English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Џил Хејнерт: Мистериозниот свет на подводните пештери

Filmed
Views 1,488,514

Пештерискиот нуркач Џил Хејнерт ги истражува скриените подводни патишта кои минуваат низ нашата планета.Работејќи со биолози, климатолози и археолози Хејнерт ги разоткрива мистериите на животните форми кои ги населуваан најзапуштените места на земјата и им помага на истражувачите да ја дознаат историјата на климатските промени. Во овој краток говор, нурнете под брановите и истражете ги чудата на внатрешната вселена.

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

I'm an underwater explorer,
Јас сум подводен истражувач,
00:13
more specifically a cave diver.
поточно пештерски нуркач.
00:17
I wanted to be an astronaut
when I was a little kid,
Сакав да бидам астронаут кога бев мала, но
00:21
but growing up in Canada as a young girl,
that wasn't really available to me.
немав можност да се посветам на
тоа во Канада.
00:23
But as it turns out,
we know a lot more about space
Знаеме многу повеќе за вселената
00:29
than we do about the underground waterways
coursing through our planet,
отколку за подводните патиштa на
нашата планета,
00:33
the very lifeblood of Mother Earth.
изворот на животот на Земјата.
00:37
So I decided to do something
that was even more remarkable.
Решив да направам нешто извонредно.
00:41
Instead of exploring outer space,
Наместо да ја истражувам вселената, сакав
00:45
I wanted to explore
the wonders of inner space.
да ги истражувам чудата на внатрешната
вселена.
00:47
Now, a lot of people will tell you
Многумина мислат
00:51
that cave diving is perhaps
one of the most dangerous endeavors.
пештерското нуркање е едно од најопасните
потфати.
00:53
I mean, imagine yourself
here in this room,
Замислете се себеси во оваа просторија,
00:58
if you were suddenly
plunged into blackness,
ако одеднаш нурнете во темнина со
01:01
with your only job to find the exit,
единствена задача да го најдете излезот,
01:04
sometimes swimming
through these large spaces,
некогаш пливате низ овие големи простори,
01:06
and at other times
crawling beneath the seats,
а некогаш лазите под седиштата,
01:09
following a thin guideline,
со минимални упатства,
01:12
just waiting for the life support
to provide your very next breath.
чекате животната поддршка да ви
го даде следниот здив.
01:15
Well, that's my workplace.
Тоа е моето работно место.
01:19
But what I want to teach you today
Но денес сакам да ви кажам дека
01:22
is that our world
is not one big solid rock.
нашиот свет не е еден голем цврст камен,
01:24
It's a whole lot more like a sponge.
повеќе е како сунѓер.
01:29
I can swim through a lot of the pores
in our earth's sponge,
Можам да пливам низ порите на
земјиниот сунѓер,
01:31
but where I can't,
но каде што јас не можам, можат другите
01:35
other life-forms and other materials
can make that journey without me.
животни форми и материјали продолжуваат
без мене.
01:37
And my voice is the one
that's going to teach you
Мојот глас е тој што ќе ве научи за
01:42
about the inside of Mother Earth.
внатрешноста на Мајката Земјата.
01:45
There was no guidebook available to me
Немаше упатство за мене
01:50
when I decided to be the first person
to cave dive inside Antarctic icebergs.
кога решив да бидам прва што ќе нурне во
пештерите на Антарктичките блокови мраз.
01:53
In 2000, this was the largest
moving object on the planet.
Во 2000, ова беше најголемиот подвижен
објект на планетата.
01:59
It calved off the Ross Ice Shelf,
Се отцепи од Ross Ice Shelf,
02:04
and we went down there
to explore ice edge ecology
и ние отидовме да ја истражиме
екологијата на мразот
02:06
and search for life-forms beneath the ice.
и да бараме животни форми под него.
02:09
We use a technology called rebreathers.
За дишење користиме апарат
кој го преработува јаглеродниот диоксид.
02:12
It's an awful lot like the same technology
that is used for space walks.
Тоа е слично на технологијата која се
користи за вселенски прошетки.
02:15
This technology enables us to go deeper
Оваа технологија ни овозможува да
нуркаме подлабоко
02:19
than we could've imagined
even 10 years ago.
отколку што претпоставувавме
пред 10 години.
02:22
We use exotic gases,
Користиме егзотични гасови и можеме да
02:25
and we can make missions
even up to 20 hours long underwater.
да останеме дури и до 20 часа
под вода.
02:27
I work with biologists.
Работам со биолози.
02:33
It turns out that caves
are repositories of amazing life-forms,
Излегува дека пештерите се складишта на
неверојатни животни форми,
02:35
species that we never knew existed before.
видови кои не сме знаеле дека постојат.
02:39
Many of these life-forms
live in unusual ways.
Многу од нив живеат на необични начини.
02:43
They have no pigment
and no eyes in many cases,
Во многу случаи немаат очи ни пигменти,
02:47
and these animals
are also extremely long-lived.
и овие животни имаат екстремно долг
животен век.
02:51
In fact, animals swimming
in these caves today
Всушност, животните кои пливаат во
овие пештери денес
02:55
are identical in the fossil record
се идентични на оние
02:59
that predates the extinction
of the dinosaurs.
кои постоеле пред изумирањето
на диносаурусите.
03:01
So imagine that: these are
like little swimming dinosaurs.
Замислете дека: овие се како мали
пливачки диносауруси.
03:04
What can they teach us
about evolution and survival?
Што може тие да не научат за еволуцијата и
опстанокот?
03:08
When we look at an animal
like this remipede swimming in the jar,
Кога набљудуваме животно како ова додека
плива во теглата,
03:13
he has giant fangs with venom.
свативме дека има огромни песјаци со
отров.
03:17
He can actually attack something
40 times his size and kill it.
Всушност, може да нападне нешто 40 пати
поголемо од него и да го убие.
03:20
If he were the size of a cat,
Да би бил колку мачка,
03:24
he'd be the most dangerous
thing on our planet.
би бил едно од најопасните нешта
на нашата планета.
03:26
And these animals live
in remarkably beautiful places,
Овие животни живеат во неверојатно
прекрасни места,
03:29
and in some cases,
caves like this, that are very young,
понекогаш во вакви пештери
што се многу млади,
03:33
yet the animals are ancient.
а животните древни.
03:37
How did they get there?
Како дошле тие тука?
03:39
I also work with physicists,
Работам и со физичари,
03:41
and they're interested oftentimes
in global climate change.
тие се често заинтересирани за глобалните
климатски промени.
03:44
They can take rocks within the caves,
Тие земат камења од пештерите,
03:47
and they can slice them
and look at the layers within with rocks,
ги сечат и ги гледаат слоевите,
03:50
much like the rings of a tree,
слично како прстените од дрво,
03:53
and they can count back in history
можат да не вратат во историјата
03:55
and learn about the climate on our planet
at very different times.
и да научиме за климата на нашата
планета низ различни времиња.
03:57
The red that you see in this photograph
Црвеното што го гледате на оваа
фотографија
04:00
is actually dust from the Sahara Desert.
е всушност прашина од пустината Сахара.
04:03
So it's been picked up by wind,
blown across the Atlantic Ocean.
Таа била завеана од ветрот однесена преку
Атлантикот.
04:06
It's rained down in this case
on the island of Abaco in the Bahamas.
И спуштена, во овој случај, на
островот Абако на Бахамите.
04:10
It soaks in through the ground
Се потопува низ земјата
04:15
and deposits itself
in the rocks within these caves.
и се депонира во карпите на овие пештери.
04:16
And when we look back in the layers
of these rocks, we can find times
Кога гледаме низ слоевите на овие карпи
можеме да најдеме времиња
04:20
when the climate
was very, very dry on earth,
кога климата била, многу, многу сува
04:24
and we can go back
many hundreds of thousands of years.
и можеме да одиме назад многу стотици
илјади години.
04:27
Paleoclimatologists are also interested
Палеоклиматолозите се заинтересирани
04:32
in where the sea level stands were
at other times on earth.
за тоа каде било морското ниво
во претходните периоди.
04:34
Here in Bermuda, my team and I embarked
Овде на Бермуда, мојот тим и јас тргнавме
04:38
on the deepest manned dives
ever conducted in the region,
на најдлабоките нуркања некогаш направени
во овој регион,
04:40
and we were looking for places
баравме места
04:43
where the sea level
used to lap up against the shoreline,
каде морското ниво било во линија со
брегот,
04:45
many hundreds of feet
below current levels.
стотици метри подлабоко од сегашните
нивоа.
04:48
I also get to work with paleontologists
and archaeologists.
Исто така работам со палеонтолози и
археолози.
04:52
In places like Mexico,
in the Bahamas, and even in Cuba,
На места како Мексико, на Бахамите, па
дури и во Куба,
04:56
we're looking at cultural remains
and also human remains in caves,
баравме културни но и човечки останки во
пештерите.
05:00
and they tell us a lot
и тие ни кажуваат многу
05:05
about some of the earliest
inhabitants of these regions.
за најраните населеници на овие региони.
05:06
But my very favorite project of all
was over 15 years ago,
Но мојот најомилен проект од сите беше
пред 15 години,
05:10
when I was a part of the team
that made the very first
кога бев дел од тимот што ја направи
првата
05:14
accurate, three-dimensional map
of a subterranean surface.
прецизна,тридимензионална мапа на
подземната површина.
05:16
This device that I'm
driving through the cave
Оваа направа што ја возам низ пештерата
05:20
was actually creating
a three-dimensional model as we drove it.
всушност креираше тридимензионален модел
додека возевме.
05:22
We also used ultra low frequency radio
Користевме ултра ниска радио
фреквенција
05:27
to broadcast back to the surface
our exact position within the cave.
за да ја емитуваме нашата точна позиција
на површината.
05:29
So I swam under houses and businesses
and bowling alleys and golf courses,
Пливав под куќи, куглани, терени за голф
05:34
and even under a Sonny's BBQ Restaurant,
дури и под еден ресторант.
05:39
Pretty remarkable, and what that taught me
Прилично извонредно, тоа ме научи
05:43
was that everything we do
on the surface of our earth
дека се што правиме на површината на
нашата планета
05:45
will be returned to us to drink.
на крај ќе го испиеме.
05:48
Our water planet is not just
rivers, lakes and oceans,
Водата не е само реките,
езерата и океаните,
05:50
but it's this vast network of groundwater
that knits us all together.
туку и огромната мрежа на подземни
води што не врзува сите заедно.
05:55
It's a shared resource
from which we all drink.
Тоа се заеднички ресурси
од кои сите пиеме.
06:00
And when we can understand
our human connections with our groundwater
Кога ќе можеме да ја разбереме човечката
поврзаност со подземната вода
06:04
and all of our water resources
on this planet,
и со сите наши ресурси на оваа планета,
06:08
then we'll be working on the problem
тогаш ќе работиме на проблемот.
06:11
that's probably the most important
issue of this century.
кој е веројатно најважниот проблем
на овој век.
06:12
So I never got to be that astronaut
that I always wanted to be,
Никогаш не станав астронаут како што
секогаш сакав да бидам,
06:17
but this mapping device,
designed by Dr. Bill Stone, will be.
но оваа направа дизајнирана од др.Бил
Стоун, ќе биде употребена во вселената.
06:20
It's actually morphed.
Адаптирана е.
06:24
It's now a self-swimming autonomous robot,
Сега е автономен робот кој може да плива,
06:25
artificially intelligent,
вештачки интелигентен,
06:28
and its ultimate goal
is to go to Jupiter's moon Europa
со крајна дестинација: месечината на
Јупитер, Европа,
06:30
and explore oceans beneath
the frozen surface of that body.
да ги истражува океаните под смрзнатата
површина на тоа тело.
06:34
And that's pretty amazing.
И тоа е неверојатно.
06:39
(Applause)
(Аплауз)
06:42
Translated by Davor Stevcheski
Reviewed by Emi Kay

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com