English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Perspektíva nadovšetko

Filmed:
2,524,934 views

Okolnosti nášho života môžu byť menej podstatné než to, ako ich vnímame, hovorí Rory Sutherland. Na TEDxAthens predviedol pôsobivý prejav o tom, ako prekoncipovanie vecí môže byť kľúč k šťastiu.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
To, čo tu máme
00:16
is an electronicelektronický cigarettecigareta.
je elektronická cigareta.
00:18
It's something that's, sinceod tej doby it was inventedvynašiel a yearrok or two agopred,
Bola vynájdená asi pred rokom alebo dvoma
00:21
has givendaný me untoldnevýslovný happinessšťastie.
a odvtedy mi dáva radosť dosiaľ nepoznanú.
00:25
(LaughterSmiech)
(Smiech)
00:27
A little bittrocha of it, I think, is the nicotinenikotín,
Čiastočne za to môže nikotín,
00:28
but there's something much biggerväčšia than that.
ale ide o niečo oveľa väčšie.
00:30
WhichKtoré is ever sinceod tej doby, in the U.K., they bannedzakázaný smokingfajčenie in publicverejnosť placesMiesta,
Odkedy v Anglicku zakázali fajčenie na verejných miestach,
00:32
I've never enjoyedteší a drinksnápoje partyvečierok ever again.
nevedel som si užiť žiadny spoločenský večierok.
00:37
(LaughterSmiech)
(Smiech)
00:41
And the reasondôvod, I only workedpracoval out just the other day,
A dôvod, na ktorý som prišiel len pred pár dňami, je takýto:
00:42
whichktorý is when you go to a drinksnápoje partyvečierok
Keď idete na spoločenský večierok,
00:46
and you standstáť up and you holdvydržať a glasssklo of redčervená winevíno
tak tam stojíte a držíte pohár červeného vína
00:48
and you talk endlesslynekonečne to people,
a nekonečne dlho debatujete s ľuďmi,
00:50
you don't actuallyvlastne want to spendtráviť all the time talkingrozprávanie.
ale predsa len, nechcete celý čas stráviť rozprávaním.
00:51
It's really, really tiringúnavné.
Je to skutočne veľmi únavné.
00:54
SometimesNiekedy you just want to standstáť there silentlyticho, alonesám with your thoughtsmyšlienky.
Niekedy chcete len stáť potichu, sám s vlastnými myšlienkami.
00:56
SometimesNiekedy you just want to standstáť in the cornerrohový and starestare out of the windowokno.
Niekedy chcete len tak stáť v rohu a pozerať sa von oknom.
01:00
Now the problemproblém is, when you can't smokedym,
Lenže problém je, keď nemôžete fajčiť
01:04
if you standstáť and starestare out of the windowokno on your ownvlastný,
a len tak stojíte sám a čumíte von oknom,
01:07
you're an antisocialasociálne, friendlessopustený idiotidiot.
vyzeráte ako antisociálny idiot bez kamarátov.
01:11
(LaughterSmiech)
(Smiech)
01:14
If you standstáť and starestare out of the windowokno on your ownvlastný with a cigarettecigareta,
Ale keď stojíte sam pri okne s cigaretou v ruke,
01:15
you're a fuckingzasraný philosopherfilozof.
ste zasraný filozof!
01:19
(LaughterSmiech)
(Smiech)
01:22
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
01:24
So the powermoc of reframingjavom things
Takže nemôžeme preceňovať
01:29
cannotnemôžu be overstatednadhodnotené.
silu prekoncipovania vecí.
01:34
What we have is exactlypresne the samerovnaký thing, the samerovnaký activityaktivita,
Máme jednú a tú istú vec, tú istú aktivitu,
01:37
but one of them makesznačky you feel great
ale pri jednej z nich sa budete cítiť skvele
01:41
and the other one, with just a smallmalý changezmena of posturedržanie,
a pri druhej, len s malou zmenou postoja,
01:43
makesznačky you feel terriblepríšerný.
sa budete cítiť otrasne.
01:46
And I think one of the problemsproblémy with classicalKlasická economicsekonómie
Myslím si, že jeden z problémov klasickej ekonomiky je,
01:49
is it's absolutelyabsolútne preoccupiedroztržitý with realityrealita.
že je úplne zaujatá skutočnosťou.
01:51
And realityrealita isn't a particularlyobzvlášť good guidenavádzať to humančlovek happinessšťastie.
A skutočnosť nie je práve tou najlepšou cestou, ktorá by viedla k šťastiu ľudí.
01:54
Why, for examplepríklad,
Prečo sú, napríklad,
01:59
are pensionersdôchodcovia much happieršťastnejší
dôchodcovia oveľa šťastnejší,
02:01
than the youngmladý unemployednezamestnaný?
ako mladí nezamestnaní?
02:04
BothObaja of them, after all, are in exactlypresne the samerovnaký stageštádium of life.
Koniec koncom, obidva tieto skupiny ľudí sú presne v tej istej etape života.
02:06
You bothoboje have too much time on your handsruky and not much moneypeniaze.
Majú príliš veľa času a nemajú príliš veľa peňazí.
02:10
But pensionersdôchodcovia are reportedlyúdajne very, very happyšťastný,
Ale dôchodcovia sú údajne veľmi, veľmi šťastní,
02:13
whereaskdežto the unemployednezamestnaný are extraordinarilymimoriadne unhappynešťastný and depresseddeprimovaný.
kým nezamestnaní sú extrémne nešťastní a deprimovaní.
02:16
The reasondôvod, I think, is that the pensionersdôchodcovia believe they'veoni majú chosenvybraný to be pensionersdôchodcovia,
Podľa mňa je to kvôli tomu, že dôchodcovia veria, že oni sami si vybrali byť dôchodcami,
02:20
whereaskdežto the youngmladý unemployednezamestnaný
kým mladí nezamestnaní cítia,
02:24
feel it's been thrustťah uponna them.
že to na nich uvalil osud alebo spoločnosť.
02:26
In EnglandAnglicko the uppervrchný middleprostredný classestriedy have actuallyvlastne solvedvyriešené this problemproblém perfectlybezchybne,
V Anglicku tento problém vyriešila vyššia stredná vrstva perfektne
02:29
because they'veoni majú re-brandedRe-ocejchoval unemploymentnezamestnanosť.
tým, že preklasifikovali nezamestnanosť.
02:33
If you're an upper-middle-classhornej-strednej triedy Englishangličtina persončlovek,
Keď ste osoba z vyššej strednej vrstvy v Anglicku,
02:36
you call unemploymentnezamestnanosť "a yearrok off."
nazvete nezamestnanosť ako "rok voľna".
02:38
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:41
And that's because havingmajúce a sonsyn who'skto je unemployednezamestnaný in ManchesterManchester
Ak máte syna, ktorý je nezamestnaný v Manchestri,
02:43
is really quitecelkom embarrassingtrápne,
je to skutočne dosť nepríjemné,
02:47
but havingmajúce a sonsyn who'skto je unemployednezamestnaný in ThailandThajsko
ale keď máte syna nezamestnaného v Thajsku
02:49
is really viewedsi pozreli as quitecelkom an accomplishmentdosiahnutie.
považuje sa to skôr za úspech.
02:52
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:54
But actuallyvlastne the powermoc to re-brandre-značky things --
V skutočnosti sila preklasifikovania vecí -
02:56
to understandrozumieť that actuallyvlastne our experiencesskúsenosti, costsnáklady, things
pochopenie, že naše skúsenosti, pomery, náklady
02:58
don't actuallyvlastne much dependzávisieť on what they really are,
nezávisia veľmi od toho, aké sú v skutočnosti,
03:03
but on how we viewvyhliadka them --
ale skôr od toho, ako sa na ne pozeráme.
03:06
I genuinelyúprimne think can't be overstatednadhodnotené.
Ani to nemôžem dostatočne zdôrazniť.
03:08
There's an experimentexperiment I think DanielDaniel PinkRužová refersodkazuje to
Je jeden experiment, na ktorý, myslím, odkazuje Daniel Pink,
03:10
where you put two dogspsi in a boxbox
v ktorom dáte dvoch psov do jednej krabice,
03:13
and the boxbox has an electricelektrický floorpodlaha.
ktorá má elektrickú podlahu.
03:16
EveryKaždý now and then an electricelektrický shockotras is appliedaplikovaný to the floorpodlaha,
Raz za čas zavediete elektrický šok do podlahy,
03:20
whichktorý painsbolesti the dogspsi.
čím psom spôsobíte bolesť.
03:25
The only differencerozdiel is one of the dogspsi has a smallmalý buttongombík in its halfpolovičná of the boxbox.
Jediný rozdiel však bude v tom, že jeden zo psov má v jeho časti krabice malý gombík.
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttongombík, the electricelektrický shockotras stopszastávok.
A keď oňuchá gombík, elektrický šok prestane.
03:32
The other dogpes doesn't have the buttongombík.
Druhý pes nemá gombík.
03:36
It's exposedvystavený to exactlypresne the samerovnaký levelhladina of painbolesť as the dogpes in the first boxbox,
Je vystavený takej istej miere bolesti ako prvý pes,
03:39
but it has no controlovládanie over the circumstancesokolnosti.
ale nemá žiadnu kontrolu nad okolnosťami.
03:43
GenerallyVšeobecne the first dogpes can be relativelypomerne contentobsah.
Vo všeobecnosti môže byť prvý pes relatívne spokojný.
03:46
The seconddruhý dogpes lapseszaniká into completekompletné depressiondepresie.
Druhý pes však upadne do úplnej depresie.
03:50
The circumstancesokolnosti of our livesživoty maysmieť actuallyvlastne matterzáležitosť lessmenej to our happinessšťastie
Okolnosti nášho života môžu byť menej podstatné pre naše šťastie,
03:54
than the sensezmysel of controlovládanie we feel over our livesživoty.
ako vnímanie kontroly, ktorú cítime nad naším životom.
03:59
It's an interestingzaujímavý questionotázka.
Je to zaujímavá otázka.
04:03
We askopýtať sa the questionotázka -- the wholecelý debaterozprava in the WesternWestern worldsvet
Pýtame sa otázku - celá debata v západnom svete
04:06
is about the levelhladina of taxationzdaňovanie.
sa týka úrovne daní.
04:09
But I think there's anotherďalší debaterozprava to be askedspýtal,
Ale ja si myslím, že je tu druhá otázka,
04:11
whichktorý is the levelhladina of controlovládanie we have over our taxdane moneypeniaze.
ktorá sa týka úrovne kontroly, ktorú by sme mali mať nad našimi daňovými odvodmi.
04:13
That what costsnáklady us 10 poundslibier in one contextkontext can be a curseprekliatie.
Niečo, čo nás stojí 10 libier v jednom kontexte, môžeme preklínať.
04:17
What costsnáklady us 10 poundslibier in a differentrozdielny contextkontext we maysmieť actuallyvlastne welcomevitajte.
Ale niečo, čo nás stojí 10 libier v inom kontexte, môžeme aj privítať.
04:21
You know, payplatiť 20,000 poundslibier in taxdane towardk healthzdravie
Viete, zaplatíte 20 tisíc libier v daniach na zdravotníctvo
04:27
and you're merelyiba feelingpocit a mughrnček.
a cítite sa zneužitý.
04:31
PayPlatiť 20,000 poundslibier to endowvybaviť a hospitalnemocnica wardstrážiť
Zaplaťte 20 tisíc libier na dotovanie nemocničného oddelenia
04:33
and you're calledvolal a philanthropistfilantrop.
a budú vás volať filantrop.
04:37
I'm probablypravdepodobne in the wrongzle countrykrajina to talk about willingnessochota to payplatiť taxdane.
Asi nie som v správnej krajine na rozprávanie o ochote platenia daní.
04:39
(LaughterSmiech)
(Smiech)
04:43
So I'll give you one in returnspiatočný. How you framerám things really matterszáležitosti.
Tak vám dám jeden na oplátku. Naozaj záleží na tom, ako sformulujete veci.
04:45
Do you call it the bailoutvýpomoci of GreeceGrécko
Nazývate to pomoc Grécku
04:50
or the bailoutvýpomoci of a loadzaťaženie of stupidhlúpy banksbanky whichktorý lentpožičané to GreeceGrécko?
alebo pomoc sprostým bankám, ktoré požičali Grécku?
04:53
Because they are actuallyvlastne the samerovnaký thing.
Lebo je to vlastne jedna a tá istá vec.
04:56
What you call them actuallyvlastne affectspostihuje
Ako to nazvete, vlastne ovplyvní,
04:59
how you reactreagovať to them, viscerallyvnútorne and morallymorálne.
ako na to zareagujete, vnútorne a morálne.
05:01
I think psychologicalpsychologický valuehodnota is great to be absolutelyabsolútne honestúprimný.
Ja si myslím, že psychologická hodnota je skvelá, ak je úplne úprimná.
05:05
One of my great friendspriatelia, a professorprofesor calledvolal NickNick ChaterChater,
Jeden z mojich dobrých kamarátov, profesor menom Nick Chater,
05:08
who'skto je the ProfessorProfesor of DecisionRozhodnutie SciencesVied in LondonLondýn,
ktorý je profesorom "vedy rozhodovania" v Londýne,
05:11
believesverí that we should spendtráviť farďaleko lessmenej time
verí, že by sme mali tráviť oveľa menej času
05:14
looking into humanity'sľudstva hiddenskrytý depthshlbiny
pozeraním sa do skrytých hlbín ľudstva
05:17
and spendtráviť much more time exploringskúmanie the hiddenskrytý shallowsplytčine.
a venovať viac času skúmaním jeho skrytých plytčín.
05:19
I think that's truepravdivý actuallyvlastne.
Myslím si, že je to vlastne pravda.
05:22
I think impressionsdojmy have an insanešialený effectúčinok
Myslím si, že dojmy majú šialený efekt
05:23
on what we think and what we do.
na to, čo si myslíme a čo robíme.
05:26
But what we don't have is a really good modelModel of humančlovek psychologypsychológia.
Ale čo nám chýba, je dobrý model humánnej psychológie.
05:28
At leastnajmenej pre-KahnemanKahneman vopred perhapsmožno,
Minimálne pred Kahnemanom
05:33
we didn't have a really good modelModel of humančlovek psychologypsychológia
sme nemali dobrý model ľudskej psychológie,
05:35
to put alongsidePopri modelsmodely of engineeringstrojárstvo, of neoclassicalklasicistické economicsekonómie.
ktorý by sa vyrovnal modelom inžinierstva, neoklasickej ekonómie.
05:38
So people who believedpredpokladá in psychologicalpsychologický solutionsriešenie didn't have a modelModel.
Takže ľudia, ktorí verili v psychologické riešenia, nemali model.
05:42
We didn't have a frameworkrámec.
Nemali sme štruktúru, rámec.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett businessobchodné partnerpartner CharlieCharlie MungerMunger callsvolá
To je to, čo Charlie Munger, obchodný partner Warrena Buffetta nazýva ako
05:48
"a latticeworkmriežok on whichktorý to hangzavesiť your ideasnápady."
"konštrukcia, na ktorú zavesíte vaše nápady."
05:51
EngineersInžinieri, economistsekonómovia, classicalKlasická economistsekonómovia
Inžinieri, ekonómovia, klasickí ekonómovia
05:53
all had a very, very robustrobustný existingexistujúce latticeworkmriežok
všetci mali veľmi, veľmi robustné, už existujúce konštrukcie,
05:57
on whichktorý practicallyprakticky everykaždý ideanápad could be hunghung.
na ktoré mohli zavesiť každý jeden nápad.
06:00
We merelyiba have a collectionzbierka of randomnáhodný individualjednotlivec insightspostrehy
My by sme ledva vedeli pozbierať kolekciu náhodných, individuálnych náhľadov
06:03
withoutbez an overallcelkovo modelModel.
bez celkového modelu.
06:06
And what that meansprostriedky is that in looking at solutionsriešenie,
A to znamená, že pri hľadaní riešení
06:09
we'vemy máme probablypravdepodobne givendaný too much prioritypriorita
sme pravdepodobne príliš uprednostňovali
06:13
to what I call technicaltechnický engineeringstrojárstvo solutionsriešenie, NewtonianNewtonovskej solutionsriešenie,
takzvané technické, inžinierske riešenia, Newtonské riešenia,
06:16
and not nearlytakmer enoughdosť to the psychologicalpsychologický onesones.
a ani zďaleka nie tie psychologické.
06:20
You know my examplepríklad of the EurostarEurostar.
Poznáte môj príklad Eurostar.
06:23
SixŠesť millionmilión poundslibier spentstrávil to reduceredukovať the journeycesta time
Použili šesť miliónov libier na skrátenie času cesty
06:25
betweenmedzi ParisParíž and LondonLondýn by about 40 minutesminúty.
medzi Parížom a Londýnom o približne 40 minút.
06:27
For 0.01 percentpercento of this moneypeniaze you could have put WiFiWi-Fi on the trainsvlaky,
Za 0,01 percenta tejto sumy ste mohli mať wifi vo vlakoch,
06:31
whichktorý wouldn'tnie have reducedznížený the durationtrvanie of the journeycesta,
čo by síce neskrátilo trvanie cesty,
06:36
but would have improvedzlepšil its enjoymentpotešenie and its usefullnessusefullness farďaleko more.
ale oveľa viac by zvýšil pôžitok z cesty a jej užitočnosť.
06:38
For maybe 10 percentpercento of the moneypeniaze,
Za asi 10 percent peňazí
06:42
you could have paidzaplatil all of the world'ssvete toptop maleMuž and femaleŽena supermodelssupermodelky
by ste mohli zaplatiť elitným modelom a modelkám,
06:44
to walkchôdza up and down the trainvlak handingodovzdanie out freezadarmo ChateauChateau PetrusPetrus to all the passengerscestujúcich.
ktorí by sa prechádzali hore-dole po vlaku a zadarmo rozdávali Chateau Petrus všetkým cestujúcim.
06:48
You'dBy ste still have fivepäť [millionmilión] poundslibier in changezmena,
Stále by vám ostalo 5 miliónov libier
06:53
and people would askopýtať sa for the trainsvlaky to be slowedspomalil down.
a ľudia by prosili, aby vlak spomalil.
06:56
(LaughterSmiech)
(Smiech)
06:59
Why were we not givendaný the chancešanca
Prečo sme nedostali šancu
07:02
to solvevyriešiť that problemproblém psychologicallypsychologicky?
riešiť tento problém zo psychologického hľadiska?
07:05
I think it's because there's an imbalancenerovnováha, an asymmetryasymetria,
Je to kvôli tomu, že podľa mňa je tu istá nerovnováha, asymetria,
07:07
in the way we treatzaobchádzať creativetvorivé, emotionally-drivencitovo-riadený psychologicalpsychologický ideasnápady
v tom, ako sa staviame ku kreatívnym, emocionálne riadeným, psychologickým nápadom
07:10
versusproti the way we treatzaobchádzať rationalracionálne, numericalčíselný, spreadsheet-drivenSpreadsheet-riadený ideasnápady.
oproti racionálnym, numerickým, tabuľkovým nápadom.
07:14
If you're a creativetvorivé persončlovek, I think quitecelkom rightlysprávne,
Ak ste kreatívny človek,
07:20
you have to sharezdieľam all your ideasnápady for approvalschválenie
vaše nápady musia schváliť ľudia,
07:22
with people much more rationalracionálne than you.
ktorí sú oveľa racionálnejší ako vy.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefitcost-benefit analysisanalýza,
Musíte tam ísť a mať analýzu nákladov a prínosov,
07:26
a feasibilityuskutočniteľnosť studyštudovať, an ROINÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ studyštudovať and so forthvpred.
štúdium vhodnosti, štúdium ROI.. a tak ďalej.
07:30
And I think that's probablypravdepodobne right.
A myslím si, že je to správne.
07:33
But this does not applyplatiť the other way around.
Lenže to neplatí naopak.
07:35
People who have an existingexistujúce frameworkrámec,
Ľudia, ktorí pracujú na základe už existujúcich štruktúr,
07:38
an economicekonomický frameworkrámec, an engineeringstrojárstvo frameworkrámec,
ekonomických štruktúr, inžinierskych štruktúr,
07:40
feel that actuallyvlastne logiclogika is its ownvlastný answerodpoveď.
si myslia, že čistá logika je jedinou odpoveďou.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersčísla all seempripadať to addpridať up,
Ale oni nehovoria "Čísla síce hovoria za seba,
07:46
but before I presentprítomný this ideanápad, I'll go and showšou it to some really crazybláznivý people
ale predtým, než prezentujem tento nápad, idem a ukážem ho aj niekoľkým šialeným ľudom,
07:49
to see if they can come up with something better."
či neprídu s niečím lepším."
07:52
And so we, artificiallyumelo I think, prioritizeuprednostniť
Tým pádom umelo uprednostňujeme
07:55
what I'd call mechanisticmechanistické ideasnápady over psychologicalpsychologický ideasnápady.
mechanistické myšlienky nad psychologickými.
07:58
An examplepríklad of a great psychologicalpsychologický ideanápad:
Príklad skvelej psychologickej myšlienky:
08:02
The singlejednoposteľová bestnajlepší improvementzlepšenie in passengercestujúcich satisfactionuspokojenie on the LondonLondýn UndergroundUnderground perza poundlibra spentstrávil
Jednoznačne najvýraznejšie zlepšenie v spokojnosti cestujúcich v londýnskom metre na každú minutú libru
08:05
cameprišiel when they didn't addpridať any extraextra trainsvlaky norani changezmena the frequencykmitočet of the trainsvlaky,
sa nestalo pridaním ďalších spojov, ani zmenou ich frekvencie,
08:10
they put dotbodka matrixmatica displayzobraziť boarddoska on the platformsplošiny.
ale namontovaním monitorov na nástupištiach.
08:15
Because the naturepríroda of a wait
Pretože samotné čakanie
08:18
is not just dependentzávislý on its numericalčíselný qualitykvalita, its durationtrvanie,
nezávisí len od jeho číselnej hodnoty alebo jeho trvania,
08:21
but on the levelhladina of uncertaintyneistota you experienceskúsenosť duringpočas that wait.
ale aj od miery neistoty, ktorú prežívate počas čakania.
08:24
WaitingČakanie sevensedem minutesminúty for a trainvlak with a countdownodpočítavanie clockhodiny
Čakať 7 minút na vlak s odpočítavacími hodinami
08:27
is lessmenej frustratingfrustrujúce and irritatingDráždi
je menej frustrujúce a iritujúce,
08:30
than waitingčakania fourštyri minutesminúty, knuckle-bitingkoleno-hryzenie
ako čakať 4 minúty, kúsajúc si nechty
08:32
going, "When'sKeď je this trainvlak going to damnsakramentsky well arriveprísť?"
s myšlienkou "Kedy už do frasa ten vlak príde?"
08:34
Here'sTu je a beautifulkrásny examplepríklad of a psychologicalpsychologický solutionriešenie deployednasadené in KoreaKórea.
Tu je jeden nádherný príklad psychologického riešenia z Kórey.
08:38
RedČervená trafficprevádzka lightssvetla have a countdownodpočítavanie delayoneskorenie.
Červené dopravné svetlo má odpočítavanie.
08:41
It's provendokázaný to reduceredukovať the accidentnehoda raterýchlosť in experimentspokusy.
A je experimentálne dokázané, že znižuje nehodovosť.
08:44
Why? Because roadcestné ragezlosť, impatiencenetrpezlivosť and generalvšeobecný irritationpodráždenie
Prečo? Lebo hnev, netrpezlivosť a všeobecne podráždenie
08:47
are massivelymasívne reducedznížený when you can actuallyvlastne see the time you have to wait.
sú masívne redukované, ak môžete vidieť, koľko času musíte čakať.
08:50
In ChinaČína, not really understandingporozumenie the principlezásada behindza this,
V Číne, z nie veľmi pochopiteľného dôvodu,
08:55
they appliedaplikovaný the samerovnaký principlezásada to greenzelená trafficprevádzka lightssvetla.
aplikovali rovnaký princíp na zelené dopravné svetlo.
08:58
(LaughterSmiech)
(Smiech)
09:01
WhichKtoré isn't a great ideanápad.
Čo nie je najlepší nápad.
09:04
You're 200 yardsyardov away, you realizerealizovať you've got fivepäť secondssekundy to go, you floorpodlaha it.
Ste 150 metrov ďaleko a uvedomíte si, že máte len 5 sekúnd, dáte plný plyn!
09:07
(LaughterSmiech)
(Smiech)
09:11
The KoreansKórejčania, very assiduouslyvytrvalo, did testtest bothoboje.
Ale Kórejci veľmi usilovne otestovali obe možnosti.
09:13
The accidentnehoda raterýchlosť goeside down when you applyplatiť this to redčervená trafficprevádzka lightssvetla;
Ak sa to aplikuje na červené svetlo, nehodovosť klesá.
09:17
it goeside up when you applyplatiť it to greenzelená trafficprevádzka lightssvetla.
A zvyšuje sa, ak sa to aplikuje na zelené svetlo.
09:20
This is all I'm askingpýta for really in humančlovek decisionrozhodnutie makingmaking,
Skutočne jediné, čo žiadam pri ľudských rozhodovaniach je,
09:23
is the considerationúvaha of these threetri things.
aby sa bral ohľad na tieto tri veci.
09:26
I'm not askingpýta for the completekompletné primacyprednosti of one over the other.
Nežiadam, aby sa jedna z nich úplne nadradila nad druhým.
09:28
I'm merelyiba sayingpríslovie that when you solvevyriešiť problemsproblémy,
Len hovorím, že keď riešite nejaký problém,
09:31
you should look at all threetri of these equallyrovnako
mali by ste sa na všetky tri pozerať rovnako
09:33
and you should seekusilovať as farďaleko as possiblemožný
a mali by ste pátrať tak ďaleko, ako je len možné,
09:35
to find solutionsriešenie whichktorý sitsadnúť in the sweetsladký spotškvrna in the middleprostredný.
aby ste mohli nájsť to správne riešenie v strede.
09:38
If you actuallyvlastne look at a great businessobchodné,
Keď sa pozriete na nejaký veľký biznis,
09:41
you'llbudete nearlytakmer always see all of these threetri things comingPrichádza into playhrať.
skoro vždy vidíte súhru všetkých týchto troch vecí.
09:43
Really, really successfulúspešný businessesbiznis --
Veľmi, veľmi úspešné biznisy --
09:46
GoogleGoogle is great, great technologicaltechnologický successúspech,
Google je skvelý, veľký technologický úspech,
09:49
but it's alsotaktiež basedzaložené on a very good psychologicalpsychologický insightnáhľad:
ale zároveň založený na veľmi dobrom psychologickom základe.
09:51
People believe something that only does one thing
Ľudia veria, že niečo, čo robí len jednu vec,
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elseinak.
je lepšie v tom, čo robí, ako niečo, čo robí to isté a ešte aj niečo iné.
09:58
It's an innatevrodené thing calledvolal goalcieľ dilutionriedenie.
Je to taká prirodzená vec nazývaná "rozriedenie cieľa".
10:02
AyeletAyelet FishbachFishbach has writtenpísaný a paperpapier about this.
Ayelet Fishback napísal o tom vedecký článok.
10:05
EverybodyVšetci elseinak at the time of GoogleGoogle, more or lessmenej,
V čase Googlu sa viacmenej každý
10:07
was tryingsnažia to be a portalPortál.
snažil byť portálom.
10:10
Yes, there's a searchVyhľadávanie functionfunkcie,
Áno, je tam vyhľadávacia funkcia,
10:11
but you alsotaktiež have weatherpočasie, sportsšportové scoresskóre, bitsbity of newsnoviny.
ale máte aj počasie, šport, trochu správ.
10:12
GoogleGoogle understoodchápať that if you're just a searchVyhľadávanie enginemotor,
Google pochopil, že ak ste len vyhľadávač,
10:16
people assumepredpokladať you're a very, very good searchVyhľadávanie enginemotor.
ľudia budú predpokladať, že ste veľmi, veľmi dobrý vyhľadávač.
10:19
All of you know this actuallyvlastne
Všetci to vlastne poznáte.
10:22
from when you go in to buykúpiť a televisiontelevízia.
Keď si idete kúpiť televízor
10:24
And in the shabbiershabbier endkoniec of the rowriadok of flatplochý screenplátno TVsTelevízory
a na úbohom konci radu televízorov s plochou obrazovkou
10:26
you can see are these rathertrochu despisedpohŕdali things calledvolal combinedkombinovaný TVTV and DVDDVD playershráči.
uvidíte tie skôr opovrhované veci nazývané kombinované TV a DVD prehrávače.
10:29
And we have no knowledgevedomosti whatsoevervôbec of the qualitykvalita of those things,
A aj keď nemáme žiadne informácie o kvalite tých vecí,
10:34
but we look at a combinedkombinovaný TVTV and DVDDVD playerprehrávač and we go, "UckUck.
predsa keď sa pozrieme na tie kombinované TV a DVD prehrávače, si povieme "Ughhh,
10:37
It's probablypravdepodobne a bittrocha of a crapblbosť tellytelevíziu and a bittrocha rubbishodpadky as a DVDDVD playerprehrávač."
telka bude asi kus šrotu a takisto aj ten DVD prehrávač."
10:41
So we walkchôdza out of the shopsobchody with one of eachkaždý.
Takže odídeme z obchodu s jedným kusom z každého.
10:46
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsychologický successúspech as it is a technologicaltechnologický one.
Google je tak isto psychologickým úspechom, ako je aj technologickým.
10:48
I proposenavrhnúť that we can use psychologypsychológia to solvevyriešiť problemsproblémy
Navrhujem používať psychológiu na riešenie takých problémov,
10:53
that we didn't even realizerealizovať were problemsproblémy at all.
o ktorých sme ani netušili, že sú vlastne problémami.
10:56
This is my suggestionnávrh for gettingzískavanie people to finishskončiť theirich coursekurz of antibioticsantibiotiká.
Toto je môj návrh na to, aby ste ľudí donútili dobrať celé balenie antibiotík.
10:59
Don't give them 24 whitebiely pillspilulky.
Nedávajte im 24 bielych piluliek.
11:02
Give them 18 whitebiely pillspilulky and sixšesť blueModrá onesones
Dajte im 18 bielych piluliek a 6 modrých
11:05
and tell them to take the whitebiely pillspilulky first and then take the blueModrá onesones.
a povedzte im, aby najprv dobrali biele pilulky a až potom modré.
11:07
It's calledvolal chunkingvytrhávanie.
Nazýva sa to "chunking" (rozkúskovanie).
11:11
The likelihoodpravdepodobnosť that people will get to the endkoniec is much greaterväčšia
Pravdepodobnosť, že ľudia sa dostanú na koniec, je oveľa väčšia,
11:13
when there is a milestonemedzník somewhereniekam in the middleprostredný.
ak je niekde v strede míľnik.
11:16
One of the great mistakeschyby, I think, of economicsekonómie
Jedna z veľkých chýb ekonómie je,
11:19
is it failszlyhá to understandrozumieť that what something is,
že nechápe, že niečo,
11:22
whetherči it's retirementodchod do dôchodku, unemploymentnezamestnanosť, costnáklady,
či už to je dôchodok, nezamestnanosť, náklady,
11:24
is a functionfunkcie, not only of its amountčiastka, but alsotaktiež its meaningzmysel.
nie je len funkcia svojho množstva, ale aj svojho významu.
11:28
This is a tollmýto crossingprechod in BritainBritánie.
Toto je stanovište vyberania mýta vo Veľkej Británii.
11:33
QuiteCelkom oftenčasto queuesfronty happenstať sa at the tollsmýto.
Rady sa tam vytvárajú celkom často.
11:36
SometimesNiekedy you get very, very severeprísny queuesfronty.
Niekedy sa vytvoria veľmi, veľmi dlhé rady.
11:39
You could applyplatiť the samerovnaký principlezásada actuallyvlastne, if you like,
Ten istý princíp môžete aplikovať, ak sa vám to páči,
11:41
to the securityzabezpečenia lanespruhy in airportsletiská.
na bezpečnostné rady na letiskách.
11:43
What would happenstať sa if you could actuallyvlastne payplatiť twicedvakrát as much moneypeniaze to crosskríž the bridgeMost,
Čo by sa stalo, ak by bolo možné zaplatiť dvojitú sumu na to, aby ste mohli prejsť cez most
11:45
but go throughskrz a laneLane that's an expressexpresné laneLane?
a dostať sa na expresnú dráhu?
11:49
It's not an unreasonableneprimerané thing to do. It's an economicallyekonomicky efficientúčinný thing to do.
Nie je to nezmysel. Je to ekonomicky efektívne.
11:51
Time meansprostriedky more to some people than othersostatné.
Čas pre niektorých znamená viac, ako pre ostatných.
11:55
If you're waitingčakania tryingsnažia to get to a jobzamestnania interviewinterview,
Ak čakáte a ste na ceste na pracovný pohovor,
11:57
you'dby si patentlyzjavne payplatiť a couplepár of poundslibier more to go throughskrz the fastrýchly laneLane.
zjavne by ste zaplatili o pár libier viac, len aby ste sa mohli dostať na rýchlu dráhu.
12:00
If you're on the way to visitnávšteva your mothermatka in-lawv-právo,
Ak ste na ceste k svokre,
12:04
you'dby si probablypravdepodobne preferradšej to staypobyt on the left.
pravdepodobne by ste uprednostnili čakanie v rade.
12:07
The only problemproblém is if you introducepredstaviť this economicallyekonomicky efficientúčinný solutionriešenie,
Ale problém je, že keby ste zaviedli toto ekonomicky veľmi efektívne riešenie,
12:11
people hatenenávidieť it.
ľudia by to nenávideli.
12:15
Because they think you're deliberatelyúmyselne creatingvytváranie delaysoneskorenia at the bridgeMost
Mysleli by si, že schválne vytvárate meškania na moste,
12:17
in orderobjednať to maximizemaximalizovať your revenuepríjem,
len aby ste zvýšili príjem,
12:20
and "Why on earthkrajiny should I payplatiť to subsidizedotovať your imcompetenceimcompetence?"
a "Prečo preboha by som mal dotovať vašu neschopnosť?".
12:21
On the other handručné, changezmena the framerám slightlytrochu
Ale na druhej strane, zmeňme trošku rámec
12:25
and createvytvoriť charitablecharitatívne yieldvýťažok managementmanagement,
a vytvorme z toho charitatívny výnos,
12:27
so the extraextra moneypeniaze you get goeside not to the bridgeMost companyspoločnosť, it goeside to charitydobročinnosť,
takže peniaze, ktoré by ste dostali navyše, nešli by firme, ale išli by na charitu,
12:30
and the mentalduševné willingnessochota to payplatiť completelyúplne changeszmeny.
a mentálna ochota ľudí platiť sa úplne zmení.
12:35
You have a relativelypomerne economicallyekonomicky efficientúčinný solutionriešenie,
Máte teda relatívne efektívne ekonomické riešenie,
12:38
but one that actuallyvlastne meetsspĺňa with publicverejnosť approvalschválenie
zároveň také, ktoré sa stretáva aj so súhlasom verejnosti,
12:42
and even a smallmalý degreestupeň of affectionnáklonnosť,
navyše ešte aj s malou mierou ich náklonnosti,
12:44
rathertrochu than beingbytia seenvidieť as bastardybastardy.
a už sa na vás nebudú pozerať ako na bastarda.
12:46
So where economistsekonómovia make the fundamentalzákladné mistakechyba
Ekonómovia teda robia základnú chybu
12:49
is they think that moneypeniaze is moneypeniaze.
v tom, že si myslia, že peniaze sú peniaze.
12:52
ActuallyVlastne my painbolesť experiencedskúsený in payingplatenie fivepäť poundslibier
Bolesť, ktorú vlastne prežívam pri zaplatení 5 libier,
12:55
is not just proportionateprimerané to the amountčiastka,
nie je len primeraná sume,
13:00
but where I think that moneypeniaze is going.
ale tiež tomu, kde si myslím, že tie peniaze pôjdu.
13:02
And I think understandingporozumenie that could revolutionizerevolúciu taxdane policypolitika.
A myslím si, že pochopenie toho by mohlo spôsobiť revolúciu v daňovej politike,
13:04
It could revolutionizerevolúciu the publicverejnosť servicesslužby.
mohlo spôsobiť revolúciu vo verejných službách.
13:07
It could really changezmena things quitecelkom significantlyvýznamne.
Mohlo by to ovplyvniť veci celkom významne.
13:10
Here'sTu je a guy you all need to studyštudovať.
Je tu chlapík, ktorého by ste mali všetci študovať.
13:12
He's an AustrianRakúsky schoolškolské economistekonóm
Rakúsky školský ekonóm,
13:15
who was first activeaktívny in the first halfpolovičná of the 20thth centurystoročia in ViennaViedeň.
ktorý bol prvýkrát aktívny v prvej polovici 20. storočia vo Viedni.
13:16
What was interestingzaujímavý about the AustrianRakúsky schoolškolské
Čo bolo ale zaujímavé na viedenskej škole,
13:22
is they actuallyvlastne grewrástol up alongsidePopri FreudFreud.
je, že vyrastali spolu s Freudom.
13:24
And so they're predominantlyprevažne interestedzáujem in psychologypsychológia.
Takže boli prevažne zaujatí psychológiou.
13:27
They believedpredpokladá that there was a disciplinedisciplína calledvolal praxeologypraxeology,
Verili, že existovala disciplína zvaná praxeológia,
13:29
whichktorý is a priorpred disciplinedisciplína to the studyštudovať of economicsekonómie.
ktorá bola nadradená disciplína ku štúdiu ekonómie.
13:34
PraxeologyPraxeology is the studyštudovať of humančlovek choicevýber, actionakčné and decisionrozhodnutie makingmaking.
Praxeológia je štúdium ľudských volieb, konaní a rozhodovaní.
13:36
I think they're right.
Myslím, že majú pravdu.
13:41
I think the dangernebezpečenstvo we have in today'sdnešný worldsvet
Myslím, že nebezpečenstvo, čo máme dnes vo svete je,
13:43
is we have the studyštudovať of economicsekonómie
že štúdium ekonómie
13:45
considersdomnieva sa itselfsám to be a priorpred disciplinedisciplína to the studyštudovať of humančlovek psychologypsychológia.
sa považuje za nadradenú disciplínu ku štúdiu ľudskej psychológie.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger sayshovorí, "If economicsekonómie isn't behavioralbehaviorálne,
Ale ako Charlie Munger hovorí, " Keď ekonómia nie je behaviorálna,
13:51
I don't know what the hellpeklo is."
tak neviem, čo do pekla je."
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyzaujímavo, believesverí economicsekonómie is just a subsetpodmnožina of psychologypsychológia.
Zaujímavé je, že Von Mises verí, že ekonómia je len podskupina psychológie.
13:56
I think he just refersodkazuje to economicsekonómie as
Myslím, že sa odvoláva na ekonómiu ako
14:03
"the studyštudovať of humančlovek praxeologypraxeology underpod conditionspodmienky of scarcitynedostatok."
"štúdium ľudskej praxeológie v podmienkach nedostatku zdrojov."
14:05
But vonvon MisesMises, amongmedzi manyveľa other things,
Ale von Mises, medzi inými,
14:08
I think usespoužitie an analogyanalógia whichktorý is probablypravdepodobne the bestnajlepší justificationodôvodnenie and explanationvysvetlenie
používa analógiu, ktorá je pravdepodobne najlepším potvrdením a vysvetlením
14:11
for the valuehodnota of marketingmarketing, the valuehodnota of perceivedvnímané valuehodnota
hodnoty marketingu, hodnoty vnímanej hodnoty
14:17
and the factskutočnosť that we should actuallyvlastne treatzaobchádzať it as beingbytia absolutelyabsolútne equivalentekvivalentná
a fakt, že by sme to mali skutočne považovať za úplne rovnocenné
14:20
to any other kinddruh of valuehodnota.
s akýmkoľvek iným typom hodnoty.
14:24
We tendsklon to, all of us -- even those of us who work in marketingmarketing --
Všetci z nás inklinujeme -- dokonca aj tí, ktorí pracujú v oblasti marketingu --
14:26
to think of valuehodnota in two waysspôsoby.
premýšľať o hodnotách dvoma spôsobmi.
14:28
There's the realskutočný valuehodnota,
Existuje reálna hodnota,
14:30
whichktorý is when you make something in a factorytováreň and provideposkytnúť a serviceslužba,
ktorá je, keď ničo vyrobíte v továrni a poskytujete službu,
14:31
and then there's a kinddruh of dubiouspochybné valuehodnota,
a potom je tam druh pochybnej hodnoty,
14:33
whichktorý you createvytvoriť by changingmeniace sa the way people look at things.
ktorú vytvoríte tým, že zmeníte spôsob, ako sa na ne ľudia pozerajú.
14:35
VonVon MisesMises completelyúplne rejectedodmietnuté this distinctionvyznamenanie.
Von Mises odmietol tento rozdiel.
14:38
And he used this followingnasledujúce analogyanalógia.
A použil nasledujúcu analógiu.
14:41
He referreduvedené actuallyvlastne to strangezvláštny economistsekonómovia calledvolal the Frenchfrancúzština PhysiocratsPhysiocrats,
Vlastne sa odvolával na podivných ekonómov nazývaných francúzski fyziokrati,
14:42
who believedpredpokladá that the only truepravdivý valuehodnota was what you extractedextrahované from the landpôda.
ktorí verili, že jediná skutočná hodnota bola tá, ktorú ste vyťažili zo zeme.
14:48
So if you're a shepherdpastier or a quarrymanquarryman or a farmerpoľnohospodár,
Takže, keď ste pastier alebo kamenár v lome alebo farmár,
14:52
you createdvytvoril truepravdivý valuehodnota.
vytvorili ste skutočnú hodnotu.
14:54
If howevervšak, you boughtkúpil some woolvlna from the shepherdpastier
Ak ste však kúpili vlnu od pastiera
14:56
and chargednabitá a premiumPremium for convertingkonverziu it into a hatklobúk,
a opýtali ste zaň viac tým, že ste z nej vyrobili klobúk,
14:59
you weren'tneboli actuallyvlastne creatingvytváranie valuehodnota,
vlastne ste nevytvorili hodnotu,
15:02
you were exploitingvyužívanie the shepherdpastier.
ale vykoristili pastiera.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernmoderný economistsekonómovia make exactlypresne the samerovnaký mistakechyba
Teraz, von Mises tvrdil, že moderní ekonómovia robia presne tú istú chybu
15:06
with regardprihliadnutím to advertisingreklama and marketingmarketing.
v oblasti reklamy a marketingu.
15:10
He sayshovorí, if you runbeh a restaurantreštaurácia,
Vraví, ak prevádzkujete reštauráciu,
15:12
there is no healthyzdravý distinctionvyznamenanie to be madevyrobený
nemôžete vytvoriť zdravý rozdiel
15:15
betweenmedzi the valuehodnota you createvytvoriť by cookingvarenie the foodjedlo
medzi hodnotou, ktorú vytvoríte varením jedla
15:17
and the valuehodnota you createvytvoriť by sweepingzametanie the floorpodlaha.
a hodnotou, ktorú vytvoríte zametaním podlahy.
15:19
One of them createsvytvára, perhapsmožno, the primaryprimárny productvýrobok --
Jedna z nich možno vytvára primárny produkt -
15:21
the thing we think we're payingplatenie for --
vec, za ktorú si myslíme, že platíme -
15:25
the other one createsvytvára a contextkontext
a druhá vytvára kontext,
15:26
withinvnútri whichktorý we can enjoyUžite si to and appreciateoceniť that productvýrobok.
v ktorom si môžeme užívať a oceniť ten produkt.
15:28
And the ideanápad that one of them should actuallyvlastne have prioritypriorita over the other
A myšlienka, že jedna hodnota by mala mať prioritu nad druhou
15:31
is fundamentallyv podstate wrongzle.
je zásadne chybná.
15:34
Try this quickrýchly thought experimentexperiment.
Vyskúšajte si tento rýchly myšlienkový experiment.
15:36
ImaginePredstavte si a restaurantreštaurácia that servesslúžia Michelin-starredHviezdičkami Michelin foodjedlo,
Predstavte si reštauráciu, ktorá servíruje jedlo kvality Michelinovej hviezdy,
15:37
but actuallyvlastne where the restaurantreštaurácia smellsvonia of sewagekal
ale samotná reštaurácia smrdí od splašiek
15:40
and there's humančlovek fecesvýkaly on the floorpodlaha.
a na podlahe sú ľudské fekálie.
15:43
The bestnajlepší thing you can do there to createvytvoriť valuehodnota
V tomto prípade najlepšia vec na vytvorenie hodnoty
15:47
is not actuallyvlastne to improvezdokonaliť the foodjedlo still furtherďalej,
by nebolo ďalšie zdokonalovanie jedla,
15:49
it's to get ridzbaviť of the smellvôňa and cleančistý up the floorpodlaha.
ale zbavenie sa smradu a upratanie podlahy.
15:52
And it's vitalvitálny we understandrozumieť this.
Je nutné toto pochopiť.
15:56
If that seemszdá like some strangezvláštny, abstrusenezrozumiteľný thing,
Ak vám to pripadá čudné a ťažko pochopiteľné,
15:59
in the U.K., the postpošta officekancelária had a 98 percentpercento successúspech raterýchlosť
tak pošta v UK mala 98 percentnú úspešnosť
16:02
at deliveringdodávajúci first-classprvotriedne mailpošta the nextĎalšie day.
v doručení pošty prvej triedy na nasledujúci deň.
16:06
They decidedrozhodol this wasn'tnebol good enoughdosť
Rozhodli sa však, že to nebolo dosť dobré
16:09
and they wanted to get it up to 99.
a chceli to zvýšiť na 99.
16:11
The effortsnaha to do that almosttakmer brokezlomil the organizationorganizácie.
Úsilie, ktoré vynaložili, skoro zlomilo celú organizáciu.
16:13
If at the samerovnaký time you'dby si gonepreč and askedspýtal people,
Ak by ste v tom čase išli a spýtali sa ľudí,
16:17
"What percentagepercento of first-classprvotriedne mailpošta arrivesprichádza the nextĎalšie day?"
"Aké percento pošty prvej triedy sa doručí na ďalší deň?",
16:20
the averagepriemerný answerodpoveď, or the modalmodálne answerodpoveď would have been 50 to 60 percentpercento.
priemerná alebo najčastejšia odpoveď by bola 50 až 60 percent.
16:24
Now if your perceptionvnímanie is much worsehoršie than your realityrealita,
Teraz, ak vnímanie niečoho je oveľa horšie ako skutočnosť,
16:28
what on earthkrajiny are you doing tryingsnažia to changezmena the realityrealita?
prečo, preboha, sa snažíte zmeniť práve skutočnosť?
16:31
That's like tryingsnažia to improvezdokonaliť the foodjedlo in a restaurantreštaurácia that stinkssmrdí.
Je to ako snažiť sa vylepšiť jedlo v reštaurácii, ktorá smrdí.
16:34
What you need to do
Ako prvé potrebujete
16:38
is first of all tell people
ľuďom povedať to,
16:40
that 98 percentpercento of mailpošta getsdostane there the nextĎalšie day, first-classprvotriedne mailpošta.
že 98 percent pošty sa doručí na nasledujúci deň, pošty prvej triedy.
16:42
That's prettypekný good.
To je celkom dobré.
16:46
I would argueargumentovať, in BritainBritánie there's a much better framerám of referencereferencie,
Povedal by som, že v Británii existuje oveľa lepšie porovnanie,
16:48
whichktorý is to tell people
a to je povedať ľuďom,
16:51
that more first-classprvotriedne mailpošta arrivesprichádza the nextĎalšie day
že viac prvotriednej pošty sa doručí na nasledujúci deň
16:52
in the U.K. than in GermanyNemecko.
vo Veľkej Británii, ako v Nemecku.
16:54
Because generallyvšeobecne in BritainBritánie if you want to make us happyšťastný about something,
Lebo vo všeobecnosti, ak chcete v Británii spraviť ľudí šťastnými,
16:56
just tell us we do it better than the GermansNemci.
len im povedzte, že to robia lepšie ako Nemci.
16:59
(LaughterSmiech)
(Smiech)
17:01
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
17:03
ChooseVybrať your framerám of referencereferencie and the perceivedvnímané valuehodnota
Vyberte váš referenčný rámec a vnímanú hodnotu
17:05
and thereforeteda the actualskutočný valuehodnota is completelyúplne tranformedtranformed.
a skutočná hodnota bude tým úplne zmenená.
17:10
It has to be said of the GermansNemci
O Nemcoch ale musíme povedať,
17:13
that the GermansNemci and the Frenchfrancúzština are doing a brilliantbrilantný jobzamestnania
že Nemci a Francúzi robia skvelú prácu
17:15
of creatingvytváranie a unitedzjednotený EuropeEurópa.
na zjednotenie Európy.
17:17
The only thing they don't expectočakávať is they're unitingzjednocujúci EuropeEurópa
Jediná vec, čo asi neočakávajú je, že zjednotia Európu
17:19
throughskrz a sharedzdieľaná mildmierny hatrednenávisť of the Frenchfrancúzština and GermansNemci.
cez spoločnú ľahkú nenávisť voči Francúzom a Nemcom.
17:21
But I'm BritishBritská, that's the way we like it.
Ale ja som Brit, my to máme radi takto.
17:24
What you alsotaktiež noticeoznámenia is that in any casepúzdro our perceptionvnímanie is leakyderavé.
Tiež si môžeme všimnúť, že naše vnímanie je deravé v každom prípade.
17:27
We can't tell the differencerozdiel betweenmedzi the qualitykvalita of the foodjedlo
Nevieme odlíšiť kvalitu jedla
17:32
and the environmentprostredie in whichktorý we consumekonzumovať it.
od kvality prostredia, v ktorom ho konzumujeme.
17:35
All of you will have seenvidieť this phenomenonjav
Všetci pochopíte tento fenomén,
17:37
if you have your carauto washedpremyje or valetedvaleted.
keď si dáta vaše auto umyť alebo vyčistiť z vnútra.
17:39
When you drivepohon away, your carauto feelscíti as if it drivespohony better.
Keď odchádzate, máte pocit, že vaše auto sa riadi lepšie.
17:41
And the reasondôvod for this,
A dôvodom toho je,
17:45
unlesspokiaľ my carauto valets obsluhou mysteriouslyzáhadne is changingmeniace sa the oilolej
teda pokiaľ obsluha mysteriózne nevymenila olej
17:47
and performingpredvádzanie work whichktorý I'm not payingplatenie him for and I'm unawarenevedomý of,
a neuskutočnila práce, za ktoré ste nezaplatili a nie ste si toho vedomí,
17:50
is because perceptionvnímanie is in any casepúzdro leakyderavé.
že naše vnímanie je deravé.
17:53
AnalgesicsAnalgetiká that are brandedznačkové are more effectiveefektívna at reducingredukčné painbolesť
Značkové analgetiká sú efektívnejšie v tlmení bolesti,
17:55
than analgesicsanalgetiká that are not brandedznačkové.
ako analgetiká, ktoré nie sú značkové.
17:59
I don't just mean throughskrz reportedhlásených painbolesť reductionredukcia,
A nemám na mysli len hlásené stlmenie bolesti,
18:02
actualskutočný measuredmerané painbolesť reductionredukcia.
ale skutočne namerané stlmenie bolesti.
18:04
And so perceptionvnímanie actuallyvlastne is leakyderavé in any casepúzdro.
Takže vnímanie v každom prípade je deravé.
18:06
So if you do something that's perceptuallyvnemové badzlý in one respectrešpekt,
Teda, ak robíte niečo, čo je vnímané, ako zlé v jednom ohľade
18:10
you can damagepoškodenie the other.
môžete poškodiť to druhé.
18:14
Thank you very much.
Ďakujem vám veľmi pekne.
18:16
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
18:17
Translated by Livia Fecske
Reviewed by Janka Pazurikova

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com