English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Ian Ritchie: The day I turned down Tim Berners-Lee

איאן ריצ'י: היום שדחיתי את טים ברנס לי

Filmed
Views 586,926

דמיינו שזה סוף 1990, ובדיוק פגשתם בחור צעיר בשם טים ברנס-לי, שמתחיל לספר לכם על המערכת שהוא מציע שנקראת "רשת כלל עולמית" WWW. איאן ריצ'י היה שם. ו... הוא לא קנה את זה. סיפור קצר על מידע, חיבוריות ולמידה מטעויות.

- Software entrepreneur
Ian Ritchie Full bio

Well we all know the Worldעוֹלָם Wideרָחָב Webאינטרנט
ובכן, כולנו יודעים שהאינטרנט
00:15
has absolutelyבהחלט transformedהשתנה publishingהוֹצָאָה לְאוֹר, broadcastingשידור,
שינה לחלוטין את ההוצאה לאור, השידור,
00:17
commerceמִסְחָר and socialחֶברָתִי connectivityקישוריות,
המסחר והחיבוריות החברתית,
00:21
but where did it all come from?
אבל מאיפה הכל הגיע?
00:23
And I'll quoteציטוט threeשְׁלוֹשָׁה people:
ואני אצטט שלושה אנשים:
00:25
VannevarVannevar Bushשיח, Dougדאג Engelbartאנגלברט and Timטים Berners-Leeברנרס-לי.
ונבר בוש, דאג אנגלברט וטים ברנס-לי.
00:27
So let's just runלָרוּץ throughדרך these guys.
אז הבה נעבור בינהם.
00:30
This is VannevarVannevar Bushשיח.
זה ונבר בוש.
00:32
VannevarVannevar Bushשיח was the U.S. government'sשל הממשלה chiefרֹאשׁ scientificמַדָעִי adviserיוֹעֵץ duringבְּמַהֲלָך the warמִלחָמָה.
ונבר בוש היה היועץ הראשי לממשל ארצות הברית לענייני מדע בזמן המלחמה.
00:34
And in 1945,
וב 1945,
00:37
he publishedיצא לאור an articleמאמר in a magazineמגזין calledשקוראים לו Atlanticאטלנטי Monthlyיַרחוֹן.
הוא פרסם מאמר במגזין שנקרא הירחון האטלנטי.
00:39
And the articleמאמר was calledשקוראים לו "As We Mayמאי Think."
והמאמר נקרא "כמו שאנחנו חושבים."
00:42
And what VannevarVannevar Bushשיח was sayingפִּתגָם
ומה שונבר בוש אמר
00:45
was the way we use informationמֵידָע is brokenשָׁבוּר.
היה שהדרך בה אנחנו משתמשים במידע מקולקלת.
00:47
We don't work in termsמונחים of librariesספריות
אנחנו לא עובדים בצורה של סיפריות
00:50
and catalogקָטָלוֹג systemsמערכות and so forthהָלְאָה.
ומערכות קיטלוג וכו'.
00:53
The brainמוֹחַ worksעובד by associationאִרגוּן.
המוח עובד לפי אסוציאציה.
00:55
With one itemפריט in its thought, it snapsמצליפה instantlyבאופן מיידי to the nextהַבָּא itemפריט.
עם פריט אחד במחשבתו, הוא קופץ מיידית לפריט הבא.
00:57
And the way informationמֵידָע is structuredמובנה
והדרך בה המידע מובנה
01:00
is totallyלְגַמרֵי incapableלֹא מְסוּגָל of keepingשְׁמִירָה up with this processתהליך.
היא לחלוטין לא מסוגלת לעמוד בעיבוד המידע.
01:02
And so he suggestedמוּצָע a machineמְכוֹנָה,
אז הוא הציע מכונה,
01:05
and he calledשקוראים לו it the memexMemex.
והוא קרא לה ממקס.
01:07
And the memexMemex would linkקישור informationמֵידָע,
והממקס היתה מקשרת מידע
01:09
one pieceלְחַבֵּר of informationמֵידָע to a relatedקָשׁוּר pieceלְחַבֵּר of informationמֵידָע and so forthהָלְאָה.
פיסת מידע אחת לפיסת מידע קשורה אחרת וכך הלאה.
01:11
Now this was in 1945.
עכשיו זה היה ב 1945.
01:14
A computerמַחשֵׁב in those daysימים
מחשב באותם ימים
01:16
was something the secretסוֹד servicesשירותים used to use for codeקוד breakingשְׁבִירָה.
היה משהו שהשרות החשאי השתמש בו לפיצוח צפנים.
01:18
And nobodyאף אחד knewידע anything about it.
ואף אחד לא ידע עליו דבר.
01:21
So this was before the computerמַחשֵׁב was inventedבדוי.
אז זה היה לפני שהמחשב הומצא.
01:23
And he proposedמוּצָע this machineמְכוֹנָה calledשקוראים לו the memexMemex.
והוא הציע את המכונה הזו שנקראה ממקס.
01:25
And he had a platformפּלַטפוֹרמָה where you linkedצָמוּד informationמֵידָע to other informationמֵידָע,
והיתה לו פלטפורמה בה קישרתם מידע למידע אחר,
01:27
and then you could call it up at will.
ואז יכולתם לקרוא לו לפי דרישה.
01:30
So spinningספינינג forwardקָדִימָה,
אז מתגלגלים קדימה,
01:32
one of the guys who readלקרוא this articleמאמר was a guy calledשקוראים לו Dougדאג Engelbartאנגלברט,
אחד מהבחורים שקרא את המאמר הזה היה דאג אנגלברט,
01:34
and he was a U.S. Airאוויר Forceכּוֹחַ officerקָצִין.
והוא היה קצין בחיל האויר האמריקאי.
01:36
And he was readingקריאה it in theirשֶׁלָהֶם libraryסִפְרִיָה in the Farרָחוֹק Eastמזרח.
והוא קרא את המאמר בספריה במזרח הרחוק.
01:38
And he was so inspiredבהשראה by this articleמאמר,
והוא כל כך הושפע מהמאמר,
01:41
it kindסוג of directedמְכוּוָן the restמנוחה of his life.
שזה די הנחה את שארית חייו.
01:43
And by the mid-בֵּינוֹנִי-60s, he was ableיכול to put this into actionפעולה
ובאמצע שנות השישים, הוא היה מסוגל להפעיל את זה
01:45
when he workedעבד at the Stanfordסטנפורד Researchמחקר Labמַעבָּדָה in Californiaקליפורניה.
כשהוא עבד במעבדת המחקר של סטנפורד בקליפורניה.
01:48
He builtבנוי a systemמערכת.
הוא בנה מערכת.
01:52
The systemמערכת was designedמְעוּצָב to augmentלְהַגדִיל humanבן אנוש intelligenceאינטליגנציה, it was calledשקוראים לו.
המערכת היתה מתוכננת לדמות אינטיליגנציה אנושית, היא נקראה.
01:54
And in a premonitionתְחוּשָׁה מוּקדֶמֶת of today'sשל היום worldעוֹלָם
ובנבואה לעולם של היום
01:57
of cloudענן computingמחשוב and softwaresתוכנות of serviceשֵׁרוּת,
של מיחשוב ענן ותוכנה כשרות,
02:00
his systemמערכת was calledשקוראים לו NLSNLS
המערכת שלו נקראה NLS
02:02
for oN-Lineבאינטרנט Systemמערכת.
בשביל מערכת און ליין.
02:04
And this is Dougדאג Engelbartאנגלברט.
וזה דאג אנגלברט.
02:06
He was givingמַתָן a presentationהַצָגָה at the Fallנפילה Jointמשותף Computerמַחשֵׁב Conferenceוְעִידָה
הוא נתן מצגת בועידת המחשבים המשולבת בסתיו
02:08
in 1968.
ב1968.
02:11
What he showedparagraphs --
מה שהוא הראה --
02:14
he satישבה on a stageשלב like this, and he demonstratedהפגינו this systemמערכת.
הוא ישב על במה כמו זו, והוא הדגים מערכת.
02:16
He had his headרֹאשׁ micמיקרופון like I've got.
היה לו מיקרופון ראש כמו שלי יש.
02:19
And he worksעובד this systemמערכת.
והוא הפעיל את המערכת הזו.
02:21
And you can see, he's workingעובד betweenבֵּין documentsמסמכים
ואתם יכולים לראות, הוא עובד בין מסמכים
02:23
and graphicsגרָפִיקָה and so forthהָלְאָה.
וגרפיקה ועוד.
02:25
And he's drivingנְהִיגָה it all
והוא מריץ את הכל
02:27
with this platformפּלַטפוֹרמָה here,
עם הפלטפורמה הזו פה,
02:29
with a five-fingerחמש אצבעות keyboardמקלדת
עם מקלדת חמש אצבעות
02:31
and the world'sשל העולם first computerמַחשֵׁב mouseעכבר,
ועכבר המחשב הראשון בעולם,
02:33
whichאיזה he speciallyבמיוחד designedמְעוּצָב in orderלהזמין to do this systemמערכת.
שהוא עיצב במיוחד כדי להשתמש במערכת הזו.
02:35
So this is where the mouseעכבר cameבא from as well.
אז מפה גם העכבר הגיע.
02:37
So this is Dougדאג Engelbartאנגלברט.
אז זה דאג אנגלברט.
02:39
The troubleצרות with Dougדאג Engelbart'sאנגלברט systemמערכת
הבעיה עם המערכת של דאג אנגלברט
02:41
was that the computersמחשבים in those daysימים costעֲלוּת severalכַּמָה millionמִילִיוֹן poundsפאונד.
היתה שהמחשב בימים ההם עלה כמה מיליוני לירות סטרלינג.
02:43
So for a personalאישי computerמַחשֵׁב,
אז בשביל מחשב אישי,
02:46
a fewמְעַטִים millionמִילִיוֹן poundsפאונד was like havingשיש a personalאישי jetמטוס סילון planeמָטוֹס;
כמה מיליוני לירות היו כמו להיות בעלי מטוס סילון פרטי;
02:48
it wasn'tלא היה really very practicalמַעֲשִׂי.
זה לא היה ממש פרקטי.
02:50
But spinסיבוב on to the 80s
אבל התגלגלו קדימה לשנות השמונים
02:52
when personalאישי computersמחשבים did arriveלְהַגִיעַ,
כשמחשוב אישי הגיע,
02:54
then there was roomחֶדֶר for this kindסוג of systemמערכת on personalאישי computersמחשבים.
אז היה מקום לסוג כזה של מערכת על מחשוב אישי.
02:56
And my companyחֶברָה, OWLיַנשׁוּף
והחברה שלי, OWL
02:58
builtבנוי a systemמערכת calledשקוראים לו Guideלהנחות for the Appleתפוח עץ Macintoshמקינטוש.
בנתה מערכת שנקראה גייד לאפל מקינטוש.
03:00
And we deliveredנמסר the world'sשל העולם first hypertextהיפרטקסט systemמערכת.
וסיפקנו את מערכת ההיפרטקסט הראשונה בעולם.
03:03
And this beganהחל to get a headרֹאשׁ of steamקִיטוֹר.
וזה התחיל לקבל ראש קיטור.
03:07
Appleתפוח עץ introducedהציג a thing calledשקוראים לו HyperCardHyperCard,
אפל הציגה משהו שנקרא היפרקרד,
03:09
and they madeעָשׂוּי a bitbit of a fussמהומה about it.
והם עשו די עניין מזה.
03:11
They had a 12-page-עמוד supplementלְהַשְׁלִים in the Wallקִיר Streetרְחוֹב Journalכתב עת the day it launchedMANAG מספר.
היה להם מוסף של 12 עמודים בתוך הוול סטריט ג'ורנל ביום בו זה הושק.
03:13
The magazinesכתבי עת startedהתחיל to coverכיסוי it.
המגזינים התחילו לכסות את זה.
03:16
Byteבתים magazineמגזין and Communicationsתקשורת at the ACMACM
המגזין בייט וקומיוניקיישינס בACM
03:18
had specialמיוחד issuesנושאים coveringכיסוי hypertextהיפרטקסט.
הוציא מהדורות מיוחדות שדיברו על היפרטקסט.
03:20
We developedמפותח a PCPC versionגִרְסָה of this productמוצר
פיתחנו גירסת PC של המוצר
03:22
as well as the Macintoshמקינטוש versionגִרְסָה.
בנוסף לגירסת מקינטוש.
03:24
And our PCPC versionגִרְסָה becameהפכתי quiteדַי matureבּוֹגֵר.
וגירסת הPC שלנו נעשתה די בוגרת.
03:26
These are some examplesדוגמאות of this systemמערכת in actionפעולה in the lateמאוחר 80s.
אלו כמה מהדוגמאות של המערכת בפעולה בסוף שנות ה 80.
03:29
You were ableיכול to deliverלִמְסוֹר documentsמסמכים, were ableיכול to do it over networksרשתות.
הייתם יכולים לספק מסמכים, לעשות עבודה ביום אחד.
03:33
We developedמפותח a systemמערכת suchכגון
פיתחנו מערכת כך
03:36
that it had a markupסימון languageשפה basedמבוסס on htmlHTML.
שהיתה לה שפת מארקאפ מבוססת HTML.
03:38
We calledשקוראים לו it hmlhml: hypertextהיפרטקסט markupסימון languageשפה.
קראנו לה HML: שפת היפר סימון.
03:40
And the systemמערכת was capableבעל יכולת of doing
והמערכת היתה מסוגלת לתמוך
03:43
very, very largeגָדוֹל documentationתיעוד systemsמערכות over computerמַחשֵׁב networksרשתות.
במערכות מסמכים מאוד, מאוד גדולות על רשתות מחשבים.
03:45
So I tookלקח this systemמערכת to a tradeסַחַר showלְהַצִיג in Versaillesורסאי nearליד Parisפריז
אז לקחתי את המערכת הזו לתערוכה בוורסאי ליד פריז
03:49
in lateמאוחר Novemberנוֹבֶמבֶּר 1990.
בסוף נובמבר 1990.
03:52
And I was approachedהתקרב by a niceנֶחְמָד youngצָעִיר man calledשקוראים לו Timטים Berners-Leeברנרס-לי
וניגש אלי בחור צעיר ונחמד בשם טים ברנס-לי
03:55
who said, "Are you Ianאיאן Ritchieריצ'י?" and I said, "Yeah."
שאמר, "אתה איאן ריצ'י?" ואני אמרתי, "כן."
03:57
And he said, "I need to talk to you."
והוא אמר, "אני צריך לדבר איתך."
03:59
And he told me about his proposedמוּצָע systemמערכת calledשקוראים לו the Worldעוֹלָם Wideרָחָב Webאינטרנט.
והוא סיפר לי על המערכת המוצעת שלו שנקראה "רשת כלל עולמית" WWW.
04:01
And I thought, well, that's got a pretentiousיומרני nameשֵׁם,
ואני חשבתי, ובכן, יש לה שם יומרני,
04:04
especiallyבמיוחד sinceמאז the wholeכֹּל systemמערכת ranרץ on his computerמַחשֵׁב in his officeמִשׂרָד.
בעיקר מאחר וכל המערכת רצה על המחשב שלו במשרד שלו.
04:07
But he was completelyלַחֲלוּטִין convincedמְשׁוּכנָע that his Worldעוֹלָם Wideרָחָב Webאינטרנט
אבל הוא היה משוכנע שהרשת שלו
04:10
would take over the worldעוֹלָם one day.
תשתלט על העולם יום אחד.
04:13
And he triedניסה to persuadeלְשַׁכְנֵעַ me to writeלִכתוֹב the browserדפדפן for it,
והוא ניסה לשכנע אותי לכתוב את הדפדפן בשבילה,
04:15
because his systemמערכת didn't have any graphicsגרָפִיקָה or fontsגופנים or layoutמַעֲרָך or anything;
מפני שלמערכת שלו לא היתה גרפיקה או פונטים או עימוד או כלום;
04:17
it was just plainמישור textטֶקסט.
היא היתה רק טקסט פשוט.
04:20
I thought, well, you know, interestingמעניין,
וחשבתי, ובכן, אתם יודעים, מעניין,
04:22
but a guy from CERNCERN, he's not going to do this.
אבל בחור מCERN, הוא לא הולך לעשות את זה.
04:25
So we didn't do it.
אז לא עשינו את זה.
04:27
In the nextהַבָּא coupleזוּג of yearsשנים,
בשנים הבאות,
04:29
the hypertextהיפרטקסט communityהקהילה didn't recognizeלזהות him eitherאוֹ.
קהילת ההיפרטקסט גם היא לא הכירה בו.
04:31
In 1992, his paperעיתון was rejectedנִדחֶה for the Hypertextהיפרטקסט Conferenceוְעִידָה.
ב 1992, המאמר שלו נדחה מועידת ההיפרטקסט.
04:33
In 1993,
ב 1993,
04:36
there was a tableשולחן at the conferenceוְעִידָה in Seattleסיאטל,
היה שולחן בועידה בסיאטל,
04:39
and a guy calledשקוראים לו Marcמארק Andreessenאנדריסן
ובחור שנקרא מארק אנדרסן
04:41
was demonstratingהפגנה his little browserדפדפן for the Worldעוֹלָם Wideרָחָב Webאינטרנט.
הדגים את הדפדפן הקטן שלו לאינטרנט.
04:43
And I saw it, and I thought, yepכֵּן, that's it.
וראיתי את זה, וחשבתי, כן, זה זה.
04:46
And the very nextהַבָּא yearשָׁנָה, in 1994, we had the conferenceוְעִידָה here in Edinburghאדינבורו,
ובשנה לאחר מכן, ב1994, היתה לנו את הועידה באדינבורו,
04:48
and I had no oppositionהִתנַגְדוּת in havingשיש Timטים Berners-Leeברנרס-לי as the keynoteמפתח speakerרַמקוֹל.
ולא היתה לי התנגדות שטים ברנס- לי יהיה הנואם הראשי.
04:51
So that putsמעמיד me in prettyיפה illustriousמְהוּלָל companyחֶברָה.
אז זה שם אותי בחברה די מהוללת.
04:55
There was a guy calledשקוראים לו Dickזַיִן Roweרו
היה בחור שנקרא דיק רואו
04:57
who was at Deccaדקה Recordsרשומות and turnedפנה down The Beatlesהביטלס.
שהיה בתקליטי דקה ודחה את החיפושיות.
04:59
There was a guy calledשקוראים לו Garyגארי Kildallקילדאל
היה בחור בשם גארי קילדל
05:01
who wentהלך flyingעַף his planeמָטוֹס
שהטיס את המטוס שלו
05:03
when IBMיבמ cameבא looking for an operatingהפעלה systemמערכת
כשIBM חיפשה מערכת הפעלה
05:05
for the IBMיבמ PCPC,
ל IBM PC,
05:07
and he wasn'tלא היה there, so they wentהלך back to see Billשטר כסף Gatesשערים.
והוא לא היה שם, אז הם חזרו לביל גייטס.
05:09
And the 12 publishersבעלי אתרים
ו12 המוציאים לאור
05:11
who turnedפנה down J.K. Rowling'sשל רולינג Harryלְהָצִיק Potterקַדָר, I guessלְנַחֵשׁ.
שדחו את הארי פוטר של J.K. Rowling, אני מניח.
05:13
On the other handיד, there's Marcמארק Andreessenאנדריסן
מצד שני, יש את מארק אנדריסן
05:16
who wroteכתבתי the world'sשל העולם first browserדפדפן for the Worldעוֹלָם Wideרָחָב Webאינטרנט.
שכתב את הדפדפן הראשון של האינטרנט.
05:18
And accordingלפי to Fortuneהון עתק magazineמגזין,
ולפי מגזין פורטשן,
05:20
he's worthשִׁוּוּי 700 millionמִילִיוֹן dollarsדולר.
הוא שווה 700 מיליון דולר.
05:22
But is he happyשַׂמֵחַ?
אבל האם הוא שמח?
05:24
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:26
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
05:28
Translated by Ido Dekkers
Reviewed by Sigal Tifferet

▲Back to top

About the speaker:

Ian Ritchie - Software entrepreneur
Ian Ritchie

Why you should listen

Ian Ritchie is chair of iomart plc. and several other computer and learning businesses, including Computer Application Services Ltd., the Interactive Design Institute and Caspian Learning Ltd. He is co-chair of the Scottish Science Advisory Council, a board member of the Edinburgh International Science Festival and the chair of Our Dynamic Earth, the Edinburgh Science Centre.

Ritchie founded and managed Office Workstations Limited (OWL) in Edinburgh in 1984 and its subsidiary OWL International Inc. in Seattle from 1985. OWL became the first and largest supplier of Hypertext/Hypermedia authoring tools (a forerunner to the World Wide Web) for personal computers based on its Guide product. OWL's customers used its systems to implement large interactive multimedia documentation systems in industry sectors such as automobile, defence, publishing, finance, and education. OWL was sold to Matsushita Electrical Industrial (Panasonic) of Japan in December 1989. He is the author of New Media Publishing: Opportunities from the digital revolution (1996).

He was awarded a CBE in the 2003 New Years Honours list for services to enterprise and education; he is a Fellow of the Royal Academy of Engineering; a Fellow of the Royal Society of Edinburgh; and a Fellow and a past-President of the British Computer Society (1998-99). 

More profile about the speaker
Ian Ritchie | Speaker | TED.com