ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Vill du bli mer kreativ? Ta en promenad

Filmed:
3,727,050 views

När vi försöker komma på en ny idé har vi alla ögonblick där vi fastnar. Men enligt forskning av beteende- och pedagogikforskaren Marily Oppezzo så kan en promenad vara allt man behöver för att få sin kreativitet att flöda. I den här snabba, roliga föreläsningen förklarar hon hur promenader kan hjälpa dig att få ut mer av din nästa brainstorming-session.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativekreativ processbearbeta -- you know this --
0
1396
2176
Den kreativa processen -
det här vet ni -
från den första idén
till den slutgiltiga produkten,
00:15
from the first ideaaning to the finalslutlig productprodukt,
1
3596
2211
00:17
is a long processbearbeta.
2
5831
1793
är en lång process.
Den är full av upprepningar,
det krävs mycket förfining,
00:19
It's super-iterativeSuper iterativ, lots of refinementförfining,
3
7648
2739
00:22
bloodblod, sweatsvett, tearstårar and yearsår.
4
10411
2073
blod, svett, tårar och år.
00:24
And we're not sayingsäger
you're going to go out for a walk
5
12508
2559
Och vi säger inte
att du går ut på en promenad
och kommer tillbaka
00:27
and come back with the SistineSixtinska ChapelKapell
in your left handhand.
6
15091
2691
med Sixtinska kapellet
i din vänsterhand.
00:29
So what frameram of the creativekreativ
processbearbeta did we focusfokus on?
7
17806
2688
Vilken del av den kreativa processen
fokuserar vi på?
00:32
Just this first partdel.
8
20518
1466
Bara den första.
00:34
Just brainstormingbrainstorming,
comingkommande up with a newny ideaaning.
9
22008
2569
Bara brainstorming,
att komma på en ny idé.
00:38
We actuallyfaktiskt ransprang fourfyra studiesstudier
with a varietymängd of people.
10
26178
3806
Vi körde faktiskt fyra studier
med en variation av människor.
00:42
You were eitherantingen walkinggående
indoorsinomhus or outdoorsutomhus.
11
30008
2418
Där man antingen
gick inomhus eller utomhus.
00:44
And all of these studiesstudier
foundhittades the samesamma conclusionslutsats.
12
32450
3588
Alla dessa studier
kom till samma slutsats.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayi dag.
13
36062
2654
Jag tänker bara berätta
om en av dem idag.
00:51
One of the teststester we used for creativitykreativitet
was alternatealternativa usesanvändningar.
14
39156
4165
Ett av testen vi använde för kreativitet
var alternativa användningsområden.
00:55
In this testtesta, you have fourfyra minutesminuter.
15
43345
1735
Man hade fyra minuter på sig.
00:57
Your jobjobb is to come up with as manymånga other
wayssätt to use commonallmänning everydayvarje dag objectsföremål
16
45104
3877
Ens jobb var att hitta så många
andra sätt att använda vardagliga saker på
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
som man kunde komma på.
01:02
So, for exampleexempel,
what elseannan would you do with a keynyckel-,
18
50240
2912
Så, till exempel, vad mer
kan man göra med en nyckel,
01:05
other than to use it
for openingöppning up a locklåsa?
19
53176
2417
annat än att använda den
för att öppna ett lås?
Helt tydligt kan man använda den
01:08
ClearlyKlart, you could use it
as a thirdtredje eyeballögongloben for a giraffegiraff, right?
20
56238
3988
som ett tredje öga
åt en giraff, eller hur?
01:12
Maybe. That's sortsortera of interestingintressant,
kindsnäll of newny. But is it creativekreativ?
21
60839
4488
Kanske. Det är lite intressant,
lite nytt. Men är det kreativt?
01:17
So people camekom up with
as manymånga ideasidéer as they could,
22
65765
2687
Folk hittade på
så många idéer de kunde,
01:20
and we had to decidebesluta:
23
68476
1165
och vi behövde bestämma:
01:21
Is this creativekreativ or not?
24
69665
1600
Är det här kreativt eller inte?
01:24
The definitiondefinition of creativitykreativitet
that a lot of people go with
25
72849
2874
Definitionen av kreativitet
som många använder
01:27
is "appropriatelämplig noveltynyhet."
26
75747
1645
är "lämplig ovanlighet."
01:29
For something to be appropriatelämplig,
it has to be realisticrealistiska,
27
77416
3071
För att något ska vara lämpligt
så måste det vara realistiskt,
01:32
so unfortunatelytyvärr, you can't use
a keynyckel- as an eyeballögongloben.
28
80511
3865
så olyckligtvis kan man inte använda
en nyckel som ett öga.
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Bu!
01:37
But "novelroman," the secondandra thing,
is that nobodyingen had to have said it.
30
85592
4847
Men "ovanligt", den andra grejen,
är att ingen annan har sagt det.
01:42
So for us, it had to be appropriatelämplig first,
31
90463
2904
Så för oss behövde det vara lämpligt först
01:45
and then for noveltynyhet,
32
93391
1543
och sedan ovanligt,
01:46
nobodyingen elseannan in the entirehel populationbefolkning
that we surveyedtillfrågade could have said it.
33
94958
3785
så ingen annan av deltagarna
i undersökningen kunde ha sagt det.
01:50
So you mightmakt think you could use
a keynyckel- to scratchrepa somebody'snågons carbil,
34
98767
3699
Så man kanske tycker att man kan
använda en nyckel till att repa någons bil
01:54
but if somebodynågon elseannan said that,
you didn't get creditkreditera for it.
35
102490
2915
men om någon annan sa det,
får man inte beröm för det.
01:57
NeitherVarken of you did.
36
105429
1175
Ingen av er får det.
01:58
HoweverEmellertid, only one personperson said this:
37
106628
2979
Däremot sa bara en person detta:
02:02
"If you were dyingdöende
and it were a murdermörda mysterymysterium,
38
110592
2882
"Om man höll på att dö
och det var ett mordmysterium,
02:05
and you had to carverista the namenamn
of the murderermördare into the groundjord
39
113498
2994
och man behövde karva namnet
på mördaren i marken
02:08
with your dyingdöende wordsord."
40
116516
1587
med sina sista ord."
02:10
One personperson said this.
41
118127
1683
En person sa detta.
02:11
(LaughterSkratt)
42
119834
1101
(Skratt)
02:12
And it's a creativekreativ ideaaning,
because it's appropriatelämplig and it's novelroman.
43
120959
3285
Och det är en kreativ idé, för den är
lämplig och den är ovanlig.
02:16
You eitherantingen did this testtesta and camekom up
with ideasidéer while you were seatedsittande
44
124268
3404
Man gjorde det här testet
och kom på idéer antingen när man satt
02:19
or while you were walkinggående on a treadmilllöpband.
45
127696
2552
eller när man gick på ett löpband.
02:22
(LaughterSkratt)
46
130272
1268
(Skratt)
02:24
They did the testtesta twicedubbelt,
with differentannorlunda objectsföremål.
47
132185
2755
De gjorde testet två gånger
med olika testpersoner.
02:26
ThreeTre groupsgrupper: the first groupgrupp satsat first
48
134964
3083
Tre grupper: den första gruppen
började med att sitta
02:30
and then satsat again for the secondandra testtesta.
49
138071
2843
och sedan satt de igen för nästa test.
02:32
The secondandra groupgrupp satsat first
50
140938
2558
Den andra gruppen satt först
02:35
and then did the secondandra testtesta
while walkinggående on a treadmilllöpband.
51
143520
3343
och gjorde det andra testet
medan de gick på ett löpband.
02:38
The thirdtredje groupgrupp --
and this is interestingintressant --
52
146887
2149
Den tredje gruppen -
och det här är intressant -
02:41
they walkedpromenerade on the treadmilllöpband first,
and then they satsat.
53
149060
2948
de gick först på löpbandet
och sedan satt de.
02:44
OK, so the two groupsgrupper
that satsat togethertillsammans for the first testtesta,
54
152762
3758
Okej, så de två grupperna
som satt ner i första testet,
02:48
they lookedtittade prettySöt similarliknande to eachvarje other,
55
156544
2061
de liknade varandra ganska mycket,
02:50
and they averagedi genomsnitt
about 20 creativekreativ ideasidéer perper personperson.
56
158629
2949
och de fick i genomsnitt
20 kreativa ideér per person.
02:54
The groupgrupp that was walkinggående
on the treadmilllöpband
57
162157
2417
Gruppen som gick på löpbandet
02:56
did almostnästan twicedubbelt as well.
58
164598
1813
fick nästan dubbelt så bra resultat,
02:59
And they were just walkinggående
on a treadmilllöpband in a windowlessfönsterlösa roomrum.
59
167071
3348
och de gick bara på ett löpband
i ett rum utan fönster.
03:04
RememberKom ihåg, they tooktog the testtesta twicedubbelt.
60
172556
2232
Kom ihåg att de gjorde testet två gånger.
03:06
The people who satsat twicedubbelt for that secondandra
testtesta didn't get any better;
61
174812
3694
De personer som satt två gånger
blev inte bättre i det andra testet;
03:10
practiceöva didn't help.
62
178530
1208
övning hjälpte inte.
03:12
But these samesamma people who were sittingSammanträde
and then wentåkte on the treadmilllöpband
63
180313
3335
Men samma människor som satt
och sedan gick på löpbandet
03:15
got a boostBoost from walkinggående.
64
183672
1629
fick ett lyft från att gå.
03:17
Here'sHär är the interestingintressant thing.
65
185325
1527
Här kommer det intressanta.
03:19
The people who were
walkinggående on the treadmilllöpband
66
187565
2058
Personerna som gick på löpbandet
03:21
still had a residuerester effecteffekt of the walkinggående,
67
189647
2761
hade en kvardröjande effekt av gången
03:24
and they were still creativekreativ afterwardsefteråt.
68
192432
1906
och var fortfarande kreativa efterråt.
03:26
So the implicationimplikation of this
is that you should go for a walk
69
194362
3125
Implikationerna av detta
är att du borde ta en promenad
03:29
before your nextNästa bigstor meetingmöte
and just startStart brainstormingbrainstorming right away.
70
197511
3657
innan ditt nästa stora möte
och börja brainstorma på direkten.
03:34
We have fivefem tipsTips for you
71
202673
1512
Vi har fem tips till er,
03:36
that will help make this
the bestbäst effecteffekt possiblemöjlig.
72
204209
3759
som kommer hjälpa till att få det här
till det bästa möjliga resultatet.
03:39
First, you want to pickplocka a problemproblem
or a topicämne to brainstormBrainstorm.
73
207992
4520
Först ska du välja ett problem
eller ett ämne att brainstorma om.
03:44
So, this is not the showerdusch effecteffekt,
74
212536
2109
Det här är inte duscheffekten,
03:46
when you're in the showerdusch
and all of a suddenplötslig,
75
214669
2192
när man duschar och en idé helt plötsligt
03:48
a newny ideaaning popsdyker out of the shampooschampo bottleflaska.
76
216885
2039
poppar ut ur schampoflaskan.
Det här är något
som man tänker på i förtid.
03:50
This is something
you're thinkingtänkande about aheadett huvud of time.
77
218948
2579
De tänker medvetet på
att brainstorma från ett annat perspektiv
03:53
They're intentionallyavsiktligt thinkingtänkande about
brainstormingbrainstorming a differentannorlunda perspectiveperspektiv
78
221551
3563
medan de går.
03:57
on the walk.
79
225138
1330
03:58
SecondlyFör det andra -- I get askedfrågade this a lot:
80
226492
1866
Sedan - jag blir ofta frågad detta:
04:00
Is this OK while runninglöpning?
81
228382
1971
Är det här okej när man joggar?
04:02
Well, the answersvar for me
is that if I were runninglöpning,
82
230377
2818
Svaret för mig är att ifall jag joggar,
04:05
the only newny ideaaning I would have
would be to stop runninglöpning, so ...
83
233219
4326
så skulle den enda nya idén jag fick
vara att sluta jogga, så ...
04:09
(LaughterSkratt)
84
237569
1292
(Skratt)
04:10
But if runninglöpning for you
is a comfortablebekväm pacetakt, good.
85
238885
3121
Men om jogging för dig
är en bekväm hastighet, bra.
04:14
It turnsvarv out, whatevervad som helst physicalfysisk
activityaktivitet is not takingtar a lot of attentionuppmärksamhet.
86
242030
4558
Det visar sig att all fysisk aktivitet
som inte tar mycket
uppmärksamhet fungerar.
04:18
So just walkinggående at a comfortablebekväm
pacetakt is a good choiceval.
87
246612
2799
Så att bara gå i en bekväm hastighet
är ett bra val.
04:22
AlsoOckså, you want to come up with
as manymånga ideasidéer as you can.
88
250576
2766
Dessutom vill du komma på
så många idéer som du kan.
04:25
One keynyckel- of creativitykreativitet
is to not locklåsa on that first ideaaning.
89
253366
3448
En av nycklarna till kreativitet
är att inte fastna för den första idén.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Fortsätt.
04:30
Keep comingkommande up with newny onesettor,
untilfram tills you pickplocka one or two to pursuebedriva.
91
258113
3736
Fortsätt att komma på nya
tills du väljer en
eller två att fullfölja.
Du kanske oroar dig för
att du inte skriver ner dem,
04:35
You mightmakt worryoroa that you don't want
to writeskriva them down,
92
263007
3097
04:38
because what if you forgetglömma them?
93
266128
1835
för tänk om du glömmer dem?
04:39
So the ideaaning here is to speaktala them.
94
267987
1885
Men tanken är att man ska uttala dem.
04:41
EverybodyAlla was speakingtala theirderas newny ideasidéer.
95
269896
1952
Alla talade om sina nya idéer.
04:43
So you can put your headphoneshörlurar on
and recordspela in throughgenom your phonetelefon
96
271872
3740
Så du kan sätta på dig hörlurar
och spela in med din telefon,
04:47
and then just pretendlåtsas you're havinghar
a creativekreativ conversationkonversation, right?
97
275636
3263
och låtsas som att du har
en kreativ konversation, eller hur?
04:50
Because the actspela teater of writingskrift
your ideaaning down is alreadyredan a filterfiltrera.
98
278923
3062
För att skriva ner sin idé
är redan det ett filter i sig:
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughtillräckligt to writeskriva down?"
99
282009
2944
"Är det här bra nog att skriva ner?"
Sedan skriver du ner det.
04:56
And then you writeskriva it down.
100
284977
1327
Så prata om så många som du kan,
spela in dem och tänk på dem senare.
04:58
So just speaktala as manymånga as you can,
recordspela in them and think about them latersenare.
101
286328
3560
Till slut: Gör inte det här för evigt.
05:01
And finallytill sist: don't do this foreverevigt. Right?
102
289912
2442
Om du är på promenad
och idéerna inte kommer till dig,
05:04
If you're on the walk
and that idea'sidé är not comingkommande to you,
103
292378
2886
återvänd till det senare.
05:07
come back to it latersenare at anotherannan time.
104
295288
2016
05:10
I think we're comingkommande up
on a breakha sönder right now,
105
298349
2492
Jag tror att vi närmar oss
en paus just nu,
05:12
so I have an ideaaning:
106
300865
1441
så jag har en idé:
05:14
Why don't you grabhugg a leashkoppel
107
302330
1710
Varför inte ta ett koppel
05:16
and take your thoughtstankar for a walk?
108
304064
2211
och ta ut dina tankar på en promenad?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Tack.
05:20
(ApplauseApplåder)
110
308961
2680
(Applåder)
Translated by Åsa Ericson Östmark
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com