English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

جیل هاینریث: جهان اعجاب‌انگیز غارهای زیر آب

Filmed
Views 1,488,514

جیل هاینریث غواص غاری است که به اکتشاف آبراه‌های پنهان زیرزمینی در سرتاسر زمین مي پردازد. در همکاری بازیست‌شناس‌ها، اقلیم‌شناس‌ها و باستان‌شناس‌ها، هاینریث پرده از عجایب اشکال حیاتی برمی‌دارد که در برخی از دورافتاده‌ترین مکانهای زمین زندگی می‌کنند و به محققان کمک می‌کند تا تاریخ تغییرات اقلیمی را بررسی کنند. در این سخنرانی مختصر، به غواصی در زیر امواج بپردازید و شگفتیهای فضای داخلی زمین را کنکاش کنید.

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

I'm an underwaterزیر آب explorerاکسپلورر,
من یک جستجوگر زیر آب هستم،
00:13
more specificallyبه طور مشخص a caveغار diverغواص.
دقیق‌ترش می‌شودغواص غار.
00:17
I wanted to be an astronautفضانورد
when I was a little kidبچه,
در بچگی می‌خواستم فضانورد شوم،
00:21
but growingدر حال رشد up in Canadaکانادا as a youngجوان girlدختر,
that wasn'tنبود really availableدر دسترس است to me.
اما آنموقع چیزی نبود که برای یک دختر بچه
در کانادا ممکن باشد.
00:23
But as it turnsچرخش out,
we know a lot more about spaceفضا
همچنین معلوم شد آنقدر
که lما درباره فضا می‌دانیم
00:29
than we do about the undergroundزیرزمینی waterwaysآبراهه ها
coursingفرماندهی throughاز طریق our planetسیاره,
چندان درباره آبراه‌های زیرزمینی که
در سراسر سیاره ما جریان دارند،
00:33
the very lifebloodخونریزی of Motherمادر Earthزمین.
این شاهراه‌های حیاتی زمین چیزی نمی‌دانیم.
00:37
So I decidedقرار بر این شد to do something
that was even more remarkableقابل توجه.
بنابراین تصمیم گرفتم کاری کنم که
حتی قابل توجه‌تر هم بود.
00:41
Insteadبجای of exploringکاوش outerبیرونی spaceفضا,
بجای کنکاش در فضای بیرونی،
00:45
I wanted to exploreکاوش کنید
the wondersعجایب of innerدرونی spaceفضا.
به دنبال کنکاش شگفتیهای
فضای داخلی باشم.
00:47
Now, a lot of people will tell you
الان شاید خیلی‌ها به شما بگویند
00:51
that caveغار divingغواصی is perhapsشاید
one of the mostاکثر dangerousخطرناک است endeavorsتلاش می کند.
غواصی غار احتمالا
یکی از خطرناکترین‌ کوشش‌هاست.
00:53
I mean, imagineتصور کن yourselfخودت
here in this roomاتاق,
منظورم این است که خودتان را
اینجا در این اتاق تصور کنید،
00:58
if you were suddenlyناگهان
plungedغرق شد into blacknessسیاه بودن,
اگر ناگهان در تاریکی مطلق فرو روید
01:01
with your only jobکار to find the exitخروج,
و شغلتان فقط این باشد
که خروج را پیدا کنید،
01:04
sometimesگاه گاهی swimmingشنا كردن
throughاز طریق these largeبزرگ spacesفضاها,
گاهی شنا کردن در این فضاهای برگ،
01:06
and at other timesبار
crawlingخزنده beneathدر زیر the seatsصندلی ها,
و در مواقع دیگر خزیدن زیر صندلیها،
01:09
followingذیل a thinلاغر guidelineدستورالعمل,
دنبال کردن یک خط‌ مشی باریک،
01:12
just waitingدر انتظار for the life supportحمایت کردن
to provideفراهم کند your very nextبعد breathنفس کشیدن.
و منتظر ماندن برای دستگاه اکسیژن رسان است
که نفس بعدی شما را میسر کند.
01:15
Well, that's my workplaceمحل کار.
خب، محیط کار من چنین جایی است.
01:19
But what I want to teachتدریس کنید you todayامروز
اما آنچه امروز مایلم به شما بیاموزم
01:22
is that our worldجهان
is not one bigبزرگ solidجامد rockسنگ.
این است که جهان ما
یک تکه سنگ بزرگ نیست.
01:24
It's a wholeکل lot more like a spongeاسفنج.
بیشتر به اسفنج میماند.
01:29
I can swimشنا کردن throughاز طریق a lot of the poresمنافذ
in our earth'sزمین spongeاسفنج,
من قادر به شنا کردن در کلی از
حفره‌های زمینی اسفنجی‌مان هستم،
01:31
but where I can't,
اما آنجا هم که نمی‌توانم،
01:35
other life-formsشکل زندگی and other materialsمواد
can make that journeyسفر withoutبدون me.
سابر اشکال حیات و مواد به
سفر خویش بدون من ادامه می‌دهند.
01:37
And my voiceصدای is the one
that's going to teachتدریس کنید you
و صدای من قصد دارد به شما
01:42
about the insideداخل of Motherمادر Earthزمین.
درباره درون زمین بیاموزد.
01:45
There was no guidebookکتاب راهنما availableدر دسترس است to me
هیچ کتاب راهنمایی در این زمینه نداشتم
وقتی تصمیم گرفتم
01:50
when I decidedقرار بر این شد to be the first personفرد
to caveغار diveشیرجه رفتن insideداخل Antarcticقطب جنوب icebergsیخ زده.
اولین فردی باشم که قصد غواصی غار
درون کوه یخهای قطب جنوب را دارد.
01:53
In 2000, this was the largestبزرگترین
movingدر حال حرکت objectشی on the planetسیاره.
در سال ۲۰۰۰، این بزرگترین شی در حال
حرکت در زمین بود.
01:59
It calvedگرده off the Rossراس Iceیخ Shelfتاقچه,
«یخ‌تاق راس» محصول یخ زایی آن است،
02:04
and we wentرفتی down there
to exploreکاوش کنید iceیخ edgeلبه - تیزی ecologyمحیط زیست
و ما به انجا رفتیم که
اکولوژی کوه یخ را کشف کنیم
02:06
and searchجستجو کردن for life-formsشکل زندگی beneathدر زیر the iceیخ.
و دنبال اشکال حیات زیر یخ باشیم.
02:09
We use a technologyتکنولوژی calledبه نام rebreathersrebreathers.
ما از فناوری ماسک‌های
استنشاق دوباره استفاده می‌کنیم.
02:12
It's an awfulخیلی بد و ناخوشایند lot like the sameیکسان technologyتکنولوژی
that is used for spaceفضا walksپیاده روی می کند.
خیلی شبیه همان فناوی است که
در پیاده‌رویهای فضایی استفاده می‌شود.
02:15
This technologyتکنولوژی enablesرا قادر می سازد us to go deeperعمیق تر
این فناوری کمک می‌کند تا عمق بیشتری برویم
02:19
than we could'veمی توانستم imaginedتصور
even 10 yearsسالها agoپیش.
چیزی که ۱۰ سال قبل ممکن نبود.
02:22
We use exoticعجیب و غریب gasesگازها,
ما از گازهای خاص استفاده می‌کنیم،
02:25
and we can make missionsماموریت ها
even up to 20 hoursساعت ها long underwaterزیر آب.
و قادر به انتشار آنها تا مدت
۲۰ ساعت زیر آب هستیم.
02:27
I work with biologistsزیست شناسان.
من با زیست‌شناسها کار می‌کنم.
02:33
It turnsچرخش out that cavesغارها
are repositoriesمخازن of amazingحیرت آور life-formsشکل زندگی,
معلوم شده که غارها مخزن
اشکال شگفت انگیزی از حیات هستند،
02:35
speciesگونه ها that we never knewمی دانست existedوجود داشت before.
گونه‌هایی که هرگز از وجودشان خبر نداشتیم.
02:39
Manyبسیاری of these life-formsشکل زندگی
liveزنده in unusualغیر معمول waysراه ها.
بسیاری از این اشکال حیات
به روشهای غیرمعمول زندگی می‌کنند.
02:43
They have no pigmentرنگدانه
and no eyesچشم ها in manyبسیاری casesموارد,
در اکثر موارد فاقد هر نوع
رنگدانه و چشمی هستند،
02:47
and these animalsحیوانات
are alsoهمچنین extremelyفوق العاده long-livedطول عمر.
و این حیوانات همچنین
عمر بی‌نهایت طولانی دارند.
02:51
In factواقعیت, animalsحیوانات swimmingشنا كردن
in these cavesغارها todayامروز
در واقع، امروزه این حیوانات شناگر در غارها
02:55
are identicalیکسان in the fossilفسیلی recordرکورد
با سوابق فسیلی که به قبل از انقراض
02:59
that predatesپیش از آن the extinctionانقراض
of the dinosaursدایناسورها.
دایناسورها باز می‌گردد یکی هست.
03:01
So imagineتصور کن that: these are
like little swimmingشنا كردن dinosaursدایناسورها.
بنابراین تجسم کنید که: اینها شبیه
دایناسورهای شناگر کوچک هستند.
03:04
What can they teachتدریس کنید us
about evolutionسیر تکاملی and survivalبقاء?
درباره تکامل و بقاء به ما چه یاد می‌دهند؟
03:08
When we look at an animalحیوانات
like this remipedeریمپید swimmingشنا كردن in the jarشیشه,
وقتی به حیوانی مثل این
گوش‌پای شناور در ظرف نگاه می‌کنیم،
03:13
he has giantغول fangsدندان های نیش with venomسم.
نیشهای زهرآگین عظیم او را می‌بینیم.
03:17
He can actuallyدر واقع attackحمله something
40 timesبار his sizeاندازه and killکشتن it.
او در واقع قابلیت حمله و کشتن چیزی را دارد
که ۴۰ برابر سایز اوست.
03:20
If he were the sizeاندازه of a catگربه,
اگر اندازه گربه بود،
03:24
he'dاو می خواهد be the mostاکثر dangerousخطرناک است
thing on our planetسیاره.
خطرناکترین جانور روی زمین می‌شد.
03:26
And these animalsحیوانات liveزنده
in remarkablyقابل توجه beautifulخوشگل placesمکان ها,
و این حیوانات در مکانهای بسیار زیبایی
زندگی می‌کنند،
03:29
and in some casesموارد,
cavesغارها like this, that are very youngجوان,
در بعضی غارها،
غارهای مثل این، که قدمت خیلی کمی دارند
03:33
yetهنوز the animalsحیوانات are ancientباستانی.
در حالیکه این حیوانات باستانی هستند.
03:37
How did they get there?
چطور به اینجا رسیدند؟
03:39
I alsoهمچنین work with physicistsفیزیکدانان,
من همچنین با فیزیکدانها کار می‌کنم،
03:41
and they're interestedعلاقه مند oftentimesاغلب اوقات
in globalجهانی است climateآب و هوا changeتغییر دادن.
و آنها اغلب اوقات علاقمند به
تغییرات جهانی آب و هوایی هستند.
03:44
They can take rocksسنگ ها withinدر داخل the cavesغارها,
انها قادرند صخره‌های
توی غارها را بردارند
03:47
and they can sliceتکه them
and look at the layersلایه های withinدر داخل with rocksسنگ ها,
و تکه تکه کنند و به لایه‌های
درون صخرها نگاه کنند،
03:50
much like the ringsحلقه of a treeدرخت,
که بیشتر شبیه حلقه‌های درختها می‌ماند
03:53
and they can countشمردن back in historyتاریخ
و قدمت آن را در تاریخ محاسبه کنند
03:55
and learnیاد گرفتن about the climateآب و هوا on our planetسیاره
at very differentناهمسان timesبار.
و درباره آب و هوای سیاره ما
در ادوار کاملا مختلف بیاموزند.
03:57
The redقرمز that you see in this photographعکس
آن قرمزی که در این عکس می‌بینید
04:00
is actuallyدر واقع dustگرد و خاک from the Saharaصحرا Desertکویر.
در واقع گرد و غباری از صحرای آفریقا است.
04:03
So it's been pickedبرداشت up by windباد,
blownدمیده شده acrossدر سراسر the Atlanticاقیانوس اطلس Oceanاقیانوس.
که باد آن را برداشته و
در اقیانوس آتلانتیک پراکنده.
04:06
It's rainedباران down in this caseمورد
on the islandجزیره of Abacoاباکو in the Bahamasباهاما.
در این مورد بر جزیره آباکو
در باهاماس باریده است.
04:10
It soaksخیس می شود in throughاز طریق the groundزمینی
تو زمین فرو می‌رود
04:15
and depositsسپرده itselfخودش
in the rocksسنگ ها withinدر داخل these cavesغارها.
و خودش را درون صخرهای‌
توی این غارها جا می‌دهد.
04:16
And when we look back in the layersلایه های
of these rocksسنگ ها, we can find timesبار
و وقتی به لایه‌های این صخره‌ها
نگاه می‌کنیم، می‌توانیم زمانهایی را بیابیم
04:20
when the climateآب و هوا
was very, very dryخشک on earthزمین,
که آب و هوای زمین خیلی خیلی خشک بوده،
04:24
and we can go back
manyبسیاری hundredsصدها of thousandsهزاران نفر of yearsسالها.
و می‌توانیم صدها هزار سال به عقب برگردیم.
04:27
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsoهمچنین interestedعلاقه مند
دیرینه‌اقلیم‌شناسها نیز علاقمندند بدانند
04:32
in where the seaدریا levelسطح standsمی ایستد were
at other timesبار on earthزمین.
که میزان بالا آمدن سطح دریا
در ادوار دیگر تا کجا بوده.
04:34
Here in Bermudaبرمودا, my teamتیم and I embarkedآغاز شد
اینجا در برمودا، من و تیمم
04:38
on the deepestعمیق ترین mannedمجهز divesغواصی
ever conductedانجام شده in the regionمنطقه,
عمیقترین غواصیهایی که تا بحال توسط انسان انجام شده
در این ناحیه انجام دادیم،
04:40
and we were looking for placesمکان ها
و به دنبال مکانهایی هستیم
04:43
where the seaدریا levelسطح
used to lapدامن up againstدر برابر the shorelineخط ساحلی,
که سطح دریا قبلا خط ساحل را می‌شست،
04:45
manyبسیاری hundredsصدها of feetپا
belowدر زیر currentجاری levelsسطوح.
چند صد متر زیر ارتفاعات سطوح فعلی.
04:48
I alsoهمچنین get to work with paleontologistsدندانپزشکان
and archaeologistsباستان شناسان.
من همچنین باید با دیرینه‌شناسها
و باستان‌شناس‌ها کار کنم.
04:52
In placesمکان ها like Mexicoمکزیک,
in the Bahamasباهاما, and even in Cubaکوبا,
در مکانهایی مانند مکزیکو
در باهاماس و حتی در کوبا،
04:56
we're looking at culturalفرهنگی remainsبقایای
and alsoهمچنین humanانسان remainsبقایای in cavesغارها,
ما به دنبال بقایای فرهنگی و بقایای
انسانی در غارها هستیم
05:00
and they tell us a lot
و آنها به ما درباره برخی
05:05
about some of the earliestاولین
inhabitantsساکنان of these regionsمناطق.
ساکنان اولیه این مناطق
اطلاعات فراوانی می‌دهند.
05:06
But my very favoriteمورد علاقه projectپروژه of all
was over 15 yearsسالها agoپیش,
اما محبوبترین پروژه من
بیش از ۱۵ سال قبل بود،
05:10
when I was a partبخشی of the teamتیم
that madeساخته شده the very first
زمانی که عضو تیمی بودم که نخستین
05:14
accurateدقیق, three-dimensionalسه بعدی mapنقشه
of a subterraneanزیرزمینی surfaceسطح.
نقشه دقیق سه بعدی از
یک سطح زیرزمینی را ساختیم.
05:16
This deviceدستگاه that I'm
drivingرانندگی throughاز طریق the caveغار
این وسیله‌ای که من در سراسر غار می‌راندم
05:20
was actuallyدر واقع creatingپدید آوردن
a three-dimensionalسه بعدی modelمدل as we droveرانندگی کرد it.
در واقع در حین راندنش
یک مدل سه بعدی خلق می‌کرد.
05:22
We alsoهمچنین used ultraفوق العاده lowکم frequencyفرکانس radioرادیو
ما همینطور از یک فرکانس
ماورا پایین رادیویی
05:27
to broadcastپخش back to the surfaceسطح
our exactدقیق positionموقعیت withinدر داخل the caveغار.
برای اعلام وضعیت دقیق ما در غار به
آن بالاییها استفاده کردیم.
05:29
So I swamشنا کرد underزیر housesخانه ها and businessesکسب و کار
and bowlingبولینگ alleysکوچه ها and golfگلف coursesدوره های آموزشی,
پس من زیر سطح خانه‌ها و تجارتخانه‌ها شنا کردم
و در کوچه‌ها و میادین گلف خزیدم،
05:34
and even underزیر a Sonny'sسانی BBQBBQ Restaurantرستوران,
و حتی یکبار زیر یک رستوران باربکیو سونی بودم،
05:39
Prettyبسیار remarkableقابل توجه, and what that taughtتدریس کرد me
که قابل توجه بود و آنچه آموختم
05:43
was that everything we do
on the surfaceسطح of our earthزمین
این بود که هر کاری که
در سطح زمین انجام می‌دهیم
05:45
will be returnedبازگشت to us to drinkنوشیدن.
در قالب آنچه می‌نوشیم به ما باز می‌گردد.
05:48
Our waterاب planetسیاره is not just
riversرودخانه ها, lakesدریاچه ها and oceansاقیانوس ها,
آب زمین فقط از رودها،
دریاچه‌ها و اقیانوسها نیست،
05:50
but it's this vastعظیم networkشبکه of groundwaterآبهای زیرزمینی
that knitsجوراب us all togetherبا یکدیگر.
بلکه متشکل از این شبکه گسترده
از آب زیرزمینی است که همه ما را بهم گره می‌زند.
05:55
It's a sharedبه اشتراک گذاشته شده resourceمنابع
from whichکه we all drinkنوشیدن.
منبع مشترکی است که
همه از آن می‌نوشیم.
06:00
And when we can understandفهمیدن
our humanانسان connectionsارتباطات with our groundwaterآبهای زیرزمینی
و هنگامی که پی به ارتباطات بشری خویش
با آب زیرزمینی
06:04
and all of our waterاب resourcesمنابع
on this planetسیاره,
و همه ذخائر آبی این سیاره ببریم،
06:08
then we'llخوب be workingکار کردن on the problemمسئله
قادر به کار کردن
روی این مشکلی خواهیم بود
06:11
that's probablyشاید the mostاکثر importantمهم
issueموضوع of this centuryقرن.
که احتمالا مهم‌ترین مشکل قرن حاضراست.
06:12
So I never got to be that astronautفضانورد
that I always wanted to be,
خب من هیچوقت ان فضانوردی
که همیشه می‌خواستم باشم نشدم
06:17
but this mappingنقشه برداری deviceدستگاه,
designedطراحی شده by Drدکتر. Billبیل Stoneسنگ, will be.
اما این وسیله نقشه‌کشی طراحی شده توسط
دکتر بیل استون خواهد بود.
06:20
It's actuallyدر واقع morphedمورث.
راستش همین الان این تحول صورت گرفته.
06:24
It's now a self-swimmingخود شنا کردن autonomousخود مختار robotربات,
هم اکنون یک ربات خودکار شناگر است
06:25
artificiallyمصنوعی intelligentباهوش - هوشمند,
دارای هوش مصنوعی
06:28
and its ultimateنهایی goalهدف
is to go to Jupiter'sمشتری moonماه Europaاروپا
و هدف نهایی آن رفتن به قمر اروپای ژوپیتر
06:30
and exploreکاوش کنید oceansاقیانوس ها beneathدر زیر
the frozenمنجمد surfaceسطح of that bodyبدن.
و اکتشاف اقیانوسهای زیر
سطح منجمد آن پیکر است
06:34
And that's prettyبسیار amazingحیرت آور.
که نسبتا شگفت‌انگیز می‌باشد.
06:39
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
06:42
Translated by Leila Ataei
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com