ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armandas Azua-Bustos: Marsietiškiausia vieta Žemėje

Filmed:
1,192,605 views

Kaip tyrinėti Marsą be erdvėlaivio? Vykite į „marsietiškiausią“ vietą Žemėje – Atakamos dykumą Čilėje. Astrobiologas Armandas Azua-Bustos užaugo plačiame, išdžiūvusiame kraštovaizdyje ir dabar tiria retas gyvybės formas kurios prisitaikė išgiventi ten, kur kai kuriose vietose nelijo pastaruosius 400 metų. Sužinokite, ar galime rasti gyvybę kažkur kitur visatoje net neišvykdami iš mūsų planetos, šioje trumpoje, linksmoje kalboje.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a picturenuotrauka of a sunsetsaulėlydis on MarsMars
0
760
2816
Tai saulėlydžio Marse nuotrauka
00:15
takenimtasi by NASA'sNASA CuriositySmalsumas roverRover in 2013.
1
3600
3480
nufotografuota NASA marsaeigiu 2013 m.
00:19
MarsMars is a very coldšalta planetplaneta,
2
7960
1856
Marsas – labai šalta planeta,
00:21
floodedužtvindytas with highaukštas levelslygiai of UVUV radiationradiacija
3
9840
2256
paskendusi aukštuose UV radiacios lygiuose
00:24
and extremelylabai drysausas.
4
12120
1896
ir labai sausa.
00:26
In factfaktas, MarsMars is consideredlaikomas
to be too drysausas for life as we know it.
5
14040
4120
Išties, manoma, Marsas per sausas gyvybei.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
Aš esu astrobiologas.
00:32
I try to understandsuprasti
the originkilmė of life on EarthŽemė
7
20200
2896
Bandau suprasti gyvybės Žemėje kilmę
00:35
and the possibilitiesgalimybės of findingrasti life
8
23120
2216
ir šansus rasti gyvybę
00:37
elsewherekitur in the universevisata.
9
25360
1240
kitur visatoje.
00:39
People sometimeskartais askpaklausk me,
10
27400
1256
Žmonės manes klausia,
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
kaip gali būti astrobiologas
00:42
if you don't have your ownsavo spaceshiperdvėlaivis?
12
30880
1800
jeigu neturi nuosavo erdvėlaivio?
00:45
Well, what I do is that I studystudijuoti life
13
33640
2216
Na, aš tiriu gyvybę
00:47
in those environmentsaplinka on EarthŽemė
14
35880
1976
tose Žemės aplinkose
00:49
that mostlabiausiai closelyglaudžiai resemblepanašūs į
other interestingįdomus placesvietos in the universevisata.
15
37880
3320
kurios labiausiai primena kitas
įdomias visatos vietas.
00:54
All life on EarthŽemė requiresreikalauja watervanduo,
16
42120
2456
Gyvybei Žemėje būtinas vanduo
00:56
so in my caseatvejis I focussutelkti dėmesį
on the intimateintymus relationshipsantykiai
17
44600
2536
tad aš tiriu artimą sąryšį
00:59
betweentarp watervanduo and life
18
47160
1496
tarp vandens ir gyvybės,
01:00
in orderįsakymas to understandsuprasti
19
48680
1576
kad suprasčiau,
01:02
if we could find life
in a planetplaneta as drysausas as MarsMars.
20
50280
3240
ar galime rasti gyvybę
tokioje sausoje planetoje kaip Marsas.
01:06
But sincenuo I do not have
the 2.5 billionmlrd dollarsdoleriai
21
54440
3536
Bet kadangi neturiu 2,5 milijardų dolerių
01:10
to sendsiųsti my ownsavo robotrobotas to MarsMars,
22
58000
2216
išiųsti savo robotui į Marsą,
01:12
I studystudijuoti the mostlabiausiai MartianMarso placevieta on EarthŽemė,
23
60240
2936
tiriu „marsietiškiausią“ vietą Žemėje –
01:15
the AtacamaAtakamos DesertDykuma.
24
63200
1536
Atakamos dykumą.
01:16
LocatedĮsikūręs in northernšiaurėje ChileČilė,
25
64760
1656
Besidriekianti šiaurės Čilėje,
01:18
it is the oldestseniausias
and driestsausas desertdykuma on EarthŽemė.
26
66440
3616
tai seniausia ir sausiausia dykuma Žemėje.
01:22
To give you an ideaidėja of how drysausas it is,
27
70080
1976
Kad suprastumėte, kaip ten sausa,
01:24
considerapsvarstykite here in VancouverVankuveris it rainslietus
over 1,000 millimetersmilimetrai of rainlietus everykiekvienas yearmetai.
28
72080
5040
palyginkite – čia, Vankuveryje,
kasmet prilyja virš 1000 mm.
01:29
In the AtacamaAtakamos, there are placesvietos
with no reportedpranešta rainslietus
29
77880
3616
Atakamoje yra vietų, kur nebūta lietaus
01:33
in the last 400 yearsmetai.
30
81520
1800
pastaruosius 400 metų.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Kaip aš tai žinau?
01:38
Well, because I was borngimęs
and raisedpakeltas in the AtacamaAtakamos --
32
86600
3496
Na, aš gimiau ir užaugau Atakamoje...
01:42
(LaughterJuokas)
33
90120
1616
(Juokiasi)
01:43
So I had a uniqueunikalus advantagepranašumas
34
91760
2016
Todėl turėjau išskirtinių žinių,
01:45
when I startedprasidėjo studyingmokytis this desertdykuma.
35
93800
2040
kai pradėjau tyrinėti šią dykumą.
01:48
So let me tell you guys
a fewnedaug fantasticfantastinis examplespavyzdžiai
36
96880
3536
Tad leiskite pateikti jums
keletą puikių pavyzdžių,
01:52
he has foundrasta
37
100440
1656
kuriuos jis atrado
01:54
on how life has adaptedpritaikytas
to livegyventi with almostbeveik no watervanduo at all.
38
102120
3200
kaip gyvybė prisitaikė išlikti
beveik be vandens.
01:58
One of my first findingsišvados
was in the entranceįėjimas of a caveurvas
39
106640
2576
Vienas pirmųjų mano atradimų
buvo olos prieigose
02:01
facingsusiduria su the PacificRamiojo vandenyno OceanVandenyno.
40
109240
1736
iš Ramiojo vandedyno pusės.
02:03
In this placevieta, we reportedpranešta
a newnaujas typetipo of microalgaemikroskopinių dumblių
41
111000
3696
Šioje vietoje radome
naują mikrodumblių rūšį,
02:06
that grewaugo only on topviršuje of the spiderwebsspiderwebs
that coveredpadengtas the caveurvas entranceįėjimas.
42
114720
3920
kurie augo tik ant voratinklių,
kabančių ties anga.
02:11
Have you ever seenmatė a spiderwebSpiderweb
earlyanksti in the morningrytas?
43
119240
2520
Ar matėte voratinklį ankstų rytą?
02:15
It's coveredpadengtas with dewRasos,
44
123200
1576
Jis būna padengtas rasa,
02:16
so this microalgaemikroskopinių dumblių learnedišmoko
that in orderįsakymas to carrynešiotis photosynthesisfotosintezė
45
124800
3256
šie mikrodumbliai išmoko
naudotis voratinkliais,
02:20
in the coastpakrantė of the driestsausas
desertdykuma on EarthŽemė,
46
128080
3016
kad sausiausios dykumos Žemėje pakrantėje
02:23
they could use the spiderwebsspiderwebs.
47
131120
1496
galėtų vykdyti fotosintezę.
02:24
So here they mayGegužė accessprieiga
the watervanduo from the fogsrūkas
48
132640
2416
Taip jie gali pasiekti rūko drėgmę,
02:27
that regularlyreguliariai coverpadengti
these areassrityse in the morningrytas.
49
135080
2240
kuri kaskart rytais padengia šias vietas.
02:30
In anotherkitas caveurvas, we foundrasta
a differentskiriasi typetipo of microalgaemikroskopinių dumblių.
50
138640
2840
Kitoje oloje radome
kitą mikrodumblių rūšį.
02:34
This one is ablegalingas to use oceanvandenynas mistrūkas
as a sourcešaltinis of watervanduo,
51
142120
4216
Jie gali naudoti vandenyno garus
kaip drėgmės šaltinį
02:38
and strikinglyryškiai livesgyvena
in the very bottomapačioje of a caveurvas,
52
146360
3136
ir puikiai gyvena pačiame olos dugne,
02:41
so it has adaptedpritaikytas to livegyventi
with lessmažiau than 0.1 percentproc
53
149520
3216
tad prisitaikė gyventi su mažiau nei
0,1 proc. šviesos kiekio,
02:44
of the amountsuma of lightšviesa
that regularreguliariai plantsaugalai need.
54
152760
3120
kurio reiktų įprastiems augalams.
02:49
These typetipo of findingsišvados
suggestpasiūlyti to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Tokie atradimai man rodo, kad Marse
02:52
we mayGegužė find even
photosyntheticfotosintezės life insideviduje cavesurvas.
56
160040
2856
galime rasti netgi fotosintezę vykdančią
gyvybę olose.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Beje, tai aš.
02:56
(LaughterJuokas)
58
164320
2816
(Juokas)
02:59
Now, for almostbeveik 15 yearsmetai
this regionregione of YungayJungajaus, discoveredatrado by NASANASA,
59
167160
5736
Taigi, bene 15 metų šis Yungay regionas,
atrastas NASA,
03:04
was thought to be
the driestsausas placevieta of this desertdykuma,
60
172920
3016
buvo manoma, yra sausiausia dykumos vieta,
03:07
but I knewžinojau that it was not.
61
175960
1736
bet aš žinojau, kad taip nėra.
03:09
How? You alreadyjau know the answeratsakyti.
62
177720
2376
Kaip? Jūs jau žinote atsakymą.
03:12
Because I was borngimęs
and raisedpakeltas in this desertdykuma.
63
180120
2216
Nes aš gimiau ir augau šioje dykumoje.
03:14
So I rememberedprisiminti that I
usuallypaprastai see fogsrūkas in YungayJungajaus,
64
182360
4656
Aš prisiminiau, kad matydavau rūkus
Yungajuje,
03:19
so after settingnustatymas sensorsjutikliai
in a numbernumeris of placesvietos,
65
187040
2216
pastatęs sensorius įvairiose vietose,
03:21
where I rememberPrisiminti
never seeingpamatyti fogsrūkas or cloudsdebesys,
66
189280
3056
kur atsiminiau, kad niekad nemačiau
debesų,
03:24
I reportedpranešta fourketuri other sitessvetaines
much drierdžiovintuvas than YungayJungajaus,
67
192360
4016
nurodžiau kitas keturias vietas,
daug sausesnes nei Yungay,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthPietų,
68
196400
2616
įskaitant šią, Maria Elena Pietuose,
03:31
beingesamas the trulynuoširdžiai driestsausas placevieta on EarthŽemė,
69
199040
3456
kuri išties sausiausia Žemės vieta,
03:34
as drysausas as MarsMars,
70
202520
1976
tokia sausa kaip Marsas,
03:36
and amazinglynuostabiai, just a 15-minute-minutė ridevažiuoti
71
204520
2336
ir neįtikėtina, tik 15 min. kelio
03:38
from the smallmažas miningkasyba townMiestas
where I was borngimęs.
72
206880
2280
nuo mažo kalnakasių miestelio, kur gimiau.
03:42
Now, in this searchPaieška, we were tryingbandau
to actuallyiš tikrųjų find the drysausas limitriba
73
210000
3416
Šiose paieškose bandėme rasti sausumo ribą
03:45
for life on EarthŽemė,
74
213440
1216
gyvybei Žemėje,
03:46
a placevieta so drysausas that nothing
was ablegalingas to surviveišgyventi in it.
75
214680
3856
vietą kur niekas negali išgyventi.
03:50
But even here, well hiddenpaslėpta undergroundpo žeme,
76
218560
2576
Bet net ir ten, gerai pasislėpę po žeme
03:53
we foundrasta a numbernumeris
of differentskiriasi microorganismsmikroorganizmų,
77
221160
2416
gyvena įvairūs mikroorganizmai,
03:55
whichkuris suggestedsiūloma to me
that similarlypanašiai drysausas placesvietos, like MarsMars,
78
223600
3456
tai rodo, kad panašiai sausos vietos,
kaip Marsas,
03:59
mayGegužė be in inhabitedgyvena.
79
227080
1200
taip pat gali būti gyvenamos.
04:01
We even have some preliminarypreliminarus evidencesįrodymų
80
229360
2296
Mes netgi turime preliminarius įrodymus,
04:03
that these microorganismsmikroorganizmų
mayGegužė still be activeaktyvus
81
231680
2536
kad šie mikroorganizmai gali likti aktyvūs
04:06
in the desiccatedsudžiūvusi statevalstija,
82
234240
1936
net ir sudžiūvę,
04:08
like walkingvaikščioti mummiesMumijos all around us,
83
236200
3816
lyg vaikštančios mumijos tarp mūsų
04:12
and that they mayGegužė be usingnaudojant
UVUV radiationradiacija as a sourcešaltinis of energyenergija.
84
240040
4120
ir kad jie gali naudotis UV spinduliais
energijai gauti.
04:16
If confirmedpatvirtintas, this would have
a hugedidelis impactpoveikis on our definitionapibrėžimas of life,
85
244880
4576
Jei tai pasitvirtintų, stipriai paveiktų
dabartinį gyvybės apibrėžimą,
04:21
on how we look for life
elsewherekitur in the universevisata.
86
249480
2520
kaip ieškoti gyvybės kitur Visatoje.
04:24
DueTinkamai to its clearaišku skiesdangus, by 2020,
87
252760
3016
Dėl vaiskaus dangaus, iki 2020 metų
04:27
60 percentproc of the biggestdidžiausias
telescopesteleskopai on EarthŽemė
88
255800
2656
60 proc. didžiausių Žemėje teleskopų
04:30
will be locatedesantis in the AtacamaAtakamos,
89
258480
2216
bus įrengta Atakamoje,
04:32
and while everyoneVisi elseKitas
will be looking amongtarp the starsžvaigždės
90
260720
2896
ir kol kiti ieškos tarp žvaigždžių
04:35
to answeratsakyti the questionklausimas, "Are we alonevienas?"
91
263640
2240
atsakymo į klausimą „ar mes vieni?“,
04:38
I will be looking down to the groundžemė
92
266800
1896
aš žvelgsiu žemyn į žemę
04:40
searchingieškoti for this sametas pats answeratsakyti
93
268720
2576
ieškodamas atsakymo į šį klausimą
04:43
in my ownsavo backyardgalinis kiemas.
94
271320
1200
savo paties kieme.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Ačiū.
04:46
(ApplausePlojimai)
96
274200
3160
(Plojimai)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com