kad pasirinko būti pensininkais,
02:20
whereas the young unemployed
tuo tarpu jauni bedarbiai
02:24
feel it's been thrust upon them.
jaučiasi kad tokiais būti yra priversti.
02:26
In England the upper middle classes have actually solved this problem perfectly,
Anglijoje aukštesniosios vidurinės klasės iš tiesų tobulai išsprendė šią problemą,
02:29
because they've re-branded unemployment.
nes jie pervadino bedarbystę.
02:33
If you're an upper-middle-class English person,
Jei esi aukštensiosios vidurinės klasės anglas,
02:36
you call unemployment "a year off."
vadini bedarbystę 'metų pertrauka'.
02:38
(Laughter)
(Juokas)
02:41
And that's because having a son who's unemployed in Manchester
Nes turėti bedarbį sūnų Mančesteryje
02:43
is really quite embarrassing,
yra gana gėdinga,
02:47
but having a son who's unemployed in Thailand
bet turėti bedarbį sūnų Tailande
02:49
is really viewed as quite an accomplishment.
yra matoma visai kaip pasiekimas.
02:52
(Laughter)
(Juokas).
02:54
But actually the power to re-brand things --
Bet iš tiesų galia pervadinti dalykus --
02:56
to understand that actually our experiences, costs, things
suprasti, kad, iš tiesų, mūsų patirtys, kainos, dalykai
02:58
don't actually much depend on what they really are,
nepriklauso tiek daug nuo to kas jie iš tikrųjų yra,
03:03
but on how we view them --
kiek nuo to kampo per kurį į juos žiūrime --
03:06
I genuinely think can't be overstated.
aš tikrai manau jog tai negali būti pervertinta.
03:08
There's an experiment I think Daniel Pink refers to
Yra toks eksperimentas, kurį mini Daniel Pink,
03:10
where you put two dogs in a box
kur sudedi į dėžę du šunis,
03:13
and the box has an electric floor.
o toji dėžė turi elektrines grindis.
03:16
Every now and then an electric shock is applied to the floor,
Karts nuo karto grindimis paliedžiamas elektrošokas,
03:20
which pains the dogs.
sukeliantis skausmą šunims.
03:25
The only difference is one of the dogs has a small button in its half of the box.
Vienintelis skirtumas tas, kad vienas iš šunų turi mažą mygtuką jo dėžės pusėje.
03:27
And when it nuzzles the button, the electric shock stops.
Ir kai jis knaibo mygtuką elektrošokas sustoja.
03:32
The other dog doesn't have the button.
Kitas šuo neturi mygtuko.
03:36
It's exposed to exactly the same level of pain as the dog in the first box,
Jis jaučia tiek pat skausmo, kiek šuo pirmoje dėžėje,
03:39
but it has no control over the circumstances.
Tačiau jis negali kontroliuoti sąlygų.
03:43
Generally the first dog can be relatively content.
Apskritai, pirmasis šuo gali būti palyginus patenkintas.
03:46
The second dog lapses into complete depression.
Antrasis šuo pasiduoda visiškai depresijai.
03:50
The circumstances of our lives may actually matter less to our happiness
Mūsų gyvenimo sąlygos iš tiesų nėra tiek reikšmingos mūsų laimei
03:54
than the sense of control we feel over our lives.
kiek jausmas, jog galime kontroliuoti savo gyvenimą.
03:59
It's an interesting question.
Tai įdomus klausimas.
04:03
We ask the question -- the whole debate in the Western world
Mes keliame klausimą -- visi debatai Vakarų pasaulyje
04:06
is about the level of taxation.
yra apie mokesčių lygį.
04:09
But I think there's another debate to be asked,
Bet manau yra kitas klausimas, kurį reikėtų apsvarstyti.
04:11
which is the level of control we have over our tax money.
tai yra - kiek galime kontroliuoti savo mokesčių pinigus.
04:13
That what costs us 10 pounds in one context can be a curse.
Tai, kas mums kainuoja 10 svarų viename kontekste gali būti prakeiksmas.
04:17
What costs us 10 pounds in a different context we may actually welcome.
Tai, kas kainuoja 10 svarų kitame kontekste mes iš tiesų priimtume.
04:21
You know, pay 20,000 pounds in tax toward health
Žinot, sumoki 20000 svarų mokesčiais sveikatos sričiai
04:27
and you're merely feeling a mug.
ir jautiesi lyg tavimi pasinaudojo.
04:31
Pay 20,000 pounds to endow a hospital ward
Sumokėk 20000 svarų ligoninės palatai paremti
04:33
and you're called a philanthropist.
ir tave vadins filantropu.
04:37
I'm probably in the wrong country to talk about willingness to pay tax.
Turbūt netinkamoje šalyje kalbu apie norą mokėti mokesčius.
04:39
(Laughter)
(Juokas)
04:43
So I'll give you one in return. How you frame things really matters.
Tad vietoj to pasakysiu jums štai ką. Tai kaip pateikiame dalykus yra tikrai svarbu.
04:45
Do you call it the bailout of Greece
Ar vadinti tai Graikijos išgelbėjimu
04:50
or the bailout of a load of stupid banks which lent to Greece?
ar išgelbėjimu galybės kvailų bankų, kurie skolino Graikijai?
04:53
Because they are actually the same thing.
Nes tai, iš tikrųjų, yra tas pats dalykas.
04:56
What you call them actually affects
Tai kaip juos vadini iš ties paveikia
04:59
how you react to them, viscerally and morally.
kaip į juos reaguoji, intuityviai ir moraliai.
05:01
I think psychological value is great to be absolutely honest.
Manau, jog psichologinė vertė yra, nuoširdžiai kalbant, nuostabu.
05:05
One of my great friends, a professor called Nick Chater,
Vienas mano puikių draugų, profesorius vardu Nick Chater,
05:08
who's the Professor of Decision Sciences in London,
kuris yra sprendimų mokslų profesorius Londone,
05:11
believes that we should spend far less time
tiki jog mes turėtume praleisti daug mažiau laiko
05:14
looking into humanity's hidden depths
žvelgdami į žmonijos paslėptas gilumas
05:17
and spend much more time exploring the hidden shallows.
ir praleisti daugiau laiko tyrinėjant užslėptus paviršutiniškumus.
05:19
I think that's true actually.
Manau jog tai išties yra teisinga.
05:22
I think impressions have an insane effect
Manau jog įspūdis turi nerealų poveikį
05:23
on what we think and what we do.
tam ką mąstome ir ką darome.
05:26
But what we don't have is a really good model of human psychology.
Bet ko mes neturime, tai labai gero žmogaus psichologijos modelio.
05:28
At least pre-Kahneman perhaps,
Galbūt bent prieš Kahneman,
05:33
we didn't have a really good model of human psychology
mes neturėjome tikrai gero žmogaus psichologijos modelio
05:35
to put alongside models of engineering, of neoclassical economics.
kurį galėtume lygiuoti su inžinerijos, neoklasikinės ekonomikos modeliais.
05:38
So people who believed in psychological solutions didn't have a model.
Tad žmonės, kurie tikėjo psichologiniais sprendimais neturėjo modelio.
05:42
We didn't have a framework.
Mes neturėjome rėmų.
05:46
This is what Warren Buffett's business partner Charlie Munger calls
Tai yra ką Watten Buffett'o biznio partneris Charlie Munger vadina
05:48
"a latticework on which to hang your ideas."
"grotelėmis, ant kurių pakabinti savo idėjas".
05:51
Engineers, economists, classical economists
Inžinieriai, ekonomisktai, klasikiniai ekonomistai -
05:53
all had a very, very robust existing latticework
Visi turėjo labai labai aiškias tvirtas grotas
05:57
on which practically every idea could be hung.
ant kurių gali būti pakabinama praktiškai kiekviena idėja.
06:00
We merely have a collection of random individual insights
Mes teturime padrikų individualių įžvalgų kolekciją
06:03
without an overall model.
be jokio vienijančio modelio.
06:06
And what that means is that in looking at solutions,
Ir tai reiškia, kad, ieškodami sprendimų,
06:09
we've probably given too much priority
tikriausiai suteikėme per didėlę pirmenybę
06:13
to what I call technical engineering solutions, Newtonian solutions,
tam, ką aš vadinu techniniais inžineriniais sprendimais, Niutono sprendimais,
06:16
and not nearly enough to the psychological ones.
ir nepakankamai psichologiniams.
06:20
You know my example of the Eurostar.
Žinote mano Eurostar pavyzdį:
06:23
Six million pounds spent to reduce the journey time
šeši milijonai svarų buvo išleisti sumažinti kelionės trukmei
06:25
between Paris and London by about 40 minutes.
tarp Paryžiaus ir Londono, maždaug 40-čia minučių.
06:27
For 0.01 percent of this money you could have put WiFi on the trains,
Už 0,01 procentą šių pinigų traukinuose galima buvo įdiegti belaidį internetą,
06:31
which wouldn't have reduced the duration of the journey,
kuris nebūtų sutrumpinęs kelionės laiko,
06:36
but would have improved its enjoyment and its usefullness far more.
bet daug labiau pagerinęs mėgavimasi kelione ir jos naudingumą.
06:38
For maybe 10 percent of the money,
Už maždaug 10 procentų tų pinigų,
06:42
you could have paid all of the world's top male and female supermodels
galėtum nusamdyti visus geriausius pasaulio supermodelius,
06:44
to walk up and down the train handing out free Chateau Petrus to all the passengers.
kad vaikščiotų traukiniu ir dykai dalintų visiems keleiviams Chateau Petrus vyną.
06:48
You'd still have five [million] pounds in change,
Vis dar turėtumėte penkis milijonus svarų grąžos,
06:53
and people would ask for the trains to be slowed down.
ir žmonės prašytų, kad traukinius sulėtintų.
06:56
(Laughter)
(Juokas)
06:59
Why were we not given the chance
Kodėl mums nebuvo suteikta proga
07:02
to solve that problem psychologically?
šią problemą išspręsti prichologiškai?
07:05
I think it's because there's an imbalance, an asymmetry,
Manau, jog todėl, kad yra disbalancas, asimetrija
07:07
in the way we treat creative, emotionally-driven psychological ideas
tame kaip elgiamės su kūrybiškom, emocijomis varomomis psichologinėmis idėjomis
07:10
versus the way we treat rational, numerical, spreadsheet-driven ideas.
palyginus su tuo kaip elgiamės su racionaliomis, skaičiais paremtomis, skaičiuotuvais varomomis idėjomis.
07:14
If you're a creative person, I think quite rightly,
Jei esate kūribingas žmogus, manau visai teisingai,
07:20
you have to share all your ideas for approval
turite pasidalinti savo idėjomis su daug už save racionalesniais žmonėmis,
07:22
with people much more rational than you.
kad jas pripažintų.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefit analysis,
Jūs turite eiti ir padaryti kainos ir naudos analizę,
07:26
a feasibility study, an ROI study and so forth.
išstudijuoti galimybes, apskaičiuoti investicijų sugrįžtamumą ir panašiai.
07:30
And I think that's probably right.
Ir manau jog tai tikriausiai teisinga.
07:33
But this does not apply the other way around.
Tačiau tai nepritaikoma atvirkščiai.
07:35
People who have an existing framework,
Žmonės, kurie turi egzistuojančią struktūrą,
07:38
an economic framework, an engineering framework,
ekonominę struktūrą, inžinerinę struktūrą,
07:40
feel that actually logic is its own answer.
Tiki, jog logika yra atsakymas.
07:43
What they don't say is, "Well the numbers all seem to add up,
Jie nesako: "Na, panašu, kad visi galai susiveda,
07:46
but before I present this idea, I'll go and show it to some really crazy people
bet prieš pristatant šią idėją, einu parodysiu ją kokiems nors beprotiškiems žmonėms,
07:49
to see if they can come up with something better."
pažiūrėsiu ar jie sugalvos ką nors geresnio".
07:52
And so we, artificially I think, prioritize
Tad manau, mes dirbtinai teikiame pirmenybę tam,
07:55
what I'd call mechanistic ideas over psychological ideas.
Ką pavadinčiau mechaninėmis, vietoj psichologinių, idėjoms.
07:58
An example of a great psychological idea:
Geros psichologinės idėjos pavyzdys:
08:02
The single best improvement in passenger satisfaction on the London Underground per pound spent
geriausias patobulinimas keleivių pasitenkinimui Londono Metro, vertas kiekvieno svaro,
08:05
came when they didn't add any extra trains nor change the frequency of the trains,
buvo kai jie nei pridėjo papildomų traukinių, nei pakeitė jų dažnumą,
08:10
they put dot matrix display board on the platforms.
bet kai pakabino elektroninius ekranus platformose.
08:15
Because the nature of a wait
Nes laukimo būsena
08:18
is not just dependent on its numerical quality, its duration,
priklauso ne tik nuo jos skaitinės kokybės, jos trukmės,
08:21
but on the level of uncertainty you experience during that wait.
bet nuo to kiek nežinomybės patiri laukdamas.
08:24
Waiting seven minutes for a train with a countdown clock
Laukti traukinio septynias minutes su laikmačiu
08:27
is less frustrating and irritating
mažiau erzina ir nervuoja,
08:30
than waiting four minutes, knuckle-biting
nei laukti keturias minutes, kramtant nagus
08:32
going, "When's this train going to damn well arrive?"
Ir galvojant: "Kada po velnių atvažiuos tas traukinys?"
08:34
Here's a beautiful example of a psychological solution deployed in Korea.
Štai gražus psichologinio sprendimo pritaikymo pavyzdys Korėjoje.
08:38
Red traffic lights have a countdown delay.
Raudonos kelių eismo šviesos turi laikmatį.
08:41
It's proven to reduce the accident rate in experiments.
Eksperimentais įrodyta, jog jos sumažina avarijų dažnį.
08:44
Why? Because road rage, impatience and general irritation
Kodėl? Nes kelių įniršis, nekantrumas ir bendras suirzimas
08:47
are massively reduced when you can actually see the time you have to wait.
smarkiai sumažėja, kai gali matyti, kiek laiko turi laukti.
08:50
In China, not really understanding the principle behind this,
Kinijoje, nesuprasdami šio dalyko esmės,
08:55
they applied the same principle to green traffic lights.
jie pritaikė tą patį principą žalioms kelių šviesoms.
08:58
(Laughter)
(Juokas)
09:01
Which isn't a great idea.
Tai nėra gera mintis.
09:04
You're 200 yards away, you realize you've got five seconds to go, you floor it.
Esi už 200 jardų, supranti, jog turi dar 5 sekundes ir varai ant gazo.
09:07
(Laughter)
(Juokas)
09:11
The Koreans, very assiduously, did test both.
Korėjiečiai, labai dėmesingai, patikrino abu.
09:13
The accident rate goes down when you apply this to red traffic lights;
Avarijų skaičius krenta, kai pritaikai šį principą raudonoms šviesoms;
09:17
it goes up when you apply it to green traffic lights.
jis kyla, kai pritaikai jį žalioms eismo šviesoms.
09:20
This is all I'm asking for really in human decision making,
Viskas, ko prašau, kai žmonės daro sprendimus,
09:23
is the consideration of these three things.
tai apgalvoti šiuos tris dalykus.
09:26
I'm not asking for the complete primacy of one over the other.
Neprašau visiškos vieno prieš kitą pirmenybės.
09:28
I'm merely saying that when you solve problems,
Tik sakau, jog kai sprendžiate problemas,
09:31
you should look at all three of these equally
turėtumėte visus šiuos dalykus apgalvoti tolygiai
09:33
and you should seek as far as possible
ir kiek įmanoma giliau ieškoti
09:35
to find solutions which sit in the sweet spot in the middle.
sprendimų, kurie šiltai sėdi viduryje.
09:38
If you actually look at a great business,
Jei atkreipsitę dėmesį į sėkmingą verslą,
09:41
you'll nearly always see all of these three things coming into play.
beveik visada pamatysite, jog visi šie trys dalykai yra pritaikyti.
09:43
Really, really successful businesses --
Tikrai, tikrai sėkmingi verslai -
09:46
Google is great, great technological success,
Google yra puikus, puikus technologinis pasisekimas,
09:49
but it's also based on a very good psychological insight:
bet jis taip pat yra paremtas labai gera psichologine įžvalga:
09:51
People believe something that only does one thing
žmonės tiki, jog tai, kas atlieka tik vieną užduotį
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something else.
yra geriau, nei tai, kas atlieką tą užduotį ir ką nors dar.
09:58
It's an innate thing called goal dilution.
Tai įgimtas dalykas, vadinamas tikslo atskiedimu.
10:02
Ayelet Fishbach has written a paper about this.
Ayelet Fishbach apie tai parašė straipsnį.
10:05
Everybody else at the time of Google, more or less,
Visi kiti Google metu, daugiau ar mažiau,
10:07
was trying to be a portal.
bandė būti portalais.
10:10
Yes, there's a search function,
Taip, yra paieškos funkcija,
10:11
but you also have weather, sports scores, bits of news.
bet taip pat randi orus, sporto rezultatus ir truputį naujienų.
10:12
Google understood that if you're just a search engine,
Google suprato, kad jei ieškai tiesiog paieškos programos,
10:16
people assume you're a very, very good search engine.
žmonės manė, jog tai labai labai gera paieškos programa.
10:19
All of you know this actually
Visi jūs tai suprantate iš to,
10:22
from when you go in to buy a television.
kai einate pirkti televizoriaus.
10:24
And in the shabbier end of the row of flat screen TVs
Ir skurdesniame plačiaekranių televizorių eilės gale
10:26
you can see are these rather despised things called combined TV and DVD players.
matote šiuos beveik niekinamus dalykus, vadinamus TV su DVD grotuvais.
10:29
And we have no knowledge whatsoever of the quality of those things,
Ir mes neturime jokio nutuokimo apie jų kokybę,
10:34
but we look at a combined TV and DVD player and we go, "Uck.
bet mes žiūrime į TV su DVD grotuvu ir sakome:
- Fui.
10:37
It's probably a bit of a crap telly and a bit rubbish as a DVD player."
Tai turbūt prastokas telikas ir nekoks DVD grotuvas.
10:41
So we walk out of the shops with one of each.
Tad mes išeiname iš parduotuvės nusipirkę abu juos atskirai.
10:46
Google is as much a psychological success as it is a technological one.
Google tiek pat psichologinis, kiek technologinis pasisekimas.
10:48
I propose that we can use psychology to solve problems
Aš siūlau, jog galime naudoti psichologiją spręsti problemai,
10:53
that we didn't even realize were problems at all.
kurios net ir nesupratome, jog iš vis yra problema.
10:56
This is my suggestion for getting people to finish their course of antibiotics.
Štai mano patarimas kaip priversti žmones pabaigti jų antibiotikų kursą.
10:59
Don't give them 24 white pills.
Neduokite jiems 24 baltų tablečių.
11:02
Give them 18 white pills and six blue ones
Duokite jiems 18 baltų ir 6 mėlynas,
11:05
and tell them to take the white pills first and then take the blue ones.
ir jiems pasakykit, kad pirmiausia suvartotų baltas, o paskui mėlynas.
11:07
It's called chunking.
Tai vadinama riekėjimu.
11:11
The likelihood that people will get to the end is much greater
Tikimybė, jog žmonės pasieks galą yra daug didesnė,
11:13
when there is a milestone somewhere in the middle.
kai kitas etapas yra kažkur viduryje.
11:16
One of the great mistakes, I think, of economics
Manau, jog viena didžiausių ekonomikos klaidų
11:19
is it fails to understand that what something is,
yra nesugebėjimas suprasti, kad tai kuo kažkas yra,
11:22
whether it's retirement, unemployment, cost,
ar tai būtų pensija, bedarbystė, išlaidos,
11:24
is a function, not only of its amount, but also its meaning.
yra funkcija, ne tik jos dydžiu, bet ir jos prasmė.
11:28
This is a toll crossing in Britain.
Štai muitinės pervažos Britanijoje.
11:33
Quite often queues happen at the tolls.
Labai dažnai pervažose susidaro eilės.
11:36
Sometimes you get very, very severe queues.
Kartais susidaro labai labai didelės eilės.
11:39
You could apply the same principle actually, if you like,
Jei nori, galima šį principą pritaikyti ir
11:41
to the security lanes in airports.
apsaugos eilėms oro uoste.
11:43
What would happen if you could actually pay twice as much money to cross the bridge,
Kas nutiktų, jei būtų galima sumokėti dvigubai, kad pervažiuotum tiltą,
11:45
but go through a lane that's an express lane?
bet važiuotum per greitąją eilę?
11:49
It's not an unreasonable thing to do. It's an economically efficient thing to do.
Tai nebūtų neprotingas dalykas. Tai būtų ekonomiškai veiksmingas dalykas.
11:51
Time means more to some people than others.
Kai kuriems žmonėms laikas reiškia daugiau, nei kitiems.
11:55
If you're waiting trying to get to a job interview,
Jei lauki bandydamas nuvažiuoti į interviu dėl darbo,
11:57
you'd patently pay a couple of pounds more to go through the fast lane.
kantriai sumokėtum pora svarų daugiau, kad pravažiuotum greitąja linija.
12:00
If you're on the way to visit your mother in-law,
Jei važiuoji aplankyti savo uošvienės,
12:04
you'd probably prefer to stay on the left.
turbūt mieliau pasiliktum kairėje.
12:07
The only problem is if you introduce this economically efficient solution,
Vienintelė problema, jei pritaikysite šį ekonominį sprendimą,
12:11
people hate it.
žmonės jo neapkęs.
12:15
Because they think you're deliberately creating delays at the bridge
Nes jie manys, jog specialiai kuriate trukdžius ant tilto, kad
12:17
in order to maximize your revenue,
padidintumėte savo pajamas,
12:20
and "Why on earth should I pay to subsidize your imcompetence?"
ir "kodėl po galais turėčiau šelpti jūsų nekompetenciją?"
12:21
On the other hand, change the frame slightly
Kita vertus, jei truputį pakeistumėte apipavidalinimą
12:25
and create charitable yield management,
ir sukurtumėte labdaringos paramos programą,
12:27
so the extra money you get goes not to the bridge company, it goes to charity,
kad surinkti papildomi pinigai būtų skirti ne tilto kompanijai, bet labdarai,
12:30
and the mental willingness to pay completely changes.
noras mokėti visiškai pakis.
12:35
You have a relatively economically efficient solution,
Tad turite palyginus ekonomiškai veiksmingą sprendimą,
12:38
but one that actually meets with public approval
bet tokį, kurį visuomenė pasitiks su pritarimu
12:42
and even a small degree of affection,
ir net su šiek tiek susižavėjimo,
12:44
rather than being seen as bastardy.
vietoj to, kad matytų tai kaip šunsnukiška.
12:46
So where economists make the fundamental mistake
Tad fudamentali ekonomistų klaida, yra tai,
12:49
is they think that money is money.
kad jie mano, jog pinigai yra pinigai.
12:52
Actually my pain experienced in paying five pounds
Iš tiesų, mano patirta nuoskauda mokant penkis svarus
12:55
is not just proportionate to the amount,
yra ne tik propocinga kiekiui,
13:00
but where I think that money is going.
bet ir tam, kam manau, jog pinigai yra skiriami.
13:02
And I think understanding that could revolutionize tax policy.
Manau, to supratimas galėtų padaryti perversmą mokesčių politikoje.
13:04
It could revolutionize the public services.
Tai galėtų padaryti revoliuciją viešosiose paslaugose.
13:07
It could really change things quite significantly.
Tai tikrai galėtų gana reikšmingai pakeisti dalykus.
13:10
Here's a guy you all need to study.
Štai žmogus apie kurį jums visiems reikėtų pastudijuoti.
13:12
He's an Austrian school economist
Jis yra austrų mokyklos ekonomistas,
13:15
who was first active in the first half of the 20th century in Vienna.
kuris pradėjo veiklą 20 amžiaus pirmojoje pusėje Vienoje.
13:16
What was interesting about the Austrian school
Kas yra įdomu apie austrų mokyklą,
13:22
is they actually grew up alongside Freud.
yra tai, kad jie išaugo kartu su Froidu.
13:24
And so they're predominantly interested in psychology.
Tad jie daugiausiai domisi psichologija.
13:27
They believed that there was a discipline called praxeology,
Jie manė, jog yra disciplina, vadinama prakseologija,
13:29
which is a prior discipline to the study of economics.
kuri yra pirmesnė ekonomikai disciplina.
13:34
Praxeology is the study of human choice, action and decision making.
Prakseologija tyrinėja žmogaus pasirinkimą, veiksmą ir sprendimo darymą.
13:36
I think they're right.
Manau, jog jie teisūs.
13:41
I think the danger we have in today's world
Manau, jog pavojus, kurį šiandien turime pasaulyje
13:43
is we have the study of economics
yra tai, kad turime ekonomikos studijas.
13:45
considers itself to be a prior discipline to the study of human psychology.
kurios save laiko disciplinine ištaka žmogaus psichologijos studijoms.
13:47
But as Charlie Munger says, "If economics isn't behavioral,
Bet kaip sako Charlie Munger:
- Jei ekonomika nėra bihevioristinė,
13:51
I don't know what the hell is."
tai nežinau, kas po velnių yra.
13:54
Von Mises, interestingly, believes economics is just a subset of psychology.
Įdomu, jog Von Mises mano, kad ekonomika tėra pshichologijos potemė.
13:56
I think he just refers to economics as
Manau jog jis tiesiog vadina ekonomiką
14:03
"the study of human praxeology under conditions of scarcity."
"žmogaus prakseologijos mokslu esant trūkumui studijomis".
14:05
But von Mises, among many other things,
Bet Von Mises, tarp visa kito,
14:08
I think uses an analogy which is probably the best justification and explanation
manau, paprasčiausiai naudoja analogiją, kuri tikriausiai geriausiai pateisina ir paaiškina
14:11
for the value of marketing, the value of perceived value
marketingo vertę, suvoktos vertės vertę
14:17
and the fact that we should actually treat it as being absolutely equivalent
ir esmė ta, kad mes turėtume jas laikyti lygia
14:20
to any other kind of value.
bet kokiai kitai vertei.
14:24
We tend to, all of us -- even those of us who work in marketing --
Mes visi esame linkę (net ir tie iš mūsų, kurie dirba marketinge)
14:26
to think of value in two ways.
galvoti apie vertę dvejopai.
14:28
There's the real value,
Yra tikroji vertė,
14:30
which is when you make something in a factory and provide a service,
kuri yra kai ką nors pagamini fabrike ir teiki paslaugą
14:31
and then there's a kind of dubious value,
ir yra ta abejotina vertė,
14:33
which you create by changing the way people look at things.
kuri sukuriama pakeičiant tai, kaip žmonės į kažką žiūri.
14:35
Von Mises completely rejected this distinction.
Von Mises visiškai atmeta šį atskyrimą.
14:38
And he used this following analogy.
Ir jis naudoją šią analogiją.
14:41
He referred actually to strange economists called the French Physiocrats,
Jis nurodė keistus ekonomistus, besivadinančius Prancūzų fiziokratais, kurie
14:42
who believed that the only true value was what you extracted from the land.
mano, jog vienintelė tikra vertė yra tai, kas gaunama iš žemės.
14:48
So if you're a shepherd or a quarryman or a farmer,
Tad, jei esi aviaganys ar kasyklos darbuotojas, ar ūkininkas,
14:52
you created true value.
tu sukuri vertę.
14:54
If however, you bought some wool from the shepherd
Tačiau, jei nupirkai šiek tiek vilnos iš avių augintojo
14:56
and charged a premium for converting it into a hat,
ir pridėjai antkainį už tai, kad padarei iš jos kepurę,
14:59
you weren't actually creating value,
tai nekūrei vertės,
15:02
you were exploiting the shepherd.
bet išnaudojai piemenį.
15:04
Now von Mises said that modern economists make exactly the same mistake
Dabar von Mises sakė, jog modernūs ekonomistai daro tą pačią klaidą,
15:06
with regard to advertising and marketing.
kai kalbama apie reklamą ir marketingą.
15:10
He says, if you run a restaurant,
Jis sako, jog jei turi restoraną,
15:12
there is no healthy distinction to be made
nėra jokio tikro skirtimo tarp
15:15
between the value you create by cooking the food
vertės, kuri sukuriama gaminant maistą
15:17
and the value you create by sweeping the floor.
ir vertės, kuri sukuriama iššluojant grindis.
15:19
One of them creates, perhaps, the primary product --
Vienas iš šių dalykų, galbūt, sukuria pirminį produktą -
15:21
the thing we think we're paying for --
tai, už ką, mūsų manymu, mokame -
15:25
the other one creates a context
kitas sukuria kontekstą,
15:26
within which we can enjoy and appreciate that product.
kuriame galime mėgautis ir įvertinti tą produktą.
15:28
And the idea that one of them should actually have priority over the other
Ir mintis, jog vienas iš jų iš tiesų turi pirmenybę prieš kitą
15:31
is fundamentally wrong.
iš esmės yra neteisinga.
15:34
Try this quick thought experiment.
Pabandykite šį greitą minčių eksperimentą.
15:36
Imagine a restaurant that serves Michelin-starred food,
Įsivaizduokite restoraną, kuris tiekia Michelin žvaigždutėmis apdovanotą maistą,
15:37
but actually where the restaurant smells of sewage
tačiau smirda srutomis,
15:40
and there's human feces on the floor.
o ant grindų yra žmonių išmatų.
15:43
The best thing you can do there to create value
Geriausia ką galima padaryti, kad sukurti vertę
15:47
is not actually to improve the food still further,
nėra dar patobulinti maistą,
15:49
it's to get rid of the smell and clean up the floor.
bet atsikratyti smarvės ir išvalyti grindis.
15:52
And it's vital we understand this.
Ir yra būtina, kad tai suprastume.
15:56
If that seems like some strange, abstruse thing,
Jei tai atrodo kaip kažkoks keistas, painus dalykas -
15:59
in the U.K., the post office had a 98 percent success rate
Jungtinėje Karalystėje, paštas turėjo 98 procentų sėkmingumo reitingą
16:02
at delivering first-class mail the next day.
pirmos klasės pašto pristatyme kitą dieną.
16:06
They decided this wasn't good enough
Jie nusprendė, jog tai nebuvo pakankamai gerai
16:09
and they wanted to get it up to 99.
ir norėjo pakelti jį iki 99.
16:11
The effort to do that almost broke the organization.
Pastangos tai padaryti beveik sužlugdė organizaciją.
16:13
If at the same time you'd gone and asked people,
Jei tuo pačiu metu būtumėte ėje ir paklausę žmonių,
16:17
"What percentage of first-class mail arrives the next day?"
"Koks procentas pirmos klasės pašto atkeliauja kitą dieną?"
16:20
the average answer, or the modal answer would have been 50 to 60 percent.
vidutinis atsakymas arba modalinis atsakymas būtų - nuo 50 iki 60 procentų.
16:24
Now if your perception is much worse than your reality,
Tad jei tavo požiūris yra daug blogesnis nei realybė,
16:28
what on earth are you doing trying to change the reality?
ką po galais veiki stengdamasis pakeisti realybę?
16:31
That's like trying to improve the food in a restaurant that stinks.
Tai tas pats, kas bandyti pagerinti maistą restorane, kuriame smirda.
16:34
What you need to do
Tai, ką turi padaryti,
16:38
is first of all tell people
tai pirmiausia pasakyti žmonėms,
16:40
that 98 percent of mail gets there the next day, first-class mail.
Kad 98 procentai pašto atkeliauja kitą dieną, pirmos klasės pašto.
16:42
That's pretty good.
Tai gana gerai.
16:46
I would argue, in Britain there's a much better frame of reference,
Drįsčiau teigti, kad Britanijoje yra dar geresnis būdas tai pateikti,
16:48
which is to tell people
kuris yra pasakyti žmonėms,
16:51
that more first-class mail arrives the next day
kad daugiau pirmos klasės pašto atkeliauja kitą dieną
16:52
in the U.K. than in Germany.
Jungtinėje Karalystėje, nei kad Vokietijoje.
16:54
Because generally in Britain if you want to make us happy about something,
Nes apskritai Britanijoje, jei nori, kad mes kuo nors džiaugtumėmės,
16:56
just tell us we do it better than the Germans.
tiesiog pasakyk, kad darome tai geriau, nei vokiečiai.
16:59
(Laughter)
(Juokas)
17:01
(Applause)
( Plojimai)
17:03
Choose your frame of reference and the perceived value
Pasirinkite savo apipavidalinimą ir suvokiamą vertę
17:05
and therefore the actual value is completely tranformed.
ir tikroji vertė visiškai transformuojama.
17:10
It has to be said of the Germans
Turime pasakyti apie vokiečius,
17:13
that the Germans and the French are doing a brilliant job
kad vokiečiai ir prancūzai atlieka puikų darbą
17:15
of creating a united Europe.
kurdami vieningą Europą.
17:17
The only thing they don't expect is they're uniting Europe
Vienintelis dalykas, kurio jie nesitiki yra tai, kad jie vienija Europą
17:19
through a shared mild hatred of the French and Germans.
per bendrą švelnią neapykantą vokiečiams ir prancūzams.
17:21
But I'm British, that's the way we like it.
Bet aš britas, mums taip patinka.
17:24
What you also notice is that in any case our perception is leaky.
Ką taip pat pastebėsite, tai, kad bet kokiu atveju mūsų suvokimas yra skylėtas.
17:27
We can't tell the difference between the quality of the food
Mes negalime atskirti maisto kokybės
17:32
and the environment in which we consume it.
ir aplinkos kurioje jį vartojame.
17:35
All of you will have seen this phenomenon
Visi jūs matėte šį fenomeną,
17:37
if you have your car washed or valeted.
jei jūsų mašina buvo išvalyta ar ją vairavo valetas.
17:39
When you drive away, your car feels as if it drives better.
Kai [radedate važiuoti, jums atrodo, jog net vairuojasi geriau.
17:41
And the reason for this,
Ir to priežastis yra ta,
17:45
unless my car valet mysteriously is changing the oil
kad nebent mano valetas paslaptingai kečia tepalus
17:47
and performing work which I'm not paying him for and I'm unaware of,
ir atlieka darbą, už kurį jam nemoku ir apie kurį nežinau,
17:50
is because perception is in any case leaky.
taip yra todėl, kad mano suvokimas bet kokiu atveju skylėtas.
17:53
Analgesics that are branded are more effective at reducing pain
Analgetikai, kurie yra pripažinti, veiksmingiau mažina skausmą,
17:55
than analgesics that are not branded.
nei analgetikai, kurie nėra pripažinti.
17:59
I don't just mean through reported pain reduction,
Ir neturiu omenyje tiesiog užfiksuoto skausmo mažinimo,
18:02
actual measured pain reduction.
tikro pamatuoto skausmo sumažinimo.
18:04
And so perception actually is leaky in any case.
Tad suvokimas yra skylėtas bet kokiu atveju.
18:06
So if you do something that's perceptually bad in one respect,
Tad jei darote kažką, kas suprantama kaip blogai iš vienos pusės,
18:10
you can damage the other.
galite sugadinti ir kitą.
18:14
Thank you very much.
Labai jums ačiū.
18:16
(Applause)
(Plojimai)
18:17
Translated by Aiste Saulyte
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com