ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Daha yaratıcı olmak mı istiyorsunuz? Yürüyüşe çıkın

Filmed:
3,727,050 views

Yeni bir fikir bulmaya çalışırken hepimizin sıkıştığı zamanlar vardır. Ancak, davranışçı öğrenme alanında çalışan bilim insanı Marily Oppezzo'nun yaptığı araştırmaya göre, kalkıp yürüyüşe çıkmak, yaratıcı fikirlerinizi akıtmak için gereken tek şey olabilir. Bu eğlenceli, hızlı konuşmada, Marily, yürüyüşün, bir sonraki beyin fırtınanızdan en iyi şekilde yararlanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativeyaratıcı processsüreç -- you know this --
0
1396
2176
Yaratıcı süreç --biliyorsunuz--
00:15
from the first ideaFikir to the finalnihai productürün,
1
3596
2211
ilk fikirden son neticeye kadar
00:17
is a long processsüreç.
2
5831
1793
uzun bir süreçtir.
00:19
It's super-iterativeSüper yinelemeli, lots of refinementArıtma,
3
7648
2739
Müthiş tekrar, çok fazla düzeltme,
00:22
bloodkan, sweatter, tearsgözyaşı and yearsyıl.
4
10411
2073
kan, ter, gözyaşı ve yıllar alır.
00:24
And we're not sayingsöz
you're going to go out for a walkyürümek
5
12508
2559
Şunu söylemiyoruz; yürüyüşe çıkacaksınız
00:27
and come back with the SistineSistine ChapelŞapel
in your left handel.
6
15091
2691
ve sol elinizde Sistina Şapel'i
ile geri geleceksiniz.
00:29
So what frameçerçeve of the creativeyaratıcı
processsüreç did we focusodak on?
7
17806
2688
O hâlde biz, yaratıcı sürecin
hangi karesine odaklandık?
00:32
Just this first partBölüm.
8
20518
1466
Sadece bu ilk kısmına.
00:34
Just brainstormingbeyin fırtınası,
cominggelecek up with a newyeni ideaFikir.
9
22008
2569
Sadece beyin fırtınasına,
yeni bir fikir ortaya atmaya.
00:38
We actuallyaslında ranran fourdört studiesçalışmalar
with a varietyvaryete of people.
10
26178
3806
Aslında farklı insanlarla dört
çalışma yürüttük.
00:42
You were eitherya walkingyürüme
indoorskapalı or outdoorsaçık havada.
11
30008
2418
Ya içerde ya da dışarda yürüyorlardı.
00:44
And all of these studiesçalışmalar
foundbulunan the sameaynı conclusionSonuç.
12
32450
3588
Ve tüm bu çalışmalar aynı
sonuca ulaştı.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todaybugün.
13
36062
2654
Bugün size onlardan
birinden bahsedeceğim.
00:51
One of the teststestler we used for creativityyaratıcılık
was alternateAlternatif useskullanımları.
14
39156
4165
Yaratıcılık için kullandığımız testlerden
biri alternatif kullanımlar idi.
00:55
In this testÖlçek, you have fourdört minutesdakika.
15
43345
1735
Bu testte, dört dakikanız var.
00:57
Your job is to come up with as manyçok other
waysyolları to use commonortak everydayher gün objectsnesneleri
16
45104
3877
İşiniz, düşünebileceğiniz kadar çok günlük
nesneyi kullanmanın
pek çok başka yolunu bulmak.
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
01:02
So, for exampleörnek,
what elsebaşka would you do with a keyanahtar,
18
50240
2912
Örneğin, bir anahtarla
bir kilidi açmaktan başka
01:05
other than to use it
for openingaçılış up a lockkilitlemek?
19
53176
2417
ne yapabilirsiniz?
01:08
ClearlyAçıkça, you could use it
as a thirdüçüncü eyeballgöz küresi for a giraffezürafa, right?
20
56238
3988
Açıkçası, zürafa için üçüncü bir göz
küresi olarak kullanabilirsiniz, değil mi?
01:12
Maybe. That's sortçeşit of interestingilginç,
kindtür of newyeni. But is it creativeyaratıcı?
21
60839
4488
Belki. Bu ilginç ve bir anlamda yeni.
Ama yaratıcı mı?
01:17
So people camegeldi up with
as manyçok ideasfikirler as they could,
22
65765
2687
İnsanlar yapabilecekleri pek
çok fikir ürettiler
01:20
and we had to decidekarar ver:
23
68476
1165
ve karar vermek zorundaydık:
01:21
Is this creativeyaratıcı or not?
24
69665
1600
Bu yaratıcı mı değil mi?
01:24
The definitiontanım of creativityyaratıcılık
that a lot of people go with
25
72849
2874
Pek çok insanın bildiği
yaratıcılık tanımı
01:27
is "appropriateuygun noveltyyenilik."
26
75747
1645
"uygun özgünlük" tür.
01:29
For something to be appropriateuygun,
it has to be realisticgerçekçi,
27
77416
3071
Bir şeyin uygun olması için,
gerçekçi olması gerekir,
01:32
so unfortunatelyne yazık ki, you can't use
a keyanahtar as an eyeballgöz küresi.
28
80511
3865
bu yüzden ne yazık ki, bir anahtarı
göz küresi olarak kullanamazsınız.
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Boo!
01:37
But "novelyeni," the secondikinci thing,
is that nobodykimse had to have said it.
30
85592
4847
Ancak "özgün", ikinci şey,
kimse bahsetmedi bile.
01:42
So for us, it had to be appropriateuygun first,
31
90463
2904
Bizim için, önce uygun,
01:45
and then for noveltyyenilik,
32
93391
1543
sonra özgün olmalıydı,
01:46
nobodykimse elsebaşka in the entiretüm populationnüfus
that we surveyedAnketin could have said it.
33
94958
3785
anket yaptığımız tüm popülasyonda
kimse bunu söyleyemedi.
Belki anahtarı birinin arabasını çizmek
için kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz
01:50
So you mightbelki think you could use
a keyanahtar to scratchçizik somebody'sbiri var cararaba,
34
98767
3699
01:54
but if somebodybirisi elsebaşka said that,
you didn't get creditkredi for it.
35
102490
2915
ama eğer bunu başkası söylediyse,
takdir edilmezdiniz.
Hiçbiriniz bunu yapmadı.
01:57
NeitherNe of you did.
36
105429
1175
01:58
HoweverAncak, only one personkişi said this:
37
106628
2979
Ancak, tek bir kişi şunu söyledi:
02:02
"If you were dyingölen
and it were a murdercinayet mysterygizem,
38
110592
2882
"Eğer ölüyorsanız ve bu gizemli
bir cinayetse
02:05
and you had to carveoymak the nameisim
of the murdererkatil into the groundzemin
39
113498
2994
ve katilin adını son sözleriniz olarak
02:08
with your dyingölen wordskelimeler."
40
116516
1587
yere kazımak zorundaysanız."
02:10
One personkişi said this.
41
118127
1683
Bir kişi bunu söyledi.
02:11
(LaughterKahkaha)
42
119834
1101
(Gülüşmeler)
02:12
And it's a creativeyaratıcı ideaFikir,
because it's appropriateuygun and it's novelyeni.
43
120959
3285
Ve bu bir yaratıcı fikir,
çünkü uygun ve özgün.
02:16
You eitherya did this testÖlçek and camegeldi up
with ideasfikirler while you were seatedoturmuş
44
124268
3404
Siz bu testi yaptınız ve belki
ya oturduğunuz yerden
02:19
or while you were walkingyürüme on a treadmillkoşu bandı.
45
127696
2552
ya da koşu bandında yürürken
fikirler ürettiniz.
02:22
(LaughterKahkaha)
46
130272
1268
(Gülüşmeler)
02:24
They did the testÖlçek twiceiki defa,
with differentfarklı objectsnesneleri.
47
132185
2755
Testi, farklı nesnelerle
iki kez yaptılar.
02:26
ThreeÜç groupsgruplar: the first groupgrup satoturdu first
48
134964
3083
Üç grupta, birinci grup önce oturdu
02:30
and then satoturdu again for the secondikinci testÖlçek.
49
138071
2843
ve ikinci testte de oturdu.
02:32
The secondikinci groupgrup satoturdu first
50
140938
2558
İkinci grup önce oturdu
02:35
and then did the secondikinci testÖlçek
while walkingyürüme on a treadmillkoşu bandı.
51
143520
3343
ve ikinci testi koşu bandında
yürürken yaptılar.
02:38
The thirdüçüncü groupgrup --
and this is interestingilginç --
52
146887
2149
Üçüncü grup -- bu ilginç --
02:41
they walkedyürüdü on the treadmillkoşu bandı first,
and then they satoturdu.
53
149060
2948
önce koşu bandında yürüdü ve
sonra oturdu.
02:44
OK, so the two groupsgruplar
that satoturdu togetherbirlikte for the first testÖlçek,
54
152762
3758
Birinci testte oturan iki grup,
02:48
they lookedbaktı prettygüzel similarbenzer to eachher other,
55
156544
2061
birbirlerine çok benziyorlardı
02:50
and they averagedortalama olarak
about 20 creativeyaratıcı ideasfikirler perbaşına personkişi.
56
158629
2949
ve ortalama her bir kişi
20 yaratıcı fikir üretti.
02:54
The groupgrup that was walkingyürüme
on the treadmillkoşu bandı
57
162157
2417
Koşu bandında yürüyen grup
02:56
did almostneredeyse twiceiki defa as well.
58
164598
1813
iki kez yaptı.
02:59
And they were just walkingyürüme
on a treadmillkoşu bandı in a windowlesspenceresiz roomoda.
59
167071
3348
Ve sadece yürüyorlardı,
penceresiz bir odada bir koşu bandında.
03:04
RememberHatırlıyorum, they tookaldı the testÖlçek twiceiki defa.
60
172556
2232
Unutmayın, testi iki kez aldılar.
03:06
The people who satoturdu twiceiki defa for that secondikinci
testÖlçek didn't get any better;
61
174812
3694
İkinci testte iki kez oturan kişiler
iyi yapamadılar;
03:10
practiceuygulama didn't help.
62
178530
1208
pratik işe yaramadı.
03:12
But these sameaynı people who were sittingoturma
and then wentgitti on the treadmillkoşu bandı
63
180313
3335
Ancak oturan ve sonra koşu bandına
yönelen bu aynı kişiler,
03:15
got a boostalttan yukarıya ittirmek from walkingyürüme.
64
183672
1629
yürüyüşten destek aldılar.
03:17
Here'sİşte the interestingilginç thing.
65
185325
1527
İşte bu ilginç.
03:19
The people who were
walkingyürüme on the treadmillkoşu bandı
66
187565
2058
Koşu bandında yürümekte olan insanlarda
03:21
still had a residuekalıntı effectEfekt of the walkingyürüme,
67
189647
2761
hâlâ yürümenin kalıntı etkisi vardı
03:24
and they were still creativeyaratıcı afterwardssonradan.
68
192432
1906
ve sonrasında hâlâ yaratıcıydılar.
03:26
So the implicationdolaylı of this
is that you should go for a walkyürümek
69
194362
3125
Öyleyse bundan çıkarılan sonuç,
büyük bir toplantıdan önce
03:29
before your nextSonraki bigbüyük meetingtoplantı
and just startbaşlama brainstormingbeyin fırtınası right away.
70
197511
3657
yürüyüşe çıkmanız ve hemen beyin
fırtınasına başlamanız.
03:34
We have fivebeş tipsİpuçları for you
71
202673
1512
Size beş tavsiyemiz var
03:36
that will help make this
the besten iyi effectEfekt possiblemümkün.
72
204209
3759
ki bunlar durumu daha etkili
kılmanıza yardım edecek.
03:39
First, you want to pickalmak a problemsorun
or a topickonu to brainstormbeyin fırtınası.
73
207992
4520
İlk olarak, beyin fırtınası için
bir sorun veya konu seçin.
03:44
So, this is not the showerduş effectEfekt,
74
212536
2109
Bu duş etkisi değil,
03:46
when you're in the showerduş
and all of a suddenani,
75
214669
2192
duştayken aniden şampuan
şişesinden
03:48
a newyeni ideaFikir popsPOP'ları out of the shampooşampuan bottleşişe.
76
216885
2039
yeni bir fikir çıkıversin.
03:50
This is something
you're thinkingdüşünme about aheadönde of time.
77
218948
2579
Bu şimdiden düşündüğünüz bir şey.
03:53
They're intentionallykasten thinkingdüşünme about
brainstormingbeyin fırtınası a differentfarklı perspectiveperspektif
78
221551
3563
Onlar yürürken, farklı bir bakış açısı
hakkında beyin fırtınası yapmayı
03:57
on the walkyürümek.
79
225138
1330
isteyerek düşünüyorlar.
03:58
Secondlyİkinci olarak -- I get askeddiye sordu this a lot:
80
226492
1866
İkinci olarak -- Bu bana çok soruluyor:
04:00
Is this OK while runningkoşu?
81
228382
1971
Koşarken de olur mu?
04:02
Well, the answerCevap for me
is that if I were runningkoşu,
82
230377
2818
Bana göre bunun cevabı,
eğer ben koşsaydım,
04:05
the only newyeni ideaFikir I would have
would be to stop runningkoşu, so ...
83
233219
4326
bulacağım tek yeni fikir,
koşmayı bırakmak olurdu...
04:09
(LaughterKahkaha)
84
237569
1292
(Gülüşmeler)
04:10
But if runningkoşu for you
is a comfortablerahat pacehız, good.
85
238885
3121
Ama size göre koşmak, rahat
bir hız ise, tamam.
04:14
It turnsdönüşler out, whateverher neyse physicalfiziksel
activityaktivite is not takingalma a lot of attentionDikkat.
86
242030
4558
Hangi fiziksel aktivite çok dikkat
çekmiyorsa.
04:18
So just walkingyürüme at a comfortablerahat
pacehız is a good choiceseçim.
87
246612
2799
Öyleyse, rahat bir hızda yürümek
iyi bir seçim.
Ayrıca, bulabileceğiniz kadar çok
fikir bulmak istiyorsunuz.
04:22
AlsoAyrıca, you want to come up with
as manyçok ideasfikirler as you can.
88
250576
2766
04:25
One keyanahtar of creativityyaratıcılık
is to not lockkilitlemek on that first ideaFikir.
89
253366
3448
Yaratıcılığın bir anahtarı,
birinci fikre kilitlenmemek.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Devam edin.
04:30
Keep cominggelecek up with newyeni onesolanlar,
untila kadar you pickalmak one or two to pursuesürdürmek.
91
258113
3736
Yeni fikirler bulmaya devam edin,
ta ki bir ya da iki tanesini seçene kadar.
04:35
You mightbelki worryendişelenmek that you don't want
to writeyazmak them down,
92
263007
3097
Onları yazmadığınız için
endişelenebilirsiniz,
04:38
because what if you forgetunutmak them?
93
266128
1835
çünkü unutursunuz diye.
04:39
So the ideaFikir here is to speakkonuşmak them.
94
267987
1885
Buradaki fikir, onları seslendirin.
04:41
EverybodyHerkes was speakingkonuşuyorum theironların newyeni ideasfikirler.
95
269896
1952
Herkes kendi yeni fikrini seslendiriyor.
04:43
So you can put your headphoneskulaklıklar on
and recordkayıt throughvasitasiyla your phonetelefon
96
271872
3740
Kulaklıklarınızı takın ve konuştuklarınızı
telefonunuza kaydedin
04:47
and then just pretendtaklit you're havingsahip olan
a creativeyaratıcı conversationkonuşma, right?
97
275636
3263
ve yaratıcı bir konuşma yapıyormuşsunuz
gibi davranın.
04:50
Because the actdavranmak of writingyazı
your ideaFikir down is alreadyzaten a filterfiltre.
98
278923
3062
Çünkü fikrinizi bir yere yazmanız
zaten bir filtredir.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughyeterli to writeyazmak down?"
99
282009
2944
Şöyle düşüneceksiniz:
"Bu yazmaya değecek kadar iyi mi?"
04:56
And then you writeyazmak it down.
100
284977
1327
Sonra yazacaksınız.
04:58
So just speakkonuşmak as manyçok as you can,
recordkayıt them and think about them latersonra.
101
286328
3560
Mümkün olduğu kadar çok konuşun,
onları kaydedin ve sonra üzerinde düşünün.
Ve son olarak: bunu ebediyen
yapmayacaksınız, değil mi?
05:01
And finallyen sonunda: don't do this foreversonsuza dek. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkyürümek
and that idea'sfikir 's not cominggelecek to you,
103
292378
2886
Eğer yürürken aklınıza
bir fikir gelmiyorsa,
05:07
come back to it latersonra at anotherbir diğeri time.
104
295288
2016
daha sonra tekrar deneyin.
05:10
I think we're cominggelecek up
on a breakkırılma right now,
105
298349
2492
Sanırım şimdi ara verme zamanı geliyor,
05:12
so I have an ideaFikir:
106
300865
1441
bir fikrim var:
05:14
Why don't you grabkapmak a leashkira kontratı
107
302330
1710
Neden bir tasmayı elinize alıp
05:16
and take your thoughtsdüşünceler for a walkyürümek?
108
304064
2211
düşüncelerinizi yürüyüşe çıkarmıyorsunuz?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Teşekkür ederim.
05:20
(ApplauseAlkış)
110
308961
2680
(Alkışlar)
Translated by Gülsüm Öztürk
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com