English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Eric Whitacre: Virtual Choir Live

Eric Whitacre: Virtuální sbor živě

Filmed:
1,058,032 views

Skladatel a dirigent Eric Whitacre inspiroval miliony lidí složením „virtuálních sborů“, zpěváků z mnoha zemí spojených dohromady v jednom videu. Nyní vůbec poprvé vytvoří tento zážitek v přímém přenosu, když se 32 zpěváků z celého světa připojí pomocí Skypu k živému sboru na pódiu (složenému ze třech místních univerzit), aby předvedli úžasné vystoupení Whitacreova „Cloudburst“, Průtrže mračen – skladby podle básně, jejímž autorem je Octavio Paz.

- Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir. Full bio

In 1991 I had
V roce 1991 jsem měl
00:12
maybe the mostvětšina profoundhluboký and transformativetransformativní
zřejmě ten nejpronikavější a nejvíce přetvářející
00:14
experienceZkusenosti of my life.
zážitek v mém životě.
00:17
I was in the thirdTřetí yearrok of my seven-yearsedm let undergraduatebakalářské degreestupeň.
Byl jsem ve třetím ročníku mého sedmiletého bakalářského studia.
00:18
I tookvzal a couplepár victoryvítězství lapskola in there.
Trochu jsem si prodloužil studium.
00:23
And I was on a collegevysoká škola choirpěvecký sbor tourprohlídka up in NorthernSeverní CaliforniaKalifornie,
Byl jsem na turné univerzitního sboru v Severní Kalifornii
00:25
and we had stoppedzastavil for the day after all day on the busautobus,
a po dlouhých dnech v autobuse jsme na den zastavili
00:29
and we were relaxingrelaxační nextdalší to this beautifulKrásná
a odpočívali vedle překrásného
00:32
idyllicidylické lakejezero in the mountainshory.
a idylického jezera v horách.
00:34
And there were cricketscvrčky and birdsptactvo and frogsžáby makingtvorba noisehluk,
Všichni ti cvrčci, ptáci a žáby vytvářeli zvuky,
00:36
and as we satsat there, over the mountainshory comingpříchod in
a jak jsme tam tak seděli, přes hory se k nám
00:41
from the northseverní were these StevenSteven SpielbergianSpielbergian cloudsmraky
ze severu valily mraky jako z filmů
00:43
rollingválcování towardk us,
Stevena Spielberga,
00:46
and as the cloudsmraky got about halfwaydo poloviny over the valleyúdolí,
a jakmile byly mraky asi v polovině cesty přes údolí,
00:48
so help me God, everykaždý singlesingl animalzvíře in that placemísto
přísahám Bohu, že všechna zvířata do jednoho
00:50
stoppedzastavil makingtvorba noisehluk at the samestejný time.
ztichla v ten samý okamžik.
00:55
(WhooshUhánět) This electricelektrický hushticho, as if they could sensesmysl what was about to happenpřihodit se.
(Šššš) To ticho nabité elektřinou, jako kdyby cítila, co se stane.
00:57
And then the cloudsmraky camepřišel over us, and then,
Pak došly mraky i nad nás, a poté --
01:02
boomvýložník! This massivemasivní thunderclaphromu, and sheetspovlečení na postel of raindéšť.
Bum! Obrovské zahřmění a liják.
01:04
It was just extraordinarymimořádný, and when I camepřišel back home
Bylo to tak neobyčejné, a když jsem se vrátil domů,
01:09
I foundnalezeno a poembáseň by the MexicanMexické poetbásník OctavioOctavio PazPaz,
našel jsem báseň od mexického básníka jménem Octavio Paz,
01:12
and decidedrozhodl to setsoubor it to musichudba,
kterou jsem se rozhodl zhudebnit jako
01:15
a piecekus for choirpěvecký sbor calledvolal "CloudburstPřívalový déšť,"
hudební skladbu pro sbor nazvanou „Cloudburst“ (Průtrž mračen),
01:17
whichkterý is the piecekus that we'lldobře performprovést for you in just a momentmoment.
což je skladba, kterou vám za chvíli předvedeme.
01:20
Now fastrychle forwardvpřed to just threetři yearsroky agopřed.
Přesuneme se do doby před třemi lety.
01:23
(MusicHudba) And we releaseduvolněna to YouTubeYouTube this,
(Hudba) Vypustili jsme na YouTube toto,
01:27
the VirtualVirtuální ChoirPěvecký sbor ProjectProjekt,
Virtual Choir Project („Projekt Virtuální sbor“)
01:31
185 singerszpěváků from 12 differentodlišný countrieszemí.
185 zpěváků z 12 různých zemí.
01:33
You can see my little videovideo there conductingvedení these people,
Můžete tam vidět moje malé video, jak diriguje ty lidi
01:36
alonesama in theirjejich dormna koleji roomspokoje
v pokojích na kolejích
01:40
or in theirjejich livingživobytí roomspokoje at home.
nebo jejich obývácích doma.
01:41
Two yearsroky agopřed, on this very stagefáze, we premieredpremiéra
Před dvěma lety jsme přesně tady poprvé uvedli
01:44
VirtualVirtuální ChoirPěvecký sbor 2,
Virtual Choir 2 („Virtuální sbor 2“),
01:48
2,052 singerszpěváků from 58 differentodlišný countrieszemí,
2 052 zpěváků z 58 různých zemí,
01:51
this time performingprovádět a piecekus that I had writtenpsaný calledvolal "SleepSpánek."
tentokrát jsme vystupovali se skladbou, kterou jsem napsal, s názvem „Sleep" (Spánek).
01:56
And then just last springjaro we releaseduvolněna VirtualVirtuální ChoirPěvecký sbor 3,
A poté jsme minulé jaro uvedli Virtual Choir 3 („Virtuální sbor 3“),
01:59
"WaterVoda Night," anotherdalší piecekus that I had writtenpsaný,
„Water Night“ (Vodní noc), další skladba z mé dílny,
02:04
this time nearlytéměř 4,000 singerszpěváků from 73 differentodlišný countrieszemí.
tentokrát s téměř 4 000 zpěváky ze 73 různých zemí.
02:07
(MusicHudba)
(Hudba)
02:13
And when I was speakingmluvení to ChrisChris about the futurebudoucnost
A když jsem se bavil s Chrisem o budoucnosti
02:18
of VirtualVirtuální ChoirPěvecký sbor and where we mightmohl be ableschopný to take this,
projektu Virtual Choir a kam až bychom to mohli dotáhnout,
02:21
he challengedzpochybněna me to pushTAM the technologytechnika as fardaleko as we possiblymožná could.
vybídl mě až na pokraj technologických možností.
02:24
Could we do this all in realnemovitý time?
Mohli bychom to provést v přímém přenosu?
02:28
Could we have people singingzpěv togetherspolu in realnemovitý time?
Mohli by ti lidé zpívat společně v reálném čase?
02:31
And with the help of SkypeSkype,
A s pomocí Skypu
02:34
that is what we are going to attemptpokus todaydnes.
se o to dnes budeme pokoušet.
02:35
Now, we'lldobře performprovést "CloudburstPřívalový déšť" for you.
Nuže, předvedeme vám „Cloudburst“.
02:38
The first halfpolovina will be performedprovedeno by the livežít singerszpěváků here on stagefáze.
První polovina bude předvedena živými zpěváky zde na pódiu.
02:40
I'm joinedpřipojeno by singerszpěváků from CalCAL StateStát Long BeachPláž,
Jsem tu se zpěváky z Kalifornské univerzity v Long Beach,
02:43
CalCAL StateStát FullertonFullerton and RiversideRiverside CommunitySpolečenství CollegeVysoká škola,
Kalifornské univerzity ve Fullertonu a Veřejné univerzity v Riverside,
02:45
some of the bestnejlepší amateuramatér choirspěvecké sbory in the countryzemě, and —
jedněch z nejlepších amatérských sborů v zemi, a --
02:49
(ApplausePotlesk) --
(Potlesk) --
02:52
and in the seconddruhý halfpolovina of the piecekus,
a v druhé polovině skladby
02:59
the virtualvirtuální choirpěvecký sbor will joinpřipojit us, 30 differentodlišný singerszpěváků
se k nám přidá virtuální sbor, 30 různých zpěváků
03:01
from 30 differentodlišný countrieszemí.
ze 30 různých zemí.
03:04
Now, we'vejsme pushedzatlačil the technologytechnika as fardaleko as it can go,
Jsme na hranici možností současné technologie,
03:06
but there's still lessméně than a seconddruhý of latencyčekací doba,
ale stejně je tu téměř vteřinové zpoždění.
03:09
but in musicalhudební termspodmínky, that's a lifetimeživot.
V oblasti hudby to je ale celý život.
03:12
We dealobchod in millisecondsmilisekundy.
My pracujeme v milisekundách.
03:14
So what I've doneHotovo is, I've adaptedupravené "CloudburstPřívalový déšť"
Takže jsem udělal to, že jsem přizpůsobil „Cloudburst“ tak,
03:15
so that it embracesobejme the latencyčekací doba
že využije zpoždění
03:18
and the performersúčinkující singzpívat into the latencyčekací doba
a zpěváci budou zpívat ve zpoždění
03:20
insteadmísto toho of tryingzkoušet to be exactlypřesně togetherspolu.
namísto toho, aby se snažili být přesně spolu.
03:23
So with deephluboký humilitypokora, and for your approvalschválení,
S hlubokou pokorou a k vašemu schválení
03:25
we presentsoučasnost, dárek "CloudburstPřívalový déšť."
vám uvádíme „Cloudburst.“
03:29
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
03:31
(PianoKlavír)
(Klavír)
03:36
[The raindéšť ...]
[Déšť…]
03:42
[EyesOči of shadow-waterShadow voda]
[Oči vody stínu,]
03:53
[eyesoči of well-waterStudna voda]
[oči vody ze studny,]
03:58
[eyesoči of dream-watersen voda.]
[oči vody snů.]
04:16
[BlueModrá sunsslunce, greenzelená whirlwindsvichřice,]
[Modrá slunce, zelené vzdušné víry,]
04:27
[birdbeaksbirdbeaks of lightsvětlo peckingklování openotevřeno]
[ptačí zobáky světla rozklovávají]
04:45
[pomegranateGranátová jablka starshvězdy.]
[hvězdy z granátových jablek.]
04:53
[But tell me, burntSpálený earthZemě, is there no watervoda?]
[Ale pověz mi, země spálená, to tu není žádná voda?]
05:03
[Only bloodkrev, only dustprach,]
[Pouze krev, pouze prach,]
05:22
[only nakednahý footstepsPo stopách on the thornstrny?]
[pouze nahé kroky na trnech?]
05:30
[The raindéšť awakensprobudí...]
[Déšť se probouzí…]
05:46
[We mustmusí sleepspát with openotevřeno eyesoči,]
[Musíme spát s otevřenýma očima,]
06:04
[we mustmusí dreamsen with our handsruce,]
[musíme snít našima rukama]
06:07
[we mustmusí dreamsen the dreamssny of a riverřeka seekinghledání its coursechod,]
[musíme snít sen o řece hledající svůj směr,]
06:20
[of the sunslunce dreamingsní its worldssvěty.]
[o slunci snící své světy.]
06:25
[We mustmusí dreamsen aloudnahlas,]
[Musíme snít nahlas,]
06:39
[we mustmusí singzpívat tillaž do the songpíseň putsdělá forthdále rootskořeny,]
[musíme zpívat, dokud píseň nevyrazí kořeny,]
07:00
[trunkkufr, branchespobočky, birdsptactvo, starshvězdy.]
[kmen, větve, ptáky, hvězdy.]
07:27
[We mustmusí find the lostztracený wordslovo,]
[Musíme najít ztracený svět]
07:57
[and rememberpamatovat what the bloodkrev,]
[a zapamatovat si, co říká krev,]
08:12
[the tidespřílivu a odlivu, the earthZemě, and the bodytělo say,]
[vlny, země a tělo,]
08:20
[and returnvrátit se to the pointbod of departureodchod...]
[a navrátit se tam odkud jsme přišli…]
08:46
(MusicHudba)
(Hudba)
09:04
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
11:34
["CloudburstPřívalový déšť" OctavioOctavio PazPaz][translationpřeklad by LysanderLysander KempKemp, adaptedupravené by EricEric WhitacreWhitacre]
[„Cloudburst“ napsal Octavio Paz, překlad do angličtiny Lysander Kemp, adaptace Eric Whitcare]
11:49
EricEric WhitacreWhitacre: BethBeth. AnnabelleAnnabelle, where are you? JacobJacob.
Beth. Annabelle, kde jste? Jacobe.
11:51
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
11:58
Thank you.
Děkuji vám.
12:20
Translated by Jakub Helcl
Reviewed by Jan Kadlec

▲Back to top

About the speaker:

Eric Whitacre - Composer, conductor
After creating and conducting a worldwide virtual choir on YouTube, Eric Whitacre is now touring with an astonishing live choir.

Why you should listen

Eric Whitacre began his music career singing in his college choir; by 21, he had written his first concert work, Go, Lovely Rose, and advanced to Juilliard, where he studied under John Corigliano. Today, he has published more than four dozen choral works, conducted in some of the most esteemed halls in the world, and featured on dozens of recordings. His album Cloudburst and Other Choral Works earned him a Grammy nomination in 2007, as did his Decca debut Light & Gold, while his new album, Water Night, debuted at #1 in US iTunes classical charts.

You may know him, too, as the creator and conductor of the virtual choir, a network of YouTube-connected singers whose voices blend together online to become true magic. And he's now touring with the Eric Whitacre Signers, a 28-voice choir (yes, they're all in the same room).

More profile about the speaker
Eric Whitacre | Speaker | TED.com