English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Virtualus choras gyvai

Filmed
Views 1,020,102

Kompozitorius ir dirigentas Eric'as Whitacre'as įkvėpė milijonus, sutelkdamas „virtualius chorus“ — dainininkus iš įvairių valstybių, sujungtus kartu, viename video įraše. Dabar jis pirmąkart sukuria šią patirtį realiu laiku, kai 32 dainininkai iš viso pasaulio per Skype prisijungia prie choro, esančio scenoje (surinkto iš trijų vietinių koledžų), epiniam pasirodymui — Whitacre'o „Staigi liūtis“, pagal Octavio Paz'o eilėraštį.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
1991-aisiais aš patyriau
00:12
maybe the most profound and transformative
galbūt giliausią ir labiausiai keičiantį
00:14
experience of my life.
dalyką savo gyvenime.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Studijavau trečiame iš septynių kurse.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Ten patyriau porą pergalingų etapų.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Ir kartą buvau koledžo choro ture Šiaurės Kalifornijoje,
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
ir mes sustojome dienai po visos dienos kelionės autobusu,
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
ir mes ilsėjomės šalia
00:32
idyllic lake in the mountains.
idiliškai nuostabaus kalnų ežero.
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Svirpliai, paukščiai ir varlės skleidė garsus,
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
ir mums ten sėdint, virš kalnų pasirodė
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
iš šiaurės ateinantys Steveno Spielbergo tipo debesys,
00:43
rolling toward us,
jie slinko mūsų link,
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
ir kai debesys pasiekė slėnio pusiaukelę,
00:48
so help me God, every single animal in that place
Dieve padėk, kiekvienas gyvūnas toje vietoje
00:50
stopped making noise at the same time.
visiškai nutilo tuo pat metu.
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
(Ošimas) Ši jaudinanti tyla, tarsi jie galėjo nujausti, kas tuoj įvyks.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
Ir tuomet debesys užslinko virš mūsų, ir tada
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
bum! Griaustino trenksmas ir gausybė lietaus.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
Tai buvo tiesiog nepaprasta ir, grįžęs namo
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
radau meksikiečio poeto Octavio Pazo eilėraštį
01:12
and decided to set it to music,
ir nusprendžiau jį panaudoti muzikoje,
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
choriniam kūriniui „Staigi liūtis“,
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
kurį mes atliksime jums jau netrukus.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Dabar šoktelkime į laiką prieš trejus metus.
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(Muzika) Mes įkėlėme į Youtube tai,
01:27
the Virtual Choir Project,
Virtualaus choro projektą,
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 dainininkai iš 12 skirtingų šalių.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Jūs galite matyti mano mažą filmuką, kur diriguojama žmonėms,
01:36
alone in their dorm rooms
esantiems vieniems savo miegamuosiuose
01:40
or in their living rooms at home.
ar svetainėse savo namuose.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Prieš dvejus metus, šioje pat scenoje, mes parodėme premjerą
01:44
Virtual Choir 2,
Virtualus choras 2,
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2052 dainininkai iš 58 skirtingų šalių,
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
šį kartą atliekamas mano parašytas kūrinys „Miegas“.
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
Ir tik praėjusį pavasarį mes išleidome Virtualusis choras 3,
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
„Vandens naktis“, kitas mano parašytas kūrinys,
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
šį kartą beveik 4000 dainininkų iš 73 skirtingų valstybių.
02:07
(Music)
(Muzika)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
Ir kuomet aš kalbėjausi su Chrisu apie Virtualaus choro ateitį
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
ir kaip galėtume jį išvystyti,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
jis paskatino mane šią technologiją stumti kiek galima į priekį.
02:24
Could we do this all in real time?
Ar galime mes visi tai atlikti realiu laiku?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Ar galime padaryti, kad žmonės dainuotų kartu realiu laiku?
02:31
And with the help of Skype,
Ir mes, pasinaudodami Skype,
02:34
that is what we are going to attempt today.
tai atliksime šiandien.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Taigi, mes jums atliksime „Staigi liūtis“.
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
Pirmoji pusė bus atliekama gyvai šių scenoje esančių atlikėjų.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Tai yra dainininkai iš Cal State Long Beach,
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Cal State Fullerton ir Riverside Community koledžo,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
keletas geriausių mėgėjų chorų šalyje, ir --
02:49
(Applause) --
(Plojimai) --
02:52
and in the second half of the piece,
ir antrojoje kūrinio dalyje
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
prisijungs virtualusis choras
03:01
from 30 different countries.
30 dainininkų iš 30 skirtingų valstybių.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
Mūsų technologija patobulėjo kiek įmanoma,
03:06
but there's still less than a second of latency,
tačiau vis tiek turime beveik sekundę gaišties,
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
bet muzikiniais terminais, tai yra visas gyvenimas.
03:12
We deal in milliseconds.
Mes dirbame su milisekundėmis.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Taigi, aš pritaikiau „Staigi liūtis“,
03:15
so that it embraces the latency
kad ji įtrauktų gaištį
03:18
and the performers sing into the latency
ir atlikėjai dainuotų su užlaikymu
03:20
instead of trying to be exactly together.
vietoj to, kad mėgintų atlikti kartu.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
Tad su giliu nuolankumu ir su jūsų sutikimu,
03:25
we present "Cloudburst."
pristatome jums „Staigi liūtis“
03:29
(Applause)
(Plojimai)
03:31
(Piano)
(Pianinas)
03:36
[The rain ...]
[Lietus ...]
03:42
[Eyes of shadow-water]
[Akys vandens šešėlio]
03:53
[eyes of well-water]
[akys šulinio vandens]
03:58
[eyes of dream-water.]
[akys svajonių vandens]
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
[Mėlynos saulės, žali sūkuriai,]
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
[šviesos snapai lengvai atidaro]
04:45
[pomegranate stars.]
[granato žvaigždes.]
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
[Bet sakyk man, sudegusi žeme, ar čia nėra vandens?]
05:03
[Only blood, only dust,]
[Tik kraujas, tik dulkės,]
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
[tik atviri pėdsakai ant erškėčio?]
05:30
[The rain awakens...]
[Lietus pabudina...]
05:46
[We must sleep with open eyes,]
[Mes turime miegoti pramerktomis akimis,]
06:04
[we must dream with our hands,]
[mes turime sapnuoti su savo rankomis.]
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
[mes turime sapnuoti sapnus, upės ieškančios savo krypties,]
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
[saulės svajojančios apie savo pasaulius.]
06:25
[We must dream aloud,]
[Mes turime sapnuoti garsiai,]
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
[mes turime dainuoti kol daina išleis šaknis,]
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
[kamieną, šakas, paukščius, žvaigždes.]
07:27
[We must find the lost word,]
[Mes turime atrasti prarastąjį pasaulį,]
07:57
[and remember what the blood,]
[ir prisiminti ką kraujas.]
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
[bangos, žemė ir kūnas sako,]
08:20
[and return to the point of departure...]
[ir grįžti ten, iš kur išvykai...]
08:46
(Music)
(Muzika)
09:04
(Applause)
(Plojimai)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
[„Staigi liūtis“ Octavio Paz] [vertimas Lysander Kemp, pritaikymas Eric'o Whitacre'o]
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, kur jūs? Jacob.
11:51
(Applause)
(Plojimai)
11:58
Thank you.
Ačiū jums.
12:20
Translated by Viktorija Cybaite
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com