ABOUT THE SPEAKER
Muhammed Idris - Entrepreneur, investor
Muhammed Idris wants to improve social services delivery through collective and artificial intelligence.

Why you should listen

Dr. Muhammed Y. Idris, PhD is a Fellow at Capria, a leading global impact investment firm, and the cofounder and lead developer of Edel Technologies, an organization that build AI-powered tools and products for frontline humanitarian organizations and service providers, including the United Nations Refugee Agency (UNHCR).

Inspired by own personal experiences with refugee resettlement, Idris left academia to build the world's first virtual advocate bot, Atar, that empowers refugees and other newcomers with information about what to do, where to go and what to expect using customized step-by-step guides.

Trained as a computational social scientist, Idris started his career in finance at BlackRock and went on to complete a PhD with a focus on research and development of open-source tools for leveraging socially-generating "big data" and make it easy to digest this complex technical information into actionable insights.

Idris's work has been presented at numerous academic, policy and industry conferences, and he has held teaching and research positions at the University of Washington, The Pennsylvania State University, Concordia University in Montreal as well as Harvard University, where he held a predoctoral fellowship at the Belfer Center for Science and International Affair while completing his dissertation.

As a self-taught programmer, Idris enjoys teaching statistics and programming in his spare time. While his current focus in on helping streamline and scale refugee resettlement, his mission is to help improve social services delivery for all through collective and artificial intelligence as an entrepreneur and investor.

More profile about the speaker
Muhammed Idris | Speaker | TED.com
TED Residency

Muhammed Idris: What refugees need to start new lives

Muhammed Idris: O que os refuxiados precisan para comezar unha nova vida

Filmed:
1,667,978 views

Cada minuto, hai 20 novos desprazadas pola mudanza climática, crises económicas e inestabilidade política, segundo o ACNUR. Como podemos axudalos a vencer as barreiras para comezar unha nova vida? O residente de TED Muhammed Idris lidera un equipo de tecnólogos, investigadores e refuxiados para crear Atar, o primeiro avogado baseado en IA que os guía durante o reasentamento, e axúdaos a recuperar os seus dereitos e a súa dignidade. "Obter acceso aos bos recursos e información pode ser a diferenza entre a vida e a morte." di Idrid.
- Entrepreneur, investor
Muhammed Idris wants to improve social services delivery through collective and artificial intelligence. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
About two years ago,
0
1269
1184
Hai dous anos,
recibín unha chamada que
cambiou a miña vida.
00:14
I got a phone call that changed my life.
1
2477
2091
00:17
"Hey, this is your cousin Hassen."
2
5687
2862
"Ola, son o teu primo Hassen."
Eu quedei paralizado.
00:21
I froze.
3
9482
1186
00:23
You see, I have well over
30 first cousins,
4
11101
3106
Teño ben máis de trinta primos,
00:26
but I didn't know anybody named Hassen.
5
14231
2092

pero non coñecía a ninguén chamado Hassen.
00:29
It turned out that Hassen
was actually my mom's cousin
6
17712
2635
Resultou que Hassen
era un curmán da miña nai
que acababa de chegar
a Montreal como refuxiado.
00:32
and had just arrived
in Montreal as a refugee.
7
20371
2377
00:35
And over the next few months,
8
23422
1512
Nos seguintes meses,
tres parentes meus virían
ó Canadá buscando asilo
00:36
I would have three more relatives
coming to Canada to apply for asylum
9
24958
3333
00:40
with little more than
the clothes on their back.
10
28315
2385
con pouco máis que a roupa posta.
Nos dous anos posteriores a esta chamada,
00:43
And in the two years
since that phone call,
11
31640
2029
a miña vida cambiou por completo.
00:45
my life has completely changed.
12
33693
1937
Deixei a academia
00:48
I left academia
13
36162
1226
00:49
and now lead a diverse team
of technologists, researchers and refugees
14
37412
4426
e agora dirixo un equipo diverso
de tecnólogos, investigadores e refuxiados
que desenvolve recursos personalizados
de autoaxuda para os novos refuxiados.
00:53
that is developing customized
self-help resources for newcomers.
15
41862
3784
Queremos axudalos a vencer a linguaxe,
a cultura e as outras barreiras
00:58
We want to help them overcome
language, cultural and other barriers
16
46418
4050
que lles fan sentir que perderon
o control das propias vidas.
01:02
that make them feel like they've lost
control over their own lives.
17
50492
3554
Sentimos que a IA pode axudar
a restaurar os dereitos e a dignidade
01:06
And we feel that AI can help restore
the rights and the dignity
18
54070
3164
que moitos perden cando buscan axuda.
01:09
that many people lose when seeking help.
19
57258
2110
A experiencia da miña familia
como refuxiados non é única.
01:12
My family's refugee experience
is not unique.
20
60559
2896
Segundo ACNUR,
01:16
According to the UNHCR,
21
64384
1771
cada minuto, hai 20 novos desprazados
01:18
every minute, 20 people
are newly displaced
22
66179
3070
polo cambio climático, crises económicas
01:21
by climate change, economic crisis
23
69273
2380
e inestabilidade social e política.
01:23
and social and political instability.
24
71677
2066
01:26
And it was while volunteering
at a local YMCA shelter
25
74441
2792
E foi mentres traballabamos
no refuxio local de YMCA
onde meu primo Hassen
e outros parentes foron enviados
01:29
that my cousin Hassen
and other relatives were sent to
26
77257
2970
01:32
that we saw and learned to appreciate
27
80251
2314
que vimos e aprendemos a apreciar
o esforzo e a coordinación
que o reasentamento require
01:34
how much effort and coordination
resettlement requires.
28
82589
4087
Cando chegas, tes que buscar un avogado
01:39
When you first arrive,
you need to find a lawyer
29
87042
3480
e encher documentos legais
en dúas semanas.
01:42
and fill out legal documents
within two weeks.
30
90546
2482
Tamén tes que superar
un exame médico cun médico autorizado,
01:45
You also need to schedule a medical exam
with a pre-authorized physician,
31
93052
4032
só para poder pedir
un visado de traballo.
01:49
just so that you can apply
for a work permit.
32
97108
2543
E tes que empezar a buscar
un sitio onde vivir
01:51
And you need to start looking
for a place to live
33
99675
2403
antes de recibir calquera tipo
de asistencia social.
01:54
before you receive
any sort of social assistance.
34
102102
2868
Con miles que foxen dos Estados Unidos
01:58
With thousands fleeing the United States
35
106719
2114
para buscar asilo no Canadá
os últimos anos,
02:00
to seek asylum in Canada
over the past few years,
36
108857
2339
rapidamente vimos como é
02:03
we quickly saw what it looks like
37
111220
1643
cando hai máis persoas que necesitan axuda
que recursos para axudalas.
02:04
when there are more people who need help
than there are resources to help them.
38
112887
4093
Os servizos sociais
non se amplían rapidamente,
02:09
Social services doesn't scale quickly,
39
117004
2363
e mesmo se as comunidades
fan o maior esforzo
02:11
and even if communities do their best
40
119970
2549
para axudar a máis persoas
con recursos limitados,
02:14
to help more people
with limited resources,
41
122543
2745
os que chegan quedan máis tempo
esperando no limbo,
02:17
newcomers end up spending
more time waiting in limbo,
42
125312
2627
sen saber onde ir.
02:19
not knowing where to turn.
43
127963
1603
En Montreal, por exemplo,
02:22
In Montreal, for example,
44
130457
1455
a pesar dos millóns de dólares gastos
para apoio aos reasentamentos
02:23
despite millions of dollars being spent
to support resettlement efforts,
45
131936
3708
case 50% dos que chegan
aínda non saben
02:27
nearly 50 percent of newcomers
still don't know
46
135668
2532
que existen recursos gratis
02:30
that there are free resources that exist
47
138224
2302
para axudalos con todo,
desde os documentos
02:32
to help them with everything
from filling out paperwork
48
140550
2593
ata atopar un traballo.
02:35
to finding a job.
49
143167
1310
O desafío non é que non
existan esas informacións.
02:37
The challenge is not
that this information doesn't exist.
50
145292
3055
Polo contrario, os necesitados
son bombardeados con tanta información
02:41
On the contrary, those in need are often
bombarded with so much information
51
149064
4400
que se fai dificil darlle sentido a todo.
02:45
that it's difficult
to make sense of it all.
52
153488
2177
"Non me deas máis
información, dime só que facer."
02:48
"Don't give me more information,
just tell me what to do,"
53
156957
3544
era a preocupación oída
unha e outra vez.
02:52
was a sentiment we heard
over and over again.
54
160525
3186
Isto reflicte o incriblemente
difícil que é adaptarse
02:55
And it reflects how insanely difficult
it could be to get your bearings
55
163735
3705
02:59
when you first arrive in a new country.
56
167464
2241
cando chegas a un novo país.
Hostia, tiven os mesmos problemas
cando cheguei a Montreal,
03:02
Hell, I struggled with the same issues
when I got to Montreal,
57
170603
3752
e teño un doutoramento.
03:06
and I have a PhD.
58
174379
1426
(Risa)
03:08
(Laughter)
59
176234
1367
Como outro membro do noso equipo,
tamén refuxiado, dixo:
03:10
As another member of our team,
himself also a refugee, put it:
60
178068
2905
"En Canadá, unha tarxeta SIM
é máis importante ca a comida,
03:14
"In Canada, a SIM card
is more important than food,
61
182001
3278
porque non morreremos coa fame."
03:17
because we will not die from hunger."
62
185303
1989
Pero obter acceso
aos recursos e á información correcta
03:20
But getting access to the right
resources and information
63
188005
3286
pode ser a diferenza
entre a vida e a morte.
03:23
can be the difference
between life and death.
64
191315
3256
Deixádeme dicilo de novo:
03:27
Let me say that again:
65
195465
1429
obter acceso aos recursos
e á información correcta
03:28
getting access to the right
resources and information
66
196918
3131
pode ser a diferenza
entre a vida e a morte.
03:32
can be the difference
between life and death.
67
200073
3894
Para resolver estas cuestións,
03:37
In order to address these issues,
68
205347
1611
construímos Atar,
03:38
we built Atar,
69
206982
1686
a primeira avogada virtual baseada en AI
03:40
the first-ever AI-powered virtual advocate
70
208692
2910
que te guía paso a paso
durante a túa primeira semana
03:43
that guides you step-by-step
through your first week
71
211626
2614
na nova cidade.
03:46
of arriving in a new city.
72
214264
1490
03:47
Just tell Atar what you need help with.
73
215778
2003
Só dille a Atar o que necesitas.
Atar entón faiche
algunhas preguntas básicas
03:50
Atar will then ask you
some basic questions
74
218747
2088
para entender
a túa situación particular
03:52
to understand your unique circumstances
75
220859
2044
e determina a túa elixibilidade
para os recursos.
03:54
and determine your eligibility
for resources.
76
222927
2896
Por exemplo: Tes un sitio
onde durmir esta noite?
03:57
For example: Do you have
a place to stay tonight?
77
225847
2807
Se non, preferirías un albergue
só para mulleres?
04:01
If not, would you prefer
an all-women's shelter?
78
229845
2653
Tes fillos?
04:05
Do you have children?
79
233232
1391
Atar xera entón unha lista
paso a paso de cousas que facer
04:07
Atar will then generate
a custom, step-by-step to-do list
80
235442
3142
que che indica
todo o que necesitas saber,
04:10
that tells you everything
that you need to know,
81
238608
2289
onde ir, como chegar,
04:12
from where to go, how to get there,
82
240921
2725
que levar contigo
04:15
what to bring with you
83
243670
1202
e que expectativas ter.
04:16
and what to expect.
84
244896
1226
04:18
You can ask a question at any time,
85
246924
2387
Podes facer preguntas en calquera momento,
e se o Atar non ten unha reposta,
04:21
and if Atar doesn't have an answer,
86
249335
1693
poñerate en contacto
cunha persoa real que a teña.
04:23
you'll be connected
with a real person who does.
87
251052
2669
Pero o máis emocionante
04:26
But what's most exciting
88
254775
1548
é que axudamos a organizacións
e servizos humanitarios
04:29
is that we help humanitarian
and service organizations
89
257077
3075
04:32
collect the data and the analytics
that's necessary to understand
90
260176
4035
a recoller os datos
e as análises necesarios para comprender
o cambio das necesidades dos que chegan
04:36
the changing needs of newcomers
91
264235
1621
04:37
in real time.
92
265880
1435
en tempo real.
Isto é algo revolucionario.
04:39
That's a game changer.
93
267904
1434
Xa fixemos unha parcería con ACNUR
04:42
We've already partnered with the UNHCR
94
270282
2039
para proporcionar esta
tecnoloxía en Canadá,
04:44
to provide this technology in Canada,
95
272345
1870
04:46
and in our work have conducted
campaigns in Arabic, English,
96
274239
3809
e no noso traballo diriximos
campañas en árabe, inglés,
francés, crioulo e español.
04:50
French, Creole and Spanish.
97
278072
2481
Cando falamos do problema dos refuxiados,
04:54
When we talk about the issue of refugees,
98
282246
2931
a miúdo centrámonos
nas estatísticas oficiais
04:57
we often focus on the official statistic
99
285201
2017
04:59
of 65.8 million forcibly
displaced worldwide.
100
287242
3858
dos 65.8 millóns de desprazados forzosos
en todo o mundo.
Pero a realidade é moito maior.
05:03
But the reality is much greater than that.
101
291870
2559
Para o 2050, haberá máis
de 140 millón de persoas
05:07
By 2050, there will be
an additional 140 million people
102
295193
5158
en risco de ser desprazadas
debido á degradación ambiental.
05:12
who are at risk of being displaced
due to environmental degradation.
103
300375
3422
E hoxe --hoxe-- hai
case mil millóns de persoas
05:16
And today -- that is today --
there are nearly one billion people
104
304412
4788
que xa viven en asentamentos
ilegais e barrios marxinais.
05:21
who already live in illegal
settlements and slums.
105
309224
3010
Reasentamento e integración
05:25
Resettlement and integration
106
313356
1944
son os maiores desafíos do noso tempo.
05:27
is one of the greatest
challenges of our time.
107
315324
2629
E a nosa esperanza é que Atar proporcione
un avogado a cada recén chegado.
05:30
and our hope is that Atar can provide
every single newcomer an advocate.
108
318883
4194
A nosa esperanza é que Atar
amplifique os esforzos que xa existen
05:36
Our hope is that Atar
can amplify existing efforts
109
324212
3417
05:40
and alleviate pressure
on a social safety net
110
328507
2658
e que alivie a presión
na rede de protección social
05:43
that's already stretched
beyond imagination.
111
331189
2583
que xa está tensionada
alén do imaxinable.
Pero o que é importante para nós
05:47
But what's most important to us
112
335183
2446
é que o noso traballo axude
a restablecer os dereitos e a dignidade
05:49
is that our work helps restore
the rights and the dignity
113
337653
4604
que os refuxiados perden durante
o reasentamento e a integración
05:54
that refugees lose throughout
resettlement and integration
114
342281
3551
05:57
by giving them the resources that
they need in order to help themselves.
115
345856
4317
dándolles os recursos que necesitan
para se axudaren a si mesmos.
Grazas.
06:02
Thank you.
116
350197
1232
(Aplausos)
06:03
(Applause)
117
351453
2584
Translated by Isadora Leão
Reviewed by Xosé María Moreno

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Muhammed Idris - Entrepreneur, investor
Muhammed Idris wants to improve social services delivery through collective and artificial intelligence.

Why you should listen

Dr. Muhammed Y. Idris, PhD is a Fellow at Capria, a leading global impact investment firm, and the cofounder and lead developer of Edel Technologies, an organization that build AI-powered tools and products for frontline humanitarian organizations and service providers, including the United Nations Refugee Agency (UNHCR).

Inspired by own personal experiences with refugee resettlement, Idris left academia to build the world's first virtual advocate bot, Atar, that empowers refugees and other newcomers with information about what to do, where to go and what to expect using customized step-by-step guides.

Trained as a computational social scientist, Idris started his career in finance at BlackRock and went on to complete a PhD with a focus on research and development of open-source tools for leveraging socially-generating "big data" and make it easy to digest this complex technical information into actionable insights.

Idris's work has been presented at numerous academic, policy and industry conferences, and he has held teaching and research positions at the University of Washington, The Pennsylvania State University, Concordia University in Montreal as well as Harvard University, where he held a predoctoral fellowship at the Belfer Center for Science and International Affair while completing his dissertation.

As a self-taught programmer, Idris enjoys teaching statistics and programming in his spare time. While his current focus in on helping streamline and scale refugee resettlement, his mission is to help improve social services delivery for all through collective and artificial intelligence as an entrepreneur and investor.

More profile about the speaker
Muhammed Idris | Speaker | TED.com