ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Sam Richards: Experiment empatie radikálov

Filmed:
1,777,039 views

Tým, že viedol Američanov vo svojom publiku na TEDxPSU krok za krokom cez celý proces si sociológ Sam Richards vytíčil neobvyklý cieľ: Dokážu pochopiť -- nie schváliť, ale pochopiť -- motivácu Irackých povstalcov? A čo viac, dokáže niekto úplne porozumieť a súcitiť s druhým?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsštudentov oftenčasto askopýtať sa me,
0
0
3000
Študenti sa ma často pýtajú,
00:18
"What is sociologysociológia?"
1
3000
2000
Čo je to sociológia?
00:20
And I tell them, "It's the studyštudovať
2
5000
2000
A ja im hovorím, "Je to predmet,
00:22
of the way in whichktorý humančlovek beingsbytosti
3
7000
2000
vďaka ktorému sa ľudia
00:24
are shapedtvarovaný by things that they don't see."
4
9000
3000
formujú vecami, ktoré nevidia."
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistsociológ?
5
12000
4000
A oni hovoria, "Tak ako sa môžem stať sociológom?
00:31
How can I understandrozumieť those invisibleneviditeľný forcessily?"
6
16000
2000
Ako môžem pochopiť tie neviditeľné sily?"
00:33
And I say, "EmpathyEmpatia.
7
18000
2000
A ja im vravím, "Empatia.
00:35
StartŠtart with empathyempatia.
8
20000
2000
Začnite s empatiou.
00:37
It all beginszačína with empathyempatia.
9
22000
3000
Všetko to začína s empatiou.
00:40
Take yourselfsám out of your shoestopánky,
10
25000
2000
Vyzujte sa so svojích topánok,
00:42
put yourselfsám into the shoestopánky of anotherďalší persončlovek."
11
27000
2000
a obujte sa do topánok niekoho iného."
00:44
Here, I'll give you an examplepríklad.
12
29000
3000
Tu, ukážem vám príklad.
00:47
So I imaginepredstaviť si my life:
13
32000
2000
Predstavím si svoj život,
00:49
if a hundredsto yearsleta agopred
14
34000
2000
pred sto rokmi
00:51
ChinaČína had been the mostväčšina powerfulmocný nationnárod in the worldsvet
15
36000
2000
Čína bola najsilnejší národ na svete
00:53
and they cameprišiel to the UnitedVeľká StatesŠtáty
16
38000
2000
a prišli do Spojených štátov
00:55
in searchVyhľadávanie of coaluhlie,
17
40000
2000
a hľadali uhlie,
00:57
and they foundnájdených it, and, in factskutočnosť, they foundnájdených lots of it right here.
18
42000
3000
našli ho, a, popravde, našli ho tu hromady.
01:00
And prettypekný soončoskoro, they beganzačal shippingDoprava that coaluhlie,
19
45000
3000
A veľmi rýchlo ho začali zvážať,
01:03
tonTony by tonTony,
20
48000
2000
tonu po tone,
01:05
railkoľajnice carauto by railkoľajnice carauto, boatloadlodné by boatloadlodné,
21
50000
3000
vozeň po vozni, jedna nákladná loď za druhou
01:08
back to ChinaČína and elsewhereinde around the worldsvet.
22
53000
4000
späť do Číny a inde po svete.
01:12
And they got fabulouslyrozprávkovo wealthybohatý in doing so.
23
57000
3000
A ohromne na tom zbohatli.
01:15
And they builtpostavený beautifulkrásny citiesmesta
24
60000
2000
Vybudovali si nádherné mestá
01:17
all poweredpoháňal on that coaluhlie.
25
62000
4000
poháňané uhlím.
01:22
And back here in the UnitedVeľká StatesŠtáty,
26
67000
3000
A tu, doma v Spojených štátoch,
01:25
we saw economicekonomický despairzúfalstvo, deprivationdeprivácia.
27
70000
2000
sme videli ekonomické zúfalstvo a depriváciu.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Toto som videl.
01:29
I saw people strugglingzápasí to get by,
29
74000
3000
Videl som ľudí, ktorý mali problém prežiť,
01:32
not knowingvedomím what was what and what was nextĎalšie.
30
77000
3000
nevediac čo je čo a ako bude ďalej.
01:35
And then I askedspýtal myselfja sám the questionotázka.
31
80000
2000
Potom som si položil otázku.
01:37
I say, "How'sAko je it possiblemožný that we could be so poorchudobný here in the UnitedVeľká StatesŠtáty,
32
82000
3000
"Ako je možné, že môžeme byť tak chudobný tu v Spojených štátoch,
01:40
because the coaluhlie is suchtaký a wealthybohatý resourceprostriedky,
33
85000
2000
keď uhlie je tak bohatá surovina
01:42
it's so much moneypeniaze?"
34
87000
2000
a keď stojí tak veľa?"
01:44
And I realizedsi uvedomil,,
35
89000
2000
Potom som si uvedomil
01:46
because the Chinesečínština ingratiatedingratiated themselvessami
36
91000
3000
lebo čínania sa tu začlenili
01:49
with a smallmalý rulingrozhodnutie classtrieda here in the UnitedVeľká StatesŠtáty
37
94000
3000
ako malá vládnuca skupinka tu v Spojených štátoch,
01:52
who stoleukradol all of that moneypeniaze and all of that wealthbohatstvo for themselvessami.
38
97000
4000
ktorá nám tieto všetky peniaze ukradla a zobrala si celé bohatstvo pre seba.
01:56
And the restzvyšok of us, the vastnesmierny majorityväčšina of us,
39
101000
2000
A my, zbytok, väčšinová populácia,
01:58
struggleboj to get by.
40
103000
2000
máme problém prežiť.
02:00
And the Chinesečínština gavedal this smallmalý rulingrozhodnutie eliteelita
41
105000
3000
A Čínania dali tej malej vládnucej skupinke
02:03
loadskopa of militaryvojenský weaponszbrane and sophisticatedsofistikovaný technologytechnológie
42
108000
3000
kvantá zbraní a vyspelých technológií,
02:06
in orderobjednať to ensurezaistiť that people like me
43
111000
3000
aby sa uistili, že ľudia ako ja
02:09
would not speakhovoriť out againstproti this relationshipsúvislosť.
44
114000
3000
neprehovoria proti tomuto vzájomnému spoločenstvu.
02:13
Does this soundznieť familiaroboznameny?
45
118000
3000
Znie Vám to povedome?
02:16
And they did things like trainvlak AmericansAmeričania
46
121000
2000
A tiež si cvičia Američanov,
02:18
to help protectchrániť the coaluhlie.
47
123000
2000
aby im pomohli chrániť uhlie.
02:20
And everywherevšade, were symbolssymboly of the Chinesečínština --
48
125000
3000
Čínske symboli boli všade --
02:23
everywherevšade, a constantkonštantný reminderpripomenutie.
49
128000
3000
všade, stála pripomienka.
02:26
And back in ChinaČína,
50
131000
2000
A v Číne,
02:28
what do they say in ChinaČína?
51
133000
2000
Čo hovoria v Číne?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coaluhlie.
52
135000
3000
Nič. Nerozprávajú o nás. Nerozprávajú sa o uhlí.
02:33
If you askopýtať sa them,
53
138000
2000
Ak sa ich opýtate,
02:35
they'lloni budú say, "Well, you know the coaluhlie, we need the coaluhlie.
54
140000
2000
odpovedia Vám, "No, viete, uhlie, my potrebujeme uhlie.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turnotočenie down my thermostattermostat.
55
142000
3000
No tak, preto si predsa nebudem znižovať termostat.
02:40
You can't expectočakávať that."
56
145000
3000
To nemôžete po mne chcieť."
02:43
And so I get angrynahnevaný, and I get pissednahnevaný,
57
148000
3000
Tak sa nahnevám, naštvem,
02:46
as do lots of averagepriemerný people.
58
151000
2000
ako to robí mnoho obyčajných ľudí.
02:48
And we fightboj back, and it getsdostane really uglyškaredý.
59
153000
3000
A odpoveď býva strašná.
02:51
And the Chinesečínština respondreagovať in a very uglyškaredý way.
60
156000
3000
A Čínania odpovedajú veľmi nechutne.
02:55
And before we know it, they sendodoslať in the tanksnádrže
61
160000
3000
A než sa nazdáme, posielajú sem tanky
02:58
and then sendodoslať in the troopsvojsko,
62
163000
2000
a vojakov
03:00
and lots of people are dyingumierajúci,
63
165000
2000
a veľa ľudí zomiera,
03:02
and it's a very, very difficultnáročný situationsituácia.
64
167000
5000
je to veľmi, veľmi ťažká situácia.
03:07
Can you imaginepredstaviť si what you would feel
65
172000
3000
Dokážete si predstaviť ako by ste sa cítili,
03:10
if you were in my shoestopánky?
66
175000
2000
keby ste boli v mojej koži?
03:12
Can you imaginepredstaviť si walkingchôdza out of this buildingbudova
67
177000
3000
Dokážete si predstaviť že vyjdete z tejto budovy
03:15
and seeingvidenie a tanktank sittingsediaci out there
68
180000
2000
a uvidíte tam stáť tank,
03:17
or a trucknákladné auto fullplne of soldiersvojaci?
69
182000
3000
alebo kamión plný vojakov?
03:20
And just imaginepredstaviť si what you would feel.
70
185000
2000
A len si predstavte ako by ste sa cítili.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
Lebo viete prečo sú tu a viete čo tu robia.
03:25
And you just feel the angerhnev and you feel the fearstrach.
72
190000
4000
A iba cítite zlosť, cítite strach.
03:29
If you can, that's empathyempatia -- that's empathyempatia.
73
194000
3000
Ak toto dokážete, to je empatia -- to je empatia.
03:32
You've left your shoestopánky, and you've stoodstál in minebaňa.
74
197000
3000
Vyzuli ste si svoje boty a postavili ste sa do mojich.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
A to musíte citiť.
03:37
Okay, so that's the warmteplý up.
76
202000
2000
Dobre, to len na zahriatie.
03:39
That's the warmteplý up.
77
204000
2000
len na zahriatie.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
A teraz budeme mať
03:43
the realskutočný radicalradikálnej experimentexperiment.
79
208000
2000
ten pravý radikálny experiment.
03:45
And so for the remainderzvyšok of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
A ako pripomienku k môjmu rozhovoru, chcem, aby ste sa
03:48
is put yourselvessami in the shoestopánky
81
213000
2000
obuli do topánok
03:50
of an ordinaryobyčajný ArabArabské MuslimMoslimské
82
215000
3000
obyčajného Arabského Moslima,
03:53
livingžijúci in the MiddleStredný EastEast --
83
218000
2000
žijúceho na Strednom východe --
03:55
in particularkonkrétny, in IraqIrak.
84
220000
3000
presnejšie, v Iraku.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
A aby som Vám pomohol,
04:01
perhapsmožno you're a memberčlen of this middleprostredný classtrieda familyrodina in BaghdadBagdad --
86
226000
4000
možno, že ste členom rodiny strednej vrstvy v Bagdade --
04:05
and what you want is the bestnajlepší for your kidsdeti.
87
230000
3000
a chcete iba to najlepšie pre Vaše deti.
04:08
You want your kidsdeti to have a better life.
88
233000
2000
Chcete, aby Vaše deti mali lepší život.
04:10
And you watch the newsnoviny, you payplatiť attentionpozornosť,
89
235000
2000
Pozerávate správy, dávate pozor,
04:12
you readprečítať the newspapernoviny, you go down to the coffeekáva shoppredajňa with your friendspriatelia,
90
237000
3000
čítate noviny, chodíte do kaviarní so svojími priateľmi,
04:15
and you readprečítať the newspapersnoviny from around the worldsvet.
91
240000
2000
čítate správy z celého sveta.
04:17
And sometimesniekedy you even watch satellitesatelit,
92
242000
2000
A niekedy si pozriete aj satelitné vysielanie,
04:19
CNNCNN, from the UnitedVeľká StatesŠtáty.
93
244000
2000
CNN zo Spojených Štátov.
04:21
So you have a sensezmysel of what the AmericansAmeričania are thinkingpremýšľanie.
94
246000
2000
Takže máte povedomie ako rozmýšľajú Američania.
04:23
But really, you just want a better life for yourselfsám.
95
248000
3000
Ale vážne, Vy iba chcete lepší život pre seba.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
To je to, čo chcete.
04:28
You're ArabArabské MuslimMoslimské livingžijúci in IraqIrak.
97
253000
2000
Ste Arabský Moslim žijúci v Iraku.
04:30
You want a better life for yourselfsám.
98
255000
2000
Chcete mať lepší život.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
Takže teraz Vám pomôžem.
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Pomôžem Vám s pár vecami,
04:36
that you mightsila be thinkingpremýšľanie.
101
261000
2000
o ktorých možno premýšľate.
04:38
NumberČíslo one: this incursionvpád into your landpôda
102
263000
3000
Číslo jeden: vpády do tvojej krajiny
04:41
these pastminulosť 20 yearsleta, and before,
103
266000
2000
posledných 20 rokov a predtým
04:43
the reasondôvod anyoneniekto is interestedzáujem in your landpôda, and particularlyobzvlášť the UnitedVeľká StatesŠtáty,
104
268000
3000
dôvod prečo má záujem ktokoľvek o túto zem, hlavne Spojené Štáty,
04:46
it's oilolej.
105
271000
2000
je ropa.
04:48
It's all about oilolej; you know that, everybodyvšetci knowsvie that.
106
273000
3000
Všetko je to o rope; Vy to viete, každý to vie.
04:51
People here back in the UnitedVeľká StatesŠtáty know it's about oilolej.
107
276000
3000
Ľudia tu v Spojených Štátoch vedia, že je to o rope.
04:54
It's because somebodyniekto elseinak
108
279000
2000
Je to preto, že niekto iný
04:56
has a designdizajn for your resourceprostriedky.
109
281000
3000
má plán pre Vašu surovinu.
04:59
It's your resourceprostriedky; it's not somebodyniekto else'sinak je.
110
284000
3000
Je to Vaša surovina, nie niekoho iného.
05:02
It's your landpôda; it's your resourceprostriedky.
111
287000
3000
Je to Vaše územie, vaša surovina.
05:05
SomebodyNiekto elseinak has a designdizajn for it.
112
290000
2000
Niekto iný má ale pre ňu plán.
05:07
And you know why they have a designdizajn?
113
292000
2000
A viete prečo majú pre ňu plán?
05:09
You know why they have theirich eyesoči setsada on it?
114
294000
2000
Viete prečo sa o to tak zaujímajú?
05:11
Because they have an entirecelý economicekonomický systemsystém
115
296000
2000
Lebo ich celý ekonomický systém,
05:13
that's dependentzávislý on that oilolej --
116
298000
2000
ktorý je závislý na tejto rope --
05:15
foreignzahraničné oilolej,
117
300000
2000
cudzej rope,
05:17
oilolej from other partsdiely of the worldsvet that they don't ownvlastný.
118
302000
3000
rope z iných častí sveta, ktoré oni nevlastnia.
05:20
And what elseinak do you think about these people?
119
305000
2000
A čo iné si myslíte o týchto ľuďoch?
05:22
The AmericansAmeričania, they're richbohatý.
120
307000
2000
Američania, tí sú bohatý
05:24
Come on, they livežiť in bigveľký housesdomy, they have bigveľký carscars,
121
309000
2000
No tak, žijú v obrovských domoch, majú veľké autá,
05:26
they all have blondblond hairvlasy, blueModrá eyesoči, they're happyšťastný.
122
311000
2000
všetci sú blonďáci s modrými očami a sú šťastný.
05:28
You think that. It's not truepravdivý, of coursekurz,
123
313000
2000
To si myslíte. Samozrejme to nie je pravda,
05:30
but that's the mediamédiá impressiondojem, and that's like what you get.
124
315000
3000
ale je to obraz z médií a preto si to aj myslíte.
05:33
And they have bigveľký citiesmesta,
125
318000
2000
Majú veľké mestá,
05:35
and the citiesmesta are all dependentzávislý on oilolej.
126
320000
3000
a tie mestá sú závislé na tej rope.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
A čo vidíte doma?
05:41
PovertyChudoby, despairzúfalstvo, struggleboj.
128
326000
2000
Chudobu, zúfalstvo, ťažkosti.
05:43
Look, you don't livežiť in a wealthybohatý countrykrajina.
129
328000
3000
Však, Vy nežijete v bohatej krajine.
05:46
This is IraqIrak.
130
331000
3000
Toto je Irak.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Toto je to, čo vidíš.
05:52
You see people strugglingzápasí to get by.
132
337000
2000
Vidíš ako ľudia majú problém prežiť.
05:54
I mean, it's not easyjednoduchý; you see a lot of povertychudoba.
133
339000
2000
Myslím tým, nieje to ľahké; vidíte mnoho chudoby.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
A teraz máte z toho nejaký pocit.
05:58
These people have designsvzory for your resourceprostriedky,
135
343000
2000
Títo ľudia majú nejaký plán pre vašu surovinu,
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
a to je to, čo vidíš?
06:02
Something elseinak you see that you talk about --
137
347000
2000
Je tu ešte niečo iné o čom rozprávate --
06:04
AmericansAmeričania don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
Američania o tomto nerozprávajú, ale Vy áno.
06:06
There's this thing, this militarizationmilitarizáciu of the worldsvet,
139
351000
3000
Je tu taká vec, militarizácia sveta,
06:09
and it's centeredstred right in the UnitedVeľká StatesŠtáty.
140
354000
2000
a jej centrom sú práve Spojené Štáty.
06:11
And the UnitedVeľká StatesŠtáty
141
356000
2000
A Spojené Štáty
06:13
is responsiblezodpovedný for almosttakmer one halfpolovičná
142
358000
3000
sú zodpovedné za skoro polovicu
06:16
of the world'ssvete militaryvojenský spendingvýdavky --
143
361000
2000
svetových výdavkov na armádu --
06:18
fourštyri percentpercento of the world'ssvete populationpopulácia.
144
363000
2000
štyri percentá svetovej populácie.
06:20
And you feel it; you see it everykaždý day.
145
365000
3000
A Vy to cítite, vidíte to každý deň.
06:23
It's partčasť of your life.
146
368000
2000
Je to súčasťou Vášho života.
06:25
And you talk about it with your friendspriatelia.
147
370000
2000
A rozprávate sa o tom so svojimi prateľmi.
06:27
You readprečítať about it.
148
372000
3000
Čítate o tom.
06:30
And back when SaddamSaddám HusseinHusajn was in powermoc,
149
375000
3000
A keď bol Saddám Husain pri moci,
06:33
the AmericansAmeričania didn't carestarostlivosť about his crimestrestných činov.
150
378000
3000
Američania sa nezaoberali jeho zločinmi.
06:36
When he was gassingPlynovanie the KurdsKurdi and gassingPlynovanie IranIrán,
151
381000
2000
Keď používal plyn na Kurodv, na Irán,
06:38
they didn't carestarostlivosť about it.
152
383000
2000
nestarali sa o to.
06:40
When oilolej was at stakekôl,
153
385000
2000
Keď išlo ale o ropu,
06:42
somehownejako, suddenlynaraz, things matteredzáležalo.
154
387000
4000
nejako sa zrazu začali zaujímať.
06:47
And what you see, something elseinak,
155
392000
2000
A čo vidíte Vy je niečo iné,
06:49
the UnitedVeľká StatesŠtáty,
156
394000
2000
čo Spojené Štáty,
06:51
the hubhúb of democracydemokracia around the worldsvet,
157
396000
2000
hlava demokracie na svete,
06:53
they don't seempripadať to really be
158
398000
2000
nevidno, že by oni
06:55
supportingpodpora democraticdemokratický countrieskrajiny all around the worldsvet.
159
400000
4000
podporovali demokratické krajiny po svete.
06:59
There are a lot of countrieskrajiny, oil-producingoleje-produkovať countrieskrajiny,
160
404000
3000
Je veľa krajín, krajín produkujúcich ropu,
07:02
that aren'tnie sú very democraticdemokratický, but supportedpodporovaný by the UnitedVeľká StatesŠtáty.
161
407000
3000
ktoré nie sú moc demokratické, ale sú podporované Spojenými Štátmy.
07:05
That's oddzvláštny.
162
410000
2000
To je divné.
07:07
Oh, these incursionsnájazdy, these two warsvojny,
163
412000
3000
No, tieto vpády, tieto dve vojny,
07:10
the 10 yearsleta of sanctionssankcie,
164
415000
2000
10 rokov sankcií,
07:12
the eightosem yearsleta of occupationpovolania,
165
417000
4000
osem rokov okupácií,
07:16
the insurgencyvzbura that's been unleashedUnleashed on your people,
166
421000
3000
tá vzbura, zoslaná na Vašich ľudí,
07:19
the tensdesiatky of thousandstisíce, the hundredsstovky of thousandstisíce
167
424000
3000
stovky tisíc
07:22
of civiliancivilné deathsúmrtia,
168
427000
5000
civilných obetí,
07:27
all because of oilolej.
169
432000
3000
všetko pre ropu.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
Nemôžete si pomôcť iba na to myslieť.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
Rozprávate sa o tom.
07:34
It's in the forefrontčele of your mindmyseľ always.
172
439000
3000
Máte to vždy namysli.
07:37
You say, "How is that possiblemožný?"
173
442000
3000
Hovoríte si, "Ako je to možné?"
07:40
And this man, he's everykaždý man --
174
445000
3000
A tento muž, je to každy muž --
07:43
your grandfatherdedko, your unclestrýko,
175
448000
2000
Váš dedko, Váš strýko,
07:45
your fatherotec, your sonsyn,
176
450000
2000
Váš otec, Váš syn,
07:47
your neighborsused, your professorprofesor, your studentštudent.
177
452000
3000
Váš sused, Váš profesor, Váš študent.
07:50
OnceRaz a life of happinessšťastie and joypotešenie
178
455000
3000
Čo bývalo radosť a šťastie
07:53
and suddenlynaraz, painbolesť and sorrowzármutok.
179
458000
3000
je zrazu bolesť a utrpenie.
07:56
EveryoneVšetci in your countrykrajina
180
461000
3000
Každý z Vašej krajiny
07:59
has been toucheddojatý by the violencenásilia,
181
464000
3000
bol poznačený násilím,
08:02
the bloodshedkrviprelievania, the painbolesť,
182
467000
2000
krviprelievaním, bolesťou,
08:04
the horrorhrôza, everybodyvšetci.
183
469000
2000
hororom, každý.
08:06
Not a singlejednoposteľová persončlovek in your countrykrajina
184
471000
3000
Neobišlo to čo i len jediného
08:09
has not been toucheddojatý.
185
474000
2000
človeka z Vašej krajiny.
08:11
But there's something elseinak.
186
476000
2000
Ale je tu niečo iné.
08:13
There's something elseinak about these people,
187
478000
2000
Niečo iné na týchto ľuďoch,
08:15
these AmericansAmeričania who are there.
188
480000
2000
títo Američania, ktorý tu žijú.
08:17
There's something elseinak about them that you see -- they don't see themselvessami.
189
482000
3000
Je na nich niečo iné, čo vidíš -- ale oni to nevidia.
08:20
And what do you see? They're ChristiansKresťania.
190
485000
3000
A čo vidíte? Sú Kresťania.
08:23
They're ChristiansKresťania.
191
488000
2000
Sú Kresťania.
08:25
They worshipuctievanie the ChristianKresťanské God, they have crosseskríže, they carryniesť BiblesBiblie.
192
490000
3000
Modlia sa ku Kresťanskému Bohu, majú kríže, nosia Biblie.
08:28
TheirIch BiblesBiblie have a little insigniainsígnie
193
493000
2000
Ich Biblie majú malé zanky,
08:30
that sayshovorí "U.S. ArmyArmáda" on them.
194
495000
3000
na ktorých je "Armáda U.S.A.".
08:34
And theirich leadersvedúci, theirich leadersvedúci:
195
499000
3000
Všetci ich velitelia, ich velitelia:
08:37
before they sendodoslať theirich sonssynovia and daughtersdcéry
196
502000
2000
predtým ako pošlú svojich synov a dcéry
08:39
off to warvojna in your countrykrajina --
197
504000
2000
do vojny vo Vašej krajine --
08:41
and you know the reasondôvod --
198
506000
2000
a viete dôvod --
08:43
before they sendodoslať them off,
199
508000
2000
predtým než ich vyšlú,
08:45
they go to a ChristianKresťanské churchcirkevné, and they praymodliť sa to theirich ChristianKresťanské God,
200
510000
2000
idú do Kresťanského kostola a modlia sa k svojmu kresťanskému Bohu,
08:47
and they askopýtať sa for protectionochrana and guidanceusmernenie from that god.
201
512000
3000
a prosia ho o ochranu a vedenie od toho Boha.
08:50
Why?
202
515000
2000
Prečo?
08:52
Well, obviouslysamozrejme, when people diezomrieť in the warvojna,
203
517000
4000
No, vlastne, keď ľudia zomierajú vo vojne,
08:56
they are MuslimsMoslimovia, they are IraqisIračania --
204
521000
2000
sú to Moslimovia, sú to Iračania --
08:58
they're not AmericansAmeričania.
205
523000
2000
nie sú to Američania.
09:00
You don't want AmericansAmeričania to diezomrieť. ProtectChrániť our troopsvojsko.
206
525000
3000
My nechceme, aby Američania zomierali. Ochraňuj naše vojská.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
A máte z toho nejaký pocit --
09:05
of coursekurz you do.
208
530000
2000
jasneže máte.
09:07
And they do wonderfulbáječný things.
209
532000
2000
A oni robia nádherné veci.
09:09
You readprečítať about it, you hearpočuť about it.
210
534000
2000
Čítate o tom, počujete o tom.
09:11
They're there to buildvybudovať schoolsškoly and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
Sú tam, aby postavili školy a pomohli ľuďom a to je to, čo chcú urobiť.
09:13
They do wonderfulbáječný things, but they alsotaktiež do the badzlý things,
212
538000
2000
Robia nádherné veci, ale tiež zlé veci,
09:15
and you can't tell the differencerozdiel.
213
540000
2000
ale Vy nevidíte rozdiel.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGen. WilliamWilliam BoykinBoykin.
214
542000
4000
A tento chlap, chlap ako Poruč. Gener. William Boykin.
09:21
I mean, here'stady a guy who sayshovorí that your God is a falsenepravdivý God.
215
546000
3000
Chlap, ktorý hovorí, že Váš Boh je ten nesprávny.
09:24
Your God'sBožie an idolIdol; his God is the truepravdivý God.
216
549000
2000
Váš Boh je Váš idol, jeho Boh je ale ten pravý.
09:26
The solutionriešenie to the problemproblém in the MiddleStredný EastEast, accordingpodľa to him,
217
551000
3000
Riešenie problému pre Stredný východ, podľa neho,
09:29
is to convertpremeniť you all to ChristianityKresťanstvo --
218
554000
2000
je previesť Vás všetkých na Kresťanstvo --
09:31
just get ridzbaviť of your religionnáboženstvo.
219
556000
2000
len sa musíte zbaviť svojho vierovyznania.
09:33
And you know that. AmericansAmeričania don't readprečítať about this guy.
220
558000
2000
A Vy to viete. Američania nečítajú nič o tomto chlapovy.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
Oni o ňom nič nevedia, ale Vy áno.
09:38
You passmíňať it around. You passmíňať his wordsslová around.
222
563000
2000
A rozširujete tú správu. Rozširujete jeho výroky do okolia.
09:40
I mean this is seriousvážny. You're afraidbáť.
223
565000
3000
Toto je dosť závažné.
09:43
He was one of the leadingvedúci commandersVelitelia in the seconddruhý invasioninvázie of IraqIrak.
224
568000
3000
Bol jedným z vrchných veliteľov v druhej invázii do Iraku.
09:46
And you're thinkingpremýšľanie, "God, if this guy is sayingpríslovie that,
225
571000
3000
A Vy si myslíte, "Bože, ak to hovorí on,
09:49
then all the soldiersvojaci mustmusieť be sayingpríslovie that."
226
574000
2000
tak to musia hovoriť všetci vojaci."
09:51
And this wordslovo here,
227
576000
2000
A toto slovo,
09:53
GeorgeGeorge BushBush calledvolal this warvojna a crusadekrižiacka výprava.
228
578000
2000
George Bush nazval túto vojnu križiacku výpravu.
09:55
Man, the AmericansAmeričania, they're just like, "AhAh, crusadekrižiacka výprava.
229
580000
2000
Bože, Američania, oni sú iba, "No, križiacka výprava.
09:57
WhateverČokoľvek. I don't know."
230
582000
2000
To je jedno. Ja neviem."
09:59
You know what it meansprostriedky.
231
584000
2000
Vy viete čo to znamená.
10:01
It's a holySvätý warvojna againstproti MuslimsMoslimovia.
232
586000
2000
Je to božia vojna proti Moslimom.
10:03
Look, invadeprepadnúť, subduepodmaniť si them, take theirich resourceszdroje.
233
588000
3000
Pozri sa, doby, podmaň si ich, zober im ich zdroje.
10:06
If they won'tnebude submitPredložiť, killzabiť them.
234
591000
2000
Ak sa nepodradia, zabi ich.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
To je o čo tu ide.
10:10
And you're thinkingpremýšľanie, "My God, these ChristiansKresťania are comingPrichádza to killzabiť us."
236
595000
3000
A Vy si myslíte, "Ó Bože, títo kresťania nás idú pozabíjať."
10:13
This is frighteningdesivý.
237
598000
2000
Toto je strašné.
10:15
You feel frightenedvydesený. Of coursekurz you feel frightenedvydesený.
238
600000
3000
Cítite sa vystrašený. Jasne, že sa cítite vystrašený.
10:18
And this man, TerryTerry JonesJones:
239
603000
3000
A tento pán, Terry Jones:
10:21
I mean here'stady a guy who wants to burnhorieť KoransKorans, right?
240
606000
2000
Tu je pán, ktorý chce páliť Korány.
10:23
And the AmericansAmeričania: "AhAh, he's a knuckleheadhlupák.
241
608000
2000
A Američania na to: "Ale, on je hlupák.
10:25
He's a formerbývalý hotelhotel managermanažér;
242
610000
2000
On je bývalý riaditeľ hotelu;
10:27
he's got three-dozentri - desiatky membersčlenovia of his churchcirkevné."
243
612000
2000
má tri tucty členov kostola."
10:29
They laughsmiech him off. You don't laughsmiech him off.
244
614000
2000
Oni ho vysmejú. Vy ho ale nevysmejete.
10:31
Because in the contextkontext of everything elseinak,
245
616000
2000
Lebo v celkovom kontexte,
10:33
all the pieceskúsky fitfit.
246
618000
2000
všetko to do seba zapadá.
10:35
I mean, of coursekurz, this is how AmericansAmeričania take it,
247
620000
2000
Jasne, takto to berú Američania,
10:37
so people all over the MiddleStredný EastEast, not just in your countrykrajina,
248
622000
2000
ale všetci ľudia na Strednom Východe, nie iba vo Vašej krajine
10:39
are protestingprotestovať.
249
624000
2000
protestujú.
10:41
"He wants to burnhorieť KoransKorans, our holySvätý bookkniha.
250
626000
2000
"On chce páliť Korány, naše posvätné knihy.
10:43
These ChristiansKresťania, who are these ChristiansKresťania?
251
628000
2000
Títo Kresťania, kto sú to títo Kresťania?
10:45
They're so evilzlo, they're so mean --
252
630000
2000
Sú tak zlí, tak úbohí --
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
tak takýto sú."
10:49
This is what you're thinkingpremýšľanie as an ArabArabské MuslimMoslimské,
254
634000
2000
Toto je to, čo si myslíte ako Arabský Moslim,
10:51
as an IraqiIracký.
255
636000
2000
ako Iračan.
10:53
Of coursekurz you're going to think this.
256
638000
2000
Jasne, že si to budete myslieť.
10:55
And then your cousinbratranec
257
640000
2000
A potom Váš synovec
10:57
sayshovorí, "Hey cuzcuz, checkskontrolovať out this websitewebové stránky.
258
642000
2000
hovorí, "Hej, lebo pozri sa na túto stránku.
10:59
You've got to see this -- BibleBiblia BootTopánka CampTábor.
259
644000
2000
Toto musíš vidieť -- Cvičisko Biblia.
11:01
These ChristiansKresťania are nutsorechy.
260
646000
2000
Títo Kresťania sú šialení.
11:03
They're trainingvýcvik theirich little kidsdeti to be soldiersvojaci for JesusJežiš.
261
648000
3000
Oni trénujú svoje malé deti za vojakov Ježiša.
11:06
And they take these little kidsdeti and they runbeh them throughskrz these things
262
651000
2000
A berú svoje malé deti a nechávajú ich bežať cez tieto veci
11:08
tilldo they teachvyučovať them how to say, "SirSir, yes, sirsir,"
263
653000
2000
až do bodu kedy ich učia hovoriť, "Pane, áno, pane,"
11:10
and things like grenadegranát tosshodenie and weaponszbrane carestarostlivosť and maintenanceúdržba.
264
655000
3000
a veci ako hod granátom, starostlivosť o zbrane a ich údržba.
11:13
And go to the websitewebové stránky.
265
658000
2000
A máte stránku.
11:15
It sayshovorí "U.S. ArmyArmáda" right on it.
266
660000
2000
Ktorá má "Armáda U.S.A" presne na nej.
11:17
I mean, these ChristiansKresťania, they're nutsorechy. How would they do this to theirich little kidsdeti?"
267
662000
3000
Mám na mysli, títo Kresťania, sú šialený. Ako by to mohli robiť ich vlastným malým deťom?
11:20
And you're readingčítanie this websitewebové stránky.
268
665000
2000
A čítate ďalej na ich stránke.
11:22
And of coursekurz, ChristiansKresťania back in the UnitedVeľká StatesŠtáty, or anybodyniekto,
269
667000
3000
A jasne, Kresťania v Spojených Štátoch, alebo ktokoľvek
11:25
sayshovorí, "AhAh, this is some little, tinymaličký churchcirkevné in the middleprostredný of nowherenikde."
270
670000
2000
hovorí, "ale, to je iba malinký zapadnutý kostol kde nič nie je široko-ďaleko."
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Ale Vy to neviete.
11:29
For you, this is like all ChristiansKresťania.
272
674000
3000
Pre Vás, toto je ako pre všetkých Kresťanov.
11:32
It's all over the WebWeb, BibleBiblia BootTopánka CampTábor.
273
677000
2000
Je to na celom internete, Cvičisko Biblia.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
A pozrite sa na toto:
11:36
they even teachvyučovať theirich kidsdeti --
275
681000
2000
ešte svoje deti učia --
11:38
they trainvlak them in the samerovnaký way the U.S. MarinesMarines trainvlak.
276
683000
2000
trénujú ich tak isto ako to robia Mariňáci U.S.A.
11:40
Isn't that interestingzaujímavý.
277
685000
2000
Nie je to zaujímavé.
11:42
And it scareszdesenie you, and it frightensdesí you.
278
687000
2000
A toto Vás straší, desí Vás to.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Takže títo chlapi, vídavate ich.
11:46
You see, I, SamSam RichardsRichards, I know who these guys are.
280
691000
3000
Vidíte ich, Ja, Sam Richards, Ja viem, kto to je.
11:49
They're my studentsštudentov, my friendspriatelia.
281
694000
2000
Sú to moji študenti, moji priatelia.
11:51
I know what they're thinkingpremýšľanie: "You don't know."
282
696000
2000
Ja viem, čo si myslia: "Vy to neviete."
11:53
When you see them,
283
698000
2000
Keď ich vidíte Vy,
11:55
they're something elseinak, they're something elseinak.
284
700000
3000
sú to úplne, úplne iný ľudia.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
A takto sa Vám javia.
12:01
We don't see it that way in the UnitedVeľká StatesŠtáty,
286
706000
3000
My sa na to tak nepozeráme v Spojených Štátoch,
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
ale Vy to tak vidíte.
12:09
So here.
288
714000
2000
Takže tu.
12:11
Of coursekurz, you got it wrongzle.
289
716000
2000
Jasne, chápete to zle.
12:13
You're generalizingzovšeobecňovať. It's wrongzle.
290
718000
3000
Zovšeobecňujete. To je zlé.
12:16
You don't understandrozumieť the AmericansAmeričania.
291
721000
2000
Vy nerozumiete Američanom.
12:18
It's not a ChristianKresťanské invasioninvázie.
292
723000
2000
To nie je Kresťanská invázia.
12:20
We're not just there for oilolej; we're there for lots of reasonsdôvody.
293
725000
2000
Nie sme tam iba pre ropu, sme tam pre veľa iných vecí.
12:22
You have it wrongzle. You've missedvynechal it.
294
727000
2000
Chápete to zle. Ste mimo.
12:24
And of coursekurz, mostväčšina of you don't supportpodpora the insurgencyvzbura;
295
729000
3000
A, jasne, väčšina z Vás nepodporuje povstanie;
12:27
you don't supportpodpora killingzabitie AmericansAmeričania;
296
732000
2000
nepodporujete vraždenie Američanov;
12:29
you don't supportpodpora the terroriststeroristi.
297
734000
2000
nepodporujete teroristov.
12:31
Of coursekurz you don't. Very fewmálo people do.
298
736000
2000
Jasne že nie. Málokto áno.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Ale niekto z Vás to robí.
12:36
And this is a perspectiveperspektíva.
300
741000
3000
A toto je širší pohľad.
12:39
Okay, so now, here'stady what we're going to do.
301
744000
2000
Dobre, tak teraz Vám poviem, čo budeme robiť.
12:41
StepKrok outsidezvonka of your shoestopánky
302
746000
2000
Vyzujte sa so svojích topánok
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
v ktorých ste teraz boli
12:45
and stepkrok back into your normalnormálne shoestopánky.
304
750000
2000
a obujte si späť svoje vlastné.
12:47
So everyone'skaždý je back in the roomizba, okay.
305
752000
2000
Takže všetci späť v tejto miestnosti, dobre.
12:49
Now here comesprichádza the radicalradikálnej experimentexperiment.
306
754000
2000
A teraz prichádza radikálny experiment.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Takže sme všetci späť doma.
12:53
This photofotografie: this womanžena,
308
758000
2000
Táto fotka: táto žena,
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
och, cítim ju.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
Cítim ju.
12:59
She's my sistersestra,
311
764000
2000
Je to moja sestra,
13:01
my wifežena, my cousinbratranec, my neighborsused.
312
766000
3000
moja žena, moja teta, moja susedka.
13:04
She's anybodyniekto to me.
313
769000
2000
Ona je ktokoľvek pre mňa.
13:06
These guys standingstojace there, everybodyvšetci in the photofotografie,
314
771000
2000
Tí chlapi, ktorý tam stoja, každý na tej fotke.
13:08
I feel this photofotografie, man.
315
773000
3000
Ja cítim tú fotku, ach.
13:11
So here'stady what I want you to do.
316
776000
2000
Takže teraz chcem po Vás následujúce.
13:13
Let's go back to my first examplepríklad of the Chinesečínština.
317
778000
3000
Vráťme sa teraz k prvému príkladu k Číňanom.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Chcem po Vás, aby ste tam išli.
13:19
So it's all about coaluhlie, and the Chinesečínština are here in the UnitedVeľká StatesŠtáty.
319
784000
3000
Všetko záleží na uhlí, a Číňania sú tu v Spojených Štátoch.
13:22
And what I want you to do is pictureobrázok her as a Chinesečínština womanžena
320
787000
2000
A teraz chcem po Vás, aby ste si ju predstavili ako Číňanku,
13:24
receivingprijímanie a Chinesečínština flagvlajka
321
789000
3000
ktorá dostáva Čínsku vlajku,
13:27
because her lovedMiloval one has diedzomrel in AmericaAmerika
322
792000
3000
lebo jej milý zomrel v Amerike
13:30
in the coaluhlie uprisingpovstanie.
323
795000
2000
vo vzbure pre uhlie.
13:32
And the soldiersvojaci are Chinesečínština,
324
797000
2000
A vojaci sú číňania,
13:34
and everybodyvšetci elseinak is Chinesečínština.
325
799000
2000
a všetci naokolo sú Číňania.
13:36
As an AmericanAmerický, how do you feel about this pictureobrázok?
326
801000
3000
Ako Američan, ako sa cítite, keď sa pozriete na tento obrázok?
13:41
What do you think about that scenescéna?
327
806000
3000
Čo si myslíte o tejto udalosti?
13:46
Okay, try this. BringPriniesť it back.
328
811000
2000
Dobre, skúste toto. Vráťte sa späť.
13:48
This is the scenescéna here.
329
813000
2000
Toto je tá udalosť.
13:50
It's an AmericanAmerický, AmericanAmerický soldiersvojaci,
330
815000
2000
Je to Američan, Americký vojaci,
13:52
AmericanAmerický womanžena who loststratený her lovedMiloval one
331
817000
2000
Americká žena, ktorá stratila svojho milého
13:54
in the MiddleStredný EastEast -- in IraqIrak or AfghanistanAfganistan.
332
819000
3000
v Blízkom Východe -- V Iraku, alebo Afganistane.
13:57
Now, put yourselfsám in the shoestopánky,
333
822000
2000
Teraz sa obujte do bôt,
13:59
go back to the shoestopánky
334
824000
2000
vráťte sa do bôt
14:01
of an ArabArabské MuslimMoslimské livingžijúci in IraqIrak.
335
826000
3000
Arabského Moslima žijúceho v Iraku.
14:05
What are you feelingpocit and thinkingpremýšľanie
336
830000
3000
Ako sa cítite, čo si myslíte
14:08
about this photofotografie,
337
833000
2000
pri pohľade na túto fotku,
14:10
about this womanžena?
338
835000
3000
o tejto žene?
14:20
Okay,
339
845000
2000
Dobre.
14:22
now follownasledovať me on this,
340
847000
2000
Teraz ma v tomto sledujte,
14:24
because I'm takingprevzatia a bigveľký riskriskovať here.
341
849000
2000
lebo teraz beriem tu na seba veľký risk.
14:26
And so I'm going to invitevyzvať you to take a riskriskovať with me.
342
851000
3000
A pozývam Vás, aby ste sa ku mne pridali a riskovali so mnou.
14:29
These gentlemenpáni here, they're insurgentspovstalci.
343
854000
2000
Títo páni tu, sú povstalci.
14:31
They were caughtchytený by the AmericanAmerický soldiersvojaci,
344
856000
2000
Boli prichytení Americkými vojakmi,
14:33
tryingsnažia to killzabiť AmericansAmeričania.
345
858000
2000
skúšajúc zabiť Američanov.
14:35
And maybe they succeededuspel. Maybe they succeededuspel.
346
860000
3000
A možno, že uspeli. Možno, že uspeli.
14:38
Put yourselfsám in the shoestopánky
347
863000
2000
Teraz sa obujte do bôt
14:40
of the AmericansAmeričania who caughtchytený them.
348
865000
4000
tých Američanov, ktorý ich chytili.
14:44
Can you feel the ragezlosť?
349
869000
2000
Cítite ten hnev?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Cítite, že oni ich chcú iba schytiť a
14:48
and wringvyžmýkať theirich neckskrky?
351
873000
2000
vykrútiť im krky?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Dokážete sa tam dostať?
14:52
It shouldn'tby nemala be that difficultnáročný.
353
877000
2000
Nemalo by to byť tak ťažké.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Iba -- ach, no.
14:59
Now, put yourselfsám in theirich shoestopánky.
355
884000
4000
Teraz, obujte sa do ich bôt.
15:05
Are they brutalbrutálny killerszabijaci
356
890000
2000
Sú to brutálni zabijaci,
15:07
or patrioticvlastenecký defendersobrancovia?
357
892000
3000
alebo obrancovia vlasti?
15:10
WhichKtoré one?
358
895000
2000
Kto sú?
15:13
Can you feel theirich angerhnev,
359
898000
3000
Dokážete cítiť ich zlosť,
15:16
theirich fearstrach,
360
901000
2000
ich strach,
15:18
theirich ragezlosť
361
903000
2000
ich hnev
15:20
at what has happenedStalo in theirich countrykrajina?
362
905000
2000
nad tým, čo sa stalo v ich krajine?
15:22
Can you imaginepredstaviť si
363
907000
2000
Dokážete si predstaviť,
15:24
that maybe one of them in the morningdopoludnia
364
909000
3000
že si možno jeden z nich ráno
15:27
bentohnuté down to theirich childdieťa and huggedobjal theirich childdieťa
365
912000
3000
kľakol k svojim deťom a objal ich
15:30
and said, "DearVážení, I'll be back laterneskôr.
366
915000
4000
hovoriac "Zlatko, za chvíľu som späť.
15:34
I'm going out to defendbrániť your freedomsloboda, your livesživoty.
367
919000
3000
Idem tam chrániť Vašu slobodu, Vaše životy.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Idem tam, aby som sa zaslúžil
15:41
the futurebudúcnosť of our countrykrajina."
369
926000
2000
o budúcnosť našej krajiny."
15:43
Can you imaginepredstaviť si that?
370
928000
2000
Dokážete si to predstaviť?
15:45
Can you imaginepredstaviť si sayingpríslovie that?
371
930000
3000
Dokážete si ho predstaviť to hovoriť?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Dokážete sa tam dostať?
15:52
What do you think they're feelingpocit?
373
937000
3000
Čo si myslíte, že oni cítia?
16:02
You see, that's empathyempatia.
374
947000
2000
Vidíte, to je empatia.
16:04
It's alsotaktiež understandingporozumenie.
375
949000
3000
To je tiež porozumenie.
16:07
Now, you mightsila askopýtať sa,
376
952000
2000
Teraz sa možno pýtate,
16:09
"Okay, SamSam, so why do you do this sortdruh of thing?
377
954000
3000
"Dobre, Sam, prečo robíš takéto veci?
16:12
Why would you use this examplepríklad of all examplespríklady?"
378
957000
2000
Prečo používaš tento príklad nad všetky ostatné?"
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
A ja odpoviem, lebo ... lebo.
16:17
You're allowedpovolený to hatenenávidieť these people.
380
962000
2000
Máte dovolené týchto ľudí nenávidieť.
16:19
You're allowedpovolený to just hatenenávidieť them
381
964000
3000
Môžete ich nenávidieť
16:22
with everykaždý fibervlákno of your beingbytia.
382
967000
2000
každým kúskom svojho tela.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
A keď sa mi podarí
16:26
to stepkrok into theirich shoestopánky
384
971000
2000
Vás dostať do ich bôt
16:28
and walkchôdza an inchpalec,
385
973000
2000
a ujsť aspoň stopu,
16:30
one tinymaličký inchpalec,
386
975000
2000
jednu malú stopu,
16:32
then imaginepredstaviť si the kinddruh of sociologicalsociologické analysisanalýza
387
977000
3000
potom si predstavte také sociologické analýzy
16:35
that you can do in all other aspectsaspekty of your life.
388
980000
4000
ktoré môžete urobiť vo všetkých Vašich životných vyhliadkach?
16:39
You can walkchôdza a milemíle
389
984000
2000
Dokážete pochopiť,
16:41
when it comesprichádza to understandingporozumenie
390
986000
2000
keď príde na porozumenie
16:43
why that person'sodsúdený drivingvodičský 40 milesmíle perza hourhodina
391
988000
3000
toho, prečo ten človek ide 50 km/h
16:46
in the passingpominuteľný laneLane,
392
991000
3000
v predbiehacom pruhu,
16:49
or your teenagedospievajúci sonsyn,
393
994000
2000
alebo Vás tínedžerský syn,
16:51
or your neighborsused who annoysobťažuje you
394
996000
2000
alebo Váš sused, ktorý Vás irituje tým,
16:53
by cuttingvýstrižok his lawntrávnik on SundayNedeľa morningsráno.
395
998000
2000
že musí sekať trávnik práve v nedelu ráno.
16:55
WhateverČokoľvek it is, you can go so farďaleko.
396
1000000
3000
Nech je to čokoľvek, dokážete sa dostať ďaleko.
16:58
And this is what I tell my studentsštudentov:
397
1003000
2000
A toto hovorievam svojím študentom:
17:00
stepkrok outsidezvonka of your tinymaličký, little worldsvet.
398
1005000
4000
vykroč zo svojho malilinkého sveta.
17:04
StepKrok insidevnútri of the tinymaličký, little worldsvet
399
1009000
2000
Vstúp do malilinkého sveta
17:06
of somebodyniekto elseinak.
400
1011000
2000
niekoho druhého.
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
A potom znova a znova a znova.
17:12
And suddenlynaraz all these tinymaličký, little worldssvety,
402
1017000
2000
A zrazu sa všetky tieto malilinké svety
17:14
they come togetherspolu in this complexkomplexné webweb.
403
1019000
2000
spoja dohromady v spletitej pavučine.
17:16
And they buildvybudovať a bigveľký, complexkomplexné worldsvet.
404
1021000
3000
A vytvoria veľký a zložitý svet.
17:19
And suddenlynaraz, withoutbez realizinguskutočnenie it,
405
1024000
2000
A zrazu, bez povšimnutia si toho,
17:21
you're seeingvidenie the worldsvet differentlyodlišne.
406
1026000
3000
Váš pohľad na svet sa zmenil.
17:24
Everything has changedzmenený.
407
1029000
2000
Všetko sa zmenilo.
17:26
Everything in your life has changedzmenený.
408
1031000
2000
Všetko vo Vašom živote sa zmenilo.
17:28
And that's, of coursekurz, what this is about.
409
1033000
3000
A to je, jasne to, o čom toto je.
17:31
AttendNavštevovať to other livesživoty,
410
1036000
3000
Vnímajte iné životy,
17:34
other visionsvízia.
411
1039000
2000
iné pohľady.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Počúvajte odlišných ľudí,
17:38
enlightenPouč ourselvesmy sami.
413
1043000
3000
osvieťme sa.
17:41
I'm not sayingpríslovie
414
1046000
2000
Nehovorím,
17:43
that I supportpodpora the terroriststeroristi in IraqIrak,
415
1048000
2000
že podporujem teroristov v Iraku,
17:45
but as a sociologistsociológ,
416
1050000
2000
ale ako sociológ,
17:47
what I am sayingpríslovie
417
1052000
2000
tvrdím, že to o čom rozprávam,
17:49
is I understandrozumieť.
418
1054000
3000
je to, čomu rozumiem.
17:53
And now perhapsmožno -- perhapsmožno -- you do too.
419
1058000
4000
A teraz, možno -- možno -- Vy tiež.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Ďakujem.
17:59
(ApplausePotlesk)
421
1064000
2000
(Potlesk)
Translated by Ľubomír Dugovič
Reviewed by Ivana Hezelyova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com