English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

اریک ویتکر: کُر زنده‌ی مجازی

Filmed:
1,046,853 views

آهنگساز و رهبر ارکستر اریک ویتکر الهام گرفت که میلیون ها نفر را توسط «کُر مجازی،" همراه با خوانندگانی از کشورهای مختلف در ویدئویی گرد هم آورد. اکنون، برای نخستین بار، با همراهی ۳۲ خواننده از سراسر جهان به کمک اسکایپ یک گروه کُر تشکیل می دهد ( تشکیل شده از ۳ کالج محلی) ملحق می‌شوند تا اجرایی حماسی از قطعه ی "رگبار،" ویتکر، برگرفته از شعری از اکتاویو پاز داشته باشند.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
در سال ۱۹۹۱
00:12
maybe the mostاکثر profoundعمیق and transformativeدگرگونی
شاید عمیق ترین و دگرگون کننده ترین
00:14
experienceتجربه of my life.
تجربه را در زندگی‌ام داشتم.
00:17
I was in the thirdسوم yearسال of my seven-yearهفت سال undergraduateکارشناسی degreeدرجه.
من در سال سوم از هفت سال مقطع کارشناسی‌ بودم.
00:18
I tookگرفت a coupleزن و شوهر victoryپیروزی lapsدوران in there.
در آن دوره من چندین دستاورد بزرگ داشتم.
00:23
And I was on a collegeکالج choirگروه کر tourتور up in Northernشمال Californiaکالیفرنیا,
و پس از این که تمام روز را در اتوبوس بودیم توقف کوتاهی داشتیم،
00:25
and we had stoppedمتوقف شد for the day after all day on the busاتوبوس,
و پس از این که تمام روز را در اتوبوس بودیم توقف کوتاهی داشتیم،
00:29
and we were relaxingآرامش بخش nextبعد to this beautifulخوشگل
و ما کنار دریاچه‌ای زیبا و رؤیایی در کوهستان قدم می زدیم.
00:32
idyllicidyllic lakeدریاچه in the mountainsکوه ها.
و ما کنار دریاچه‌ای زیبا و رؤیایی در کوهستان قدم می زدیم.
00:34
And there were cricketsکریکت ها and birdsپرنده ها and frogsقورباغه ها makingساخت noiseسر و صدا,
جیرجیرک ها، پرندگان و قورباغه‌ها سروصدا می کردند،
00:36
and as we satنشسته there, over the mountainsکوه ها comingآینده in
و همین که ما آن جا نشستیم،
00:41
from the northشمال were these Stevenاستیون Spielbergianاسپیلبرگین cloudsابرها
از شمال ابرهای باشکوه و عجیبی به طرف ما آمدند،
00:43
rollingنورد towardبه سمت us,
از شمال ابرهای باشکوه و عجیبی به طرف ما آمدند،
00:46
and as the cloudsابرها got about halfwayنیمه راه over the valleyدره,
و همین که ابرها به نیمه های دره رسیدند،
00:48
so help me God, everyهرکدام singleتنها animalحیوانات in that placeمحل
آه خدای من، تمامی حیوانات آن منطقه
00:50
stoppedمتوقف شد makingساخت noiseسر و صدا at the sameیکسان time.
هم زمان ساکت شدند و صدایی ندادند.
00:55
(Whooshچه کسی) This electricالکتریکی hushدلم برات تنگ شده, as if they could senseاحساس what was about to happenبه وقوع پیوستن.
(ووش) ناگهان همه ساکت شدند، انگار که می‌توانستند حس کنند که چه اتفاقی دارد می‌افتد.
00:57
And then the cloudsابرها cameآمد over us, and then,
و سپس ابرها به بالای سرمان رسیدند، و ناگهان
01:02
boomرونق! This massiveعظیم thunderclapرعد و برق, and sheetsورق of rainباران.
بوم! صاعقه ای عظیم، و رگباری از باران.
01:04
It was just extraordinaryخارق العاده, and when I cameآمد back home
این اتفاق فوق‌العاده بود، و بعد که به خانه برگشتم
01:09
I foundپیدا شد a poemشعر by the Mexicanمکزیکی poetشاعر Octavioاکتاویو Pazپاز,
شعری از شاعری مکزیکی به نام اکتاویو پاز پیدا کردم،
01:12
and decidedقرار بر این شد to setتنظیم it to musicموسیقی,
و تصمیم گرفتم برای آن آهنگ بسازم،
01:15
a pieceقطعه for choirگروه کر calledبه نام "Cloudburstابرقهرمان,"
قطعه‌ای برای کُر به نام "رگبار"،
01:17
whichکه is the pieceقطعه that we'llخوب performانجام دادن for you in just a momentلحظه.
این قطعه‌ایست که چند لحظه دیگر برای شما اجرا خواهیم کرد.
01:20
Now fastسریع forwardرو به جلو to just threeسه yearsسالها agoپیش.
و اما سه سال پیش.
01:23
(Musicموسیقی) And we releasedمنتشر شد to YouTubeیوتیوب this,
( موسیقی) و ما این را در یوتیوب گذاشتیم،
01:27
the Virtualمجازی Choirگروه کر Projectپروژه,
یک پروژه کُر مجازی،
01:31
185 singersخوانندگان from 12 differentناهمسان countriesکشورها.
۱۸۵ خواننده از ۱۲ کشور مختلف این را اجرا کردند.
01:33
You can see my little videoویدئو there conductingانجام these people,
می‌توانید ویديوی کوتاهی از این افراد را در این جا ببینید،
01:36
aloneتنها in theirخودشان dormخوابگاه roomsاتاق ها
که تنها در اتاق خوابگاهشان
01:40
or in theirخودشان livingزندگي كردن roomsاتاق ها at home.
یا در اتاق نشیمن خانه‌شان این قطعه را اجرا می کنند.
01:41
Two yearsسالها agoپیش, on this very stageمرحله, we premieredنخستین بار
دو سال پیش، در این صحنه نمایش بزرگ، ما برای اولین بار
01:44
Virtualمجازی Choirگروه کر 2,
کُر مجازی شماره ۲ را،
01:48
2,052 singersخوانندگان from 58 differentناهمسان countriesکشورها,
با ۲٫۰۵۲ خواننده از ۵۸ کشور مختلف ،
01:51
this time performingاجرای a pieceقطعه that I had writtenنوشته شده است calledبه نام "Sleepخواب."
قطعه‌ای به نام‌ "خواب"، ساخته ی خودم را اجرا کردیم.
01:56
And then just last springبهار we releasedمنتشر شد Virtualمجازی Choirگروه کر 3,
و بعد از آن در بهار گذشته ما کُر مجازی شماره ی ۳ را اجرا کردیم،
01:59
"Waterاب Night," anotherیکی دیگر pieceقطعه that I had writtenنوشته شده است,
به نام "شب آب"، قطعه ی دیگری که خودم نوشته بودم،
02:04
this time nearlyتقریبا 4,000 singersخوانندگان from 73 differentناهمسان countriesکشورها.
و این بار نزدیک به ۴٫۰۰۰ نفر خواننده از ۷۳ کشور مختلف آن را اجرا کردند.
02:07
(Musicموسیقی)
(موسیقی)
02:13
And when I was speakingصحبت كردن to Chrisکریس about the futureآینده
هنگامی که با کریس (مسئولِ TED) درباره ی آینده ی کُر مجازی صحبت می کردم
02:18
of Virtualمجازی Choirگروه کر and where we mightممکن be ableتوانایی to take this,
و این که احتمالاً ما کجا آن را اجرا خواهیم کرد،
02:21
he challengedبه چالش کشیده شد me to pushفشار دادن the technologyتکنولوژی as farدور as we possiblyاحتمالا could.
او مرا برای به این چالش کشید که تا جایی که امکان دارد از تکنولوژی استفاده کنم.
02:24
Could we do this all in realواقعی time?
آیا ما واقعاً می‌توانیم این را در یک زمان انجام دهیم؟
02:28
Could we have people singingآواز خواندن togetherبا یکدیگر in realواقعی time?
آیا می توانیم کاری کنیم که این افراد در یک زمان با همدیگر بخوانند؟
02:31
And with the help of Skypeاسکایپ,
ما برای این کار امروز از نرم افزار "اسکایپ" استفاده می کنیم.
02:34
that is what we are going to attemptتلاش کنید todayامروز.
ما برای این کار امروز از نرم افزار "اسکایپ" استفاده می کنیم.
02:35
Now, we'llخوب performانجام دادن "Cloudburstابرقهرمان" for you.
ما قطعه ی "رگبار" برای شما اجرا خواهیم کرد.
02:38
The first halfنیم will be performedانجام by the liveزنده singersخوانندگان here on stageمرحله.
نیمه ی اول این کر توسط خوانندگان به طور زنده بر روی صحنه اجرا خواهد شد.
02:40
I'm joinedپیوست by singersخوانندگان from Calکال Stateدولت Long Beachساحل دریا,
به همراه من خوانندگانی از "کال استیت لانگ بیچ"،
02:43
Calکال Stateدولت Fullertonفولرتن and Riversideرودخانه Communityجامعه Collegeدانشکده,
"کال استیت فولرتون" و کالج "انجمن ریور ساید" هستند،
02:45
some of the bestبهترین amateurآماتور choirsکر ها in the countryکشور, and —
که از بهترین خوانندگان کُر غیر حرفه ای در کشور هستند، و --
02:49
(Applauseتشویق و تمجید) --
( تشویق تماشاگران)--
02:52
and in the secondدومین halfنیم of the pieceقطعه,
و نیمه ی دوم این قطعه،
02:59
the virtualمجازی choirگروه کر will joinپیوستن us, 30 differentناهمسان singersخوانندگان
کُر مجازی به ما می‌پیوندد که ۳۰ خواننده ی مختلف
03:01
from 30 differentناهمسان countriesکشورها.
از ۳۰ کشور مختلف اجرا می‌کنند.
03:04
Now, we'veما هستیم pushedتحت فشار قرار داد the technologyتکنولوژی as farدور as it can go,
ما تا آن جا که می‌توانستیم تکنولوژی را بکار گرفتیم،
03:06
but there's still lessکمتر than a secondدومین of latencyتاخیر,
ولی هنوز کمتر از یک ثانیه تأخیر داریم،
03:09
but in musicalموزیکال termsاصطلاحات, that's a lifetimeطول عمر.
اما در موسیقی، این یک عمر است.
03:12
We dealمعامله in millisecondsمیلی ثانیه.
ما در موسیقی با یک هزارم ثانیه سر و کار داریم.
03:14
So what I've doneانجام شده is, I've adaptedسازگار "Cloudburstابرقهرمان"
کاری که من انجام دادم این است که قطعه ی "رگبار"
03:15
so that it embracesآغوش می گیرد the latencyتاخیر
را به گونه‌ای تنظیم کردم که این تأخیر آسیبی به آن نزند
03:18
and the performersهنرمندان singآواز خواندن into the latencyتاخیر
و خوانندگان به جای این که دقیقا آن را با هم بخوانند،
03:20
insteadبجای of tryingتلاش کن to be exactlyدقیقا togetherبا یکدیگر.
آن را با تأخیر می خوانند.
03:23
So with deepعمیق humilityفروتنی, and for your approvalتصویب,
خُب با تواضعی عمیق، به امید مورد قبول قرار گرفتن شما،
03:25
we presentحاضر "Cloudburstابرقهرمان."
ما قطعه ی "رگبار" را اجرا می‌کنیم.
03:29
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
03:31
(Pianoپیانو)
( پیانو)
03:36
[The rainباران ...]
[ باران...]
03:42
[Eyesچشم ها of shadow-waterسایه آب]
[چشم‌هایی از سایه - آب]
03:53
[eyesچشم ها of well-waterخوب آب]
[چشم‌هایی از چاه - آب]
03:58
[eyesچشم ها of dream-waterرویای آب.]
[چشم‌هایی از رؤیا - آب]
04:16
[Blueآبی sunsخورشید, greenسبز whirlwindsگردباد,]
[خورشید های آبی رنگ، گردبادهای سبز رنگ]
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightسبک peckingتکه تکه کردن openباز کن]
[ نور مانند منقار پرندگان ستارگان چون دانه های انار را بر می چیند.]
04:45
[pomegranateانار starsستاره ها.]
[ نور مانند منقار پرندگان ستارگان چون دانه های انار را بر می چیند.]
04:53
[But tell me, burntسوخته earthزمین, is there no waterاب?]
[ اما به من بگو، ای زمین سوخته، آیا آبی در آن جا وجود ندارد؟]
05:03
[Only bloodخون, only dustگرد و خاک,]
[ فقط خون، فقط خاک]
05:22
[only nakedبرهنه footstepsپای پیاده on the thornsخار ها?]
[ آیا فقط جای پای برهنه‌ای بر روی خارها‌ست؟]
05:30
[The rainباران awakensبیدار می شود...]
[ باران بیدار است...]
05:46
[We mustباید sleepبخواب with openباز کن eyesچشم ها,]
[ما باید با چشمان باز بخوابیم،]
06:04
[we mustباید dreamرویا with our handsدست ها,]
[ما باید با دست‌هایمان رؤیا ببینیم،]
06:07
[we mustباید dreamرویا the dreamsرویاها of a riverرودخانه seekingبه دنبال its courseدوره,]
[ما باید رؤیای رؤیاهای رودخانه‌ای که مسیر خود را می جوید را ببینیم،]
06:20
[of the sunآفتاب dreamingرویا پردازی its worldsجهان ها.]
[و رؤیای رؤیاهای خورشیدی که جهان های خود را در تصوراتش می بیند.]
06:25
[We mustباید dreamرویا aloudبا صدای بلند,]
[ما باید با صدای بلند رؤیا ببینیم،]
06:39
[we mustباید singآواز خواندن tillتا the songترانه putsقرار می دهد forthچهارم rootsریشه ها,]
[ما باید آواز بخوانیم تا زمانی که آواز ریشه بدواند،]
07:00
[trunkتنه, branchesشاخه ها, birdsپرنده ها, starsستاره ها.]
[تنه، شاخه ها، پرندگان، ستارگان.]
07:27
[We mustباید find the lostکم شده wordکلمه,]
[ما باید واژه ی گم شده را بیابیم.]
07:57
[and rememberیاد آوردن what the bloodخون,]
[و به یاد داشته باشیم،]
08:12
[the tidesجزر و مد, the earthزمین, and the bodyبدن say,]
[خون، جزر، زمین، و بدن چه می‌گویند،]
08:20
[and returnبرگشت to the pointنقطه of departureعزیمت، خروج...]
[و به نقطه ی جدایی برگرد...]
08:46
(Musicموسیقی)
( موسقی)
09:04
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
11:34
["Cloudburstابرقهرمان" Octavioاکتاویو Pazپاز][translationترجمه by Lysanderلیزرندر Kempکمپ, adaptedسازگار by Ericاریک WhitacreWhitacre]
[ "رگبار" نوشته ی اُکتاویو پاز] [ترجمه شده توسط لیساندر کمپ، و تنظیم توسط اریک ویتکر]
11:49
Ericاریک WhitacreWhitacre: Bethبث. AnnabelleAnnabelle, where are you? Jacobیعقوب.
اریک ویتکر: بت آنابل، کجا هستی؟ جاکوب.
11:51
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
11:58
Thank you.
سپاسگزارم.
12:20
Translated by soheila Jafari
Reviewed by Amirpouya Ghaemiyan

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com