English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Virtuální sbor živě

Filmed
Views 1,029,356

Skladatel a dirigent Eric Whitacre inspiroval miliony lidí složením „virtuálních sborů“, zpěváků z mnoha zemí spojených dohromady v jednom videu. Nyní vůbec poprvé vytvoří tento zážitek v přímém přenosu, když se 32 zpěváků z celého světa připojí pomocí Skypu k živému sboru na pódiu (složenému ze třech místních univerzit), aby předvedli úžasné vystoupení Whitacreova „Cloudburst“, Průtrže mračen – skladby podle básně, jejímž autorem je Octavio Paz.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
V roce 1991 jsem měl
00:12
maybe the most profound and transformative
zřejmě ten nejpronikavější a nejvíce přetvářející
00:14
experience of my life.
zážitek v mém životě.
00:17
I was in the third year of my seven-year undergraduate degree.
Byl jsem ve třetím ročníku mého sedmiletého bakalářského studia.
00:18
I took a couple victory laps in there.
Trochu jsem si prodloužil studium.
00:23
And I was on a college choir tour up in Northern California,
Byl jsem na turné univerzitního sboru v Severní Kalifornii
00:25
and we had stopped for the day after all day on the bus,
a po dlouhých dnech v autobuse jsme na den zastavili
00:29
and we were relaxing next to this beautiful
a odpočívali vedle překrásného
00:32
idyllic lake in the mountains.
a idylického jezera v horách.
00:34
And there were crickets and birds and frogs making noise,
Všichni ti cvrčci, ptáci a žáby vytvářeli zvuky,
00:36
and as we sat there, over the mountains coming in
a jak jsme tam tak seděli, přes hory se k nám
00:41
from the north were these Steven Spielbergian clouds
ze severu valily mraky jako z filmů
00:43
rolling toward us,
Stevena Spielberga,
00:46
and as the clouds got about halfway over the valley,
a jakmile byly mraky asi v polovině cesty přes údolí,
00:48
so help me God, every single animal in that place
přísahám Bohu, že všechna zvířata do jednoho
00:50
stopped making noise at the same time.
ztichla v ten samý okamžik.
00:55
(Whoosh) This electric hush, as if they could sense what was about to happen.
(Šššš) To ticho nabité elektřinou, jako kdyby cítila, co se stane.
00:57
And then the clouds came over us, and then,
Pak došly mraky i nad nás, a poté --
01:02
boom! This massive thunderclap, and sheets of rain.
Bum! Obrovské zahřmění a liják.
01:04
It was just extraordinary, and when I came back home
Bylo to tak neobyčejné, a když jsem se vrátil domů,
01:09
I found a poem by the Mexican poet Octavio Paz,
našel jsem báseň od mexického básníka jménem Octavio Paz,
01:12
and decided to set it to music,
kterou jsem se rozhodl zhudebnit jako
01:15
a piece for choir called "Cloudburst,"
hudební skladbu pro sbor nazvanou „Cloudburst“ (Průtrž mračen),
01:17
which is the piece that we'll perform for you in just a moment.
což je skladba, kterou vám za chvíli předvedeme.
01:20
Now fast forward to just three years ago.
Přesuneme se do doby před třemi lety.
01:23
(Music) And we released to YouTube this,
(Hudba) Vypustili jsme na YouTube toto,
01:27
the Virtual Choir Project,
Virtual Choir Project („Projekt Virtuální sbor“)
01:31
185 singers from 12 different countries.
185 zpěváků z 12 různých zemí.
01:33
You can see my little video there conducting these people,
Můžete tam vidět moje malé video, jak diriguje ty lidi
01:36
alone in their dorm rooms
v pokojích na kolejích
01:40
or in their living rooms at home.
nebo jejich obývácích doma.
01:41
Two years ago, on this very stage, we premiered
Před dvěma lety jsme přesně tady poprvé uvedli
01:44
Virtual Choir 2,
Virtual Choir 2 („Virtuální sbor 2“),
01:48
2,052 singers from 58 different countries,
2 052 zpěváků z 58 různých zemí,
01:51
this time performing a piece that I had written called "Sleep."
tentokrát jsme vystupovali se skladbou, kterou jsem napsal, s názvem „Sleep" (Spánek).
01:56
And then just last spring we released Virtual Choir 3,
A poté jsme minulé jaro uvedli Virtual Choir 3 („Virtuální sbor 3“),
01:59
"Water Night," another piece that I had written,
„Water Night“ (Vodní noc), další skladba z mé dílny,
02:04
this time nearly 4,000 singers from 73 different countries.
tentokrát s téměř 4 000 zpěváky ze 73 různých zemí.
02:07
(Music)
(Hudba)
02:13
And when I was speaking to Chris about the future
A když jsem se bavil s Chrisem o budoucnosti
02:18
of Virtual Choir and where we might be able to take this,
projektu Virtual Choir a kam až bychom to mohli dotáhnout,
02:21
he challenged me to push the technology as far as we possibly could.
vybídl mě až na pokraj technologických možností.
02:24
Could we do this all in real time?
Mohli bychom to provést v přímém přenosu?
02:28
Could we have people singing together in real time?
Mohli by ti lidé zpívat společně v reálném čase?
02:31
And with the help of Skype,
A s pomocí Skypu
02:34
that is what we are going to attempt today.
se o to dnes budeme pokoušet.
02:35
Now, we'll perform "Cloudburst" for you.
Nuže, předvedeme vám „Cloudburst“.
02:38
The first half will be performed by the live singers here on stage.
První polovina bude předvedena živými zpěváky zde na pódiu.
02:40
I'm joined by singers from Cal State Long Beach,
Jsem tu se zpěváky z Kalifornské univerzity v Long Beach,
02:43
Cal State Fullerton and Riverside Community College,
Kalifornské univerzity ve Fullertonu a Veřejné univerzity v Riverside,
02:45
some of the best amateur choirs in the country, and —
jedněch z nejlepších amatérských sborů v zemi, a --
02:49
(Applause) --
(Potlesk) --
02:52
and in the second half of the piece,
a v druhé polovině skladby
02:59
the virtual choir will join us, 30 different singers
se k nám přidá virtuální sbor, 30 různých zpěváků
03:01
from 30 different countries.
ze 30 různých zemí.
03:04
Now, we've pushed the technology as far as it can go,
Jsme na hranici možností současné technologie,
03:06
but there's still less than a second of latency,
ale stejně je tu téměř vteřinové zpoždění.
03:09
but in musical terms, that's a lifetime.
V oblasti hudby to je ale celý život.
03:12
We deal in milliseconds.
My pracujeme v milisekundách.
03:14
So what I've done is, I've adapted "Cloudburst"
Takže jsem udělal to, že jsem přizpůsobil „Cloudburst“ tak,
03:15
so that it embraces the latency
že využije zpoždění
03:18
and the performers sing into the latency
a zpěváci budou zpívat ve zpoždění
03:20
instead of trying to be exactly together.
namísto toho, aby se snažili být přesně spolu.
03:23
So with deep humility, and for your approval,
S hlubokou pokorou a k vašemu schválení
03:25
we present "Cloudburst."
vám uvádíme „Cloudburst.“
03:29
(Applause)
(Potlesk)
03:31
(Piano)
(Klavír)
03:36
[The rain ...]
[Déšť…]
03:42
[Eyes of shadow-water]
[Oči vody stínu,]
03:53
[eyes of well-water]
[oči vody ze studny,]
03:58
[eyes of dream-water.]
[oči vody snů.]
04:16
[Blue suns, green whirlwinds,]
[Modrá slunce, zelené vzdušné víry,]
04:27
[birdbeaks of light pecking open]
[ptačí zobáky světla rozklovávají]
04:45
[pomegranate stars.]
[hvězdy z granátových jablek.]
04:53
[But tell me, burnt earth, is there no water?]
[Ale pověz mi, země spálená, to tu není žádná voda?]
05:03
[Only blood, only dust,]
[Pouze krev, pouze prach,]
05:22
[only naked footsteps on the thorns?]
[pouze nahé kroky na trnech?]
05:30
[The rain awakens...]
[Déšť se probouzí…]
05:46
[We must sleep with open eyes,]
[Musíme spát s otevřenýma očima,]
06:04
[we must dream with our hands,]
[musíme snít našima rukama]
06:07
[we must dream the dreams of a river seeking its course,]
[musíme snít sen o řece hledající svůj směr,]
06:20
[of the sun dreaming its worlds.]
[o slunci snící své světy.]
06:25
[We must dream aloud,]
[Musíme snít nahlas,]
06:39
[we must sing till the song puts forth roots,]
[musíme zpívat, dokud píseň nevyrazí kořeny,]
07:00
[trunk, branches, birds, stars.]
[kmen, větve, ptáky, hvězdy.]
07:27
[We must find the lost word,]
[Musíme najít ztracený svět]
07:57
[and remember what the blood,]
[a zapamatovat si, co říká krev,]
08:12
[the tides, the earth, and the body say,]
[vlny, země a tělo,]
08:20
[and return to the point of departure...]
[a navrátit se tam odkud jsme přišli…]
08:46
(Music)
(Hudba)
09:04
(Applause)
(Potlesk)
11:34
["Cloudburst" Octavio Paz][translation by Lysander Kemp, adapted by Eric Whitacre]
[„Cloudburst“ napsal Octavio Paz, překlad do angličtiny Lysander Kemp, adaptace Eric Whitcare]
11:49
Eric Whitacre: Beth. Annabelle, where are you? Jacob.
Beth. Annabelle, kde jste? Jacobe.
11:51
(Applause)
(Potlesk)
11:58
Thank you.
Děkuji vám.
12:20
Translated by Jakub Helcl
Reviewed by Jan Kadlec

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com