English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Ian Ritchie: The day I turned down Tim Berners-Lee

Ian Ritchie: Ziua în care l-am refuzat pe Tim Berners-Lee

Filmed
Views 590,049

Imagineaza-ţi ca eşti la sfârşitul anilor 90 şi tocmai ţi-a fost prezentat un tănar agreabil care se numeşte Tim Berners-Lee care începe să-ţi povestească detalii despre idea unui sistem numit World Wide Web. Ian Ritchie a trecut prin aşa ceva...şi nu i-a dat importanţă. O scurtă poveste despre informaţii, conexiuni şi cum să învăţam din greşeli.

- Software entrepreneur
Ian Ritchie Full bio

Well we all know the WorldLumea WideLargă WebWeb
Ştim cu toţii că World Wide Web
00:15
has absolutelyabsolut transformedtransformat publishingeditare, broadcastingradiodifuziune,
a transformat radical mass-media,
00:17
commercecomerţ and socialsocial connectivityconectivitatea,
comerţul şi relațiile sociale.
00:21
but where did it all come from?
Dar de unde a pornit?
00:23
And I'll quotecitat threeTrei people:
Voi menționa 3 personalități:
00:25
VannevarVannevar BushBush, DougDoug EngelbartEngelbart and TimTim Berners-LeeBerners-Lee.
Vannevar Bush, Doug Engelbart şi Tim Berners-Lee.
00:27
So let's just runalerga throughprin these guys.
Haideţi să-i vedem.
00:30
This is VannevarVannevar BushBush.
Acesta e Vannevar Bush.
00:32
VannevarVannevar BushBush was the U.S. government'sguvernului chiefşef scientificștiințific adviserconsilier duringpe parcursul the warrăzboi.
Vannevar era consilier științific în guvernul SUA în timpul războiului.
00:34
And in 1945,
Şi în 1945
00:37
he publishedpublicat an articlearticol in a magazinerevistă calleddenumit AtlanticOceanul Atlantic MonthlyLunar.
a publicat un articol într-o revistă intitulată Atlantic Monthly.
00:39
And the articlearticol was calleddenumit "As We MayPoate Think."
Articolul se numea "Cum gândim".
00:42
And what VannevarVannevar BushBush was sayingzicală
Vannevar Bush susţinea
00:45
was the way we use informationinformație is brokenspart.
că felul în care procesăm informaţiile este fragmentat.
00:47
We don't work in termstermeni of librariesbiblioteci
Noi nu funcţionăm ca bibliotecile,
00:50
and catalogcatalog systemssisteme and so forthmai departe.
sau sistemele de catalogare, ş.a.m.d.
00:53
The braincreier workslucrări by associationasociere.
Creierul nostru funcţionează prin asociere.
00:55
With one itemarticol in its thought, it snapsse fixează instantlyimediat to the nextUrmător → itemarticol.
Gândeşte la un lucru, sare imediat la altul.
00:57
And the way informationinformație is structuredstructurate
Iar modul în care e structurată informaţia
01:00
is totallyintru totul incapableincapabil of keepingpăstrare up with this processproces.
îl face total incapabil să ţină pasul cu acest proces.
01:02
And so he suggestedsugerat a machinemaşină,
Astfel el a sugerat un dispozitiv pe care
01:05
and he calleddenumit it the memexmemex.
l-a numit memex.
01:07
And the memexmemex would linklegătură informationinformație,
Iar memex conecta informaţiile,
01:09
one piecebucată of informationinformație to a relatedlegate de piecebucată of informationinformație and so forthmai departe.
o informaţie de altă informaţie înrudită, ș.a.m.d.
01:11
Now this was in 1945.
Bun, asta era în 1945.
01:14
A computercomputer in those dayszi
Un calculator pe vremea aceea
01:16
was something the secretsecret servicesServicii used to use for codecod breakingspargere.
era utilizat doar de serviciile secrete pentru a decodifica mesajele încriptate.
01:18
And nobodynimeni knewștiut anything about it.
Nimeni nu ştia de existenţa lui.
01:21
So this was before the computercomputer was inventedinventat.
Deci asta era înainte de-a se inventa computerul.
01:23
And he proposedpropus this machinemaşină calleddenumit the memexmemex.
A sugerat ca numele acestui dispozitiv sa fie memex.
01:25
And he had a platformplatformă where you linkedlegat informationinformație to other informationinformație,
A creat o plataformă unde conecta o informaţie de alta
01:27
and then you could call it up at will.
și apoi o puteai accesa de câte ori doreai.
01:30
So spinningfilare forwardredirecţiona,
Dând timpul înainte,
01:32
one of the guys who readcitit this articlearticol was a guy calleddenumit DougDoug EngelbartEngelbart,
unul din cei care au citit articolul a fost un anume Doug Engelbart,
01:34
and he was a U.S. AirAer ForceVigoare officerofiţer.
ofiţer în Forţele Aeriene ale Statelor Unite.
01:36
And he was readingcitind it in theiral lor librarybibliotecă in the FarÎn prezent EastEst.
L-a citit în biblioteca bazei militare unde se afla, în Orientul Îndepărtat.
01:38
And he was so inspiredinspirat by this articlearticol,
A fost atât de inspirat de articol
01:41
it kinddrăguț of directeddirijat the restodihnă of his life.
încât i-a direcționat tot restul vieţii.
01:43
And by the mid-la mijlocul60s, he was ablecapabil to put this into actionacțiune
Prin anii '60 a reușit să pună conceptul în aplicare
01:45
when he workeda lucrat at the StanfordStanford ResearchCercetare LabLaborator in CaliforniaCalifornia.
în laboratorul de cercetare de la Universitatea Stanford din California.
01:48
He builtconstruit a systemsistem.
A construit un sistem.
01:52
The systemsistem was designedproiectat to augmentaugmentația humanuman intelligenceinteligență, it was calleddenumit.
Acest sistem era programat să augmenteze inteligenţa umană.
01:54
And in a premonitionpremonitie of today'sastăzi worldlume
Şi ca o profeţie a lumii din zilele noastre,
01:57
of cloudnor computingtehnica de calcul and softwaresproduse de plastic of serviceserviciu,
tehnologiilor de cloud computing si serviciilor de software,
02:00
his systemsistem was calleddenumit NLSNLS
sistemul său se numea
02:02
for oN-LineoN-Line SystemSistem.
NLS: oN-Line System.
02:04
And this is DougDoug EngelbartEngelbart.
Iar acesta e Doug Engelbart.
02:06
He was givingoferindu- a presentationprezentare at the FallToamna JointComun ComputerCalculator ConferenceConferinta
Făcea o prezentare la Fall Joint Computer Conference
02:08
in 1968.
în 1968.
02:11
What he showeda arătat --
A prezentat --
02:14
he satSAT on a stageetapă like this, and he demonstrateddemonstrat this systemsistem.
pe o scenă ca asta a demonstrat sistemul.
02:16
He had his headcap micMic like I've got.
Avea o microfon ca al meu.
02:19
And he workslucrări this systemsistem.
Şi manipula acest sistem.
02:21
And you can see, he's workinglucru betweenîntre documentsdocumente
După cum vedeţi, lucrează cu documente
02:23
and graphicsgrafică and so forthmai departe.
şi cu grafice, ș.a.m.d.
02:25
And he's drivingconducere it all
Şi operează tot sistemul
02:27
with this platformplatformă here,
cu acestă plataformă,
02:29
with a five-fingerFive-Finger keyboardtastatură
cu o tastatură pentru 5 degete
02:31
and the world'slume first computercomputer mousemouse,
şi cu primul mouse din lume
02:33
whichcare he speciallyspecial designedproiectat in orderOrdin to do this systemsistem.
pe care l-a proiectat special pentru acest sistem.
02:35
So this is where the mousemouse camea venit from as well.
Deci de aici provine şi mouse-ul.
02:37
So this is DougDoug EngelbartEngelbart.
Acesta e Doug Engelbart.
02:39
The troublebucluc with DougDoug Engelbart'sEngelbart pe systemsistem
Problema cu sistemul lui Doug Engelbart
02:41
was that the computerscalculatoare in those dayszi costa costat severalmai mulți millionmilion poundslire sterline.
era că un calculator pe atunci costa câteva milioane de lire sterline.
02:43
So for a personalpersonal computercomputer,
Deci, pentru un calculator personal,
02:46
a fewpuțini millionmilion poundslire sterline was like havingavând a personalpersonal jetavion planeavion;
căteva milioane de lire costa cât un avion personal;
02:48
it wasn'tnu a fost really very practicalpractic.
nu era foarte practic.
02:50
But spina invarti on to the 80s
Dar să trecem la anii '80
02:52
when personalpersonal computerscalculatoare did arriveajunge,
când calculatoarele personale într-adevăr apăruseră
02:54
then there was roomcameră for this kinddrăguț of systemsistem on personalpersonal computerscalculatoare.
şi se putea implementa acest tip de sistem în calculator.
02:56
And my companycompanie, OWLBUFNITA
Compania mea, OWL,
02:58
builtconstruit a systemsistem calleddenumit GuideGhid for the AppleApple MacintoshMacintosh.
a construit un sistem numit Guide pentru Apple Macintosh.
03:00
And we deliveredlivrat the world'slume first hypertexthipertext systemsistem.
Noi am distribuit primul sistem hypertext din lume.
03:03
And this begana început to get a headcap of steamaburi.
Şi începuse să atragă o groază de atenţie.
03:07
AppleApple introduceda introdus a thing calleddenumit HyperCardHyperCard,
Apple a introdus HyperCard-ul
03:09
and they madefăcut a bitpic of a fusstam-tam about it.
creând şi mai multă agitaţie cu asta.
03:11
They had a 12-page-filme supplementsupliment in the WallPerete StreetStrada JournalJurnal the day it launcheda lansat.
Au avut un supliment de 12 pagini în Wall Street Journal în ziua lansării.
03:13
The magazinesreviste starteda început to coveracoperi it.
Ziarele au început să-i dedice editoriale.
03:16
ByteOctet magazinerevistă and CommunicationsComunicaţii at the ACMACM
Revista Byte și Communications de la ACM
03:18
had specialspecial issuesprobleme coveringcare acoperă hypertexthipertext.
au scos ediţii speciale despre hiper-text.
03:20
We developeddezvoltat a PCPC-UL versionversiune of this productprodus
Noi am proiectat o versiune PC a acestui produs
03:22
as well as the MacintoshMacintosh versionversiune.
și una pentru Mac.
03:24
And our PCPC-UL versionversiune becamea devenit quitedestul de maturemature.
Iar versiunea PC era chiar avansată.
03:26
These are some examplesexemple of this systemsistem in actionacțiune in the latetârziu 80s.
Câteva exemple ale acestui sistem în acţiune la sfârşitul anilor '80.
03:29
You were ablecapabil to deliverlivra documentsdocumente, were ablecapabil to do it over networksrețele.
Se puteau transfera documente, folosind reţeaua.
03:33
We developeddezvoltat a systemsistem suchastfel de
Am conceput un sistem
03:36
that it had a markupmarcare languagelimba basedbazat on htmlHTML.
ce folosea un limbaj de marcare text bazat pe html.
03:38
We calleddenumit it hmlHML: hypertexthipertext markupmarcare languagelimba.
L-am numit HML: hypertext markup language.
03:40
And the systemsistem was capablecapabil of doing
Sistemul era capabil sa creeze
03:43
very, very largemare documentationdocumentație systemssisteme over computercomputer networksrețele.
un ansamblu complex de documente folosind reţeaua de computere.
03:45
So I tooka luat this systemsistem to a tradecomerț showspectacol in VersaillesVersailles nearaproape ParisParis
Am prezentat sistemul la un târg de comerţ la Versailles, lângă Paris
03:49
in latetârziu NovemberNoiembrie 1990.
la sfârşitul lui noiembrie 1990.
03:52
And I was approachedabordat by a nicefrumos youngtineri man calleddenumit TimTim Berners-LeeBerners-Lee
Un tânar drăguț pe nume Tim Berners-Lee
03:55
who said, "Are you IanIan RitchieRitchie?" and I said, "Yeah."
m-a abordat: "Tu eşti Ian Richie?", i-am răspuns: "Da."
03:57
And he said, "I need to talk to you."
Și a zis: "Vreau sa vorbesc cu tine".
03:59
And he told me about his proposedpropus systemsistem calleddenumit the WorldLumea WideLargă WebWeb.
Şi îmi propune un sistem pe care îl numea World Wide Web.
04:01
And I thought, well, that's got a pretentiouspretenţios nameNume,
Am gândit, are un nume cam pretenţios,
04:04
especiallyin mod deosebit sincede cand the wholeîntreg systemsistem rana fugit on his computercomputer in his officebirou.
mai ales ca tot sistemul funcţiona pe calculatorul său din birou.
04:07
But he was completelycomplet convincedconvins that his WorldLumea WideLargă WebWeb
Dar el era absolut convins ca acest World Wide Web
04:10
would take over the worldlume one day.
va cuceri lumea într-o bună zi.
04:13
And he triedîncercat to persuadeconvinge me to writescrie the browserbrowser-ul for it,
A încercat să mă convingă să-i programez un browser
04:15
because his systemsistem didn't have any graphicsgrafică or fontsfonturi or layoutlayout-ul or anything;
deoarece sistemul lui nu avea interfaţă, fonturi, configurație, etc;
04:17
it was just plainsimplu texttext.
era doar simplu text.
04:20
I thought, well, you know, interestinginteresant,
Am gândit, da, sună interesant,
04:22
but a guy from CERNCERN, he's not going to do this.
dar un tip de la CERN nu va fi capabil de asta.
04:25
So we didn't do it.
Aşa că n-am urmat idea.
04:27
In the nextUrmător → couplecuplu of yearsani,
În urmatorii doi ani,
04:29
the hypertexthipertext communitycomunitate didn't recognizerecunoaşte him eitherfie.
nici comunitatea hipertext nu i-a acordat atenţie.
04:31
In 1992, his paperhârtie was rejectedrespins for the HypertextHipertext ConferenceConferinta.
În 1992, i-a fost refuzat şi articolul de la conferinţa Hypertext.
04:33
In 1993,
În 1993,
04:36
there was a tablemasa at the conferenceconferinţă in SeattleSeattle,
la un stand la conferinţa din Seattle,
04:39
and a guy calleddenumit MarcMarc AndreessenAndreessen
un tip pe nume Marc Andreessen
04:41
was demonstratingdemonstrând his little browserbrowser-ul for the WorldLumea WideLargă WebWeb.
facea o demonstraţie a micului său browser pentru World Wide Web.
04:43
And I saw it, and I thought, yepDa, that's it.
Şi când l-am vazut, mi-am zis: "Asta da ."
04:46
And the very nextUrmător → yearan, in 1994, we had the conferenceconferinţă here in EdinburghEdinburgh,
În anul imediat următor, 1994, am ținut conferinţa aici în Edinburgh,
04:48
and I had no oppositionopoziţie in havingavând TimTim Berners-LeeBerners-Lee as the keynotekeynote speakervorbitor.
şi nu s-a opus nimeni să-l avem pe Tim Berners-Lee prezentator principal.
04:51
So that putsputs me in prettyfrumos illustriousilustru companycompanie.
Deci asta mă poziţionează într-o companie ilustră.
04:55
There was a guy calleddenumit DickDick RoweRowe
În rând cu un anume Dick Rowe
04:57
who was at DeccaDecca RecordsÎnregistrări and turnedîntoarse down The BeatlesBeatles.
de la Decca Records care i-a refuzat pe Beatles.
04:59
There was a guy calleddenumit GaryGary KildallKildall
Şi lângă alt tip, Garz Kildall
05:01
who wenta mers flyingzbor his planeavion
care s-a dus să-și piloteze avionul
05:03
when IBMIBM camea venit looking for an operatingoperare systemsistem
când IBM căuta un sistem de operare
05:05
for the IBMIBM PCPC-UL,
pentru IBM PC,
05:07
and he wasn'tnu a fost there, so they wenta mers back to see BillProiect de lege GatesPorti.
şi cum nu l-au găsit s-au adresat lui Bill Gates.
05:09
And the 12 publisherseditori
Și mă aşează în rând cu cele 12 case editoriale
05:11
who turnedîntoarse down J.K. Rowling'sLui Rowling HarryHarry PotterPotter, I guessghici.
care au refuzat-o pe J.K.Rowling cu Harry Potter.
05:13
On the other handmână, there's MarcMarc AndreessenAndreessen
Pe de altă parte, iată-l pe Marc Andreessen
05:16
who wrotea scris the world'slume first browserbrowser-ul for the WorldLumea WideLargă WebWeb.
care a creat primul browser din lume pentru World Wide Web.
05:18
And accordingin conformitate to FortuneAvere magazinerevistă,
Şi după cum declară revista Fortune
05:20
he's worthin valoare de 700 millionmilion dollarsdolari.
tipul valorează 700 de milioane de dolari.
05:22
But is he happyfericit?
Dar...este oare fericit?
05:24
(LaughterRâs)
(Râsete)
05:26
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
05:28
Translated by Denise R Quivu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Ian Ritchie - Software entrepreneur
Ian Ritchie

Why you should listen

Ian Ritchie is chair of iomart plc. and several other computer and learning businesses, including Computer Application Services Ltd., the Interactive Design Institute and Caspian Learning Ltd. He is co-chair of the Scottish Science Advisory Council, a board member of the Edinburgh International Science Festival and the chair of Our Dynamic Earth, the Edinburgh Science Centre.

Ritchie founded and managed Office Workstations Limited (OWL) in Edinburgh in 1984 and its subsidiary OWL International Inc. in Seattle from 1985. OWL became the first and largest supplier of Hypertext/Hypermedia authoring tools (a forerunner to the World Wide Web) for personal computers based on its Guide product. OWL's customers used its systems to implement large interactive multimedia documentation systems in industry sectors such as automobile, defence, publishing, finance, and education. OWL was sold to Matsushita Electrical Industrial (Panasonic) of Japan in December 1989. He is the author of New Media Publishing: Opportunities from the digital revolution (1996).

He was awarded a CBE in the 2003 New Years Honours list for services to enterprise and education; he is a Fellow of the Royal Academy of Engineering; a Fellow of the Royal Society of Edinburgh; and a Fellow and a past-President of the British Computer Society (1998-99). 

More profile about the speaker
Ian Ritchie | Speaker | TED.com