English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Ian Ritchie: The day I turned down Tim Berners-Lee

Ian Ritchie: Dzień w którym odrzuciłem propozycję Tima Bernersa-Lee

Filmed
Views 579,965

Wyobraź sobie, że na początku lat 90-tych ubiegłego wieku spotkałeś młodego człowieka, Tima Bernersa-Lee, który opowiedział ci o swojej propozycji systemu World Wide Web. Ian Ritchie tam był i... nie zaakceptował tego. To krótka opowieść o informacjach, łączności i nauce na błędach.

- Software entrepreneur
Ian Ritchie Full bio

Well we all know the World Wide Web
Wszyscy wiemy że sieć WWW
00:15
has absolutely transformed publishing, broadcasting,
całkowicie odmieniła pojęcie publikacji, przekazu transmisji,
00:17
commerce and social connectivity,
komercyjności i więzi społecznych,
00:21
but where did it all come from?
ale skąd się wzięła?
00:23
And I'll quote three people:
Zacytuję trzech ludzi:
00:25
Vannevar Bush, Doug Engelbart and Tim Berners-Lee.
Vannevara Busha, Douga Engelbarta i Tima Bernersa-Lee.
00:27
So let's just run through these guys.
Zacznijmy od jednego z nich.
00:30
This is Vannevar Bush.
To Vannevar Bush.
00:32
Vannevar Bush was the U.S. government's chief scientific adviser during the war.
Vannevar Bush był głównym doradcą naukowym rządu USA podczas wojny.
00:34
And in 1945,
W 1945 roku
00:37
he published an article in a magazine called Atlantic Monthly.
opublikował on artykuł w magazynie Atlantic Monthly.
00:39
And the article was called "As We May Think."
Artykuł zatytułowany był "Tak jak myślałem."
00:42
And what Vannevar Bush was saying
Vannevar Bush przekazał nam,
00:45
was the way we use information is broken.
że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.
00:47
We don't work in terms of libraries
Nie działamy na zasadach biblioteki,
00:50
and catalog systems and so forth.
systemu katalogowania i tym podobnych.
00:53
The brain works by association.
Mózg działa na zasadzie skojarzeń.
00:55
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Mając w głowie jedną rzecz, automatycznie mózg odszukuje kolejną.
00:57
And the way information is structured
Sposób w jaki informacje są przechowywane
01:00
is totally incapable of keeping up with this process.
uniemożliwia nam śledzenie co dokładnie się dzieje.
01:02
And so he suggested a machine,
Zaproponował on maszynę,
01:05
and he called it the memex.
którą nazwał memex.
01:07
And the memex would link information,
Memex mógł łączyć
01:09
one piece of information to a related piece of information and so forth.
jedną cząstkę, z inną powiązaną ze sobą i tak dalej.
01:11
Now this was in 1945.
To było w 1945 roku.
01:14
A computer in those days
Komputery były wtedy
01:16
was something the secret services used to use for code breaking.
maszynami dla wojska używanymi do łamania kodów.
01:18
And nobody knew anything about it.
Nikt o nich nie wiedział zbyt wiele.
01:21
So this was before the computer was invented.
Tak więc to było przed wynalezieniem komputera.
01:23
And he proposed this machine called the memex.
A on zaproponował maszynę memex.
01:25
And he had a platform where you linked information to other information,
Miał tym samym platformę, gdzie można było łączyć informacje między sobą
01:27
and then you could call it up at will.
i wywoływać je według własnego upodobania.
01:30
So spinning forward,
Idąc dalej,
01:32
one of the guys who read this article was a guy called Doug Engelbart,
jednym z gości którzy przeczytali ten artykuł był Doug Engelbart,
01:34
and he was a U.S. Air Force officer.
który był oficerem Sił Powietrznych USA.
01:36
And he was reading it in their library in the Far East.
Czytał go w ich bibliotece na Dalekim Wschodzie.
01:38
And he was so inspired by this article,
Tak go ten artykuł zainspirował,
01:41
it kind of directed the rest of his life.
że zmienił resztę jego życia.
01:43
And by the mid-60s, he was able to put this into action
W pierwszej połowie lat 60-tych, był w stanie tego dokonać,
01:45
when he worked at the Stanford Research Lab in California.
gdy pracował w Laboratorium Badawczym Stanford w Kalifornii.
01:48
He built a system.
Zbudował system.
01:52
The system was designed to augment human intelligence, it was called.
System miał służyć poszerzeniu ludzkiej inteligencji.
01:54
And in a premonition of today's world
Przeczuwając to, do czego współczesny Świat dojdzie,
01:57
of cloud computing and softwares of service,
do obliczeń w chmurze i programów na żądanie,
02:00
his system was called NLS
nazwał swój system NLS
02:02
for oN-Line System.
skrót od oN-Line System.
02:04
And this is Doug Engelbart.
To jest Doug Engelbart.
02:06
He was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference
Robił prezentacje na Jesiennej Konferencji Połączonych Komputerów
02:08
in 1968.
w 1968 roku.
02:11
What he showed --
Pokazał on...
02:14
he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
usiadł na scenie w ten sposób i zademonstrował swój system.
02:16
He had his head mic like I've got.
Miał mikrofon zza ucha, taki jak ja.
02:19
And he works this system.
I uruchomił ten system.
02:21
And you can see, he's working between documents
Możecie zobaczyć, że on pracował z dokumentami
02:23
and graphics and so forth.
i grafiką i tym podobnymi.
02:25
And he's driving it all
Odpalił to wszystko
02:27
with this platform here,
na takiej platformie
02:29
with a five-finger keyboard
z klawiaturą z pięcioma klawiszami
02:31
and the world's first computer mouse,
i pierwszą na świecie myszką,
02:33
which he specially designed in order to do this system.
którą zaprojektował specjalnie na ten system.
02:35
So this is where the mouse came from as well.
Stąd właśnie wzięła się myszka.
02:37
So this is Doug Engelbart.
To jest Doug Engelbart.
02:39
The trouble with Doug Engelbart's system
Problem z systemem Douga Engelbarta
02:41
was that the computers in those days cost several million pounds.
polegał na tym, że komputery w tamtych czasach kosztowały kilka milionów funtów.
02:43
So for a personal computer,
Posiadanie komputera osobistego
02:46
a few million pounds was like having a personal jet plane;
za kilka milionów funtów było jak posiadanie odrzutowca,
02:48
it wasn't really very practical.
niezbyt praktyczne.
02:50
But spin on to the 80s
Ale w latach 80-tych,
02:52
when personal computers did arrive,
gdy komputery osobiste stały się czymś normalnym,
02:54
then there was room for this kind of system on personal computers.
znalazło się zastosowania dla tego typu systemów w komputerach.
02:56
And my company, OWL
Moja firma, OWL
02:58
built a system called Guide for the Apple Macintosh.
stworzyła system nazwany Guide for the Apple Macintosh.
03:00
And we delivered the world's first hypertext system.
I zaprezentowaliśmy pierwszy na świecie system hipertekstowy.
03:03
And this began to get a head of steam.
To zapoczątkowało całą lawinę.
03:07
Apple introduced a thing called HyperCard,
Apple przedstawiło HyperCard
03:09
and they made a bit of a fuss about it.
i narobili wokół tego mnóstwo szumu.
03:11
They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.
W dniu premiery w Wall Street Journal ukazał się 12 stronicowy dodatek o tym.
03:13
The magazines started to cover it.
Pojawiało się na okładkach magazynów.
03:16
Byte magazine and Communications at the ACM
Magazyny Byte i Communications at the ACM
03:18
had special issues covering hypertext.
miały specjalne wydania poświęcone hipertekstowi.
03:20
We developed a PC version of this product
Stworzyliśmy wersję na komputery PC
03:22
as well as the Macintosh version.
oraz na Macintoshe.
03:24
And our PC version became quite mature.
Nasza pecetowa wersja stała się dość wiekowa.
03:26
These are some examples of this system in action in the late 80s.
Oto parę przykładów działania tego systemu w latach 80-tych.
03:29
You were able to deliver documents, were able to do it over networks.
Mogliśmy przesyłać dokumenty, mogliśmy to robić przez sieć.
03:33
We developed a system such
Stworzyliśmy ten system tak,
03:36
that it had a markup language based on html.
że miał on znaczniki przypominające html.
03:38
We called it hml: hypertext markup language.
Nazwaliśmy go hml: hypertext markup language.
03:40
And the system was capable of doing
System był w stanie prowadzić
03:43
very, very large documentation systems over computer networks.
ogromne dokumentacje systemów przez sieć.
03:45
So I took this system to a trade show in Versailles near Paris
Pokazałem ten system na targach w Wersalu pod Paryżem
03:49
in late November 1990.
pod koniec listopada 1990 roku.
03:52
And I was approached by a nice young man called Tim Berners-Lee
Podszedł do mnie miły młodzieniec, Tim Berners-Lee
03:55
who said, "Are you Ian Ritchie?" and I said, "Yeah."
który powiedział, "To ty jesteś Ian Ritchie?, odpowiedziałem "Tak".
03:57
And he said, "I need to talk to you."
A on do mnie, "Musimy pogadać".
03:59
And he told me about his proposed system called the World Wide Web.
Opowiedział mi o swojej propozycji systemu World Wide Web.
04:01
And I thought, well, that's got a pretentious name,
Pomyślałem sobie, że to ma prowokującą nazwę,
04:04
especially since the whole system ran on his computer in his office.
tym bardziej że cały system działał na jednym komputerze w jego biurze.
04:07
But he was completely convinced that his World Wide Web
Ale on był kompletnie przekonany że World Wide Web
04:10
would take over the world one day.
pewnego dnia obejmie cały Świat.
04:13
And he tried to persuade me to write the browser for it,
Próbował mnie przekonać, żebym napisał pod to przeglądarkę,
04:15
because his system didn't have any graphics or fonts or layout or anything;
ponieważ jego system nie miał grafiki, fontów, layoutów, niczego;
04:17
it was just plain text.
zwykły tekst.
04:20
I thought, well, you know, interesting,
Pomyślałem, cóż, interesujące,
04:22
but a guy from CERN, he's not going to do this.
ale gość z CERNu, po prostu tego nie zrobi.
04:25
So we didn't do it.
Tak więc nie zrobiliśmy tego.
04:27
In the next couple of years,
Po paru latach
04:29
the hypertext community didn't recognize him either.
społeczność hipertekstowa też go nie rozpoznawała.
04:31
In 1992, his paper was rejected for the Hypertext Conference.
W 1992 roku, jego przemowa została odrzucona na Konferencję Hipertekstu.
04:33
In 1993,
W 1993 roku
04:36
there was a table at the conference in Seattle,
odbyła się konferencja w Seattle
04:39
and a guy called Marc Andreessen
na której Marc Andreessen
04:41
was demonstrating his little browser for the World Wide Web.
zademonstrował swoją małą przeglądarkę WWW.
04:43
And I saw it, and I thought, yep, that's it.
Zobaczyłem to i pomyślałem, że to jest to.
04:46
And the very next year, in 1994, we had the conference here in Edinburgh,
Rok później, w 1994 mieliśmy konferencję tutaj w Edynburgu
04:48
and I had no opposition in having Tim Berners-Lee as the keynote speaker.
i nie miałem nic przeciwko, żeby Tim Berners-Lee był głównym mówcą.
04:51
So that puts me in pretty illustrious company.
Dzięki temu znalazłem się w nieco wyszukanym towarzystwie.
04:55
There was a guy called Dick Rowe
Był tam gość imieniem Dick Rowe,
04:57
who was at Decca Records and turned down The Beatles.
który pracował w wytwórni Decca Records i odrzucił propozycję The Beatles.
04:59
There was a guy called Gary Kildall
Był też tam Gary Kildall,
05:01
who went flying his plane
który poszedł latać swoim samolotem
05:03
when IBM came looking for an operating system
gdy IBM zaczęło poszukiwać systemu operacyjnego
05:05
for the IBM PC,
dla IBM PC,
05:07
and he wasn't there, so they went back to see Bill Gates.
ponieważ go nie było, ludzie z IBM poszli do Billa Gatesa.
05:09
And the 12 publishers
I 12 publicystów
05:11
who turned down J.K. Rowling's Harry Potter, I guess.
którzy skrytykowali Harry'ego Pottera J.K. Rowling.
05:13
On the other hand, there's Marc Andreessen
Z drugiej strony, jest też Marc Andreessen
05:16
who wrote the world's first browser for the World Wide Web.
który napisał pierwszą przeglądarkę do World Wide Web.
05:18
And according to Fortune magazine,
Na podstawie magazynu Fortune,
05:20
he's worth 700 million dollars.
jest w posiadaniu 700 milionów dolarów.
05:22
But is he happy?
Ale czy jest szczęśliwy?
05:24
(Laughter)
(Śmiech)
05:26
(Applause)
(Aplauz)
05:28
Translated by Piotr Ożga
Reviewed by Monika Sulima

▲Back to top

About the speaker:

Ian Ritchie - Software entrepreneur
Ian Ritchie

Why you should listen

Ian Ritchie is chair of iomart plc. and several other computer and learning businesses, including Computer Application Services Ltd., the Interactive Design Institute and Caspian Learning Ltd. He is co-chair of the Scottish Science Advisory Council, a board member of the Edinburgh International Science Festival and the chair of Our Dynamic Earth, the Edinburgh Science Centre.

Ritchie founded and managed Office Workstations Limited (OWL) in Edinburgh in 1984 and its subsidiary OWL International Inc. in Seattle from 1985. OWL became the first and largest supplier of Hypertext/Hypermedia authoring tools (a forerunner to the World Wide Web) for personal computers based on its Guide product. OWL's customers used its systems to implement large interactive multimedia documentation systems in industry sectors such as automobile, defence, publishing, finance, and education. OWL was sold to Matsushita Electrical Industrial (Panasonic) of Japan in December 1989. He is the author of New Media Publishing: Opportunities from the digital revolution (1996).

He was awarded a CBE in the 2003 New Years Honours list for services to enterprise and education; he is a Fellow of the Royal Academy of Engineering; a Fellow of the Royal Society of Edinburgh; and a Fellow and a past-President of the British Computer Society (1998-99). 

More profile about the speaker
Ian Ritchie | Speaker | TED.com