English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Ēriks Vitakers: Virtuālais koris tiešraidē

Filmed
Views 1,020,102

Komponists un diriģents Ēriks Vitakers ar "Virtuālo kori" iedvesmojis miljonus, caur videozvanu vienojot dziedātājus no dažādām valstīm. Pirmo reizi vēsturē, viņš to dara reāllaikā ar 32 dziedātājiem no visas pasaules, kas ar Skype palīdzību pievienojas korim uz skatuves (no trīs dažādām koledžām) uz neaizmirstamu Vitakera skaņdarba „Mākoņsprādziens” atskaņojumu, kura pamatā ir Oktavio Paza dzejolis.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

1991. gadā es piedzīvoju,
00:12
In 1991 I had
iespējams, visdziļāko un vispārveidojošāko
00:14
maybe the most profound and transformative
savas dzīves notikumu.
00:17
experience of my life.
Tas bija trešais no universitātē
pavadītajiem septiņiem gadiem.
00:18
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Es tur veicu pāris goda apļus.
00:23
I took a couple victory laps in there.
Es biju izbraukumā ar kori
uz Ziemeļkarolīnu.
00:25
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Pēc veselas dienas autobusā
mēs apstājāmies pārnakšņot
00:29
and we had stopped for the day after all day on the bus,
un atpūtāmies blakus krāšņam,
00:32
and we were relaxing next to this beautiful
idilliskam kalnu ezeram.
00:34
idyllic lake in the mountains.
Bija dzirdami sienāži, putni un vardes.
00:36
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Un tur tā sēžot,
pār kalniem no ziemeļu puses
00:41
and as we sat there, over the mountains coming in
uz mūsu pusi vēlās tādi mākoņi
kā Stīvena Spīlberga filmās.
00:43
from the north were these Steven Spielbergian clouds
00:46
rolling toward us,
Mākoņiem nokļūstot aptuveni ielejas vidū,
00:48
and as the clouds got about halfway over the valley,
Dievs mans liecinieks, visi dzīvnieki
00:50
so help me God, every single animal in that place
vienlaicīgi apklusa.
00:55
stopped making noise at the same time.
(Ššš) Elektrizēts pāršalciens,
it kā viņi sajustu, kas pēc brīža notiks.
00:57
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
Tad mākoņi sasniedza mūs, un...
01:02
And then the clouds came over us, and then,
Bum! Varens pērkona dārds un lietusgāze.
01:04
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Tas bija kas neparasts,
un kad pārnācu mājās,
01:09
It was just extraordinary, and when I came back home
es uzmeklēju meksikāņu dzejnieka
Oktavio Paza dzejoli,
01:12
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
un nolēmu tam sacerēt mūziku,
01:15
and decided to set it to music,
skaņdarbu korim
ar nosaukumu „Mākoņsprādziens”,
01:17
a piece for choir called "Cloudburst,"
01:20
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
ko arī jums pēc brīža atskaņosim.
Pārleksim uz trīs gadu senu vēsturi.
01:23
Now fast forward to just three years ago.
(Mūzika) Un mēs YouTube publicējām šo,
01:27
(Music) And we released to YouTube this,
virtuālā kora projektu,
01:31
the Virtual Choir Project,
185 dziedātāju no 12 dažādām valstīm.
01:33
185 singers from 12 different countries.
Varat redzēt manu nelielo video,
diriģējot šos cilvēkus
01:36
You can see my little video there conducting these people,
vienus savās kopmītņu istabās
01:40
alone in their dorm rooms
01:41
or in their living rooms at home.
vai savas mājas viesistabās.
Pirms diviem gadiem,
uz šīs pašas skatuves pirmatskaņojām
01:44
Two years ago, on this very stage, we premiered
Virtuālo kori 2,
01:48
Virtual Choir 2,
2052 dziedātājus no 58 dažādām valstīm,
01:51
2,052 singers from 58 different countries,
šoreiz atskaņojot
manis sacerētu skaņdarbu „Miegs”.
01:56
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
Un tad pagājušajā pavasarī
publicējām Virtuālo kori 3,
01:59
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
„Ūdens vakars”,
kas ir vēl viens mans skaņdarbs,
02:04
"Water Night," another piece that I had written,
un šoreiz to izpildīja gandrīz 4000
dziedātāju no 73 dažādām valstīm.
02:07
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
(Mūzika)
02:13
(Music)
Kad runāju ar Krisu
02:18
And when I was speaking to Chris about the future
par Virtuālā kora nākotni,
un kā to attīstīt,
02:21
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
viņš aicināja mani pieņemt pēc iespējas
lielākus tehnoloģiskus izaicinājumus.
02:24
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
Vai varētu to paveikt reāllaikā?
02:28
Could we do this all in real time?
Vai varētu reāllaikā vienoties dziesmā?
02:31
Could we have people singing together in real time?
Un ar Skype palīdzību
02:34
And with the help of Skype,
to arī šodien mēģināsim.
02:35
that is what we are going to attempt today.
Atskaņosim „Mākoņsprādzienu”.
02:38
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Pirmo daļu atskaņos koris uz skatuves.
02:40
The first half will be performed by the live singers here on stage.
Man pievienojušies dziedātāji
no Kalifornijas štata Longbīčas,
02:43
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
02:45
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Kalifornijas štata Fulertonas
un Riversaidas Koledžas,
kas ir vieni no labākajiem
amatieru koriem Amerikā, un...
02:49
some of the best amateur choirs in the country, and —
(Aplausi)
02:52
(Applause) --
un otrajā skaņdarba daļā,
02:59
and in the second half of the piece,
mums pievienosies virtuālais koris
ar 30 dziedātājiem
03:01
the virtual choir will join us, 30 different singers
no 30 dažādām valstīm.
03:04
from 30 different countries.
Mēs esam izaicinājuši tehnoloģiju,
cik vien varējām,
03:06
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
bet vēl arvien pastāv
nepilnas sekundes aizture,
03:09
but there's still less than a second of latency,
kas no mūzikas viedokļa ir vesela mūžība.
03:12
but in musical terms, that's a lifetime.
Mums svarīgas ir milisekundes.
03:14
We deal in milliseconds.
Tāpēc esmu pielāgojis
„Mākoņsprādzienu” tā,
03:15
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
ka aiztures tajā labi iekļaujas
03:18
so that it embraces the latency
un dziedātāji dzied ar aizturēm,
03:20
and the performers sing into the latency
nevis cenšas dziedāt precīzi kopā.
03:23
instead of trying to be exactly together.
Tā nu dziļā pazemībā
nododam jūsu vērtējumam
03:25
So with deep humility, and for your approval,
„Mākoņsprādzienu”.
03:29
we present "Cloudburst."
(Aplausi)
03:31
(Applause)
(Klavieres)
03:36
(Piano)
[Lietus...]
03:42
[The rain ...]
[Ēnainu ūdeņu acis]
03:53
[Eyes of shadow-water]
[avota ūdeņu acis]
03:58
[eyes of well-water]
[sapņu ūdeņu acis.]
04:16
[eyes of dream-water.]
[Zilas saules, zaļas vērpetes.]
04:27
[Blue suns, green whirlwinds,]
[gaismas knābji veras]
04:45
[birdbeaks of light pecking open]
[granātābolu zvaigznes.]
04:53
[pomegranate stars.]
[Bet saki man, degusī zeme,
vai nav ūdeņu?]
05:03
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
[Tik asins, tik putekļu,]
05:22
[Only blood, only dust,]
[tik kailu pēdu nospiedumi ērkšķos?]
05:30
[only naked footsteps on the thorns?]
[Lietus atmostas...]
05:46
[The rain awakens...]
[Mums jāguļ atvērtām acīm,]
06:04
[We must sleep with open eyes,]
[mums jāsapņo ar rokām,]
06:07
[we must dream with our hands,]
[mums jāsapņo sapņi par upi,
kas meklē savu gultni,]
06:20
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
[par sauli, kas izsapņo pasaules.]
06:25
[of the sun dreaming its worlds.]
[Mums jāsapņo skaļi,]
06:39
[We must dream aloud,]
[mums jādziet līdz dziesma izlaiž saknes,]
07:00
[we must sing till the song puts forth roots,]
[stumbrs, zari, putni, zvaigznes.]
07:27
[trunk, branches, birds, stars.]
[Mums jārod zudušie vārdi,]
07:57
[We must find the lost word,]
[un jāatceras, ko saka asins,]
08:12
[and remember what the blood,]
[paisums, zeme un ķermenis,]
08:20
[the tides, the earth, and the body say,]
[un jāatgriežas sākumpunktā...]
08:46
[and return to the point of departure...]
(Mūzika)
09:04
(Music)
(Aplausi)
11:34
(Applause)
[„Mākoņsprādziens” Oktavio Pazs] [tulk.
Lisanders Kemps, mūz. Ēriks Vitakers]
11:49
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
Ēriks Vitakers: Beta, Anabella,
kur jūs esat? Džeikob.
11:51
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
(Aplausi)
11:58
(Applause)
Paldies.
12:20
Thank you.
Translated by Raimonds Jaks
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com