ABOUT THE SPEAKER
Rebeca Hwang - Investor
Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, investing in solutions for women and empowering their choices.

Why you should listen

Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, which invests in companies in women-led markets where female usage, decision-making and purchasing are crucial to company growth. Hwang is also co-founder of the San Francisco-based startup YouNoodle, which connects top startups with opportunities for growth. She also co-founded Kalei Ventures, a venture fund focused in Latin American startups.

With a background in chemical and civil and environmental engineering from MIT and Stanford, Hwang's work has garnered three US patents, and she has 17 pending patent applications in her portfolio. She has been recognized as one of MIT Tech Review's "Top 35 Global Innovators under 35" and as a Young Global Leader by the World Economic Forum. Hwang serves in the Board of the Global Entrepreneurship Network, which annually runs GEW in 170 countries and gathers 10 million participants. As the co-founder of Cleantech Open, she has helped more than 1,000 cleantech startups raise in excess of $1 billion in external funding. In addition, Hwang is a lecturer at Stanford University and teaches technology entrepreneurship.

More profile about the speaker
Rebeca Hwang | Speaker | TED.com
TED2018

Rebeca Hwang: The power of diversity within yourself

Rebeca Hwang: Fuqia e diversitetit brenda teje

Filmed:
1,588,021 views

Rebeca Hwang ka kaluar një jetë duke ndërruar identitete -- prejardhje Koreane, kulturë Argjentinase, shkollim në Shtetet e Bashkuara -- dhe për një kohë të gjatë ajo kishte vështirësi në gjetjen e një vendi në botë për ta quajtur shtëpi. Por së bashku me këto sfida erdhi një ndërgjegjësim i rëndësishëm: që një formim ndryshe është një avantazh në botën e sotme të globalizuar. Në këtë diskutim personal, Hwang zbulon përfimet e pafundme të të pranuarit e identiteteve tona komplekse -- dhe ndan shpresat e saj për krijimin e një bote ku identitetet nuk përdoren për të veçuar por për të afruar njerëzit së bashku.
- Investor
Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, investing in solutions for women and empowering their choices. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
We're holding hands,
0
861
1783
Ne po shtrëngonim duart,
00:14
staring at the door.
1
2668
1364
duke parë nga dera.
00:16
My siblings and I were waiting
for my mother to come back
2
4374
2938
Motrat e mia dhe unë po prisnim
nënën tonë të kthehej
00:19
from the hospital.
3
7336
1462
nga spitali.
00:20
She was there because my grandmother
had cancer surgery that day.
4
8822
3707
Ajo ishte atje sepse gjyshja ime
ishte operuar nga kanceri atë ditë.
00:26
Finally, the doors opened,
5
14496
2025
Më në fund, dera u hap,
00:29
and she said,
6
17264
1334
dhe ajo tha,
00:30
"She's gone.
7
18622
1208
"Ajo vdiq.
00:31
She's gone."
8
19854
1150
Ajo vdiq."
00:33
She started sobbing and immediately said,
9
21672
2638
Ajo filloi të qante me dënesë dhe
menjëherë tha,
00:36
"We must make arrangements.
10
24334
2190
"Ne duhet të bëjmë përgatitjet.
00:38
Your grandmother's dying wish
was to be buried back home in Korea."
11
26548
5645
Dëshira e vdekjes e gjyshes suaj ishte
të varrosej në shtëpinë e saj në Kore."
00:46
I was barely 12 years old,
and when the shock wore off,
12
34193
3809
Unë isha pothuaj 12 vjeçe,
dhe kur më kaloi tronditja,
00:50
my mother's words were ringing in my ears.
13
38026
3309
fjalët e nënës sime po më
tingëllonin në vesh.
00:53
My grandmother wanted
to be buried back home.
14
41661
3829
Gjyshja ime donte të varrosej
në shtëpinë e saj.
00:58
We had moved from Korea
to Argentina six years prior,
15
46589
5777
Ne ishim shpërngulur nga Korea
në Argjentinë gjashtë vite më parë,
01:04
without knowing any Spanish,
or how we were going to make a living.
16
52390
3591
pa ditur Spanjisht,
ose si do të siguronim jetesën.
01:09
And upon arrival, we were immigrants
who had lost everything,
17
57076
4206
Dhe pas mbërritjes, ishim emigrantë
që kishim humbur gjithçka,
01:13
so we had to work really hard
to rebuild our lives.
18
61306
3501
kështu që duhet të punonim shumë fort
për të rindërtuar jetët tona.
01:16
So it hadn't occurred to me
that after all these years,
19
64831
3624
Nuk më kishte shkuar nder mend
që pas gjithë këtyre viteve,
01:20
back home was still in Korea.
20
68479
2943
shtëpia ime ishte ende në Kore.
01:24
It made me ponder where I would want
to be buried someday,
21
72635
4014
Ajo më bëri të mendoj ku do të doja
të varrosesha një ditë,
01:28
where home was for me,
22
76673
1895
ku ishte shtëpia për mua,
01:30
and the answer was not obvious.
23
78592
2567
dhe përgjigja nuk ishte e qartë.
01:33
And this really bothered me.
24
81183
2319
Dhe kjo vërtetë më shqetësoi.
01:36
So this episode launched
a lifelong quest for my identity.
25
84736
5419
Kështu nga ky episod nisi një
kërkim të përjetshëm për identitetin tim.
01:43
I was born in Korea -- the land of kimchi;
26
91174
3572
Unë kam lindur në Kore -- toka e kimchi;
01:46
raised in Argentina,
27
94770
1834
e rritur në Argjentinë,
01:48
where I ate so much steak
that I'm probably 80 percent cow by now;
28
96628
5667
ku kam ngrënë shumë biftek saqë
ndoshta jam 80 përqind lopë deri tani;
01:54
and I was educated in the US,
29
102319
2118
dhe jam shkolluar në US,
01:56
where I became addicted to peanut butter.
30
104461
2322
ku u fiksova pas gjalpit të kikirikut.
01:59
(Laughter)
31
107086
1300
(Të qeshura)
02:00
During my childhood,
I felt very much Argentinian,
32
108410
3934
Gjatë fëmijërisë,
ndjehesha shumë Argjentinase,
02:04
but my looks betrayed me at times.
33
112368
2660
por pamja ime më tradhëtonte vazhdimisht.
02:07
I remember on the first day
of middle school,
34
115052
3270
Më kujtohet në ditën e parë
të shkollës 9-vjeçare,
02:10
my Spanish literature teacher
came into the room.
35
118346
2708
mësuesja e letërsisë Spanjolle
hyri në klasë.
02:13
She scanned all of my classmates,
36
121078
1987
Ajo pa me vëmëndje të gjithë nxënësit,
02:15
and she said,
37
123089
1175
dhe tha,
02:16
"You -- you have to get a tutor,
38
124288
2549
"Ti -- ti duhet të marrësh
një mësues privat,
02:18
otherwise, you won't pass this class."
39
126861
2859
përndryshe, ti nuk e kalon klasën."
02:21
But by then I was fluent
in Spanish already,
40
129744
3862
Por që atëherë unë flisja rrjedhshëm
Spanjisht,
02:25
so it felt as though I could be
either Korean or Argentinian,
41
133630
5012
kështu ndihesha sikur mund të isha
ose Koreane ose Argjentinase,
02:31
but not both.
42
139270
1402
por jo të dyja.
02:33
It felt like a zero-sum game,
43
141156
2083
Dukej si një lojë me një fitues,
02:35
where I had to give up my old identity
44
143263
2937
ku unë duhej të hiqja dorë
nga identiteti im i vjetër
02:38
to be able to gain or earn a new one.
45
146224
3560
për të qenë e aftë të fitoja një të ri.
02:43
So when I was 18,
I decided to go to Korea,
46
151255
4129
Kur unë isha 18 vjeçe,
vendosa të shkoja në Kore,
02:47
hoping that finally I could find
a place to call home.
47
155408
4054
duke shpresuar se më në fund
do të gjeja një vend që ta quaja shtëpi.
02:51
But there people asked me,
48
159486
1997
Por atje njerëzit më pyesnin,
02:53
"Why do you speak Korean
with a Spanish accent?"
49
161507
3396
"Pse flet koreançe me theks Spanjoll?"
02:56
(Laughter)
50
164927
1024
(Të qeshura)
02:57
And, "You must be Japanese
because of your big eyes
51
165975
3495
Dhe, "Ti duhet të jesh Japoneze
sepse ke sytë e mëdhenj
03:01
and your foreign body language."
52
169494
2010
dhe gjeste të huaja."
03:04
And so it turns out that I was
too Korean to be Argentinian,
53
172101
4823
Kështu zbulova se unë isha
shumë Koreane për të qenë Argjentinase,
03:08
but too Argentinian to be Korean.
54
176948
2130
por shumë Argjentinase
për të qenë Koreane.
03:11
And this was a pivotal realization to me.
55
179970
3267
Dhe ky ishte një arsyetim
i rëndësishëm për mua.
03:15
I had failed to find that place
in the world to call home.
56
183848
4749
Unë kisha dështuar në gjetjen e
atij vendi në botë që quhej shtëpi.
03:20
But how many Japanese-looking Koreans
who speak with a Spanish accent --
57
188621
5520
Po sa Koreanë që duken si Japonezë
që flasin me theks Spanjoll --
03:26
or even more specific,
Argentinian accent --
58
194165
2999
ose akoma dhe më specifike,
me theks Argjentinas --
03:29
do you think are out there?
59
197188
1657
mendoni se ka në botë?
03:31
Perhaps this could be an advantage.
60
199229
3025
Ndoshta ky mund të ishte një avantazh.
03:34
It was easy for me to stand out,
61
202777
2102
Ishte më e lehtë për mua të dallohesha,
03:36
which couldn't hurt in a world
that was rapidly changing,
62
204903
3328
që nuk të dëmton në një botë
që po ndryshonte me shpejtësi,
03:40
where skills could become
obsolete overnight.
63
208255
3047
ku aftësitë mund të vjetëroheshin
gjatë natës.
03:43
So I stopped looking
for that 100 percent commonality
64
211892
6174
Kështu ndalova së kërkuari karakteristikat
e perbashkëta 100 përqind
03:50
with the people that I met.
65
218090
1496
me njerëzit që takoja.
03:51
Instead, I realized that oftentimes,
I was the only overlap
66
219610
6437
Në vend të kësaj unë zbulova se shpesh,
unë isha e vetmja ngjashmëri
03:58
between groups of people that were
usually in conflict with each other.
67
226071
4012
midis grupeve të njerëzve që ishin
zakonisht në konflikt me njëri-tjetrin.
04:03
So with this realization in mind,
68
231130
2918
Kështu me këtë arsyetim në mendje,
04:06
I decided to embrace all
of the different versions of myself --
69
234072
4193
vendosa të pranoja të gjitha
versionet e ndryshme të vetes time --
04:10
even allow myself
to reinvent myself at times.
70
238289
4491
madje i lejoj vetes
të rikrijohem ndonjëherë.
04:15
So for example, in high school,
71
243393
3273
Kështu, për shembull, në gjimnaz,
04:18
I have to confess I was a mega-nerd.
72
246690
2010
më duhet të rrëfej se isha shumë studioze.
04:20
I had no sense of fashion --
thick glasses, simple hairstyle --
73
248724
3603
Nuk dija asgjë rreth modës --
syze të trasha, stil flokësh i thjeshtë --
04:24
you can get the idea.
74
252351
1345
mund ta keni idenë.
04:25
I think, actually, I only had friends
because I shared my homework.
75
253720
4293
Madje, mendoj se kisha shokë vetëm
sepse i jepja detyrat e shtëpisë.
04:30
That's the truth.
76
258037
1150
Kjo është e vërteta.
04:31
But once at university,
77
259627
2032
Por në universitet,
04:33
I was able to find
a new identity for myself,
78
261683
3694
unë arrita të zbuloja
një identitet të ri për veten time,
04:37
and the nerd became a popular girl.
79
265401
3970
dhe vazja studioze u bë
një vajzë e pëlqyer.
04:42
But it was MIT,
80
270036
1186
Por ishte MIT,
04:43
so I don't know if I can take
too much credit for that.
81
271246
2655
kështu nuk e di nëse mund të marr
shumë merita për këtë.
04:45
As they say over there,
82
273925
1605
Ashtu si thuhet,
04:47
"The odds are good,
83
275554
2327
"Mundësitë janë të mira,
04:49
but the goods are odd."
84
277905
2477
por të mirat janë mundësi."
04:52
(Laughter)
85
280700
1648
(Të qeshura)
04:55
I switched majors so many times
that my advisors joked
86
283049
3784
Unë kam ndryshuar deget shumë herë
saqë mësuesit e mi talleshin
04:58
that I should get a degree
in "random studies."
87
286857
2859
se unë duhet të merrja një degë
në "studime të rastit."
05:02
(Laughter)
88
290164
1356
(Të qeshura)
05:03
I told this to my kids.
89
291923
1280
Ja tregova këtë fëmijëve të mi.
05:05
And then over the years, I have gained
a lot of different identities.
90
293227
4575
Dhe pastaj përgjatë viteve kam fituar
identitete të ndryshme.
05:10
I started as an inventor,
entrepreneur, social innovator.
91
298544
3858
Fillova si një shpikëse,
sipërmarrëse, novatore sociale.
05:14
Then I became an investor,
92
302426
3268
Pastaj u bëra investitore,
05:17
a woman in tech,
93
305718
1222
një grua në teknologji,
05:18
a teacher.
94
306964
1259
një mësuese.
05:20
And most recently, I became a mom,
95
308247
2946
Dhe më së fundi, u bëra nënë,
05:23
or as my toddler says repeatedly,
96
311217
3406
ose si i vogli im thotë vazhdimisht,
05:26
"Mom!" day and night.
97
314647
3002
"Mami!" ditë e natë.
05:30
Even my accent was so confused --
98
318978
4737
Madje theksi im ishte shumë konfuz,
05:35
its origin was so obscure,
99
323739
2452
origjina e tij ishte shumë e panjohur,
05:38
that my friends called it, "Rebecanese."
100
326215
2950
saqë shoqet e mia e quanin atë,
"Rebecanese".
05:41
(Laughter)
101
329492
1173
(Të qeshura)
05:43
But reinventing yourself can be very hard.
102
331236
2926
Por të rikrijosh veten mund të jetë
shumë e vështirë.
05:46
You can face a lot of resistance at times.
103
334186
3181
Ti mund të përballësh shumë
rezistencë ndonjëherë.
05:49
When I was nearly done with my PhD,
104
337391
3515
Kur po mbaroja Doktoraturën,
05:52
I got bitten by that entrepreneurial bug.
105
340930
2490
më kapi virusi i sipërmarrjes.
05:55
I was in Silicon Valley,
106
343444
1726
Unë isha në Silicon Valley,
05:57
and so writing a thesis in the basement
didn't seem as interesting
107
345194
5337
dhe kështu të shkruarit e diplomës në
bodrum nuk dukej aq interesante
06:02
as starting my own company.
108
350555
1873
sa hapja e kompanisë sime.
06:04
So I went to my very
traditional Korean parents,
109
352452
3174
Kështu unë shkova te prindërit e mi
koreanë shumë tradicionalë,
06:07
who are here today,
110
355650
1436
që janë sot këtu,
06:09
with the task of letting them know
111
357110
1651
me detyrën se do t'i njoftoja
06:10
that I was going to drop out
from my PhD program.
112
358785
2943
që unë do të hiqja dorë nga
programi i Doktoraturës.
06:14
You see, my siblings and I are the first
generation to go to university,
113
362227
4742
E shikoni, motrat e mia dhe unë jemi
brezi i parë që shkon në universitet,
06:18
so for a family of immigrants,
this was kind of a big deal.
114
366993
3430
kështu për një familje emigrantësh,
kjo ishte një lloj arritje e madhe.
06:22
You can imagine how
this conversation was going to go.
115
370447
2868
Ju mund ta mendoni se si
do të shkonte kjo bisedë.
06:26
But fortunately, I had
a secret weapon with me,
116
374125
3879
Por fatmirësisht, unë kisha
një armë sekrete me vete,
06:30
which was a chart that had
the average income of all of the graduates
117
378028
6874
që ishte një grafik me të ardhurat
mesatare të gjithë të diplomuarve
06:36
from Stanford PhD programs,
118
384926
2258
në programet e Doktoraturës në Stanford,
06:39
and then the average income
of all the dropouts
119
387208
3499
dhe pastaj të ardhurat mesatare
të gjithë të larguarve nga
06:42
from Stanford graduate programs.
120
390731
1766
programet e shkollimit në Stanford.
06:44
(Laughter)
121
392521
1161
(Të qeshura)
06:45
I must tell you -- this chart
was definitely skewed
122
393706
2498
Duhet t'iu them se grafiku pa dyshim
ishte sajuar
06:48
by the founders of Google.
123
396228
1531
nga themeluesit e Google.
06:49
(Laughter)
124
397783
1023
(Të qeshura)
06:50
But my mom looked at the chart,
125
398830
2088
Por nëna ime pa te grafiku,
06:52
and she said,
126
400942
1241
dhe tha,
06:54
"Oh, for you -- follow your passion."
127
402207
3296
"Oh, për ty -- ndiq pasionin tënd."
06:57
(Laughter)
128
405527
1934
(Të qeshura)
06:59
Hi, Mom.
129
407485
1207
Çkemi, mami.
07:02
Now, today my identity quest
is no longer to find my tribe.
130
410132
6524
Tani, sot kërkimi i identitetit tim
nuk është më gjetja e shtëpisë.
07:08
It's more about allowing myself
131
416680
2464
Ajo lidhet më shumë me të
pranuarit e vetes,
07:11
to embrace all of the possible
permutations of myself
132
419168
4113
të pranuarit e të gjithë ndryshimeve
të mundshme të vetes time
07:15
and cultivating diversity within me
133
423305
5232
dhe të kultivuarit e diversitetit
brenda vetes
07:20
and not just around me.
134
428561
2234
dhe jo vetëm rreth meje.
07:23
My boys now are three years
and five months old today,
135
431563
3819
Djemtë e mi sot janë tre vjeç
dhe pesë muajsh,
07:27
and they were already born
with three nationalities
136
435406
3466
dhe ata kanë lindur tashmë
me tre kombësi
07:30
and four languages.
137
438896
1495
dhe katër gjuhë.
07:32
I should mention now that my husband
is actually from Denmark --
138
440919
4617
Duhet të përmend se im shoq
është në fakt nga Danimarka
07:37
just in case I don't have enough
culture shocks in my life,
139
445560
2829
sikur nuk kisha mjaftueshëm
shok kulturor në jetë,
07:40
I decided to marry a Danish guy.
140
448413
2016
vendosa të martohesha me një danez.
07:42
In fact, I think my kids
will be the first Vikings
141
450453
2976
Në fakt, mendoj se fëmijët e mi
do jenë Vikingët e parë
07:45
who will have a hard time
growing a beard when they become older.
142
453453
3508
që do ta kenë të vështirë të
rrisin mjekërr kur të rriten.
07:48
(Laughter)
143
456985
1308
(Të qeshura)
07:50
Yeah, we'll have to work on that.
144
458317
1596
Sigurisht, kemi punë për këtë.
07:51
But I really hope that they will find
that their multiplicity
145
459937
6362
Por unë vërtet shpresoj që ata të
kuptojnë se varieteti i tyre
07:58
is going to open and create a lot of doors
for them in their lives,
146
466323
3406
do t'i krijojë dhe hapë shumë dyer
në jetët e tyre,
08:01
and that they can use this as a way
to find commonality
147
469753
3966
e ata mund ta përdorin këtë si një mënyrë
për të gjetur pika të përbashkëta
08:05
in a world that's
increasingly global today.
148
473743
4613
në një botë që po globalizohet
gjithnjë e më shumë sot.
08:10
I hope that instead of feeling
anxious and worried
149
478380
4111
Unë shpresoj se në vend që të ndihen
në ankth e të merakosur
08:14
that they don't fit in that one box
150
482515
2080
se ata nuk përshtaten në një grup
të caktuar
08:16
or that their identity will become
irrelevant someday,
151
484619
3726
ose që identiteti i tyre do të bëhet
i papërshtatshëm ndonjë ditë,
08:20
that they can feel free to experiment
152
488369
2765
ata të mund të ndjehen të lirë
të eksperimentojnë
08:23
and to take control of their personal
narrative and identity.
153
491158
5425
dhe të kontrollojnë jetën dhe
identitetin e tyre personal.
08:29
I also hope that they will use
their unique combination
154
497371
3121
Gjithashtu shpresoj që ata të përdorin
kombinimin e tyre unik
08:32
of values and languages
and cultures and skills
155
500516
5309
të vlerave dhe gjuhëve dhe
kulturave dhe aftësive
08:37
to help create a world
156
505849
1650
për krijimin e një bote
08:39
where identities are no longer used
to alienate what looks different,
157
507523
5777
ku identitetet nuk përdoren më
për të veçuar çfarë duket ndryshe,
08:45
but rather, to bring together people.
158
513324
3708
por për të mbledhur njerëzit bashkë.
08:49
And most importantly, I really hope
that they find tremendous joy
159
517750
3640
Dhe më e rëndësishmja, unë vërtet
shpresoj që ata të gjejnë shumë gëzim
08:53
in going through these
uncharted territories,
160
521414
4154
gjatë shkeljes në këto
territore të paeksploruara,
08:57
because I know I have.
161
525592
1757
sepse e di që unë kam.
09:01
Now, as for my grandmother,
162
529569
2632
Tani, ashtu si për gjyshen time,
09:04
her last wish was also
her last lesson to me.
163
532225
4298
dëshira e saj e fundit ishte gjithashtu
mësimi i saj i fundit për mua.
09:09
It turns out that it was never
about going back to Korea
164
537088
4597
Zbulova se ajo nuk kishte të bënte
aspak me të kthyerit në Kore
09:13
and being buried there.
165
541709
1649
dhe të varrosurit atje.
09:15
It was about resting next to her son,
166
543382
3669
Ajo donte të varrosej pranë djalit të saj,
09:19
who had died long before
she moved to Argentina.
167
547075
3701
që vdiq shumë përpara se
ajo të shkonte në Argjentinë.
09:23
What mattered to her was not the ocean
168
551714
3875
Ajo që kishte rëndësi për të
nuk ishte oqeani
09:27
that divided her past and new world;
169
555613
3384
që ndante botën e saj të kaluar
nga ajo e reja;
09:32
it was about finding common ground.
170
560098
5429
ajo kishte të bënte me gjetjen
e tokës së përbashkët.
09:37
Thank you.
171
565897
1159
Ju falemnderit.
09:39
(Applause)
172
567080
2560
(Duartrokitje)
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Rebeca Hwang - Investor
Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, investing in solutions for women and empowering their choices.

Why you should listen

Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, which invests in companies in women-led markets where female usage, decision-making and purchasing are crucial to company growth. Hwang is also co-founder of the San Francisco-based startup YouNoodle, which connects top startups with opportunities for growth. She also co-founded Kalei Ventures, a venture fund focused in Latin American startups.

With a background in chemical and civil and environmental engineering from MIT and Stanford, Hwang's work has garnered three US patents, and she has 17 pending patent applications in her portfolio. She has been recognized as one of MIT Tech Review's "Top 35 Global Innovators under 35" and as a Young Global Leader by the World Economic Forum. Hwang serves in the Board of the Global Entrepreneurship Network, which annually runs GEW in 170 countries and gathers 10 million participants. As the co-founder of Cleantech Open, she has helped more than 1,000 cleantech startups raise in excess of $1 billion in external funding. In addition, Hwang is a lecturer at Stanford University and teaches technology entrepreneurship.

More profile about the speaker
Rebeca Hwang | Speaker | TED.com