ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Sam Richards: Un experiment radical en l'empatia.

Filmed:
1,777,039 views

El sociòleg Sam Richards proposa un repte extraordinari portant pas a pas a la seva audiència dels Estats Units a TEDxPSU, per un procés mental. Podran entendre - no aprovar però com a minim entendre - els motius d'un insurgent iraqui? I de fet, pot algú realment entendre i sentir empatia per algú altre?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsestudiants oftensovint askpreguntar me,
0
0
3000
Sovint els meus alumnes em demanen,
00:18
"What is sociologysociologia?"
1
3000
2000
"Què és la sociologia?"
00:20
And I tell them, "It's the studyestudiar
2
5000
2000
I jo els dic, "És l'estudi
00:22
of the way in whichquin humanhumà beingséssers
3
7000
2000
de la manera com les persones
00:24
are shapeden forma by things that they don't see."
4
9000
3000
es formen idees sobre coses que no es veuen".
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistsociòleg?
5
12000
4000
I ells diuen, "Llavors, com puc convertir-me en sociòleg?
00:31
How can I understandentendre those invisibleinvisible forcesforces?"
6
16000
2000
Com puc entendre aquestes forçes invisibles?
00:33
And I say, "EmpathyL'empatia.
7
18000
2000
I jo responc, "Empatia.
00:35
StartInici with empathyempatia.
8
20000
2000
Comença per l'empatia.
00:37
It all beginscomença with empathyempatia.
9
22000
3000
Tot comença amb l'empatia.
00:40
Take yourselftu mateix out of your shoessabates,
10
25000
2000
Posar-se en la pell d'un altre,
00:42
put yourselftu mateix into the shoessabates of anotherun altre personpersona."
11
27000
2000
posa't en la pell d'una altra persona."
00:44
Here, I'll give you an exampleexemple.
12
29000
3000
Doncs, us posaré un exemple.
00:47
So I imagineimaginar my life:
13
32000
2000
Imagino la meva vida,
00:49
if a hundredcent yearsanys agofa
14
34000
2000
com si fos cent anys enrere
00:51
ChinaXina had been the mostla majoria powerfulpotent nationnació in the worldmón
15
36000
2000
Xina era el país més poderós del món
00:53
and they cameva venir to the UnitedRegne StatesUnits
16
38000
2000
i vingueren als Estats Units
00:55
in searchcerca of coalcarbó,
17
40000
2000
buscant carbó,
00:57
and they foundtrobat it, and, in factfet, they foundtrobat lots of it right here.
18
42000
3000
i el varen trobar, i de fet, en trobàren grans quantitats aquí mateix.
01:00
And prettybonic soonaviat, they beganva començar shippingEnviament that coalcarbó,
19
45000
3000
I ràpidament començaren a transportar aquest carbó,
01:03
tontona by tontona,
20
48000
2000
tona per tona
01:05
railferrocarril carcotxe by railferrocarril carcotxe, boatloadcarregament by boatloadcarregament,
21
50000
3000
omplint vagó rere vagó, vaixell rere vaixell,
01:08
back to ChinaXina and elsewhereen una altra part around the worldmón.
22
53000
4000
de tornada a la Xina i a altres bandes del món.
01:12
And they got fabulouslyfabulosament wealthyrics in doing so.
23
57000
3000
I així es varen fer fabulosament rics.
01:15
And they builtconstruït beautifulbonic citiesciutats
24
60000
2000
I varen construir belles ciutats
01:17
all poweredalimentat on that coalcarbó.
25
62000
4000
tot impulsat per aquest carbó.
01:22
And back here in the UnitedRegne StatesUnits,
26
67000
3000
I per aquí en els Estats Units,
01:25
we saw economiceconòmic despairdesesperació, deprivationprivació.
27
70000
2000
veiérem la desesperació econòmica, la privació.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Això és el que jo vaig veure.
01:29
I saw people strugglinglluitant to get by,
29
74000
3000
Vaig veure gent lluitant per sobreviure,
01:32
not knowingsabent what was what and what was nextPròxim.
30
77000
3000
sense saber què passaria en el futur.
01:35
And then I askedpreguntat myselfjo mateix the questionpregunta.
31
80000
2000
I aleshores em vaig demanar.
01:37
I say, "How'sDe com it possiblepossible that we could be so poorpobre here in the UnitedRegne StatesUnits,
32
82000
3000
Em dic, "Com és possible que poguem ser tan pobres aquí en els Estats Units,
01:40
because the coalcarbó is suchtal a wealthyrics resourcerecurs,
33
85000
2000
si el carbó és un recurs tan ric,
01:42
it's so much moneydiners?"
34
87000
2000
que dona tants doblers?"
01:44
And I realizedadonar-se'n,
35
89000
2000
I em vaig adonar,
01:46
because the ChineseXinès ingratiatedingratiated themselvesells mateixos
36
91000
3000
que els xinesos s'havien integrat
01:49
with a smallpetit rulingsentència classclasse here in the UnitedRegne StatesUnits
37
94000
3000
amb una petita classe d'elit aquí als Estats Units
01:52
who stoleva robar all of that moneydiners and all of that wealthriquesa for themselvesells mateixos.
38
97000
4000
que varen robar tots aquests diners i riquesa per a ells mateixos.
01:56
And the restdescans of us, the vastimmens majoritymajoria of us,
39
101000
2000
Mentre la resta de nosaltres, la inmensa majoria de nosaltres,
01:58
strugglelluita to get by.
40
103000
2000
lluitem per sobreviure.
02:00
And the ChineseXinès gaveva donar this smallpetit rulingsentència eliteelit
41
105000
3000
I els xinesos donaren a aquesta petita elit dirigent
02:03
loadscàrregues of militarymilitars weaponsarmes and sophisticatedsofisticat technologytecnologia
42
108000
3000
un munt d'armes militars i tecnologia sosfisticada
02:06
in orderordre to ensureassegurar that people like me
43
111000
3000
per assegurar-se que la gent com jo
02:09
would not speakparlar out againsten contra this relationshiprelació.
44
114000
3000
no parlarien en contra d'aquesta relació.
02:13
Does this soundso familiarfamiliar?
45
118000
3000
Us sona familiar?
02:16
And they did things like traintren AmericansNord-americans
46
121000
2000
I varen fer coses com entrenar els americans
02:18
to help protectprotegir the coalcarbó.
47
123000
2000
per ajudar a protegir aquest carbó.
02:20
And everywherea tot arreu, were symbolssímbols of the ChineseXinès --
48
125000
3000
I per tot arreu hi havia símbols dels xinesos,
02:23
everywherea tot arreu, a constantconstant reminderrecordatori.
49
128000
3000
per tot arreu, un recordatori constant.
02:26
And back in ChinaXina,
50
131000
2000
I allá per la Xina,
02:28
what do they say in ChinaXina?
51
133000
2000
què diuen a la Xina?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coalcarbó.
52
135000
3000
Res. No parlen de nosaltres. No demanen sobre el carbó.
02:33
If you askpreguntar them,
53
138000
2000
Si els demaneu,
02:35
they'llho faran say, "Well, you know the coalcarbó, we need the coalcarbó.
54
140000
2000
us diran, "Bé, això del carbó, ens fa falta.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turngirar down my thermostattermòstat.
55
142000
3000
Vull dir, vinga, no baixaré el meu termostat.
02:40
You can't expectespera that."
56
145000
3000
No es pot esperar això!"
02:43
And so I get angryenutjat, and I get pissedmossegat,
57
148000
3000
Aleshores m'enfado, i m'emprenyo,
02:46
as do lots of averagemitjana people.
58
151000
2000
igual que molta gent normal.
02:48
And we fightlluitar back, and it getses posa really uglylleig.
59
153000
3000
I ens defensem, i la cosa es posa molt lletja.
02:51
And the ChineseXinès respondrespon in a very uglylleig way.
60
156000
3000
I els xinesos responen d'una manera molt lletja.
02:55
And before we know it, they sendenviar in the tankstancs
61
160000
3000
I abans d'adonar-nos, ells envien els tancs
02:58
and then sendenviar in the troopstropes,
62
163000
2000
i llavors les tropes,
03:00
and lots of people are dyingmorint,
63
165000
2000
i molta gent mor.
03:02
and it's a very, very difficultdifícil situationsituació.
64
167000
5000
i es converteix en una situació molt difícil.
03:07
Can you imagineimaginar what you would feel
65
172000
3000
Podeu imaginar-vos com us sentiríeu
03:10
if you were in my shoessabates?
66
175000
2000
si estiguéssiu en la seva pell?
03:12
Can you imagineimaginar walkingcaminant out of this buildingedifici
67
177000
3000
Us podeu imaginar sortir d'aquest edifici
03:15
and seeingveient a tanktanc sittingassegut out there
68
180000
2000
i trobar-vos un tanc aparcat afora
03:17
or a truckcamió fullple of soldierssoldats?
69
182000
3000
o un camió plè de soldats?
03:20
And just imagineimaginar what you would feel.
70
185000
2000
Imagineu com us sentiríeu.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
Perque sabeu per què són aquí, i sabeu què hi fan aquí.
03:25
And you just feel the angerràbia and you feel the fearpor.
72
190000
4000
I sentiu rabia i sentiu por.
03:29
If you can, that's empathyempatia -- that's empathyempatia.
73
194000
3000
Si podeu, això és l'empatia, l'empatia.
03:32
You've left your shoessabates, and you've stoodes va aixecar in minemeu.
74
197000
3000
Us heu posat en la meva pell.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
I cal que ho sentiu.
03:37
Okay, so that's the warmcàlid up.
76
202000
2000
D'acord, doncs això és el preescalfament.
03:39
That's the warmcàlid up.
77
204000
2000
És el preescalfament.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
Ara farem
03:43
the realreal radicalradical experimentexperiment.
79
208000
2000
l'experiment radical de debó.
03:45
And so for the remainderresta of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
Per tant durant la resta de la meva xerrada, el que vull que feu
03:48
is put yourselvesvosaltres mateixos in the shoessabates
81
213000
2000
és posar-vos en la pell
03:50
of an ordinaryordinari ArabÀrabs MuslimMusulmà
82
215000
3000
d'un musulmà normal
03:53
livingvivent in the MiddleMitjana EastEst --
83
218000
2000
que viu a l'Orient Mitjà
03:55
in particularparticular, in IraqL'Iraq.
84
220000
3000
en concret, a l'Iraq.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
i per ajudar-vos,
04:01
perhapstal vegada you're a membermembre of this middlemig classclasse familyfamília in BaghdadBagdad --
86
226000
4000
potser sou membres d'aquesta família de classe mitjana a Bagdad
04:05
and what you want is the bestmillor for your kidsnens.
87
230000
3000
i l'únic que voleu és el millor pels vostres infants.
04:08
You want your kidsnens to have a better life.
88
233000
2000
Voleu que els vostres nins tinguin una vida millor.
04:10
And you watch the newsnotícies, you paypagar attentionatenció,
89
235000
2000
i mireu les noticies, us fixeu,
04:12
you readllegir the newspaperdiari, you go down to the coffeecafè shopbotiga with your friendsamics,
90
237000
3000
llegiu els diaris, baixeu a prendre un cafè amb els vostres amics,
04:15
and you readllegir the newspapersdiaris from around the worldmón.
91
240000
2000
i llegiu els diaris de tot el món.
04:17
And sometimesde vegades you even watch satellitesatèl·lit,
92
242000
2000
I a vegades inclús mireu la televisió per satèl.lit.
04:19
CNNCNN, from the UnitedRegne StatesUnits.
93
244000
2000
La CNN dels Estats Units.
04:21
So you have a sensesentit of what the AmericansNord-americans are thinkingpensant.
94
246000
2000
Per tant teniu una idea sobre el que pensen els americans.
04:23
But really, you just want a better life for yourselftu mateix.
95
248000
3000
Però en realitat l'únic que voleu és una vida millor.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
Això és el que voleu.
04:28
You're ArabÀrabs MuslimMusulmà livingvivent in IraqL'Iraq.
97
253000
2000
Sou musulmans àrabs vivint a Iraq.
04:30
You want a better life for yourselftu mateix.
98
255000
2000
Voleu una vida millor.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
Doncs, deixeu que us ajudi
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Deixeu que us ajudi amb un parell de coses
04:36
that you mightpotser be thinkingpensant.
101
261000
2000
que potser esteu pensant.
04:38
NumberNombre one: this incursionincursió into your landterra
102
263000
3000
Número 1: aquesta incursió a la vosta terra
04:41
these pastpassat 20 yearsanys, and before,
103
266000
2000
aquests darrers 20 anys, i abans,
04:43
the reasonraó anyoneningú is interestedinteressat in your landterra, and particularlyparticularment the UnitedRegne StatesUnits,
104
268000
3000
la raò que a algú li interessi la vostra terra, i en particular els Estats Units,
04:46
it's oiloli.
105
271000
2000
és el petroli.
04:48
It's all about oiloli; you know that, everybodytothom knowssap that.
106
273000
3000
Tos es tracta de petroli; vosaltres ho sabeu, tothom ho sap.
04:51
People here back in the UnitedRegne StatesUnits know it's about oiloli.
107
276000
3000
La gent aquí als Estats Units sap que es tracta del petroli.
04:54
It's because somebodyalgú elsealtra cosa
108
279000
2000
És perque qualcu altre
04:56
has a designdisseny for your resourcerecurs.
109
281000
3000
té un pla per al vostre recurs.
04:59
It's your resourcerecurs; it's not somebodyalgú else'saltra cosa.
110
284000
3000
És el vostre recurs, no de ningú més.
05:02
It's your landterra; it's your resourcerecurs.
111
287000
3000
És la vostra terra, és el vostre recurs.
05:05
SomebodyAlgú elsealtra cosa has a designdisseny for it.
112
290000
2000
Algú té un pla per la seva utilització.
05:07
And you know why they have a designdisseny?
113
292000
2000
I sabeu per què tenen un pla?
05:09
You know why they have theirels seus eyesulls setconjunt on it?
114
294000
2000
Sabeu per què s'hi han fixat?
05:11
Because they have an entiretot economiceconòmic systemsistema
115
296000
2000
Perque ells tenen un sistema econòmic sencer
05:13
that's dependentdepenent on that oiloli --
116
298000
2000
que depèn d'aquest petroli,
05:15
foreignestranger oiloli,
117
300000
2000
petroli estranger,
05:17
oiloli from other partsparts of the worldmón that they don't ownpropi.
118
302000
3000
petroli d'altres bandes del món, llocs que no són seus.
05:20
And what elsealtra cosa do you think about these people?
119
305000
2000
I què més en penseu d'aquesta gent?
05:22
The AmericansNord-americans, they're richric.
120
307000
2000
Els americans, ells són rics.
05:24
Come on, they liveen directe in biggran housescases, they have biggran carscotxes,
121
309000
2000
Viuen en cases molt grans, tenen cotxos grossos,
05:26
they all have blondRos haircabell, blueblau eyesulls, they're happyfeliç.
122
311000
2000
tots tenen pèl ros, ulls blaus, són feliços.
05:28
You think that. It's not trueveritat, of coursecurs,
123
313000
2000
Penseu això. No és la veritat és clar,
05:30
but that's the mediamitjans de comunicació impressionimpressió, and that's like what you get.
124
315000
3000
però és la impressió que donen els mitjàns, i és el que rebs.
05:33
And they have biggran citiesciutats,
125
318000
2000
I tenen grans ciutats,
05:35
and the citiesciutats are all dependentdepenent on oiloli.
126
320000
3000
i les ciutats totes depenen del petroli.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
I a ca nostra, què veiem?
05:41
PovertyPobresa, despairdesesperació, strugglelluita.
128
326000
2000
Pobresa, desesperació, lluita.
05:43
Look, you don't liveen directe in a wealthyrics countrypaís.
129
328000
3000
Escolteu, no viviu en un país ric.
05:46
This is IraqL'Iraq.
130
331000
3000
Això es Iraq.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Això és el que veieu.
05:52
You see people strugglinglluitant to get by.
132
337000
2000
Veieu la gent lluitant per a tirar endavant.
05:54
I mean, it's not easyfàcil; you see a lot of povertypobresa.
133
339000
2000
Vull dir, no és fàcil; veieu molta pobresa.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
I sentiu qualque cosa al respecte.
05:58
These people have designsdissenys for your resourcerecurs,
135
343000
2000
Aquesta gent té plans per el vostre recurs,
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
i això és el que veieu?
06:02
Something elsealtra cosa you see that you talk about --
137
347000
2000
Un altre cosa que veieu i en parleu;
06:04
AmericansNord-americans don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
els american no en parlen d'això, però vosaltres si.
06:06
There's this thing, this militarizationmilitarització of the worldmón,
139
351000
3000
Hi ha una cosa, la militarització del món,
06:09
and it's centeredcentrat right in the UnitedRegne StatesUnits.
140
354000
2000
i està centrada just als Estats Units.
06:11
And the UnitedRegne StatesUnits
141
356000
2000
I els Estats Units,
06:13
is responsibleresponsable for almostgairebé one halfla meitat
142
358000
3000
és responsable de més de la meitat
06:16
of the world'smón militarymilitars spendingdespesa --
143
361000
2000
de les despeses militars del món,
06:18
fourquatre percentpercentatge of the world'smón populationpoblació.
144
363000
2000
un 4% de la població del món.
06:20
And you feel it; you see it everycada day.
145
365000
3000
I vosaltres ho sentiu, ho veieu cada dia.
06:23
It's partpart of your life.
146
368000
2000
Forma part de la vostra vida.
06:25
And you talk about it with your friendsamics.
147
370000
2000
I en parleu amb els vostres amics.
06:27
You readllegir about it.
148
372000
3000
Llegiu sobre aixó.
06:30
And back when SaddamSaddam HusseinHussein was in powerpoder,
149
375000
3000
I fa temps, quan Saddam Hussein tenia el poder,
06:33
the AmericansNord-americans didn't carecura about his crimescrims.
150
378000
3000
als americans no els importava gaire els seus crims.
06:36
When he was gassinggasificació the KurdsKurds and gassinggasificació IranL'Iran,
151
381000
2000
Quan llençava gas als Kurds i als Iranis
06:38
they didn't carecura about it.
152
383000
2000
no els importava gens.
06:40
When oiloli was at stakeparticipació,
153
385000
2000
Però quan es tractava del petroli,
06:42
somehowd'alguna manera, suddenlyde sobte, things matteredimportava.
154
387000
4000
de qualque forma, de cop i volta es varen interessar.
06:47
And what you see, something elsealtra cosa,
155
392000
2000
I el que es veu és un altre cosa;
06:49
the UnitedRegne StatesUnits,
156
394000
2000
que els Estats Units
06:51
the hubcub of democracydemocràcia around the worldmón,
157
396000
2000
centre de la democràcia del món,
06:53
they don't seemsembla to really be
158
398000
2000
no pareixen estar realment
06:55
supportingdonar suport a democraticdemocràtic countriespaïsos all around the worldmón.
159
400000
4000
donant suport als països democràtics de tot el món.
06:59
There are a lot of countriespaïsos, oil-producingOleícola countriespaïsos,
160
404000
3000
Hi ha un munt de països, països productors de petroli
07:02
that aren'tno ho són very democraticdemocràtic, but supportedrecolzat by the UnitedRegne StatesUnits.
161
407000
3000
que no són massa democràtics però que tenen el suport dels Estats Units
07:05
That's oddestrany.
162
410000
2000
És estrany.
07:07
Oh, these incursionsincursions, these two warsguerres,
163
412000
3000
Ah, aquestes incursions, aquestes dues guerres,
07:10
the 10 yearsanys of sanctionssancions,
164
415000
2000
els 10 anys de sancions,
07:12
the eightvuit yearsanys of occupationocupació,
165
417000
4000
els 8 anys d'ocupació,
07:16
the insurgencyinsurrecció that's been unleasheddesencadenat on your people,
166
421000
3000
la insurgència que s'ha desencadenat
07:19
the tensdesenes of thousandsmilers, the hundredscentenars of thousandsmilers
167
424000
3000
els centenars de milers
07:22
of civiliancivil deathsmorts,
168
427000
5000
de morts civils,
07:27
all because of oiloli.
169
432000
3000
tot pel petroli.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
No podeu evitar pensar això.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
En parleu.
07:34
It's in the forefrontavantguarda of your mindment always.
172
439000
3000
Està sempre en els vostres pensaments.
07:37
You say, "How is that possiblepossible?"
173
442000
3000
I us dieu, "Com és possible?"
07:40
And this man, he's everycada man --
174
445000
3000
I aquest senyor, és un senyor quasevol,
07:43
your grandfatheravi, your uncleoncle,
175
448000
2000
el vostre avi, el vostre oncle,
07:45
your fatherpare, your sonfill,
176
450000
2000
el vostre pare, el vostre fill,
07:47
your neighborveí, your professorprofessor, your studentestudiant.
177
452000
3000
el vostre veï, el vostre mestre, el vostre alumne.
07:50
OnceVegada a life of happinessfelicitat and joyalegria
178
455000
3000
Tot d'una una vida d'alegria i felicitat,
07:53
and suddenlyde sobte, paindolor and sorrowpena.
179
458000
3000
es converteix en una de dolor i tristesa.
07:56
EveryoneTothom in your countrypaís
180
461000
3000
Tothom en el vostre país
07:59
has been touchedtocat by the violenceviolència,
181
464000
3000
ha estat tocat per la violència,
08:02
the bloodshedvessament de sang, the paindolor,
182
467000
2000
el vessament de sang, el dolor,
08:04
the horrorhorror, everybodytothom.
183
469000
2000
l'horror, tothom.
08:06
Not a singlesolter personpersona in your countrypaís
184
471000
3000
No queda ningú en el vostre país
08:09
has not been touchedtocat.
185
474000
2000
sense tocar.
08:11
But there's something elsealtra cosa.
186
476000
2000
Però encara hi ha un altre cosa.
08:13
There's something elsealtra cosa about these people,
187
478000
2000
Hi ha un altre cosa respecte aquesta gent,
08:15
these AmericansNord-americans who are there.
188
480000
2000
aquests americans que són allà.
08:17
There's something elsealtra cosa about them that you see -- they don't see themselvesells mateixos.
189
482000
3000
Hi ha un altre cosa d'ells que vosaltres podeu veure, però ells no.
08:20
And what do you see? They're ChristiansCristians.
190
485000
3000
I què és? Ells són cristians.
08:23
They're ChristiansCristians.
191
488000
2000
Són cristians.
08:25
They worshipveneració the ChristianCristiana God, they have crossesCreus, they carryportar BiblesBíblies.
192
490000
3000
Ells adoren al déu dels cristians, tenen creus, porten la Bíblia.
08:28
TheirSeva BiblesBíblies have a little insigniainsígnia
193
493000
2000
Les seves Bíblies duen una petita insígnia
08:30
that saysdiu "U.S. ArmyL'exèrcit" on them.
194
495000
3000
que diu "Exèrcit dels EEUU".
08:34
And theirels seus leaderslíders, theirels seus leaderslíders:
195
499000
3000
I els seus líders, els seus líders:
08:37
before they sendenviar theirels seus sonsfills and daughtersfilles
196
502000
2000
abans d'enviar els seus fills i filles
08:39
off to warguerra in your countrypaís --
197
504000
2000
a la guerra al vostre país,
08:41
and you know the reasonraó --
198
506000
2000
i en sabeu la raó,
08:43
before they sendenviar them off,
199
508000
2000
abans d'enviar-los,
08:45
they go to a ChristianCristiana churchEsglésia, and they praypregueu to theirels seus ChristianCristiana God,
200
510000
2000
van a una església cristiana, i resen al seu déu cristià,
08:47
and they askpreguntar for protectionprotecció and guidanceorientació from that god.
201
512000
3000
demanant protecció i orientació d'aquell déu.
08:50
Why?
202
515000
2000
Per què?
08:52
Well, obviouslyòbviament, when people diemorir in the warguerra,
203
517000
4000
Doncs, obviament, quan la gent mor en la guerra,
08:56
they are MuslimsMusulmans, they are IraqisIraquians --
204
521000
2000
són musulmans, són iraquians --
08:58
they're not AmericansNord-americans.
205
523000
2000
no són americans.
09:00
You don't want AmericansNord-americans to diemorir. ProtectProtegir our troopstropes.
206
525000
3000
I vosaltres no voleu que morin americans. Protegir les nostres tropes.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
I vosaltres sentiu qualque cosa al respecte,
09:05
of coursecurs you do.
208
530000
2000
és clar que sí.
09:07
And they do wonderfulmeravellós things.
209
532000
2000
I fan coses meravelloses.
09:09
You readllegir about it, you hearescoltar about it.
210
534000
2000
LLegiu sobre això, escolteu coses sobre això.
09:11
They're there to buildconstruir schoolsescoles and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
Ells estan allà per construir escoles i ajudar la gent, i és això el que volen fer.
09:13
They do wonderfulmeravellós things, but they alsotambé do the baddolent things,
212
538000
2000
I fan coses meravelloses, però també fan coses dolentes,
09:15
and you can't tell the differencediferència.
213
540000
2000
i vosaltres no sabeu la diferència.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGeneració. WilliamWilliam BoykinBoykins.
214
542000
4000
Hi ha un home, un tal tinent William Boykin.
09:21
I mean, here'sheus aquí a guy who saysdiu that your God is a falsefals God.
215
546000
3000
Vull dir, aquí hi ha un tipus que diu que el vostre déu és un déu fals.
09:24
Your God'sDe Déu an idolídol; his God is the trueveritat God.
216
549000
2000
El vostre déu només és un ídol, el seu déu és el déu de veres.
09:26
The solutionsolució to the problemproblema in the MiddleMitjana EastEst, accordingsegons to him,
217
551000
3000
La solució al problema a l'Orient Mitjà, segons ell,
09:29
is to convertconvertir you all to ChristianityCristianisme --
218
554000
2000
és que us convertiu tots al cristianisme,
09:31
just get rideliminar of your religionreligió.
219
556000
2000
simplement desfer-se de la vostra religió.
09:33
And you know that. AmericansNord-americans don't readllegir about this guy.
220
558000
2000
I ho sabeu. Els americans no llegeixen sobre aquest home.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
No saben res d'ell, però vosaltres sí.
09:38
You passpassar it around. You passpassar his wordsparaules around.
222
563000
2000
Ho difoneu. Vosaltres difoneu les seves paraules.
09:40
I mean this is seriousgreu. You're afraidté por.
223
565000
3000
Vull dir que és greu.
09:43
He was one of the leadinglíder commanderscomandants in the secondsegon invasioninvasió of IraqL'Iraq.
224
568000
3000
Va esser un dels comandants líders durant la segona invasió de l'Iraq.
09:46
And you're thinkingpensant, "God, if this guy is sayingdient that,
225
571000
3000
I vosaltres penseu "Jolín, si aquest tipus diu això,
09:49
then all the soldierssoldats musthaver de be sayingdient that."
226
574000
2000
doncs segur que tots els soldats ho diuen."
09:51
And this wordparaula here,
227
576000
2000
I aquesta paraula,
09:53
GeorgeGeorge BushBush calledanomenat this warguerra a crusadeCroada.
228
578000
2000
George Bush va anomenar aquesta guerra una creuada.
09:55
Man, the AmericansNord-americans, they're just like, "AhAh, crusadeCroada.
229
580000
2000
I els americans, diuen, "És clar, una creuada,
09:57
WhateverSigui quina sigui. I don't know."
230
582000
2000
Que importa? No ho sé."
09:59
You know what it meanssignifica.
231
584000
2000
Però vosaltres sabeu el que significa això.
10:01
It's a holySant warguerra againsten contra MuslimsMusulmans.
232
586000
2000
És una guerra santa contra els musulmans.
10:03
Look, invadeenvair, subduesotmetre them, take theirels seus resourcesrecursos.
233
588000
3000
Mirar, envair, subjugar-los, agafar els seus recursos.
10:06
If they won'tno ho farà submitPresentar, killmatar them.
234
591000
2000
I si no es sotmeten, matar-los.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
És això del que es tracte
10:10
And you're thinkingpensant, "My God, these ChristiansCristians are comingarribant to killmatar us."
236
595000
3000
I vosaltres penseu, "Deu meu, aquests cristiàns ens venen a matar".
10:13
This is frighteningaterridor.
237
598000
2000
Fa por.
10:15
You feel frightenedespantat. Of coursecurs you feel frightenedespantat.
238
600000
3000
Vosaltres teniu por. És clar que teniu por.
10:18
And this man, TerryTerry JonesJones:
239
603000
3000
I aquest senyor, en Terry Jones:
10:21
I mean here'sheus aquí a guy who wants to burncremar KoransKorans, right?
240
606000
2000
Vull dir, aqui hi ha un home que vol cremar Korans.
10:23
And the AmericansNord-americans: "AhAh, he's a knuckleheadKnucklehead.
241
608000
2000
I els americans: "No passa res, és un pobre ignorant."
10:25
He's a formerantic hotelhotel managergerent;
242
610000
2000
Abans va esser manager d'un hotel;
10:27
he's got three-dozen-tres dotzenes membersmembres of his churchEsglésia."
243
612000
2000
té només 3 dotzenes de membres en la seva esglesia."
10:29
They laughriure him off. You don't laughriure him off.
244
614000
2000
I ells es reien d'ell però vosaltres nos vos rieu d'ell.
10:31
Because in the contextcontext of everything elsealtra cosa,
245
616000
2000
Perque dins del contexte de tot l'altre,
10:33
all the piecespeces fiten forma.
246
618000
2000
totes les peses encaixen.
10:35
I mean, of coursecurs, this is how AmericansNord-americans take it,
247
620000
2000
Vull dir, és clar, és la manera com el veuen els americans,
10:37
so people all over the MiddleMitjana EastEst, not just in your countrypaís,
248
622000
2000
axi doncs la gent de tot l'Orient Mitjà, no únicament del vostre país,
10:39
are protestingprotestant.
249
624000
2000
protesta.
10:41
"He wants to burncremar KoransKorans, our holySant bookllibre.
250
626000
2000
"Aquest tipus vol cremar Korans, el nostre llibre sagrat.
10:43
These ChristiansCristians, who are these ChristiansCristians?
251
628000
2000
Aquests cristians, qui són aquests cristians?
10:45
They're so evildolent, they're so mean --
252
630000
2000
Són tan dolents, tan cruels,
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
es això del que van."
10:49
This is what you're thinkingpensant as an ArabÀrabs MuslimMusulmà,
254
634000
2000
I vosaltres com a àrabs musulmans,
10:51
as an IraqiIraquià.
255
636000
2000
com a iraquians.
10:53
Of coursecurs you're going to think this.
256
638000
2000
És normal que penseu així.
10:55
And then your cousincosí
257
640000
2000
Y llavors el vostre cosí diu,
10:57
saysdiu, "Hey cuzcuz, checkcomprovar out this websitelloc web.
258
642000
2000
"Eh, mireu aquesta pàgina web.
10:59
You've got to see this -- BibleBíblia BootBota CampCamp.
259
644000
2000
Heu de veure aquest campament de Bíblies.
11:01
These ChristiansCristians are nutsnous.
260
646000
2000
Aquests cristians están boijos.
11:03
They're trainingentrenament theirels seus little kidsnens to be soldierssoldats for JesusJesús.
261
648000
3000
Entrenen els seus nins petits per fer-se soldats de Jesús.
11:06
And they take these little kidsnens and they runcorrer them througha través these things
262
651000
2000
I agafan aquests nins i els fan passar per això
11:08
tillfins they teachensenyar them how to say, "SirSir, yes, sirsenyor,"
263
653000
2000
fins que sapiguen dir "Sí senyor, sí",
11:10
and things like grenadeGranada tosstirar and weaponsarmes carecura and maintenancemanteniment.
264
655000
3000
i coses com llençar una granada, i fer net i mantenir una arma.
11:13
And go to the websitelloc web.
265
658000
2000
Aixi veieu la pàgina web.
11:15
It saysdiu "U.S. ArmyL'exèrcit" right on it.
266
660000
2000
Hi diu "Exèrcit dels EEUU".
11:17
I mean, these ChristiansCristians, they're nutsnous. How would they do this to theirels seus little kidsnens?"
267
662000
3000
Vull dir, aquests cristians, estàn biojos. Com els hi fan això als nens petits?".
11:20
And you're readinglectura this websitelloc web.
268
665000
2000
I vosaltres mireu la pàgina web.
11:22
And of coursecurs, ChristiansCristians back in the UnitedRegne StatesUnits, or anybodyningú,
269
667000
3000
I és clar, els cristians als Estats Units, o qualsevol,
11:25
saysdiu, "AhAh, this is some little, tinypetit churchEsglésia in the middlemig of nowhereenlloc."
270
670000
2000
diu, "Ai, es tracta només d'una església petitona a la quinta punyeta."
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Vosaltres no sabeu això.
11:29
For you, this is like all ChristiansCristians.
272
674000
3000
Per vosaltres, així és com son tots els cristians.
11:32
It's all over the WebWeb, BibleBíblia BootBota CampCamp.
273
677000
2000
Està per a tot arreu a internet, el campament de la bíblia.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
I mira això:
11:36
they even teachensenyar theirels seus kidsnens --
275
681000
2000
fins i tot el ensenyen als seus nins,
11:38
they traintren them in the samemateix way the U.S. MarinesMarines traintren.
276
683000
2000
els entrenen de la mateixa forma que als Marines nord-americans.
11:40
Isn't that interestinginteressant.
277
685000
2000
Això és interessant.
11:42
And it scaresespanta you, and it frightensespanta you.
278
687000
2000
I alhora us fa por.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Aquests tipus, els veieu.
11:46
You see, I, SamSam RichardsRichards, I know who these guys are.
280
691000
3000
Perquè, jo, Sam Richards, jo se quí són aquests.
11:49
They're my studentsestudiants, my friendsamics.
281
694000
2000
Són els meus alumnes, amics meus.
11:51
I know what they're thinkingpensant: "You don't know."
282
696000
2000
Sé en què estan pensant: "Vosaltres no sabeu."
11:53
When you see them,
283
698000
2000
Quan els veieu,
11:55
they're something elsealtra cosa, they're something elsealtra cosa.
284
700000
3000
són una altra cosa, són una mica més.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
Això és el que són per vosaltres.
12:01
We don't see it that way in the UnitedRegne StatesUnits,
286
706000
3000
Nosaltres no ho veiem aixó als Estats Units,
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
però vosaltres ho veieu així.
12:09
So here.
288
714000
2000
Doncs és aquí.
12:11
Of coursecurs, you got it wrongmal.
289
716000
2000
on heu comès un error.
12:13
You're generalizinggeneralitzar. It's wrongmal.
290
718000
3000
Esteu generalitzant. És una equivocació.
12:16
You don't understandentendre the AmericansNord-americans.
291
721000
2000
No els enteneu als americans.
12:18
It's not a ChristianCristiana invasioninvasió.
292
723000
2000
No es tracta d'una invasió cristiana.
12:20
We're not just there for oiloli; we're there for lots of reasonsraons.
293
725000
2000
No són allà simplement per petroli, hi són per un munt de motius.
12:22
You have it wrongmal. You've missedperduda it.
294
727000
2000
Us heu equivocat. Heu badat.
12:24
And of coursecurs, mostla majoria of you don't supportsuport the insurgencyinsurrecció;
295
729000
3000
I és clar, la majoria de vosaltres doneu suport a la insurgència;
12:27
you don't supportsuport killingmatant AmericansNord-americans;
296
732000
2000
no esteu d'acord amb la matança d'americans;
12:29
you don't supportsuport the terroriststerroristes.
297
734000
2000
no doneu suport als terroristes.
12:31
Of coursecurs you don't. Very fewpocs people do.
298
736000
2000
Clar que no. Poca gent hi està d'acord.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Però alguns sí.
12:36
And this is a perspectiveperspectiva.
300
741000
3000
I això és una perspectiva.
12:39
Okay, so now, here'sheus aquí what we're going to do.
301
744000
2000
D'acord, ara farem el següent.
12:41
StepPas outsidefora of your shoessabates
302
746000
2000
Heu de sortir una vegada més
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
de la vostra pell
12:45
and steppas back into your normalnormal shoessabates.
304
750000
2000
i tornar dins la vostra pell normal.
12:47
So everyone'stothom back in the roomhabitació, okay.
305
752000
2000
O sigui, tothom ha tornat a l'aula, d'acord.
12:49
Now here comesve the radicalradical experimentexperiment.
306
754000
2000
Ara vé l'experiment radical.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Sóm a casa nostra.
12:53
This photoFoto: this womandona,
308
758000
2000
Aquesta foto, aquesta dona,
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
home, la sento.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
La sento.
12:59
She's my sistergermana,
311
764000
2000
És la meva germana,
13:01
my wifeesposa, my cousincosí, my neighborveí.
312
766000
3000
la meva dona, veïna, cosina.
13:04
She's anybodyningú to me.
313
769000
2000
Ella és algú per a mi.
13:06
These guys standingdempeus there, everybodytothom in the photoFoto,
314
771000
2000
Aquesta gent de peu, tothom de la foto.
13:08
I feel this photoFoto, man.
315
773000
3000
Sento aquesta foto.
13:11
So here'sheus aquí what I want you to do.
316
776000
2000
Aleshores, això és el que vull que feu.
13:13
Let's go back to my first exampleexemple of the ChineseXinès.
317
778000
3000
Torneu una altra vegada al meu primer exemple de la Xina.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Doncs vull que hi aneu.
13:19
So it's all about coalcarbó, and the ChineseXinès are here in the UnitedRegne StatesUnits.
319
784000
3000
Per tant, és tracta de carbó, i els xinesos estan als Estats Units.
13:22
And what I want you to do is pictureimatge her as a ChineseXinès womandona
320
787000
2000
I el que vull és que us la imagineu com a una dona xinesa
13:24
receivingrebent a ChineseXinès flagBandera
321
789000
3000
que rep una bandera xinesa
13:27
because her lovedestimat one has diedva morir in AmericaAmèrica
322
792000
3000
perque qualcu a qui estimava ha mort a Amèrica
13:30
in the coalcarbó uprisingaixecament.
323
795000
2000
durant la revolta pel carbó.
13:32
And the soldierssoldats are ChineseXinès,
324
797000
2000
I els soldats són xinesos,
13:34
and everybodytothom elsealtra cosa is ChineseXinès.
325
799000
2000
i tots els altres són xinesos.
13:36
As an AmericanNord-americà, how do you feel about this pictureimatge?
326
801000
3000
Com a americans, com us sentiu sobre aquesta foto?
13:41
What do you think about that sceneescena?
327
806000
3000
Què penseu d'aquesta escena?
13:46
Okay, try this. BringPortar it back.
328
811000
2000
D'acord, proveu això. Torna enrere.
13:48
This is the sceneescena here.
329
813000
2000
Aquesta és l'escena aquí.
13:50
It's an AmericanNord-americà, AmericanNord-americà soldierssoldats,
330
815000
2000
És un americà, soldats americans,
13:52
AmericanNord-americà womandona who lostperdut her lovedestimat one
331
817000
2000
Dona americana que va perdre el seu ésser estimat
13:54
in the MiddleMitjana EastEst -- in IraqL'Iraq or AfghanistanL'Afganistan.
332
819000
3000
a l'Orient Mitjà, a Irak o Afganistan.
13:57
Now, put yourselftu mateix in the shoessabates,
333
822000
2000
Ara, canvieu de pell una altra vegada,
13:59
go back to the shoessabates
334
824000
2000
i us poseu en la pell
14:01
of an ArabÀrabs MuslimMusulmà livingvivent in IraqL'Iraq.
335
826000
3000
d'un àrab musulmà vivint a Iraq.
14:05
What are you feelingsensació and thinkingpensant
336
830000
3000
Què sentiu i penseu
14:08
about this photoFoto,
337
833000
2000
sobre aquesta foto,
14:10
about this womandona?
338
835000
3000
sobre aquesta dona?
14:20
Okay,
339
845000
2000
D'acord.
14:22
now followseguir me on this,
340
847000
2000
Seguiu-me
14:24
because I'm takingpresa a biggran riskrisc here.
341
849000
2000
perque estic arriscant-me molt aquí.
14:26
And so I'm going to inviteconvidar you to take a riskrisc with me.
342
851000
3000
i us convido a arriscar-vos amb mi.
14:29
These gentlemensenyors here, they're insurgentsinsurgents.
343
854000
2000
Aquests homes d'aquí, són insurgents.
14:31
They were caughtatrapat by the AmericanNord-americà soldierssoldats,
344
856000
2000
Varen esser detinguts per els soldats americans,
14:33
tryingintentant to killmatar AmericansNord-americans.
345
858000
2000
mentre intentaven matar americans.
14:35
And maybe they succeededva tenir èxit. Maybe they succeededva tenir èxit.
346
860000
3000
I potser ho varen aconseguir. Potser varen tenir èxit.
14:38
Put yourselftu mateix in the shoessabates
347
863000
2000
Canvieu de pell posant-vos
14:40
of the AmericansNord-americans who caughtatrapat them.
348
865000
4000
en la dels americans que els varen agafar.
14:44
Can you feel the rageràbia?
349
869000
2000
Podeu sentir la rabia?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Podeu sentir que el que voleu és agafar aquests tipus
14:48
and wringescorri theirels seus neckscolls?
351
873000
2000
pel coll?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Us podeu identificar?
14:52
It shouldn'tno be that difficultdifícil.
353
877000
2000
No hauria de ser tan difícil.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Simplement, carai
14:59
Now, put yourselftu mateix in theirels seus shoessabates.
355
884000
4000
Ara poseu-vos en la seva pell.
15:05
Are they brutalbrutal killersassassins
356
890000
2000
Són assasins brutals
15:07
or patrioticpatriòtic defendersdefensors?
357
892000
3000
o defensors patriòtics?
15:10
WhichQue one?
358
895000
2000
Quin dels dos?
15:13
Can you feel theirels seus angerràbia,
359
898000
3000
Podeu sentir la seva ira,
15:16
theirels seus fearpor,
360
901000
2000
la seva por,
15:18
theirels seus rageràbia
361
903000
2000
la seva ràbia
15:20
at what has happenedsucceït in theirels seus countrypaís?
362
905000
2000
sobre el que va passar al seu país?
15:22
Can you imagineimaginar
363
907000
2000
Us podeu imaginar
15:24
that maybe one of them in the morningmatí
364
909000
3000
que un d'ells de bon matí
15:27
bentdoblegats down to theirels seus childnen and huggedabraçar theirels seus childnen
365
912000
3000
van ajupir-se per abraçar els seus fills
15:30
and said, "DearEstimat, I'll be back latermés tard.
366
915000
4000
i van dir "Amor, fins després.
15:34
I'm going out to defenddefensar your freedomllibertat, your livesvides.
367
919000
3000
Surto a defensar la teva llibertat, la teva vida.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Surto a valer pel nostre país,
15:41
the futurefutur of our countrypaís."
369
926000
2000
pel futur del nostre país."
15:43
Can you imagineimaginar that?
370
928000
2000
Us podeu imaginar això?
15:45
Can you imagineimaginar sayingdient that?
371
930000
3000
Podeu imaginar dir això?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Podeu comprendre això?
15:52
What do you think they're feelingsensació?
373
937000
3000
En que penseu que senten?
16:02
You see, that's empathyempatia.
374
947000
2000
Veieu, això és empatia.
16:04
It's alsotambé understandingcomprensió.
375
949000
3000
És també la comprensió.
16:07
Now, you mightpotser askpreguntar,
376
952000
2000
Ara, potser us demaneu,
16:09
"Okay, SamSam, so why do you do this sortordenar of thing?
377
954000
3000
D'acord, Sam, per què fas aquesta mena de coses?
16:12
Why would you use this exampleexemple of all examplesexemples?"
378
957000
2000
Per què utilitzes aquest exemple de tots els exemples?
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
I dic, perque .... perque.
16:17
You're allowedpermès to hateodi these people.
380
962000
2000
Perque us està permès odiar aquesta gent.
16:19
You're allowedpermès to just hateodi them
381
964000
3000
Només odiar-la
16:22
with everycada fiberfibra of your beingser.
382
967000
2000
amb cada molècula del vostre cos.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
I si puc aconseguir posar-vos
16:26
to steppas into theirels seus shoessabates
384
971000
2000
a la seva pell
16:28
and walkcaminar an inchpolzada,
385
973000
2000
i viure un moment,
16:30
one tinypetit inchpolzada,
386
975000
2000
un segon,
16:32
then imagineimaginar the kindamable of sociologicalsociològica analysisanàlisi
387
977000
3000
doncs imagineu la mena d'analisis sociològica
16:35
that you can do in all other aspectsaspectes of your life.
388
980000
4000
que podeu fer amb tot els altres aspectes de la vostra vida?
16:39
You can walkcaminar a milemilla
389
984000
2000
Podeu vivir un minut en la seva pell
16:41
when it comesve to understandingcomprensió
390
986000
2000
quan és tracte de comprendre
16:43
why that person'spersona drivingconduir 40 milesmilles perper hourhores
391
988000
3000
per què aquella persona està conduint a 40 milles per hora
16:46
in the passingpassant lanecarril,
392
991000
3000
en el carril ràpid,
16:49
or your teenageadolescent sonfill,
393
994000
2000
o el vostre fill adolescent,
16:51
or your neighborveí who annoysmolesta you
394
996000
2000
o el veí que et molesta
16:53
by cuttingtall his lawngespa on SundayDiumenge morningsmatins.
395
998000
2000
quan talla la gespa els diumenges al matí.
16:55
WhateverSigui quina sigui it is, you can go so farlluny.
396
1000000
3000
No importa el que sigui, pots fer-ho.
16:58
And this is what I tell my studentsestudiants:
397
1003000
2000
I per tant el que dic als meus alumnes:
17:00
steppas outsidefora of your tinypetit, little worldmón.
398
1005000
4000
és sortiu del vostre petit món.
17:04
StepPas insidedins of the tinypetit, little worldmón
399
1009000
2000
I entreu dins del petit món
17:06
of somebodyalgú elsealtra cosa.
400
1011000
2000
d'algú altre.
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
I torneu a fer-ho una i altra vegada.
17:12
And suddenlyde sobte all these tinypetit, little worldsmons,
402
1017000
2000
Així que de sobte tots aquests petits móns,
17:14
they come togetherjunts in this complexcomplex webweb.
403
1019000
2000
convergeixen en una complexa xarxa.
17:16
And they buildconstruir a biggran, complexcomplex worldmón.
404
1021000
3000
I junts construireu un món gran, complex.
17:19
And suddenlyde sobte, withoutsense realizingrealitzant it,
405
1024000
2000
I de cop i volta, sense adonar-vos-en,
17:21
you're seeingveient the worldmón differentlyde manera diferent.
406
1026000
3000
comenceu a veure el món d'una forma diferent.
17:24
Everything has changedha canviat.
407
1029000
2000
Tot canvia.
17:26
Everything in your life has changedha canviat.
408
1031000
2000
Tot en la vostra vida canvia.
17:28
And that's, of coursecurs, what this is about.
409
1033000
3000
I és tracta d'això, és clar.
17:31
AttendAssistir a to other livesvides,
410
1036000
3000
Atendre altres vides,
17:34
other visionsvisions.
411
1039000
2000
altres visions.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Escoltar altra gent,
17:38
enlightenil. luminar ourselvesnosaltres mateixos.
413
1043000
3000
il.luminar-nos.
17:41
I'm not sayingdient
414
1046000
2000
No vull dir
17:43
that I supportsuport the terroriststerroristes in IraqL'Iraq,
415
1048000
2000
que doni suport als terroristes d'Irak,
17:45
but as a sociologistsociòleg,
416
1050000
2000
però com a sociòleg,
17:47
what I am sayingdient
417
1052000
2000
el que vull dir
17:49
is I understandentendre.
418
1054000
3000
és que entenc.
17:53
And now perhapstal vegada -- perhapstal vegada -- you do too.
419
1058000
4000
I ara, poster, potser, vosaltres també.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Gràcies.
17:59
(ApplauseAplaudiments)
421
1064000
2000
Aplaudiments
Translated by lisa steward
Reviewed by Noemi Casadesus Viola

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com