English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Malte Spitz: Your phone company is watching

Malte Spitz Vaša telefonska kompanija gleda.

Filmed
Views 1,624,536

Kakve podatke skuplja vaš mobilni operater? Malte Spitz nije bio previše zabrinut kada je pitao svog operatera da podijele s njim informacije koje su spremili o njemu. Nakon više neodgovorenih upita i jednu tužbu kasnije, Spitz je primio 35.830 linija koda -- detaljan zapis šest mjeseci svog života.

- Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out. Full bio

Hi. This is my mobile phone.
Zdravo. Ovo je moj mobilni telefon.
00:16
A mobile phone can change your life,
Mobilni telefon može promijeniti vaš život,
00:24
and a mobile phone gives you individual freedom.
i mobilni telefon daje vam individualnu slobodu.
00:31
With a mobile phone,
Sa mobitelom,
00:40
you can shoot a crime against humanity in Syria.
možete snimiti zločin protiv čovječnosti u Syrii.
00:43
With a mobile phone,
Sa mobitelom,
00:47
you can tweet a message
možete tweetati poruku
00:49
and start a protest in Egypt.
i započeti prosvjed u Egiptu.
00:52
And with a mobile phone,
I sa mobitelom,
00:57
you can record a song, load it up to
možete snimiti pjesmu, uploadati ju
01:00
SoundCloud and become famous.
na SoundCloud i postati poznati.
01:03
All this is possible with your mobile phone.
Sve ovo je moguće s vašim mobitelom.
01:05
I'm a child of 1984,
Rođen sam 1984.,
01:10
and I live in the city of Berlin.
i živim u gradu Berlinu.
01:12
Let's go back to that time, to this city.
Vratimo se u to vrijeme, u ovaj grad.
01:15
Here you can see
Ovdje možete vidjeti
01:21
how hundreds of thousands of people
kako stotine tisuća ljudi
01:22
stood up and protested for change.
ustaje i prosvjeduje za promjenu.
01:24
This is autumn 1989,
Ovo je jesen 1989,
01:29
and imagine that all those people standing up
i zamislite da svi ti ljudi koji stoje
01:32
and protesting for change had a
i prosvjeduju za promjenu
01:36
mobile phone in their pocket.
imaju mobitel u svojim džepovima.
01:39
Who in the room has a mobile phone with you?
Tko u sobi ima mobitel sa sobom?
01:42
Hold it up.
Podignite ga.
01:44
Hold your phones up, hold your phones up!
Podignite ih, podignite vaše mobitele!
01:45
Hold it up. An Android, a Blackberry, wow.
Podignite ih. Android, Blackberry, vau.
01:48
That's a lot. Almost everybody today has a mobile phone.
To je puno. Skoro svi danas imate mobilni telefon.
01:51
But today I will talk about me and my mobile phone,
Ali danas ću razgovarati o sebi i svom mobilnom telefonu,
01:58
and how it changed my life.
i kako je promijenio moj život.
02:02
And I will talk about this.
I govorit ću o ovome.
02:06
These are 35,830 lines of information.
Ovo je 35.830 linija informacija.
02:09
Raw data.
Sirovi podatci.
02:14
And why are these informations there?
I zašto su ti podatci ovdje?
02:17
Because in the summer of 2006,
Jer je u ljeto 2006.,
02:22
the E.U. Commission tabled a directive.
komisija Europske Unije donijela odredbu.
02:25
This directive [is] called Data Retention Directive.
Ova odredba zove se Odredba o zadržavanju podataka.
02:28
This directive says that each phone company in Europe,
Ova odredba kaže da svaka telefonska tvrtka u Europi,
02:33
each Internet service company all over Europe,
svaki pružatelj usluga pristupa internetu po cijeloj Europi,
02:37
has to store a wide range of information about the users.
mora spremati širok raspon podataka o korisnicima.
02:42
Who calls whom? Who sends whom an email?
Tko koga zove? Tko kome šalje mail?
02:47
Who sends whom a text message?
Tko kome šalje poruku?
02:50
And if you use your mobile phone, where you are.
I ako koristite mobitel, gdje se nalazite.
02:52
All this information is stored for at least six months,
Svi ovi podatci spremaju se barem šest mjeseci,
02:57
up to two years by your phone company
do dvije godine od strane vašeg teleoperatera
03:01
or your Internet service provider.
ili vašeg pružatelja usluga interneta.
03:04
And all over Europe, people stood up and said,
I širom Europe ljudi su ustali i rekli,
03:10
"We don't want this."
"Ne želimo ovo."
03:14
They said, we don't want this data retention.
Rekli su, ne želimo ovo zadržavanje podataka.
03:17
We want self-determination in the digital age,
Želimo se sami određivati u digitalnom dobu,
03:20
and we don't want that phone companies and Internet companies
i ne želimo da teleoperateri
03:23
have to store all this information about us.
spremaju sve ove podatke o nama.
03:26
They were lawyers, journalists, priests,
To su bili odvjetnici, novinari, svećenici,
03:30
they all said: "We don't want this."
svi su rekli: "Ne želimo to."
03:33
And here you can see, like 10 thousands of people
I ovdje možete vidjeti, otprilike 10 tisuća ljudi
03:36
went out on the streets of Berlin and said,
izašlo je na ulice Berlina i reklo,
03:39
"Freedom, not fear."
"Sloboda, ne strah."
03:42
And some even said, this would be Stasi 2.0.
A neki su rekli da bi ovo bio Stasi 2.0.
03:45
Stasi was the secret police in East Germany.
Stasi je bila tajna policija u istočnoj Njemačkoj.
03:49
And I also ask myself, does it really work?
I ja sam se zapitao da li to zaista radi?
03:55
Can they really store all this information about us?
Mogu li zaista spremati toliku količinu podataka o nama?
04:00
Every time I use my mobile phone?
Svaki put kad koristim svoj mobitel?
04:03
So I asked my phone company, Deutsche Telekom,
Pitao sam svog operatera, Deutsche Telekom,
04:07
which was at that time the largest phone company in Germany,
koji je tada bio najveći operater u Njemačkoj,
04:11
and I asked them, please,
i pitao sam ih, molim vas
04:14
send me all the information you have stored about me.
pošaljite mi sve podatke koje imate spremljene o meni.
04:16
And I asked them once, and I asked them again,
I pitao sam ih jednom, i pitao sam ih opet,
04:20
and I got no real answer. It was only blah blah answers.
i nisam dobio pravi odgovor. To su sve bili bla bla odgovori.
04:22
But then I said, I want to have this information,
Ali onda sam rekao, želim imati ove informacije,
04:25
because this is my life you are protocoling.
jer ovo je moj život koji procesuirate.
04:28
So I decided to start a lawsuit against them,
Tako da sam odlučio pokrenuti tužbu protiv njih,
04:33
because I wanted to have this information.
jer sam želio imati te podatke.
04:37
But Deutsche Telekom said, no,
Ali Deutsche Telekom je rekao ne,
04:40
we will not give you this information.
nećemo ti dati informacije.
04:42
So at the end, I had a settlement with them.
Na kraju sam se nagodio s njima.
04:45
I'll put down the lawsuit
Odustat ću od tužbe
04:49
and they will send me all the information I ask for.
i oni će mi poslati informacije koje sam tražio.
04:51
Because in the mean time,
Jer u međuvremenu,
04:54
the German Constitutional Court ruled
Njemački je ustavni sud odlučio
04:55
that the implementation of this E.U. directive
kako je implementacija E.U. odredbe
04:57
into German law was unconstitutional.
u Njemački zakon neustavna.
05:01
So I got this ugly brown envelope
Dobio sam ovu ružnu smeđu omotnicu
05:05
with a C.D. inside.
sa CD-om unutra.
05:08
And on the C.D., this was on.
I ovo je bilo na CD-u.
05:10
Thirty-five thousand eight hundred thirty lines of information.
Trideset pet tisuća osamstotrideset crta informacija.
05:13
At first I saw it, and I said, okay,
Prvo sam ga vidio, i rekao, u redu,
05:19
it's a huge file. Okay.
ovo je ogroman dokument. U redu.
05:21
But then after a while I realized,
A onda sam shvatio,
05:24
this is my life.
ovo je moj život.
05:27
This is six months of my life,
Ovo je šest mjeseci mog života,
05:29
into this file.
u ovom dokumentu.
05:31
So I was a little bit skeptical, what should I do with it?
I bio sam malo skeptičan, što da učinim s njim?
05:35
Because you can see where I am,
Jer vidite gdje sam,
05:40
where I sleep at night,
gdje noću spavam,
05:43
what I am doing.
što radim.
05:45
But then I said, I want to go out with this information.
I onda sam rekao, želim izići s ovim informacijama.
05:50
I want to make them public.
Želim da budu javne.
05:54
Because I want to show the people what does data retention mean.
Zato što želim da ljudi znaju što znači zadržavanje podataka.
05:56
So together with Zeit Online and Open Data City, I did this.
Zajedno sa Zeit Online i Open Data City, učinio sam ovo.
06:00
This is a visualization of six months of my life.
Ovo je vizualizacija šest mjeseci mog života.
06:06
You can zoom in and zoom out,
Možete zumirati unutra i van,
06:10
you can wind back and fast forward.
možete premotavati naprijed i natrag.
06:12
You can see every step I take.
Vidjeti svaki korak koji činim.
06:14
And you can even see
I možete vidjeti
06:18
how I go from Frankfurt by train
kako sam išao vlakom od Frankfurta
06:20
to Cologne, and how often I call in between.
do Kolna, i kako često zovem za vrijeme putovanja.
06:23
All this is possible with this information.
Sve je ovo moguće s ovim informacijama.
06:27
That's a little bit scary.
To je pomalo zastrašujuće.
06:32
But it is not only about me.
Ali ne radi se samo o meni.
06:37
It's about all of us.
Radi se o svima nama.
06:43
First, it's only like, I call my wife and she calls me,
Prvo, samo je, ja nazovem ženu i ona zove mene,
06:45
and we talk to each other a couple of times.
i pričamo par puta.
06:50
And then there are some friends calling me,
I onda je tu nekoliko prijatelja koji me zovu,
06:53
and they call each other.
i zovu se međusobno.
06:55
And after a while you are calling you,
I nakon nekog vremena sam sebe zoveš,
06:57
and you are calling you, and you have this great
i zoveš sam sebe, i imaš veliku
06:59
communication network.
komunikacijsku mrežu.
07:01
But you can see how your people are communicating with each other,
Ali možeš vidjeti kako ljudi komuniciraju jedni s drugima,
07:04
what times they call each other, when they go to bed.
kada se zovu, kada idu spavati.
07:08
You can see all of this.
Možeš vidjeti sve ovo.
07:12
You can see the hubs, like who are the leaders in the group.
Možeš vidjeti tko je vođa u grupi.
07:14
If you have access to this information,
Ako imaš ove podatke,
07:18
you can see what your society is doing.
možeš vidjeti što radi tvoje okruženje.
07:21
If you have access to this information,
Ako imaš pristup ovim informacijama,
07:25
you can control your society.
možeš kontrolirati svoje društvo.
07:28
This is a blueprint for countries like China and Iran.
Ovo je nacrt za zemlje kao što su Kina i Iran.
07:32
This is a blueprint how to survey your society,
Ovo je nacrt kako nadzirati svoje društvo,
07:37
because you know who talks to whom,
jer znaš tko s kim razgovara,
07:41
who sends whom an email, all this is possible
tko kome šalje mail, sve je ovo moguće
07:44
if you have access to this information.
ako imaš pristup ovim informacijama.
07:47
And this information is stored for at least six months
I ove informacije spremaju se šest mjeseci
07:49
in Europe, up to two years.
u Europi, do dvije godine.
07:53
Like I said at the beginning,
Kao što sam rekao u početku,
07:57
imagine that all those people on the streets of Berlin
zamislite da su svi ti ljudi na ulicama u Berlinu
07:59
in autumn of 1989
u jesen 1989.
08:03
had a mobile phone in their pocket.
imali mobitel u svom džepu.
08:05
And the Stasi would have known who took part at this protest,
I da je Stasi znao tko je sudjelovao u prosvjedu,
08:08
and if the Stasi would have known
i kada bi Stasi znao
08:12
who are the leaders behind it,
tko su vođe iza toga,
08:14
this may never have happened.
ovo se možda ne bi nikad dogodilo.
08:17
The fall of the Berlin Wall would maybe not [have been] there.
Pad Berlinskog zida možda se ne bi dogodio.
08:20
And in the aftermath, also not the fall of the Iron Curtain.
I nakon svega toga, ni pad Željezne zavjese.
08:23
Because today, state agencies and companies
Jer danas, državne agencije i tvrtke
08:27
want to store as much information as they can get about us,
žele o nama sačuvati što je više moguće informacija,
08:32
online and offline.
na mreži i izvan mreže.
08:36
They want to have the possibility to track our lives,
Žele imati mogućnost nadzirati naš život,
08:38
and they want to store them for all time.
i žele te informacije spremati zauvijek.
08:42
But self-determination and living in the digital age
Ali samoodređivanje i život u digitalnom dobu
08:46
is no contradiction.
nisu proturječnost.
08:50
But you have to fight for your self-determination today.
Ali moraš se boriti za svoju mogućnost samoodređivanja danas.
08:53
You have to fight for it every day.
Moraš se boriti za nju svakog dana.
08:58
So, when you go home,
Tako, kada odete kući
09:02
tell your friends
recite svojim prijateljima
09:05
that privacy is a value of the 21st century,
da je privatnost vrijednost 21. stoljeća,
09:07
and it's not outdated.
i da nije zastarjela.
09:11
When you go home, tell your representative
Kad odete kući, recite svom zastupniku
09:13
only because companies and state agencies have the possibility
jer jedino tvrtke i državne agencije imaju mogućnost
09:18
to store certain information, they don't have to do it.
spremanja određenih informacija, one to ne moraju činiti.
09:22
And if you don't believe me,
I ako mi ne vjerujete,
09:27
ask your phone company what information they store about you.
pitajte vašeg teleoperatera koje informacije sprema o vama.
09:30
So, in the future, every time you use your mobile phone,
U budućnosti, svaki put kad koristite svoj mobitel,
09:37
let it be a reminder to you
neka to bude podsjetnik
09:44
that you have to fight for self-determination in the digital age.
da se trebamo boriti za samoodređivanje u digitalnom dobu.
09:47
Thank you.
Hvala vam.
09:51
(Applause)
(Pljesak)
09:52
Translated by Ivan Stamenkovic
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Malte Spitz - Politician, data activist
Malte Spitz asked his cell phone carrier what it knew about him -- and mapped what he found out.

Why you should listen

German Green Party politician Malte Spitz is an expert on digital change and privacy.

In 2009, Spitz went to court to obtain the information that his cell phone operator, Deutsche Telekom, gathered (and kept) about his activity. The results astonished him. Over the course of six months, they had tracked his geographical location and what he was doing with his phone more than 35,000 times. Working with the German online news site Zeit Online, an infographic was created that shows Spitz's activity across an interactive timeline, combined DT's geolocation data with information relating to his life as a politician, such as Twitter feeds, blog entries and website. By pushing the play button, viewers can set off on a detail-rich trip through six months of his life. And more, because he keeps asking the telecom company for his most recent data.

Spitz is the author of the book What Are You Doing with My Data? and has contributed to international publications, such as the New York Times and The Guardian. Spitz lives with his wife and two kids in Berlin.

More profile about the speaker
Malte Spitz | Speaker | TED.com