English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinert: Tajemný svět podvodních jeskyní

Filmed
Views 1,488,514

Potápěčka Jill Heinert objevuje tajemné podvodní jeskyně vinoucí se nitrem naší planety. Ve spolupráci s biology, klimatology a archeology odkrývá tajemství forem života, které obývají některá z nejodlehlejších zákoutí planety, a pomáhá vědcům nahlížet do historie klimatických změn. Ponořte se do během její krátké přednášky do vln a objevujte divy vnitřního vesmíru.

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

I'm an underwater explorer,
Jsem podvodní průzkumnice,
00:13
more specifically a cave diver.
konkrétně jeskynní potápěčka.
00:17
I wanted to be an astronaut
when I was a little kid,
Chtěla jsem být astronautkou,
když jsem byla malá,
00:21
but growing up in Canada as a young girl,
that wasn't really available to me.
ale pro mladou dívku vyrůstající v Kanadě
to nepřipadalo moc v úvahu.
00:23
But as it turns out,
we know a lot more about space
Ale jak se ukázalo,
víme mnohem víc o vesmíru,
00:29
than we do about the underground waterways
coursing through our planet,
než o podzemních vodách tekoucích
nitrem naší planety,
00:33
the very lifeblood of Mother Earth.
o krvi naší Matky Země.
00:37
So I decided to do something
that was even more remarkable.
A tak jsem se rozhodla dělat něco,
co bylo ještě nevšednější.
00:41
Instead of exploring outer space,
Místo, abych prozkoumávala
vesmír okolo Země,
00:45
I wanted to explore
the wonders of inner space.
jsem se rozhodla prozkoumávat divy
vesmíru uvnitř Země.
00:47
Now, a lot of people will tell you
Hodně lidí vám poví,
00:51
that cave diving is perhaps
one of the most dangerous endeavors.
že jeskynní potápění je jedno z asi
nejnebezpečnějších poslání.
00:53
I mean, imagine yourself
here in this room,
Představte si, že se v této místnosti
00:58
if you were suddenly
plunged into blackness,
z ničeho nic ponoříte do temnoty
01:01
with your only job to find the exit,
a vaším jediným úkolem je
najít východ.
01:04
sometimes swimming
through these large spaces,
Chvílemi plavete otevřenými prostory,
01:06
and at other times
crawling beneath the seats,
jindy se plazíte pod sedadly
01:09
following a thin guideline,
a sledujete tenký provázek.
01:12
just waiting for the life support
to provide your very next breath.
A spoléháte se, že vám výbava
umožní se znova nadechnout.
01:15
Well, that's my workplace.
To je mé pracoviště.
01:19
But what I want to teach you today
Ale dnes vám chci ukázat,
01:22
is that our world
is not one big solid rock.
že náš svět není jeden pevný kus kamene.
01:24
It's a whole lot more like a sponge.
Je mnohem víc jako houba.
01:29
I can swim through a lot of the pores
in our earth's sponge,
Řadou otvorů v naší zemské houbě
dokážu proplavat,
01:31
but where I can't,
ale i tam, kam já nemohu,
01:35
other life-forms and other materials
can make that journey without me.
se jiné formy života a jiné materiály
mohou vydat beze mě.
01:37
And my voice is the one
that's going to teach you
A já vám aspoň mohu vyprávět,
01:42
about the inside of Mother Earth.
jak vnitřek naší Matky Země vypadá.
01:45
There was no guidebook available to me
Neměla jsem k dispozici
žádnou příručku,
01:50
when I decided to be the first person
to cave dive inside Antarctic icebergs.
když jsem se jako první člověk rozhodla
ponořit do antarktických ledovců.
01:53
In 2000, this was the largest
moving object on the planet.
V roce 2000 to byl největší pohyblivý
objekt na planetě.
01:59
It calved off the Ross Ice Shelf,
Oddělil se od Ross Ice Shelf,
02:04
and we went down there
to explore ice edge ecology
A my jsme se tam dolů vydali
02:06
and search for life-forms beneath the ice.
a hledali pod ledem různé formy života.
02:09
We use a technology called rebreathers.
Používáme techniku zvanou rebreathers.
02:12
It's an awful lot like the same technology
that is used for space walks.
Je to dost podobné přístrojům,
které používají astronauti.
02:15
This technology enables us to go deeper
Potopíme se s tím hlouběji,
02:19
than we could've imagined
even 10 years ago.
než bychom si jen před deseti lety
dokázali představit.
02:22
We use exotic gases,
Používáme exotické plyny,
02:25
and we can make missions
even up to 20 hours long underwater.
a můžeme se tak vydat na misi
i 20 hodin pod vodou.
02:27
I work with biologists.
Spolupracuji s biology.
02:33
It turns out that caves
are repositories of amazing life-forms,
Ukazuje se, že jeskyně jsou plné
úžasných forem života,
02:35
species that we never knew existed before.
druhů, o kterých jsme dříve ani nevěděli,
že existují.
02:39
Many of these life-forms
live in unusual ways.
Mnoho z těchto forem života
žije zcela neobvykle.
02:43
They have no pigment
and no eyes in many cases,
V mnoha případech nemají žádný pigment
ani oči,
02:47
and these animals
are also extremely long-lived.
a tito živočichové jsou také
extrémně dlouhověcí.
02:51
In fact, animals swimming
in these caves today
Fosílie živočichů, kteří dnes
v těchto jeskyních plavou,
02:55
are identical in the fossil record
jsou úplně stejné jako fosílie,
02:59
that predates the extinction
of the dinosaurs.
které datujeme do éry
před vyhynutím dinosaurů.
03:01
So imagine that: these are
like little swimming dinosaurs.
Jen si to předtavte: jsou to vlastně malí
plovoucí dinosauři.
03:04
What can they teach us
about evolution and survival?
Co všechno nás mohou naučit o evoluci
a o přežití?
03:08
When we look at an animal
like this remipede swimming in the jar,
Tady ve sklenici plave živočich
zvaný remipedia.
03:13
he has giant fangs with venom.
Má obrovské jedové tesáky.
03:17
He can actually attack something
40 times his size and kill it.
Ve skutečnosti je schopna zaútočit
i na čtyřicetkrát většího živočicha.
03:20
If he were the size of a cat,
Kdyby byla velká jako kočka,
03:24
he'd be the most dangerous
thing on our planet.
jednalo by se o nejnebezpečnější
zvíře na planetě.
03:26
And these animals live
in remarkably beautiful places,
A tito živočichové žijí na pozoruhodně
krásných místech.
03:29
and in some cases,
caves like this, that are very young,
Některé jeskyně, jako tato,
jsou velmi mladé, ale skrývají
03:33
yet the animals are ancient.
starobylé živočichy.
03:37
How did they get there?
Jak se tam dostali?
03:39
I also work with physicists,
Také spolupracuji s fyziky,
03:41
and they're interested oftentimes
in global climate change.
a ty obvykle zajímají globální
klimatické změny.
03:44
They can take rocks within the caves,
Jsou schopni v těchto jeskyních
nasbírat kameny,
03:47
and they can slice them
and look at the layers within with rocks,
rozřezat je na plátky
a zkoumat jednotlivé vrstvy.
03:50
much like the rings of a tree,
Podobně jako letokruhy.
03:53
and they can count back in history
Jsou schopni datovat jednotlivé vrstvy
03:55
and learn about the climate on our planet
at very different times.
a zjišťovat, jaké klima na planetě
panovalo v různých obdobích.
03:57
The red that you see in this photograph
To, co vidíte na této fotografii červeně,
04:00
is actually dust from the Sahara Desert.
je vlastně prach ze saharské pouště.
04:03
So it's been picked up by wind,
blown across the Atlantic Ocean.
Byl sem zanesen větrem
přes Atlantský oceán.
04:06
It's rained down in this case
on the island of Abaco in the Bahamas.
V tomto případě napršel na ostrov Abaco,
který leží v souostroví Baham.
04:10
It soaks in through the ground
Vsákl se skrz půdu
04:15
and deposits itself
in the rocks within these caves.
a usadil v jeskyních v podobě kamenů.
04:16
And when we look back in the layers
of these rocks, we can find times
A když se vrstvami těchto kamenů podíváme
do minulosti, najdeme období,
04:20
when the climate
was very, very dry on earth,
kdy klima na Zemi bylo velmi, velmi suché.
04:24
and we can go back
many hundreds of thousands of years.
A můžeme nahlédnout i do dob před stovkami
a tisíci lety.
04:27
Paleoclimatologists are also interested
Paleontology pro změnu zajímá,
04:32
in where the sea level stands were
at other times on earth.
kam až sahala hladina moře v různých
etapách hitorie naší země.
04:34
Here in Bermuda, my team and I embarked
Tady na Bermudách jsme
si s mým týmem
04:38
on the deepest manned dives
ever conducted in the region,
troufli na nejhlubší ponory, které kdy
byly uskutečněny v tomto regionu,
04:40
and we were looking for places
a hledáme místa,
04:43
where the sea level
used to lap up against the shoreline,
kde mořská hladina olizovala pobřeží,
04:45
many hundreds of feet
below current levels.
stovky stop pod současnou úrovní.
04:48
I also get to work with paleontologists
and archaeologists.
Také někdy spolupracuji s paleontology
a archeology.
04:52
In places like Mexico,
in the Bahamas, and even in Cuba,
Na místech, jako je Mexiko, Bahamy,
nebo i Kuba,
04:56
we're looking at cultural remains
and also human remains in caves,
hledáme stopy po kulturách,
ale i lidské ostatky,
05:00
and they tell us a lot
a ty nám toho poví hodně
05:05
about some of the earliest
inhabitants of these regions.
o velmi dávných obyvatelech
těchto oblastí.
05:06
But my very favorite project of all
was over 15 years ago,
Ale můj úplně nejoblíbenější projekt
se uskutečnil před více než 15 lety,
05:10
when I was a part of the team
that made the very first
když jsem byla součástí týmu,
který vytvořil první
05:14
accurate, three-dimensional map
of a subterranean surface.
podrobnou, 3D mapu podzemí.
05:16
This device that I'm
driving through the cave
Zařízení, které tu táhnu skrz jeskyni,
05:20
was actually creating
a three-dimensional model as we drove it.
vytvářelo během toho, co jsme ho táhli,
trojrozměrný model.
05:22
We also used ultra low frequency radio
Z rádia o nízkých frekvencích
05:27
to broadcast back to the surface
our exact position within the cave.
jsme také vysílali z jeskyně na povrch
naši přesnou polohu.
05:29
So I swam under houses and businesses
and bowling alleys and golf courses,
A tak jsem plavala pod domy, obchody,
bowlingovýmy arénami a golfovými hřišti,
05:34
and even under a Sonny's BBQ Restaurant,
dokonce i pod Sonnyho BBQ restaurací.
05:39
Pretty remarkable, and what that taught me
Skvělý zážitek, který mě naučil,
05:43
was that everything we do
on the surface of our earth
že cokoli děláme na
povrchu naší planety,
05:45
will be returned to us to drink.
si potom doslova vypijeme.
05:48
Our water planet is not just
rivers, lakes and oceans,
Naše modrá planeta nejsou
jen řeky, jezera a oceány,
05:50
but it's this vast network of groundwater
that knits us all together.
ale je to rozsáhlá síť spodních vod,
kterou sdílíme my všichni.
05:55
It's a shared resource
from which we all drink.
Je to sdílený zdroj, ze kterého
všichni pijeme.
06:00
And when we can understand
our human connections with our groundwater
A jedině když pochopíme,
jak jsou lidé spojeni se spodní vodou
06:04
and all of our water resources
on this planet,
a všemi vodními zdroji na této planetě,
06:08
then we'll be working on the problem
budeme moct řešit
06:11
that's probably the most important
issue of this century.
asi nejdůležitější problém tohoto století.
06:12
So I never got to be that astronaut
that I always wanted to be,
Nikdy jsem se nestala astronautkou,
tak jak jsem si přála,
06:17
but this mapping device,
designed by Dr. Bill Stone, will be.
ale tomuto mapovacímu zařízení
od dr. Billa Stonea se to podaří.
06:20
It's actually morphed.
Ve skutečnosti je přeměněné.
06:24
It's now a self-swimming autonomous robot,
Nyní je to samostatě plovoucí,
autonomní robot
06:25
artificially intelligent,
s umělou inteligencí
06:28
and its ultimate goal
is to go to Jupiter's moon Europa
a jeho hlavním úkolem bude doletět
na Jupiterovův měsíc - Europu -
06:30
and explore oceans beneath
the frozen surface of that body.
a prozkoumávat oceány
pod zmrzlým povrchem tohoto objektu.
06:34
And that's pretty amazing.
A to je vážně úžasné.
06:39
(Applause)
(Potlesk)
06:42
Translated by Jitka Rounová
Reviewed by Ivan Prokůpek

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com