ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Марилі Оппеццо: Хочете бути креативнішим? Прогуляйтесь.

Filmed:
3,727,050 views

Коли ми намагаємось вигадати якусь ідею, буває момент, коли ми всі застрягаємо. Але, на думку Марилі Оппеццо, науковця-біхевіориста і дослідниці процесу навчання, іноді встати і прогулятись - це все, що потрібно для відновлення творчих сил. У цій веселій, швидкій промові вона пояснює, як прогулянка може допомогти вам максимально ефективно використати свій наступний мозковий штурм.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativeкреативний processпроцес -- you know this --
0
1396
2176
Ви знаєте, що творчий процес -
00:15
from the first ideaідея to the finalфінал productпродукт,
1
3596
2211
від першої ідеї до кінцевого результату -
00:17
is a long processпроцес.
2
5831
1793
забирає досить багато часу.
00:19
It's super-iterativeсупер-ітераційний, lots of refinementуточнення,
3
7648
2739
Він вимагає багато
спроб, вдосконалень,
00:22
bloodкров, sweatПіт, tearsсльози and yearsроків.
4
10411
2073
крові, поту, сліз і років.
00:24
And we're not sayingкажучи
you're going to go out for a walkходити
5
12508
2559
І я не кажу, що пішовши
на прогулянку,
ви повернетесь з Сікстинською
капелою в руках.
00:27
and come back with the SistineСікстинської ChapelКаплиця
in your left handрука.
6
15091
2691
Отже, на якому етапі творчого процесу
ми зосередились?
00:29
So what frameрамка of the creativeкреативний
processпроцес did we focusфокус on?
7
17806
2688
00:32
Just this first partчастина.
8
20518
1466
На першій частині.
00:34
Just brainstormingмозковий штурм,
comingприходить up with a newновий ideaідея.
9
22008
2569
Тобто, коли під час мозкового
штурму виникає нова ідея.
Ми провели 4 дослідження,
залучивши багатьох різних учасників.
00:38
We actuallyнасправді ranбіг fourчотири studiesнавчання
with a varietyрізноманітність of people.
10
26178
3806
00:42
You were eitherабо walkingходити
indoorsв приміщенні or outdoorsна відкритому повітрі.
11
30008
2418
Вони гуляли або в приміщенні,
або надворі.
00:44
And all of these studiesнавчання
foundзнайдено the sameтой же conclusionвисновок.
12
32450
3588
І всі дослідження показали
однаковий результат.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayсьогодні.
13
36062
2654
Я розповім лише про одне з них.
00:51
One of the testsтести we used for creativityтворчість
was alternateальтернативний usesвикористовує.
14
39156
4165
Ми використовували один із тестів на
творчість - пошук альтернатив.
00:55
In this testтест, you have fourчотири minutesхвилин.
15
43345
1735
На завдання відводиться 4 хвилини,
00:57
Your jobробота is to come up with as manyбагато хто other
waysшляхи to use commonзагальний everydayкожен день objectsоб'єкти
16
45104
3877
і учасники мають назвати якнайбільше
способів використання якогось
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
звичайного предмета.
01:02
So, for exampleприклад,
what elseінакше would you do with a keyключ,
18
50240
2912
Наприклад, що ще можна робити з ключем,
01:05
other than to use it
for openingвідкриття up a lockзамок?
19
53176
2417
окрім відкривання замка?
01:08
ClearlyЧітко, you could use it
as a thirdтретій eyeballочного яблука for a giraffeGiraffe, right?
20
56238
3988
Зрозуміло, що його можна використовувати
як третє очне яблуко в жирафи, чи не так?
01:12
Maybe. That's sortсортувати of interestingцікаво,
kindдоброзичливий of newновий. But is it creativeкреативний?
21
60839
4488
Можливо. Ця ідея цікава, це щось нове.
Але ж наскільки вона творча?
01:17
So people cameприйшов up with
as manyбагато хто ideasідеї as they could,
22
65765
2687
Отримавши від учасників
перелік всіх вигаданих ними ідей,
01:20
and we had to decideвирішувати:
23
68476
1165
нам треба було вирішити:
01:21
Is this creativeкреативний or not?
24
69665
1600
креативні ці ідеї чи ні?
01:24
The definitionвизначення of creativityтворчість
that a lot of people go with
25
72849
2874
Багатьом людям відоме
таке визначення креативності:
01:27
is "appropriateвідповідний noveltyновизна."
26
75747
1645
це "корисна новизна".
01:29
For something to be appropriateвідповідний,
it has to be realisticреалістичні,
27
77416
3071
Креатив повинен бути доречним,
реалістичним,
01:32
so unfortunatelyна жаль, you can't use
a keyключ as an eyeballочного яблука.
28
80511
3865
а значить, на жаль, ми не зможемо
використати ключ як очне яблуко.
01:36
BooБу!
29
84400
1168
Фу!
01:37
But "novelРоман," the secondдругий thing,
is that nobodyніхто had to have said it.
30
85592
4847
Але є ще друга ознака - "новизна",
про яку ніхто не міг нічого сказати.
01:42
So for us, it had to be appropriateвідповідний first,
31
90463
2904
Тож для нас на першому місці
стоїть корисність,
01:45
and then for noveltyновизна,
32
93391
1543
і лише на другому - новизна.
01:46
nobodyніхто elseінакше in the entireцілий populationнаселення
that we surveyedопитаних could have said it.
33
94958
3785
Серед усіх учасників, яких ми опитали,
була саме така картина.
01:50
So you mightможе think you could use
a keyключ to scratchподряпати somebody'sхтось carмашина,
34
98767
3699
Ви б могли подумати, що ключем можна
подряпати чиюсь машину,
01:54
but if somebodyхтось elseінакше said that,
you didn't get creditкредит for it.
35
102490
2915
але якби це сказав хтось інший,
ви б не схвалили таку ідею.
01:57
NeitherНі of you did.
36
105429
1175
Та й ніхто б не схвалив.
01:58
HoweverОднак, only one personлюдина said this:
37
106628
2979
Проте, лише один з учасників
запропонував таке:
02:02
"If you were dyingвмирає
and it were a murderвбивство mysteryтаємниця,
38
110592
2882
"Якби ви стали жертвою вбивства,
здійсненого без свідків,
02:05
and you had to carveвирізати the nameім'я
of the murdererвбивця into the groundземля
39
113498
2994
то перед смертю варто б було
видряпати ім'я вбивці
02:08
with your dyingвмирає wordsслова."
40
116516
1587
ключем на землі".
02:10
One personлюдина said this.
41
118127
1683
Одна людина назвала таку ідею.
02:11
(LaughterСміх)
42
119834
1101
(Сміх)
02:12
And it's a creativeкреативний ideaідея,
because it's appropriateвідповідний and it's novelРоман.
43
120959
3285
І це творча ідея: вона корисна і нова.
02:16
You eitherабо did this testтест and cameприйшов up
with ideasідеї while you were seatedсидять
44
124268
3404
Частина учасників генерувала ідеї,
сидячи на місці,
02:19
or while you were walkingходити on a treadmillбігова доріжка.
45
127696
2552
а інша частина -
прогулюючись на біговій доріжці.
02:22
(LaughterСміх)
46
130272
1268
(Сміх)
02:24
They did the testтест twiceдвічі,
with differentінший objectsоб'єкти.
47
132185
2755
Кожен учасник пройшов тест двічі,
з різними предметами.
02:26
ThreeТри groupsгрупи: the first groupгрупа satсидів first
48
134964
3083
Було три групи: перша група
генерувала ідеї сидячи
02:30
and then satсидів again for the secondдругий testтест.
49
138071
2843
і під час першої, і під час другої спроб.
02:32
The secondдругий groupгрупа satсидів first
50
140938
2558
Друга група першу спробу
робила сидячи,
02:35
and then did the secondдругий testтест
while walkingходити on a treadmillбігова доріжка.
51
143520
3343
а другу - походжаючи
на біговій доріжці.
02:38
The thirdтретій groupгрупа --
and this is interestingцікаво --
52
146887
2149
Третя група -
її результат дуже цікавий -
02:41
they walkedпішов on the treadmillбігова доріжка first,
and then they satсидів.
53
149060
2948
спершу була на біговій доріжці,
а потім сиділа.
02:44
OK, so the two groupsгрупи
that satсидів togetherразом for the first testтест,
54
152762
3758
Отже, дві групи, які сиділи разом
під час першої спроби,
02:48
they lookedподивився prettyкрасиво similarподібний to eachкожен other,
55
156544
2061
показали дуже подібні результати,
02:50
and they averagedусереднені
about 20 creativeкреативний ideasідеї perза personлюдина.
56
158629
2949
і в середньому, вони генерували
20 творчих ідей на людину.
02:54
The groupгрупа that was walkingходити
on the treadmillбігова доріжка
57
162157
2417
У групи ж, яка була на біговій доріжці,
02:56
did almostмайже twiceдвічі as well.
58
164598
1813
цей показник був вдвічі вищим.
02:59
And they were just walkingходити
on a treadmillбігова доріжка in a windowlessбез вікна roomкімната.
59
167071
3348
А вони просто ходили по біговій доріжці
в кімнаті без вікна.
Нагадую, всі учасники
проходили тест двічі.
03:04
RememberПам'ятайте, they tookвзяв the testтест twiceдвічі.
60
172556
2232
Люди, які обидві спроби робили сидячи,
другий тест зробили не краще;
03:06
The people who satсидів twiceдвічі for that secondдругий
testтест didn't get any better;
61
174812
3694
03:10
practiceпрактика didn't help.
62
178530
1208
практика не допомогла.
03:12
But these sameтой же people who were sittingсидячи
and then wentпішов on the treadmillбігова доріжка
63
180313
3335
Але ті ж люди, які сиділи, а потім ходили
по біговій доріжці,
03:15
got a boostімпульс from walkingходити.
64
183672
1629
поліпшили свою продуктивність.
03:17
Here'sОсь the interestingцікаво thing.
65
185325
1527
Ще одна цікава річ:
03:19
The people who were
walkingходити on the treadmillбігова доріжка
66
187565
2058
у тих, котрі спершу
були на біговій доріжці,
03:21
still had a residueзалишок effectефект of the walkingходити,
67
189647
2761
все ще залишався ефект від ходьби,
і під час другої спроби
03:24
and they were still creativeкреативний afterwardsпізніше.
68
192432
1906
їхня висока креативність зберігалась.
03:26
So the implicationнаслідки of this
is that you should go for a walkходити
69
194362
3125
Це веде до висновку - перед
наступною важливою нарадою
03:29
before your nextдалі bigвеликий meetingзустріч
and just startпочати brainstormingмозковий штурм right away.
70
197511
3657
вам слід прогулятись, і зайнятись
під час прогулянки мозковим штурмом.
03:34
We have fiveп'ять tipsпоради for you
71
202673
1512
Я можу вам дати п'ять порад,
03:36
that will help make this
the bestнайкраще effectефект possibleможливий.
72
204209
3759
які допоможуть досягти
найкращого ефекту.
03:39
First, you want to pickпідібрати a problemпроблема
or a topicтема to brainstormмозковий штурм.
73
207992
4520
Перше, бажано вибрати проблему,
або тему для мозкового штурму.
03:44
So, this is not the showerдуш effectефект,
74
212536
2109
Не слід покладатись
на несподіваний ефект,
03:46
when you're in the showerдуш
and all of a suddenраптовий,
75
214669
2192
скажімо, що, приймаючи душ
ви раптово побачите
03:48
a newновий ideaідея popsPops out of the shampooШампунь bottleпляшка.
76
216885
2039
нову ідею в баночці від шампуню.
Насправді, ґрунт для нових
ідей готується заздалегідь.
03:50
This is something
you're thinkingмислення about aheadвперед of time.
77
218948
2579
Учасники на прогулянці навмисно
обмірковували проблему з іншої
03:53
They're intentionallyнавмисно thinkingмислення about
brainstormingмозковий штурм a differentінший perspectiveперспектива
78
221551
3563
перспективи.
03:57
on the walkходити.
79
225138
1330
03:58
SecondlyПо-друге -- I get askedзапитав this a lot:
80
226492
1866
По друге, я часто запитувала:
04:00
Is this OK while runningбіг?
81
228382
1971
Чи все гаразд, коли ви бігаєте?
04:02
Well, the answerвідповісти for me
is that if I were runningбіг,
82
230377
2818
Наприклад, коли я бігаю,
то єдина ідея,
04:05
the only newновий ideaідея I would have
would be to stop runningбіг, so ...
83
233219
4326
про яку я можу думати -
це перестати бігти, отже...
(Сміх)
04:09
(LaughterСміх)
84
237569
1292
04:10
But if runningбіг for you
is a comfortableкомфортно paceтемп, good.
85
238885
3121
Але якщо вам під час бігу
зручно міркувати, це добре.
04:14
It turnsвиявляється out, whateverщо б не було physicalфізичний
activityдіяльність is not takingвзяти a lot of attentionувага.
86
242030
4558
Виходячи з цього, виберіть ту фізичну
діяльність, яка не забирає багато уваги.
04:18
So just walkingходити at a comfortableкомфортно
paceтемп is a good choiceвибір.
87
246612
2799
Просто гуляти у зручному темпі -
хороший вибір.
04:22
AlsoТакож, you want to come up with
as manyбагато хто ideasідеї as you can.
88
250576
2766
Крім того, постарайтесь придумати
якнайбільше ідей.
04:25
One keyключ of creativityтворчість
is to not lockзамок on that first ideaідея.
89
253366
3448
Одна із ключових умов творчості -
не зациклюватись на першій ідеї.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Рухайтесь далі.
04:30
Keep comingприходить up with newновий onesті, хто,
untilдо you pickпідібрати one or two to pursueпереслідувати.
91
258113
3736
Продовжуйте створювати нові ідеї,
поки не виберете одну-дві найкращих.
04:35
You mightможе worryтурбуватися that you don't want
to writeписати them down,
92
263007
3097
Ви, мабуть, хвилюєтесь, що вам
не схочеться записувати ідеї,
04:38
because what if you forgetзабувай them?
93
266128
1835
аби раптом їх не забути?
04:39
So the ideaідея here is to speakговорити them.
94
267987
1885
Однак нові ідеї можна проговорювати.
04:41
EverybodyВсім was speakingкажучи theirїх newновий ideasідеї.
95
269896
1952
Їх навіть необхідно проговорювати.
04:43
So you can put your headphonesнавушники on
and recordзапис throughчерез your phoneтелефон
96
271872
3740
Надягніть навушники
і ввімкніть диктофон,
04:47
and then just pretendробити вигляд you're havingмаючи
a creativeкреативний conversationрозмова, right?
97
275636
3263
а потім просто імітуйте,
що ведете з кимось творче обговорення.
04:50
Because the actдіяти of writingписати
your ideaідея down is alreadyвже a filterфільтр.
98
278923
3062
Річ у тому, що письмовий виклад ідеї
є вже своєрідним фільтром.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughдостатньо to writeписати down?"
99
282009
2944
Ви думатимете:
"Чи варто таке записувати?"
І може, й не запишете.
04:56
And then you writeписати it down.
100
284977
1327
Тож спершу просто виговоріться
на диктофон, а обдумаєте ви це згодом.
04:58
So just speakговорити as manyбагато хто as you can,
recordзапис them and think about them laterпізніше.
101
286328
3560
І останнє: не намагайтесь
займатись цим постійно.
05:01
And finallyнарешті: don't do this foreverназавжди. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkходити
and that idea'sідеї not comingприходить to you,
103
292378
2886
Якщо гуляєте, а нові ідеї
не з'являються,
05:07
come back to it laterпізніше at anotherінший time.
104
295288
2016
поверніться до цього пізніше.
05:10
I think we're comingприходить up
on a breakперерва right now,
105
298349
2492
Я думаю, що зараз
настав час для перерви,
05:12
so I have an ideaідея:
106
300865
1441
тому пропоную вам ідею:
05:14
Why don't you grabзахопити a leashПовідець
107
302330
1710
Чому б вам не взяти повідець
05:16
and take your thoughtsдумки for a walkходити?
108
304064
2211
і не вивести свої думки на прогулянку?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Дякую.
05:20
(ApplauseОплески)
110
308961
2680
(Оплески)
Translated by Myroslava Krugliak
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com