English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Det mest Mars-lignende sted på Jorden

Filmed:
1,139,437 views

Hvordan studerer man Mars uden et rumskib? Drag ud til det mest Mars-lignende sted på Jorden -- Atacamaørkenen i Chile. Astrobiolog Armando Azua-Bustos voksede op i dette enorme, tørre landskab og studerer nu de sjældne livsformer, som har tilpasset sig til at overleve der, nogle i områder med intet rapporteret nedbør i de sidste 400 år. Undersøg sandsynligheden for at finde liv andre steder i universet uden at forlade planeten med dette hurtige, sjove oplæg.

- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

This is a picturebillede of a sunsetsolnedgang on MarsMars
Dette er et billede
af en solnedgang på Mars
00:12
takentaget by NASA'sNASAs CuriosityNysgerrighed roverRover in 2013.
taget af NASAs Curiosity rover i 2013.
00:15
MarsMars is a very coldkold planetplanet,
Mars er en meget kold planet,
00:19
floodedoversvømmet with highhøj levelsniveauer of UVUV radiationstråling
vrimlende med høje niveauer
af uv-stråling
00:21
and extremelyekstremt drytør.
og ekstremt tørt.
00:24
In factfaktum, MarsMars is consideredtaget i betragtning
to be too drytør for life as we know it.
Mars er egentligt opfattet
som for tør til liv, som vi kender det.
00:26
I'm an astrobiologistastrobiologist.
Jeg er en astrobiolog.
00:30
I try to understandforstå
the originoprindelse of life on EarthJorden
Jeg prøver at forstå oprindelsen
af liv på Jorden
00:32
and the possibilitiesmuligheder of findingfund life
og sandsynligheden for at finde liv
00:35
elsewhereandre steder in the universeunivers.
andre steder i universet.
00:37
People sometimesSommetider askSpørg me,
Folk siger til mig,
00:39
how can you be an astrobiologistastrobiologist
hvordan kan du være en astrobiolog,
00:40
if you don't have your ownegen spaceshiprumskib?
hvis du ikke har dit eget rumskib?
00:42
Well, what I do is that I studyundersøgelse life
Så hvad jeg gør er at studere liv
00:45
in those environmentsmiljøer on EarthJorden
i de miljøer på Jorden,
00:47
that mostmest closelynøje resembleligne
other interestinginteressant placessteder in the universeunivers.
som mest minder om
andre interessante steder i universet.
00:49
All life on EarthJorden requireskræver watervand,
Alt liv på Jorden har brug for vand,
00:54
so in my casetilfælde I focusfokus
on the intimateintime relationshipforhold
så personligt fokuserer jeg
på det intime sammenhæng
00:56
betweenmellem watervand and life
mellem vand og liv
00:59
in orderbestille to understandforstå
med formålet at forstå
01:00
if we could find life
in a planetplanet as drytør as MarsMars.
om vi kunne finde liv
på en planet så tør som Mars.
01:02
But sincesiden I do not have
the 2.5 billionmilliard dollarsdollars
Men siden jeg ikke har
16 milliarder kroner
01:06
to sendsende my ownegen robotrobot to MarsMars,
til at sende min egen robot til Mars,
01:10
I studyundersøgelse the mostmest MartianMars placeplacere on EarthJorden,
studerer jeg det mest
Mars-lignede sted på Jorden,
01:12
the AtacamaAtacama DesertØrken.
Atacamaørkenen.
01:15
LocatedBeliggende in northernnordlige ChileChile,
Beliggende i det nordlige Chile,
01:16
it is the oldestældste
and driesttørreste desertørken on EarthJorden.
er det den ældste
og tørreste ørken på Jorden.
01:18
To give you an ideaide of how drytør it is,
Til at give jer en idé om,
hvor tørt det er,
01:22
consideroverveje here in VancouverVancouver it rainsregnskyl
over 1,000 millimetersmillimeter of rainregn everyhver yearår.
tænk på at der her i Vancouver
falder over 1.000 millimeter regn om året.
01:24
In the AtacamaAtacama, there are placessteder
with no reportedrapporteret rainsregnskyl
I Atacama, er der steder
med ingen rapporterede nedbør
01:29
in the last 400 yearsflere år.
i de sidste 400 år.
01:33
How do I know this?
Hvordan ved jeg det?
01:36
Well, because I was bornFødt
and raisedhævet in the AtacamaAtacama --
Nå, fordi jeg var født
og opvoksede i Atacama -
01:38
(LaughterLatter)
(latter)
01:42
So I had a uniqueenestående advantagefordel
Så jeg havde en unik fordel,
01:43
when I startedstartede studyingstudere this desertørken.
da jeg begyndte at studere denne ørken.
01:45
So let me tell you guys
a few fantasticfantastisk exampleseksempler
Så lad mig give jer alle
et par fantastiske eksempler,
01:48
he has foundfundet
han har fundet
01:52
on how life has adaptedtilpasset
to livelevende with almostnæsten no watervand at all.
om hvordan liv har tilpasset sig
til at leve med næsten ingen vand.
01:54
One of my first findingsundersøgelsesresultater
was in the entranceindgang of a caveCave
En af mine første opdagelser
var i en grotteindgang
01:58
facingover the PacificPacific OceanOcean.
vendt mod Stillehavet.
02:01
In this placeplacere, we reportedrapporteret
a newny typetype of microalgaemikroalger
I dette sted,
fandt vi en ny type mikroalge,
02:03
that grewvoksede only on toptop of the spiderwebsSpiderwebs
that covereddækket the caveCave entranceindgang.
som kun voksede ovenpå spindelvævene,
som dækkede grotteindgangen.
02:06
Have you ever seenset a spiderwebspindelvæv
earlytidlig in the morningmorgen?
Har I før set et spindelvæv
tidlig om morgenen?
02:11
It's covereddækket with dewdug,
Det er dækket af dug,
02:15
so this microalgaemikroalger learnedlærte
that in orderbestille to carrybære photosynthesisfotosyntese
så denne mikroalge lærte
at for at udføre fotosyntese
02:16
in the coastkyst of the driesttørreste
desertørken on EarthJorden,
på kysten af det tørreste sted på Jorden,
02:20
they could use the spiderwebsSpiderwebs.
kunne de bruge spindelvævene.
02:23
So here they maykan accessadgang
the watervand from the fogståge
Så her kan de få adgang
til vandet fra frøerne,
02:24
that regularlyregelmæssigt coverdække over
these areasområder in the morningmorgen.
som hyppigt dækker
de her områder om morgenen.
02:27
In anotheren anden caveCave, we foundfundet
a differentforskellige typetype of microalgaemikroalger.
I en anden grotte,
fandt vi en anden type mikroalge.
02:30
This one is ablei stand to use oceanocean misttåge
as a sourcekilde of watervand,
Den her kan bruge havtåge
som en vandkilde,
02:34
and strikinglypåfaldende livesliv
in the very bottombund of a caveCave,
og lever bemærkelsesværdigt
helt i bunden af en grotte,
02:38
so it has adaptedtilpasset to livelevende
with lessmindre than 0.1 percentprocent
så den har tilpasset sig til
at leve med mindre en 0,1 procent
02:41
of the amountbeløb of lightlys
that regularfast plantsplanter need.
af lyset som normale planter har brug for.
02:44
These typetype of findingsundersøgelsesresultater
suggestForeslå to me that on MarsMars,
Opdagelser af denne type
siger til mig at på Mars,
02:49
we maykan find even
photosyntheticfotosyntetiserende life insideinde caveshuler.
finder vi måske endda
fotosyntetisk liv i grotter.
02:52
And by the way, that's me.
Det er forresten mig dér.
02:54
(LaughterLatter)
(latter)
02:56
Now, for almostnæsten 15 yearsflere år
this regionområde of YungayYungay, discoveredopdaget by NASANASA,
I næsten 15 år troede man,
at området her i Yungay, opdaget af NASA,
02:59
was thought to be
the driesttørreste placeplacere of this desertørken,
var den tørreste del af den her ørken,
03:04
but I knewvidste that it was not.
men jeg vidste, at det ikke var.
03:07
How? You alreadyallerede know the answersvar.
Hvordan? I kender allerede svaret.
03:09
Because I was bornFødt
and raisedhævet in this desertørken.
Fordi jeg var født og opvokset i ørkenen.
03:12
So I rememberedhusket that I
usuallysom regel see fogståge in YungayYungay,
Så jeg huskede,
at jeg normalt seer tåger i Yungay,
03:14
so after settingindstilling sensorssensorer
in a numbernummer of placessteder,
så efter at opstille sensorer
i mange steder,
03:19
where I rememberHusk
never seeingat se fogståge or cloudsskyer,
hvor jeg husker,
at jeg aldrig har set tåger eller skyer,
03:21
I reportedrapporteret fourfire other sitessites
much driertørrere than YungayYungay,
fandt jeg fire andre steder
meget tørrere end Yungay,
03:24
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSyd,
inklusiv denne, Maria Elena South,
03:28
beingvære the trulyvirkelig driesttørreste placeplacere on EarthJorden,
som er det
absolut tørreste sted på Jorden,
03:31
as drytør as MarsMars,
så tør som Mars,
03:34
and amazinglyforbavsende, just a 15-minute-minut rideride
og vidunderligt nok
kun en 15-minutter køretur
03:36
from the smalllille miningminedrift townby
where I was bornFødt.
fra den lille mineby,
hvor jeg blev født.
03:38
Now, in this searchSøg, we were tryingforsøger
to actuallyrent faktisk find the drytør limitbegrænse
I denne søgning prøvede vi
egentlig at finde tørkegrænsen
03:42
for life on EarthJorden,
for liv på Jorden,
03:45
a placeplacere so drytør that nothing
was ablei stand to surviveoverleve in it.
et sted så tørt
at ingenting kunne overleve der.
03:46
But even here, well hiddenskjult undergroundunderjordisk,
Men selv her, godt gemt under jorden,
03:50
we foundfundet a numbernummer
of differentforskellige microorganismsmikroorganismer,
fandt vi nogle
forskellige mikroorganismer,
03:53
whichhvilken suggestedforeslået to me
that similarlypå samme måde drytør placessteder, like MarsMars,
som antydede,
at lignende tørre steder, ligesom Mars,
03:55
maykan be in inhabitedbeboet.
kunne være beboet.
03:59
We even have some preliminaryindledende evidencesbeviser
Vi har endda nogle foreløbige beviser,
04:01
that these microorganismsmikroorganismer
maykan still be activeaktiv
at disse mikroorganismer måske er aktive
04:03
in the desiccatedudtørret statestat,
i en helt udtørret tilstand,
04:06
like walking mummiesmumier all around us,
som levende mumier blandt os,
04:08
and that they maykan be usingved brug af
UVUV radiationstråling as a sourcekilde of energyenergi.
og at de måske
bruger uv-stråling som en energikilde.
04:12
If confirmedbekræftet, this would have
a hugekæmpe stor impactpåvirkning on our definitiondefinition of life,
Hvis bekræftet, vil det have en stor
indflydelse på vores definition af liv,
04:16
on how we look for life
elsewhereandre steder in the universeunivers.
og på hvordan vi søger liv
andre steder i universet.
04:21
DueDue to its clearklar skiesskyer, by 2020,
På grund af dens klare himler,
så ved 2020,
04:24
60 percentprocent of the biggeststørste
telescopesteleskoper on EarthJorden
vil 60 procent
af de største teleskoper på Jorden
04:27
will be locatedbefinde sig in the AtacamaAtacama,
ligge i Atacama,
04:30
and while everyonealle sammen elseandet
will be looking amongblandt the starsstjerner
og mens alle andre
vil søge imellem stjernerne
04:32
to answersvar the questionspørgsmål, "Are we alonealene?"
for at svare på spørgsmålet,
"Er vi alene?",
04:35
I will be looking down to the groundjord
så vil jeg kigge nede på jorden
04:38
searchingsøger for this samesamme answersvar
for at søge efter samme svar
04:40
in my ownegen backyardbaggård.
i min egen baghave.
04:43
Thank you.
Mange tak.
04:44
(ApplauseBifald)
(Bifald)
04:46
Translated by Benjamin Hilligsøe Harvey
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

About the speaker:

Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com