English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Ian Ritchie: The day I turned down Tim Berners-Lee

Ian Ritchie: Jak jsem odmítl Tima Berners-Leeho

Filmed
Views 579,965

Jsou 90. léta a vy potkáte příjemného mladého muže jménem Tim Berners-Lee. Povídá vám něco o World Wide Web, celosvětové síti, což je systém, který vymyslel. Ian Ritchie byl u toho – a nekoupil to. Krátké povídání o informacích, propojování a učení se z chyb.

- Software entrepreneur
Ian Ritchie Full bio

Well we all know the World Wide Web
Všichni víme, že World Wide Web
00:15
has absolutely transformed publishing, broadcasting,
naprosto změnil publikování, vysílání,
00:17
commerce and social connectivity,
obchod i společenské kontakty,
00:21
but where did it all come from?
ale odkud se to všechno vzalo?
00:23
And I'll quote three people:
Vyjmenuju tři lidi:
00:25
Vannevar Bush, Doug Engelbart and Tim Berners-Lee.
Vannevar Bush, Doug Engelbart a Tim Berners-Lee.
00:27
So let's just run through these guys.
Podívejme se na ty tři chlápky.
00:30
This is Vannevar Bush.
Toto je Vannevar Bush.
00:32
Vannevar Bush was the U.S. government's chief scientific adviser during the war.
Vannevar Bush byl během druhé světové hlavním vědeckým poradcem vlády USA.
00:34
And in 1945,
V roce 1945
00:37
he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
publikoval článek v časopise Atlantic Monthly.
00:39
And the article was called "As We May Think."
Článek se jmenoval „Jak bychom mohli myslet“
00:42
And what Vannevar Bush was saying
a Vannevar Bush v něm tvrdil,
00:45
was the way we use information is broken.
že na způsobu, jakým zacházíme s informacemi, je něco špatně.
00:47
We don't work in terms of libraries
Nepracujeme jako knihovny
00:50
and catalog systems and so forth.
ani katalogové systémy a tak podobně.
00:53
The brain works by association.
Mozek funguje přes asociace.
00:55
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Jedna myšlenka ve víru mysli se okamžitě chytá k druhé.
00:57
And the way information is structured
Systém, jakým jsou informace strukturované,
01:00
is totally incapable of keeping up with this process.
však není schopen s tímto procesem držet krok.
01:02
And so he suggested a machine,
Přišel tedy s návrhem na stroj,
01:05
and he called it the memex.
který nazval memex.
01:07
And the memex would link information,
Memex by propojoval informace,
01:09
one piece of information to a related piece of information and so forth.
jednu informaci vztahující se k další a tak dále.
01:11
Now this was in 1945.
To se psal rok 1945.
01:14
A computer in those days
Počítač v té době
01:16
was something the secret services used to use for code breaking.
byl něco, co tajné služby používaly k luštění kódů a šifer.
01:18
And nobody knew anything about it.
A nikdo o tom nic nevěděl.
01:21
So this was before the computer was invented.
Bylo to předtím, než byl počítač vůbec vynalezen.
01:23
And he proposed this machine called the memex.
A on tedy navrhoval tento přístroj zvaný memex.
01:25
And he had a platform where you linked information to other information,
Byla to platforma, ve které jste propojovali jednu informaci s druhou
01:27
and then you could call it up at will.
a mohli jste si je pak kdykoli zobrazit.
01:30
So spinning forward,
Abychom se někam pohnuli,
01:32
one of the guys who read this article was a guy called Doug Engelbart,
jedním z těch, kdo článek četli, byl pán jménem Doug Engelbart,
01:34
and he was a U.S. Air Force officer.
důstojník americké Air Force.
01:36
And he was reading it in their library in the Far East.
Článek četl v jejich knihovně na Dálném Východě.
01:38
And he was so inspired by this article,
Článek ho natolik inspiroval,
01:41
it kind of directed the rest of his life.
že mu v podstatě naplánoval zbytek života.
01:43
And by the mid-60s, he was able to put this into action
V polovině 60. let byl schopný to přeměnit v realitu,
01:45
when he worked at the Stanford Research Lab in California.
když pracoval ve výzkumné laboratoři na Stanfordu v Kalifornii.
01:48
He built a system.
Vybudoval systém.
01:52
The system was designed to augment human intelligence, it was called.
Systém navržený k obohacení lidské inteligence, jak to nazval.
01:54
And in a premonition of today's world
A jakoby s předtuchou dnešního světa
01:57
of cloud computing and softwares of service,
cloud computingu a softwaru jako službě
02:00
his system was called NLS
se systém jmenoval NLS,
02:02
for oN-Line System.
oN-Line System.
02:04
And this is Doug Engelbart.
Toto je Doug Engelbart.
02:06
He was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference
Přednášel zde na podzimní Společné počítačové konferenci
02:08
in 1968.
v roce 1968.
02:11
What he showed --
Předváděl –
02:14
he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
seděl na podiu nějak takto a předváděl ten systém.
02:16
He had his head mic like I've got.
Měl náhlavní mikrofon jako já.
02:19
And he works this system.
A pracoval se systémem.
02:21
And you can see, he's working between documents
Jak vidíte sami, procházel dokumenty
02:23
and graphics and so forth.
a grafiku a tak různě.
02:25
And he's driving it all
Všechno to řídil
02:27
with this platform here,
s touhle věcí,
02:29
with a five-finger keyboard
klávesnicí na pět prstů
02:31
and the world's first computer mouse,
a první počítačovou myší na světa,
02:33
which he specially designed in order to do this system.
která byla speciálně navržena právě pro tento systém.
02:35
So this is where the mouse came from as well.
Odtud tedy také pochází počítačová myš.
02:37
So this is Doug Engelbart.
Tak to je tedy Doug Engelbart.
02:39
The trouble with Doug Engelbart's system
Problém se systémem Douga Engelbarta
02:41
was that the computers in those days cost several million pounds.
byl ten, že počítače v těch dnech stály několik milionů liber.
02:43
So for a personal computer,
Dát za osobní počítač
02:46
a few million pounds was like having a personal jet plane;
několik milionů liber bylo jako koupit si soukromý tryskáč;
02:48
it wasn't really very practical.
ne zrovna nejpraktičtější záležitost.
02:50
But spin on to the 80s
Avšak později, v 80. letech,
02:52
when personal computers did arrive,
kdy se objevily soukromé počítače,
02:54
then there was room for this kind of system on personal computers.
se pro takové systémy - pro osobní počítače - vytvořila spousta místa.
02:56
And my company, OWL
Moje společnost OWL
02:58
built a system called Guide for the Apple Macintosh.
vyvinula systém nazvaný Průvodce pro Apple Macintosh.
03:00
And we delivered the world's first hypertext system.
Představili jsme první hypertextový systém na světě.
03:03
And this began to get a head of steam.
Začalo si to razit cestu.
03:07
Apple introduced a thing called HyperCard,
Apple představil věc jménem HyperCard
03:09
and they made a bit of a fuss about it.
a nadělali kolem toho pořádný rozruch.
03:11
They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.
V den, kdy to spustili, měli ve Wall Street Journal 12-ti stránkovou přílohu.
03:13
The magazines started to cover it.
Časopisy to začaly sledovat.
03:16
Byte magazine and Communications at the ACM
„Byte magazine“ a „Communications of the ACM“
03:18
had special issues covering hypertext.
vydaly speciální čísla o hypertextu.
03:20
We developed a PC version of this product
Vyvinuli jsme verzi pro PC
03:22
as well as the Macintosh version.
stejně jako verzi pro Macintosh.
03:24
And our PC version became quite mature.
A naše PC verze rychle dozrála.
03:26
These are some examples of this system in action in the late 80s.
Najdeme několik příkladů tohoto systému v akci ke konci 80. let.
03:29
You were able to deliver documents, were able to do it over networks.
Byli jste schopní posílat dokumenty, byli jste toho schopni přes sítě.
03:33
We developed a system such
Vyvinuli jsme i takový systém,
03:36
that it had a markup language based on html.
který měl značkovací jazyk založený na HTML.
03:38
We called it hml: hypertext markup language.
Nazvali jsme ho HTML: hypertext markup language.
03:40
And the system was capable of doing
Systém uměl dělat
03:43
very, very large documentation systems over computer networks.
velmi ohromně velké dokumentační systémy přes počítačové sítě.
03:45
So I took this system to a trade show in Versailles near Paris
Přihlásil jsem to tedy na veletrh ve Versailles poblíž Paříže
03:49
in late November 1990.
ke konci listopadu 1990.
03:52
And I was approached by a nice young man called Tim Berners-Lee
Oslovil mě tam příjemný mladý muž jménem Tim Berners-Lee,
03:55
who said, "Are you Ian Ritchie?" and I said, "Yeah."
zeptal se: „Jste Ian Ritchie?“ a já na to: „Jasně.“
03:57
And he said, "I need to talk to you."
A on: „Chtěl bych s vámi mluvit.“
03:59
And he told me about his proposed system called the World Wide Web.
Povídal mi o svém navrženém systému nazvaném World Wide Web. Celosvětová síť.
04:01
And I thought, well, that's got a pretentious name,
Pomyslel jsem si, no, to je pěkně nafrněné jméno,
04:04
especially since the whole system ran on his computer in his office.
zejména když uvážíte, že to celé běží na počítači v jeho pracovně.
04:07
But he was completely convinced that his World Wide Web
Byl ale skálopevně přesvědčený, že jeho World Wide Web
04:10
would take over the world one day.
jednoho dne ovládne svět.
04:13
And he tried to persuade me to write the browser for it,
Zkoušel mě přesvědčit, abych pro to napsal prohlížeč,
04:15
because his system didn't have any graphics or fonts or layout or anything;
protože jeho systém neměl ani grafiku, fonty ani layout, vůbec nic;
04:17
it was just plain text.
byl to jen prostý text.
04:20
I thought, well, you know, interesting,
Říkal jsem si, víš, je to zajímavé,
04:22
but a guy from CERN, he's not going to do this.
ale tu kluku jeden CERNovská, tohle nepůjde.
04:25
So we didn't do it.
Nešli jsme do toho.
04:27
In the next couple of years,
Během dalších let
04:29
the hypertext community didn't recognize him either.
ho neuznávala ani hypertextová komunita.
04:31
In 1992, his paper was rejected for the Hypertext Conference.
V roce 1992 jeho příspěvek odmítli na Hypertextové konferenci.
04:33
In 1993,
V roce 1993
04:36
there was a table at the conference in Seattle,
jsem seděl u stolu na konferenci v Seattlu,
04:39
and a guy called Marc Andreessen
kde chlápek jménem Marc Andreessen
04:41
was demonstrating his little browser for the World Wide Web.
demonstroval svůj první prohlížeč pro World Wide Web.
04:43
And I saw it, and I thought, yep, that's it.
Uviděl jsem to a problesklo mi hlavou: jo, to je ono.
04:46
And the very next year, in 1994, we had the conference here in Edinburgh,
A hned za rok, v 94. roce, jsme měli konferenci tady v Edinburghu.
04:48
and I had no opposition in having Tim Berners-Lee as the keynote speaker.
Neměl jsem námitek, aby byl Tim Berners-Lee hlavním přednášejícím.
04:51
So that puts me in pretty illustrious company.
Staví mě to do vskutku zářné společnosti.
04:55
There was a guy called Dick Rowe
Patří tam i muž jménem Dick Rowe,
04:57
who was at Decca Records and turned down The Beatles.
který pracoval u Decca Records a odmítnul The Beatles.
04:59
There was a guy called Gary Kildall
Patří tam chlápek Gary Kildall,
05:01
who went flying his plane
který si někam odletěl,
05:03
when IBM came looking for an operating system
když IBM hledalo operační systém
05:05
for the IBM PC,
pro své IBM PC
05:07
and he wasn't there, so they went back to see Bill Gates.
a když ho nenašli, šli rovnou za Billem Gatesem.
05:09
And the 12 publishers
Patří tam i 12 vydavatelů,
05:11
who turned down J.K. Rowling's Harry Potter, I guess.
kteří odmítli J. K. Rowlingovou s jejím Harry Potterem, řekl bych.
05:13
On the other hand, there's Marc Andreessen
A na druhé straně tu je Marc Andreessen,
05:16
who wrote the world's first browser for the World Wide Web.
který napsal první prohlížeč pro World Wide Web na světě.
05:18
And according to Fortune magazine,
Podle magazínu Fortune
05:20
he's worth 700 million dollars.
má jmění 700 milionů dolarů.
05:22
But is he happy?
Je ale šťastný?
05:24
(Laughter)
(Smích)
05:26
(Applause)
(Potlesk)
05:28
Translated by Jan Kadlec
Reviewed by Martin Francis Gilbert Máik

▲Back to top

About the speaker:

Ian Ritchie - Software entrepreneur
Ian Ritchie

Why you should listen

Ian Ritchie is chair of iomart plc. and several other computer and learning businesses, including Computer Application Services Ltd., the Interactive Design Institute and Caspian Learning Ltd. He is co-chair of the Scottish Science Advisory Council, a board member of the Edinburgh International Science Festival and the chair of Our Dynamic Earth, the Edinburgh Science Centre.

Ritchie founded and managed Office Workstations Limited (OWL) in Edinburgh in 1984 and its subsidiary OWL International Inc. in Seattle from 1985. OWL became the first and largest supplier of Hypertext/Hypermedia authoring tools (a forerunner to the World Wide Web) for personal computers based on its Guide product. OWL's customers used its systems to implement large interactive multimedia documentation systems in industry sectors such as automobile, defence, publishing, finance, and education. OWL was sold to Matsushita Electrical Industrial (Panasonic) of Japan in December 1989. He is the author of New Media Publishing: Opportunities from the digital revolution (1996).

He was awarded a CBE in the 2003 New Years Honours list for services to enterprise and education; he is a Fellow of the Royal Academy of Engineering; a Fellow of the Royal Society of Edinburgh; and a Fellow and a past-President of the British Computer Society (1998-99). 

More profile about the speaker
Ian Ritchie | Speaker | TED.com