English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Ерик Уитакър : Виртуален хор на живо.

Filmed
Views 1,011,657

Композиторът и диригент Ерик Уитакър вдъхновява милиони хора по света, събирайки заедно "виртуални хорове'' съставени от певци от цял свят, заснети на видео. Сега, за първи път, той прави този експеримент на живо. 32 певци от различни страни, ще се присъединят към изпълняващите на сцената (студенти от три местни колежа) през Скайп. Всички заедно ще изпълнят интерпретацията на "Експлоадиращ Облак"' от Уитакър, по мотиви на поемата на Октавио Пас.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
През 1991 аз преминах през
00:12
maybe the most profound and transformative
може би едно от най-дълбоките и трансформиращи
00:14
experience of my life.
преживявания в живота си.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Бях в третата година на моят общо седемгодишен бакалавърски курс на обучение.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Да, позволих си малко повече.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Бях на турне в Северна Калифорния заедно с университетския хор,
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
когато спряхме за почивка след цял ден в автобуса,
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
почивахме си близо до това красиво
00:32
idyllic lake in the mountains.
и спокойно езеро в планината
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Слушахме шума от щурците, птиците и жабите.
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
Поседяхме в планините които се извисявяха
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
от север, докато облаци в стил Стивън Спилбърг
00:43
rolling toward us,
се задаваха към нас,
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
и докато облаците бяха покрили половината от долината,
00:48
so help me God, every single animal in that place
всяко едно животинче на това място
00:50
stopped making noise at the same time.
спря да шумоли в един и същи миг.
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
(Буум) Този електрически гръм, сякаш можеха да го усетят щеше да се случи всеки един момент сега.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
И тогава облаците дойдоха нас нас и изведнъж
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Буум ! Масивна пукотевица и проливен дъжд.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
Беше невероятно, и когато се прибрах вкъщи
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
намерих поема от един мексикански поет - Октавио Паз
01:12
and decided to set it to music,
и реших да и направя музикална интерпретация,
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
хорово изпълнение наречено "Експлоадиращ Облак"
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
което е парчето, което ще изпълним за вас след минута.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Сега една бърза препратка от преди 3 години.
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(музика) Ние качихме в YouTube това,
01:27
the Virtual Choir Project,
Виртуалният Хоров Проект:
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 певеца от 12 различни страни.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Може да видите видеото, на което дирижирам този хор
01:36
alone in their dorm rooms
сами в техните спални
01:40
or in their living rooms at home.
или в техните всекидневни вкъщи.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Преди две години, точно на тази сцена, ние дебютирахме
01:44
Virtual Choir 2,
с Виртуален хор 2
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2,052 певеца от 58 различни страни,
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
този път изпълнявайки друго парче, което написах и нарекох ''Спане.''
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
Миналата пролет свършихме работа по Витуален Хор 3
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
''Нощтна вода'', друго парче, което написах,
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
този път събра близо 4,000 певеца от 73 различни държави.
02:07
(Music)
(Музика)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
И когато говорех Крис за бъдещето
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
На Виртуален Хор и накъде ще бъде възможно да продължим,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
той ме предизвика да използвам технологиите колкото се може повече.
02:24
Could we do this all in real time?
Можехме ли да направим всичко това в реално време?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Можеха ли толкова много хора да пеят заедно в реално време?
02:31
And with the help of Skype,
И с помоща на Скайп
02:34
that is what we are going to attempt today.
ще се опитаме да направим това днес.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Днес ще изпълни " Експлоадиращ Облак'' за вас.
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
Първата половина ще бъде изпълнена от петте певеца тук, на сцената.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Аз работя заедно с певци от Кал Стейт Лонг Бийч
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Кал Стейт Фуллертън и Ривърсайд Къмюнити Колидж,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
едни от най- добрите аматьорски хорове в страната и
02:49
(Applause) --
(Аплодисменти) --
02:52
and in the second half of the piece,
втората част от песента,
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
ще бъде изпълнена от 30 различи певци от виртуалния хор
03:01
from 30 different countries.
от 30 различни страни.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
Днес, ще използваме технологиите толкова, колкото можем
03:06
but there's still less than a second of latency,
но има известно закъснение от по-малко от секунда,
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
и в музикалните среди това е дълго колкото един цял живот.
03:12
We deal in milliseconds.
Ние работим с части от секундата.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Така, това, което направихме е да адаптираме "Експлоадиращ Облак"
03:15
so that it embraces the latency
така, че закъснението да не дава отражение
03:18
and the performers sing into the latency
и певците ще пеят също със закъснение,
03:20
instead of trying to be exactly together.
вместо да се опитват да спазват синхрон.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
Така че на вашето внимание,
03:25
we present "Cloudburst."
представяме "Експлоадиращ Облак"
03:29
(Applause)
(Аплодисменти)
03:31
(Piano)
(пиано)
03:36
[The rain ...]
(Дъждът...)
03:42
[Eyes of shadow-water]
(Очи на сенчестата вода)
03:53
[eyes of well-water]
(Очи на животворната вода)
03:58
[eyes of dream-water.]
(очи на жадуваната вода.)
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
(Сини слънца, зелени вихрушки,)
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
(птичи клюнове от светлина кълват
04:45
[pomegranate stars.]
нар от звезди.
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
Но кажи ми, обгорена земя, има ли вода?)
05:03
[Only blood, only dust,]
( Само кръв, само прах,)
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
(само голи стъпки на извора?)
05:30
[The rain awakens...]
(Дъждът се събужда...)
05:46
[We must sleep with open eyes,]
(Трябва да спим с отворени очи,)
06:04
[we must dream with our hands,]
(трябва да мечтаем с ръцете си,)
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
(трябва да сънуваме сънищата на река търсеща своя път,)
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
(както и слънцето сънуващо своите думи.)
06:25
[We must dream aloud,]
(Трябва да мечтаем на глас,)
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
(трябва да пеем, докато песента разчуства корените,)
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
(стеблата, клоните, птиците и звездите.)
07:27
[We must find the lost word,]
(Трябва да намерим загубената дума,)
07:57
[and remember what the blood,]
(и да запомним какво казват кръвта,)
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
(приливите и отливите, земята и телата ни,)
08:20
[and return to the point of departure...]
(и да се върнем там, откъдето сме дошли...)
08:46
(Music)
(Музика)
09:04
(Applause)
(Аплодисменти)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
"Експлоадиращ Облак" от Октавио Паз. Превод : Лисандър Кемп. Адаптация Ерик Уитакър
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Ерик Уитакър: Бет, Анабел, къде сте? Джейкъб.
11:51
(Applause)
(Аплодисменти)
11:58
Thank you.
Благодаря ви !
12:20
Translated by Miroslav Marchev
Reviewed by Stefan Milanov

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com