English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Rebeca Hwang: The power of diversity within yourself

Rebeca Hwang: Fuqia e diversitetit brenda teje

Filmed:
1,316,775 views

Rebeca Hwang ka kaluar një jetë duke ndërruar identitete -- prejardhje Koreane, kulturë Argjentinase, shkollim në Shtetet e Bashkuara -- dhe për një kohë të gjatë ajo kishte vështirësi në gjetjen e një vendi në botë për ta quajtur shtëpi. Por së bashku me këto sfida erdhi një ndërgjegjësim i rëndësishëm: që një formim ndryshe është një avantazh në botën e sotme të globalizuar. Në këtë diskutim personal, Hwang zbulon përfimet e pafundme të të pranuarit e identiteteve tona komplekse -- dhe ndan shpresat e saj për krijimin e një bote ku identitetet nuk përdoren për të veçuar por për të afruar njerëzit së bashku.

- Investor
Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, investing in solutions for women and empowering their choices. Full bio

We're holding hands,
Ne po shtrëngonim duart,
00:12
staring at the door.
duke parë nga dera.
00:14
My siblings and I were waiting
for my mother to come back
Motrat e mia dhe unë po prisnim
nënën tonë të kthehej
00:16
from the hospital.
nga spitali.
00:19
She was there because my grandmother
had cancer surgery that day.
Ajo ishte atje sepse gjyshja ime
ishte operuar nga kanceri atë ditë.
00:20
Finally, the doors opened,
Më në fund, dera u hap,
00:26
and she said,
dhe ajo tha,
00:29
"She's gone.
"Ajo vdiq.
00:30
She's gone."
Ajo vdiq."
00:31
She started sobbing and immediately said,
Ajo filloi të qante me dënesë dhe
menjëherë tha,
00:33
"We must make arrangements.
"Ne duhet të bëjmë përgatitjet.
00:36
Your grandmother's dying wish
was to be buried back home in Korea."
Dëshira e vdekjes e gjyshes suaj ishte
të varrosej në shtëpinë e saj në Kore."
00:38
I was barely 12 years old,
and when the shock wore off,
Unë isha pothuaj 12 vjeçe,
dhe kur më kaloi tronditja,
00:46
my mother's words were ringing in my ears.
fjalët e nënës sime po më
tingëllonin në vesh.
00:50
My grandmother wanted
to be buried back home.
Gjyshja ime donte të varrosej
në shtëpinë e saj.
00:53
We had moved from Korea
to Argentina six years prior,
Ne ishim shpërngulur nga Korea
në Argjentinë gjashtë vite më parë,
00:58
without knowing any Spanish,
or how we were going to make a living.
pa ditur Spanjisht,
ose si do të siguronim jetesën.
01:04
And upon arrival, we were immigrants
who had lost everything,
Dhe pas mbërritjes, ishim emigrantë
që kishim humbur gjithçka,
01:09
so we had to work really hard
to rebuild our lives.
kështu që duhet të punonim shumë fort
për të rindërtuar jetët tona.
01:13
So it hadn't occurred to me
that after all these years,
Nuk më kishte shkuar nder mend
që pas gjithë këtyre viteve,
01:16
back home was still in Korea.
shtëpia ime ishte ende në Kore.
01:20
It made me ponder where I would want
to be buried someday,
Ajo më bëri të mendoj ku do të doja
të varrosesha një ditë,
01:24
where home was for me,
ku ishte shtëpia për mua,
01:28
and the answer was not obvious.
dhe përgjigja nuk ishte e qartë.
01:30
And this really bothered me.
Dhe kjo vërtetë më shqetësoi.
01:33
So this episode launched
a lifelong quest for my identity.
Kështu nga ky episod nisi një
kërkim të përjetshëm për identitetin tim.
01:36
I was born in Korea -- the land of kimchi;
Unë kam lindur në Kore -- toka e kimchi;
01:43
raised in Argentina,
e rritur në Argjentinë,
01:46
where I ate so much steak
that I'm probably 80 percent cow by now;
ku kam ngrënë shumë biftek saqë
ndoshta jam 80 përqind lopë deri tani;
01:48
and I was educated in the US,
dhe jam shkolluar në US,
01:54
where I became addicted to peanut butter.
ku u fiksova pas gjalpit të kikirikut.
01:56
(Laughter)
(Të qeshura)
01:59
During my childhood,
I felt very much Argentinian,
Gjatë fëmijërisë,
ndjehesha shumë Argjentinase,
02:00
but my looks betrayed me at times.
por pamja ime më tradhëtonte vazhdimisht.
02:04
I remember on the first day
of middle school,
Më kujtohet në ditën e parë
të shkollës 9-vjeçare,
02:07
my Spanish literature teacher
came into the room.
mësuesja e letërsisë Spanjolle
hyri në klasë.
02:10
She scanned all of my classmates,
Ajo pa me vëmëndje të gjithë nxënësit,
02:13
and she said,
dhe tha,
02:15
"You -- you have to get a tutor,
"Ti -- ti duhet të marrësh
një mësues privat,
02:16
otherwise, you won't pass this class."
përndryshe, ti nuk e kalon klasën."
02:18
But by then I was fluent
in Spanish already,
Por që atëherë unë flisja rrjedhshëm
Spanjisht,
02:21
so it felt as though I could be
either Korean or Argentinian,
kështu ndihesha sikur mund të isha
ose Koreane ose Argjentinase,
02:25
but not both.
por jo të dyja.
02:31
It felt like a zero-sum game,
Dukej si një lojë me një fitues,
02:33
where I had to give up my old identity
ku unë duhej të hiqja dorë
nga identiteti im i vjetër
02:35
to be able to gain or earn a new one.
për të qenë e aftë të fitoja një të ri.
02:38
So when I was 18,
I decided to go to Korea,
Kur unë isha 18 vjeçe,
vendosa të shkoja në Kore,
02:43
hoping that finally I could find
a place to call home.
duke shpresuar se më në fund
do të gjeja një vend që ta quaja shtëpi.
02:47
But there people asked me,
Por atje njerëzit më pyesnin,
02:51
"Why do you speak Korean
with a Spanish accent?"
"Pse flet koreançe me theks Spanjoll?"
02:53
(Laughter)
(Të qeshura)
02:56
And, "You must be Japanese
because of your big eyes
Dhe, "Ti duhet të jesh Japoneze
sepse ke sytë e mëdhenj
02:57
and your foreign body language."
dhe gjeste të huaja."
03:01
And so it turns out that I was
too Korean to be Argentinian,
Kështu zbulova se unë isha
shumë Koreane për të qenë Argjentinase,
03:04
but too Argentinian to be Korean.
por shumë Argjentinase
për të qenë Koreane.
03:08
And this was a pivotal realization to me.
Dhe ky ishte një arsyetim
i rëndësishëm për mua.
03:11
I had failed to find that place
in the world to call home.
Unë kisha dështuar në gjetjen e
atij vendi në botë që quhej shtëpi.
03:15
But how many Japanese-looking Koreans
who speak with a Spanish accent --
Po sa Koreanë që duken si Japonezë
që flasin me theks Spanjoll --
03:20
or even more specific,
Argentinian accent --
ose akoma dhe më specifike,
me theks Argjentinas --
03:26
do you think are out there?
mendoni se ka në botë?
03:29
Perhaps this could be an advantage.
Ndoshta ky mund të ishte një avantazh.
03:31
It was easy for me to stand out,
Ishte më e lehtë për mua të dallohesha,
03:34
which couldn't hurt in a world
that was rapidly changing,
që nuk të dëmton në një botë
që po ndryshonte me shpejtësi,
03:36
where skills could become
obsolete overnight.
ku aftësitë mund të vjetëroheshin
gjatë natës.
03:40
So I stopped looking
for that 100 percent commonality
Kështu ndalova së kërkuari karakteristikat
e perbashkëta 100 përqind
03:43
with the people that I met.
me njerëzit që takoja.
03:50
Instead, I realized that oftentimes,
I was the only overlap
Në vend të kësaj unë zbulova se shpesh,
unë isha e vetmja ngjashmëri
03:51
between groups of people that were
usually in conflict with each other.
midis grupeve të njerëzve që ishin
zakonisht në konflikt me njëri-tjetrin.
03:58
So with this realization in mind,
Kështu me këtë arsyetim në mendje,
04:03
I decided to embrace all
of the different versions of myself --
vendosa të pranoja të gjitha
versionet e ndryshme të vetes time --
04:06
even allow myself
to reinvent myself at times.
madje i lejoj vetes
të rikrijohem ndonjëherë.
04:10
So for example, in high school,
Kështu, për shembull, në gjimnaz,
04:15
I have to confess I was a mega-nerd.
më duhet të rrëfej se isha shumë studioze.
04:18
I had no sense of fashion --
thick glasses, simple hairstyle --
Nuk dija asgjë rreth modës --
syze të trasha, stil flokësh i thjeshtë --
04:20
you can get the idea.
mund ta keni idenë.
04:24
I think, actually, I only had friends
because I shared my homework.
Madje, mendoj se kisha shokë vetëm
sepse i jepja detyrat e shtëpisë.
04:25
That's the truth.
Kjo është e vërteta.
04:30
But once at university,
Por në universitet,
04:31
I was able to find
a new identity for myself,
unë arrita të zbuloja
një identitet të ri për veten time,
04:33
and the nerd became a popular girl.
dhe vazja studioze u bë
një vajzë e pëlqyer.
04:37
But it was MIT,
Por ishte MIT,
04:42
so I don't know if I can take
too much credit for that.
kështu nuk e di nëse mund të marr
shumë merita për këtë.
04:43
As they say over there,
Ashtu si thuhet,
04:45
"The odds are good,
"Mundësitë janë të mira,
04:47
but the goods are odd."
por të mirat janë mundësi."
04:49
(Laughter)
(Të qeshura)
04:52
I switched majors so many times
that my advisors joked
Unë kam ndryshuar deget shumë herë
saqë mësuesit e mi talleshin
04:55
that I should get a degree
in "random studies."
se unë duhet të merrja një degë
në "studime të rastit."
04:58
(Laughter)
(Të qeshura)
05:02
I told this to my kids.
Ja tregova këtë fëmijëve të mi.
05:03
And then over the years, I have gained
a lot of different identities.
Dhe pastaj përgjatë viteve kam fituar
identitete të ndryshme.
05:05
I started as an inventor,
entrepreneur, social innovator.
Fillova si një shpikëse,
sipërmarrëse, novatore sociale.
05:10
Then I became an investor,
Pastaj u bëra investitore,
05:14
a woman in tech,
një grua në teknologji,
05:17
a teacher.
një mësuese.
05:18
And most recently, I became a mom,
Dhe më së fundi, u bëra nënë,
05:20
or as my toddler says repeatedly,
ose si i vogli im thotë vazhdimisht,
05:23
"Mom!" day and night.
"Mami!" ditë e natë.
05:26
Even my accent was so confused --
Madje theksi im ishte shumë konfuz,
05:30
its origin was so obscure,
origjina e tij ishte shumë e panjohur,
05:35
that my friends called it, "Rebecanese."
saqë shoqet e mia e quanin atë,
"Rebecanese".
05:38
(Laughter)
(Të qeshura)
05:41
But reinventing yourself can be very hard.
Por të rikrijosh veten mund të jetë
shumë e vështirë.
05:43
You can face a lot of resistance at times.
Ti mund të përballësh shumë
rezistencë ndonjëherë.
05:46
When I was nearly done with my PhD,
Kur po mbaroja Doktoraturën,
05:49
I got bitten by that entrepreneurial bug.
më kapi virusi i sipërmarrjes.
05:52
I was in Silicon Valley,
Unë isha në Silicon Valley,
05:55
and so writing a thesis in the basement
didn't seem as interesting
dhe kështu të shkruarit e diplomës në
bodrum nuk dukej aq interesante
05:57
as starting my own company.
sa hapja e kompanisë sime.
06:02
So I went to my very
traditional Korean parents,
Kështu unë shkova te prindërit e mi
koreanë shumë tradicionalë,
06:04
who are here today,
që janë sot këtu,
06:07
with the task of letting them know
me detyrën se do t'i njoftoja
06:09
that I was going to drop out
from my PhD program.
që unë do të hiqja dorë nga
programi i Doktoraturës.
06:10
You see, my siblings and I are the first
generation to go to university,
E shikoni, motrat e mia dhe unë jemi
brezi i parë që shkon në universitet,
06:14
so for a family of immigrants,
this was kind of a big deal.
kështu për një familje emigrantësh,
kjo ishte një lloj arritje e madhe.
06:18
You can imagine how
this conversation was going to go.
Ju mund ta mendoni se si
do të shkonte kjo bisedë.
06:22
But fortunately, I had
a secret weapon with me,
Por fatmirësisht, unë kisha
një armë sekrete me vete,
06:26
which was a chart that had
the average income of all of the graduates
që ishte një grafik me të ardhurat
mesatare të gjithë të diplomuarve
06:30
from Stanford PhD programs,
në programet e Doktoraturës në Stanford,
06:36
and then the average income
of all the dropouts
dhe pastaj të ardhurat mesatare
të gjithë të larguarve nga
06:39
from Stanford graduate programs.
programet e shkollimit në Stanford.
06:42
(Laughter)
(Të qeshura)
06:44
I must tell you -- this chart
was definitely skewed
Duhet t'iu them se grafiku pa dyshim
ishte sajuar
06:45
by the founders of Google.
nga themeluesit e Google.
06:48
(Laughter)
(Të qeshura)
06:49
But my mom looked at the chart,
Por nëna ime pa te grafiku,
06:50
and she said,
dhe tha,
06:52
"Oh, for you -- follow your passion."
"Oh, për ty -- ndiq pasionin tënd."
06:54
(Laughter)
(Të qeshura)
06:57
Hi, Mom.
Çkemi, mami.
06:59
Now, today my identity quest
is no longer to find my tribe.
Tani, sot kërkimi i identitetit tim
nuk është më gjetja e shtëpisë.
07:02
It's more about allowing myself
Ajo lidhet më shumë me të
pranuarit e vetes,
07:08
to embrace all of the possible
permutations of myself
të pranuarit e të gjithë ndryshimeve
të mundshme të vetes time
07:11
and cultivating diversity within me
dhe të kultivuarit e diversitetit
brenda vetes
07:15
and not just around me.
dhe jo vetëm rreth meje.
07:20
My boys now are three years
and five months old today,
Djemtë e mi sot janë tre vjeç
dhe pesë muajsh,
07:23
and they were already born
with three nationalities
dhe ata kanë lindur tashmë
me tre kombësi
07:27
and four languages.
dhe katër gjuhë.
07:30
I should mention now that my husband
is actually from Denmark --
Duhet të përmend se im shoq
është në fakt nga Danimarka
07:32
just in case I don't have enough
culture shocks in my life,
sikur nuk kisha mjaftueshëm
shok kulturor në jetë,
07:37
I decided to marry a Danish guy.
vendosa të martohesha me një danez.
07:40
In fact, I think my kids
will be the first Vikings
Në fakt, mendoj se fëmijët e mi
do jenë Vikingët e parë
07:42
who will have a hard time
growing a beard when they become older.
që do ta kenë të vështirë të
rrisin mjekërr kur të rriten.
07:45
(Laughter)
(Të qeshura)
07:48
Yeah, we'll have to work on that.
Sigurisht, kemi punë për këtë.
07:50
But I really hope that they will find
that their multiplicity
Por unë vërtet shpresoj që ata të
kuptojnë se varieteti i tyre
07:51
is going to open and create a lot of doors
for them in their lives,
do t'i krijojë dhe hapë shumë dyer
në jetët e tyre,
07:58
and that they can use this as a way
to find commonality
e ata mund ta përdorin këtë si një mënyrë
për të gjetur pika të përbashkëta
08:01
in a world that's
increasingly global today.
në një botë që po globalizohet
gjithnjë e më shumë sot.
08:05
I hope that instead of feeling
anxious and worried
Unë shpresoj se në vend që të ndihen
në ankth e të merakosur
08:10
that they don't fit in that one box
se ata nuk përshtaten në një grup
të caktuar
08:14
or that their identity will become
irrelevant someday,
ose që identiteti i tyre do të bëhet
i papërshtatshëm ndonjë ditë,
08:16
that they can feel free to experiment
ata të mund të ndjehen të lirë
të eksperimentojnë
08:20
and to take control of their personal
narrative and identity.
dhe të kontrollojnë jetën dhe
identitetin e tyre personal.
08:23
I also hope that they will use
their unique combination
Gjithashtu shpresoj që ata të përdorin
kombinimin e tyre unik
08:29
of values and languages
and cultures and skills
të vlerave dhe gjuhëve dhe
kulturave dhe aftësive
08:32
to help create a world
për krijimin e një bote
08:37
where identities are no longer used
to alienate what looks different,
ku identitetet nuk përdoren më
për të veçuar çfarë duket ndryshe,
08:39
but rather, to bring together people.
por për të mbledhur njerëzit bashkë.
08:45
And most importantly, I really hope
that they find tremendous joy
Dhe më e rëndësishmja, unë vërtet
shpresoj që ata të gjejnë shumë gëzim
08:49
in going through these
uncharted territories,
gjatë shkeljes në këto
territore të paeksploruara,
08:53
because I know I have.
sepse e di që unë kam.
08:57
Now, as for my grandmother,
Tani, ashtu si për gjyshen time,
09:01
her last wish was also
her last lesson to me.
dëshira e saj e fundit ishte gjithashtu
mësimi i saj i fundit për mua.
09:04
It turns out that it was never
about going back to Korea
Zbulova se ajo nuk kishte të bënte
aspak me të kthyerit në Kore
09:09
and being buried there.
dhe të varrosurit atje.
09:13
It was about resting next to her son,
Ajo donte të varrosej pranë djalit të saj,
09:15
who had died long before
she moved to Argentina.
që vdiq shumë përpara se
ajo të shkonte në Argjentinë.
09:19
What mattered to her was not the ocean
Ajo që kishte rëndësi për të
nuk ishte oqeani
09:23
that divided her past and new world;
që ndante botën e saj të kaluar
nga ajo e reja;
09:27
it was about finding common ground.
ajo kishte të bënte me gjetjen
e tokës së përbashkët.
09:32
Thank you.
Ju falemnderit.
09:37
(Applause)
(Duartrokitje)
09:39
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Rebeca Hwang - Investor
Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, investing in solutions for women and empowering their choices.

Why you should listen

Rebeca Hwang is co-founder and managing director of Rivet Ventures, which invests in companies in women-led markets where female usage, decision-making and purchasing are crucial to company growth. Hwang is also co-founder of the San Francisco-based startup YouNoodle, which connects top startups with opportunities for growth. She also co-founded Kalei Ventures, a venture fund focused in Latin American startups.

With a background in chemical and civil and environmental engineering from MIT and Stanford, Hwang's work has garnered three US patents, and she has 17 pending patent applications in her portfolio. She has been recognized as one of MIT Tech Review's "Top 35 Global Innovators under 35" and as a Young Global Leader by the World Economic Forum. Hwang serves in the Board of the Global Entrepreneurship Network, which annually runs GEW in 170 countries and gathers 10 million participants. As the co-founder of Cleantech Open, she has helped more than 1,000 cleantech startups raise in excess of $1 billion in external funding. In addition, Hwang is a lecturer at Stanford University and teaches technology entrepreneurship.

More profile about the speaker
Rebeca Hwang | Speaker | TED.com