English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

ജിൽ ഹെന്രിത്ത്: ഭൂഗർഭ ഗുഹകളുടെ ദുരൂഹ ലോകം

Filmed
Views 1,537,456

ഗുഹാമുങ്ങൽവിധക്ത ജിൽ ഹെന്രിത്ത് ഭൂമിക്കടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂഗർഭജലപാതങ്ങലിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നു. ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരും, കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രജ്ഞരും, പുരവസ്തുഗവേഷകരോടൊപ്പവും ജോലിചെയ്ത് ഹെന്രിത്ത്, ഭൂമിയിലെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽഅധിവസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ നിഗൂഡതകളുടെ ചുരുളഴിക്കാനും കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭൌമാന്തരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയാൻ തിരകൾക്കടിയിലൂടെ മുങ്ങാങ്കുഴി ഇടുകയാണ് ജിൽ ഹെന്രിത്തിനൊപ്പം

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

00:13
I'm an underwater explorer,
ഞാൻ ഒരു ഭുഗർഭ ജല പര്യവേഷകയാണ്
വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ,
ഒരു ഗുഹാ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധ.
00:17
more specifically a cave diver.
ബാല്യത്തിൽ, ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി
ആവുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം
00:21
I wanted to be an astronaut
when I was a little kid,
00:23
but growing up in Canada as a young girl,
that wasn't really available to me.
പക്ഷെ ഒരു പെണ്കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ
കാനഡയിലെ കുട്ടികാലം
അത് എനിക്ക് സാധ്യമാക്കിയില്ല
പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ഭൂഗർഭന്തര ജലപാതങ്ങളെക്കാൽ
00:29
But as it turns out,
we know a lot more about space
00:33
than we do about the underground waterways
coursing through our planet,
ബഹിരകശാതെപറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട്
അറിവുണ്ട്
ഇവ ഭൂമിയുടെ ജീവസ്രോതസ്സാണ്
00:37
the very lifeblood of Mother Earth.
അതിനാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധേയമായ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു
00:41
So I decided to do something
that was even more remarkable.
ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന് പകരം
00:45
Instead of exploring outer space,
ഭൗമാന്തരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെപറ്റി
00:47
I wanted to explore
the wonders of inner space.
പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ നിങ്ങളോടു പറയും
00:51
Now, a lot of people will tell you
ഗുഹകളിലൂടെ ഉള്ള മുങ്ങൽ ജോലി
00:53
that cave diving is perhaps
one of the most dangerous endeavors.
ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു ഉദ്യമം ആണെന്ന്
നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിലാണെന്ന്
ചിന്തിച്ചുനോക്കു
00:58
I mean, imagine yourself
here in this room,
ഇവിടം ഇരുട്ടിലായാൽ ?
01:01
if you were suddenly
plunged into blackness,
നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ജോലി
01:04
with your only job to find the exit,
ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുക
എന്നതാണെങ്കിൽ
01:06
sometimes swimming
through these large spaces,
ചിലപ്പോൾ ഈ വലിയ ഇടങ്ങളിൽ കൂടെ നീന്തി
മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ
ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ ഇടയിലുടെ നുഴഞ്ഞ്
01:09
and at other times
crawling beneath the seats,
ഒരു നേരിയ മാർഗരേഖ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട്
01:12
following a thin guideline,
അടുത്ത ശ്വാസത്തിനായി നിങ്ങളുടെ
ജീവൻരക്ഷാ ഉപാധിയെ ആശ്രയിച്ച് കൊണ്ട്
01:15
just waiting for the life support
to provide your very next breath.
അതെ, അതാണ് എന്റെ ജോലിസ്ഥലം
01:19
Well, that's my workplace.
എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക്
പറഞ്ഞുതരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
01:22
But what I want to teach you today
01:24
is that our world
is not one big solid rock.
ആ നമ്മുടെ ലോകം
ഒരു ഭീമാകാരമായ പാറ അല്ല.
മറിച്ചു ഒരു സ്പഞ്ച് പോലെ ആണ്
01:29
It's a whole lot more like a sponge.
ഇതിലെ ഒരുപാട് സുഷിരങ്ങളിലൂടെ
നീന്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കും
01:31
I can swim through a lot of the pores
in our earth's sponge,
എനിക്ക് പോകാൻ
പറ്റാത്ത ഇടങ്ങളിൽ
01:35
but where I can't,
01:37
other life-forms and other materials
can make that journey without me.
മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും
എന്നെ കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും
എന്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്
01:42
And my voice is the one
that's going to teach you
ഭൗമാന്തർഭാഗത്തെ പറ്റി
01:45
about the inside of Mother Earth.
ആദ്യമായി ഞാൻ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ
ഹിമാനിക്കിടയിലൂടെ
01:50
There was no guidebook available to me
01:53
when I decided to be the first person
to cave dive inside Antarctic icebergs.
മുങ്ങാങ്കുഴി ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ
എനിക്ക് വഴികാണിച്ചുതരാൻ
പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
01:59
In 2000, this was the largest
moving object on the planet.
2000 ത്തിൽ , അത് ഭൂമിയിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ വസ്തു ആയിരുന്നു
റോസ്സ് ഐസ് ഷെൽഫിൽ നിന്നും
അടർന്നു വീണ ഈ ഹിമാനി
02:04
It calved off the Ross Ice Shelf,
ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയത് ഐസ് ചുറ്റുപാടിലെ
പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി പഠിക്കാനും
02:06
and we went down there
to explore ice edge ecology
ഐസിനു കീഴിലെ ജീവജാലങ്ങളെ
തേടിയും ആയിരുന്നു
02:09
and search for life-forms beneath the ice.
റീ ബ്രീത്തെർ എന്ന സങ്കേതികവിദ്യയാണ്
ഞങ്ങൾ ഉപയോഗികുന്നത്
02:12
We use a technology called rebreathers.
ബഹിരാകാശ നടതത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന
സാങ്കേതങ്ങളുമായി ഇതിനു ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്
02:15
It's an awful lot like the same technology
that is used for space walks.
ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ
ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
02:19
This technology enables us to go deeper
10 വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ
പോലും ആകുമായിരുന്നില്ല
02:22
than we could've imagined
even 10 years ago.
02:25
We use exotic gases,
ഞങ്ങൾ നവീനങ്ങളായ വാതകങ്ങൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇത് ഞങ്ങളെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ 20
മണികൂർ വരെ ദൈര്ഘ്യമുള്ള
02:27
and we can make missions
even up to 20 hours long underwater.
ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമാക്കുന്നു.
ഞാൻ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ്ൻമാരോടൊപ്പം
ജോലി ചെയ്യുന്നു
02:33
I work with biologists.
ഈ ഗുഹകൾ അത്ഭുതകരമായ
ജീവജാലങ്ങളുടെ കലവറ തന്നെയാണ്
02:35
It turns out that caves
are repositories of amazing life-forms,
നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതരം
ജീവജാലങ്ങൾ
02:39
species that we never knew existed before.
അസാധാരണമായ വഴികളിലൂടെയാണ്‌
ഇതിൽ മിക്കവയും ജീവിക്കുന്നത്
02:43
Many of these life-forms
live in unusual ways.
അവയിൽ പലതിനും ശരീരത്തിൽ
വർണവസ്തുകളൊ, കണ്ണുകളൊ ഇല്ല
02:47
They have no pigment
and no eyes in many cases,
മാത്രമല്ല ഈ ജീവികൾക്ക്
ആയുർദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്
02:51
and these animals
are also extremely long-lived.
സത്യത്തിൽ, ഈ ഗുഹകളിലൂടെ
ഇന്ന് നീന്തുന്ന ജീവികളുടെ
02:55
In fact, animals swimming
in these caves today
ഫോസ്സിലുകൾ പോലും സമാനമാണ്
02:59
are identical in the fossil record
അവ ദിനോസറുകളുടെ
വംശനാശത്തെക്കാൾ പുരാതനമാണ്
03:01
that predates the extinction
of the dinosaurs.
അപ്പോൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക് ഇവ
ചെറിയ നീന്താൻ സാധിക്കുന്ന
03:04
So imagine that: these are
like little swimming dinosaurs.
ദിനോസറുകൾ ആണെന്ന്
പരിണാമത്തെയും,നിലനില്പിനെയും
പറ്റി ഇവയ്ക്ക്
03:08
What can they teach us
about evolution and survival?
എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ സാധിക്കുക
നമ്മൾ ഈ ചില്ലുകൂട്ടിൽ നീന്തുന്ന
പ്രാണിയെ നോകുമ്പോൾ
03:13
When we look at an animal
like this remipede swimming in the jar,
ഇവനു വിഷമുള്ള വലിയ അണപ്പല്ലുകലുണ്ട്
03:17
he has giant fangs with venom.
ഇവനെക്കാൾ 40 മടങ്ങ്‌ വലിപ്പമുള്ള ഒരു
ജീവിയെ ആക്രമിക്കാനും കൊല്ലാനും സാധിക്കും
03:20
He can actually attack something
40 times his size and kill it.
ഇവനു ഒരു പൂച്ചയുടെ
വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
03:24
If he were the size of a cat,
03:26
he'd be the most dangerous
thing on our planet.
ഇവനയിരിക്കും ഭൂമിയിലെ
ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ജീവി
എന്നാൽ ഈ ജീവികൾ ശ്രദ്ധേയവും
മനോഹരവുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു
03:29
And these animals live
in remarkably beautiful places,
ചിലപ്പോൾ ഈ ഗുഹകൾ വളരെ പുതിയതാണ്
03:33
and in some cases,
caves like this, that are very young,
എന്നാൽ ജീവികൾ പുരാതനവും
03:37
yet the animals are ancient.
ഇവ എങ്ങനെയാണു
അവിടെ എത്തപ്പെട്ടത്?
03:39
How did they get there?
ഞാൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരോടൊപ്പവും
ജോലിചെയ്യാറുണ്ട്.
03:41
I also work with physicists,
അവർ ചിലപ്പോൾ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ
മാറ്റത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു
03:44
and they're interested oftentimes
in global climate change.
അവർക്ക് ഗുഹകളിലെ പാറകഷ്ണങ്ങൾ
എടുക്കാൻ സാധിക്കും
03:47
They can take rocks within the caves,
അവ മുറിച്ച് അകത്തുള്ള
പാളികളെ നിരീക്ഷിക്കും
03:50
and they can slice them
and look at the layers within with rocks,
മരക്കാമ്പിലെ വളയങ്ങൾ പോലെ
03:53
much like the rings of a tree,
വർഷങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പോയി
03:55
and they can count back in history
പല കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ
കാലാവസ്ഥയെപറ്റി പറഞ്ഞുതരും.
03:57
and learn about the climate on our planet
at very different times.
ഈ ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന ഭാഗം
04:00
The red that you see in this photograph
സഹാറ മരുഭൂമിയിലെ മണലാണ്‌
04:03
is actually dust from the Sahara Desert.
അവിടെ നിന്നും കാറ്റ് അതിനെ
അറ്റ്ലാന്റിക്ക് മഹാസമുദ്രം കടത്തിവിട്ടു
04:06
So it's been picked up by wind,
blown across the Atlantic Ocean.
അത് ബഹാമസിലെ അബകോ
ദ്വീപിൽ മഴയോടൊപ്പം പെയ്തിറങ്ങി.
04:10
It's rained down in this case
on the island of Abaco in the Bahamas.
മണ്ണിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി
04:15
It soaks in through the ground
ഈ ഗുഹകളിൽ പാറയോടൊപ്പം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു.
04:16
and deposits itself
in the rocks within these caves.
ഈ പാറയേടുകളിൽ കൂടെ
നോക്കുമ്പോൾ , പ്രാചീനകാലത്തിൽ
04:20
And when we look back in the layers
of these rocks, we can find times
ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ വളരെ
വളരെ വരണ്ടതായിരുന്നെന്ന്
04:24
when the climate
was very, very dry on earth,
മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൂറായിരം വർഷങ്ങൾ
പുറകിലേക് പോകാൻ സാധിക്കും
04:27
and we can go back
many hundreds of thousands of years.
പുരാകാലാവസ്ഥാശാസ്ത്രജ്ഞരും തൽപരരാണ്.
04:32
Paleoclimatologists are also interested
മുൻകാലങ്ങളിലെ സമുദ്രനിരപ്പ്
അറിയാൻ.
04:34
in where the sea level stands were
at other times on earth.
ബെർമുഡായിൽ എന്റെ സംഘവുംഞാനും
04:38
Here in Bermuda, my team and I embarked
ആ ഭാഗത്ത്‌ മനുഷ്യരാൽ
ചെയ്യപെട്ടിട്ടുള്ളത്തിൽ
04:40
on the deepest manned dives
ever conducted in the region,
ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള മുങ്ങൽ നടത്തി
ഞങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ
തേടുകയായിരുന്നു
04:43
and we were looking for places
04:45
where the sea level
used to lap up against the shoreline,
സമുദ്രനിരപ്പ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ
കരയോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഭാഗങ്ങൾ.
സമുദ്രത്തിലെ ഒഴുക്കിനെക്കൾ 100 അടിയോളം താഴെ.
04:48
many hundreds of feet
below current levels.
എനിക്ക് ഫോസ്സിൽ ഗവേഷകരോടൊപ്പവും
പുരാവസ്തുഗവേഷകരോടൊപ്പവും
04:52
I also get to work with paleontologists
and archaeologists.
ജോലിചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു.
04:56
In places like Mexico,
in the Bahamas, and even in Cuba,
മെക്സിക്കോ, ബഹാമസ്‌ എന്തിനു
ക്യൂബ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഗുഹകളിൽ ഞങ്ങൾ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെയും
05:00
we're looking at cultural remains
and also human remains in caves,
മനുഷ്യന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ തേടുന്നു.
അവ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ്തരുന്നു
05:05
and they tell us a lot
ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ആദിമനിവാസികളെ പറ്റി.
05:06
about some of the earliest
inhabitants of these regions.
പക്ഷെ, ഇതിൽ എന്റെ ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ട ജോലി
05:10
But my very favorite project of all
was over 15 years ago,
15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്‌.
അന്ന് ഞാൻ ഒരു സംഘത്തിന്റെ
ഭാഗമായിരുന്നു. ഞങ്ങളാണ്
05:14
when I was a part of the team
that made the very first
ആദ്യമായി ഭൂഗർഭ പ്രതലത്തിന്റെ
കൃത്യമായ ത്രിമാന ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത്‌.
05:16
accurate, three-dimensional map
of a subterranean surface.
ഞാൻ ഗുഹയിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട്
പോകുന്ന പോകുന്ന ഈ ഉപകരണം
05:20
This device that I'm
driving through the cave
05:22
was actually creating
a three-dimensional model as we drove it.
നീങ്ങുന്നതിനൊപ്പം അത് ഒരു ത്രിമാന
രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നു
താഴ്ന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ വഴി
05:27
We also used ultra low frequency radio
ഗുഹയിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം
ഉപരിതലത്തിലേക്ക് അറിയിക്കുന്നു
05:29
to broadcast back to the surface
our exact position within the cave.
അങ്ങനെ ഞാൻ വീടുകളുടെയും,
വ്യപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും,
05:34
So I swam under houses and businesses
and bowling alleys and golf courses,
കളിസ്ഥലങ്ങളുടെയും, ഗോൾഫ് മൈതാനങ്ങളുടെ
അടിയിലൂടെയും നീന്തി
ഒരു സോണി ബർബെകു ഹോട്ടലിന്
അടിയിലൂടെ പോലും.
05:39
and even under a Sonny's BBQ Restaurant,
വളരെ ശ്രദ്ധേയം,
05:43
Pretty remarkable, and what that taught me
എന്നാൽ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നത്
05:45
was that everything we do
on the surface of our earth
ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാമാണ്
കുടിക്കാനായി നമുക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത്
05:48
will be returned to us to drink.
നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സ് പുഴകളും,
തടാകങ്ങളും, കടലുകളും മാത്രമല്ല.
05:50
Our water planet is not just
rivers, lakes and oceans,
പരസ്പരബന്ധിതമായ ഈ ഭൂഗർഭ
ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് നമ്മളെ ഇഴചേർക്കുന്നത്.
05:55
but it's this vast network of groundwater
that knits us all together.
കുടിവെള്ളം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്ന
ഒരു വിഭവമാണ്.
06:00
It's a shared resource
from which we all drink.
മനുഷ്യരും ഭൂഗർഭജലവും, ഭൂമിയിലെ
മറ്റു ജലസ്രോതസ്സുകളും
06:04
And when we can understand
our human connections with our groundwater
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ
06:08
and all of our water resources
on this planet,
നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിനെപറ്റി പഠിക്കും
06:11
then we'll be working on the problem
ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ
വളരെ പ്രധാനപെട്ട പ്രശ്നമാണ്
06:12
that's probably the most important
issue of this century.
എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു
ബഹിരകശയാത്രി ആകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല
06:17
So I never got to be that astronaut
that I always wanted to be,
പക്ഷെ ഡോ. ബിൽ സ്റ്റോൺ നിർമിച്ച
ഈ ഭൂപടനിർമാണ സഹായി.
06:20
but this mapping device,
designed by Dr. Bill Stone, will be.
ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോർഫുചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്
06:24
It's actually morphed.
ഇതിപ്പോൾ സ്വയം നീന്താനും നീങ്ങാനും
സാധിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ്
06:25
It's now a self-swimming autonomous robot,
കൃത്രിമബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളത്
06:28
artificially intelligent,
അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്‌ഷ്യം
വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ
06:30
and its ultimate goal
is to go to Jupiter's moon Europa
യൂറോപയിലേക് പോവുക
എന്നതാണ്
06:34
and explore oceans beneath
the frozen surface of that body.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ മഞ്ഞുറഞ്ഞ
ഉപരിതലത്തിനുകീഴെയുള്ള
സമുദ്രങ്ങളിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുക
അത് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്
06:39
And that's pretty amazing.
( കൈയടി )
06:42
(Applause)
Translated by Manoj Kumar Gangadharan
Reviewed by Netha Hussain

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com